EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2023-20210501

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/2021-05-01

02019R2023 — BG — 01.05.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2023 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2019 година

за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 315, 5.12.2019 г., стp. 285)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/341 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2021 година

  L 68

108

26.2.2021


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 050, 24.2.2020, стp.  24 (2019/2023)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2023 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2019 година

за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  
В настоящия регламент се установяват изисквания за екопроектиране с оглед пускането на пазара или пускането в употреба на битови перални машини и битови перални машини със сушилня, захранвани от електрическата мрежа, включително вградени битови перални машини и битови перални машини със сушилня, както и захранвани от електрическата мрежа битови перални машини и битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии.
2.  

Настоящият регламент не се прилага за:

а) 

перални машини и перални машини със сушилня, попадащи в обхвата на Директива 2006/42/ЕО;

б) 

захранвани от акумулаторни батерии битови перални машини и битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат свързани към захранващата електрическа мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, купен отделно от съответния уред.

3.  

Изискванията по точки 1—6, точка 9, параграф 1, букви а) и в), и точка 9, параграф 2, подточки i) и vii) от приложение II не се прилагат по отношение на:

а) 

битови перални машини с обявен капацитет, по-малък от 2 kg;

б) 

битови перални машини със сушилня с обявен капацитет, по-малък от 2 kg;

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„мрежа“ или „електрическа мрежа“ означава захранване от електроразпределителната мрежа с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

2) 

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от пералната машина, без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент от изпълнението на програмата;

3) 

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква домакинско пране, като използва вода, прилагайки химически, термични и електрически методи, която притежава също така функция за центрофугиране и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че съответства на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) или на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

4) 

„битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина, която в допълнение към функциите на автоматична перална машина включва в един и същ барабан средство за сушене на тъканите чрез нагряване и обръщане в барабана и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че е съобразена с Директива 2014/35/ЕС или с Директива 2014/53/ЕС;

5) 

„вградена битова перална машина“ означава битова перална машина, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а) 

монтиране в ниша или ограждане (отгоре и/или отдолу и отстрани) с панели;

б) 

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в) 

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

6) 

„вградена битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а) 

монтиране в ниша или ограждане (отгоре и/или отдолу и отстрани) с панели;

б) 

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в) 

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

7) 

„битова перална машина с няколко барабана“ означава битова перална машина, оборудвана с повече от един барабан, независимо дали в отделни възли, или в един и същ корпус;

8) 

„битова перална машина с няколко барабана със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, оборудвана с повече от един барабан, независимо дали в отделни възли, или в един и същ корпус;

9) 

„еквивалентен модел“ означава модел, при който техническите характеристики, които са от значение за предоставяната техническа информация, са същите като при друг модел, който обаче е пуснат на пазара или в експлоатация от същия производител, вносител или упълномощен представител като друг модел с различен идентификатор на модела;

10) 

„идентификатор на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел продукт от другите модели със същата търговска марка или на същия производител, вносител или упълномощен представител;

11) 

„продуктова база данни“ означава съвкупност от данни за продукти, която е систематизирана и се състои от насочена към клиентите публична част, в която информацията за отделните параметри на продуктите е достъпна по електронен път, онлайн портал за достъп, както и част за съответствието с изискванията, за която има ясно установени изисквания по отношение на достъпа и сигурността, както е определено в Регламент (ЕС) 2017/1369;

▼M1

12) 

„eco 40 – 60“ е наименованието на програмата, за която производителят, вносителят или неговият упълномощен представител са декларирали, че е способна да изпере нормално замърсено памучно пране, за което е обявено, че може да се пере заедно при 40 °C или 60 °C в рамките на един и същ цикъл на пране, и за която програма се отнасят изискванията на екопроектирането относно енергийната ефективност, ефективността на изпиране и плакнене, продължителността на програмата, максималната температура във вътрешността на зареденото пране и консумацията на вода;

▼B

13) 

„програма“ означава поредица от операции, които са предварително определени и обявени от производителя, вносителя или неговия упълномощен представител като подходящи за пране, сушене или пране и сушене без прекъсване на определени видове текстил;

14) 

„цикъл на пране“ означава пълен процес на пране, определен от избраната програма, който се състои от поредица различни операции, включващи пране, изплакване и центрофугиране;

За целите на приложенията допълнителни определения са дадени в приложение I.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране, определени в приложения II и VI, се прилагат считано от датите, посочени в тях.

Член 4

Оценка на съответствието

1.  
Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, трябва да бъде или системата за вътрешен проектен контрол, предвидена в приложение IV към същата директива, или управленската система, определена в приложение V към същата директива.
2.  
За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО техническа документация трябва да съдържа обявените стойности на параметрите, изброени в точки 3–7 от приложение II, както подробностите и резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение III.
3.  

Когато информацията, съдържаща се в техническата документация за конкретен модел е получена:

а) 

от модел, който има същите технически характеристики, по отношение на техническата информация, която трябва да бъде предоставена, но е произведен от друг производител, или

б) 

чрез изчисление на базата на проект или чрез екстраполация от друг модел на същия или на друг производител, или и двете,

техническата документация включва подробностите за такова изчисление, оценката, направена от производителя за проверка на точността на изчислението, и ако е целесъобразно, декларация за еднаквост между моделите на различните производители.

Техническата документация включва списък на еквивалентните модели, включително идентификаторите им.

4.  
Техническата документация включва информацията по реда и съгласно определеното в приложение VI към Регламент (ЕС)2019/2014. За целите на надзора на пазара производителите, вносителите или упълномощените представители могат, без да се засяга приложение IV, точка 2, буква ж) към Директива 2009/125/ЕО, да препращат към техническата документация, качена в продуктовата база данни, която съдържа същата информация, като информацията, предвидена в Регламент (ЕС) 2019/2014.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Когато извършват проверките за надзор на пазара, определени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IV.

▼M1

Член 6

Заобикаляне на разпоредби и актуализации на програмното осигуряване

Производителят, вносителят или упълномощеният представител не пускат на пазара продукти, които са проектирани така, че да могат да разпознават дали са в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагират по специален начин, като автоматично променят експлоатационните си показатели по време на изпитването, с цел да постигнат по-благоприятно равнище на някой от параметрите, включени в техническата или друга предоставяна документация.

Консумираната от продукта енергия или който и да е от другите обявени параметри не се променят в неблагоприятна посока след актуализиране на софтуера или фърмуера при измерване по същия стандарт за изпитване, който е използван първоначално за обявяване на съответствието, освен с изричното съгласие на крайния потребител, дадено преди актуализацията. Експлоатационните показатели не се променят, ако актуализацията бъде отхвърлена.

Актуализациите на програмното осигуряване не водят никога до промяна в експлоатационните показатели на продукта, така че той да не отговаря повече на изискванията за екопроектиране, приложими за декларацията за съответствие.

▼B

Член 7

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение с налични на пазара продукти и технологии с най-добри показатели в момента на приемането на настоящия регламент, са определени в приложение V.

