EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2015-20210901

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2015/2021-09-01

02019R2015 — BG — 01.09.2021 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 315, 5.12.2019 г., стp. 68)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/340 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година

  L 68

62

26.2.2021
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  
С настоящия регламент се определят изисквания за етикетирането на светлинни източници и предоставянето на допълнителна продуктова информация върху светлинни източници, независимо дали имат или нямат вградена пусково-регулираща апаратура. Изискванията се прилагат също така за светлинни източници, които се пускат на пазара в съставен продукт.
2.  
Настоящият регламент не се прилага за светлинни източници, посочени в приложение IV, точки 1 и 2.
3.  
Светлинни източници, посочени в приложение IV, точка 3, съответстват само на изискванията на приложение V, точка 4.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„светлинен източник“ означава продукт, функциониращ с електричен ток и предназначен да излъчва и/или в случай на светлинен източник без нажежаема жичка, предназначен да може да бъде настроен да излъчва светлина с всичките посочени оптични характеристики:

а) 

координати на цветността x и y в диапазона:

0,270 < x < 0,530 ; и

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595 ;

б) 

светлинен поток < 500 lm на mm2 от площта на проекцията на светлоизлъчващата повърхност, както е определено в приложение I;

в) 

светлинен поток между 60 и 82 000 lm;

г) 

индекс на цветопредаване (CRI) > 0;

който използва като технология за осветление нажежаване, луминесценция, газов разряд с висок интензитет, неорганични светодиоди (LED) или органични светодиоди (OLED), или комбинации от тях и който може да бъде проверен като светлинен източник съгласно процедурата според приложение IX.

За целите на настоящия регламент натриевите светлинни източници с високо налягане (HPS), които не отговарят на условието по буква а), се считат за светлинни източници.

Светлинните източници не включват:

а) 

светодиодни кристали;

б) 

светодиодни корпуси;

в) 

продукти, съдържащи светлинен(ни) източник(ци), от които този(тези) светлинен(ни) източник(ци) може да бъде(ат) отстранен(и) за проверка;

г) 

светлоизлъчващи части, съдържащи се в светлинен източник, от който тези части не може да бъдат отстранени за проверка като светлинен източник;

2) 

„пусково-регулираща апаратура“ означава едно или повече устройства, които може да са или да не са физически вградени в светлинен източник, чието предназначение е да подготвят параметрите на електрическата мрежа за стойностите, които са нужни за един или повече конкретни светлинни източници при установените пределни условия за електробезопасност и електромагнитна съвместимост. Тази подготовка може да включва преобразуване на захранващото и запалващото напрежение, ограничаване големината на работния ток и на тока при предварително нагряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността и/или намаляване на радиосмущенията.

Терминът „пусково-регулираща апаратура“ не включва захранващите устройства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията ( 1 ). Терминът не включва също така частите за регулиране на осветлението и несвързаните с осветлението части (съгласно определеното в приложение I), въпреки че такива части може физически да са вградени в пусково-регулиращата апаратура или да се предлагат на пазара заедно като един продукт.

Комутатор за захранване по Ethernet (PoE) не е пусково-регулираща апаратура по смисъла на настоящия регламент. „Комутатор за захранване по Ethernet“ или „комутатор за PoE“ означава оборудване за захранване и обработка на данни, което се инсталира между електрическата мрежа и офис оборудването и/или светлинните източници за целите на прехвърлянето на данни и захранването;

▼M1

3) 

съставен продукт означава продукт, който съдържа един или повече светлинни източници, или отделна пусково-регулираща апаратура, или и двете, включително, но не само осветители, които могат да бъдат разглобявани, за да се даде възможност за отделна проверка на съдържащите се в тях светлинни източници, битови уреди, съдържащи светлинни източници, мебели (рафтове, огледала, витрини), съдържащи светлинни източници;

▼B

4) 

„светлина“ означава електромагнитно лъчение с дължина на вълната между 380 nm и 780 nm;

5) 

„електрическа мрежа“ или „мрежово напрежение“ (MV) означава електрозахранването с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

6) 

„светодиоден кристал“ или „светодиоден чип“ означава малък блок от светлоизлъчващ полупроводников материал, на който е изработена функционираща светодиодна схема;

7) 

„светодиоден корпус“ означава един електрически елемент, състоящ се главно от най-малко един светодиоден кристал. Светодиодният корпус не включва пусково-регулираща апаратура или части от нея, цокъл или активни електронни елементи и не е свързан директно към мрежовото напрежение. Той може да включва един или повече от следните елементи: оптични елементи, светлинни преобразуватели (луминофори), топлинни, механични и електрически интерфейси или части за преодоляване на проблеми с електростатични разряди. Всички подобни светлоизлъчващи устройства, предназначени за използване направо в светодиоден осветител, се считат за светлинни източници;

