EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R2002-20230717

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията от 7 декември 2020 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, както и по отношение на заявлението за признаване на статут свободен от болест и на компютризираната информационна система (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/2023-07-17

02020R2002 — BG — 17.07.2023 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2002 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2020 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, както и по отношение на заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ и на компютризираната информационна система

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 412, 8.12.2020 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1183 НА КОМИСИЯТА  от 8 юли 2022 година

  L 184

6

11.7.2022

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1451 НА КОМИСИЯТА  от 13 юли 2023 година

  L 179

48

14.7.2023
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2002 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2020 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, както и по отношение на заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ и на компютризираната информационна система

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

В настоящия регламент се определят правила относно:

1) 

болестите от категория Е, които са от значение за уведомяването на равнището на Съюза относно огнища, и информацията, която държавите членки трябва да предоставят за целите на уведомяването и докладването на равнището на Съюза относно откриването на болести от категория Е;

2) 

сроковете и честотата на уведомяването и докладването на равнището на Съюза относно болести;

3) 

формàта и процедурата за докладването на Комисията за резултатите от програмите за надзор на равнището на Съюза и информацията, формàта и процедурата за докладването на Комисията и на останалите държави членки за резултатите от програмите за ликвидиране;

4) 

формàта и структурата на данните, посочени в точки 1 и 3, които да бъдат въвеждани в компютризираната информационна система за уведомяване и докладване за болести на равнището на Съюза;

5) 

списъка на районите за уведомяване и докладване;

6) 

формàта и процедурата за представянето на програмите за надзор на равнището на Съюза за информация на Комисията и на останалите държави членки;

7) 

информацията, формàта и процедурните изисквания по отношение на представянето на Комисията за одобрение на проекти на задължителни програми за ликвидиране и на проекти на изборни програми за ликвидиране и по отношение на показателите за изпълнение, необходими за оценка на ефективността на прилагането на тези програми, както и форматите и процедурите за заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ на цялата територия на съответната държава членка или на нейни зони и компартменти, а също и за обмена на информация между държавите членки и Комисията относно държави членки, техни зони или компартменти със статут „свободен от болест“;

8) 

процедурите за създаване и използване на Информационната система за болестите по животните (ADIS).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„болест от категория B“ означава болест от списъка, която трябва да бъде контролирана във всички държави членки с цел нейното ликвидиране в целия Съюз, както е посочено в член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429;

2) 

„болест от категория C“ означава болест от списъка, която е от значение за някои държави членки и за която са необходими мерки за предотвратяване на разпространението ѝ към части на Съюза, които официално са свободни от болестта или които имат програми за ликвидиране на съответната болест от списъка, както е посочено в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429;

3) 

„болест от категория E“ означава болест от списъка, за която е необходим надзор в рамките на Съюза, както е посочено в член 9, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/429;

4) 

„първично огнище“ означава огнище, което не е епидемиологично свързано с предишно огнище в същия район за уведомяване и докладване на държава членка, или първото огнище в различен район за уведомяване и докладване в същата държава членка;

5) 

„вторично огнище“ означава огнище, различно от първично огнище;

6) 

„Информационна система за болестите по животните (ADIS)“ означава компютризираната информационна система за уведомяване и докладване за болести на равнището на Съюза, посочена в член 22 от Регламент (ЕС) 2016/429, която трябва да бъде създадена и управлявана от Комисията;

7) 

„териториален обхват“ означава територията, обхваната от програмата за ликвидиране в съответствие с член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 по отношение на сухоземните животни и в съответствие с член 47 от същия делегиран регламент по отношение на водните животни;

8) 

„продължителност на програмата за ликвидиране“ означава срокът на прилагане на програмата за ликвидиране в съответствие с член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 по отношение на сухоземните животни и в съответствие с член 49 от същия делегиран регламент по отношение на водните животни.

Член 3

Уведомяване на равнището на Съюза

1.  

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки в срок от 24 часа, считано от потвърждаването, за всяко първично огнище на тяхната територия на болест от списъка, посочена в:

а) 

приложение I, точки 1 и 2;

б) 

приложение I, точка 3, ако първичното огнище е било открито в съответната целева животинска популация в държава членка или зона със статут „свободен от болест“;

в) 

приложение I, точки 4 и 5, ако първичното огнище е било открито в държава членка, зона или, когато е приложимо, компартмент със статут „свободен от болест“.

2.  

Държавите членки уведомяват Комисията най-късно в първия работен ден от всяка седмица за периода, обхващащ предходната седмица, от 0,00 часа в понеделник до 24,00 часа в неделя, за вторични огнища на тяхната територия на болест от списъка, посочена в:

а) 

приложение I, точки 1 и 2;

б) 

приложение I, точка 3, ако тези вторични огнища са били открити в съответната целева животинска популация в държава членка или зона със статут „свободен от болест“;

в) 

приложение I, точки 4 и 5, ако такива вторични огнища са били открити в държава членка, зона или, когато е приложимо, компартмент със статут „свободен от болест“.

Ако Комисията не получи информация, се приема, че през посочения в първата алинея период не са били потвърдени вторични огнища.

3.  
Уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2, съдържат информацията, уточнена в приложение II, и се представят по електронен път чрез ADIS.

Член 4

Докладване на равнището на Съюза относно откриването на болести от списъка

1.  
Държавите членки докладват на Комисията и на останалите държави членки до 30 април всяка година за периода, обхващащ предходната календарна година, относно откриването на болести от категория E, чието наличие е потвърдено на тяхната територия в животински видове и групи животински видове от списъка, посочени в таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882.
2.  
Първият доклад по точка 1 трябва да бъде представен до 30 април 2022 г.
3.  
Докладите по параграф 1 съдържат информацията, уточнена в приложение III, и се представят по електронен път чрез ADIS.

Член 5

Райони за уведомяване и докладване

Районите за уведомяване и докладване, установени от държавите членки в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) 2016/429, са описани в приложение IV към настоящия регламент.

Член 6

Докладване на равнището на Съюза относно резултатите от програмите за надзор на равнището на Съюза

1.  
До 15 март всяка година държавите членки докладват на Комисията за периода, обхващащ предходната календарна година, данните относно резултатите от програмите за надзор на равнището на Съюза.
2.  
Данните по параграф 1 се представят по електронен път чрез ADIS.

