EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023D0891-20230530

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2023/891 на Съвета от 28 април 2023 година относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/891/2023-05-30

02023D0891 — BG — 30.05.2023 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/891 НА СЪВЕТА

от 28 април 2023 година

относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова

(ОВ L 114, 2.5.2023 г., стp. 15)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1047 НА СЪВЕТА от 30 май 2023 година

  L 140I

9

30.5.2023
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/891 НА СЪВЕТА

от 28 април 2023 година

относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република МолдоваЧлен 1

1.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а) 

физически лица, които са отговорни за действия или политики, подкопаващи или застрашаващи суверенитета и независимостта на Република Молдова или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в тази държава, или които подкрепят или осъществяват такива действия или политики, чрез някое от следните действия:

i) 

възпрепятстване или подкопаване на демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване или сериозно подкопаване на провеждането на избори или опит за дестабилизиране или промяна на конституционния ред;

ii) 

планиране, ръководене, участие — пряко или непряко, — подпомагане или улесняване по друг начин на придружени с насилие демонстрации или други актове на насилие; или

iii) 

сериозни финансови нарушения по отношение на публични средства и неразрешен износ на капитал;

б) 

физически лица, свързани с лицата, посочени в буква а);

както са изброени в приложението.

2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава членка да отказва на своите граждани влизане на територията си.
3.  

Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, когато дадена държава членка е обвързана със задължение по международното право, а именно:

а) 

в качеството на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б) 

в качеството на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейната егида;

в) 

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) 

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (град-държава Ватикан) и Италия.

4.  
Параграф 3 се прилага и в случаите, когато дадена държава членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
5.  
Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато държава членка предоставя освобождаване съгласно параграфи 3 или 4.
6.  
Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи или в срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е Съюзът или държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, пряко насърчаващ политическите цели на ограничителните мерки, включително подкрепа за върховенството на закона, демокрацията, стабилността и сигурността на Република Молдова.
7.  
Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, и когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
8.  
Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6 или 7, уведомява писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако една или няколко от държавите членки възразят в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че една или няколко от държавите членки възразят, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.
9.  
Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6, 7 и 8 държава членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицето, за което се отнася.

Член 2

1.  

Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а) 

физически лица, образувания или органи, които са отговорни за действия или политики, подкопаващи или застрашаващи суверенитета и независимостта на Република Молдова, или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в тази държава, или които подкрепят или осъществяват такива действия или политики, чрез някое от следните действия:

i) 

възпрепятстване или подкопаване на демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване или сериозно подкопаване на провеждането на избори или опит за дестабилизиране или промяна на конституционния ред;

ii) 

планиране, ръководене, участие — пряко или непряко, —подпомагане или улесняване по друг начин на придружени с насилие демонстрации или други актове на насилие; или

iii) 

сериозни финансови нарушения по отношение на публични средства и неразрешен износ на капитал;

б) 

физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с лицата, посочени в буква а);

които са изброени в приложението.

2.  
Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в приложението.
3.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащане на разумни по размер професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) 

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) 

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение; или

д) 

ще бъдат платени по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба, или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или на международната организация.

Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено по настоящия параграф.

4.  

Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на принудително изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) 

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложението; и

г) 

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно настоящия параграф съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

5.  
Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това физическо или юридическо лице, образувание или орган в списъка в приложението, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1.
6.  

Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви или други приходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) 

плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на принудително изпълнение в съответната държава членка,

при условие че за тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

7.  
Забраната, предвидена в параграф 2, не се прилага за организации и агенции, които Съюзът е оценил по стълбове и с които Съюзът е подписал рамково споразумение за финансово партньорство, въз основа на което организациите и агенциите действат като хуманитарни партньори на Съюза, при условие че предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, посочени в параграф 2, е необходимо изключително за хуманитарни цели в Република Молдова.
8.  
В случаите, които не попадат в обхвата на параграф 7 и чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на дадена държава членка могат при общите или специалните условия, които сметнат за уместни, да предоставят специални или общи разрешения за освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или за предоставяне на определени финансови средства или икономически ресурси, при условие че предоставянето на тези финансови средства или икономически ресурси е необходимо изключително за хуманитарни цели в Република Молдова.

Член 3

1.  
Съветът, по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“), взема с единодушие решение за съставянето и изменението на списъка в приложението.
2.  
Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.  
Ако бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението по параграф 1 и уведомява съответното лице, образувание или орган за това.

Член 4

1.  
В приложението се посочват основанията за включване в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2.
2.  
В приложението се съдържа необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, когато тази информация е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва: имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорт и на лична карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва: наименования; място и дата на регистрация; регистрационен номер; и място на стопанска дейност.

Член 5

1.  

Съветът и върховният представител могат да обработват лични данни, за да изпълняват задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:

а) 

по отношение на Съвета — за изготвянето и внасянето на изменения в приложението;

б) 

по отношение на върховния представител — за изготвянето на изменения на приложението.

2.  
Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включваните в списъка физически лица, до присъди или до мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложението.
3.  
За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 6

Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящото решение, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като например претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за плащане по облигация, гаранция или обезщетение, и по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) 

определените физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка, съдържащ се в приложението;

б) 

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

Член 7

За постигане на максимални резултати от мерките, предвидени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 8

Настоящото решение се прилага до 29 април 2024 г.