8) 

„цветност“ означава свойство на цветен стимул, което се определя от неговите координати на цветността (x и y);

9) 

„светлинен поток“ или „поток“ (Φ), изразен в лумени (lm), означава величината, изведена от потока на излъчване (мощността на излъчване) чрез оценяване на електромагнитното излъчване въз основа на спектралната чувствителност на човешкото око. Има се предвид целият поток, излъчван от светлинен източник в пространствен ъгъл 4π стерадиана при условия (напр. ток, напрежение, температура), определени в приложимите стандарти. Отнася се за първоначалния поток на светлинен източник с регулируем поток след кратък период на работа, освен ако изрично не е посочено, че се има предвид поток в условията на регулиране или поток след даден период на работа. За светлинни източници, които може да бъдат настроени да излъчват различни спектри светлина и/или светлина с различен максимален интензитет, се има предвид поток по „базовите контролни настройки“ съгласно определеното в приложение I;

10) 

„индекс на цветопредаване“ (CRI) означава показател, количествено определящ ефекта от източник на светлина върху цветовото зрително възприятие на обекти при съзнателно или несъзнателно сравняване с цветовото зрително възприятие за тях при осветяване от еталонен източник на светлина и представлява средният Ra на цветопредаване за първите 8 цвята на изпитване (R1—R8), посочени в стандартите;

11) 

„нажежаване“ означава явлението, при което в светлинни източници се генерира светлина от топлина обикновено посредством нишковиден проводник (нажежаема жичка), който се нагрява чрез пропускане на електричен ток през него;

12) 

„халогенен светлинен източник“ означава нажежаем светлинен източник с нишковиден проводник, който е направен от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи;

13) 

„луминесценция“ или „луминесцентен светлинен източник“ означава явление или светлинен източник, при които се използва електрически газов разряд от вида с живачни пари с ниско налягане, в които по-голямата част от светлината се излъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото излъчване от разряда. Луминесцентните светлинни източници може да имат един (едноцокълни) или два (двуцокълни) съединителя (цокъла) към тяхното електрозахранване. За целите на настоящия регламент светлинните източници с електромагнитна индукция също се считат за луминесцентни светлинни източници;

14) 

„газов разряд с висок интензитет“ (HID) означава електрически газов разряд, при който дъговият разряд, генериращ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата, превишаващо 3 W на квадратен сантиметър. Светлинните източници с газов разряд с висок интензитет са ограничени до видовете металхалогенни, натриеви с високо налягане и живачни светлинни източници, съгласно определеното в приложение I;

15) 

„газов разряд“ означава явление, при което светлината се генерира, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, плазма, метални пари или смес от газове и пари;

16) 

„неорганичен светодиод“ (LED) означава технология, при която се генерира светлина от полупроводниково устройство с p-n преход от неорганичен материал. Този преход осигурява светлинно излъчване при възбуждане с електричен ток;

17) 

„органичен светодиод“ (OLED) означава технология, при която се генерира светлина от полупроводниково устройство с p-n преход от органичен материал. Този преход осигурява светлинно излъчване при възбуждане с електричен ток;

18) 

„натриев светлинен източник с високо налягане“ (HPS) означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който светлината се генерира главно от излъчването на натриеви пари и който функционира при парциално налягане от порядъка на 10 kPa. Светлинните източници с HPS може да имат един (едноцокълни) или два (двуцокълни) съединителя към тяхното електрозахранване;

19) 

„място на продажба“ означава физическото място, където продуктът се излага или предлага за продажба, даване под наем или се предлага на потребителя на изплащане.

В приложение I са дадени допълнителни определения за целите на приложенията към настоящия регламент.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.  

Доставчиците на светлинни източници гарантират, че:

а) 

всеки светлинен източник, който се пуска на пазара като самостоятелен продукт (т.е. не в рамките на съставен продукт) и в опаковка, съдържаща информация, се предоставя с отпечатан върху опаковката етикет във формата, посочен в приложение III;

▼M1

б) 

стойностите на параметрите в продуктовия информационен лист, определени в приложение V, се въвеждат в публичната част на продуктовата база данни;

▼B

в) 

продуктовият информационен лист се предоставя в печатен формат, ако това бъде специално поискано от търговеца;

г) 

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д) 

всяка визуална реклама за конкретен модел светлинен източник съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е) 

всеки промоционален технически материал за конкретен модел светлинен източник, в това число промоционални технически материали в интернет, за описване на специфичните технически параметри на модела, съдържа неговия клас на енергийна ефективност и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

ж) 

за всеки модел светлинен източник на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III;

з) 

за всеки модел светлинен източник на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, съгласно определеното в приложение V;

▼M1

и) 

чрез дерогация от член 11, параграф 13, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, при поискване от търговците и в съответствие с член 4, буква д), печатните етикети за преобразуване на скалата на продуктите се предоставят като стикер с размер, еднакъв с размера на вече съществуващите.

