EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1999-20211213

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета от 7 декември 2020 година относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/2021-12-13

02020D1999 — BG — 13.12.2021 — 004.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1999 НА СЪВЕТА

от 7 декември 2020 година

относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

(ОВ L 410I, 7.12.2020 г., стp. 13)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/372 НА СЪВЕТА от 2 март 2021 година

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/481 НА СЪВЕТА от 22 март 2021 година

  L 99I

25

22.3.2021

►M3

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/2160 НА СЪВЕТА от 6 декември 2021 година

  L 436

40

7.12.2021

►M4

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/2197 НА СЪВЕТА от 13 декември 2021 година

  L 445I

17

13.12.2021


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 035, 17.2.2022, стp.  21 (2021/2160)
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1999 НА СЪВЕТА

от 7 декември 2020 година

относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човекаЧлен 1

1.  

С настоящото решение се създава рамка за целенасочени ограничителни мерки в отговор на тежки нарушения на правата на човека в световен мащаб. То се прилага по отношение на:

а) 

геноцид;

б) 

престъпления против човечеството;

в) 

следните тежки нарушения на правата на човека, а именно:

i) 

изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

ii) 

робство,

iii) 

извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура и произволни екзекуции и убийства,

iv) 

насилствено изчезване на хора,

v) 

произволни арести и задържания;

г) 

други нарушения на правата на човека, доколкото тези нарушения са широко разпространени, систематични или по друг начин предизвикват сериозна загриженост по отношение на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от ДЕС, включително, но не само:

i) 

трафик на хора, както и нарушения на правата на човека от лица, извършващи контрабанда на мигранти, както е посочено в настоящия член,

ii) 

сексуално и основано на пола насилие,

iii) 

нарушения на свободата на мирни събрания и сдружаване,

iv) 

нарушения на свободата на мнение и на изразяване,

v) 

нарушения на свободата на религията или убежденията.

2.  

За целите на прилагането на параграф 1 следва да се вземат предвид международното обичайно право и общоприетите инструменти на международното право, като например:

а) 

Международния пакт за граждански и политически права;

б) 

Международния пакт за икономически, социални и културни права;

в) 

Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид;

г) 

Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

д) 

Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

е) 

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

ж) 

Конвенцията за правата на детето;

з) 

Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване;

и) 

Конвенцията за правата на хората с увреждания;

й) 

Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност;

к) 

Римския статут на Международния наказателен съд;

л) 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

3.  

За целите на настоящото решение физическите или юридическите лица, образуванията или органите могат да включват:

а) 

държавни субекти;

б) 

други субекти, упражняващи ефективен контрол или власт над дадена територия;

в) 

други недържавни субекти.

4.  

При съставянето или изменението на съдържащия се в приложението списък по отношение на други недържавни субекти съгласно параграф 3, буква в), Съветът взема предвид по-специално следните специфични елементи:

а) 

целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от ДЕС; и

б) 

тежестта и/или въздействието на нарушенията.

Член 2

1.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а) 

физическите лица, които са отговорни за посочените в член 1, параграф 1 действия;

б) 

физическите лица, които предоставят финансова, техническа или материална подкрепа или участват по друг начин в действията, посочени в член 1, параграф 1, включително чрез планиране, ръководене, нареждане, подпомагане, подготвяне, улесняване или насърчаване на такива действия;

в) 

физическите лица, свързани с лицата по букви а) и б);

които са изброени в приложението.

2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.
3.  

Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а) 

в качеството ѝ на приемаща държава на международна междуправителствена организация;

б) 

като държава домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на ООН;

в) 

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) 

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.  
Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
5.  
Съветът се информира надлежно за всеки случай, при който държава членка предостави освобождаване от мерките в съответствие с параграф 3 или параграф 4.
6.  
Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, ако пътуването е обосновано от съображения, свързани със спешни хуманитарни нужди или участие в междуправителствени срещи или срещи, провеждани с подкрепата на Съюза, или чийто домакин е Съюзът, или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки, включително прекратяването на тежките нарушения на правата на човека и утвърждаването на правата на човека.
7.  
Държавите членки могат също да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
8.  
Държава членка, която желае да предостави освобождаване от мерките, посочени в параграф 6 или параграф 7, уведомява писмено Съвета за това. Освобождаването се смята за предоставено, освен ако един или повече членове на Съвета не повдигнат писмено възражения в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече членове на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.
9.  
Когато съгласно параграф 3, 4, 6, 7 или 8 държава членка разреши влизането или транзитното преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложението, разрешението е строго ограничено до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася пряко.