▼M2

Член 7

Докладване на равнището на Съюза относно годишните резултати от изпълнението на одобрени програми за ликвидиране

1.  
Държавите членки представят на Комисията до 30 април всяка година доклади за резултатите от изпълнението на своите текущи одобрени програми за ликвидиране.
2.  

Докладите по параграф 1 съдържат за всяка година — за периода, обхващащ предходната календарна година — информацията, посочена в:

а) 

приложение V, раздел 1 за програмите за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдните обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни;

б) 

приложение V, раздел 2 за програмите за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс;

в) 

приложение V, раздел 3 за програмите за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24);

г) 

приложение V, раздел 4 за програмите за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни.

3.  
Докладите по параграф 1 се представят по електронен път чрез ADIS.

▼B

Член 8

Докладване на равнището на Съюза за окончателните резултати от изпълнението на одобрените програми за ликвидиране

1.  
Държавите членки представят на Комисията окончателния доклад относно своите одобрени програми за ликвидиране в срок от 4 месеца след приключването им.

▼M2 —————

▼B

3.  

Окончателният доклад по параграф 1 съдържа информацията, уточнена в член 11, параграф 1, букви д)—н) и в член 11, параграф 2, в зависимост от случая, с изключение на информацията, предоставена преди това в докладите по член 7, параграф 1, когато държавите поискат:

а) 

признаване на статут „свободен от болест“; или

б) 

удължаване на срока на прилагане на програмите за ликвидиране в съответствие с член 15, параграф 2, второ изречение от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 или с член 49, параграф 2, второ изречение от същия делегиран регламент.

4.  
Когато държава членка не поиска признаване на статут „свободен от болест“ за болест от категория C или удължаване на срока на прилагане на програмите за ликвидиране, както е посочено в параграф 3, букви а) и б), държавата членка не представя окончателния доклад по параграф 1. Вместо това държавата членка представя на Комисията декларация, потвърждаваща, че с програмата за ликвидиране не е постигнато ликвидиране на болестта и че не се иска удължаване на срока на прилагането ѝ.
5.  
Окончателният доклад по параграф 1 се представя по електронен път чрез ADIS.

Член 9

Представяне и съществени изменения на програмите за надзор на равнището на Съюза

1.  
Държавите членки представят на Комисията своите програми за надзор на равнището на Съюза до 31 май на годината, предшестваща годината на начало на прилагането им.
2.  

Програмите, посочени в параграф 1:

а) 

съдържат най-малко информацията, описана в член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689;

б) 

се представят по електронен път, като се използват стандартните електронни образци, предоставени за тази цел.

3.  
Програмите по параграф 1, които са представени на Комисията като техническия компонент на заявленията за финансиране от Съюза, се считат за представени в съответствие с параграф 1.
4.  
В случай на съществени промени в текущи програми за надзор на равнището на Съюза държавите членки ги актуализират и ги представят отново.

Член 10

Представяне на програми за ликвидиране

1.  

►M2  Държавите членки представят за одобрение на Комисията: ◄

а) 

своите задължителни програми за ликвидиране — до 31 май на годината, предшестваща годината на начало на прилагането им;

б) 

своите изборни програми за ликвидиране — по всяко време.

2.  

Програмите за ликвидиране, посочени в параграф 1, съдържат съответната информация, посочена в:

а) 

приложение VII, раздел 1 за програми за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнище животновъден обект, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни;

б) 

приложение VII, раздел 2 за програми за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс;

в) 

приложение VII, раздел 3 за програми за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта син език;

г) 

приложение VII, раздел 4 за програми за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни.

▼M2

3.  
Програмите за ликвидиране по параграф 1 се представят по електронен път чрез ADIS.

▼B

Член 11

Заявление за признаване на статут „свободен от болест“ на зони на държавите членки по отношение на болести при сухоземните и водните животни и за признаване на статут „свободен от болест“ на компартменти по отношение на болести при водните животни

1.  

►M2  Когато подават заявление до Комисията за признаване на статут „свободен от болест“ в съответствие с част II, глава 4, раздели 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 — с изключение на информацията, която вече е представена в докладите, посочени в член 7 от настоящия регламент — държавите членки включват в своите заявления съответната информация, посочена в: ◄

а) 

приложение VI, раздели 1 и 2, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на неналичие на животински видове от списъка;

б) 

приложение VI, раздели 1 и 3, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на неспособността на болестотворния агент да оцелее;

в) 

приложение VI, раздели 1 и 4, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на неспособността за оцеляване на включените в списъка вектори за болестите от списъка при сухоземните животни;

г) 

приложение VI, раздели 1 и 5, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на данни за минали периоди и данни от надзора;

д) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 1, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани говеда;

е) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 2, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани овце и кози;

ж) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 3, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis;

з) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 4, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ);

и) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 5, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит;

й) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 6, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта на Ауески (ADV);

к) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 7, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на вирусна диария по говедата (ВДГ);

л) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 8, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс;

м) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 9, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта син език;

н) 

приложение VI, раздел 1 и раздел 6, точка 10, ако заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ се основава на програми за ликвидиране на болести при водните животни.

2.  

Заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ на компартменти съдържа, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, буква н), следната информация:

а) 

в случай на компартменти, посочени в член 73, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 — документация за доказване на съответствие с изискванията, предвидени в член 79, параграфи 3, 4 и 5 от същия делегиран регламент;

б) 

в случай на компартменти, посочени в член 73, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 — оценката, посочена в член 73, параграф 3, буква а) от същия делегиран регламент, и подробности за всички мерки, които са наложени за предотвратяване на въвеждането на съответните болести в компартмента, както е посочено в член 73, параграф 3, буква в) от същия делегиран регламент.

3.  
Държавите членки уведомяват Комисията незабавно за всеки потвърден случай на съответната болест, която е открита на съответната територия след датата на подаване на заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ и преди датата на признаване на този статут.
4.  
Заявленията по параграфи 1 и 2 се представят по електронен път чрез ADIS.

