EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0440-20200804

Consolidated text: Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка от 24 март 2020 година относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/2020-08-04

02020D0440 — BG — 04.08.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/440 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 март 2020 година

относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17)

(ОВ L 091, 25.3.2020 г., стp. 1)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1143 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 28 юли 2020 година

  L 248

24

31.7.2020
▼B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/440 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 март 2020 година

относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17)Член 1

Създаване и обхват на извънредната програма при пандемия

▼M1

1.  С настоящото решение Евросистемата създава временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (наричана по-долу „извънредната програма при пандемия“), като отделна програма за закупуване на активи. Общата стойност на извънредната програма при пандемия е 1 350 млрд. евро. Погашенията на главницата по ценни книжа с настъпващ падеж, закупени по извънредната програма при пандемия, се реинвестират, като се купуват допустими търгуеми дългови ценни книжа поне до края на 2022 г. При всяко положение бъдещото постепенно свиване на портфейла по извънредната програма при пандемия трябва да се управлява по такъв начин, че да се избегне възпрепятстването на целесъобразната позиция на паричната политика.

▼B

2.  Освен в случаите, в които настоящото решение изрично предвижда друго, съгласно извънредната програма при пандемия централните банки от Евросистемата закупуват:

а) 

допустими търгуеми дългови ценни книжа по смисъла на Решение (ЕС) 2020/188 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2020/9) и в съответствие с неговите разпоредби;

б) 

допустими корпоративни облигации и други търгуеми дългови инструменти по смисъла на Решение (ЕС) 2016/948 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/16) и в съответствие с неговите разпоредби ( 1 );

в) 

допустими обезпечени облигации по смисъла на Решение (ЕС) 2020/187 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2020/8) и в съответствие с неговите разпоредби ( 2 );

г) 

допустими обезпечени с активи ценни книжа по смисъла на Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/45) и в съответствие с неговите разпоредби ( 3 ).

Член 2

Срок до падежа на търгуемите дългови ценни книжа на публичния сектор

За да бъдат допустими за покупки по извънредната програма при пандемия, търгуемите дългови ценни книжа по смисъла на член 1, параграф 2, буква а) трябва да имат минимален остатъчен срок до падежа от 70 дни и максимален остатъчен срок до падежа от 30 години към момента на закупуването им от съответната централна банка от Евросистемата. За да се улесни нормалното извършване на покупките, търгуемите дългови инструменти с остатъчен срок до падежа от 30 години и 364 дни са допустими съгласно извънредна програма при пандемия.

Член 3

Освобождаване на търгуемите дългови ценни книжа, емитирани от Република Гърция

Въпреки изискванията, посочени в член 3, параграф 2 от Решение(ЕС) 2020/188 (ЕЦБ/2020/9), деноминираните в евро търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от централното правителство на Република Гърция, са допустими за покупки по извънредната програма при пандемия, при условие че отговарят на критериите за покупки, посочени в член 3, параграф 4 от Решение (ЕС) 2020/188 (ЕЦБ/2020/9).

Член 4

Стойност на покупките

Покупките по извънредната програма при пандемия се извършват дотолкова, доколкото се счита за необходимо и пропорционално с цел противодействие на заплахите, предизвикани от изключителните икономически и пазарни условия, за способността на Евросистемата да изпълнява правомощията си. С цел да се осигури ефективността на настоящото извънредно решение, консолидацията на наличности съгласно член 5 от Решение (ЕС) 2020/188 (ЕЦБ/2020/9) не се прилага спрямо наличностите по извънредната програма при пандемия.

Член 5

Разпределение на портфейли

1.  Разпределението по допустими юрисдикции на кумулативните нетни покупки на търгуемите дългови ценни книжа, емитирани от допустими централни, регионални или местни правителства и признати агенции, следва на база салдо записаните от съответните НЦБ дялове от капитала на ЕЦБ, както е посочено в член 29 от Устава на ЕСЦБ.

2.  Покупките съгласно извънредната програма при пандемия се извършват по гъвкав начин, за да се даде възможност за колебания на разпределението на потоците от покупки във времето, сред категориите активи и сред юрисдикциите.

▼M1

3.  Управителният съвет делегира на Изпълнителния съвет правомощието да определя подходящия темп и състав на месечните покупки по извънредната програма при пандемия в рамките на общия размер от 1 350 млрд. евро. По-специално разпределението на покупките съгласно извънредната програма при пандемия може да бъде адаптирано, за да се даде възможност за колебания на разпределението на потоците от покупки във времето, сред категориите активи и сред юрисдикциите.

▼B

Член 6

Прозрачност

1.  Евросистемата публикува всяка седмица общата счетоводна стойност на ценните книжа, държани по извънредната програма при пандемия, в коментара на консолидирания си седмичен финансов отчет.

2.  Евросистемата публикува всеки месец месечните нетни покупки и кумулативните нетни покупки.

3.  Счетоводната стойност на ценните книжа, държани по извънредната програма при пандемия, се публикува всяка седмица на уебсайта на ЕЦБ в раздел „Операции на открития пазар“.

Член 7

Предоставяне в заем на ценни книжа

Евросистемата предоставя ценни книжа, закупени по извънредната програма при пандемия, в заем, включително за репо сделки, с оглед на гарантиране на ефективността на извънредната програма при пандемия.

Член 8

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.( 1 ) Решение (ЕС) 2016/948 на Европейската централна банка от 1 юни 2016 г. относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор (ЕЦБ/2016/16) (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28).

( 2 ) Решение (ЕС) 2020/187 на Европейската централна банка от 3 февруари 2020 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2020/8) (ОВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 6).

( 3 ) Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).

Top