Член 3

1.  

Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а) 

физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които носят отговорност за посочените в член 1, параграф 1 действия;

б) 

физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които предоставят финансова, техническа или материална подкрепа или участват по друг начин в действията, посочени в член 1, параграф 1, включително чрез планиране, ръководене, нареждане, подпомагане, подготвяне, улесняване или насърчаване на такива действия;

в) 

физическите или юридическите лица, образуванията или органите, свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в букви а) и б);

които са изброени в приложението.

2.  
Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението.
3.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложението, и на членове на семействата на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в) 

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) 

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д) 

платими по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или международната организация.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

4.  

Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложението, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) 

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган от посочените в приложението; и

г) 

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

5.  
Параграф 1 не пречи физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в приложението, да извършват дължими плащания по договори или споразумения, или задължения, сключени от тях или възникнали преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащането не се получава пряко или косвено от посочено в параграф 1 физическо или юридическо лица, образувание или орган.
6.  

Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви или други приходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) 

плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка, при условие че за тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф1.

Член 4

1.  
Чрез дерогация от член 3, параграфи 1 и 2 компетентните органи в държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като установят, че предоставянето на съответните финансови средства или икономически ресурси е необходимо за хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки и храни, прехвърляне на хуманитарни работници и свързани с тях помощ или евакуации.
2.  
Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всички разрешения, предоставени съгласно настоящия член, в срок от четири седмици от даването на разрешението.

Член 5

1.  
Като действа с единодушие по предложение на държава членка или на върховния представител, Съветът съставя и изменя списъка, съдържащ се в приложението.
2.  
Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в параграф 1 решение, включително основанията за включване в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на това физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.  
Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 6

1.  
В приложението се съдържат основанията за включване в списъка на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в членове 2 и 3.
2.  
В приложението се съдържа информацията, доколкото е налична, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва: имена и псевдоними; дата и място на раждане; гражданство; номера на паспорта и на картата за самоличност; пол; адрес, ако е известен; длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва: наименованието; мястото и датата на регистрация; регистрационния номер; и мястото на дейност.

Член 7

1.  

Съветът и върховният представител обработват лични данни, за да изпълняват задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:

а) 

по отношение на Съвета – за изготвянето и внасянето на изменения в приложението;

б) 

по отношение на върховния представител – за изготвянето на изменения на приложението.

2.  
Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от посочените в списъка физически лица, и до присъди или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложението.
3.  
За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „администратор“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 8

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или косвено, изцяло или частично, от наложените с настоящото решение мерки, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или за плащане по облигация, или на гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:

а) 

определени физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в приложението;

б) 

физическо или юридическо лице, образувание или орган, които действат чрез или от името на едно от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а).

Член 9

За постигане на максимални резултати от мерките, предвидени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

▼M3

Член 10

Настоящото решение се прилага до 8 декември 2023 г. и подлежи на постоянно преразглеждане. Мерките, предвидени в членове 2 и 3, се прилагат по отношение на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, включени в списъка в приложението до 8 декември 2022 г.

▼B

Член 11

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Еврwinwordrunопейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в членове 2 и 3

А. 

Физически лица

▼M1 

►M2  Имена (транслитерация на латиница) ◄

►M2  Имена ◄

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписване

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Александр Петрович КАЛАШНИКОВ

Длъжност: Директор на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН)

Дата на раждане: 27.1.1964 г.

Място на раждане: Татарск, Новосибирски регион, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александър Калашников е директор на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) от 8 октомври 2019 г. На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на ФСИН. В качеството си на директор на ФСИН той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания.

В случая с Алексей Навални, докато г-н Навални се възстановява в Германия (септември 2020 г. – януари 2021 г.) след отравянето му с токсично нервнопаралитично вещество от групата „Новичок“, на 28 декември 2020 г. ФСИН изисква той да се яви незабавно пред пробационния служител, като в противен случай ще бъде лишен от свобода за нарушаване на наложена му условна присъда за измама. Въпросната присъда е била обявена за произволна и несправедлива от Европейския съд по правата на човека през 2018 г. На 17 януари 2021 г. по заповед на Александър Калашников служители на ФСИН задържат Алексей Навални след пристигането му на летището в Москва. Арестът на Алексей Навални се основава на решение на Химкинския градски съд, постановено по искане на ФСИН. Още в края на декември 2020 г. ФСИН е поискала от съда да замени условната присъда на Алексей Навални с ефективно лишаване от свобода. На 17 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека разпорежда на правителството на Руската федерация да освободи Алексей Навални.