Член 8

Преглед

Комисията прави преглед на настоящия регламент в светлината на технологичния напредък и представя резултатите от този преглед, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за преразглеждане, на Консултативния форум 25 декември 2025 г.

Прегледът следва да се насочи по-специално към следните аспекти:

а) 

възможностите за подобряване на енергийните и екологичните характеристики на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня;

б) 

промените в поведението на потребителите и възможността да се въведе задължителен механизъм за обратна връзка за натоварването на уреда и консумацията на енергия за избраната програма.

в) 

ефективността на съществуващите изисквания по отношение на ефективното използване на ресурсите;

г) 

целесъобразността от определяне на допълнителни изисквания за продуктите за ефективното използване на ресурсите в съответствие с целите на кръговата икономика, включително дали следва да се включат още резервни части;

д) 

осъществимостта и целесъобразността на новите изисквания за автоматично дозиране на миещи средства и други добавки;

е) 

осъществимостта и целесъобразността на новите изисквания за намаляване на отделянето на пластмасови микрочастици на изхода за изтичане на водата, например поставяне на филтри.

Член 9

Изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008

В точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1275/2008:

— 
позицията „Перални машини“ се заличава;
— 
позицията „Други уреди за готвене и друга обработка на храна, чистене и поддръжка на дрехи“ се заменя с текста „Други уреди за готвене и друга обработка на храна, чистене и поддръжка на дрехи, различни от битови перални машини и битови перални машини със сушилня“.

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1015/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 11

Преходни мерки

Считано от 25 декември 2019 г. и до 28 февруари 2021 г., чрез дерогация от изискването в точка 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1015/2010, указанията „стандартна програма за памук при 60 °С“ и „стандартна програма за памук при 40 °С“ не е задължително да бъдат показвани върху устройството за избор на програма на битовите перални машини или на дисплея на битовите перални машини, ако са изпълнени следните условия:

— 
указанията „стандартна програма за памук при 60 °С“ и „стандартна програма за памук при 40 °С“ са ясно разпознаваеми в книжката с инструкции и в техническата документация по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1015/2010; както и
— 
програмата „есо 40-60“ е показана ясно върху устройството за избор на програма на битови перални машини или на дисплея на битови перални машини в съответствие с приложение II, точка 1, подточка 3 от настоящия регламент.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Член 6, първа алинея, както и член 11 обаче се прилагат от 25 декември 2019 г.

▼M1

Член 13

Еквивалентно съответствие в преходния период

Ако нито една единица, принадлежаща към същия модел или еквивалентни модели, не е била пусната на пазара преди 1 ноември 2020 г., единиците на модели, пуснати на пазара между 1 ноември 2020 г. и 28 февруари 2021 г., които отговарят на разпоредбите на настоящия регламент, се считат за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС) № 1015/2010.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими за приложенията

Прилагат се следните определения:

1) 

„индекс за енергийна ефективност“ (ИЕЕ) означава отношението на среднопретеглената консумация на енергия към консумацията на енергия на стандартния цикъл;

2) 

„цикъл на сушене“ означава пълен процес на сушене, определен от желаната програма, който се състои от поредица различни операции, сред които нагряване и обръщане в барабана;

3) 

„пълен цикъл“ означава процес на пране и сушене, състоящ се от цикъл на пране и цикъл на сушене;

4) 

„непрекъснат цикъл“ означава пълен цикъл без прекъсване на процеса и без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент по време на програмата;

5) 

„обявен капацитет“ означава максималната маса в килограми, посочена от производителя, вносителя или неговия упълномощен представител, през интервали от 0,5  kg сух текстил от определен вид, което може да се обработи по избраната програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един пълен цикъл на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на производителя, вносителя или неговия упълномощен представител;

6) 

„обявен капацитет при пране“ означава максималната маса в килограми, посочена от производителя, вносителя или неговия упълномощен представител, през интервали от 0,5  kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избраната програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един цикъл на пране на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на производителя, вносителя или неговия упълномощен представител;

7) 

„обявен капацитет при сушене“ означава максималната маса в килограми, посочена от производителя, вносителя или неговия упълномощен представител, през интервали от 0,5  kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избраната програма за един цикъл на сушене на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на производителя, вносителя или упълномощен представител;

8) 

„среднопретеглена консумация на енергия (EW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет на пране и при половин и при една четвърт от обявения капацитет за пране, изразена в киловатчасове на цикъл;

9) 

„среднопретеглена консумация на енергия (EWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на битова перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет на пране и при половината от обявения капацитет, изразена в киловатчасове на цикъл;

10) 

„пране и сушене“ означава наименованието на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня, който се състои от програмата „есо 40-60“ за цикъла на пране, и от цикъл на сушене, с който се постига състояние на готовност за „прибиране в шкафа“;

11) 

„консумация на енергия за стандартен цикъл“ (SCE) означава потреблението на енергия, прието за отправна точка като функция на обявения капацитет на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня, изразено в киловатчасове на цикъл;

12) 

„среднопретеглена консумация на вода (WW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет на пране, и при половин, и при една четвърт от обявения капацитет на пране, изразена в литри на цикъл;

13) 

„среднопретеглена консумация на вода (WWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на битова перална машина със сушилня за цикъла на пране и сушене при обявен капацитет и при половинатa от обявения капацитет, изразена в литри на цикъл;

14) 

„индекс за ефективност на изпиране“ означава отношението на ефективността на изпиране на цикъла на пране на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня (IW) или пълния цикъл на битова перална машина със сушилня (JW) към ефективността на изпиране на еталонна битова перална машина;

15) 

„ефективност на изплакване“ означава концентрацията на остатъчното съдържание на линеен алкилбензен сулфонат (LAS) в обработения текстил след цикъла на изпиране на битова перална машина (IR) или на битова перална машина със сушилня (JR) или след пълния цикъл на битова перална машина със сушилня, изразена в грамове на килограм сух текстил;

16) 

„остатъчно съдържание на влага“ означава за битови перални машини и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на пране;

17) 

„крайно съдържание на влага“ означава за битови перални машини със сушилни количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на сушене;

18) 

„сухо за прибиране в шкафа“ означава състоянието на обработения текстил, изсушен в цикъл на сушене до 0 % крайно съдържание на влага;

19) 

„времетраене на програмата“ (tW) означава времето, изтекло от стартирането на избраната програма, с изключение на всяко програмирано от потребителя отлагане на старта, до задействането на индикатора за край на програмата и до момента, в който потребителят получи достъп до заредения текстил;

20) 

„времетраене на цикъла“ (tWD) означава, по отношение на целия цикъл на битова перална машина със сушилня, времето от задействането на избраната програма за цикъла на пране, с изключение на програмираното от потребителя отлагане на старта, до задействането на индикатора за край на цикъла на сушене и до момента, в който потребителят получи достъп до заредения текстил;

21) 

„режим „изключен“ (Po) означава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а) 

състояния, осигуряващи само индикация за режим „изключен“;

б) 

състояния, осигуряващи само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

22) 

„режим „в готовност“ (Psm) означава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа и предлага единствено следните функции, които могат да се поддържат за неопределен период от време:

а) 

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана; и/или

б) 

функция за повторно активиране чрез свързване към мрежата; и/или

в) 

визуализиране на информация или състояние; и/или

г) 

функция за откриване с цел предприемане на спешни мерки;

23) 

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

24) 

„функция против намачкване“ означава операция на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня след завършване на програмата за предотвратяване на ненужно намачкване на прането;

25) 

„отложен старт“ (Pds) означава състояние, при което потребителят е избрал определено отлагане на началото или края на цикъла на избраната програма;

26) 

„резервна част“ означава отделна част, която може да замени част със същата или сходна функция в даден продукт;

27) 

„професионален сервиз“ означава оператор или предприятие, който (което) предоставя услуги за ремонт и професионална поддръжка на битови перални машини или на битови перални машини със сушилня;

28) 

„гаранция“ означава задължение, поето от страна на продавач на дребно или производител към потребителя, за:

а) 

възстановяване на заплатената цена;

б) 

замяна, поправка или действие с битова перална машина или битова перална машина със сушилня по какъвто и да е начин, ако уредите не съответстват на спецификациите, посочени в гаранционната карта или в съответната реклама;

▼M1

29) 

„обявени стойности“ означава стойностите, предоставени от производителя, вносителя или упълномощения представител за обявените, изчислени или измерени технически параметри в съответствие с член 4 за целите на проверката на съответствието от страна на органите на държавите членки.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за екопроектиране

1.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА

От 1 март 2021 г. битовите перални машини или битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня следва да предоставят:

а) 

цикъл на пране, наречен „есо 40-60“, който е в състояние да почисти нормално замърсено памучно пране, което може да се пере при 40 °C или 60 °C общо в един и същ цикъл;

б) 

цикъл на пране, наречен „20 °C“, който е в състояние да почисти леко замърсено памучно пране при обявена температура от 20 °C.

тези цикли следва да бъдат ясно разпознаваеми при избора на програма чрез механизма за визуализиране и чрез свързването към мрежата в зависимост от функционалните възможности, предоставяни от битовата перална машина или битовата перална машини със сушилня;

2) 

във връзка с изискванията, изложени в точка 3, подточки 1 и 3, точка 4, подточки 1, 2 и 5, точка 5, точка 6, подточка 1, се използва програмата „есо 40-60“;

3) 

програмата „есо 40-60“ следва да бъде означена като „есо 40-60“ при избора на програма, чрез механизма за визуализиране и чрез свързването към мрежата в зависимост от функционалните възможности, предоставяни от битовата перална машина или битовата перална машини със сушилня;

наименованието „есо 40-60“ следва да се използва само за тази програма. Няма ограничение при форматирането на „есо 40-60“ по отношение на вид и размер на шрифта, малки и главни букви или цвят. Никоя друга програма не може да има в наименованието си думата „eco“;

програмата „есо 40-60“ следва да се зададе като програма по подразбиране при автоматичния избор на програма или в рамките на функция за поддържане на автоматичен избор на програма; или, ако няма автоматичен избор на програма, тя трябва да е налична за директен избор, без да се налага друг избор, като такъв на специфична температура или количество пране;

указанията „normal“ (нормално), „daily“ (ежедневно), „regular“ (редовно) и „standard“ (стандартно) и техните преводи на всички официални езици на ЕС не се използват в наименованията на програмите на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня нито поотделно, нито в съчетание с друга информация.

2.   ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ И СУШЕНЕ

От 1 март 2021 г. битовите перални машини със сушилня трябва да отговарят на следните изисквания:

1) 

битовите перални машини със сушилни предоставят пълен цикъл за памучно пране, наречен „пране и сушене“:

— 
който е непрекъснат, ако битовата перална машина със сушилня предоставя непрекъснати цикли;
— 
когато цикълът на пране е програмата „есо 40-60“, определена в точка 1; както и
— 
когато цикълът на сушене осигурява състояние на прането „сухо за прибиране в шкафа“;
2) 

цикълът „пране и сушене“ трябва да е ясно означен в инструкциите за ползвателя, посочени в точка 9 от настоящото приложение;

3) 

ако битовата перална машина със сушилня предоставя непрекъснат цикъл, обявеният капацитет на цикъла „пране и сушене“ е обявеният капацитет за този цикъл;

4) 

ако битовата перална машина със сушилня не предоставя непрекъснат цикъл, обявеният капацитет на цикъла „пране и сушене“ е обявеният капацитет при пране на програмата „есо 40-60“ или обявеният капацитет при сушене на цикъла на сушене, при който се постига състояние „сухо за прибиране в шкафа“, като се взема по-малката от двете стойности;

5) 

във връзка с изискванията, изложени в точка 3, подточки 2 и 4, точка 4, подточки 3, 4 и 6, точка 6, подточка 2, се използва цикълът „пране и сушене“.

3.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

индексът за енергийна ефективност (ЕЕIW) на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня трябва да е по-малък от 105;

2) 

индексът за енергийна ефективност (EEIWD) на цикъла „пране и сушене“ на битови перални машини със сушилня трябва да е по-малък от 105.

От 1 март 2021 г. битовите перални машини с обявен капацитет над 3 kg и битовите перални машини със сушилня, чийто цикъл на пране е с обявен капацитет над 3 kg, трябва да отговарят на следните изисквания:

3) 

ЕЕIW на битовите перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня трябва да е по-малък от 91.

4) 

EEIWD на цикъла „пране и сушене“ на битови перални машини със сушилня трябва да е по-малък от 88.

EEIW и EEIWD се изчисляват съгласно приложение III.

4.   ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

за битови перални машини с обявен капацитет над 3 kg и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня с обявен капацитет над 3 kg индексът за ефективност на изпиране (Iw) на програмата „есо 40-60“ трябва да е по-голям от 1,03 за всяко от следните натоварвания: обявен капацитет при пране, половината от обявения капацитет при пране и една четвърт от обявения капацитет при пране;

2) 

за битови перални машини с обявен капацитет по-малък или равен на 3 kg и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилни с обявен капацитет по-малък или равен на 3 kg индексът за ефективност на изпиране (Iw) на програмата „есо 40-60“ трябва да е по-голям от 1,00 при обявен капацитет при пране;

3) 

за битови перални машини със сушилня с обявен капацитет над 3 kg индексът за ефективност на изпиране (Jw) на цикъла „пране и сушене“ трябва да е по-голям от 1,03 при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет;

4) 

за битови перални машини със сушилня с обявен капацитет по-малък или равен на 3 kg индексът за ефективност на изпиране (Jw) на цикъла „пране и сушене“ трябва да е по-голям от 1,00 при обявен капацитет;

5) 

за битови перални машини с обявен капацитет над 3 kg и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня с обявен капацитет над 3 kg, ефективността на изплакване (IR) на програмата „есо 40-60“ трябва да е по-малка или равна на 5,0  g/kg за всяко от следните натоварвания: обявен капацитет при пране, половината от обявения капацитет при пране и една четвърт от обявения капацитет при пране;

6) 

за битови перални машини със сушилня с обявен капацитет над 3 kg ефективността на изплакване (JR) на цикъла „пране и сушене“ трябва да е по-малка или равна на 5,0  g/kg при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет.