▼M1

1а.  
Чрез дерогация от член 11, параграф 13, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1369, когато доставчик пуска на пазара светлинен източник, той го снабдява със съществуващ етикет до 31 август 2021 г. и с етикет с преобразувана скала от 1 септември 2021 г. Доставчикът може по собствен избор да снабдява светлинни източници, пускани на пазара през периода от 1 юли до 31 август 2021 г., с етикет с преобразувана скала, ако преди 1 юли 2021 г. на пазара не са били пускани светлинни източници от същия или от еквивалентни модели. В такъв случай търговецът не предлага тези светлинни източници за продажба преди 1 септември 2021 г. Доставчикът уведомява засегнатите търговци за тази последица възможно най-бързо, включително когато включва такива светлинни източници в офертите си за търговците.

▼B

2.  

Доставчиците на съставни продукти:

а) 

предоставят информация относно съставния(те) светлинен(ни) източник(ци), както е посочено в приложение V, точка 2;

б) 

при поискване от страна на органите за надзор на пазара, предоставят информация как светлинните източници може да бъдат отстранени за проверка, без да бъдат непоправимо повредени.

3.  
Класът на енергийна ефективност се изчислява в съответствие с приложение II.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а) 

на мястото на продажба всеки светлинен източник, който не е в рамките на съставен продукт, има етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), като този етикет или енергийният клас е показан по такъв начин, че да е ясно видим в съответствие с приложение III;

б) 

в случай на продажба от разстояние етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в) 

всяка визуална реклама за конкретен модел светлинен източник, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

г) 

всеки промоционален технически материал за конкретен модел светлинен източник, в това число промоционални технически материали в интернет, за описване на специфичните технически параметри на модела, съдържа неговия клас на енергийна ефективност и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, в съответствие с приложение VII;

▼M1

д) 

чрез дерогация от член 11, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/1369 на местата на продажба съществуващите етикети се заменят с етикети с преобразувана скала по такъв начин, че съществуващият етикет да бъде покрит, включително когато е отпечатан върху или прикрепен към опаковката, в рамките на осемнайсет месеца след датата, от която започва да се прилага настоящият регламент, като етикетите с преобразувана скала не трябва да са видими преди тази дата.

▼B

Член 5

Задължения на интернет платформите за хостинг

Когато доставчик на хостинг услуги съгласно посоченото в член 14 от Директива № 2000/31/ЕО дава възможност за продажба на светлинни източници чрез своя интернет сайт, той осигурява възможност за показване на електронния етикет и на електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, чрез визуализиращия механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение VIII, и информира търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Методи за измерване

Информацията, която подлежи на предоставяне по членове 3 и 4, се получава с помощта на надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатия измервателен и изчислителен метод на съвременно техническо равнище, определен в приложение II.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед пред консултативния форум, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за промени, не по-късно от 25 декември 2024 г. Чрез прегледа, наред с други въпроси, се оценяват класовете на енергийна ефективност, методите за подобряване на енергийната ефективност на светлинните източници в съставни продукти и възможността да се вземат предвид аспектите на кръговата икономика.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕС) № 874/2012 се отменя, считано от 1 септември 2021 г., с изключение на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, които се отменят, считано от 25 декември 2019 г.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M1

Той се прилага от 1 септември 2021 г. Точка 1, буква б) от член 3 обаче се прилага от 1 май 2021 г., а точка 2, буква а) от член 3 се прилага от 1 март 2022 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за приложенията

Прилагат се следните определения:

1) 

„светлинен източник, захранван от електрическата мрежа“ (MLS) означава светлинен източник, който може да работи със захранване директно от електрическата мрежа. Светлинните източници, които могат да работят със захранване директно от електрическата мрежа и също така с индиректно захранване от електрическата мрежа посредством отделна пусково-регулираща апаратура, се считат за светлинни източници, захранвани от електрическата мрежа;

2) 

„светлинен източник, незахранван от електрическата мрежа“ (NMLS) означава светлинен източник, за който е необходима отделна пусково-регулираща апаратура, за да работи със захранване от електрическата мрежа;

3) 

„отделна пусково-регулираща апаратура“ означава пусково-регулираща апаратура, която физически не е вградена в светлинния източник, а се предлага на пазара като отделен продукт или като част от съставен продукт;

4) 

„насочен светлинен източник“ (DLS) означава светлинен източник, при който поне 80 % от сумарния светлинен поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°);

5) 