Член 12

Обмен на информация относно държави членки или техни зони и компартменти със статут „свободен от болест“

1.  
Списъкът на териториите, зоните или компартментите със статут „свободен от болест“, посочен в член 38 от Регламент (ЕС) 2016/429, се съставя, като се използва стандартният електронен образец, предоставен на уебсайта на Комисията.
2.  
Държавите членки внасят изменение в списъка, посочен в параграф 1, в срок от два работни дни, ако статутът „свободен от болест“ на територията, зоните или компартментите се промени поради несъответствие с изискванията за запазването на този статут.
3.  
Държавите членки представят временните декларации за зоните или компартментите по отношение на някои болести при водните животни съгласно посоченото в член 83, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, като използват стандартния електронен образец, предоставен на уебсайта на Комисията.

Член 13

Процедури за създаване и използване на ADIS

Държавите членки използват ADIS или която и да е част от нея за въвеждане и предаване на данни в съответствие с настоящия регламент от датата, съобщена им от Комисията.

Член 14

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

БОЛЕСТИ ОТ СПИСЪКА, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА УВЕДОМЯВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА СЪЮЗА

1.    Болести от списъка при сухоземните животни, за които се изисква уведомяване на равнището на Съюза в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 2), буква а)

— 
Шап
— 
Инфекция с вируса на чумата по говедата
— 
Инфекция с вируса на треската от долината Рифт
— 
Инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит
— 
Инфекция с Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (заразна плевропневмония по говедата)
— 
Шарка по овцете и шарка по козите
— 
Инфекция с вируса на чумата по дребните преживни животни
— 
Заразна плевропневмония по козите
— 
Африканска чума по конете
— 
Инфекция с Burkholderia mallei (сап)
— 
Класическа чума по свинете
— 
Африканска чума по свинете
— 
Високопатогенна инфлуенца по птиците
— 
Инфекция с вируса на нюкасълската болест, с изключение на случаите, когато е диагностицирана при:
— 
Columbiformes (гълъбоподобни), освен ако се отглеждат като домашни птици; или
— 
диви животни от видове от списъка
— 
Инфекция с вируса на бяс
— 
Инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест
— 
Антракс
— 
Сура (Trypanosoma evansi)
— 
Болестта ебола
— 
Инфекциозна анемия по конете
— 
Дурин
— 
Венецуелски енцефаломиелит по конете
— 
Опаразитяване с Aethina tumida (малък кошерен бръмбар)
— 
Опаразитяване с Tropilaelaps spp.
— 
Инфекция с Batrachochytrium salamandrivorans
— 
Японски енцефалит
— 
Западнонилска треска
— 
Енцефаломиелит по конете (източен и западен)

2.    Болести от списъка при водните животни, за които се изисква уведомяване на равнището на Съюза в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 2), буква а)

— 
Епизоотична хематопоетична некроза
— 
Инфекция с Mikrocytos mackini
— 
Инфекция с Perkinsus marinus
— 
Инфекция с вируса на синдрома на Таура
— 
Инфекция с вируса на Yellowhead

3.    Болести от списъка при сухоземните животни, за които се изисква уведомяване на равнището на Съюза в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 2), буква б)

— 
Инфекция с Brucella abortus, B. melitensis, B. suis
— 
Инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)
— 
Инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит (ИБР/ИПВ)
— 
Вирусна диария по говедата (ВДГ)
— 
Ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ)
— 
Инфекция с вируса на болестта на Ауески (ADV)

4.    Болести от списъка при сухоземните животни, за които се изисква уведомяване на равнището на Съюза в съответствие с член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2), буква в)

— 
Инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24), по серотип
— 
Опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза)
— 
Опаразитяване с Echinococcus multilocularis

5.    Болести от списъка при водните животни, за които се изисква уведомяване на равнището на Съюза в съответствие с член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2), буква в)

— 
Вирусна хеморагична септицемия
— 
Инфекциозна хематопоетична некроза
— 
Инфекция с вирус на инфекциозната анемия по сьомгата с генотип HPR-с делеции
— 
Инфекция с Marteilia refringens
— 
Инфекция с Bonamia exitiosa
— 
Инфекция с Bonamia ostreae
— 
Инфекция с вируса на синдрома на бяло петнисто заболяване
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА УВЕДОМЯВАНЕТО НА РАВНИЩЕТО НА СЪЮЗА ОТНОСНО ОГНИЩА НА БОЛЕСТИ ОТ СПИСЪКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

1. Дата на изпращане.

2. Час на изпращане.

3. Име на държавата.

4. Наименование на болестта и вид на патогена, където е приложимо.

5. Сериен номер на огнището.

6. Вид на огнището (първично/вторично огнище).

7. Пореден номер на огнище, свързано с настоящото огнище (където е приложимо).

▼M1

8. Регион и географско положение на огнището. За всички болести от категория А съгласно определението в член 1, точка 1) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 да се посочи дали огнището е възникнало на място, на което вече са наложени ограничения след установяването на ограничителни зони за същата болест от категория А в съответствие с членове 64, 70, 71, 257, 258 или 259 от Регламент (ЕС) 2016/429.

▼B

9. Дата на възникване на съмнение.

10. Дата на потвърждаване.

11. Използвани диагностични методи.

12. Произход на болестта.

13. Предприети мерки за контрол.

14. Животни, засегнати от огнището:

а) 

сухоземни животни (по животински видове), с изключение на медоносни пчели и земни пчели:

i) 

брой възприемчиви животни, включително диви животни, където е приложимо,

ii) 

прогнозен брой клинично или субклинично инфектирани или опаразитени животни, включително диви животни, където е приложимо,

iii) 

прогнозен брой мъртви животни или, в случая на диви животни, открити мъртви животни,

iv) 

брой умъртвени животни,

v) 

брой заклани животни;

б) 

медоносни пчели и земни пчели:

i) 

брой възприемчиви семейства,

ii) 

брой клинично или субклинично инфектирани или опаразитени семейства,

iii) 

брой мъртви семейства,

iv) 

брой унищожени семейства;

в) 

водни животни (по животински видове):

i) 

прогнозен брой или биомаса на възприемчивите животни, включително диви животни, където е приложимо,

ii) 

прогнозен брой или биомаса на клинично или субклинично инфектираните животни, включително диви животни, където е приложимо,

iii) 

прогнозен брой или биомаса на мъртвите животни или, в случай на диви животни, на откритите мъртви животни,

iv) 

прогнозен брой или биомаса на умъртвените животни,

v) 

прогнозен брой или биомаса на закланите животни.

