EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2019/1890 На Съвета от 11 ноември 2019 година относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — BG — 13.04.2022 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1890 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2019 година

относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

(ОВ L 291, 12.11.2019 г., стp. 3)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/274 НА СЪВЕТА от 27 февруари 2020 година

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1655 НА СЪВЕТА от 6 ноември 2020 година

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1960 НА СЪВЕТА от 11 ноември 2021 година

  L 400

11

12.11.2021

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/595 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2022 година

  L 114

60

12.4.2022


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 316, 6.12.2019, стp.  107 (2019/1890)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1890 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2019 година

относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното СредиземномориеЧлен 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е предявена по съдебен ред, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и по-специално:

i) 

претенциите за изпълнение на задължение, произтичащо от договор или сделка или свързано с договор или сделка;

ii) 

претенциите за удължаване на срокове или за плащане по облигация; финансово обезпечение или обезщетение под каквато и да било форма;

iii) 

претенциите за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv) 

насрещните претенции;

v) 

претенция за признаване или изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

б) 

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва облигацията, обезпечението или обезщетението, по-специално финансовото обезпечение или финансовото обезщетение, както и кредита, независимо дали те са юридически самостоятелни, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;

в) 

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, изброени на посочените в приложение II уебсайтове;

г) 

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

д) 

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

е) 

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

ж) 

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) 

пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други разплащателни инструменти;

ii) 

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) 

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, необезпечени облигации и договори за деривати;

iv) 

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v) 

кредити, права на прихващане, обезпечения, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) 

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii) 

документи, удостоверяващи интереси във фондове или финансови ресурси;

з) 

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.  
Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или се притежават, държат или контролират от тях.
2.  
На физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или в тяхна полза не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси.
3.  

В приложение I са включени физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът е установил в съответствие с член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2019/1894, че:

а) 

са отговорни за или свързани със, включително чрез планиране, подготовка, участие, ръководство или подпомагане на сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди или добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, за които не са получили разрешение от Република Кипър, в нейните териториални води или в изключителната ѝ икономическа зона, или континенталния ѝ шелф, включително в случаите, когато изключителната икономическа зона или континенталният шелф не са определени по силата на международното право с държава, която има излаз на противоположното крайбрежие, дейности, които могат да застрашат или възпрепятстват постигането на споразумение за определяне на границите.

б) 

предоставят финансова, техническа или материална подкрепа за сондажни дейности във връзка с проучване и добив на въглеводороди в резултат на такива дейности, както е посочено в буква а);

в) 

са свързани с физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в букви а) и б).

Член 3

1.  

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, след като преценят, че въпросните средства или икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяването на основните нужди на физически или юридически лица, включени в списъка в приложение I, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за плащане на разумни по размер професионални хонорари или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) 

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за текущо съхранение и обслужване на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) 

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие поне две седмици преди предоставяне на разрешението компетентният орган да е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, на които според него следва да се предостави конкретното разрешение; или

д) 

платими по или от сметка на дипломатическо представителство, консулска служба или международна организация, ползващи се с имунитети съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство, консулската служба или международната организация.

2.  
Съответната държава членка информира в срок от две седмици другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 4

1.  

Чрез дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложение I на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в член 2, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) 

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

г) 

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.  
Съответната държава членка информира в срок от две седмици другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 5

1.  

Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и при условие че е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в списъка в приложение I, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в списъка в приложение I, компетентните органи могат да разрешат при условията, които сметнат за подходящи, освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е констатирал, че:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I; и

б) 

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

2.  
Съответната държава членка информира в срок от две седмици другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 6

1.  
Член 2, параграф 2 не възпрепятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети страни, по сметката на включено в списъка в приложение I физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че постъпленията по тези сметки също са замразени. Финансовата или кредитната институция информира без забавяне компетентния орган за всяка подобна операция.
2.  

Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви или други приходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2 са били включени в приложение I; или

в) 

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания продължават да подлежат на мерките, предвидени в член 2, параграф 1.

Член 7

1.  

Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) 

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б) 

сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.  
Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.
3.  
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

Член 8

Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

Член 9

1.  
Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат каквато и да е отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги прави, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.
2.  
Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да e отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 10

1.  

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като например претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенция за удължаване на срокове или плащане по облигация, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:

а) 

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I;

б) 

физическо или юридическо лице, образувание или орган, които действат чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.  
Във всяко производство, с което се цели изпълнението на дадена претенция, тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които търсят изпълнение по съответната претенция.
3.  
Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законността на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

1.  

Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:

а) 

относно замразени финансови средства по член 2 и разрешения, дадени по членове 3—5;

б) 

относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.  
Държавите членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 12

▼C1

1.  
Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо лице, образувание или орган на мерките, посочени в член 2, той изменя съответно приложение I.

▼B

2.  
Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.  
Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на решението, посочено в параграф 1, и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.
4.  
Списъкът в приложение I подлежи на редовен преглед, като той се извършва най-малко на всеки 12 месеца.
5.  
На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 13

1.  
Приложение I съдържа основанията за вписване в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.
2.  
В приложение I се съдържа наличната информация, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, когато е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрацията, регистрационен номер и място на дейност.

Член 14

1.  
Държавите членки установяват правила за санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.  
Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент и също толкова незабавно за всяко тяхно последващо изменение.

Член 15

1.  

Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“) могат да обработват лични данни в изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:

а) 

по отношение на Съвета, изготвянето и внасянето на изменения в приложение I;

б) 

по отношение на върховния представител, изготвянето на изменения в приложение I;

в) 

по отношение на Комисията:

i) 

включване на съдържанието на приложение I към електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, които са обект на ограничителни мерки от страна на Съюза, както и в интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са обществено достъпни;

ii) 

обработване на информация за въздействието на мерките по настоящия регламент, като стойността на замразените финансови средства и информация за дадените от компетентните органи разрешения.

2.  
Съветът, Комисията и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от фигуриращите в списъка физически лица, до наказателни присъди по отношение на тези лица или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложение I.
3.  
За целите на настоящия регламент Съветът, фигуриращата в приложение II служба на Комисията и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 16

1.  
Държавите членки определят компетентните органи и ги посочват на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете на компетентните органи, включени в списъка в приложение II.
2.  
Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за своите компетентни органи, включително за данните за връзка с тези компетентни органи, както и за всички техни последващи изменения.
3.  
Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент се прилага:

а) 

на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;

б) 

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в) 

спрямо всяко физическо лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган на територията на Съюза или извън нея, които са регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

▼M1 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Дата на раждане: 9.12.1960 г.

№ на паспорт или лична карта: 13571379758

Гражданство: турско

Пол: мъжки

Мехмет Феррух Акалин е заместник-председател (заместник генерален директор) и член на съвета на директорите на „Търкиш Петролиум Корпорейшън“ (Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Той е ръководител на отдела за проучвателна дейност на TPAO.

В качеството си на заместник генерален директор на TPAO и началник на отдела за проучвателна дейност Мехмет Феррух Акалин отговаря за планирането, ръководството и изпълнението на офшорните дейности на TPAO по проучвания за въглеводороди. Тук се включват изброените по-долу сондажни дейности на TPAO, които не са разрешени от Република Кипър.

Тези неразрешени сондажни дейности са били извършени от:

а)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в териториалните води на Република Кипър между юли и септември 2019 г.;

б)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между октомври 2019 г. и януари 2020 г.;

в)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, както и в споразумение с Израел, между януари и април 2020 г.;

г)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между април и октомври 2020 г.;

д)  сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, в непосредствена близост с териториалните ѝ води, между ноември 2019 г. и януари 2020 г.;

е)  сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от западната част на изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, между май и ноември 2019 г.

27.2.2020 г.

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Дата на раждане: 27.11.1956 г.

№ на паспорт или лична карта: 11096919534

Гражданство: турско

Пол: мъжки

Али Джошкун Намоглу е заместник-началник на отдела за проучвателна дейност на „Търкиш Петролиум Корпорейшън“ (Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

Като такъв Али Джошкун Намоглу участва в планирането, ръководството и изпълнението на офшорните дейности на TPAO по проучвания за въглеводороди. Тук се включват изброените по-долу сондажни дейности на TPAO, които не са разрешени от Република Кипър.

Тези неразрешени сондажни дейности са били извършени от:

а)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в териториалните води на Република Кипър между юли и септември 2019 г.;

б)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между октомври 2019 г. и януари 2020 г.;

в)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, както и в споразумение с Израел, между януари 2020 г. и април 2020 г.;

г)  сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между април и октомври 2020 г.;

д)  сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, в непосредствена близост с териториалните ѝ води, между ноември 2019 г. и януари 2020 г.;

е)  сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от западната част на изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, между май и ноември 2019 г.

27.2.2020 г.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

УЕБСАЙТОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА

▼M4

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ЧЕХИЯ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ЕСТОНИЯ

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ИРЛАНДИЯ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

КИПЪР

https://mfa.gov.cy/themes/

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

МАЛТА

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ПОЛША

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ПОРТУГАЛИЯ

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

https://um.fi/pakotteet

ШВЕЦИЯ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels/Брюксел, Belgium/Белгия

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top