2 март 2021 г.

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Александр Иванович БАСТРЫКИН

Длъжност: Председател на Следствения комитет на Руската федерация

Дата на раждане: 27.8.1953 г.

Място на раждане: Псков, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александър Бастръйкин е председател на Следствения комитет на Руската федерация (наричан по-нататък „Комитетът“) от януари 2011 г. (и като изпълняващ длъжността председател от октомври до декември 2010 г.). На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на Комитета. Официално Комитетът се председателства от президента на Русия. В качеството си на председател на Комитета Александър Бастръйкин носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания.

Александър Бастръйкин носи отговорност за широкоразпространените и системни репресивни кампании на Комитета срещу руската опозиция, целящи проследяване и разследване на нейни членове. На 29 декември 2020 г. Комитетът започва разследване на опозиционния лидер Алексей Навални, като последният е обвинен в измама в големи размери. Алексей Навални, заедно с други лица, публикува статии за притежаваното от Бастръйкин чешко дружество за недвижими имоти LAW Bohemia през първото десетилетие на 21-ви век.

2 март 2021 г.

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Длъжност: Главен прокурор на Руската федерация

Дата на раждане: 24.12.1975 г.

Място на раждане: Архангелск, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Игор Краснов е главен прокурор на Руската федерация от 22 януари 2020 г. и е бившият заместник-председател на Следствения комитет на Руската федерация). В качеството си на главен прокурор той осъществява надзор върху прокуратурите в Руската федерация, върху специалните прокуратури и военната прокуратура. В това си качество той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека, включително произволни задържания на протестиращи, и за широкоразпространено и системно ограничаване на свободата на мирни събрания и на сдружаване, както и на свободата на мнение и на изразяване.

Преди протестите на 23 януари 2021 г. главната прокуратура е предупредила, че на участниците ще бъде търсена отговорност. Освен това главната прокуратура е изискала от Федералната служба за надзор в сферата на комуникациите, информационните технологии и масовите комуникации (Роскомнадзор) да ограничи достъпа до опозиционни уебсайтове и профили в социалните мрежи, съдържащи информация за планирани събирания на поддръжниците на Алексей Навални. На 29 януари 2021 г. главната прокуратура отново е поискала Роскомнадзор да ограничи достъпа до опозиционни уебсайтове и до профили в социалните мрежи, този път преди протестите в подкрепа на Навални на 30 и 31 януари 2021 г. Били са изпратени предупреждения до интернет дружества (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Главната прокуратура е обявила също така, че срещу участниците в демонстрациите ще бъдат образувани наказателни производства.

Главната прокуратура е подкрепила искането на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) за преобразуване на условната присъда, наложена на Алексей Навални по дело за измама, в ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Въпреки че през 2018 г. Европейският съд по правата на човека е приел, че присъдата на Алексей Навални по това дело е произволна и несправедлива, последният е арестуван при пристигането си на летището в Москва на 17 януари 2021 г.

2 март 2021 г.

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Длъжност(и): Директор на Федералната служба на войските на националната гвардия на Руската федерация (Росгвардия)

Дата на раждане: 27.1.1954 г.

Място на раждане: Сасово, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Виктор Золотов е директор на Федералната служба на войските на националната гвардия на Руската федерация (Росгвардия) от 5 април 2016 г. и съответно е главнокомандващ на войските на националната гвардия на Руската федерация, както и командващ на ОМОН – мобилен отряд с особено предназначение, който е част от Росгвардия. На тази длъжност той осъществява надзор върху всички дейности на войските на Росгвардия и ОМОН. В качеството си на директор на Росгвардия той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, включително произволни арести и задържания и системни и широкоразпространени нарушения на свободата на мирни събрания и на сдружаване, изразяващи се по-специално в насилствено потушаване на протести и демонстрации.

2.3.2021 г.