▼M1

15. Дата на приключване на предварителното почистване и дезинфекция след появата при отглеждани животни на огнище на болест от категория А съгласно определението в член 1, точка 1) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДВАНЕТО НА РАВНИЩЕТО НА ЕС ОТНОСНО ОТКРИВАНЕТО НА БОЛЕСТИ ОТ СПИСЪКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

1. Дата на доклада.

2. Период на докладване.

3. Име на държавата.

4. Наименование на болестта и вид на патогена, където е приложимо.

5. Брой огнища по животински видове или група животински видове от списъка по време на периода на докладване.

6. Дата на потвърждаване на последното огнище.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЙОНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УВЕДОМЯВАНЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 5▼M1

Държава членка (1)

Райони за уведомяване и докладване

▼B

Белгия

province — provincie

България

област

Чехия

okres

Дания

ветеринарни единици или общини

Германия

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Естония

maakond

Ирландия

county

Гърция

περιφερειακή ενότητα

Испания

provincia

Франция

département

Хърватия

županija

Италия

provincia

Кипър

επαρχία

Латвия

novads

Литва

apskritis

Люксембург

цялата държава

Унгария

megye

Малта

цялата държава

Нидерландия

gemeente

Австрия

Bezirk

Полша

powiat

Португалия

континенталната част: distrito

други части от територията: região autónoma

Румъния

județ

Словения

območni urad

Словакия

kraj

Финландия

maakunta/landskap

Швеция

kommun

▼M1

Обединено кралство (Северна Ирландия)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държава членка включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

РАЗДЕЛ 1

Резултати от програмите за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдните обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни

Информация, която трябва да бъде предоставяна относно програмите за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдните обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни:

1. 

Дата на доклада.

2. 

Период на докладване.

3. 

Име на държавата.

4. 

Наименование на болестта.

5. 

Териториален обхват (в случай на промяна на териториалния обхват в съответствие с приложение VII, раздел 1, точка 4).

▼M2

6. 

Информация относно съответните животновъдни обекти и животни, които се намират на територията в съответствие с точка 5, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, с изключение на животновъдните обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията ( 1 ), към 31 декември;

б) 

брой животни от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември;

в) 

брой на животновъдните обекти със статут „свободен от болест“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, с ваксинация или без ваксинация, когато е приложимо, от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември;

г) 

брой животни, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в);

д) 

брой на животновъдните обекти с потвърдена инфекция през периода на докладване.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Резултати от програмите за ликвидиране на инфекцията с вируса на бяс

Информация, която трябва да бъде предоставяна относно програмите за ликвидиране на инфекцията с вируса на бяс:

1. 

Дата на доклада.

2. 

Период на докладване.

3. 

Име на държавата.

4. 

Териториален обхват (в случай на промяна на териториалния обхват в съответствие с приложение VII, раздел 2, точка 3).

5. 

Информация относно надзора по зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район, включително поне карти с данни за:

а) 

брой животни индикатори, изследвани по животински вид;

б) 

брой потвърдени случаи по животински вид.

6. 

Информация относно ваксинацията на диви животни по зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район:

а) 

брой и дати на кампании за ваксинация;

б) 

постигната гъстота на примамките с ваксина и, ако общата площ на областта на ваксинация на кампания за ваксинация е по-голяма от 20 000  km2, карти на гъстотата на примамките с ваксина;

в) 

при поискване от Комисията, електронни досиета, съдържащи:

i) 

маршрутите на полетите, регистрирани по време на разпръскването на примамките с ваксина,

ii) 

разпръскването на примамките с ваксина (време и място на всяка пусната примамка), регистрирано по време на въздушното разпръскване, ако общата площ на областта на ваксинация на кампания за ваксинация е по-голяма от 20 000  km2;

г) 

информация относно наблюдението на ефективността от ваксинацията, с карти с данни относно:

i) 

броя животни, които са показали положителен резултат при изследване на биомаркер/броя направени изследвания на биомаркер,

ii) 

броя животни, които са показали положителен резултат при серологични изследвания/броя направени серологични изследвания.

РАЗДЕЛ 3

Резултати от програмите за ликвидиране на инфекцията с вируса на болестта син език

Информация, която трябва да бъде предоставяна относно програмите за ликвидиране на инфекцията с вируса на болестта син език:

1. 

Дата на доклада.

2. 

Период на докладване.

3. 

Име на държавата.

4. 

Териториален обхват (в случай на промяна на териториалния обхват в съответствие с приложение VII, раздел 3, точка 3).

5. 

Информация относно надзора на територията в съответствие с точка 4, по зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, към 31 декември;

б) 

брой животни от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември;

в) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, където е направена ваксинация срещу инфекция с вируса на болестта син език, и брой животни, ваксинирани по време на периода на докладване, по животински вид и ако е приложимо, по серотип на вируса на болестта син език;

г) 

брой огнища по серотип на вируса на болестта син език, потвърдени по време на периода на докладване;

д) 

брой и местоположение на защитените от вектори животновъдни обекти, където е приложимо;

е) 

описание на областите, свободни от вируса на болестта син език през определен сезон, и дати на започване и приключване на периода, свободен от вектори, където е приложимо.

РАЗДЕЛ 4

Резултати от програмите за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни

Информация, която трябва да бъде предоставяна относно програмите за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни:

1. 

Дата на доклада.

2. 

Период на докладване.

3. 

Име на държавата.

4. 

Наименование на болестта.

5. 

Териториален обхват (в случай на промяна на териториалния обхват в съответствие с приложение VII, раздел 4, точка 4).

▼M2

6. 

