EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2014-20210501

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/2021-05-01

02019R2014 — BG — 01.05.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 315, 5.12.2019 г., стp. 29)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/340 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година

  L 68

62

26.2.2021


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 050, 24.2.2020, стp.  19 (2019/2014)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  
С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на битовите перални машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за захранвани от електрическата мрежа битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително вградени битови перални машини и вградени битови перални машини със сушилня.
2.  

Настоящият регламент не се прилага за:

а) 

перални машини и перални машини със сушилня, попадащи в обхвата на Директива 2006/42/ЕО;

б) 

захранвани от акумулаторни батерии битови перални машини и захранвани от акумулаторни батерии битови перални машини със сушилня, които могат да бъдат свързани към захранващата електрическа мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, купен отделно от съответния уред.

в) 

битови перални машини с обявен капацитет, по-малък от 2 kg и битови перални машини със сушилня с обявен капацитет по-малък или равен на 2 kg.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„мрежа“ или „електрическа мрежа“ означава захранване от електроразпределителната мрежа с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

2) 

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от пералната машина, без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент от изпълнението на програмата;

3) 

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква домакинско пране, като използва вода, прилагайки химически, термични и електрически методи, която притежава също така функция за центрофугиране и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че съответства на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) или на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

4) 

„битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина, която в допълнение към функциите на автоматична перална машина включва в един и същ барабан средство за сушене на тъканите чрез нагряване и обръщане в барабана и за която производителят е заявил в декларацията за съответствие, че е съобразена с Директива 2014/35/ЕС или с Директива 2014/53/ЕС;

5) 

„вградена битова перална машина“ означава битова перална машина, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а) 

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б) 

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в) 

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

6) 

„вградена битова перална машина със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, която е проектирана, изпитана и пусната на пазара изключително за:

а) 

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б) 

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в) 

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

7) 

„битова перална машина с няколко барабана“ означава битова перална машина, оборудвана с повече от един барабан, било в отделни възли, или в един и същ корпус;

8) 

„битова перална машина с няколко барабана със сушилня“ означава битова перална машина със сушилня, оборудвана с повече от един барабан, било в отделни възли, или в един и същ корпус;

9) 

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане битови перални машини или битови перални машини със сушилня, или и двата вида продукти.

За целите на приложенията допълнителни определения са дадени в приложение I.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.  

Доставчиците гарантират, че:

а) 

всяка битова перална машина и битова перална машина със сушилня се доставя с отпечатан етикет, чийто формат съответства на определения в приложение III, а за битови перални машини с няколко барабана или битови перални машини с няколко барабана със сушилня — в приложение Х;

▼M1

б) 

стойностите на параметрите в продуктовия информационен лист, определени в приложение V, се въвеждат в публичната част на продуктовата база данни;

▼B

в) 

при поискване на търговеца на битови перални машини и битови перални машини със сушилня продуктовият информационен лист се предоставя на хартиен носител;

г) 

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д) 

всяка визуална реклама за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е) 

всички технически рекламни материали за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII.

ж) 

за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формàта и съдържа информацията, определени в приложение III;

з) 

за всеки модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня на разположение на търговците е предоставен електронен продуктов информационен лист, определен в приложение V.

2.  
Класът на енергийна ефективност и класът на излъчван въздушен шум са определени в приложение II и се изчисляват в съответствие с приложение IV.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а) 

всяка битова перална машина или битова перална машина със сушилня на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е снабдена с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), като на уредите за вграждане този етикет се поставя така, че да вижда ясно, а за всички други уреди – по начин да бъде ясно видим върху външната предна или горна част на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня;

б) 

в случай на продажба от разстояние и продажба по интернет етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в) 

всяка визуална реклама за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII;

г) 

всички технически рекламни материали за конкретен модел битова перална машина или битова перална машина със сушилня, включително в интернет, в които са описани специфичните технически параметри на уреда, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета в съответствие с приложение VII.

