EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1353-20221110

Consolidated text: Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1353 на Съвета от 25 септември 2020 година за предоставяне на временна подкрепа на Република Полша съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1353/2022-11-10

02020D1353 — BG — 10.11.2022 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1353 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2020 година

за предоставяне на временна подкрепа на Република Полша съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

(ОВ L 314, 29.9.2020 г., стp. 45)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2190 НА СЪВЕТА от 8 ноември 2022 година

  L 289

3

10.11.2022
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1353 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2020 година

за предоставяне на временна подкрепа на Република Полша съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19Член 1

Полша изпълнява условията по член 3 от Регламент (ЕС) 2020/672.

Член 2

1.  
Съюзът отпуска на Полша заем с максимален размер 11 236 693 087 евро. Неговият максимален среден срок до падежа е 15 години.
2.  
Срокът на разполагаемост на предоставената съгласно настоящото решение финансова помощ е 18 месеца, считано от първия ден след датата, на която настоящото решение поражда действие.
3.  
Комисията предоставя на Полша финансовата помощ от Съюза чрез максимум десет транша. Всеки транш може да се изплаща на една или няколко вноски. Срокът до падежа на вноските по първия транш може да бъде по-дълъг от максималния среден срок до падежа, посочен в параграф 1. В такъв случай срокът до падежа на останалите вноски се фиксира така, че след изплащането на всички траншове да е бил спазен посоченият в параграф 1 максимален среден срок до падежа.
4.  
Отпускането на първия транш зависи от влизането в сила на споразумението за заем, посочено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672.
5.  
Полша поема разходите по посоченото в член 4 от Регламент (ЕС) 2020/672 финансиране от Съюза за всеки транш, а също така и евентуалните такси и направени от Съюза разходи във връзка с финансирането на заема, предоставен в съответствие с парагрф 1 от настоящия член.
6.  
Комисията взема решение относно размера и отпускането на траншовете, както и размера на вноските.

▼M1

Член 3

Полша може да финансира следните мерки:

а) 

намаляване на социалноосигурителните вноски — както е предвидено в член 31що от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации: при самостоятелно заетите лица — за частта от разходите, свързани с подпомагането на самостоятелно заетите лица, всички социални кооперативни дружества (независимо от броя на служителите), а при дружествата с персонал до 50 души — за частта от разходите за наетите лица, които са били непрекъснато наети;

б) 

предоставяне на кризисна помощ на самостоятелно заетите и наетите на граждански договор лица — както е предвидено в членове 15щр и 15щфа от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации;

в) 

субсидиране на заплатите и социалноосигурителните вноски за дружествата, въвели непълно работно време или доброволно намаляване на работното време, или в които заетостта е била запазена — както е предвидено в членове 15ж, 15жа, 15жжа, 15жж, 15щщб, 15шшд и 15шшд2 от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации;

г) 

субсидиране на самостоятелно заетите лица, които нямат нает персонал — както е предвидено в член 15щщв от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации;

д) 

предоставяне на самостоятелно заетите лица, микропредприятията и неправителствените огранизации на заеми, които могат да бъдат превърнати в субсидии — за размера на действително превърнатите в безвъзмездни средства заеми, както е предвидено в членове 15щщг и 15щщга от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации;

е) 

финансиране на извършването на диагностични тестове чрез полимеразна верижна реакция (PCR) в лабораториите, сключили договори за извършване на диагностични RT-PCR тестове за SARS-CoV 2 с Националния здравен фонд, както е предвидено в член 10а, параграфи 1 и 2, а след изтичането на срока на действие на член 10а — член 11з, параграф 2, точка 2 и параграф 4 от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации;

ж) 

предоставяне на допълнително месечно парично обезщетение за медицински специалисти и еднократно допълнително парично обезщетение за други здравни работници, както е предвидено в член 10а, параграф 1 от закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за предотвратяване, противодействие и изкореняване на COVID-19, останалите заразни болести и причинените от тях кризисни ситуации, а след изтичането на срока на член 10а — член 42 от закона от 14 август 2020 г. за изменение на някои законодателни актове с цел да се гарантира функционирането на защитата на общественото здраве във връзка с епидемията от COVID-19 и след нейния край.

▼B

Член 4

Полша уведомява Комисията до 30 март 2021 г. и на всеки шест месеца след тази дата за изпълнението на планираните публични разходи, докато тези разходи не бъдат изцяло изпълнени.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му на неговия адресат.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Top