Информация относно съответните животновъдни обекти за аквакултура и животни, които се намират на територията, посочена в точка 5, по държава членка, зона или компартмент:

а) 

брой одобрени животновъдни обекти за аквакултура и брой регистрирани животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, и когато е приложимо, точки за вземане на проби в дивите популации, които са включени в програмата за ликвидиране, към 31 декември;

б) 

брой на животновъдните обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации, които не са инфектирани, от броя на животновъдните обекти или на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември;

в) 

брой на инфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември;

г) 

брой на новите инфектирани животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

▼M2

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СТАТУТ „СВОБОДЕН ОТ БОЛЕСТ“ НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ИЛИ ЗОНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОЛЕСТИ ПРИ СУХОЗЕМНИТЕ И ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ И В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СТАТУТ „СВОБОДЕН ОТ БОЛЕСТ“ НА КОМПАРТМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОЛЕСТИ ПРИ ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 11

▼B

РАЗДЕЛ 1

Съответствие с общите критерии

Обща информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“:

1. 

Дата на подаване на заявлението.

2. 

Име на държавата.

3. 

Наименование на болестта.

4. 

Териториален обхват по отношение на признаването на статут „свободен от болест“.

5. 

Декларация, потвърждаваща, че са спазени съответните общи критерии в съответствие с член 66, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 за държави членки или зони или с член 73, параграф 1, буква а) от същия делегиран регламент за водни компартменти.

РАЗДЕЛ 2

Статут „свободен от болест“ въз основа на неналичие на животински видове от списъка

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на неналичие на животински видове от списъка:

Документация в съответствие с член 67, параграф 2 или член 74, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

РАЗДЕЛ 3

Статут „свободен от болест“ въз основа на неспособността на болестотворния агент да оцелее

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на неспособността на болестотворния агент да оцелее:

Документация в съответствие с член 68, параграф 2 или член 75, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

РАЗДЕЛ 4

Статут „свободен от болест“ въз основа на неспособността за оцеляване на включените в списъка вектори за болестите от списъка при сухоземните животни

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на неспособността за оцеляване на включените в списъка вектори за болестите от списъка при сухоземните животни:

Документация в съответствие с член 69, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

РАЗДЕЛ 5

Статут „свободен от болест“ въз основа на данни за минали периоди и данни от надзора

1. Информация, която да бъде включена от компетентния орган в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на данни за минали периоди и данни от надзора, при условие че болестта никога не е била докладвана на съответната територия или е била ликвидирана и не е докладвана за период от най-малко 25 години преди подаването на заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ на тази територия:

а) 

ако се иска признаване на статут „свободен от опаразитяване с Varroa spp. (вароатоза)“ :

документирани доказателства за изпълнението на изискванията, посочени в част III, раздел 1, букви а)—е) от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689;

б) 

ако се иска признаване на статут „свободен от инфекция с Bonamia exitiosa“:

i) 

резултатите от проучване, провеждано в продължение на най-малко една година във всички животновъдни обекти или групи животновъдни обекти в рамките на държавата членка, зоната или компартмента, в които се отглеждат животинските видове от списъка, и когато е необходимо, в точките за вземане на проби в дивите популации. Те трябва да са били изследвани, като е използван размер на проба, който позволява откриване на инфекция с Bonamia exitiosa с ниво на достоверност 95 %, ако болестотворният агент присъства в популацията при болестност 2 %;

ii) 

мерките, приложени с цел предотвратяване на въвеждането на болестта Bonamia exitiosa на съответната територия;

iii) 

мерките за контрол на болестите, прилагани в случай на огнище;

в) 

ако се иска признаване на статут „свободен от инфекция с вируса на синдрома на бяло петнисто заболяване“:

i) 

резултатите от проучване, провеждано в продължение на най-малко една година във всички животновъдни обекти или групи животновъдни обекти в рамките на държавата членка, зоната или компартмента, в които се отглеждат животинските видове от списъка, и когато е необходимо, в точките за вземане на проби в дивите популации. Те трябва да са били изследвани, като е използван размер на проба, който позволява откриване на инфекция с вируса на синдрома на бяло петнисто заболяване с ниво на достоверност 95 %, ако болестотворният агент присъства в популацията при болестност 2 %;

ii) 

мерките, приложени с цел предотвратяване на въвеждането на вируса на синдрома на бяло петнисто заболяване на съответната територия;

iii) 

мерките за контрол на болестите, прилагани в случай на огнище.

2. Информация, обхващаща поне предходните 10 години, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от вирусна диария по говедата“ въз основа на данни за минали периоди и данни от надзора, когато болестта е била докладвана през последните 25 години и е била ликвидирана от съответната територия:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, по здравен статус ( 2 ) и брой на говедата, отглеждани в тези животновъдни обекти, към 31 декември всяка година;

б) 

стратегия/режими на изследване и диагностични методи, използвани за определяне на статуса по отношение на вирусната диария по говедата на животновъдните обекти за отглеждане на говеда (инфектирани, неинфектирани);

в) 

стратегия/режими на изследване и диагностични методи, използвани, за да се докаже запазване на статуса „неинфектиран“ на животновъдните обекти за отглеждане на говеда;

г) 

мерките, приложени с цел предотвратяване на въвеждането на вируса на вирусната диария по говедата на съответната територия;

д) 

мерките за контрол на болестите, прилагани в случай на огнище;

е) 

брой огнища годишно;

ж) 

брой на потвърдените случаи през предходните 18 месеца;

з) 

хронология на ваксинациите и дата на забраната на ваксинацията на отглеждани говеда срещу вирусната диария при говедата.

3. Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на данни за минали периоди и данни от надзора, ако се иска признаване на статут „свободен от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация“:

документирани доказателства за изпълнението на изискванията, посочени в приложение V, част IV, раздел 1, букви а)—д) към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

РАЗДЕЛ 6

Статут „свободен от болест“ въз основа на програми за ликвидиране

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ въз основа на програми за ликвидиране за всяка календарна година:

▼M2

1. 

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани говеда, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis без ваксинация“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани със серологично изследване за инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой на изследваните случаи на аборт от отглеждани говеда, които може да са били причинени от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

з) 

дата на последния потвърден случай на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглежданите говеда;

и) 

дата на последната ваксинация срещу инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis на отглежданите говеда;

2. 