„ненасочен светлинен източник“ (NDLS) означава светлинен източник, който не е насочен светлинен източник;

6) 

„свързан светлинен източник“ (CLS) означава светлинен източник за поддържане на „базовите контролни настройки“, включващ части за предаване на данни, като тези части са физически или функционално неделими от светлоизлъчващите части. Светлинният източник може да има части за връзка с данни, които са физически вградени в единен неделим корпус, или светлинният източник може да бъде комбиниран с физически отделни части за връзка с данни, които се предлагат на пазара заедно със светлинния източник като единен продукт;

7) 

„части за връзка с данни“ означава части, които изпълняват всяка от следните функции:

а) 

приемане или предаване на жични или безжични сигнали за данни и тяхното обработване (използвани за регулиране на функцията за излъчване на светлина и евентуално по друг начин);

б) 

приемане и обработване на получените сигнали (използвани за регулиране на функцията за излъчване на светлина и евентуално за други цели);

в) 

комбинация от изброените;

8) 

„светлинен източник с възможност за настройване на цвета“ (CTLS) означава светлинен източник, който може да бъде настроен да излъчва светлина с широк набор от цветове извън определения в член 2 диапазон, но може да бъде настроен също така да излъчва бяла светлина в рамките на определения в член 2 диапазон, поради което светлинният източник попада в обхвата на настоящия регламент.

Светлинни източници на бяла светлина с възможност за настройване, които могат да бъдат настройвани да излъчват само светлина с различни корелирани цветни температури в определения в член 2 диапазон, и светлинни източници с регулиране на потока до топлобяла светлина, които при регулиране на светлинния поток променят своя бял светлинен поток до по-ниска корелирана цветна температура и по този начин симулират действието на светлинните източници с нажежаема жичка, не се считат за CTLS;

9) 

„условна чистота на цвета“ означава процентът, изчислен за CTLS и настроен да излъчва светлина с определен цвят, като за изчисляването е използвана процедура, допълнително определена в стандартите, чрез начертаване на права върху графиката на цветовото пространство (x и y), минаваща през начална точка с цветови координати x = 0,333 и y = 0,333 (точка на ахроматичен стимул; точка 1), през точката на цветовите координати (x и y) на светлинния източник (точка 2) и завършваща на външната граница на цветовото пространство (локус; точка 3). Условната чистота на цвета се изчислява като разстоянието между точки 1 и 2, разделено на разстоянието между точки 1 и 3. Цялата дължина на линията представлява 100 % чистота на цвета (точка на локуса). Точката на ахроматичен стимул представлява 0 % чистота на цвета (бяла светлина);

10) 

„светлинен източник с голяма яркост“ (HLLS) означава светодиоден светлинен източник със средна яркост, по-голяма от 30 cd/mm2 в посоката на върховия интензитет;

11) 

„яркост“ (в дадена посока, в дадена точка от действителна или въображаема повърхност) означава светлинният поток, пренасян от елементарен лъч, преминаващ през дадената точка и разпространяващ се в пространствения ъгъл, съдържащ дадената посока, разделена на площта на сечението на този лъч, съдържащ дадената точка (cd/m2);

12) 

„средна яркост“ (Luminance-HLLS) за светодиоден светлинен източник означава средната яркост в светлоизлъчващата област, където яркостта е по-висока от 50 % от върховата яркост (cd/mm2);

13) 

„части за регулиране на осветлението“ означава части, които са вградени в светлинен източник или са отделени физически, но се предлагат на пазара заедно със светлинен източник като един продукт, като тези части не са изрично необходими на светлинния източник, за да излъчва светлина при максимална мощност, но които позволяват ръчно или автоматично, директно или дистанционно управление на светлинния интензитет, цветността, корелираната цветна температура, светлинния спектър и/или ъгъла на светлинния сноп. Регулаторите на светлинния поток също се приемат като части за регулиране на осветлението.

Терминът включва също така части за връзка с данни, но не включва устройства в обхвата на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията ( 2 );

14) 

„несвързани с осветлението части“ означава части, които са вградени в светлинен източник или са физически отделени, но се предлагат на пазара заедно със светлинен източник като един продукт, които не са изрично необходими, за да може светлинният източник да излъчва светлина при максимална мощност и които не са „части за регулиране на осветлението“. Примерите включват, но не се ограничават до: високоговорители (звукотехнически), фотоапарати, междинни усилващи приемопредаватели за разширяване на обхвата на комуникационни сигнали (напр. WiFi), части за балансиране на товара на мрежата (превключване при нужда към собствени вътрешни батерии), зареждане на батерии, визуално уведомяване за събития (получаване на поща, звънене на звънец за врата, аларма), използване на Light Fidelity (Li-Fi — двупосочна, високоскоростна и изцяло мрежова безжична комуникационна технология).

