EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1241-20210716

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/2021-07-16

02019R1241 — BG — 16.07.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1241 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

(ОВ L 198, 25.7.2019 г., стp. 105)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2020 година

  L 415

3

10.12.2020

►M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1160 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2021 година

  L 250

4

15.7.2021
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1241 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на СъветаГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установяват технически мерки относно:

а) 

улова и разтоварването на морски биологични ресурси;

б) 

експлоатацията на риболовни уреди; и

в) 

взаимодействието на риболовните дейности с морските екосистеми.

Член 2

Приложно поле

1.  
Настоящият регламент се прилага за дейности, извършвани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.
2.  
Членове 7, 10, 11 и 12 се прилагат и по отношение на любителския риболов. В случаите, когато любителският риболов оказва значително въздействие в даден регион, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел да измени настоящия регламент, като предвиди, че съответните разпоредби на член 13 или част А или В от приложения V—Х се прилагат и по отношение на любителския риболов.
3.  

При спазване на условията, предвидени в членове 25 и 26, техническите мерки, установени с настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани само за целите на:

а) 

научните изследвания; и

б) 

прякото зарибяване или заселването на морски видове.

Член 3

Общи цели

(1)  
Като инструменти в подкрепа на прилагането на ОПОР, техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в приложимите разпоредби на член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.  

Техническите мерки допринасят по-специално за постигане на следните цели:

а) 

да се подобрят моделите на експлоатация, за да осигурят защитата на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски биологични ресурси;

б) 

да се гарантира, че случайния улов на уязвими морски видове, включително на изброените в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, в резултат на риболова се свежда до минимум, а когато е възможно — се премахва, така че да няма заплаха за природозащитния статус на тези видове;

в) 

да се гарантира, включително чрез използване на подходящи стимули, че отрицателните екологични въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум;

г) 

да се въведат мерки за управление на рибарството за целите на спазването на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО и 2008/56/ЕО, по-специално с цел постигане на добро състояние на околната среда в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и на Директива 2009/147/ЕО.

Член 4

Измерими цели

1.  

Техническите мерки имат за цел да гарантират, че:

а) 

уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване е намален в рамките на възможното, в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б) 

случайният улов на уязвими морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на Съюза и в международните споразумения, които са обвързващи за Съюза;

в) 

екологичните въздействия на риболовните дейности върху местообитанията на морското дъно са в съответствие с член 2, параграф 5, буква й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  
Степента на напредъка към постигането на тези измерими цели подлежи на преглед в рамките на процеса на докладване, уреден в член 31.

Член 5

Определяне на риболовните зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните географски определения на риболовните зони:

а) 

„Северно море“ означава водите на Съюза в участъци 2a и 3a и подзона 4 на ICES ( 1 );

б) 

„Балтийско море“ означава водите на Съюза в участъци 3b, 3c и 3d на ICES;

в) 

„северозападни води“ означава водите на Съюза в подзони 5, 6 и 7 на ICES;

г) 

„югозападни води“ означава подзони 8, 9 и 10 на ICES (води на Съюза) и зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF ( 2 ) (води на Съюза);

д) 

„Средиземно море“ означава водите на Средиземно море на изток от 5°36′ з.д.;

е) 

„Черно море“ означава водите от географската подзона 29 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

ж) 

„води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан“ означава водите около Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен, които са под суверенитета или юрисдикцията на някоя държава членка;

з) 

„регулаторна зона на NEAFC“ означава водите в зоната на Конвенцията за NEAFC, които са извън водите под юрисдикцията в областта на рибарството на договарящите страни, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 );

и) 

„зона по Споразумението за GFCM“ означава Средиземно море и Черно море и свързващите води съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1343/2011.

Член 6

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат следните определения:

1) 

„модел на експлоатация“ означава начинът, по който смъртността от риболов се разпределя спрямо възрастовия профил и размера на даден запас;

2) 

„селективност“ означава количествено изражение, представено като вероятността за улов на морски биологични ресурси с определен размер и/или вид;

3) 

„целеви риболов“ означава риболовно усилие, насочено към конкретен вид или група от видове, което може да бъде допълнително конкретизирано на регионално равнище в делегирани актове, приети в съответствие с член 27, параграф 7 от настоящия регламент;

4) 

„добро състояние на околната среда“ означава състояние на морската среда съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО;

5) 

„природозащитен статус на вид“ означава съвкупността от въздействията върху съответния вид, които могат да засегнат дългосрочното разпространение и изобилието на неговите популации;

6) 

„природозащитен статус на местообитание“ означава съвкупността от въздействията върху естественото местообитание и характерните за него видове, които могат да засегнат неговото дългосрочно естествено разпространение, структура и функции, както и върху дългосрочното оцеляване на неговите характерни видове;

7) 

„уязвимо местообитание“ означава местообитание, чийто природозащитен статус, включително неговият пространствен обхват и състоянието (структура и функция) на неговите живи и неживи компоненти, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите местообитания включват по-специално местообитанията в приложение I и местообитанията на видовете, изброени в приложение II към Директива 92/43 ЕИО, местообитанията на видовете птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, местообитанията, чиято защита е необходима за постигане на добро състояние на околната среда съгласно Директива 2008/56/ЕО, и уязвимите морски екосистеми съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 734/2008 на Съвета ( 5 );

8) 

„уязвими видове“ са видовете, чийто природозащитен статус, включително техните местообитания, разпространение, размер на популацията или състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-специално видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, попадащи в обхвата на Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чиято защита е необходима за постигане на добро състояние на околната среда съгласно Директива 2008/56/ЕО;

9) 

„малки пелагични видове“ означава видове като скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца и капрова риба;

10) 

„консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

11) 

„трал“ означава подвижен риболовен уред, теглен от един или повече риболовни кораби и състоящ се от мрежа, затворена откъм гърба с торба или с трална торба;

12) 

„теглен уред“ означава подвижни тралове, датски грибове, драги и подобни уреди, които се придвижват активно във водата от един или повече риболовни кораби или от друга механизирана система;

13) 

„дънен трал“ означава трал, проектиран и съоръжен за експлоатация по морското дъно или в близост до него;

14) 

„дънен трал, теглен от два кораба“ означава дънен трал, теглен едновременно от два кораба, като всеки от тях тегли някоя от страните на трала. Хоризонталният отвор на трала се поддържа от разстоянието между двата плавателни съда, докато те теглят уреда;

15) 

„пелагичен трал“ е трал, проектиран и съоръжен за експлоатация в среднодълбоки води;

16) 

„бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством бим, крило или подобно съоръжение;

17) 

„електрически импулсен трал“ означава трал, който използва електрически ток за улова на морски биологични ресурси;

18) 

„датски гриб“ или „шотландски сейнер“ означава ограждащ и теглен уред, управляван от плавателен съд чрез две дълги (грибни) въжета и проектиран така, че да направлява рибата към отвора на гриба. Този риболовен уред е направен от мрежа, която е подобна по конструкция на дънен трал;

19) 

„крайбрежни грибове“ означава ограждащи мрежи и теглени грибове, спускани от кораб и теглени към брега, докато се направляват от брега или от кораб, който е акостирал или е закотвен на брега;

20) 

„ограждащи мрежи“ означава мрежи, които улавят рибата, като я ограждат едновременно отстрани и отдолу. Те могат да са оборудвани със затягащо въже;

21) 

„гъргър“ и „кръгли мрежи“ означава ограждаща риболовна мрежа, чието дъно се затваря посредством затягащо въже, разположено на дъното на мрежата, което минава през определен брой халки заедно с граундроупа, като така позволява мрежата да бъде свивана и затваряна;

22) 

„драги“ са уреди, теглени от основния корабен двигател (корабна драга) или буксирани от моторизирана лебедка от закотвен съд (механизирани драги) с цел улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, които се състоят от мрежеста торба или метален кош, монтиран на неподвижно закрепена рамка или пръчка с различни размер и форма, чиято долна част може да носи стъргало, което от своя страна би могло да бъде кръгло, остро или назъбено, и евентуално съоръжено с приспособления за спускане на товара и потапящи се капаци. Някои драги са оборудвани с хидравлични приспособления (хидравлични драги). Драгите, теглени ръчно или с ръчна лебедка в плитки води за улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, със или без лодка (ръчни драги), не се считат за теглени уреди за целите на настоящия регламент;

23) 

„статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни мрежи, които са закотвени на морското дъно с цел рибите да влязат в тях и да се заплетат или да се впримчат в мрежата;

24) 

„плаваща мрежа“ означава мрежа, която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който може да е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране на мрежата или ограничаване на отклонението ѝ;

25) 

„хрилна мрежа“ означава статична мрежа, изработена от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести;

26) 

„заплитаща мрежа“ означава статична мрежа, съставена от стена от мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа;

27) 

„тристенна мрежа“ означава статична мрежа, съставена от няколко слоя мрежа, като два външни слоя имат голям размер на окото, а вътрешният слой, разположен между двата други, има малък размер на окото;

28) 

„комбинирана тристенна и хрилна мрежа“ означава закотвена хрилна мрежа, комбинирана с тристенна мрежа, като последната представлява по-долната част;

29) 

„парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица с променлива дължина, към която на интервали, зависещи от целевия вид, са прикрепени странични въжета с куки. Основната въдица е закотвена хоризонтално на дъното или в близост до него или вертикално, или е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;

30) 

„кошове и винтери“ означава капани с един или повече входове във формата на клетки или кошници, които са предназначени за улов на ракообразни, мекотели или риба и които се поставят на морското дъното или са окачени над него;

31) 

„ръчна въдица“ означава единична риболовна въдица с една или повече примамки или куки със стръв;

32) 

„кръст на свети Андрей“ означава кош, с който се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;

33) 

„трална торба“ означава най-задната част на трала, която има цилиндрична форма с еднаква обиколка във всяка част или заострена форма. Тя може да се състои от една или няколко мрежи (слоя мрежа), свързани странично една към друга, и може да включва удължението, което се състои от една или повече части, разположени непосредствено пред тралната торба в тесния смисъл на думата;

34) 

„размер на окото“ означава:

i) 

за мрежи с възли — най-дългото разстояние между два противоположни възела на един и същи отвор, когато той е напълно разпънат;

ii) 

за мрежи без възли — разстоянието вътре в отвора между срещуположните връзки на един и същи отвор, когато той е напълно разпънат по най-дългата му възможна ос;

35) 

„квадратно око“ означава четиристранен отвор, състоящ се от две двойки успоредни страни с еднаква номинална дължина, като едната двойка страни са успоредни, а другата двойка страни са перпендикулярни на надлъжната ос на мрежата;

36) 

„ромбовидното око“ означава отвор, състоящ се от четири страни с еднаква дължина, като двата диагонала на отвора са перпендикулярни, а единият диагонал е успореден на надлъжната ос на мрежата;

37) 

„Т90“ означава тралове, датски грибове или подобни теглени уреди, които имат трална торба и удължение, изработени от мрежа с ромбовидни отвори с възли, обърната на 90°, така че главната посока на вървите на мрежата да е успоредна на посоката на тегленето;

38) 

„прозорец тип Bacoma“ означава отвор за измъкване, направен в слой мрежа с квадратни отвори без възли, монтиран в горната част на трална торба, като долният му ръб е разположен на не повече от четири отвора от въжето за затягане на торбата;

39) 

„мрежа сито“ означава слой мрежа, прикрепена по цялата обиколка на трала за скариди, в предната част на тралната торба или на удължението, и образуваща фуния на мястото, където е прикрепена към долната част на трала за скариди. На мястото, където мрежата сито и тралната торба са съединени, е изрязан отвор за измъкване, което позволява видовете или екземплярите, които са твърде големи, за да минат през ситото, да избягат, но при което скаридите се пропускат да преминат през ситото в тралната торба;

40) 

„пад“ означава сборът от височината на отворите (включително възлите) на мрежата, когато тя е мокра и изпъната перпендикулярно на плаващото въже;

41) 

„време на потапяне“ или „време на престой във водата“ означава времето от първото спускане на риболовния уред във водата до момента, в който той е напълно прибран на борда на риболовния кораб;

42) 

„сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които се поставят върху риболовните уреди с цел проследяване на основните работни параметри, като например разстоянието между тралните дъски или обема на улова;

43) 

„въдица с тежести“ означава въдица с куки със стръв с допълнителна тежест за увеличаване на скоростта на потъването ѝ, като по този начин се ограничава времето, през което е достъпна за морски птици;

44) 

„акустично възпиращо устройство“ означава устройство, чието предназначение е да отблъсква някои видове, като например морските бозайници, от риболовните уреди посредством излъчването на акустични сигнали;

45) 

„серпентини за сплашване на птици“ (наричани също въдици със серпентини) означава серпентини, теглени отвисоко в близост до кърмата на риболовните кораби, докато се разполагат куките със стръв, с цел морските птици да остават настрана от куките;

46) 

„пряко зарибяване на запасите“ означава пускането на живи диви екземпляри от избрани видове във води, където те обичайно се срещат, за да се използва естественото производство на водната среда за увеличаването на броя на екземплярите, налични за риболов, и/или за увеличаването на естественото попълване;

47) 

„заселване“ означава процесът, при който видовете целенасочено се пренасят и се пускат от хората в зони с установени популации на тези видове;

48) 

„показател за ефективност на селективността“ означава референтен инструмент за наблюдение на напредъка за постигане на целта на ОПОР за свеждане до минимум на нежелания улов;

49) 

„харпун“ означава пневматично или механично задвижвано ръчно оръжие, което изстрелва стрела за целите на подводния риболов;

50) 

„дължина на оптималната селективност (Lopt)“ е средната дължина на уловените екземпляри, получена въз основа на най-добрите налични научни становища, чрез която се оптимизира растежът на отделните екземпляри в запасите.ГЛАВА II

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИРАЗДЕЛ 1

Забранени риболовни уреди и употреби

Член 7

Забранени риболовни уреди и методи

1.  

Забранява се риболовът или събирането на морски видове посредством следните методи:

а) 

отровни, зашеметяващи или корозивни вещества;

б) 

електрически ток, с изключение на електрическия импулсен трал, който е разрешен само при условията на специалните разпоредби на част Г от приложение V;

в) 

взривни вещества;

г) 

пневматични чукове или други ударни инструменти;

д) 

теглени устройства за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове;

е) 

„кръст на свети Андрей“ и подобни кошове за събиране по-специално на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове;

ж) 

всички видове изстрелвани средства, с изключение на използваните за умъртвяване на риба тон, уловена в клетки или капани, или на ръчни копия и харпуни, използвани в любителския риболов без акваланг и по време на светлата част от деня.

2.  
Независимо от член 2, настоящият член се прилага по отношение на корабите на Съюза в международни води и водите на трети държави, освен когато в правилата, приети от международните организации в областта на рибарството, съгласно двустранни или многостранни споразумения, или от трета държава, изрично е предвидено друго.РАЗДЕЛ 2

Общи ограничения за уреди и условия за използването им

Член 8

Общи ограничения за използването на теглени уреди

1.  
За целите на приложения V-XI размерът на окото на теглен уред, определен в посочените приложения, означава минималният размер на окото на тралната торба и на удължителя, които се намират на борда на риболовния кораб и които са прикачени или са пригодени за прикачване към всяка теглена риболовна мрежа. Настоящият параграф не се прилага за мрежови уреди, които се използват за прикрепването на сензори за проследяване на уредите или които се използват заедно с устройства, предотвратяващи улова на риба и костенурки. В делегиран акт, приет в съответствие с член 15, могат да бъдат предвидени допълнителни дерогации за повишаване на селективността по отношение на размера или вида за морските видове.
2.  

Параграф 1 не се прилага за драгите. Въпреки това по време на риболовна кампания, когато драгите са на борда на риболовния кораб, се прилагат следните правила:

а) 

забранява се да се прехвърлят на друг кораб морски организми; и

б) 

в Балтийско море се забранява да се задържат на борда или да се разтоварват каквито и да са количества морски организми, освен ако най-малко 85 % от живото им тегло не представлява мекотели и/или Furcellaria lumbricalis;

в) 

във всички други морски басейни, освен в Средиземно море, за което се прилага член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, се забранява да се задържат на борда или да се разтоварват каквито и да са количества морски организми, освен ако най-малко 95 % от теглото им не представлява двучерупчести мекотели, коремоноги и сюнгери.

Букви б) и в) от настоящия параграф не се прилагат за непреднамерения улов на видове, за които се прилага задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

3.  
Ако няколко мрежи са теглени едновременно от един или няколко риболовни кораба, всяка от тях трябва да има еднакъв номинален размер на окото. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 за въвеждане на дерогация от настоящия параграф, когато използването на няколко мрежи с различен размер на окото води до ползи за опазването на морските биологични ресурси, които са най-малко равностойни на ползите от съществуващите риболовни методи.
4.  
Забранява се използването на всякакви устройства, които препречват или по друг начин реално намаляват размера на окото на тралната торба или на която и да е част от тегления уред, както и наличието на борда на устройства, които са специално създадени за тази цел. Настоящият параграф не изключва използването на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за повишаване на здравината на тегления уред или за ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди.
5.  

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват подробни правила по отношение на спецификациите на тралните торби и устройствата, посочени в параграф 4. Тези актове за изпълнение се основават на най-добрите налични научни и технически становища и в тях може да се определят:

а) 

ограничения на дебелината на влакното на мрежата;

б) 

ограничения на обиколката на тралните торби;

в) 

ограничения за използването на материалите за мрежи;

г) 

структура и закрепване на тралните торби;

д) 

разрешени устройства за намаляване на износването; и

е) 

разрешени устройства за ограничаване на изплъзването на улова.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.

Член 9

Общи ограничения за използването на статични мрежи и плаващи мрежи

1.  
Забранява се съхраняването на борда или използването на една или повече плаващи мрежи, чиято единична или обща дължина е по-голяма от 2,5 km.
2.  
Забранява се използването на плаващи мрежи за улов на видовете, изброени в приложение III.
3.  
Независимо от параграф 1, се забранява съхраняването на борда или използването на плаващи мрежи в Балтийско море.
4.  

Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи за улов на следните видове:

а) 

бял тон (Thunnus alalunga),

б) 

червен тон (Thunnus thynnus),

в) 

атлантическа платика (Brama brama),

г) 

риба меч (Xiphias gladius),

д) 

акули, спадащи към следните видове или семейства: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; всички видове Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.

5.  
Чрез дерогация от параграф 4, случаен улов в Средиземно море от не повече от три екземпляра от видовете акули, посочени в същия параграф, може да бъде задържан на борда или разтоварен, при условие че те не са защитени видове съгласно правото на Съюза.
6.  
Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е по-голяма от 200 m.
7.  

Независимо от параграф 6 от настоящия член:

а) 

специалните дерогации, посочени в част В, точка 6.1 от приложение V, част В, точка 9.1 от приложение VI и част В, точка 4.1 от приложение VII, се прилагат, когато картографираната дълбочина е между 200 и 600 m;

б) 

разполагането на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е над 200 m, е разрешено в Средиземно море.РАЗДЕЛ 3

Защита на уязвимите видове и местообитания

Член 10

Забранени за улов видове риби и ракообразни

1.  
Забраняват се уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на риба или черупкови организми, посочени в приложение IV към Директива 92/43/ЕИО, освен ако не са предоставени дерогации съгласно член 16 от посочената директива.
2.  
В допълнение към видовете, посочени в параграф 1, на корабите на Съюза се забранява да извършват риболов, задържат на борда, трансбордират, разтоварват, складират, продават, излагат или предлагат за продажба видовете, изброени в приложение I, или видовете, забранени за улов съгласно други правни актове на Съюза.
3.  
Когато са уловени случайно, видовете по параграфи 1 и 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето, освен ако не се задържат за целите на научно изследване на случайно умъртвени екземпляри в съответствие с приложимото право на Съюза.
4.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за изменение на списъка в приложение I, когато най-добрите налични научни становища сочат, че е необходимо изменение на този списък.
5.  
Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква б), и могат да са съобразени с международните споразумения относно защитата на уязвимите видове.

Член 11

Улов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги

1.  
Забраняват се уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на морските бозайници и морските влечуги, посочени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, и на видовете морски птици, попадащи в обхвата на Директива 2009/147/ЕО.
2.  
Когато бъдат уловени, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават.
3.  
Независимо от параграфи 1 и 2, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени случайно, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури помощ за възстановяването на отделни животни и за целите за научно изследване на случайно умъртвени екземпляри, при условие че съответните компетентни национални органи са били обстойно информирани предварително, възможно най-скоро след улова и в съответствие с приложимото право на Съюза.
4.  
Въз основа на най-добрите налични научни становища дадена държава членка може да въведе за корабите, плаващи под нейно знаме, смекчаващи мерки или ограничения за използването на някои риболовни уреди. С тези мерки се свежда до минимум и — когато е възможно — се премахва улова на видовете, посочени в параграф 1 от настоящия член, те са съвместими с общите цели, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са най-малко толкова строги, колкото и техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.
5.  
Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква б) от настоящия член. За целите на контрола държавите членки информират останалите засегнати държави членки за разпоредбите, приети съгласно параграф 4 от настоящия член. Освен това те осигуряват публично достъпна подходяща информация за тези мерки.

Член 12

Защита на уязвими местообитания, включително уязвими морски екосистеми

1.  
Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение.
2.  
Когато въз основа на най-добрите научни становища се препоръчва изменение на списъка на зоните, съдържащ се в приложение II, на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове за съответно изменение на приложение II, в съответствие с член 29 от настоящия регламент и съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При приемането на тези изменения Комисията обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните последици от преместването на риболовната дейност към други уязвими зони.
3.  
Когато местообитанията, посочени в параграф 1, или други уязвими местообитания, включително уязвими морски екосистеми, се срещат във води, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка може да определя зони със забрана за риболов или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да са съвместими с общите цели, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да са най-малко толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.
4.  
Мерките, приети съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква в).РАЗДЕЛ 4

Минимални референтни размери за опазване

Член 13

Минимални референтни размери за опазване

1.  

Минималните референтни размери за опазване на морските видове, определени в част А от приложения V — XI към настоящия регламент, се прилагат с цел:

а) 

да се гарантира защитата на младите екземпляри морски видове в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б) 

да се определят зони за възстановяване на рибните запаси съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в) 

да се определят минимални размери за предлагане на пазара в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).

2.  
Размерът на морските видове се измерва в съответствие с приложение IV.
3.  
Ако за някой морски вид е предвиден повече от един метод за измерване на размера, екземплярът не се счита под минималния референтен размер за опазване, ако размерът му, измерен с който и да е от тези методи, е равен или по-голям от минималния референтен размер за опазване.
4.  
Омарите, лангустите, двучерупчестите и коремоногите мекотели, спадащи към някой от видовете, за които в приложение V, VI или VII са определени минимални референтни размери за опазване, могат да бъдат задържани на борда и разтоварвани само цели.РАЗДЕЛ 5

Мерки за намаляване на изхвърлянето на улов

Член 14

Пилотни проекти за избягване на нежелания улов

1.  
Без да се засяга член 14 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов. Тези пилотни проекти следва да са съобразени със становищата на съответните консултативни съвети и да се основават на най-добрите налични научни становища.
2.  
Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов е значителен, засегнатите държавите членки се стремят да въведат технически мерки за намаляване на нежелания улов в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.ГЛАВА III

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 15

Регионални технически мерки

1.  

Техническите мерки, установени на регионално равнище, се съдържат в следните приложения:

а) 

в приложение V — за Северно море;

б) 

в приложение VI — за северозападните води;

в) 

в приложение VII — за югозападните води;

г) 

в приложение VIII — за Балтийско море;

д) 

в приложение IX — за Средиземно море;

е) 

в приложение Х — за Черно море;

ж) 

в приложение XI — за водите на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан;

з) 

в приложение XIII — за уязвимите видове.

2.  
За да се вземат предвид регионалните особености на съответните видове риболов, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за да изменя, допълва, отменя или въвежда дерогации от техническите мерки, предвидени в посочените в параграф 1 от настоящия член приложения, включително при уреждането на задължението за разтоварване в рамките на член 15, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Комисията приема делегираните актове въз основа на съвместна препоръка, представена в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и в съответствие с приложимите членове от глава III от настоящия регламент.
3.  
За целите на приемането на такива делегирани актове държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за представянето на първата от тях е не по-късно от 24 месеца, а за следващите — 18 месеца след всяко представяне на доклада, посочен в член 31, параграф 1 от настоящия регламент. Те могат също така да представят такива препоръки, когато счетат за необходимо.
4.  

Техническите мерки, приети съгласно параграф 2 от настоящия член:

а) 

целят постигането на общите и конкретните цели, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент;

б) 

целят постигането на общите цели и отговарят на условията, предвидени в други приложими актове на Съюза, приети в областта на ОПОР, по-специално в многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в) 

са основани на принципите на доброто управление, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г) 

водят най-малко до такива ползи за опазването на морските биологични ресурси, че са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на моделите на експлоатация и нивото на защита, осигурено за уязвимите видове и местообитания. Потенциалното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема също се взема предвид.

5.  
Прилагането на условията във връзка със спецификациите за размера на окото, определени в член 27 и в част Б от приложения V — XI, не може да води до влошаване на стандартите за селективност, съществуващи към 14 август 2019 г., по-специално от гледна точка на увеличаване на улова на млади екземпляри, и е насочено към постигането на общите и измеримите цели, определени в членове 3 и 4.
6.  
В съвместните препоръки, представени с цел приемането на посочените в параграф 2 мерки, държавите членки предоставят научни данни в подкрепа на приемането на тези мерки.
7.  
Комисията може да поиска от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 2.

Член 16

Селективност на риболовните уреди по отношение на размера и видовете

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с характеристиките на селективност на риболовните уреди по отношение на размера и видовете, съдържа научни данни, от които личи, че тези мерки водят до характеристики на селективност за конкретен вид или комбинация от видове, които са най-малко равностойни на характеристиките на селективност на уредите, предвидени в част Б от приложения V — X и в част А от приложение XI.

Член 17

Зони със забрана или ограничение за риболов, определени с цел защита на младите екземпляри и струпванията на хвърляща хайвер риба

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с част В от приложения V — VIII и X и част Б от приложение XI, или за определяне на нови зони със забрана или ограничение за риболов, включва посочените по-долу елементи по отношение на такива зони със забрана или ограничение за риболов:

а) 

цел на забраната;

б) 

обхват и продължителност на забраната;

в) 

ограничения за определени риболовни уреди; и

г) 

механизми за контрол и наблюдение.

Член 18

Минимални референтни размери за опазване

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с част А от приложения V — X, е съобразена с общата цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове.

Член 19

Разпоредби относно зони със забрана за риболов с незабавно приложение и смяна на района

1.  

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка със създаването на зони със забрана за риболов с незабавно приложение, за да се гарантира защитата на уязвимите видове или на струпванията на млади екземпляри, струпванията на хвърляща хайвер риба или струпванията на черупкови организми, включва следните елементи:

а) 

географски обхват и продължителност на забраните;

б) 

видове и прагови равнища, при които се прилагат забраните;

в) 

използване на високо селективни риболовни уреди с цел да се позволи достъп до зони със забрана за риболов; и

г) 

механизми за контрол и наблюдение.

2.  

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с разпоредбите за смяна на района, включва:

а) 

видове и прагови равнища, при които се прилага задължението за смяна на района;

б) 

разстояние, на което даден кораб се отдалечава от предходната си риболовна позиция.

Член 20

Новаторски риболовни уреди

1.  
Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с използването на новаторски риболовни уреди в рамките на даден морски басейн, съдържа оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания. Съответните държави членки събират подходящите данни, необходими за такава оценка.
2.  
Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако оценките, посочени в параграф 1, покажат, че тяхното използване ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.

Член 21

Мерки за опазване на природата

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка със защитата на уязвимите видове и местообитания може по-специално да включва:

а) 

изготвяне на списъци на уязвимите видове и местообитания, които според най-добрите налични научни становища са изложени на най-голям риск от риболовните дейности в съответните региони;

б) 

конкретизиране на използването на допълнителни или алтернативни мерки към мерките, посочени в приложение XIII, за да се сведе до минимум случайният улов на видовете, посочени в член 11;

в) 

предоставяне на информация за ефективността на съществуващите смекчаващи мерки и механизми за наблюдение;

г) 

конкретизиране на мерките за свеждане до минимум на въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания;

д) 

конкретизиране на ограниченията за експлоатацията на определени уреди или въвеждането на обща забрана за използването на някои риболовни уреди в зона, в която такива уреди представляват заплаха за природозащитния статус на видовете в зоната съгласно членове 10 и 11 или за други уязвими местообитания.

Член 22

Регионални мерки в рамките на временни планове за премахване на изхвърлянето на улов

1.  

Когато държавите членки представят съвместни препоръки за установяването на технически мерки в рамките на плановете за премахване на изхвърлянето на улов, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, тези препоръки могат да съдържат, наред с другото, следните елементи:

а) 

спецификации на риболовните уреди и правила за тяхното използване;

б) 

спецификации на измененията в риболовните уреди или използването на устройства за повишаване на селективността по отношение на размера или видовете;

в) 

ограничения или забрана за използването на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или през определени периоди;

г) 

минимални референтни размери за опазване;

д) 

дерогации, приети въз основа на член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на общите цели, определени в член 3, и по-специално за защитата на млади екземпляри или струпвания на хвърляща хайвер риба или черупкови организми.

Член 23

Пилотни проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията

1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на пилотни проекти за разработване на система за пълно документиране на улова и изхвърлянията въз основа на измерими общи и измерими цели, за целите на основано на резултатите управление на рибарството.
2.  
Пилотните проекти, посочени в параграф 1, могат да се отклоняват от мерките, предвидени в част Б от приложения V – XI, за конкретна зона и за максимален срок от една година, при условие че може да се докаже, че тези пилотни проекти допринасят за постигане на общите и измеримите цели, определени в членове 3 и 4, и по-специално целят подобряване на селективността на съответните риболовни уреди или съответната риболовна практика или по друг начин намаляват тяхното въздействие върху околната среда. Едногодишният срок може да бъде удължен с още една година при същите условия. Приложението му е ограничено до не повече от 5 % от корабите, които извършват съответната дейност във всяка държава членка.
3.  
Когато държавите членки представят съвместни препоръки за разработване на пилотните проекти, посочени в параграф 1, те предоставят научни данни, за да подкрепят тяхното приемане. НТИКР оценява тези съвместни препоръки и публикува оценката. В срок от шест месеца след приключването на проекта държавите членки представят на Комисията доклад за резултатите, включително подробна оценка на промените в селективността и другите прояви на въздействието върху околната среда.
4.  
НТИКР оценява доклада, посочен в параграф 3. В случай на положителна оценка на приноса на новия уред или новата практика за постигането на целта, посочена в параграф 2, Комисията може да представи предложение в съответствие с ДФЕС, за да се даде възможност за общо използване на този уред или тази практика. Оценката на НТИКР се оповестява публично.
5.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на техническите спецификации на системата за пълно документиране на улова и изхвърлянията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 24

Актове за изпълнение

1.  

Комисията може да приема актове за изпълнение относно следното:

а) 

спецификации на селективните устройства, прикрепени към уредите, предвидени в част Б от приложения V — IX;

б) 

подробни правила относно спецификациите на риболовните уреди, описани в част Г от приложение V, относно ограниченията за конструкцията на риболовни уреди и мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети от държавата членка на знамето;

в) 

подробни правила относно мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети от държавата на знамето, при използване на уредите, посочени в част В, точка 6 от приложение V, част В, точка 9 от приложение VI и част В, точка 4 от приложение VII;

г) 

подробни правила относно мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети по отношение на зоните със забрана или ограничение за риболов, посочени в част В, точка 2 от приложение V и част В, точки 6 и 7 от приложение VI;

д) 

подробни правила относно сигнала и характеристиките на използване на акустични устройства за отблъскване, посочени в част А от приложение XIII;

е) 

подробни правила относно проектирането и разполагането на серпентини за сплашване на птици и въдици с тежести, посочени в част Б от приложение XIII;

ж) 

подробни правила относно спецификациите на устройствата, предотвратяващи улова на костенурки, посочени в част В от приложение XIII.

2.  
Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, се приемат в съответствие с член 30, параграф 2.ГЛАВА IV

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЯКО ЗАРИБЯВАНЕ И ЗАСЕЛВАНЕ

Член 25

Научни изследвания

1.  

Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани с цел научни изследвания, при спазване на следните условия:

а) 

риболовните операции се извършват с разрешението и под контрола на държавата членка на знамето;

б) 

Комисията и държавата членка, във водите под суверенитета или под юрисдикцията на която се извършват риболовните операции (наричана по-долу „крайбрежната държава членка“), се уведомяват най-малко две седмици предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции, като се посочат подробности относно участващите кораби и научните изследвания, които ще се предприемат;

в) 

корабът или корабите, извършващи риболовните операции, имат валидно разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

г) 

ако крайбрежната държава членка отправи искане към държавата членка на знамето, от капитана на кораба се изисква да приеме на борда наблюдател от крайбрежната държава членка за времетраенето на риболовните операции, освен ако това е невъзможно поради съображения за сигурност;

д) 

риболовните операции, извършвани от търговски кораби за целите на научни изследвания, са ограничени във времето. Когато риболовните операции, извършвани от търговски кораби за конкретно изследване, включват повече от шест търговски кораба, Комисията се уведомява от държавата членка на знамето най-малко три месеца предварително и иска, когато е целесъобразно, становище от НТИКР, за да потвърди, че това ниво на участие е оправдано от научна гледна точка; ако, предвид становището на НТИКР, нивото на участие не е оправдано, засегнатата държава членка изменя съответно условията на научното изследване;

е) 

при използване на електрически импулсен трал корабите, извършващи научни изследвания, следват конкретен научен протокол като част от научноизследователски план, който е бил проверен или потвърден от ICES или НТИКР, както и система за наблюдение, контрол и оценка.

2.  

Морските видове, уловени за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат продавани, складирани, излагани или предлагани за продажба, при условие че бъдат приспаднати от квотите в съответствие с член 33, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато е приложимо, и ако:

а) 

отговарят на минималните референтни размери за опазване, определени в приложения IV — X към настоящия регламент; или

б) 

се продават за цели, различни от пряка консумация от човека.

Член 26

Пряко зарибяване и заселване

1.  
Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел пряко зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под контрола на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.
2.  
Когато прякото зарибяване или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички тези държави членки се уведомяват най-малко 20 календарни дни предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции.ГЛАВА V

УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА РАЗМЕРА НА ОКОТО

Член 27

Условия във връзка със спецификациите за размера на окото

1.  
Процентите от улова, посочени в приложения V— VIII, съответстват на максималния процент от позволените видове, който е допустим за целите на спазването на условията за конкретните размери на окото, определени в тези приложения. Тези проценти не засягат задължението за разтоварване на улова по член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.  
Процентите от улова се изчисляват като пропорционална част от живото тегло на всички биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс.
3.  
Процентите от улова, посочени в параграф 2, могат да бъдат изчислени въз основа на една или няколко представителни проби.
4.  
За целите на настоящия член съответствието в тегло между целите лангустини и опашките от лангустини се получава, като се умножи теглото на опашките по три.
5.  
Държавите членки могат да издават разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на кораби, плаващи под тяхно знаме, когато участват в риболовни дейности с използване на мрежи с конкретни размери на окото, предвидени в приложения V—XI. Тези разрешения може да бъдат временно или окончателно отнети, когато бъде установено, че корабът не е спазил определените проценти от улова, предвидени в приложения V—VIII.
6.  
Настоящият член не засяга Регламент (ЕО) № 1224/2009.
7.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел допълнително определяне на понятието „целеви риболов“ за съответните видове в част Б от приложения V — X и в част А от приложение XI. За тази цел държавите членки, които имат пряк управленски интерес в съответните видове риболов, представят за първи път съвместни препоръки не по-късно от 15 август 2020 г.ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ В РЕГУЛАТОРНАТА ЗОНА на NEAFC

Член 28

Технически мерки в регулаторната зона на NEAFC

Техническите мерки, приложими в регулаторната зона на NEAFC, са предвидени в Приложение XII.ГЛАВА VII

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 14 август 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  
Веднага след приемането на делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.  
Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 30

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Съвета.ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Преглед и докладване

1.  
До 31 декември 2020 г. и след това на всеки три години, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. В този доклад се оценява в каква степен техническите мерки както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите цели, посочени в член 3, и на измеримите цели, посочени в член 4. В този доклад също така се посочва становището на ICES относно постигнатия напредък или въздействието в резултат от новаторските уреди. В доклада се правят заключения относно ползите и отрицателните последици за морските екосистеми, уязвимите местообитания и селективността.
2.  
Докладът, посочен в параграф 1 от настоящия член, съдържа, наред с другото, оценка на приноса на техническите мерки за оптимизирането на моделите на експлоатация, предвидени в член 3, параграф 2, буква а). За тази цел докладът може да включва, наред с другото, за видовете, посочени в приложение XIV, като показател за ефективността на селективността за запасите, които са ключов показател — дължината на оптималната селективност (Lopt), сравнена със средната дължина на уловената риба за всяка година, за която се отнася докладът.
3.  
Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище общите и конкретните цели не са изпълнени, в рамките на 12 месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки от този регион представят план, в който се определят действията, които да бъдат предприети, за да се допринесе за постигането на общите и измеримите цели.
4.  
Комисията може също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел изменение на списъка с видовете, съдържащ се в приложение XIV.

Член 32

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

а) 

Членове 3, 8 — 12, 14, 15, 16 и 25 се заличават;

б) 

приложения II, III и IV се заличават.

Всяко позоваване на заличените членове и приложения се тълкува като позоваване на съответните разпоредби на настоящия регламент.

Член 33

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

В глава IV от Регламент (ЕО) № 1224/2009 дял IV се изменя, както следва:

а) 

раздел 3 се заличава;

б) 

добавя се следният раздел:

Раздел 4

Преработка на борда и риболов на пелагични видове

Член 54а

Преработка на борда

1.  
Забранява се извършването на борда на риболовен кораб на каквато и да е физическа или химична преработка на риба за производството на брашна и масла или на сходни продукти, както и трансбордирането на улов от риба за такива цели.
2.  

Параграф 1 не се прилага за:

а) 

преработката или трансбордирането на карантия; или

б) 

производството на сурими на борда на риболовен кораб.

Член 54б

Ограничения на обработката на улова и разтоварването за пелагични кораби

1.  
Максималното разстояние между прътите във водния сепаратор на борда на пелагични кораби, извършващи риболов на скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, е 10 mm.

Прътите трябва да са заварени към уреда. Ако във водния сепаратор се използват отвори вместо пръти, максималният диаметър на отворите не може да надвишава 10 mm. Диаметърът на отворите в улеите пред водния сепаратор не може да надвишава 15 mm.

2.  
За пелагичните кораби, извършващи дейност в зоната на Конвенцията NEAFC, е забранено да изхвърлят риба под своята водна линия от буферни резервоари или резервоари с охладена морска вода.
3.  
Капитанът на кораба изпраща на компетентните органи в областта на рибарството на държавата членка на знамето чертежите, свързани със съоръженията за обработка на улова и изхвърляне на риба, намиращи се на пелагичните кораби, които извършват риболов на скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, заверени от компетентните органи на държавата членка на знамето, както и всякакви изменения в тях. Компетентните органи на държавата членка на знамето на корабите извършват периодични проверки на точността на представените чертежи. На борда на кораба по всяко време се съхраняват копия от тях.

Член 54в

Ограничения за използването на устройство за автоматично сортиране

1.  
Забранява се наличието или използването на борда на риболовен кораб на устройства, позволяващи автоматично сортиране по размери или по пол на херинга, скумрия или сафрид.
2.  

Независимо от това, наличието и използването на тези устройства се разрешава, при условие че:

а) 

на риболовния кораб не се намират или използват едновременно теглени уреди с размер на окото по-малък от 70 mm или една или няколко мрежи гъргър, или сходни риболовни уреди; или

б) 

съвкупността от улова, който може законно да бъде задържан на борда:

i) 

се складира в замразено състояние;

ii) 

сортираните риби се замразяват непосредствено след сортирането им и не се връщат в морето; и

iii) 

устройствата за автоматично сортиране са монтирани и разположени на борда по такъв начин, че да се гарантира незабавното замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.

3.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, всеки риболовен кораб, който има разрешение да извършва риболовни дейности в Балтийско море, Белтите или Оресунд, може да има на борда устройства за автоматично сортиране, докато се намира в Категат, при условие че му е издадено разрешение за риболов в съответствие с член 7. В разрешението за риболов се посочват видовете, зоните, периодите и всякакви други условия, приложими за използването и наличието на борда на устройствата за автоматично сортиране.
4.  
Настоящият член не се прилага за Балтийско море.“

Член 34

Изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013

Член 15, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се заменя със следното:

„12.  
За видовете, за които не се прилага задължението за разтоварване, посочено в параграф 1, уловът на видове под минималния референтен размер за опазване не се задържа на борда, а незабавно се връща в морето, освен когато се използва като жива стръв.“

Член 35

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139

В Регламент (ЕС) 2016/1139 член 8 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно посочените по-долу техническите мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ).
б) 

параграф 2 се заменя със следното:

„2.  
Мерките, посочени в параграф 1 на настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1241.“

Член 36

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/973

В Регламент (ЕС) 2018/973 член 9 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета ( *2 ):
б) 

параграф 2 се заменя със следното:

„2.  
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на целите, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/….1241“

Член 37

Изменение на Регламент (ЕС) 2019/472

В Регламент (ЕС) 2019/472 член 9 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета ( *3 ):
б) 

параграф 2 се заменя със следното:

„2.  
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на целите, определени в член 3 от настоящия член, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/….1241“

Член 38

Изменение на Регламент (ЕС) 2019/1022

В Регламент (ЕС) 2019/1022 член 13 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета ( *4 ):
б) 

параграф 2 се заменя със следното:

„2.  
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на общите цели, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1241“

Член 39

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 40

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАБРАНЕНИ ВИДОВЕ

Видове, за които се прилага забрана за риболов, задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, складиране, продажба, излагане или предлагане за продажба, посочени в член 10, параграф 2:

а) 

следните видове риба трион във всички води на Съюза:

i) 

риба трион от вида Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

ii) 

риба трион от вида Pristis clavata (Pristis clavata);

iii) 

дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);

iv) 

риба трион от вида Pristis pristis (Pristis pristis);

v) 

риба трион от вида Pristis zijsron (Pristis zijsron);

б) 

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води;

в) 

гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона IV на ICES, както и във водите на Съюза от подзони 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

г) 

манта от вида Мanta alfredi (Manta alfredi) във всички води на Съюза;

д) 

манта от вида Manta birostris (Manta birostris) във всички води на Съюза;

е) 

следните видове манта (Mobula rays) във всички води на Съюза:

i) 

дяволска риба (Mobula mobular);

ii) 

манта от вида Mobula rochebrunei (Mobula rochebrunei);

iii) 

манта от вида Mobula japanica (Mobula japanica);

iv) 

манта от вида Mobula thurstoni (Mobula thurstoni);

v) 

манта от вида Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi) 

манта от вида Mobula munkiana (Mobula munkiana);

vii) 

манта от вида Mobula tarapacana (Mobula tarapacana);

viii) 

манта от вида Mobula kuhlii (Mobula kuhlii);

ix) 

манта от вида Mobula hypostoma (Mobula hypostoma);

ж) 

норвежки скат (Raja (Dipturus) nidarosiensis) във водите на Съюза от участъци 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h и 7k на ICES;

з) 

бял скат (Raja alba) във водите на Съюза от подзони 6 — 10 на ICES;

и) 

риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони 1 — 10 и 12 на ICES;

й) 

морски ангел (Squatina squatina) във всички води на Съюза;

к) 

сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) при риболов с всякакъв вид теглени мрежи във водите, отвъд границата от шест мили, измерени от основните изходни линии на държавите членки, в подзони 1, 2 и 4 – 10 на ICES (водите на Съюза);

л) 

Coregonus oxyrinchus в участък 4b на ICES (води на Съюза);

м) 

адриатическа есетра (Acipenser naccarii) и атлантическа есетра (Acipenser sturio) във води на Съюза;

н) 

женски лангусти (Palinurus spp.) и женски омари (Homarus gammarus) в Средиземно море, освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване;

о) 

миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga), лостура (Pinna nobilis) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море;

п) 

средиземноморски морски таралеж (Centrostephanus longispinus);

▼M1

р) 

заплодени женски омари (Homarus gammarus) в участъци 3a, 4а и 4b на ICES.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗОНИ СЪС ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ ЗА ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

За целите на член 12 следните ограничения на риболовната дейност са приложими в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

ЧАСТ А

Северозападни води

1. Забранява се разполагането на дънни тралове или подобни теглени мрежи, закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни мрежи и кърмаци в следните зони:

провинция Belgica Mound:
— 
51°29,4′ с.ш., 11°51,6′ з.д.
— 
51°32,4′ с.ш., 11°41,4′ з.д.
— 
51°15,6′ с.ш., 11°33,0′ з.д.
— 
51°13,8′ с.ш., 11°44,4′ з.д.
— 
51°29,4′ с.ш., 11°51,6′ з.д.
провинция Hovland Mound:
— 
52°16,2′ с.ш., 13°12,6′ з.д.
— 
52°24,0′ с.ш., 12°58,2′ з.д.
— 
52°16,8′ с.ш., 12°54,0′ з.д.
— 
52°16,8′ с.ш., 12°29,4′ з.д.
— 
52°04,2′ с.ш., 12°29,4′ з.д.
— 
52°04,2′ с.ш., 12°52,8′ з.д.
— 
52°09,0′ с.ш., 12°56,4′ з.д.
— 
52°09,0′ с.ш., 13°10,8′ з.д.
— 
52°16,2′ с.ш., 13°12,6′ з.д.
северозападен Porcupine Bank зона I:
— 
53°30,6′ с.ш., 14°32,4′ з.д.
— 
53°35,4′ с.ш., 14°27,6′ з.д.
— 
53°40,8′ с.ш., 14°15,6′ з.д.
— 
53°34,2′ с.ш., 14°11,4′ з.д.
— 
53°31,8′ с.ш., 14°14,4′ з.д.
— 
53°24,0′ с.ш., 14°28,8′ з.д.
— 
53°30,6′ с.ш., 14°32,4′ з.д.
северозападен Porcupine Bank зона II:
— 
53°43.2′ с.ш., 14°10,8′ з.д.
— 
53°51,6′ с.ш., 13°53,4′ з.д.
— 
53°45,6′ с.ш., 13°49,8′ з.д.
— 
53°36,6′ с.ш., 14°07,2′ з.д.
— 
53°43.2′ с.ш., 14°10,8′ з.д.
югозападен Porcupine Bank:
— 
51°54,6′ с.ш., 15°07,2′ з.д.
— 
51°54,6′ с.ш., 14°55,2′ з.д.
— 
51°42,0′ с.ш., 14°55,2′ з.д.
— 
51°42,0′ с.ш., 15°10,2′ з.д.
— 
51°49,2′ с.ш., 15°06,0′ з.д.
— 
51°54,6′ с.ш., 15°07,2′ з.д.

2. Всички пелагични кораби, които извършват риболов в зоните, описани в точка 1, трябва да:

— 
са включени в списък на одобрените кораби и да имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;
— 
имат на борда си само пелагични уреди;
— 
уведомяват четири часа предварително ирландския център за наблюдение на риболова (ЦНР) — съгласно определението в член 4, точка 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — за намерението си да навлязат в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, като същевременно съобщават количествата риба, държани на борда;
— 
когато се намират в някоя от зоните, описани в точка 1, разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за наблюдение на корабите (VMS), която изцяло съответства на приложимите правила;
— 
изготвят ежечасно доклади от VMS;
— 
уведомяват ирландския ЦНР за напускането на зоната, като същевременно съобщават количествата риба, държани на борда; и
— 
имат на борда тралове с трална торба с диапазон на размера на окото 16—79 mm.

3. Забранява се разполагането на дънни тралове или подобни теглени мрежи в следната зона:

Darwin Mounds:

— 
59°54′ с.ш., 6°55′ з.д.
— 
59°47′ с.ш., 6°47′ з.д.
— 
59°37′ с.ш., 6°47′ з.д.
— 
59°37′ с.ш., 7°39′ з.д.
— 
59°45′ с.ш., 7°39′ з.д.
— 
59°54′ с.ш., 7°25′ з.д.

ЧАСТ Б

Югозападни води

1.   El Cachucho:

1.1. Забранява се разполагането на дънни тралове, закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни мрежи и кърмаци в следните зони:

— 
44°12′ с.ш., 5°16′ з.д.
— 
44°12′ с.ш., 4°26′ з.д.
— 
43°53′ с.ш., 4°26′ з.д.
— 
43°53′ с.ш., 5°16′ з.д.
— 
44°12′ с.ш., 5°16′ з.д.

1.2. Корабите, извършвали целеви риболов на брадата мерлуза (Phycis blennoides) с кърмаци през 2006, 2007 и 2008 г., могат да продължат да извършват риболов в зоната южно от 44°00,00′ с.ш., при условие че имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

1.3. Когато извършват риболовни дейности в зоната, описана в точка 1.1, всички кораби с такова разрешение за риболов, независимо от общата им дължина, трябва да разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за наблюдение на корабите (VMS), която изцяло съответства на приложимите правила.

2.   Мадейра и Канарските острови

Забранява се разполагането на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи при дълбочини над 200 m, както и дънни тралове или подобни теглени уреди в следните зони:

— 
27°00′ с.ш., 19°00′ з.д.
— 
26°00′ с.ш., 15°00′ з.д.
— 
29°00′ с.ш., 13°00′ з.д.
— 
36°00′ с.ш., 13°00′ з.д.
— 
36°00′ с.ш., 19°00′ з.д.

3.   Азорски острови

Забранява се разполагането на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи при дълбочини над 200 m, както и дънни тралове или подобни теглени уреди в следните зони:

— 
36°00′ с.ш., 23°00′ з.д.
— 
39°00′ с.ш., 23°00′ з.д.
— 
42°00′ с.ш., 26°00′ з.д.
— 
42°00′ с.ш., 31°00′ з.д.
— 
39°00′ с.ш., 34°00′ з.д.
— 
36°00′ с.ш., 34°00′ з.д.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ СЪС ЗАБРАНА ЗА УЛОВ С ПЛАВАЩИ МРЕЖИ

— 
Бял тон: Thunnus alalunga
— 
Червен тон: Malococephalus spp., Nezulmia spp., Trachyrhincus spp.
— 
Дебел тон: Salmo salar
— 
Ивичест тон: Katsuwonus pelamis
— 
Паламуд: Sarda sarda
— 
Албакор: Thunnus albacares
— 
Чернопер тон: Thunnus atlanticus
— 
Малък тон: Euthynnus spp.
— 
Южен червен тон: Thunnus maccoyii
— 
Обикновена ауксида: Auxis spp.
— 
Атлантическа платика: Brama rayi
— 
Марлини: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
— 
Риба ветроход: Istiophorus spp.
— 
Риба меч: Xiphias gladius
— 
Сайра: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
— 
Корифена: Coryphœna spp.
— 
Акули: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
— 
Главоноги: всички видове
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ ОТ МОРСКИ ОРГАНИЗМИ

1. 

Размерът на рибите се измерва от върха на муцуната до края на опашната перка, както е показано на фигура 1.

2. 

Размерът на норвежкия омар (Nephrops norvegicus) се измерва, както е показано на фигура 2:

— 
като дължина на главогръда, успоредно на средната ос от задната част на една от очните кухини до средната точка на периферния дорсален ръб на главогръда, или
— 
като обща дължина, измерена от върха на хоботчето до задния край на пигидия, с изключение на плавниците.

В случай на отделни опашки от норвежки омар: от предния ръб на първия сегмент, открит на опашката, до задния край на пигидия, без да се включват плавниците. Измерването се извършва, като опашката е поставена на равно място, без изпъване и по дорсалния ръб.

3. 

Размерът на омара (Homarus gammarus) от Северно море, с изключение на Skagerrak или Kattegat, се измерва, както е показано на фигура 3, като дължина на главогръда, успоредно на средната ос, от задната част на една от очните орбити до дисталния ръб на главогръда.

4. 

Размерът на омара (Homarus gammarus) от Skagerrak или Kattegat се измерва, както е показано на фигура 3:

— 
като дължина на главогръда, успоредно на средната ос от задната част на една от очните кухини до средната точка на периферния дорсален ръб на главогръда, или
— 
като обща дължина, измерена от върха на хоботчето до задния край на пигидия, с изключение на плавниците.
5. 

Размерът на лангустата (Palinurus spp.) се измерва, както е показано на фигура 4, като дължина на черупката, успоредно на средната ос от задната част на хоботчето до средната точка на периферния дорсален ръб на черупката.

6. 

Размерът на двучерупчестите мекотели се измерва, както е показано на фигура 5, през най-дългата част на черупката.

7. 

Размерът на морския паяк (Maia squinada) се измерва, както е показано на фигура 6, като дължина на главогръда, по протежение на средната ос, от ръба на главогръда между хоботчетата до задния ръб на главогръда.

8. 

Размерът на морския рак (Cancer pagurus) се измерва, както е показано на фигура 7, като максимална ширина на главогръда, измерена перпендикулярно на предно-задната ос на главогръда.

9. 

Размерът на морския охлюв (Buccinum spp.) се измерва, както е показано на фигура 8, като дължина на черупката.

10. 

Размерът на рибата меч (Xiphias gladius) се измерва, както е показано на фигура 9, като дължина на тялото от долната челюст до развилката.

Фигура 1 Рибни видове

image

Фигура 2 Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

image

Фигура 3 Омар

(Homarus gammarus)

image

Фигура 4 Лангуста

(Palinurus spp.)

image

Фигура 5 Двучерупчести мекотели

image

Фигура 6 Морски паяк

(Maia squinadо)

image

Фигура 7 Морски рак

(Cancer pagurus)