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани овце и кози, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на овцете и козите, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, със статут „свободен от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis без ваксинация“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на овцете и козите, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, изследвани за инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой на изследваните случаи на аборт от отглеждани овце или кози, които може да са били причинени от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

з) 

дата на последния потвърден случай на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглежданите овце или кози;

и) 

дата на последната ваксинация срещу инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis на отглежданите овце или кози;

3. 

В случай на програми за ликвидиране на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани за комплекс Mycobacterium tuberculosis, за всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой на закланите говеда, при които са налице предполагаеми лезии от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, които са били изследвани през всяка година през последните три години;

з) 

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, за всяка от последните три години;

4. 

в случай на програми за ликвидиране на ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ) по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от ЕЛГ“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани за ЕЛГ, за всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой на пробите от заклани говеда на възраст над 24 месеца с тумори, които биха могли да са причинени от ЕЛГ, които проби са изпратени на лабораторно изследване, за да се потвърди или отхвърли наличието на ЕЛГ, за всяка от последните три години;

з) 

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с ЕЛГ, за всяка от последните три години;

5. 

в случай на програми за ликвидиране на инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит (ИБР/ИПВ), по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти със статут „свободен от ИБР/ИПВ“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, изследвани за ИБР/ИПВ, през всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с ИБР/ИПВ, за всяка от последните три години;

з) 

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите говеда срещу ИБР/ИПВ;

6. 

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта на Ауески (болест на Ауески), по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на свинете, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти със статут „свободен от инфекция с болестта на Ауески“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на свинете, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, в които е извършван надзор за откриване на клинични, вирусологични или серологични признаци за инфекция с болестта на Ауески, за всяка от последните три години;

е) 

брой на свинете, изследвани в животновъдните обекти, посочени в буква д), през всяка от последните три години;

ж) 

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с болестта на Ауески, за всяка от последните три години;

з) 

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите свине срещу болестта на Ауески;

7. 

в случай на програми за ликвидиране на вирусна диария по говедата (МБ-ВД) по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в) 

брой животновъдни обекти със статут „свободен от МБ-ВД“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г) 

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д) 

брой животновъдни обекти, изследвани за МБ-ВД, през всяка от последните три години;

е) 

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж) 

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с МБ-ВД, за всяка от последните три години;

з) 

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите говеда срещу МБ-ВД;

▼B

8. 

В случай на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс, по зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район, информация относно:

а) 

надзора, включително най-малкото карти с данни относно:

i) 

животните индикатори, изследвани по животински вид;

ii) 

брой на потвърдените случаи по животински вид;

б) 

ваксинацията на диви животни:

i) 

брой и дати на кампаниите за ваксинация;

ii) 

постигната гъстота на примамките с ваксина по зона или район и ако общата площ на областта на ваксинация за кампания за ваксинация е по-голяма от 20 000 km2, карти на гъстотата на примамките с ваксина;

iii) 

при поискване от Комисията, електронни досиета, съдържащи:

— 
маршрутите на полетите, регистрирани по време на разпръскването на примамките с ваксина,
— 
разпръскването на примамките с ваксина: време и място на всяка пусната примамка, регистрирани по време на въздушното разпръскване, ако общата площ на областта на ваксинация за кампания за ваксинация е по-голяма от 20 000  km2;
iv) 

наблюдение на ефективността от ваксинацията, с карти с данни относно:

— 
броя животни, които са показали положителен резултат при изследване на биомаркер/броя направени изследвания на биомаркер,
— 
брой на животните, които са показали положителен резултат при серологично изследване/брой на серологичните изследвания;
v) 

брой и резултати от извършените изследвания с титруване на примамките с ваксина;

в) 

брой на потвърдените случаи, при които инфекцията с вируса на бяс не е настъпила на съответната територия (внесени случаи);

г) 

ако са установени епидемиологични връзки в случаите, посочени в буква в), резултатите от засиления надзор, извършен в продължение на период от 6 месеца след смъртта на съответното животно, когато е приложимо.

9. 

В случай на програми за ликвидиране на инфекцията с болестта син език:

а) 

териториален обхват с карта, описание и определяне на границите на географските и административните области, обхванати от програмата за ликвидиране, и наименованията на зоните и районите, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район; когато е приложимо, причините за прилагане на дерогацията по член 37, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, и развитие на зоната по време на програмата;

б) 

брой на животновъдните обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, към 31 декември;

в) 

брой на животните от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква б), към 31 декември;

г) 

схеми за взимане на проби, прилагани на годишна база: прилагана единица за картографиране и критерии за подбор, честота на изследване, брой на изследванията, вид диагностични методи и резултати;

д) 

брой на потвърдените случаи по зона, животински вид, година/месеци и серотип(ове) на вируса на болестта син език;

е) 

брой на ваксинираните животни по година, животински вид и серотип(ове) на вируса на болестта син език;

ж) 

дерогации от видовете разрешено движение, брой на съответните животни и когато е приложимо, адаптиране на прилагания надзор;

з) 

координирани мерки с други държави членки или трети държави, когато е приложимо, и адаптиране на надзора към външни източници на инфекция с вируса на болестта син език.

▼M2

10. 

в случай на програми за ликвидиране на болести от категории B и C при водните животни, се представя следната информация за всяка година от програмата, по държава членка, зона или компартмент — в зависимост от териториалния обхват:

а) 

брой одобрени животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, брой регистрирани животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, и точки за вземане на проби в дивите популации, които са включени в програмата за ликвидиране, както и карти, показващи местоположението на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби в дивите популации;

б) 

брой на животновъдните обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации, които не са инфектирани, от броя на животновъдните обекти и точките за вземане на проби, посочени в буква а);

в) 

брой на посещенията за проверка на здравословното състояние на животните на одобрен и когато е приложимо, регистриран животновъден обект за аквакултура;

г) 

брой вземания на проби на одобрен и когато е приложимо, регистриран животновъден обект за аквакултура и точки за вземане на проби в дивите популации, както и подробности относно животинските видове, резултатите от вземането на проби (положителни или отрицателни) и температурата на водата в момента на вземане на пробите;

д) 

брой на инфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а);

е) 

брой на новоинфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОГРАМИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 10

РАЗДЕЛ 1

Представяне на програми за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдните обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни

Информация, която да бъде включена в програмите за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдни обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни:

1. 