Стойностите на Iw, Jw, IR и JR се изчисляват в съответствие с приложение III.

5.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕТО

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

времетраенето на програмата „есо 40-60“ (tw), изразено в часове и минути и закръглено с точност до минута, трябва да е по-малко или равно на граничната стойност за времето tcap, която зависи от обявения капацитет, както следва:

1) 

за обявен капацитет при пране граничната стойност се изчислява по следното уравнение:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

с максимум 240 минути;

2) 

за половината от обявения капацитет при пране и една четвърт от обявения капацитет при пране граничната стойност се изчислява по следното уравнение:

tcap(in min) =120 + c × 6

с максимум 180 минути;

където „с“ е обявеният капацитет на битовата перална машина или обявеният капацитет при пране на битовата перална машина със сушилня за програмата „есо 40-60“.

6.   ИЗИСКВАНЕ ЗА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

за битови перални машини и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня среднопретеглената консумация на вода (WW, в литри/цикъл) за програмата „есо 40-60“ трябва да бъде:

WW ≤ 2,25  × c + 30

където „с“ е обявеният капацитет на битовата перална машина или обявеният капацитет при пране на битовата перална машина със сушилня за програмата „есо 40-60“;

2) 

за битови перални машини със сушилни среднопретеглената консумация на вода (WWD, в литри/цикъл) за цикъла „пране и сушене“ трябва да бъде:

WWD ≤ 10 × d + 30

където d е обявеният капацитет на битовата перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“.

WW и WWD се изчисляват съгласно приложение III.

7.   РЕЖИМИ НА РАБОТА ПРИ НИСКА МОЩНОСТ

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня трябва да имат режим „изключен“ или режим „в готовност“, или и двата режима. Консумираната мощност при тези режими не трябва да надвишава 0,50  W;

2) 

ако режимът „в готовност“ включва визуализиране на информация или състояние, консумираната мощност при този режим не трябва да надвишава 1,00  W;

3) 

ако режимът „в готовност“ предвижда възможност за свързване към мрежата и мрежов режим на готовност, както е определен в Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията ( 4 ), консумираната мощност в този режим не трябва да превишава 2,00  W;

4) 

най-късно 15 минути след като битовата перална машина и битова перална машина със сушилня се включат или след края на всяка програма и свързаните с нея дейности, или след прекъсването на функцията против намачкване, или след каквото и да било взаимодействие с битовата перална машина и битовата перална машина със сушилня, ако не бъде задействан друг режим, в това число режим на спешни мерки, битовата перална машина и битовата перална машина със сушилня трябва автоматично да се превключва в режим „изключен“ или режим на готовност;

5) 

ако битовата перална машина и битовата перална машина със сушилня предлагат отложен старт, консумираната мощност за това положение, включително в режим на готовност, не бива да надвишава 4,00  W. Отложеният старт трябва да не може да се програмира от страна на крайния потребител за повече от 24 часа;

6) 

всяка битова перална машина и всяка битова перална машина със сушилня, която може да се свързва към мрежа, трябва да осигурява възможност за активиране и дезактивиране на връзката към мрежата (ите). Връзката с мрежата трябва да е изключена по подразбиране.

8.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

1) 

наличност на резервни части:

а) 

производителите, вносителите или упълномощените представители на битови перални машини и битови перални машини със сушилни предоставят на професионални сервизи най-малкото следните резервни части за период от най-малко десет години след пускането на пазара на последния екземпляр от съответния модел:

— 
електродвигател и четки за електродвигателя;
— 
трансмисия между електродвигателя и барабана;
— 
помпи;
— 
амортисьори и пружини;
— 
барабан, опора на барабана и съответни сачмени лагери (поотделно или в комплект);
— 
нагреватели и нагревателни елементи, включително термопомпи (поотделно или в комплект)
— 
тръбопроводи и свързано с тях оборудване, в това число всички маркучи, клапани, филтри и възвратни клапани (поотделно или в комплект).
— 
печатни платки;
— 
електронни дисплеи;
— 
мембранни превключватели за налягане;
— 
термостати и датчици;
— 
софтуер и фърмуер, в това число софтуер за инициализиране;
б) 

производителите, вносителите или упълномощените представители на битови перални машини и битови перални машини със сушилня, предоставят на професионалните сервизи и крайните ползватели най-малкото следните резервни части: врати, шарнири и уплътнения на вратата, други уплътнения, възли за заключване на вратите и пластмасови приспособления, като например дозатори за миещо средство, в продължение на минимум десет години след пускането на последния екземпляр от даден модел на пазара;

в) 

производителите, вносителите или упълномощените представители на битови перални машини и битови перални машини със сушилня гарантират, че резервните части, споменати в подточки а) и б), могат да бъдат заменяни с използване на широко налични инструменти и без трайно увреждане на битовите перални машини или битовите перални машини със сушилня;

г) 

списъкът на резервните части, обхванати от подточка а), и процедурата за тяхното поръчване трябва да бъдат публично достъпни на свободно достъпната интернет страница на производителя, вносителя или упълномощения представител най-късно в срок от две години след пускането на пазара на първия екземпляр от даден модел и до края на периода на наличност на тези резервни части;

д) 

списъкът на резервните части, посочени в подточка а), процедурата за тяхното поръчване и инструкциите за ремонт трябва да бъдат публично достъпни на свободно достъпната интернет страница на производителя, вносителя или упълномощения представител най-късно при пускането на пазара на първия екземпляр от даден модел и до края на периода на наличност на тези резервни части

2) 

максимално време за доставка на резервни части:

през периода, посочен в точка 1, производителят, вносителят или упълномощеният представител осигурява доставката на резервни части не по-късно от 15 работни дни след получаване на поръчката;

задължението за наличие на резервни части, посочено в точка 1, буква а), може да бъде ограничено до професионални сервизи, регистрирани в съответствие с точка 3, букви а) и б);

3) 

достъп до информация за ремонт и поддръжка:

след изтичането на срок от две години след пускането на пазара на първия екземпляр от даден модел и до края на периода, упоменат в точка 1, производителят, вносителят или упълномощеният представител осигуряват достъп на професионалните сервизи до информацията за извършване на ремонт и поддръжка на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня при следните условия:

а) 

на уебсайта на производителя, вносителя или упълномощения представител се дават указания за процедурата за регистриране на професионални сервизи за достъп до информация; за да приемат такова искане производителите, вносителите или упълномощените представители могат да поискат от професионалния сервиз да покаже, че:

i) 

професионалният сервиз има техническата компетентност за ремонт на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и спазва приложимите разпоредби за сервизи на електрическо оборудване в държавите членки, в които осъществява своята дейност. Позоваването на официална регистрационна система за професионални сервизи, където такава система съществува в засегнатите държави членки, се приема като доказателство за съответствие с тази подточка;

ii) 