 

 

 

 

Росгвардия е използвана за потушаване на протестите в подкрепа на Навални от 23 януари и 21 април 2021 г., като се съобщава, че много служещи от ОМОН и националната гвардия са използвали жестокост и насилие срещу протестиращите. Десетки журналисти са станали обект на агресия от страна на силите за сигурност, включително кореспондентът на „Медуза“ Кристина Сафронова, която е била удряна от офицер от ОМОН, и журналистът от „Новая газета“ Елизавета Кирпанова, получила кървящи рани по главата от удари с палка. По време на протестите от 23 януари 2021 г. силите за сигурност са задържали произволно над 300 непълнолетни лица.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (изписване на китайски език)

Длъжност(и): Член на 13-ото Общокитайско събрание на народните представители на Китайската народна република (с мандат от 2018 г. до 2023 г.), представляващ Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР). Член на Комитета по надзорни и съдебни въпроси на Общокитайското събрание на народните представители (от 19 март 2018 г.).

Бивш секретар на Комитета по политически и правни въпроси на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР) и бивш заместник-секретар на Партийния комитет на СУАР (2016 – 2019 г.). Бивш заместник-председател на Постоянния комитет на 13-то Народно събрание на СУАР, което е регионален законодателен орган (2019 – 5 февруари 2021 г., но активен поне до март 2021 г.). Член на 13-ото Общокитайско събрание на народните представители на Китайската народна република, представляващ СУАР (с мандат от 2018 г. до 2023 г.). Член на Комитета по надзорни и съдебни въпроси на Общокитайското събрание на народните представители от 19 март 2018 г.

22.3.2021 г.

 

 

 

Дата на раждане: януари 1958

Място на раждане: Lianshui, Jiangsu (Китай)

Гражданство: китайско

Пол: мъжки

Като секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР (2016 – 2019 г.), Zhu Hailun е отговарял за поддържането на вътрешната сигурност и правоприлагането в СУАР. В това си качество е заемал ключова политическа позиция и е отговарял за надзора и изпълнението на широкомащабна програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства. Zhu Hailun е сочен за „архитект“ на тази програма. Поради това той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално за мащабни акции за произволно задържане на уйгури и на лица от други мюсюлмански етнически малцинства.

Като заместник-председател на Постоянния комитет на 13-то Народно събрание на СУАР (2019 – 5 февруари 2021 г.), Zhu Hailun е продължил да упражнява решаващо влияние в СУАР, където широкомащабната програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства, продължава да се прилага.

 

▼M2

6.

WANG Junzheng

王君正 (изписване на китайски език)

Длъжност(и): Партиен секретар на Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) и заместник-секретар на Партийния комитет на Синдзян-уйгурския автономен район на Китай; политически комисар на XPCC и главен изпълнителен директор на China Xinjian Group

Дата на раждане: май 1963 г.

Място на раждане: Linyi, Shandong (Китай)

Гражданство: китайско

Пол: мъжки

Партиен секретар на Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) и заместник-секретар на Партийния комитет на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР) на Китай от април 2020 г., както и политически комисар на XPCC от май 2020 г. Бивш секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР (февруари 2019 г. — септември 2020 г.). Wang Junzheng заема и други висши постове в XPCC.

XPCC е държавна икономическа и паравоенна организация в СУАР, която упражнява административна власт и контролира икономическата дейност в Синдзян.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

Като партиен секретар и политически комисар на XPCC от 2020 г., Wang Junzheng участва в надзора на всички политики, осъществявани от XPCC. На тази длъжност той носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално за мащабни акции за произволно задържане и унизително третиране на уйгури и на лица от други мюсюлмански етнически малцинства, както и за системни нарушения на тяхната свобода на религията или убежденията, свързани, наред с другото, с изпълнението от XPCC на широкомащабна програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства.

 

 

 

 

 

Той е отговорен и за системното използване от XPCC на уйгури и на лица от други мюсюлмански етнически малцинства като принудителна работна сила, по-специално на памучните полета.

Като заместник-секретар на Партийния комитет на СУАР от 2020 г., Wang Junzheng участва в надзора на всички политики за сигурност, осъществявани в Синдзян, включително посочената по-горе програма, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства. Като секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР (февруари 2019—септември 2020 г.), Wang Junzheng е отговарял за поддържането на вътрешната сигурност и правоприлагането в СУАР. В това си качество е заемал ключова политическа позиция и е бил отговорен за надзора и изпълнението на посочената по-горе програма.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (изписване на китайски език)

Длъжност(и): Член на постоянния комитет на Партийния комитет на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР) и секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР

Дата на раждане: януари 1964 г.