Настоящото решение подлежи на постоянен преглед. Действието му се удължава или самото решение се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

При преразглеждането на ограничителните мерки, наложени съгласно член 1, параграф 1, буква а), точка iii) и член 2, параграф 1, буква а), точка iii) Съветът взема предвид по целесъобразност дали въпросните лица са обект на съдебно производство или не във връзка с деянията, за които са били включени в списъка.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

A.   Физически лица 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Ilan Mironovich SHOR

изв. още като

Ilan Mironovici ȘOR

Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR („ȘOR“)

Дата на раждане: 6.3.1987 г.

Място на раждане: Тел Авив, Израел

Пол: мъжки

Гражданство: молдовско, израелско

Паспорт № 0971007884125 (Република Молдова)

Ilan Shor е политик, ръководител на политическата партия ȘOR и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Ръководената от Ilan Shor партия ȘOR участва в дейности по заплащане и обучение на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова.

С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинев осъди Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тези мащабни банкови измами и връзките с корумпирани олигарси и образувания, базирани в Москва, са били и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.

Неговите действия, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинев, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR, през периода 2022 и 2023 г.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва сериозни финансови нарушения по отношение на публични средства и неразрешен износ на капитал, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Длъжност: политик: председател на политическата партия „Да построим Европа у дома“ (PACE)

Бивш заместник-началник на Главния полицейски инспекторат

Дата на раждане: 25.10.1982 г.

Място на раждане: с. Micăuți, община Strășeni, Република Молдова

Пол: мъжки

Гражданство: молдовско

Личен номер: 2000033042660 (Република Молдова)

Gheorghe Petru Cavcaliuc е бившият заместник-началник на Главния полицейски инспекторат на Република Молдова. Известно е, че е организирал и участвал в придружените от насилие протести през октомври 2022 г. заедно с Ilan Shor. Използва връзките си в Главния полицейски инспекторат за набиране на бивши полицейски служители и създаване на паравоенна групировка за „защита“ на използващите насилие демонстранти срещу правителството на Република Молдова. В този контекст, той основава т.нар. „правителство в сянка“, чиято цел е да замени демократично избраното правителство на Република Молдова.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, Gheorghe Cavcaliuc е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

3.

Marina TAUBER

Длъжност: член на парламента на Република Молдова (от март 2019 г.)

Дата на раждане: 1.5.1986 г.

Място на раждане: Кишинев, Република Молдова

Пол: женски

Гражданство: молдовско

Marina Tauber е заместник-ръководител на партията ȘOR и член на парламента на Република Молдова. Срещу нея е повдигнато обвинение по делото „Банкови измами“ и е обект на разследване по две наказателни дела в Република Молдова, свързани с незаконното финансиране от организирана престъпна група и фалшифицирането на доклада за финансовото управление на партията ȘOR.

На 20 декември 2022 г. прокурорите извършват няколко обиска във връзка със случая на незаконно финансиране на партията ȘOR на Ilan Shor. Вследствие на това органите на Република Молдова са идентифицирали пари, които според прокурорите е трябвало да бъдат използвани за организиране на антиправителствени протести и за възнаграждаване на участниците в тези демонстрации.

През 2023 г. след протестите, организирани от Народното движение, в което членува партията ȘOR, бяха иззети ножове, запалими вещества и кинжали. Регистрирани са насилие и сблъсъци между полицията и демонстрантите, като са задържани 54 души, включително ненавършили пълнолетие лица. Според Главния полицейски инспекторат на Република Молдова, Marina Tauber е сред основните организатори на протестите на партията ȘOR и Народното движение.

Според прокуратурата за борба с корупцията на Република Молдова, тя е използвала специални инструменти за комуникация, за да даде преки указания на председателите и заместник-председателите на териториалните офиси на партията ȘOR в страната как да привлекат хора на демонстрациите, да организират транспорта и как да получат парите за възнаграждението на хората.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Marina Tauber е отговорна за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

изв. още като Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Длъжност: Руски бизнесмен

Дата на раждане: 13.12.1988 г.

Място на раждане: Иркутск или Москва, бивш СССР (Руска федерация сега)

Пол: мъжки

Гражданство: руско

Igor Chaika е руски бизнесмен, отговорен за насочването на пари в подкрепа проектите на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ) в Молдова, насочени към дестабилизиране на Република Молдова. Той е изпълнявал функцията на руски „портфейл“, като е насочвал пари за активите на ФСБ в Република Молдова, за да постави страната под контрола на Кремъл.

Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Igor Chaika е отговорен за подкрепянето на действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

изв. още като Vladimir ULINICI

изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK

изв. още като Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Длъжност: бизнесмен, политик

Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г.

Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (Република Молдова сега)

Пол: мъжки

Гражданство: молдовско, румънско, руско

Паспорт № 0960304018797 (Република Молдова)

Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояването на молдовски държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е обвинен в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги.

Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова чрез подкопаване на демократичния политически процес в Република Молдова и сериозни финансови нарушения във връзка с публични средства.

30.5.2023 г.( 1 ) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Top