Дата на представяне.

2. 

Име на държавата.

3. 

Наименование на болестта.

4. 

Териториален обхват с описание и определяне на границите на географските и административните области, обхванати от програмата за ликвидиране, и наименованията на зоните и районите, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район.

5. 

Описание на епидемиологичната обстановка във всяка зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район:

а) 

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация според здравния статус ( 3 ), с изключение на животновъдните обекти, попадащи в обхвата на дерогацията, посочена в точка 6, буква е), към 31 декември;

б) 

брой животни от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква а), по здравен статус;

в) 

карти, посочващи гъстотата на целевата животинска популация, посочена в буква б), по здравен статус;

г) 

времева линия на болестността, данни за заболеваемостта и когато е приложимо, хронология на ваксинациите, обхващаща поне последните 5 години; и

д) 

информация относно епидемиологичната обстановка в допълнителни животински популации, когато е приложимо.

6. 

Описание на стратегията за контрол на болестите в рамките на програмата за ликвидиране в съответствие с член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията, включващо поне:

а) 

схемите за вземане на проби и диагностичните методи, които трябва да се използват в съответствие с приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689:

i) 

за предоставянето на животновъдните обекти на статут „свободен от болест“ и за запазването на този статут,

ii) 

за да се потвърди или отхвърли болестта в случай на съмнение;

б) 

мерките за контрол на болестите, които трябва да се приложат при потвърден случай;

в) 

мерките за биологична сигурност и мерките за ограничаване на риска, които трябва да се приложат;

г) 

вид на ваксината(-ите), която(които) трябва да се използва(т), и схемите на ваксинация, ако е приложимо;

д) 

мерките по отношение на допълнителните животински популации, които трябва да се приложат, ако е приложимо;

е) 

дерогациите по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, които трябва да се приложат, ако е приложимо;

ж) 

координираните мерки с други държави членки или трети държави, ако е приложимо.

7. 

Описание на организацията, надзора и ролите на страните по програмата за ликвидиране, включващо поне:

а) 

органите, които отговарят за координирането и надзора на изпълнението на програмата;

б) 

отговорностите на всички участващи заинтересовани страни.

8. 

Очакваната продължителност на програмата за ликвидиране.

▼M2

9. 

Междинните цели на програмата за ликвидиране, свързани със специфичните за всяка отделна болест критерии за получаване на статут „свободен от болест“, включващи най-малко:

а) 

очакваното годишно намаление на броя на инфектираните животновъдни обекти;

б) 

очакваното годишно увеличение на броя на животновъдните обекти със статут „свободен от болест.“;

▼B

РАЗДЕЛ 2

Представяне на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс

Информация, която да бъде включена в програмите за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс:

1. 

Дата на представяне.

2. 

Име на държавата.

3. 

Териториален обхват с описание и определяне на границите на географските и административните области, обхванати от програмата за ликвидиране, и наименованията на зоните и районите, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район.

4. 

Описание на епидемиологичната обстановка поне през последните 5 години, включващо:

а) 

брой потвърдени случаи по животински вид от списъка;

б) 

карти, посочващи разпределението на потвърдените случаи, посочени в буква а), на година;

в) 

стратегията за контрол на болестите и резултатите от мерките за контрол.

5. 

Описание на стратегията за контрол на болестите в рамките на програмата за ликвидиране в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията:

а) 

надзор, включително най-малкото:

i) 

целевата животинска популация;

ii) 

схемите за вземане на проби и подробни данни за събирането на мъртви животни;

iii) 

диагностичните методи;

б) 

ако е уместно, ваксинацията, включително най-малкото:

i) 

ваксинацията на отглеждани животни в рамките на програмата за ликвидиране на болести:

— 
вид на ваксината(-ите), която(които) трябва да се използва(т);
— 
целевата популация;
ii) 

ваксинацията на диви животни:

— 
определяне и очертаване на границите на областта на ваксинация,
— 
честотата и очакваните дати на кампании за ваксинация,
— 
примамката(-ите) с ваксина, която(които) трябва да се използва(т),
— 
метод за разпръскване на примамките с ваксина и планирана гъстота на примамките с ваксина;
— 
описание на използваните методи за оценка на правилното разпръскване на примамките с ваксина,
— 
описание на стратегията за наблюдаване на ефективността на ваксинацията по отношение на серологията и поглъщането на примамките с ваксина в целевата животинска популация, схемите за вземане на проби, с подробни данни относно събирането на мъртви животни, и диагностичните методи,
— 
описание на мерките, за да се гарантира запазването на качеството на примамката с ваксина, преди да бъде разпръсната, по-специално по отношение на титруването на примамките с ваксина и контрола на хладилната верига,
— 
ваксинацията на бездомни кучета заедно с вида на ваксината(-ите), която(които) трябва да се използва(т), и целевата популация;
в) 

мерките за контрол на болестите, които трябва да се приложат при потвърден случай;

г) 

кампаниите за информиране на обществеността, които трябва да се проведат;

д) 

мерките за намаляване на риска от контакт с инфектирани животни, които трябва да се приложат;

е) 

координираните мерки с други държави членки или трети държави, ако е приложимо.

6. 

Описание на организацията, надзора и ролите на страните по програмата за ликвидиране, включващо поне:

а) 

органите, които отговарят за координирането и надзора на изпълнението на програмата;

б) 

отговорностите на всички участващи заинтересовани страни.

7. 

Очакваната продължителност на програмата за ликвидиране.

8. 

Междинните цели на програмата за ликвидиране, включващи поне:

а) 

очакваното годишно намаление на броя на огнищата;

б) 

очаквания брой на потвърдени огнища в области с огнища през предходната година;

в) 

очаквания процент сероконверсия в целевите животински популации;

г) 

очаквания процент на поглъщане на ваксините при животни от целевите видове.

РАЗДЕЛ 3

Представяне на програми за ликвидиране на инфекция с болестта син език

Информация, която да бъде включена в програмите за ликвидиране на инфекция с болестта син език:

1. 