Място на раждане: Wuwei, Gansu (Китай)

Гражданство: китайско

Пол: мъжки

Член на постоянния комитет на Партийния комитет на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР) и секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР от септември 2020 г. Бивш директор и заместник-партиен секретар на Бюрото за обществена сигурност на Синдзян (БОСС) между 2017 г. и януари 2021 г.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

Като секретар на Комитета по политически и правни въпроси на СУАР от септември 2020 г., Wang Mingshan отговаря за поддържането на вътрешната сигурност и правоприлагането в СУАР. В това си качество той заема ключова политическа позиция и е отговорен за осъществяването на надзор над широкомащабна програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства.

 

 

 

 

 

Като бивш директор и заместник-партиен секретар на БОСС (2017 — януари 2021 г.), той е заемал ключова позиция в апарата за сигурност на Синдзян и е бил пряко отговорен за изпълнението на посочената по-горе програма. По-специално, БОСС е внедрило „Интегрираната платформа за съвместни операции“ (ИПСО) — програма за големи информационни масиви, използвана за проследяването на милиони уйгури в района на Синдзян и за обозначаването на тези от тях, които са считани за „потенциална заплаха“ с цел изпращането им в лагери за задържане.

На настоящата си длъжност и с оглед на предишните си функции, Wang Mingshan носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално за мащабни акции за произволно задържане и унизително третиране на уйгури и на лица от други мюсюлмански етнически малцинства, както и за системни нарушения на тяхната свобода на религията или убежденията.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(изписване на китайски език)

Длъжност(и): Директор на Бюрото за обществена сигурност на Синдзян (БОСС) и заместник-председател на Народното правителство на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР).

Дата на раждане: октомври 1966 г.

Място на раждане: Yilong, Sichuan (Китай)

Гражданство: китайско

Пол: мъжки

Директор на Бюрото за обществена сигурност на Синдзян (БОСС) от януари 2021 г. и заместник-председател на Народното правителство на Синдзян-уйгурския автономен район (СУАР).

22.3.2021 г.

 

 

 

 

Като директор на БОСС, Chen Mingguo заема ключова позиция в апарата за сигурност на Синдзян и участва пряко в изпълнението на широкомащабна програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу уйгурите и лицата от други мюсюлмански етнически малцинства. По-специално, БОСС е внедрило „Интегрираната платформа за съвместни операции“ (ИПСО) — програма за големи информационни масиви, използвана за проследяването на милиони уйгури в района на Синдзян и за обозначаването на тези от тях, които са считани за „потенциална заплаха“ с цел изпращането им в лагери за задържане. Поради това Chen Mingguo носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално акции за произволно задържане и унизително третиране на уйгури и на лица от други мюсюлмански етнически малцинства, както и за системни нарушения на тяхната свобода на религията или убежденията.

 

▼M3

9.

JONG Kyong-thaek (известен също като CHO’NG Kyo’ng-t’aek)

정경택 (изписване на корейски език)

Длъжност(и): Министър на държавната сигурност на Корейската народнодемократична република (КНДР)

Дата на раждане: между 1.1.1961 г. и 31.12.1963 г.

Гражданство: Корейска народнодемократична република (КНДР)

Пол: мъжки

Jong Kyong-thaek е министър на държавната сигурност на Корейската народнодемократична република (КНДР) от 2017 г. Министерството на държавната сигурност на КНДР е една от водещите институции, отговаряща за изпълнението на репресивните политики за сигурност на КНДР, с акцент върху идентифицирането и потушаването на политическото дисидентство, притока на „подривна“ информация от чужбина и всякакво поведение, считано за сериозна политическа заплаха за политическата система и нейното ръководство.

В качеството си на ръководител на Министерството на държавната сигурност Jong Kyong-thaek носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в КНДР, и по-специално изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства, насилствено изчезване на лица, произволни арести или задържания, както и широкоразпространен принудителен труд и сексуално насилие срещу жени.

22.3.2021 г.

10.

RI Yong Gil (известен още като RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (изписване на корейски език)

Длъжност(и): Министър на отбраната на Корейската народнодемократична република (КНДР)

Дата на раждане: 1955 г.

Гражданство: Корейска народнодемократична република (КНДР)

Пол: мъжки

Ri Yong Gil е министър на отбраната на Корейската народнодемократична република (КНДР). Той е бил министър на социалната сигурност в периода от януари 2021 г. до юни или юли 2021 г. Той е бил началник на Генералния щаб на Корейската народна армия (КНА) между 2018 г. и януари 2021 г.

Като министър на отбраната Ri Yong Gil носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в КНДР, включително от членове на подразделението за военна сигурност и други подразделения на КНА.