професионалният сервиз има сключена застраховка, покриваща отговорността, произтичаща от неговата дейност, независимо дали това се изисква от държавата членка;

б) 

производителите, вносителите или упълномощените представители приемат или отказват регистрация в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на поръчката;

в) 

производителите, вносителите или упълномощените представители могат да налагат разумни и пропорционални такси за достъпа до информацията за извършване на ремонт и поддръжка или за получаването на редовни актуализации. Таксата е разумна, ако не обезсърчава достъпа, като не отчита степента, в която професионалните сервизи използват информацията;

г) 

след като професионален сервиз бъде регистриран, той получава достъп в рамките на един работен ден, след като го е поискал, до информацията за извършване на ремонт и поддръжка. Информацията може да бъде предоставена за еквивалентен модел или за модел от същата продуктова група, ако е приложимо;

д) 

посочената в точка а) информация за извършване на ремонт и поддръжка на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня включва:

— 
еднозначна идентификация на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня;
— 
схема на разглобяване или изображение в разглобен вид;
— 
технически наръчник с инструкции за ремонт;
— 
списък на необходимото оборудване за ремонт и проверка;
— 
информация за компонентите и диагностиката (като минимални и максимални теоретични стойности от измерванията);
— 
схеми на опроводяване и свързване;
— 
диагностични кодове за повреда и грешка (включително кодове, специфични за производителя, ако е приложимо);
— 
инструкции за инсталиране съответния софтуер и фърмуер, включително софтуера за инициализация; както и
— 
информация за достъп до записи на данни за докладвани неизправности, съхранявани в битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня (където е приложимо);
4) 

изисквания за предоставяне на информация относно пари на хладилни агенти:

без да се нарушават разпоредбите на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, оборудвани с термопомпа, на външната страна на битовата перална машина/битовата перална машина със сушилня, например на задния панел, се нанася постоянно видимо и отчетливо обозначение на химичното наименование на използвания хладилен агент, или еквивалентно всеобщо използвано и разбираемо означение, символ или лого. За един и същ химикал може да се използва повече от едно определение;

5) 

изисквания за разглобяване с цел оползотворяване и рециклиране на материала, като се избягва замърсяването;

— 
производителите, вносителите или упълномощените представители гарантират, че битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня са проектирани по такъв начин, че материалите и компонентите, посочени в приложение VII към Директива 2012/19/ЕС, могат да се демонтират, като се използват широко налични инструменти;
— 
производителите, вносителите или упълномощените представители изпълняват задълженията, определени в член 15, параграф 1 от Директива 2012/19/ЕС.

9.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА

От 1 март 2021 г. битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня отговарят на следните изисквания:

указанията за потребителите и монтажниците се предоставят под формата на ръководство за ползване на свободно достъпен уебсайт на производителя, вносителя или неговия упълномощен представител, и включват:

1) 

следната обща информация:

а) 

информация, че програмата „есо 40-60“ е в състояние да почисти нормално замърсено памучно пране, което може да се пере при 40 °C или 60 °C общо в един и същ цикъл, и че тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за екопроектиране;

б) 

информация, че най-ефективните програми по отношение на потреблението на енергия са по принцип онези, които работят при по-ниски температури и с по-дълго времетраене;

в) 

за битови перални машини със сушилня: информация, че цикълът „пране и сушене“ е в състояние да почисти нормално замърсено памучно пране, което може да се пере при 40 °C или 60 °C общо в един и същ цикъл и да се изсуши по такъв начин, че да може да бъде незабавно прибрано в шкафа, и че тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за екопроектиране;

г) 

информация, че зареждането на битови перални машини и битови перални машини със сушилня до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за икономии на енергия и вода;

д) 

препоръки относно вида на миещите средства, подходящи за различните температури и програми на изпиране;

е) 

информация, че шумът и остатъчното съдържание на влага се влияят от скоростта на центрофугиране: по-високата скорост на центрофугиране във фазата на центрофугиране означава по-силен шум и по-ниско остатъчно съдържание на влага;

ж) 

информация за това как да се активира и дезактивира връзката с мрежата (ако е приложимо) и въздействието ѝ върху потреблението на електроенергия;

з) 

указания как да се открие информацията за модела в продуктовата база данни, както е определено в Регламент (ЕС) 2019/2014 посредством хипервръзка към информацията за модела, съхранявана в продуктовата база данни, или връзка към продуктовата база данни, както и информация за това как да се открие идентификаторът на модела върху продукта;

2) 

стойности за следните параметри:

а) 

обявен капацитет в kg;

б) 

времетраене на програмата, изразено в часове и минути;

в) 

консумация на електроенергия, изразена в kWh/цикъл;

г) 

консумация на вода, изразена в литри/цикъл;

д) 

максимална температура, достигната за не по-малко от 5 минути във вътрешността на зареденото пране, третирано в рамките на цикъла за изпиране, изразена в градуси Целзий; както и

е) 

остатъчно съдържание на влага след цикъла на пране, изразено в процентно съдържание на вода и скорост на центрофугиране, при която това е било постигнато;

за всяка от следните програми (най-малко):

i) 

програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет, половината от обявения капацитет и една четвърт от обявения капацитет;

ii) 

програмата за пране при 20 °C при обявен капацитет за тази програма;

iii) 

една програма за памучни тъкани за обявена температура, по-висока или равна на 60 °C (ако е налична) при обявения за тази програма капацитет;

iv) 

една програма за текстилни материали, различни от памучни тъкани, или за смес от текстилни материали (ако е налична) при обявения капацитет за тази програма;

v) 

една програма за бързо изпиране на леко замърсено пране (ако е налична) при обявения капацитет за тази програма;

vi) 

една програма за силно замърсени текстилни материали (ако е налична) при обявения капацитет за тази програма;

vii) 

за битови перални машини със сушилня: цикълът „пране и сушене“ при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет; както и

информацията, че стойностите, дадени за програми, различни от програмата „есо 40-60“ и цикъла „пране и сушене“, са само ориентировъчни;

3) 

инструкциите за ползвателя включват също и указания за осъществяване на дейности по поддръжка. Тези указания включват като минимум инструкции за:

а) 

правилно инсталиране (включително нивелиране, свързване към електрическата мрежа, свързване към кранове за подаване на вода, студена и/или топла, ако е уместно);

б) 

правилно използване на миещото средство, омекотители и други добавки и основни последици от неправилното дозиране;

в) 

отстраняване на чужди предмети от битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня;

г) 

периодично почистване, включително с оптимална честота и предотвратяване на отлагане на варовик и процедура за отстраняването му;

д) 

отваряне на вратата между циклите, ако е уместно;

е) 

периодични проверки на филтрите, включително оптимална честота и процедура;

ж) 

идентифициране на грешки, значението на грешките и какво трябва да се направи, включително идентифициране на грешки, изискващо професионална помощ;

з) 

начини за достъп до професионални сервизи (уебстраници в интернет, адреси, данни за връзка);

тези указания включват също и информация за:

и) 

възможни последици от самостоятелно или непрофесионално извършен ремонт за безопасността на крайния потребител и гаранцията;

й) 

минималния период, по време на който са достъпни резервните части за битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изчисления и методи за измерване

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище и в съответствие със дадените по-долу разпоредби.

