EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D1668-20230802

Consolidated text: Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 на Комисията от 28 септември 2022 година относно хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/2023-08-02

02022D1668 — BG — 02.08.2023 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1668 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2022 година

относно хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 251, 29.9.2022 г., стp. 6)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/601 НА КОМИСИЯТА  от 13 март 2023 година

  L 79

176

17.3.2023

►M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2023/1587 НА КОМИСИЯТА  от 1 август 2023 година

  L 194

134

2.8.2023
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1668 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2022 година

относно хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Данните на хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС и са изброени в приложение I към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1202 се отменя.

Член 3

Съобщение 2018/C 371/01 се отменя. То обаче продължава да се прилага по отношение на данните на хармонизираните стандарти, изброени в приложение II към настоящото решение, до датата на заличаването на данните на хармонизираните стандарти.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕ IДанни за стандарта

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини, включително предпечатни машини

3.

EN 1127-1:2019

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

4.

EN 1127-2:2014

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

5.

EN 1755:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

6.

EN 1834-1:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними газове и пари

7.

EN 1834-2:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 2: Двигатели от група I, използвани за подземни работи в атмосфера с газ гризу със или без възпламеними прахове

8.

EN 1834-3:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 3: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними прахове

9.

EN 1839:2017

Определяне границите на експлозия и граничната концентрация на кислород (LOC) за възпламеними газове и пари

10.

EN 1953:2013

Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за покритие. Изисквания за безопасност

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

14.

EN 13012:2021

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

15.

EN 13237:2012

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

16.

EN 13616-1:2016

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

17.

EN 13617-1:2021

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

18.

EN 13617-2:2021

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики за надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

19.

EN 13617-3:2021

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на отсекателни клапани

20.

EN 13617-4:2021

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

21.

EN 13760:2021

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Автомобилни системи за зареждане с LPG за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

22.

EN 13852-1:2013

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

23.

EN 13852-3:2021

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 3: Кранове върху морски съоръжения с ниска товароподемност

Бележка 1: Нормативните позовавания, посочени в клауза 2 от хармонизиран стандарт EN IEC 60079-0:2018, се четат като EN IEC 60079-0:2018, съгласно поправката, извършена с EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02.

Бележка 2: Нормативните позовавания, посочени в клауза 2 от хармонизиран стандарт EN ISO 80079-36:2016, се четат като EN ISO 80079-36:2016, съгласно поправката, извършена с EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Ограничение: тази публикация не обхваща следните части от стандарта: колона „Забележки/бележки“ от таблица ZB.1

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията pmax на облаци прах

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на налягането (dp/dt)max в облаци прах

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на облаци прах

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC на облаци прах

28.

EN 14373:2021

Системи за потискане на експлозия

29.

EN 14460:2018

Съоръжения устойчиви на експлозия

30.

EN 14491:2012

Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия, предизвикана от прах

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства. Част 2: Механично задвижвани подемни устройства

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Определяне на температурата на самозапалване на газове и пари

34.

EN 14591-1:2004

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства, устойчиви на експлозия 2 bar

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 2: Водни улеи като пасивни прегради

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни инсталации за главни галерии

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

38.

EN 14678-1:2013

Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически характеристики на съоръженията на LPG за зареждащи станции за автомобили. Част 1: Устройства за зареждане

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

40.

EN 14797:2006

Устройства за вентилиране при експлозия

41.

EN 14973:2015

Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

42.

EN 14983:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Съоръжения и системи за защита за отвеждане на рудничен газ (газ гризу)

43.

EN 14986:2017

Проектиране на вентилатори, работещи в потенциално експлозивни атмосфери

44.

EN 14994:2007

Вентилационна система за защита против експлозия на газ

45.

EN 15089:2009

Системи за изолиране от експлозии

46.

EN 15188:2020

Определяне на режим на самозапалване на натрупвания от прах

47.

EN 15198:2007

Методология за оценка на риска за неелектрически съоръжения и съставни части при използването им по предназначение в потенциално експлозивни атмосфери

48.

EN 15233:2007

Методология за оценка на функционалната безопасност на защитни системи за потенциално експлозивни атмосфери

49.

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на комплекти потопени помпи

50.

EN 15794:2009

Определяне точката на експлозия на възпламеними течности

51.

EN 15967:2022

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газове и пари

52.

EN 16009:2011

Вентилационни устройства за безпламъчна експлозия

53.

EN 16020:2011

Отклонители на експлозия

54.

EN 16447:2014

Шарнирни клапи за изолиране на експлозия

55.

EN ISO 16852:2016

Ограничители за пламък. Изисквания за експлоатационни характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Определяне поведението при горене на слоеве прах

57.

EN 50050-1:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 1: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на запалими течни материали

58.

EN 50050-2:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 2: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо прахово покритие

59.

EN 50050-3:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 3: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо влакнесто покритие (флокиране)

60.

EN 50104:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Технически изисквания към работните характеристики и методи за изпитване

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Технически изисквания към работните характеристики и методи за изпитване

EN 50104:2019/А1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими течни материали за покрития. Изисквания за безопасност

62.

EN 50177:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

64.

EN 50271:2018

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии

65.

EN 50281-2-1:1998

Електрически съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 2-1: Методи за изпитване. Методи за определяне на минималната температура на възпламеняване на праха

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Съоръжения от Група I, от Категория М1, предназначени да поддържат функцията си в атмосфери, опасни по отношение на газ гризу и/или въглищен прах

67.

EN 50381:2004

Преносими вентилационни помещения/камери със или без вътрешни източници за отделяне на газове

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на съоръженията по отношение на рискове от експлозия

69.

EN IEC 60079-0:2018

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид „d“ (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид „p“ ((IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид „q“ (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид „о“ (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид „е“ (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид „i“ (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид защита „n“ (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид „m“ (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Характеристики на материалите за класификация на газове и пари. Методи за изпитване и данни (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016, (с промени))

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Експлозивна атмосфера — Част 29-1: Детектори за газ — Изисквания към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ.Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009, (с промени))

84.

EN 60079-30-1:2017

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания за изпитване (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, с промени)

85.

EN 60079-31:2014

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид „t“ (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Експлозивни атмосфери. Част 20-2: Характеристики на материала. Методи за изпитване на горими прахове (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията „c“, управление на източници на запалване „b“, потапяне в течност „k“ (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Експлозивни атмосфери. Част 38: Съоръжения и съставни части в експлозивни атмосфери на подземни мини (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Изисквания за проектиране и изпитване на прахосмукачки за използване в потенциално експлозивна атмосфера

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIДанни за стандарта

Дата на оттеглянето

1.

EN 13012:2012

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

3 септември 2023 г.

2.

EN 13617-1:2012

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

3 септември 2023 г.

3.

EN 13617-2:2012

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

3 септември 2023 г.

4.

EN 13617-3:2012

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на отсекателни клапани

3 септември 2023 г.

5.

EN 13617-4:2012

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

3 септември 2023 г.

6.

EN 13760:2003

Автомобилни системи за зареждане с LPG за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

19 ноември 2023 г.

7.

EN 14373:2005

Системи за потискане на експлозия

19 ноември 2023 г.

8.

EN 15188:2007

Определяне на режим на самозапалване на натрупвания от прах

27 ноември 2022 г.

9.

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газове и пари

29 март 2024 г.

Top