Министерството на социалната сигурност на КНДР (известно преди като Министерството на народната сигурност или Министерството на обществената сигурност) и подразделението за военна сигурност са водещи институции, отговарящи за изпълнението на репресивните политики за сигурност на КНДР, включително разпитите и наказването на лица, „незаконно“ напускащи КНДР. По-специално, Министерството на социалната сигурност, чрез своето изправително бюро, отговаря за управлението на затворнически лагери и трудови центрове за краткосрочно задържане, където затворниците/задържаните умишлено биват подлагани на гладуване и други форми на нечовешко отнасяне.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

В качеството си на бивш ръководител на Министерството на социалната сигурност Ri Yong Gil носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в КНДР, и по-специално изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства, насилствено изчезване на лица, произволни арести или задържане, както и широкоразпространен принудителен труд и сексуално насилие над жени.

Като бивш началник на Генералния щаб на КНА Ri Yong Gil е отговорен също за широкоразпространените тежки нарушения на правата на човека, извършени от КНА.

 

▼M3 —————

▼M3

12.

Abderrahim AL-KANI (известен също като Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

►C1  عبد الرحيم الكاني (изписване на арабски език) ◄

Длъжност(и): член на милицията Kaniyat

Дата на раждане: 7.9.1997 г.

Гражданство: либийско

Паспорт №: PH3854LY

Идентификационен номер: 119970331820

Пол: мъжки

Abderrahim Al-Kani е ключов член на милицията Kaniyat, брат на началника на тази милиция Mohammed Khalifa Al-Khani (починал през юли 2021 г.). Милицията Kaniyat държеше под контрол либийския град Tarhuna в периода между 2015 г. и юни 2020 г.

В рамките на милицията Kaniyat Abderrahim Al-Kani отговаря за вътрешната сигурност. В това си качество той носи отговорност за тежко погазване на правата на човека в Либия, и по-специално за извънсъдебни екзекуции и насилствено изчезване на хора в периода между 2015 г. и юни 2020 г. в Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani и милицията Kaniyat се изтеглиха от Tarhuna в началото на юни 2020 г. и се преместиха в източната част на Либия. Впоследствие в Tarhuna бяха открити няколко масови гроба, за които се смята, че са дело на милицията Kaniyat.

22.3.2021 г.

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (известен също като Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (известен също като Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (изписване на руски език)

Длъжност(и): Бивш началник на отдела на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация за град Аргун в Чеченската република.

Дата на раждане: 1.12.1980 г. или 1.12.1984 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Началник на отдела на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация за град Аргун в Чеченската република до 2018 г.

В качеството си на началник на отдела на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация за град Аргун Аюб Катаев е осъществявал надзор върху дейността на местните органи на държавната сигурност и местните полицейски органи. На тази длъжност той лично е осъществявал надзор върху широкоразпространените и системни случаи на преследване в Чечения, започнали през 2017 г. Репресиите са насочени срещу лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ), хора, за които се предполага, че принадлежат към ЛГБТИ групи, и други лица, за които се подозира, че са опоненти на държавния глава на Чеченската република Рамзан Кадиров. Аюб Катаев и силите, които преди са били под неговото командване, са отговорни за тежки нарушения на правата на човека в Русия, и по-специално изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, както и произволни арести и задържания и извънсъдебни екзекуции или произволни екзекуции и убийства.

Според множество свидетели Аюб Катаев лично е надзиравал и е участвал в изтезаването на задържани.

22.3.2021 г.

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (изписване на руски език)

Длъжност(и): Бивш командир на Специалния отряд за бързо реагиране (СОБР) „Терек“, заместник министър-председател на Чеченската република, неофициален бодигард на държавния глава на Чеченската република Рамзан Кадиров.

Дата на раждане: 24.12.1975 г.

Бивш командир на Специалния отряд за бързо реагиране (СОБР) „Терек“. От 23 март 2020 г. е заместник министър-председател на Чеченската република. Неофициален бодигард на държавния глава на Чеченската република Рамзан Кадиров.

Абузайд Висмурадов е бил командир на Специалния отряд за бързо реагиране (СОБР) „Терек“ от март 2012 г. до март 2020 г. На тази длъжност той лично е осъществявал надзор върху широкоразпространените и системни случаи на преследване в Чечения, започнали през 2017 г. Репресиите са насочени срещу лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ), хора, за които се предполага, че принадлежат към ЛГБТИ групи, и други лица, за които се подозира, че са опоненти на държавния глава на Чеченската република Рамзан Кадиров.

22.3.2021 г.