▼M1

Когато даден параметър е обявен съгласно член 4, неговата обявена стойност се използва от производителя, вносителя или упълномощения представител за изчисленията в настоящото приложение.

▼B

При измерването на параметрите, определени в приложение II и в настоящото приложение за програмата „eco 40–60“ и цикъла „пране и сушене“, се използва вариантът с най-висока скорост на центрофугиране за програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет, половината от обявения капацитет и една четвърт от обявения капацитет.

За битови перални машини с обявен капацитет, по-малък или равен на 3 kg, и битови перални машини със сушилни с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, параметрите на програмата „есо 40-60“ и на цикъла „пране и сушене“ трябва да с измерват само при обявен капацитет.

Времетраенето на програмата „есо 40-60“ (tW) и времетраенето на цикъла „пране и сушене“ (tWD) се изразяват в часове и минути и се закръглят с точност до минута.

1.   ИНДЕКС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.1.   Индекс за енергийна ефективност (ЕЕIW) на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилни

За изчисляването на ЕЕIW, среднопретеглената консумация на електроенергия на програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет при пране, при половин обявен капацитет на пране и при четвърт обявен капацитет на пране се сравнява с нейната стандартна консумация на електроенергия.

а) 

ЕЕIW се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

където:

EW е среднопретеглената консумация на енергия на цикъла на битовата перална машина или на цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня;

SCEW е консумацията на енергия при стандартния цикъл на битовата перална машина или при цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня.

б) 

SCEW се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

SCEW = -0,0025  × c2 + 0,0846  × c + 0,3920

където „с“ е обявеният капацитет на битовата перална машина или обявеният капацитет при пране на битовата перална машина със сушилня за програмата „есо 40-60“.

в) 

EW се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

image

▼B

където:

EW,full е консумацията на енергия на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при обявен капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на енергия на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

EW,1/4 е консумацията на енергия на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране, закръглена до три знака след десетичната запетая;

„А“ е тегловният коефициент за обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

„B“ е тегловният коефициент за половината от обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

„C“ е тегловният коефициент за една четвърт от обявения капацитет при пране, закръглен до три знака след десетичната запетая;

за битови перални машини с обявен капацитет, по-малък или равен на 3 kg, и битови перални машини със сушилни с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, А трябва да е равно на 1; B и C трябва да са равни на 0;

за други битови перални машини и битови перални машини със сушилня, стойностите на тегловните коефициенти зависят от обявения капацитет в съответствие със следните уравнения:

A = –0,0391  × c + 0,6918

B = –0,0109  × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

Където „с“ е обявеният капацитет на битовата перална машина или обявеният капацитет при пране на битовата перална машина със сушилня.

1.2.   Индекс за енергийна ефективност (EEIWD) на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност EEIWD на даден модел битова перална машина със сушилня, среднопретеглената консумация на енергия на цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет и при една втора от обявения капацитет се съпоставя с консумацията на енергия на стандартния цикъл.

а) 

ЕЕIWD се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

където:

EW е среднопретеглената консумация на енергия на пълния цикъл на битовата перална машина със сушилня;

SCEWD е стандартната консумация на енергия за цикъл на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня;

б) 

SCEWD се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая,:

SCEWD = –0,0502  × d2 + 1,1742  × d – 0,644

където „d“ е обявеният капацитет на битовата перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“.

в) 

За битова перална машина със сушилня с обявен капацитет по-малък или равен на 3 kg среднопретеглената консумация на енергия е консумацията на енергия при обявен капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая.

г) 

За други битови перални машини със сушилня среднопретеглената консумация на енергия (EWD) се изчислява в kWh/цикъл, както следва, и се закръгля до третия знак след десетичната запетая:

image

▼B

където:

EWD,full е консумацията на енергия на битовата перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая;

EWD,½ е консумацията на енергия на битовата перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет, закръглена до третия знак след десетичната запетая;

▼M1

2.   ИНДЕКС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПИРАНЕ

Индексът за ефективност на изпиране на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня (Iw), както и индексът за ефективност на изпиране на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня (Jw) се изчисляват, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използват други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите най-съвременни методи, и се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

▼B

3.   ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПЛАКВАНЕ

Ефективността на изплакване на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня (IR) и ефективността на изплакване на пълния цикъл на битови перални машини със сушилня (JR) се изчисляват, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използва друг надежден, точен и възпроизводим метод, основан на откриването на маркера линеен алкилбензен сулфонат (LAS), и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

4.   МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Максималната температура, постигната за 5 минути в пране, което е в процес на изпиране в битови перални машини и в цикъл на изпиране на битови перални машини със сушилня, се определя, като се използват хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или друг надежден, точен и възпроизводим метод, и се закръглява до най-близкото цяло число.

5.   СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

1) Среднопретеглената консумация на вода (WW) на битова перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в литри, кактоследва, и се закръглява до най-близкото цяло число:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

където:

WW,full е консумацията на вода на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при обявен капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на вода на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

EW,½ е консумацията на вода на битовата перална машина или на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране, в литри, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

A, B и C са тегловните коефициенти, описани в точка 1.1, буква в).

2)  ►M1  За битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране, по-малък или равен на 3 kg, среднопретеглената консумация на вода на цикъла „пране и сушене“ е консумацията на вода при обявения капацитет, закръглена до най-близкото цяло число. ◄

За други битови перални машини със сушилня среднопретеглената консумация на вода (WWD) на цикъла „пране и сушене“ на битова перална машина със сушилня се изчислява, както следва, и се закръглява до най-близкото цяло число:

image

▼B

където:

WWD,full е консумацията на вода на цикъла „пране и сушене“ на битова перална машина със сушилня при обявен капацитет, която се изразява в литри и се закръглява до първия знак след десетичната запетая;

WWD,½ е консумацията на вода на цикъла „пране и сушене“ при половината от обявения капацитет в литри и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

▼M1

6.   ОСТАТЪЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

Среднопретегленото остатъчно съдържание на влага (D) на битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в проценти и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

Dfull е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до втория знак след десетичната запетая;

D1/2 е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при половината от обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до втория знак след десетичната запетая;

D1/4 е остатъчното съдържание на влага за програмата „есо 40-60“ при една четвърт от обявения капацитет при пране в проценти и се закръглява до втория знак след десетичната запетая;

A, B и C са тегловните коефициенти, описани в точка 1.1, буква в).

▼B

7.   КРАЙНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

За цикъла на сушене на битова перална машина със сушилня нивото „сухо за прибиране в шкафа“ отговаря на 0 % крайно съдържание на влага, което представлява точката на термодинамично равновесие на зареденото пране при условията на заобикалящата среда — температура (изпитано при 20 ± 2 °C) и относителна влажност (изпитано при 65 ± 5 %).