Терминът включва също части за връзка за данни, използвани за други функции освен за регулиране на функцията за излъчване на светлина;

15) 

„полезен светлинен поток“ (Φuse) означава частта от светлинния поток на даден светлинен източник, която се взема предвид при определянето на неговата енергийна ефективност:

— 
за ненасочените светлинни източници полезният светлинен поток е равен на сумарния поток, който се излъчва в пространствен ъгъл 4π sr (което съответства на сфера от 360°);
— 
за насочените светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° полезният светлинен поток е потокът, който се излъчва в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°);
— 
за насочените светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп < 90° полезният светлинен поток е потокът, който се излъчва в пространствен ъгъл 0,586 π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 90°);
16) 

„ъгъл на светлинния сноп“ на насочен светлинен източник означава ъгълът между две въображаеми прави в равнина, която минава през оста на светлинния сноп, така че тези прави да минават през центъра на предната повърхност на светлинния източник и през точки, в които светлинният интензитет е 50 % от интензитета в центъра на снопа, като интензитетът в центъра на снопа е стойността на светлинния интензитет, измерена по оста на светлинния сноп.

За светлинни източници, които имат различни ъгли на светлинния стоп в различните равнини, се взема предвид най-големият ъгъл на светлинния сноп.

За светлинни източници с ъгъл на светлинния сноп, който се управлява от потребителя, се взема предвид ъгълът на светлинния сноп, който съответства на „базовата контролна настройка“;

17) 

„максимална мощност“ означава състоянието на светлинен източник според декларираните работни условия, в което той излъчва максимален (нерегулиран) светлинен поток;

18) 

„режим на готовност“ означава състоянието на светлинен източник, при което той е свързан към захранването, но светлинният източник целенасочено не излъчва светлина, а е в очакване на управляващ сигнал, за да се върне към състоянието на излъчване на светлина. Частите за регулиране на осветлението, които поддържат функцията на режим „в готовност“, трябва да бъдат в техния режим на управление. Връзката на несвързаните с осветлението части трябва да е прекъсната или да са изключени, или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум при спазване инструкциите на производителя;

19) 

„мрежови режим на готовност“ означава състоянието на CLS, при което той е свързан към захранването, но светлинният източник целенасочено не излъчва светлина, а е в очакване да бъде задействан дистанционно за връщане в състоянието на излъчване на светлина. Частите за регулиране на осветлението трябва да бъдат в техния режим на управление. Връзката на несвързаните с осветлението части трябва да е прекъсната или да са изключени, или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум при спазване инструкциите на производителя;

20) 

„режим на управление“ означава състоянието на частите за регулиране на осветлението, при което те са свързани със светлинния източник и изпълняват функциите си по такъв начин, че управляващият сигнал може да бъде генериран вътрешно или може да бъде получен дистанционно задействан сигнал, независимо дали жично или безжично, който да бъде обработен, така че да доведе до промяна в излъчването на светлина от светлинния източник;

21) 

„дистанционно задействане“ означава сигнал, подаден извън светлинния източник по мрежа;

22) 

„управляващ сигнал“ означава аналогов или цифров сигнал, подаван на светлинния източник безжично или по проводници чрез модулиране на напрежението в отделни кабели на верига за управление или чрез модулиран сигнал в захранващото напрежение. Предаването на сигнала не се осъществява чрез мрежа, а например от вътрешен източник или с дистанционно управление, което се доставя с продукта;

23) 

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

24) 

„консумация в режим „включен“ (Pon), изразена във ватове (W), означава консумираната електроенергия от светлинен източник при максимална мощност и при прекъсната връзка с всички части за регулиране на осветлението, както и с несвързаните с осветлението части. Ако връзката с тези части не може да бъде прекъсната, те трябва да бъдат изключени или консумираната от тях електроенергия да се сведе до минимум, като се спазват инструкциите на производителя. Що се отнася до NMLS, за чието функциониране е необходима отделна пусково-регулираща апаратура, Pon може да се измери направо на входа на светлинния източник или Pon се определя като се използва пусково-регулираща апаратура, чиято ефективност е известна, а консумираната от нея електроенергия след това се изважда от измерената стойност на входната мощност от електрическата мрежа;

25) 

„консумация в режим на готовност“ (Psb), изразена във ватове, означава консумираната електроенергия от светлинен източник в режим на готовност;

26) 

„консумация в мрежови режим на готовност“ (Pnet), изразена във ватове, означава консумираната електроенергия от CLS в мрежови режим на готовност;

27) 

„базови контролни настройки“ (RCS) означава контролна настройка или комбинация от контролни настройки, използвана за проверка на съответствието на светлинен източник с настоящия регламент. Тези настройки са приложими за светлинни източници, които позволяват на крайния потребител, независимо дали ръчно или автоматично, директно или дистанционно, да регулира светлинния интензитет, цвета, корелираната цветна температура, спектъра и/или ъгъла на светлинния сноп на излъчваната светлина.