 

 

 

Място на раждане: Akhmat-Yurt/ Khosi-Yurt, бивша Чечено-ингушка автономна съветска социалистическа република (АССР), днес Чеченска република (Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Абузайд Висмурадов и отряд „Терек“ по-рано под негово командване носят отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Русия, и по-специално изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, както и произволни арести и задържания и извънсъдебни екзекуции и произволни екзекуции и убийства.

Според множество свидетели Абузайд Висмурадов лично е надзиравал и е участвал в изтезаването на задържани. Той е близък сътрудник на Рамзан Кадиров, държавния глава на Чеченската република, който от много години провежда репресивна кампания срещу политическите си противници.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Длъжност(и): Генерал-майор от Народните сили за отбрана на Южен Судан

Гражданство: Южен Судан

Пол: мъжки

Генерал-майор от Народните сили за отбрана на Южен Судан (НСОЮС).

Gabriel Moses Lokujo носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Южен Судан, и по-специално за извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства.

През май 2020 г. трима офицери от Суданската народноосвободителна армия в опозиция (SPLA-IO) са били отвлечени и екзекутирани по заповед на Генерал-майор Lokujo.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

През септември 2020 г. генерал-майор Lokujo дезертира от SPLA-IO и се присъединява към НСОЮС, като той носи отговорност за последвалите сблъсъци във и около центъра за учения Moroto в южната част на Централна Екватория. Вследствие на това през последните три месеца на 2020 г. се съобщава за редица загинали и ранени от двете страни, биват разселени и цивилни, по-специално в областта Kajo-Keji на провинция Централна Екватория. Силите на генерал-майор Lokujo са останали в района, откъдето се съобщава за продължаващи сблъсъци и сигурността на цивилното население продължава да е застрашена.

 

▼M4

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Основател и командващ на групата „Вагнер“;

Ранг: Подполковник (от запаса)

Позивна: Vagner/Wagner (Вагнер)

Идентификационен номер в групата „Вагнер“: M-0209

Дата на раждане: 1.6.1970 г. или 11.6.1970 г.

Място на раждане: Асбест, Свердловска област, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Адрес: Псков, Руска федерация

Пол: мъжки

Дмитрий Уткин, бивш офицер от руската военна разузнавателна служба (ГРУ), е основател на групата „Вагнер“ и отговаря за координирането и планирането на операциите по разполагането на наемници на групата „Вагнер“ в различни държави.

Като командващ в групата „Вагнер“ е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата, сред които изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства.

Това включва изтезаването до смърт на сирийски дезертьор от четирима членове на групата „Вагнер“ през юни 2017 г. в провинция Хомс, Сирия. Според бивш член на групата „Вагнер“ Дмитрий Уткин лично е наредил изтезаването до смърт на дезертьора, както и заснемането на акта.

13.12.2021 г.

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Наемник в групата „Вагнер“

Дата на раждане: 1990 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Станислав Дичко, бивш служител на ставрополската полиция, е наемник в групата „Вагнер“.

Заедно с трима други наемници в групата „Вагнер“, той участва в изтезаването до смърт на сирийски дезертьор през юни 2017 г. в провинция Хомс, Сирия.

Поради това той е отговорен за тежки нарушения на правата на човека в Сирия.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република (ЦАР)

Идентификационен номер в групата „Вагнер“: M-5658

Дата на раждане: 12.1.1970 г.

Място на раждане: Ленинград, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Валери Захаров, бивш член на руската Държавна сигурност (ФСБ), е съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република (ЦАР). Той е ключова фигура в командната структура на групата „Вагнер“ и поддържа тесни връзки с руските власти.

Предвид влиятелната му позиция в ЦАР и водещата му роля в групата „Вагнер“ той е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР, сред които извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства.

Това включва убийството на трима руски журналисти през 2018 г., за чиято сигурност е отговарял Валери Захаров.

13.12.2021 г.

▼B

В. 

Юридически лица, образувания и органи.