Крайното съдържание на влага се изчислява, като се използват хармонизираните стандарти, чиито справочни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

▼M1

8.   РЕЖИМИ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Когато е приложимо се измерва консумираната мощност в режим „изключен“ (Po), режим на готовност (Psm) и режим на отложен старт (Pds), като стойностите се изразяват във W и се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

По време на измерванията на консумираната мощност в режими с ниска консумация на енергия се проверява и записва следното:

— 
дали е включено визуализирането на информацията;
— 
дали е активна връзката с мрежата.
Ако битова перална машина или битова перална машина със сушилня предоставя функция против намачкване, тази операция се прекъсва чрез отваряне на вратата на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня или чрез друго подходящо действие 15 минути преди измерването на консумираната мощност.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Процедура за проверка за целите на надзора на пазара

▼M1

Контролните допустими отклонения, определени в настоящото приложение, се отнасят само до проверката от органите на държавите членки на обявените стойности и не могат да се използват от производителя, вносителя или упълномощения представител като допустимо отклонение за определяне на стойностите в техническата документация, или за тълкуване на тези стойности с оглед постигане на съответствие, или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри експлоатационни показатели.

▼B

Когато даден модел е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично променя експлоатационните си показатели по време на изпитването, с цел да постигне по-благоприятно равнище на някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или в някой от придружаващите документи, се смята, че моделът и всички еквивалентни модели не са в съответствие.

►M1  Като част от проверката ◄ на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат описаната по-долу процедура:

1) 

органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела;

2) 

смята се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а) 

стойностите, посочени в техническата документация в съответствие с точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности), а когато е приложимо и стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за производителя, вносителя или упълномощения представител, отколкото резултатите от съответните измервания, извършени в съответствие с буква ж) от същата точка; както и

б) 

обявените стойности отговарят на всички изисквания, определени в настоящия регламент, като никъде в изискваната информация за продукта, публикувана от производителя, вносителя или упълномощения представител, не се съдържат стойности, които са по-благоприятни за производителя, вносителя или упълномощения представител, отколкото обявените стойности; както и

в) 

когато органите на държавата членка проверяват екземпляра от модела, те установят, че производителят, вносителят или упълномощеният представител са въвели система, която отговаря на изискванията в член 6, втора алинея; както и

▼M1

г) 

когато органите на държавата членка проверяват екземпляра от модела, той трябва да съответства на изискванията по член 6, трета алинея, изискванията на програмата в точки 1 и 2, изискванията за ефикасността по отношение на ресурсите в точка 8 и изискванията по отношение на информацията в точка 9 от приложение II; и

▼B

д) 

когато органите на държавите членки изпитват екземпляр от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания) съответстват на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1;

3) 

ако не бъдат постигнати резултатите по точка 2, букви а), б), в) или г), се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент;

4) 

ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква д), органите на държавата членка подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни екземпляра могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела;

5) 

ако средноаритметичното от определените стойности за тези три бройки попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се приема, че моделът съответства на приложимите изисквания;

6) 

ако не бъдe постигнат резултатът по точка 5, се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент;

▼M1

7) 

след вземането на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 6 или втора алинея от настоящото приложение, органите на държавата членка без забавяне предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

▼B

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение III.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, а по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, да използват само процедурата, описана в точки 1—7. За параметрите в таблица 1 не се прилагат никакви други контролни допустими отклонения, като например определените в хармонизирани стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

▼M1Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролни допустими отклонения

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full и EWD,½ с повече от 10 %.

Среднопретеглена консумация на енергия (EW и EWD)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на EW и на EWD с повече от 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full и WWD,½ с повече от 10 %.

Среднопретеглена консумация на вода (WW и WWD)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност съответно на WW и на WWD с повече от 10 %.

Индекс за ефективност на изпиране (IW и JW) при всички съответни товари

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на IW и съответно JW с повече от 8 %.

Ефективност на изплакване (IR и JR) при всички съответни товари

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на IR и съответно JR с повече от 1,0 g/kg.

Времетраене на програмата „есо 40—60“ (tW ) при всички съответни товари

Определената стойност (*1) на времетраенето на програмата не трябва да надвишава обявената стойност на tW с повече от 5 % или с повече от 10 минути, като се взема по-малката от двете стойности.

Времетраене на цикъла „пране и сушене“ (tWD) при всички съответни товари

Определената стойност (*1) на времетраенето на цикъла не трябва да надвишава обявената стойност на tWD с повече от 5 % или с повече от 10 минути, като се взема по-малката от двете стойности.

Максимална температура във вътрешността на зареденото пране (T) по време на цикъла на пране при всички съответни товари

Обявената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Т с повече от 5 K и не трябва да надвишава обявената стойност на Т с повече от 5 K.

Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага след пране (D)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на D с повече от 10 %.

Крайно съдържание на влага след сушене при всички съответни товари

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава 3,0 %.

Честота на въртене при центрофугиране (S) при всички съответни товари

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на S с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключен“ (Po)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Po не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Консумирана мощност в режим на готовност (Psm)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Psm не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност на консумираната мощност е по-голяма от 1,00 W, или с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

Консумирана мощност в режим на отложен старт (Pds)

Определената стойност (*1) на консумираната мощност Pds не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност на консумираната мощност е по-голяма от 1,00 W, или с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

(*1)   

Когато се изпитват три допълнителни екземпляра съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичното на стойностите, определени за тези три допълнителни екземпляра.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Базови стойности за сравнение

1.   БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ НА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ ПО КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ, ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПИРАНЕ И ИЗЛЪЧВАН ВЪЗДУШЕН ШУМ

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент е установена следната най-добра налична на пазара технология за битови перални машини по отношение на тяхната консумация на енергия и вода и излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране за стандартната програма за памучни тъкани при 60 °C при обявен капацитет и при половината от обявения капацитет, и за стандартната програма за памучни тъкани при 40 °C при половината от обявения капацитет, както следва ( 6 ):

1) 

битова перална машина с обявен капацитет 5 kg:

а) 

консумация на енергия: 0,56  kWh/цикъл (или 0,11  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 82 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 40 литра/цикъл, което отговаря на 8 800 литра/година за 220 цикъла.

в) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране: 58/82 dB(A);

2) 

битова перална машина с обявен капацитет 6 kg:

а) 

консумация на енергия: 0,55  kWh/цикъл (или 0,092  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 122 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 40,45 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 8 900 L/година за 220 цикъла;

в) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране: 47/77 dB(A);

3) 

битова перална машина с обявен капацитет 7 kg:

а) 

консумация на енергия: 0,6  kWh/цикъл (или 0,15  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 124 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 39 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 8 500 L/година за 220 цикъла;

в) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране: 52/73 dB(A);

4) 

битова перална машина с обявен капацитет 8 kg (когато е оборудвана с термопомпа):

а) 

консумация на енергия: 0,52  kWh/цикъл (или 0,065  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 98 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 44,55 литра/цикъл, което отговаря на 9 800 литра/година за 220 цикъла;

5) 

битова перална машина с обявен капацитет 8 kg (когато не е оборудвана с технология с термопомпа):

а) 

консумация на енергия: 0,54  kWh/цикъл (или 0,067  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 116 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 36,82 литра/цикъл, което отговаря на 8 100 литра/година за 220 цикъла;

6) 

битова перална машина с обявен капацитет 9 kg:

а) 

консумация на енергия: 0,35  kWh/цикъл (или 0,038  kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация от 76 kWh/година;

б) 

консумация на вода: 47,72 литра/цикъл, което отговаря на 10 499 литра/година за 220 цикъла.

2.   БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ НА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ СЪС СУШИЛНЯ ПО КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ, ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПИРАНЕ И ИЗЛЪЧВАН ШУМ ВЪВ ВЪЗДУХА

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент е установена следната най-добра налична на пазара технология за битови перални машини със сушилня по отношение на тяхната консумация на енергия и вода, и излъчван шум във въздуха по време на пране/центрофугиране/сушене за стандартния цикъл на пране за памучни тъкани при 60 °C при обявен капацитет и за цикъла на сушене на памучни тъкани ( 7 ):

1) 

битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране 6 kg:

а) 

консумация на енергия за пълен цикъл на пране (пране, центрофугиране и изсушаване) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 3,64  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 800,8  kWh/година;

б) 

консумация на енергия за цикъл на пране (само пране и центрофугиране)при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C. 0,77  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 169,4  kWh/година;

в) 

консумация на вода за пълен цикъл (пране, центрофугиране и сушене) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 78 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 17 160 литра/година за 220 цикъла;

г) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране/сушене: 51/77/66 dB(A);

2) 

битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране 7 kg:

а) 

консумация на енергия за пълен цикъл на пране (пране, центрофугиране и изсушаване) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 4,76  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 1 047  kWh/година;

б) 

консумация на енергия за цикъл на пране (само пране и центрофугиране) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 0,8  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 176 kWh/година;

в) 

консумация на вода за пълен цикъл (пране, центрофугиране и сушене) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 72 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 15 840 литра/година за 220 цикъла;

г) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране/сушене: 47/73/58 dB(A);

3) 

битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране 8 kg:

а) 

консумация на енергия за пълен цикъл на пране (пране, центрофугиране и изсушаване) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 3,8  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 836 kWh/година;

б) 

консумация на енергия за цикъл на пране (само пране и центрофугиране) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 1,04  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 229 kWh/година;

в) 

консумация на вода за пълен цикъл (пране, центрофугиране и сушене) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 70 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 15 400 литра/година за 220 цикъла;

г) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране/сушене: 49/73/66 dB(A);

4) 

битова перална машина със сушилня с обявен капацитет при пране 9 kg:

а) 

консумация на енергия за пълен цикъл на пране (пране, центрофугиране и изсушаване) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 3,67  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 807 kWh/година;

б) 

консумация на енергия за цикъл на пране (само пране и центрофугиране) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 1,09  kWh/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 240 kWh/година;

в) 

консумация на вода за пълен цикъл (пране, центрофугиране и сушене) при обявен капацитет и стандартна програма за памучни тъкани при 60 °C: 69 литра/цикъл, което отговаря на обща годишна консумация от 15 180 литра/година за 220 цикъла;

г) 

излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране/сушене: 49/75/66 dB(A).
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Битови перални машини с няколко барабана и битови перални машини с няколко барабана със сушилня

Към всеки барабан на битовите перални машини с няколко барабана и битовите перални машини с няколко барабана със сушилня се прилагат разпоредбите на точки 1—6 и точка 9, подточка 2 от приложение II, като са използват методите за измерване и изчисляване, посочени в приложение III. Разпоредбите на точки 7, 8, точка 9, подточка 1 и точка 9, подточка 3 от приложение II се прилагат по отношение на всички битови перални машини с няколко барабана и битови перални машини с няколко барабана със сушилня.

Разпоредбите на точки 1—6 и точка 9, подточка 2 от приложение II се прилагат независимо за всеки от барабаните, освен ако барабаните не са вградени в един и същ корпус и могат да функционират само едновременно в програмата „eco 40-60“ или в цикъла „пране и сушене“. В последния случай тези разпоредби се прилагат за битови перални машини с няколко барабана и битови перални машини с няколко барабана със сушилня като цяло, както следва:

а) 

обявеният капацитет при пране е сборът от обявените капацитети при пране на всички барабани; за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня обявеният капацитет е сборът от обявените капацитети на всички барабани;

б) 

консумацията на енергия и вода на битовата перална машина с няколко барабана и на цикъла на пране на битовата перална машина с няколко барабана със сушилня е сборът от консумацията на енергия или консумацията на вода от всички барабани;

в) 

консумацията на енергия и вода на пълния цикъл на битовите перални машини с няколко барабана със сушилня е сборът от консумацията на енергия или консумацията на вода от всички барабани;

г) 

индексът за енергийна ефективност (ЕЕIW) се изчислява, като се използват обявеният капацитет при пране и консумацията на енергия; за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня, индексът за енергийна ефективност (ЕЕIWD) се изчислява, като се използват обявеният капацитет и консумацията на енергия;

д) 

всеки един от барабаните поотделно трябва да е в съответствие с изискванията за минимална ефективност на изпиране и минимална ефективност на изплакване.

е) 

всеки един от барабаните поотделно трябва да е в съответствие с изискването относно времетраенето, приложимо за барабана с най-голям обявен капацитет;

ж) 

изискванията за режимите с ниска мощност се прилагат за цялата битова перална машина или цялата битова перална машина със сушилня;

▼M1

з) 

остатъчното съдържание на влага след пране се изчислява като среднопретеглената стойност в съответствие с обявения капацитет на всеки един от барабаните;

▼B

и) 

за битовите перални машини с няколко барабана със сушилня, изискването относно окончателното съдържание на влага след изсушаване се прилага поотделно за всеки барабан.

Процедурата за проверка, изложена в приложение IV, се прилага за битовата перална машина с няколко барабана и битовата перална машина с няколко барабана със сушилня като цяло, като контролните допустими отклонения се прилагат за всеки един от параметрите, определени съгласно настоящото приложение.( 1 ) Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

( 2 ) Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г.).

( 3 ) Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

( 4 ) Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията от 22 август 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 642/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ L 225, 23.8.2013 г.).

( 5 ) Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014, стр. 195).

( 6 ) За оценяване на консумацията на вода и енергия и на ефективността на изпиране бяха използвани изчислителните методи, описани в приложение II към Регламент (ЕС) № 1015/2010 по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини; за излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране беше използвано стандартното измерване в съответствие с EN 60704.

( 7 ) За оценяване на консумацията на вода и енергия и на ефективността на изпиране бяха използвани изчислителните методи, описани в приложение II към Директива 96/60/ЕО по отношение на изискванията за енергийното етикетиране на перални машини със сушилня; за излъчван въздушен шум по време на пране/центрофугиране бе използвано стандартното измерване в съответствие с EN 60704.

Top