По принцип базовите контролни настройки се определят предварително от производителя като фабрични стойности по подразбиране, а потребителят ги среща при първото инсталиране (първоначални стойности). Ако процедурата за инсталиране предвижда автоматично актуализиране на софтуера при първото инсталиране или ако потребителят има възможността да извърши такава актуализация, трябва да се вземе предвид последвалата промяна в настройките (ако има такава).

Ако настройката на първоначалната стойност умишлено се различава от базовата контролна настройка (напр. на ниска мощност от съображения за безопасност), производителят посочва в техническата документация как да се изведат базовите контролни настройки за проверка на съответствието и предоставя техническа обосновка защо настройката на първоначалната стойност се различава от базовата контролна настройка.

Производителят на светлинния източник определя базовите контролни настройки по такъв начин, че:

— 
светлинният източник да бъде в обхвата на настоящия регламент според член 1 и нито едно от условията за изключение да не е приложимо;
— 
връзката на частите за регулиране на осветлението и несвързаните с осветлението части да е прекъсната или те да са изключени, или ако това не е възможно, консумираната от тези части електроенергия да е минимална;
— 
състоянието на максимална мощност е постигнато;
— 
когато крайният потребител избере да върне фабричните настройки по подразбиране, тогава се възстановяват базовите контролни настройки.

За светлинни източници, за които се допуска производителят на даден съставен продукт да взема решения по реализацията му, които оказват влияние върху характеристиките на светлинния източник (напр. определяне на параметрите на работния(те) ток(ове)); топлинен разчет) и които не може да бъдат управлявани от крайния потребител, не е необходимо да се определят базови контролни настройки. В такъв случай се прилагат номиналните условия на изпитване, определени от производителя на светлинния източник;

28) 

„живачен светлинен източник с високо налягане“ означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който основният дял от светлината се генерира, пряко или непряко, чрез излъчване от предимно изпарен живак и който функционира при парциално налягане, надвишаващо 100 kPa;

29) 

„металхалогенен светлинен източник“ (MH) означава светлинен източник с газов разряд с висок интензитет, в който светлината се генерира от смес от метални пари, метални халогениди и продуктите на дисоциацията на металните халогениди. Металхалогенните светлинни източници може да имат един („едноцокълни“) или два („двуцокълни“) съединителя към тяхното електрозахранване. Материалът за дъговата горелка на металхалогенни светлинни източници може да бъде кварц (QMH) или керамика (CMH);

30) 

„компактен луминесцентен светлинен източник“ (CFL) означава едноцокълен луминесцентен светлинен източник с дъгообразна форма, предназначен за малки пространства. Компактните луминесцентни светлинни източници (CFL) може да са оформени спираловидно (т.е. вълнообразни форми) или като множество свързани успоредни тръби, със или без втора обвивка (колба). Компактните луминесцентни светлинни източници се предлагат с физически вградена пусково-регулираща апаратура (CFLi) или без физически вградена пусково-регулираща апаратура (CFLni);

31) 

„T2“, „T5“, „T8“, „T9“ и „T12“ означава тръбен светлинен източник с диаметър от приблизително съответно 7, 16, 26, 29 и 38 mm, както е определено в стандартите. Тръбата може да е права (линейна) или дъгообразна (напр. U-образна, кръгла);

32) 

„LFL T5-HE“ означава високоефективен линеен луминесцентен T5 светлинен източник с възбудителен ток под 0,2 A;

33) 

„LFL T5-HO“ означава линеен луминесцентен T5 светлинен източник с висок светлинен поток и с възбудителен ток, по-голям или равен на 0,2 A;

34) 

„HL R7s“ означава двуцокълен линеен халогенен светлинен източник за мрежово напрежение с диаметър на цокъла 7 mm;

35) 

„захранван с батерии“ означава продукт, който работи само с постоянен ток, подаван от източник, намиращ се в същия продукт, без да е свързан пряко или непряко към електрозахранване от електрическата мрежа;

36) 

„втора колба“ означава втора външна обвивка на светлинен източник с газов разряд с висок интензитет (HID), която не е необходима за генерирането на светлината, като например външната изолационна тръба за предотвратяване на изхвърляне на живак и стъкло в околната среда в случай на счупване на лампата. При определяне на наличието на втора колба, горелките за газов разряд с висок интензитет не се считат за колба;

37) 

„непрозрачна колба“ за светлинен източник с газов разряд с висок интензитет означава непрозрачна външна обвивка или външна тръба, през която дъговата горелка, генерираща светлината, не е видима;