▼M2 

Наименование (транслитерация на латиница)

Наименование

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписване

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau (Отдел за обществена сигурност на Xinjiang Production and Construction Corps)

新疆生产建设兵团公安局

(изписване на китайски език)

Адрес: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (Синдзян-уйгурски автономен район — СУАР), Китай

Телефон: +86 991 598 8114

Отделът за обществена сигурност на Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) отговаря за изпълнението на всички политики на XPCC в областта на сигурността, включително управлението на центровете за задържане. XPCC е държавна икономическа и паравоенна организация в Синдзян-уйгурския автономен район на Китай, която упражнява административна власт и контролира икономическата дейност в Синдзян.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

В качеството на структура, провеждаща политиките в областта на сигурността в XPCC, Отделът за обществена сигурност на XPCC носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално за мащабни акции на произволно задържане и унизително третиране на уйгури и лица от други мюсюлмански етнически малцинства, както и за системни нарушения на тяхната свобода на религията или убежденията, свързани, наред с другото, с изпълнението от XPCC на широкомащабна програма по наблюдение, задържане и индоктриниране, насочена срещу мюсюлманските етнически малцинства.

Като част от посочената по-горе програма XPCC използва уйгури и лица от други мюсюлмански етнически малцинства като принудителна работна сила, по-специално на памучните полета. В качеството на структура, провеждаща политиките в областта на сигурността в XPCC, Отделът за обществена сигурност на XPCC носи отговорност за системното използване на принудителен труд.

 

2.

Централна прокуратура (известна също като Служба на главния прокурор на Корейската народнодемократична република (КНДР)

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (изписване на корейски език)

 

Централната прокуратура е институция, която осъществява надзор върху всички наказателни производства в Корейската народнодемократична република (КНДР), включително върху разследванията, разпитите, предварителните задържания и съдебните процеси.

22.3.2021 г.

 

 

 

 

Централната прокуратура се използва за наказателно преследване и наказване на лица за политическа неблагонадеждност в несправедливи по същността си съдебни процеси. Тя носи също институционална отговорност за тежки нарушения на правата на човека в обикновените затвори и центровете за задържане с цел разпит, тъй като не осигурява спазването на правата на предварително задържаните и осъдените затворници. В тясно сътрудничество с министерствата на държавната сигурност и на социалната сигурност Централната прокуратура носи отговорност за и осигурява легитимност на тежки нарушения на правата на човека, извършени от апарата за сигурност на КНДР, и по-специално изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства, насилствено изчезване на лица, произволни арести или задържане.

 

3.

Kaniyat Militia (милиция Kaniyat) (известна преди това като „7-ма бригада“, „7-ма бригада в Tarhuna“, „Бригада Tarhuna“) (известна също като „9-та бригада“, „Al-Kani Militia“ (милиция Al-Kani), „Al-Kaniyat“, бригада „Kani“, „Kaniat“, „Kaniyat“, „Kanyat“)

مليشيا كانيات (изписване на арабски език)

 

Милицията Kaniyat е въоръжена либийска милиция, която осъществяваше контрол над либийския град Tarhuna в периода между 2015 г. и юни 2020 г. Масови гробове, приписвани на милицията Kaniyat, бяха открити в Tarhuna след като милицията се изнесе от града и се премести в източната част на Либия през юни 2020 г. Милицията Kaniyat носи отговорност за тежко погазване на правата на човека, и по-специално за извънсъдебни екзекуции и насилствено изчезване на лица.

22.3.2021 г.

4.

Служба за национална сигурност (известна също като Агенция за национална сигурност) на правителството на Еритрея

-

Ръководена от генерал-майор Abraha Kassa

Службата за национална сигурност (известна също като Агенция за национална сигурност) на правителството на Еритрея се ръководи от генерал-майор Abraha Kassa и е на подчинение на президентството. Службата за национална сигурност се състои от шест отдела, всеки от които е разделен на три секции, отговарящи съответно за разузнаването, арестите и разпитите. Службата за национална сигурност носи отговорност за тежки нарушения на правата на човека в Еритрея, и по-специално за произволни арести, извънсъдебни екзекуции, насилствено изчезване на лица и изтезания, извършвани от нейни служители.

22.3.2021 г.

▼M4

5.

Wagner Group, известна още като Vagner Group (групата „Вагнер“)

Группа Вагнера

(изписване на руски език)

 

Групата „Вагнер“ е руско неперсонифицирано частно военно образувание, създадено през 2014 г. като приемник на Славянский Корпус. Ръководи се от Дмитрий Уткин и се финансира от Евгений Пригожин. Чрез създаването на местни субекти и с подкрепата на местните органи на управление групата „Вагнер“ финансира и осъществява операциите си.

Групата „Вагнер“ е отговорна за тежките нарушения на правата на човека, извършени в Украйна, Сирия, Либия, Централноафриканската република (ЦАР), Судан и Мозамбик, сред които изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бърза процедура или произволни екзекуции и убийства.

13.12.2021 г.( 1 ) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Top