Член 5

Задължения на интернет платформите за хостинг

Когато доставчик на услуги за хостинг съгласно определението в член 14 от Директива 2000/31/ЕО предоставя възможност за продажба на битови перални машини или битови перални машини със сушилня на своята уебстраница в интернет, доставчикът на услуги осигурява възможност за показване на електронния етикет и електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, на механизма за визуализиране в съответствие с приложение VIII и уведомява търговеца за задължението те да бъдат визуализирани.

Член 6

Методи за измерване

Информацията, която подлежи на предоставяне по членове 3 и 4, се получава с помощта на надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите измервателни и изчислителни методи на съвременно техническо равнище, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Държавите членки прилагат процедурата, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в точка 3 от член 8 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед пред консултативния форум, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за промени, не по-късно от 25 декември 2025 г.

При прегледа се прави по-специално оценка на:

а) 

възможностите за подобряване на консумацията на енергия, функционалните и екологичните характеристики на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня;

б) 

целесъобразността да се запазят две скали за енергийните характеристики на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня;

в) 

ефективността на съществуващите мерки за осъществяване на промени в поведението на крайния потребител за купуване на уреди с по-висока енергийна ефективност и по-ефективно използване на ресурсите, както и използване на програми с по-висока енергийна ефективност и по-ефективно използване на ресурсите;

г) 

възможността да се работи по целите на кръговата икономика.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Директива 96/60/ЕО се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

Считано от 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1061/2010, може да се предостави на разположение в продуктовата база данни, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1369, вместо на хартиен носител. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Считано от 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., фишът, който се изисква съгласно член 2, параграф 3 от Директива 96/60/ЕО, може да се предостави на разположение в продуктовата база данни, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1369, вместо на хартиен носител. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, фишът се предоставя на разположение в печатна форма.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а) и б) се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими за приложенията

Прилагат се следните определения:

1) 

„индекс за енергийна ефективност“ (ИЕЕ) означава отношението на среднопретеглената консумация на енергия към консумацията на енергия на стандартния цикъл;

2) 

„програма“ означава поредица от операции, които са предварително определени и обявени от доставчика като подходящи за пране, сушене или пране и сушене без прекъсване на определени видове текстил;

3) 

„цикъл на пране“ означава пълен процес на пране, определен от избраната програма, който се състои от поредица различни операции, включващи пране, изплакване и центрофугиране;

4) 

„цикъл на сушене“ означава пълен процес на сушене, определен от желаната програма, който се състои от поредица различни операции, сред които нагряване и обръщане в барабана;

5) 

„пълен цикъл“ означава процес на пране и сушене, състоящ се от цикъл на пране и цикъл на сушене;

6) 

„непрекъснат цикъл“ означава пълен цикъл без прекъсване на процеса и без да е необходима намеса на потребителя в нито един момент по време на програмата;

7) 

„код за бърз отговор (QR)“ означава матричен баркод, присъстващ върху енергийния етикет на модела на продукта, който отвежда до информацията за този модел, намираща се в публично достъпната част на продуктовата база данни;

8) 

„обявен капацитет“ означава максималната маса в килограми, посочена от доставчика през интервали от 0,5 kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един пълен цикъл на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

9) 

„обявен капацитет на пране“ означава максималната маса в килограми, посочена от доставчика през интервали от 0,5 kg сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма съответно за един цикъл на пране на битова перална машина или в един цикъл на пране на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

10) 

„обявен капацитет на сушене“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 кг сух текстил от определен вид, която може да се обработи по избрана програма за сушене за един цикъл на сушене на битова перална машина със сушилня, когато текстилът е зареден в съответствие с инструкциите на доставчика;

11) 

„eco 40–60“ е наименованието на програмата, за която доставчикът декларира, че е способна да изпере нормално замърсено памучно пране, обявено да може да се пере при 40 °C или 60 °C, заедно в рамките на един и същ цикъл на пране, и към която се отнася информацията, посочена в енергийния етикет и в продуктовият информационен лист;

12) 

„ефективност на изплакване“ означава концентрацията на остатъчното съдържание на линеен алкилбензен сулфонат (LAS) в обработените текстилни изделия след цикъла на изпиране за битовата перална машина (IR) или битовата перална машина със сушилня (JR) или след пълния цикъл на битовата перална машина, изразено в грамове на килограм сух текстил;

13) 

„среднопретеглена консумация на енергия (EW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет на пране и при половин и една четвърт от обявения капацитет за пране, изразени в киловатчасове на цикъл;

14) 

„среднопретеглена консумация на енергия (EWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на енергия на битова перална машина със сушилня за цикъла „пране и сушене“ при обявен капацитет на пране и при половин от обявения капацитет, изразени в киловатчасове на цикъл;

15) 

„консумация на енергия за стандартен цикъл“ SCE) означава потреблението на енергия, прието за отправна точка като функция на обявения капацитет на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня, изразено в киловатчасове на цикъл;

16) 

„среднопретеглена консумация на вода (WW)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на цикъла на пране на битова перална машина или на битова перална машина със сушилня за програмата „eco 40–60“ при обявен капацитет при пране и при половин и една четвърт от обявения капацитет pri пране, изразени в литри на цикъл;

17) 

„среднопретеглена консумация на вода (WWD)“ означава среднопретеглената стойност на консумацията на вода на битова перална машина със сушилня за цикъла на пране и сушене при обявен капацитет и при половинатаот обявения капацитет, изразенa в литри на цикъл;

18) 

„остатъчно съдържание на влага“ означава за битови перални машини и за цикъла на пране на битови перални машини със сушилня количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на пране;

19) 

„крайно съдържание на влага“ означава за битови перални машини със сушилни количеството влага, съдържащо се в зареденото пране в края на цикъла на сушене;

20) 

„сухо за прибиране в шкафа“ означава състоянието на обработените текстилни изделия, които са изсушени в цикъл на сушене до 0 % крайно съдържание на влага;

21) 

„времетраене на програмата“ (tW) означава времето, започващо със стартирането на избраната програма, като се изключи всяко забавяне, програмирано от потребителя, до задействането на индикатор за край на програмата и получаването от потребителя на достъп до зареденото пране;

22) 

„времетраене на цикъла“ (tWD) означава, по отношение на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня, времето от задействането на избраната програма за цикъла на пране, като се изключи всяко забавяне, програмирано от потребителя, до задействането на индикатора за край на цикъла на сушене и до момента, в който потребителят получи достъп до заредените текстилни изделия;

23) 

„режим „изключен“ ознаачава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а) 

състоянието, осигуряващо само индикация за режим „изключен“;

б) 

състоянието, осигуряващо само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

24) 

„режим „в готовност“ означава състояние, при което битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня е свързана към захранващата електрическа мрежа и предлага единствено следните функции, които могат да се поддържат за неопределен период от време:

а) 

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, и/или

б) 

функция за повторно активиране чрез свързване към мрежата; и/или

в) 

визуализиране на информация или състояние, и/или

г) 

функция за откриване с цел предприемане на извънредни мерки;

25) 

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

26) 

„функция против намачкване“ означава операция на битовата перална машина или битовата перална машина със сушилня след завършване на програмата за предотвратяване на ненужно намачкване на прането;

27) 

„отложен старт“ означава състояние, при което потребителят е избрал определено отлагане на началото или края на цикъла на избраната програма;

28) 

„гаранция“ означава задължение, поето от страна на продавач на дребно или доставчик към потребителя, за:

а) 

възстановяване на заплатената цена; или

б) 

замяна, поправка или боравене с битова перална машина или битова перална машина със сушилня по какъвто и да е начин, ако уредите не съответстват на спецификациите, посочени в гаранционната декларация или в съответната реклама.

29) 

„механизъм за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван за показване на потребителя на съдържание от интернет;

30) 

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка, преминаване на курсора на мишката или разширяване върху сензорния екран на друго изображение или друг набор данни;

31) 

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

32) 

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;

▼M1

33) 

„обявени стойности“ означава стойностите, предоставени от доставчика за обявените, изчислени или измерени технически параметри по силата на член 3, параграф 3, от Регламент (ЕС) 2017/1369 и в съответствие с член 3, параграф 1, буква г) и приложение VI от настоящия регламент, за проверка на съответствието от страна на органите на държавите членки.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.    Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEIW) съгласно посоченото в таблица 1.

ЕЕIW на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на битови перални машини и на цикъла на пране на битови перални машини със сушилня

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW ≤ 102

Класът на енергийна ефективност на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEIWD) съгласно посоченото в таблица 2.

EEIWD на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.Таблица 2

Класове на енергийна ефективност на пълния цикъл на битова перална машина със сушилня

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

Б.    Класове на ефективност на сушене с центрофугиране

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя въз основа на нейното остатъчно съдържание на влага (D) съгласно посоченото в таблица 3.

Параметърът на D дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се изчислява в съответствие с приложение IV.Таблица 3

Класове на ефективност на сушене с центрофугиране

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Остатъчно съдържание на влага (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

В.    Класове на излъчван въздушен шум

Класът на излъчван въздушен шум на дадена битова перална машина и на цикъла на пране на битова перална машина със сушилня се определя на базата на излъчвания въздушен шум съгласно посоченото в таблица 4.Таблица 4

Класове на излъчван въздушен шум

Фаза

Клас на излъчван въздушен шум

Шум (dB)

Центрофугиране

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ III

А.    Етикет за битови перални машини

1.   ЕТИКЕТ ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

1.1.   Етикет

image

1.2.   Етикетът съдържа следната информация:

I. 

QR код;

II. 

име или търговска марка на доставчика;

III. 

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV. 

скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;

V. 

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II;

VI. 

среднопретеглена консумация на енергия за 100 цикъла в kWt, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV;

VII. 

обявен капацитет в kg за програмата „есо 40-60“;

VIII. 

среднопретеглена консумация на вода за един цикъл в литри, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV;

IX. 

времетраене на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет в ч:мм, закръглено до най-близката минута;

X. 

клас на ефективност на центрофугиране, определен в съответствие с приложение II, точка Б;

XI. 

излъчван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, и клас на излъчван въздушен шум, определен в съответствие с точка С от приложение II;

XII. 

номер на настоящия регламент, „2019/2014“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА ЗА БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

image

Където:

а) 

Етикетът трябва да е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

б) 

Фонът на етикета е 100 % бял.

в) 

Типографските шрифтове са Verdana и Calibri.

г) 

Размерите и спецификациите на елементите, образуващи етикета, трябва да бъдат, както е посочено в оформлението на етикета за битови перални машини.

д) 

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

е) 

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

image

цветовете на логото на ЕС са, както следва:

— 
фон: 100,80,0,0;
— 
звезди: 0,0,100,0;

image

цветът на логото „energy“ е: 100,80,0,0;

image

кодът QR е 100 % черен;

image

името на доставчика е в 100 % черен цвят и е изписано с шрифт Verdana получер с големина 9 пункта;

image

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят и е изписано с нормален шрифт Verdana с големина 9 пункта;

image

скалата от A до G трябва да бъде следната:

— 
буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е Calibri получер с големина 19 пункта; буквите трябва да са центрирани върху една ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;
— 
цветовете на стрелките A до G на скалата на енергийния клас са следните:
— 
Клас A: 100,0,100,0;
— 
Клас B: 70,0,100,0;
— 
Клас C: 30,0,100,0;
— 
Клас D: 0,0,100,0;
— 
Клас E: 0,30,100,0;
— 
Клас F: 0,70,100,0;
— 
Клас G: 0,100,100,0;

image

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят;

image

цветът на буквата на енергийния клас е 100 % бял, а шрифтът е получер Calibri 33 пункта. Стрелката на класа на енергийна ефективност и съответната стрелка в скалата от А до G трябва да са разположени така, че върховете им да са подравнени. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е в 100 % черен цвят;

image

стойността на среднопретеглената консумация на енергия за 100 цикъла трябва да се изпише с шрифт Verdana получер с големина 26 пункта; шрифтът на текста „kWh“ е нормален шрифт Verdana, 18 пункта; числото „100“ в иконата, което съответства на 100 цикъла, трябва да бъде изписано с нормален шрифт Verdana с големина 14 пункта. Стойността и мерната единица трябва центрирани и в 100 % черен цвят;

image

пиктограмите трябва да имат вида, показан в проекта з