38) 

„заслонка против заслепяване“ означава механична или оптична непрозрачна преграда, която отразява или не отразява светлината и е предназначена да препятства прякото видимо излъчване от излъчвателя на светлина в насочен светлинен източник, за да се избегне временно частично заслепяване (заслепяващо излъчване) при пряко възприемане от наблюдател. Тя не включва повърхностни покрития на излъчвателя на светлина в насочения светлинен източник;

39) 

„фликер“ означава възприемането на визуална неустойчивост, причинена от светлинен стимул, чиято яркост или спектрално разпределение се колебаят във времето, от неподвижен наблюдател в статична среда. Колебанията може да са периодични и непериодични и може да са причинени от самия светлинен източник, от източника на захранването или от други фактори на въздействие.

Използваният количествен показател за фликер в настоящия регламент е показателят „Pst LM“, където „st“ означава „краткотраен“, а „LM“ означава „метод за измерване на трептенето на светлината“, както е определено в стандартите. Стойност на показателя Pst LM = 1 означава, че средностатистическият наблюдател има 50 % вероятност да долови фликер;

40) 

„стробоскопичен ефект“ за неподвижен наблюдател в нестатична среда означава промяна във възприемането на движение, причинена от светлинен стимул, чиято яркост или спектрално разпределение се колебаят във времето. Колебанията може да са периодични и непериодични и може да са причинени от самия светлинен източник, от източника на захранването или от други фактори на въздействие.

Количественият показател за стробоскопичен ефект, използван в настоящия регламент, е мярката за видимост при стробоскопичен ефект (SVM), както е определена в стандартите. SVM = 1 представлява прагът на видимост за средностатистически наблюдател;

41) 

„R9“ означава индексът на цветопредаване на предмет с червен цвят, както е определено в стандарти;

▼M1

42) 

„обявени стойности“ означава стойностите, предоставени от доставчика за обявените, изчислени или измерени технически параметри по силата на член 3, параграф 3, от Регламент (ЕС) 2017/1369 и в съответствие с член 3, параграф 1, буква г) и приложение VI от настоящия регламент, за проверка на съответствието от страна на органите на държавите членки;

▼B

43) 

„светлинен интензитет“ (кандела или cd) означава отношението на светлинния поток, излизащ от източника, разпространяващ се в елемент от пространствен ъгъл и имащ дадена посока, към елемента от пространствения ъгъл;

44) 

„корелирана цветна температура“ (CCT[K]) означава температурата на излъчвател на Планк (абсолютно черно тяло), за която възприеманият цвят прилича най-много на възприятието за даден цветови стимул при същата яркост и при конкретни условия на наблюдение;

45) 

„устойчивост на цвета“ означава максималното отклонение на първоначалните (след кратък период от време), осреднени пространствени координати на цветността (x и y) на единичен светлинен източник от централната точка на цветността (cx и cy), която е обявена от производителя или вносителя, изразено като размера (в прагове на цветоразличаване) на елипсата на Макадам (MacAdam), образувана около централната точка на цветността (cx и cy);

46) 

„фактор на мощността (cos φ1)“ означава косинусът на фазовия ъгъл φ1 между основната хармонична съставка на мрежовото напрежение и основната хармонична съставка на тока в мрежата. Използва се за светлинни източници, захранвани от мрежата, работещи със светодиоди или с органични светодиоди като технология за осветление. Факторът на мощността се измерва при максимална мощност според базовите контролни настройки, когато е приложимо, като всички части за регулиране на осветлението са в режим на управление, а връзката с несвързаните с осветлението части е прекъсната, изключени са или са настроени на минимална консумация на енергия в съответствие с инструкциите на производителя;

47) 

„експлоатационен фактор“ (XLMF) означава отношението на излъчвания от светлинния източник светлинен поток на даден етап от срока на експлоатация към първоначалния светлинен поток;

48) 

„коефициент на дълготрайност“ (SF) означава делът на светлинните източници, които продължават да работят след определено време при определени условия и честота на комутация, от общия брой светлинни източници;

49) 

„срок на експлоатация“ на светлинни източници с неорганични или с органични светодиоди означава времето в часове между началото на тяхното използване и момента, когато при 50 % от определения брой светлинни източници светлинният поток постепенно се е понижил до стойност под 70 % от първоначалния светлинен поток. Понятието се нарича също така „срок на експлоатация L70B50“;

50) 

„начин за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван за показване на потребителя на съдържание от интернет;

51) 

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

52) 

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка, преминаване на курсора на мишката или разширяване върху сензорния екран на друго изображение или друг набор данни;

53) 

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;

54) 

„площ на проекцията на светлоизлъчващата повърхност“ (A) е площта в mm2 (квадратни милиметри) на повърхността на проекцията в ортогонален изглед на светлоизлъчваща повърхност от посоката с най-висок светлинен интензитет, като площта на светлоизлъчващата повърхност е площта на повърхността на светлинния източник, която излъчва светлина с обявените оптични характеристики, като например приблизително сферична повърхност на дъга (a), цилиндрична повърхност на нажежаема спирала (b) или на газоразрядна лампа (c, d), плоска или полусферична обвивка на светодиод (e).

