EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0489-20221017

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2020/489 на Съвета от 2 април 2020 година за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за диалога Белград – Прищина и други регионални въпроси за Западните Балкани

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/489/2022-10-17

02020D0489 — BG — 17.10.2022 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/489 НА СЪВЕТА

от 2 април 2020 година

за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за диалога Белград – Прищина и други регионални въпроси за Западните Балкани

(ОВ L 105, 3.4.2020 г., стp. 3)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1313 НА СЪВЕТА от 21 септември 2020 година

  L 308

4

22.9.2020

►M2

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/470 НА СЪВЕТА от 18 март 2021 година

  L 96

13

19.3.2021

►M3

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1240 НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година

  L 190

131

19.7.2022

►M4

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1969 НА СЪВЕТА от 17 октомври 2022 година

  L 270

92

18.10.2022
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/489 НА СЪВЕТА

от 2 април 2020 година

за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за диалога Белград – Прищина и други регионални въпроси за Западните Балкани▼M3

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Miroslav LAJČÁK като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за диалога Белград – Прищина и други регионални въпроси за Западните Балкани се удължава до 31 август 2024 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

▼B

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на следните цели на политиката на Съюза в региона на Западните Балкани и е в съответствие с установените политики на Съюза:

а) 

на първо място и с най-голямо значение, постигане на цялостно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, което е от ключово значение за европейския път на всяка от тях;

б) 

подобряване на добросъседските отношения, както и насърчаване на помирението;

в) 

засилване на видимостта и ефективността на Съюза чрез публична дипломация;

г) 

допринасяне за единство, съгласуваност и ефикасност на действията на Съюза в региона на Западните Балкани, когато е уместно.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а) 

по отношение на ключовите аспекти на мандата, от името на ВП да съдейства за воденето на диалога Белград – Прищина в тясно сътрудничество с държавите членки, да работи за цялостното нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово чрез сключването на правно обвързващо споразумение, в което се засягат всички нерешени въпроси между страните в съответствие с международното право и което допринася за регионална стабилност, и да наблюдава и подпомага при необходимост работата на страните по изпълнението на предишни споразумения, постигнати в рамките на диалога, воден със съдействието на ЕС;

б) 

в допълнение, когато е уместно, да работи за подобряване на добросъседските отношения и за помирение между партньорите в региона на Западните Балкани, с което да се спомогне за преодоляване на наследството от миналото;

в) 

активно да работи за засилване на ефективността и видимостта на Съюза в региона на Западните Балкани чрез публична дипломация, както и да разпространява и популяризира ценностите на Съюза и програмата на Съюза в региона в по-широк план, когато е уместно, като допринася за по-широко разбиране и подкрепа за въпроси, свързани със Съюза;

г) 

да работи координирано и последователно с всички усилия на Съюза и цялостните политики на Съюза спрямо региона, както и с делегациите и службите на Съюза, и по-специално с други СПЕС в региона на Западните Балкани, както и да поддържа тясна връзка с държавите членки;

д) 

да подпомага работата на ВП и дейностите на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.  
СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.
2.  
КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.
3.  
СПЕС работи в тясна координация и сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

▼M1

1.  
Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода от 2 април 2020 г. до 31 март 2021 г., възлиза на 1 350 000  EUR.

▼M2

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 април 2021 г. до 31 август 2022 г., е 2 580 000 EUR.

▼M4

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 септември 2022 г. до 31 август 2024 г., е 5 200 000  EUR.

▼B

2.  
Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.
3.  
Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.  
В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства, СПЕС отговаря за сформирането на екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката в съответствие с изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на екипа.
2.  
Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, от заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД („изпращащ орган“). Експертите, командировани от държавите членки към институциите на Съюза или към ЕСВД, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.
3.  
Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащия орган и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Тези привилегии, имунитети и допълнителни гаранции, свързани със СПЕС и членовете на персонала на СПЕС, които са необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията, се договарят съответно с приемащите страни. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета ( 1 ).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.  
Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъп на СПЕС до всяка информация от значение за него.
2.  
Делегациите и службите на Съюза, държавите членки, или и едните и другите, по целесъобразност осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а) 

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоки от страна на ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлява инциденти, свързани със сигурността, и изготвя план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б) 

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията на района, за който отговаря;

в) 

гарантира, че всички членове на персонала на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който СПЕС отговаря, въз основа на степента на риск, определена от ЕСВД за този район;

г) 

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на ВП, Съвета и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на докладите за напредъка и докладите за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работни групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. СПЕС може да участва в предоставянето на информация на Европейския парламент.

Член 12

Координация и съгласуваност

1.  
СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Търсят се връзки с държавите членки, когато е уместно. Дейностите на СПЕС се координират по целесъобразност с дейностите на Комисията, СПЕС за Босна и Херцеговина, СПЕС за Косово и с мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в региона, без да се засягат прерогативите на Комисията, на ръководителя на делегацията на СПЕС и на ръководителя на службата на СПЕС. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите и службите на Съюза.
2.  
На място СПЕС поддържа тесни връзки с ръководителите на делегациите и службите на Съюза в региона и с ръководителите на мисиите на държавите членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. ►M3  СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията редовни доклади за напредъка, а до 31 май 2024 г. – окончателен цялостен доклад за изпълнението на мандата. ◄

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.( 1 ) Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

Top