Дата на представяне.

2. 

Име на държавата.

3. 

Териториален обхват с описание и определяне на границите на географските и административните области, обхванати от програмата за ликвидиране, и наименованията на зоните и районите, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район: когато е приложимо, причините за прилагане на дерогацията по член 37, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689.

4. 

Описание на епидемиологичната обстановка във всяка зона или район, ако в териториалния обхват на програмата е включен повече от един район:

а) 

броя животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, към 31 декември;

б) 

броя животни от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква а);

в) 

карти, посочващи:

i) 

гъстотата на целевата животинска популация, посочена в буква б), и

ii) 

географското разпределение на случаите на инфекция с болестта син език по серотип, обхващащо най-малко последните 5 години;

г) 

времева линия с история на болестността, с данни за заболеваемостта и когато е приложимо, с хронология на ваксинациите, обхващаща поне последните 5 години;

д) 

резултати от надзора на вектори, обхващащи най-малко предходните 5 години;

е) 

информация относно епидемиологичната обстановка в допълнителни животински популации, когато е приложимо.

5. 

Описание на стратегията за контрол на болестите в рамките на програмата за ликвидиране в съответствие с член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, включващо поне:

а) 

подробни данни относно активния надзор, който трябва да се упражни в съответствие с част II, глава 1, раздел 4 от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, съдържащи:

i) 

карти, посочваща географските единици,

ii) 

избора на обекти за вземане на проби, схемите за вземане на проби и диагностичните методи, използвани за наблюдението на сентинелни животни;

iii) 

избора на обекти за вземане на проби, схемите за вземане на проби и диагностичните методи, използвани за провеждането на структурни проучвания на болестността;

б) 

вид на ваксината(-ите), която(които) трябва да се използва(т), и схемите за ваксинация на съответната целева животинска популация, когато е приложимо;

в) 

процедурата и диагностичните методи, за да се потвърди или отхвърли болестта в случай на съмнение;

г) 

мерките за контрол на болестите, които трябва да се приложат при потвърден случай;

д) 

ограниченията на движението, приложени за видовете движение на отглеждани животни и зародишни продукти;

е) 

мерките за биологична сигурност и мерките за ограничаване на риска, които трябва да се приложат;

ж) 

подробни данни относно надзора на вектори и когато е приложимо, установяването на области, свободни от вируса на болестта син език през определен сезон;

з) 

подробни данни относно предоставянето на животновъдните обекти на статут „защитен от вектори животновъден обект“, когато е приложимо;

и) 

координираните мерки с други държави членки или трети държави, когато е приложимо.

6. 

Описание на организацията, надзора и ролите на страните по програмата за ликвидиране, включващо поне:

а) 

органите, които отговарят за координирането и надзора на изпълнението на програмата;

б) 

отговорностите на всички участващи заинтересовани страни.

7. 

Очакваната продължителност на програмата за ликвидиране.

8. 

Междинните цели на програмата за ликвидиране, включващи поне:

а) 

очакваното годишно намаление на броя на потвърдените случаи в целевата животинска популация;

б) 

очакваното годишно увеличение на броя на географските единици със статут „свободен от болест“;

в) 

очакваното ваксинационно покритие, когато е приложимо.

РАЗДЕЛ 4

Представяне на програми за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни

Информация, която да бъде включена в програмите за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни:

1. 

Дата на представяне.

2. 

Име на държавата.

3. 

Наименование на болестта.

4. 

Териториален обхват с описание и граници на географските и административните области, обхванати от програмата за ликвидиране, и наименованията на зоните или компартментите.

▼M2

5. 

Описание на епизоотичната обстановка в държавата членка, зоната или компартмента — в зависимост от териториалния обхват, включително:

а) 

брой на одобрените животновъдни обекти за аквакултура и брой на регистрираните животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, по вид на производството и по здравен статус;

б) 

животински видове от списъка, отглеждани в животновъдните обекти за аквакултура, посочени в буква а), по здравен статус;

в) 

карти, посочващи:

i) 

географското местоположение на животновъдните обекти за аквакултура, посочени в буква а), и съответните водосборни басейни; и

ii) 

географското разпределение на случаите на инфекция със съответната болест от категория B или C, за период, обхващащ най-малко последните 5 години;

г) 

информация относно епизоотичната в популациите на диви водни животни, когато е приложимо.

6. 

Описание на стратегията за контрол на болестите в рамките на програмата за ликвидиране в съответствие с член 46 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, включващо най-малко:

а) 

схемите за вземане на проби и диагностичните методи, които трябва да се използват в съответствие с приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, за:

i) 

посещенията за проверка на здравословното състояние и вземането на проби в животновъдните обекти за аквакултура;

ii) 

целевия надзор в популации на диви животни, когато е приложимо;

б) 

мерките за контрол на болестите, които трябва да се приложат при потвърден случай;

в) 

мерките за биологична сигурност и мерките за ограничаване на риска, които трябва да се приложат;

г) 

схемите за ваксинация, когато е приложимо;

д) 

мерките, които трябва да бъдат приложени по отношение на диви водни животни, и броя и географското местоположение на точките за вземане на проби, когато е приложимо;

е) 

дерогациите по член 47, параграф 4, член 51, параграф 2 или член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, които трябва да се приложат, когато е приложимо;

ж) 

координираните мерки с други държави членки или трети държави, когато е приложимо.

▼B

7. 

Описание на организацията, надзора и ролите на страните по програмата за ликвидиране, включващо поне:

а) 

органите, които отговарят за координирането и надзора на изпълнението на програмата;

б) 

отговорностите на всички участващи заинтересовани страни.

8. 

Очакваната продължителност на програмата за ликвидиране.

9. 

Междинните цели и стратегиите за контрол на болести при изпълнението на програмата за ликвидиране, включващи поне:

а) 

очакваното годишно намаление на броя на инфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации;

б) 

очакваното годишно увеличение на броя на животновъдните обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с отрицателен резултат от изследванията;

в) 

очакваното ваксинационно покритие, когато е приложимо.( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).

( 2 ) Инфектирани, неинфектирани, не е известно.

( 3 ) Свободни от болест, инфектирани, не е неизвестно.

Top