За светлинни източници с непрозрачна колба или със заслонка против заслепяване площта на светлоизлъчващата повърхност е цялата площ, през която светлината излиза от светлинния източник.

За светлинни източници, съдържащи повече от един излъчвател на светлина, за светлоизлъчваща повърхност се счита проекцията на най-малкия общ обем, обвиващ всички излъчватели.

За светлинни източници с газов разряд с висок интензитет се прилага определението а), освен ако геометричните параметри, определени в г), не се прилагат при L>D, където L е разстоянието между върховете на електродите, а D е вътрешният диаметър на дъговата горелка.

image

55) 

код „бърз отговор“ (QR — quick response) означава матричен баркод, включен в енергийния етикет на даден модел на продукт, който съдържа връзка към информацията за този модел в публичната част на продуктовата база данни.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност и метод на изчисление

Класът на енергийна ефективност на светлинни източници се определя по таблица 1 въз основа на общото светоотдаване при захранване от електрическата мрежа ηTM, което се изчислява, като се раздели обявения полезен светлинен поток Φuse (изразен в lm) на обявената консумация в режим „включен“ Pon (изразена във W) и се умножи по приложимия коефициент FTM от таблица 2, както следва:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).Таблица 1

Класове на енергийната ефективност на светлинни източници

Клас на енергийна ефективност

Общо светоодаване при захранване от електрическата мрежа ηTM (lm/W)

A

210 ≤ ηTM

B

185 ≤ ηTM < 210

C

160 ≤ ηTM < 185

D

135 ≤ ηTM < 160

E

110 ≤ ηTM < 135

F

85 ≤ ηTM < 110

G

ηTM < 85Таблица 2

Коефициенти FTM според вида светлинен източник

Вид светлинен източник

Коефициент FTM

Ненасочен светлинен източник (NDLS), захранван от електрическата мрежа (MLS)

1,000

Ненасочен светлинен източник (NDLS), незахранван от електрическата мрежа (NMLS)

0,926

Насочен светлинен източник (DLS), захранван от електрическата мрежа (MLS)

1,176

Насочен светлинен източник (DLS), незахранван от електрическата мрежа (NMLS)

1,089
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет за светлинни източници

1.   ЕТИКЕТ

Ако светлинният източник е предназначен за предлагане на пазара чрез място на продажба, върху външната страна на отделната опаковка се отпечатва етикет, изготвен във формата и съдържащ информацията съгласно посоченото в настоящото приложение.

Доставчиците следва да изберат формата на етикета измежду посочените в точка 1.1 и точка 1.2 от настоящото приложение.

▼M1

Етикетът е:

— 
за етикет със стандартен размер с ширина най-малко 36 mm и височина най-малко 72 mm;
— 
за етикет с малък размер (с ширина под 36 mm) с ширина най-малко 20 mm и височина най-малко 54 mm.

▼B

Опаковката не трябва да бъде с ширина по-малка от 20 mm и височина 54 mm.

Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе. Етикетът с малък размер не се използва върху опаковки с ширина от 36 mm или по-голяма.

Етикетът и стрелката, указваща класа на енергийна ефективност, могат да бъдат отпечатани в черно-бяло, както е посочено в точки 1.1 и 1.2, само ако цялата друга информация, включително графики, върху опаковката е отпечатана в черно-бяло.

Ако етикетът не е отпечатан върху частта от опаковката, предназначена да бъде обърната към потенциалния клиент, се поставя стрелка, съдържаща буквата на класа на енергийна ефективност, както е посочено по-долу, като цветът на стрелката съответства на буквата и цвета на енергийния клас. Големината му трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим. Буквата в стрелката за класа на енергийна ефективност трябва да бъде в получер Calibri и да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, със 100 % черна рамка с дебелина 0,5 пункта, разположена около стрелката и буквата на класа на ефективност.

Фигура 1

Цветна или черно-бяла стрелка наляво/надясно за частта от опаковката, обърната към потенциалният клиент

image

В случая, посочен в член 4, буква д), етикетът с преобразувана скала трябва да бъде с формат и размер, които му позволяват да покрие и да се прикрепи към стария етикет.

1.1.   Етикет със стандартен размер:

Етикетът трябва да бъде:

image

1.2.   Етикет с малък размер:

Етикетът трябва да бъде: