EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 година за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — BG — 19.01.2023 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ ►C1  (ЕС) 2019/815 ◄ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2018 година

за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 143, 29.5.2019 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2100 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2019 година

  L 326

1

16.12.2019

 M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1989 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2020 година

  L 429

1

18.12.2020

 M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/352 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2021 година

  L 77

1

7.3.2022

►M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2553 НА КОМИСИЯТА от 21 септември 2022 година

  L 339

1

30.12.2022


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 145, 4.6.2019, стp.  85  (815/2019)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ ►C1  (ЕС) 2019/815 ◄ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2018 година

за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определя единният електронен формат за отчитане по член 4, параграф 7 от Директива 2004/109/ЕО, който се използва за изготвянето на годишни финансови отчети от издателите.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) 

„основна таксономия“ е комбинираният набор от елементи от таксономията, изложени в приложение VI, и следната колекция от връзки:

а) 

база от връзки за представяне, която групира елементите от таксономията;

б) 

база от връзки за изчисляване, която изразява аритметичните зависимости между елементите от таксономията;

в) 

база от връзки за обозначаване, която описва значението на всеки елемент от таксономията;

г) 

база от връзки за дефиниране, която отразява зависимостите по измерения на елементите от основната таксономия;

(2) 

„разширена таксономия“ е комбинираният набор от елементи от таксономията и следната колекция от връзки, и двете създадени от издателя:

а) 

база от връзки за представяне, която групира елементите от таксономията;

б) 

база от връзки за изчисляване, която изразява аритметичните зависимости между елементите от таксономията;

в) 

база от връзки за обозначаване, която описва значението на всеки елемент от таксономията;

г) 

база от връзки за дефиниране, която осигурява валидността по измерения на получения документ във формат XBRL спрямо разширената таксономия;

(3) 

„консолидирани финансови отчети по МСФО“ са консолидираните финансови отчети, които са изготвени в съответствие с МСФО, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, или в съответствие с МСФО, посочени в член 1, първата алинея, буква а) от Решение 2008/961/ЕО.

Член 3

Единен електронен формат за отчитане

Издателите изготвят целите си годишни финансови отчети във формат XHTML.

Член 4

Маркиране на консолидираните финансови отчети по МСФО

1.  
Когато годишните финансови отчети включват консолидирани финансови отчети по МСФО, издателите маркират тези консолидирани финансови отчети.
2.  
Издателите маркират най-малко оповестените данни, посочени в приложение II, когато тези оповестени данни са представени в консолидираните финансови отчети по МСФО.
3.  
Издателите могат да маркират оповестени данни, представени в консолидираните финансови отчети по МСФО, различни от посочените в параграф 2.
4.  
За маркирането по параграфи 1, 2 и 3 издателите използват маркиращия език XBRL и таксономия, чиито елементи са указаните в основната таксономия. Когато в съответствие с точка 4 от приложение IV не е уместно да се използват елементи от основната таксономия, издателите създават елементи от разширената таксономия, както е предвидено в приложение IV.

Член 5

Маркиране на други части на годишните финансови отчети

1.  
Издателите, учредени в държави членки, могат да маркират всички части на своите годишни финансови отчети, различни от посочените в член 4, ако използват маркиращия език XBRL и таксономия, която е специфична за тези части, и ако тази таксономия е предоставена от държавата членка, в която те са учредени.
2.  
Издателите, учредени в трети държави, не маркират други части от своите годишни финансови отчети, различни от консолидираните финансови отчети по МСФО.

Член 6

Общи правила за маркирането

За маркирането, извършвано в съответствие с членове 4 и 5, издателите спазват следните изисквания:

а) 

да вграждат маркерите в годишните финансови отчети на издателите във формат XHTML, като използват спецификациите за Inline XBRL, посочени в приложение III;

б) 

изискванията за маркиране и правилата за подаване, посочени в приложение IV.

Член 7

Файлове на таксономията във формат XBRL

ЕОЦКП може да публикува машинно четими и позволяващи изтегляне файлове на таксономията във формат XBRL, основаващи се на основната таксономия. Тези файлове трябва да съответстват на критериите, посочени в приложение V.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за годишните финансови отчети, съдържащи финансови отчети за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пояснение за таблиците от приложения II, IV и VIДАННИ/ВИД АТРИБУТ/ПРЕФИКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

text block (текстов блок)

указва, че видът на елемента е блок от текст; използва се за маркирането на по-големи обеми информация, например пояснителни приложения, счетоводни политики или таблици; текстовите блокове са нецифрови статии

text (текст)

указва, че видът на елемента е текст (поредица от буквено-цифрови символи); използва се за маркирането на кратка описателна информация; текстовите елементи са нецифрови статии

yyyy-mm-dd (дд-мм-гггг)

указва, че видът на елемента е дата; тези елементи са статии и са нецифрови

X

указва, че видът на елемента е паричен (стойност в обявена валута); тези елементи са цифрови статии

X.XX

указва, че видът на елемента е дробна стойност (например процент или стойност „на акция“); тези елементи са цифрови статии

shares (акции)

указва, че видът на елемента е брой акции; тези елементи са цифрови статии

table

указва началото на структура, представена от таблица, в която при пресичането си редовете и колоните спомагат за определянето на финансово понятие

axis (ос)

указва свойство на измерение в таблична структура

member (член)

указва член на измерение по дадена ос

guidance (указание)

указва елемент, който поддържа преглеждане на съдържанието на таксономията

role (роля)

указва елемент, представящ раздел от таксономията, напр. отчет за финансовото състояние, отчет за доходите, всяко отделно пояснително приложение и др.

abstract (обобщение)

указва групиращ елемент или заглавна част

instant or duration (момент или продължителност)

указва, че паричната стойност представлява наличност (ако е момент) или поток (ако е продължителност)

credit or debit (кредит или дебит)

указва „естественото“ салдо на оповестяваните данни

esef_cor

префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor“

esef_all

префикс, прилаган в таблицата от приложение VI за елементите, определени в именното пространство „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all“

esma_technical

префикс, прилаган в таблицата от приложение VI за елементите, определени в именното пространство „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

префикс, прилаган в таблиците от приложения IV и VI за елементите, определени в именното пространство „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full“

Авторското право и правото върху базите данни за материалите от таксономията по МСФО се притежават от Фондацията за МСФО. Материалите от таксономията по МСФО се създават с помощта на езика XBRL с разрешението на XBRL International. Фондацията за МСФО не упражнява правата си спрямо материалите от таксономията по МСФО в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на изготвянето и използването на етикетираните финансови отчети по МСФО в контекста на прилагането на МСФО. Фондацията за МСФО запазва всички други права, в т.ч., но не само, правата извън ЕИП. Строго се забранява използването с търговска цел, включително възпроизвеждането. За допълнителна информация можете да се свържете с Фондацията за МСФО на адрес www.ifrs.org.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Задължителни маркери

1. Издателите маркират всички числа в обявената валута, оповестена в отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци в консолидираните финансови отчети по МСФО.

2. Издателите маркират всички оповестени данни, представени в консолидираните финансови отчети по МСФО или представени чрез препратка в тях към други части на годишните финансови отчети за финансовите години, започващи на 1 януари 2023 г. или след тази дата, които отговарят на елементите в таблица 1 от това приложение.Таблица

Задължителни елементи от основната таксономия, които трябва да бъдат маркирани за финансовите години, започващи на 1 януари 2023 г. или след тази дата.

Обозначение

Вид

Препратки към МСФО

Наименование (фирма) на отчитащото се предприятие или други средства за идентификация

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Пояснение за промяна в наименованието на отчитащото се предприятие или другите средства за идентификация от края на предходния отчетен период

text

МСС 1, параграф 51, буква а)

Седалище на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Правна форма на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Държава на учредяване

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Адрес на управление на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Основно място на стопанска дейност

text

МСС 1, параграф 138, буква a)

Описание на естеството на основните дейности на предприятието

text

МСС 1, параграф 138, буква б)

Наименование на предприятието майка

text

МСС 1, параграф 138, буква в), МСС 24, параграф 13

Наименование на крайното (първостепенното) предприятие – майка на групата

text

МСС 24, параграф 13, МСС 1, параграф 138, буква в)

Продължителност на съществуването на предприятие, създадено за ограничен срок

text

МСС 1, параграф 138, буква г)

Заявление за съответствие с МСФО [text block]

text block

МСС 1, параграф 16

Пояснение за отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква б), МСС 1, параграф 20, буква в)

Пояснение за финансовия ефект от отклонението от МСФО

text

МСС 1, параграф 20, буква г)

Оповестяване на несигурността, свързана със способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 25

Пояснение за факта и принципа на изготвяне на финансовите отчети, когато това не е принципът на действащото предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Пояснение защо на предприятието не се гледа като на действащо предприятие

text

МСС 1, параграф 25

Описание на причината за използване на по-дълъг или по-кратък отчетен период

text

МСС 1, параграф 36, буква а)

Описание на факта, че сумите, представени във финансовите отчети, не са изцяло сравними

text

МСС 1, параграф 36, буква б)

Оповестяване на прекласификациите или промените в представянето [text block]

text block

МСС 1, параграф 41

Пояснение за източниците на несигурност на приблизителните оценки със значителен риск от съществена корекция

text

КРМСФО 14, параграф 10, МСС 1, параграф 125

Оповестяване на активите и пасивите със значителен риск от съществена корекция [text block]

text block

МСС 1, параграф 125

Дивиденти, признати като разпределения на печалби към собствениците, на акция

X, duration

МСС 1, параграф 107

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците

X duration

МСС 10, параграф 13, МСС 1, параграф 137

Дивиденти, които са предложени или обявени, преди финансовите отчети да бъдат одобрени за издаване, но не са признати като разпределена печалба към собствениците, на акция

X.XX duration

МСС 1, параграф 137, буква а)

Оповестяване на счетоводните преценки и приблизителни оценки[text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на начислените разходи и други пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на коректива за кредитни загуби [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на асоциираните предприятия [text block]

text block

МСФО 12, параграф Б4, буква г), МСС 27, параграф 17, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на възнагражденията на одиторите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на одобрението за издаване на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на принципа на консолидиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на принципа на изготвяне на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на биологичните активи, селскостопанската продукция към момента на събиране на реколтата и предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичните активи [text block]

text block

МСС 41 Оповестяване

Оповестяване на разходите по заеми [text block]

text block

МСС 23 Оповестяване

Оповестяване на получените заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на бизнес комбинациите [text block]

text block

МСФО 3 Оповестявания

Оповестяване на паричните средства и салдата по сметки в централни банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отчета за паричните потоци [text block]

text block

МСС 7, представяне на отчет за паричните потоци

Оповестяване на промените в счетоводните политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и грешките [text block]

text block

МСС 8, счетоводни политики

Оповестяване на обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на изплатените обезщетения по претенции и изплатените доходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения (ангажиментите) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на поетите задължения и условните пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на условните пасиви [text block]

text block

МСС 37, параграф 86

Оповестяване на себестойността на продажбите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на кредитния риск [text block]

text block

МСФО 7, кредитен риск, МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дълговите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите за бъдещи периоди [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените данъци [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на депозитите от клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за амортизация за материални и нематериални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 33 Оповестяване

Оповестяване на ефекта от промените в обменните курсове [text block]

text block

МСС 21 Оповестяване

Оповестяване на доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 19, обхват

Оповестяване на оперативните сегменти на предприятието [text block]

text block

МСФО 8 Оповестяване

Оповестяване на събитията след края на отчетния период [text block]

text block

МСС 10 Оповестяване

Оповестяване на разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите по икономически елементи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на активите за проучване и оценка [text block]

text block

МСФО 6 Оповестяване

Оповестяване на оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСФО 13 Оповестяване

Оповестяване на справедливата стойност на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от (за) такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите активи, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти [text block]

text block

МСФО 7, обхват

Оповестяване на финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите инструменти, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на финансовите пасиви, държани за търгуване [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на управлението на финансовия риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прилагането за първи път [text block]

text block

МСФО 1 Представяне и оповестяване

Оповестяване на общите и административните разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на обща информация за финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 51

Оповестяване на предприятието като действащо предприятие [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20 Оповестяване

Оповестяване на отчитането при свръхинфлационна икономика [text block]

text block

МСС 29 Оповестяване

Оповестяване на обезценката на активи [text block]

text block

МСС 36 Оповестяване

Оповестяване на данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 12 Оповестяване

Оповестяване на информация за наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на информация за ключовия управленски (ръководен) персонал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на застрахователните договори [text block]

text block

МСФО 4 Оповестяване

Оповестяване на приходите от застрахователни премии [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нематериалните активи [text block]

text block

МСС 38 Оповестяване

Оповестяване на нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите от лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от (за) лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на участията в други предприятия [text block]

text block

МСФО 12, параграф 1 Оповестяване

Оповестяване на междинното финансово отчитане [text block]

text block

МСС 34, съдържание на междинния финансов отчет

Оповестяване на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2 Оповестяване

Оповестяване на пасивите по инвестиционни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 40 Оповестяване

Оповестяване на инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на издадения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на съвместните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква б), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на лизинговите предплащания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на лизингите [text block]

text block

МСФО 16, представяне, МСФО 16, оповестяване

Оповестяване на ликвидностния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към банки [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на заемите и авансовите плащания към клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на пазарния риск [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на съществена информация за счетоводната политика [text block]

text block

В сила от 1.1.2023 г. МСС 1, параграф 117, Оповестяване:

Оповестяване на нетната стойност на активите, отнасяща се за притежателите на дялове [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на неконтролиращите участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на нетекущите активи, държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСФО 5 Представяне и оповестяване

Оповестяване на нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на целите, политиките и процесите за управление на капитала [text block]

text block

МСС 1, параграф 134

Оповестяване на другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите текущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите нетекущи пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи (разходи) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите оперативни приходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на другите провизии, условни пасиви и условни активи [text block]

text block

МСС 37 Оповестяване

Оповестяване на предплащанията и другите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на печалбата (загубата) от оперативните дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 16 Оповестяване

Оповестяване на провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на прекласифицирането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [text block]

text block

МСФО 14, оповестяване, МСФО 14, представяне

Оповестяване на презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на свързаните лица [text block]

text block

МСС 24, оповестявания

Оповестяване на споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на резервите в рамките на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 79, буква б)

Оповестяване на блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите по договори с клиенти [text block]

text block

МСФО 15, оповестяване, МСФО 15, представяне

Оповестяване на самостоятелните финансови отчети [text block]

text block

МСС 27 Оповестяване, МСФО 12 Цел

Оповестяване на споразуменията за концесия за услуги [text block]

text block

ПКР 29, консенсус

Оповестяване на акционерния капитал, резервите и другите участия в собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 79

Оповестяване на споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

text block

МСФО 2, параграф 44

Оповестяване на подчинените пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 27, параграф 17, буква б), МСФО 12, параграф Б4, буква а), МСС 27, параграф 16, буква б)

Оповестяване на значимите счетоводни политики [text block]

text block

МСС 1, параграф 117

Оповестяване на данъчните вземания и задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и другите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на търговските и другите вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на приходите (разходите) от (за) търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Оповестяване на изкупените собствени акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 10, буква д)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи на разположение за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за биологичните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите по заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за получените заеми [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за бизнес комбинациите и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за паричните потоци [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезпеченията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за незавършеното строителство [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за условните пасиви и условните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за придобиване на клиенти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за програмите за лоялност на клиентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите, предназначени за извеждане от експлоатация и възстановяване [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочения данък върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходитe за амортизация за материални активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отписването на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за деривативните финансови инструменти и хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за определяне на компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти [text block]

text block

МСС 7, параграф 46

Описание на счетоводната политика за преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за намаленията и отстъпките [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дивидентите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетната печалба на акция [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за емисии [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите на наетите лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите, свързани с околната среда [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за извънредните отчетни обекти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за проучване и оценяване [text block]

text block

МСФО 6, параграф 24, буква а)

Описание на счетоводната политика за оценяването по справедлива стойност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от такси и комисиони [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите приходи и разходи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите гаранции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите инструменти, отчетени по справедлива стойност през печалбата или загубата [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за финансовите пасиви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за превалутирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за франчайзните такси [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за функционалната валута [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за безвъзмездните средства, предоставени от държавата [text block]

text block

МСС 20, параграф 39, буква а)

Описание на счетоводната политика за хеджирането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, държани до падежа [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на активите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на финансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за обезценката на нефинансовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за застрахователните договори и свързаните с тях пасиви, активи, приходи и разходи [text block]

text block

МСФО 4, параграф 37, буква а)

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи и репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нематериалните активи, различни от репутацията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите от лихви и разходите за лихви [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите в съвместни предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестиционните имоти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за инвестициите, които не са отчитани по метода на собствения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за издадения капитал [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за лизингите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за заемите и вземанията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за оценяването на материалните запаси [text block]

text block

МСС 2, параграф 36, буква а)

Описание на счетоводната политика за минните активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за правата за миннодобивна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нетекущите активи или групите за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, и преустановените дейности [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прихващането на финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за нефтените и газовите активи [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за активите по компютърно програмиране [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за имотите, машините и съоръженията [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за провизиите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за прекласифицирането на финансовите инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за признаването на разликата между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената на сделката в печалбата или загубата [text block]

text block

МСФО 7, параграф 28, буква а)

Описание на счетоводната политика за признаването на приходите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за презастраховането [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за ремонтите и поддръжката [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за обратно изкупуване и насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за научноизследователска и развойна дейност [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за блокираните парични средства и парични еквиваленти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за отчитането по сегменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за споразуменията за концесия за услуги [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с плащане на базата на акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за разходите за откривни работи (отстраняване на повърхностния слой в мините) [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за дъщерните предприятия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за данъците, различни от данъка върху дохода [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за доходите при напускане [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите задължения [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за търговските и другите вземания [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за приходите и разходите от търговия с финансови инструменти [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките с неконтролиращи участия [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за сделките със свързани лица [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за изкупените собствени акции [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на счетоводната политика за варантите [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

Описание на другите счетоводни политики от значение за разбирането на финансовите отчети [text block]

text block

МСС 1, параграф 117, буква б)

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложими спецификации за Inline XBRL

1. Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL е валиден по отношение на спецификацията за Inline XBRL 1.1 и съответства на Регистъра на единиците XBRL.

2. Издателите трябва да се уверят, че файловете на разширената таксономия XBRL на издателя са валидни по отношение на спецификациите за XBRL 2.1 и XBRL Dimensions 1.0.

3. Издателите трябва да подадат документа във формат Inline XBRL и файловете на разширената таксономия XBRL на издателя като един отчетен пакет, в който файловете на таксономията XBRL са пакетирани съгласно спецификациите за изготвяне на таксономични пакети.

4. Издателите трябва да се уверят, че както документът във формат Inline XBRL, така и разширената таксономия на издателя отговарят на изискванията на правилата за маркиране и подаване, посочени в приложение IV.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Правила за маркиране и подаване

1. Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL съдържа данни за един издател, така че всички идентификатори на предприятието в съответния контекст да имат еднакво съдържание.

2. Издателите трябва да се идентифицират в документа във формат Inline XBRL, като използват идентификаторите на правния субект съгласно ISO 17442 в рамките на контекстните идентификатори и схеми на предприятия по XBRL.

3. Когато маркират оповестявани данни, издателите трябва да използват елемента от основната таксономия с най-близко счетоводно значение до маркираните оповестявани данни. При наличие на избор от елементи от основната таксономия издателите следва да изберат елемента, който е с най-тясно счетоводно значение и/или обхват.

4. Ако най-близкият елемент от основната таксономия би представил неправилно счетоводното значение на маркираните оповестявани данни, както се изисква от точка 3, издателите трябва да създадат елемент от разширената таксономия и да го използват за маркиране на въпросните оповестявани данни. Всички елементи от разширената таксономия трябва да:

а) 

не дублират значението и обхвата на нито един елемент от основната таксономия;

б) 

указват кой е създателят на елемента;

в) 

имат определен подходящ атрибут във връзка със салдото;

г) 

имат стандартни обозначения на езика, съответстващ на езика на годишния финансов отчет. Препоръчително е добавяне на обозначения на допълнителни езици. Всички обозначения трябва да отговарят на счетоводното значение и обхват на описваните основни стопански понятия.

5. Издателите трябва да се уверят, че всеки елемент от разширената таксономия, използван за маркиране на оповестявани данни в годишния финансов отчет, е включен в поне една йерархична структура от базата от връзки за представяне и базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия.

6. Издателите трябва да използват бази от връзки за изчисляване от своите разширени таксономии, за да документират аритметичните зависимости между цифровите елементи на основната и/или разширената таксономия, и по-точно, за аритметичните зависимости между елементите на основната и/или разширената таксономия от отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и друг всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета на паричните потоци.

7. За да определят към коя част от финансовите отчети се отнасят маркировките, в базите от връзки за представяне от своите разширени таксономии издателите трябва да използват специалните главни елементи на таксономията като отправни точки за съответните части от финансовите отчети. Наименованията на елементите, обозначенията и префиксите на тези главни елементи от таксономията са посочени в таблица 1.Таблица

Наименования на елементите, обозначения и префикси на главните елементи

Префикс

Наименование на елемента

Обозначение

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Запазено място за отчета за финансовото състояние – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за финансовото състояние

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Запазено място за печалбата или загубата – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за печалбата или загубата, ако отчетът за печалбата или загубата се оповестява отделно

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Запазено място за отчета за всеобхватния доход – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета на всеобхватния доход, ако той се оповестява отделно или когато отчетите за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход са комбинирани в един отчет

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Запазено място за отчета за паричните потоци – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за паричните потоци

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Запазено място за отчета за промените в собствения капитал – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за отчета за промените в собствения капитал

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Запазено място за пояснителните приложения, счетоводните политики и задължителните елементи от основната таксономия – тази статия ТРЯБВА да се използва като отправна точка за маркиране на оповестяваните данни в пояснителните приложения към финансовите отчети

Специалните елементи от главната таксономия също се включват във файловете на таксономията XBRL, изготвени от ЕОЦКП.

8. Издателите нямат право да заменят в своите разширени таксономии обозначенията или препратките на елементите от основната таксономия. Към елементите от основната таксономия могат да се добавят обозначения, създадени от издателя.

9. Издателите трябва да се уверят, че елементите на разширената таксономия на издателя, маркиращи отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци в рамките на в консолидираните финансови отчети по МСФО, са фиксирани към един или повече елементи от основната таксономия. По-специално:

а) 

издателят трябва да фиксира елемента от своята разширена таксономия към този елемент от основната таксономия, който има най-близкото по-широко счетоводно значение и/или обхват с това на елемента от разширената таксономия на издателя. Издателят трябва да определи зависимостта на въпросния елемент от разширената таксономия спрямо съответния елемент от основната таксономия в базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия на издателя. Елементът от разширената таксономия се появява като цел на зависимостта;

б) 

издателят може да фиксира елемента от разширената таксономия към този елемент или тези елементи от основната таксономия, които имат най-близкото по-тясно счетоводно значение и/или обхват с това на въпросния елемент от разширената таксономия. Издателят трябва да определи зависимостта на въпросния елемент от разширената таксономия спрямо съответния елемент или елементи от основната таксономия в базата от връзки за дефиниране от разширената таксономия на издателя. Елементът от разширената таксономия се появява като източник на зависимостта или зависимостите. Когато даден елемент от разширената таксономия съчетава няколко елемента от основната таксономия, издателят трябва да фиксира този елемент от разширената таксономия към всеки от съответните елементи от основната таксономия, с изключение на онези елементи от основната таксономия, за които има разумно основание да се считат за несъществени.

10. Независимо от точка 9 не е необходимо издателите да фиксират елемент от разширената таксономия към друг елемент от основната таксономия, който се използва за маркиране на оповестявани данни в отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци, който е междинен сбор от други оповестявани данни в рамките на същия отчет.

11. Издателите трябва да се уверят, че видът на данните и видът период на елемент от таксономията, използван за маркиране на оповестявани данни, отразява счетоводното значение на маркираните оповестявани данни. Издателите не трябва да дефинират и прилагат нестандартен вид за елемент от таксономията, ако има подходящ вид, който вече е дефиниран в спецификациите XBRL или в Регистъра на видовете данни XBRL.

12. Когато маркират оповестявани данни, издателите не трябва да използват цифрови елементи от таксономията за маркиране на различни стойности в даден контекст (предприятие, период и разпределения по измерения), освен когато разликата е в резултат от закръгляне, свързано с представянето на една и съща информация в различна скала, на повече от едно място в рамките на един и същи годишен финансов отчет.

13. Когато маркират оповестявани данни, издателите трябва да използват нецифрови елементи от таксономията така, че да се маркират всички оповестявания. данни, които съответстват на дефиницията на съответния елемент. Издателите не трябва да прилагат маркировките само частично или избирателно.

14. Издателите трябва да се уверят, че документът във формат Inline XBRL не съдържа изпълним код.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Файлове на таксономията XBRL

Файловете на таксономията XBRL, публикувани от ЕОЦКП, трябва да:

а) 

определят всички елементи от основната таксономия като елементи XBRL;

б) 

задават атрибутите на елементите от основната таксономия, съгласно техния вид, както е указано в приложение I;

в) 

представят обозначенията в четима от човек форма, както е посочено в таблицата в приложение VI; тези обозначения документират значението на елементите от основната таксономия, както и техните препратки;

г) 

дефинират структурите, улесняващи преглеждането на съдържанието на таксономията и разбирането на дефиницията на даден елемент от основната таксономия в контекста на други елементи от основната таксономия;

д) 

дефинират зависимостите, които позволяват на издателите да фиксират елементите от разширената таксономия към елементите от основната таксономия;

е) 

бъдат валидни съгласно спецификациите за XBRL 2.1., XBRL Dimensions 1.0 и да бъдат пакетирани съгласно спецификациите за таксономичните пакети, изложени в приложение III;

ж) 

съдържат необходимата техническа информация за разработване на ИТ решения в подкрепа на създаването на хармонизирани годишни финансови отчети;

з) 

съдържат указание за кои периоди се отнасят.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Схема на основната таксономияТаблица

Схема на основната таксономия за маркиране на консолидираните отчети по МСФО за финансовите години, започващи на 1 януари 2023 г. или след тази дата.

Префикс

URI на наименованието на елемента/ролята

Вид на елемента и атрибути

Вид на обозначението

Съдържание на обозначението

Препратки

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове [member]

Пример: МСС 10, параграф 22

documentation

Този член обозначава необичайно големи промени в цените на активите или в обменните курсове.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Счетоводни приблизителни оценки [axis]

Оповестяване: МСС 8, параграф 39

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Счетоводни приблизителни оценки [member]

Оповестяване: МСС 8, параграф 39

documentation

Изтича на 1.1.2023 г.: Този член обозначава актив, пасив или периодично потребление на актив, подлежащи на корекции в резултат от оценката на текущото състояние на активите и пасивите и очакваните бъдещи ползи и задължения, свързани с тях. Той представлява и стандартната стойност за оста „Счетоводни приблизителни оценки“, ако не се използва друг член. В сила от 1.1.2023 г.: Този член обозначава паричните суми във финансовите отчети, при които има несигурност по отношение на оценката. Той представлява и стандартната стойност за оста „Счетоводни приблизителни оценки“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Счетоводна печалба

Оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка i), Оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii)

documentation

Размерът на печалбата (загубата) за даден период, преди приспадане на разходите за данъци. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Начисления

Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на задълженията за плащане за стоки и услуги, които са били получени или доставени, но не са били платени, фактурирани или официално съгласувани с доставчика, включително суми, дължими на наетите лица.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Начисления и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. пасиви по договор

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55, Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на начисленията и приходите за бъдещи периоди, в т.ч. пасивите по договор. [вж. Начисления; Приходи за бъдещи периоди, в т.ч. пасиви по договор]

totalLabel

Общо начисления и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. пасиви по договор

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Начисления и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. пасиви по договор [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Начисления, класифицирани като текущи

Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на начисленията, класифицирани като текущи. [вж. Начисления]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Начисления, класифицирани като нетекущи

Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на начисленията, класифицирани като нетекущи. [вж. Начисления]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Начислени приходи, в т.ч. активи по договор

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55, Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на активите, представляващи приходи (доходи), които са заработени, но все още не представляват вземане, в т.ч. активи по договор. [вж. Активи по договор]

totalLabel

Общо начислени приходи, в т.ч. активи по договор

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Начислени приходи, в т.ч. активи по договор [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Начислени приходи, различни от активите по договор

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55, Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на активите, представляващи приходи (доходи), които са заработени, но все още не представляват вземане, различни от активите по договор. [вж. Активи по договор]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква в)

documentation

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на активите, определени или: а) като размера на промяната на тяхната справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, породили пазарен риск; или б) с помощта на алтернативен метод, който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната на справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква г)

documentation

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата; Финансови активи]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовия пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасива

Оповестяване: МСФО 7, параграф 10А, буква а), Оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква а)

documentation

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансовите пасиви, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасивите. [вж. Кредитен риск [member]; Пазарен риск [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на финансов пасив, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на пасива]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на заем или вземане, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на финансовите активи

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 9, буква в)

documentation

Натрупаното увеличение (намаление) на справедливата стойност на заеми или вземания, което може да бъде отдадено на промени в кредитния риск на активите, определено като едно от двете: а) като размера на промяната в тяхната справедлива стойност, която не може да бъде отдадена на промени в пазарните условия, породили пазарния риск; или б) с помощта на алтернативен метод, за който предприятието смята, че представя по-достоверно размера на промяната в справедливата му стойност, която може да бъде отдадена на промени в кредитния риск на актива. [вж. Пазарен риск [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Натрупано увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 9, буква г)

documentation

Съвкупното увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания. [вж. Деривативни инструменти [member]; Увеличение (намаление) на справедливата стойност на кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]

Оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква г), Оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б), Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква в), Оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква в), Оповестяване: МСС 41, параграф 54, буква е)

documentation

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи и обезценката. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]

Обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), Оповестяване: МСС 16, параграф 75, буква б), Обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), Обичайна практика: МСС 38, параграф 79, буква в), Обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е)

documentation

Този член обозначава натрупаната амортизация на материалните и нематериалните активи. [вж. Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, включена в балансовата стойност – активи

Оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii)

documentation

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, която е включена в балансовата стойност на хеджирания отчетен обект, призната в отчета за финансовото състояние като актив. [вж. Хеджирани отчетни обекти [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, включена в балансовата стойност, пасиви

Оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка ii)

documentation

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, която е включена в балансовата стойност на хеджирания отчетен обект, призната в отчета за финансовото състояние като пасив. [вж. Хеджирани отчетни обекти [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране, активи

Оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v)

documentation

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който е финансов актив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране. [вж. Финансови активи по амортизирана стойност; Хеджирани отчетни обекти [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Натрупана корекция на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране, пасиви

Оповестяване: МСФО 7, параграф 24Б, буква а), подточка v)

documentation

Натрупаната сума на корекцията на справедливата стойност на хеджиран отчетен обект, оставаща в отчета за финансовото състояние за хеджиран отчетен обект, който е финансов пасив, оценен по амортизирана стойност, и вече не се коригира за печалбите и загубите от хеджиране. [вж. Финансови пасиви по амортизирана стойност]; Хеджирани отчетни обекти [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Натрупана обезценка [member]

Обичайна практика: МСС 16, параграф 73, буква г), Обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква в), Обичайна практика: МСС 40, параграф 79, буква в), Обичайна практика: МСС 41, параграф 54, буква е), Оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), Оповестяване: МСФО 7, параграф 35З, Пример: МСФО 7, параграф 35Н, Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 37, буква б), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, НИ29, буква б)

documentation

Този член обозначава натрупаната обезценка. [вж. Загуба от обезценка]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Натрупан друг всеобхватен доход

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Размерът на натрупаните отчетни обекти от категорията на приходите и разходите (включително корекциите от прекласификация), които не се признават в печалбата или загубата, както се изисква или разрешава от други МСФО. [вж. МСФО [member]; Друг всеобхватен доход]

totalLabel

Общ размер на натрупания друг всеобхватен доход

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Натрупан друг всеобхватен доход [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Натрупан друг всеобхватен доход [member]

Обичайна практика: МСС 1, параграф 108

documentation

Този член обозначава натрупания друг всеобхватен доход. [вж. Друг всеобхватен доход]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Разходи по придобиване (аквизиционни) и административни разходи, свързани със застрахователни договори

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСС 1, параграф 85

documentation

Размерът на разходите по придобиване и административните разходи, свързани със застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Справедлива стойност към датата на придобиване на участието в собствения капитал в придобитото предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква п), подточка i)

documentation

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на участието в собствения капитал в придобитото предприятие, държано от придобиващото предприятие непосредствено преди датата на придобиване, при бизнес комбинация, постигана на етапи. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Прехвърлено възнаграждение, справедлива стойност към датата на придобиване

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква е)

documentation

Справедливата стойност – към датата на придобиване – на прехвърленото възнаграждение при бизнес комбинация. [вж. Бизнес комбинации [member]]

totalLabel

Общ размер на прехвърленото възнаграждение, справедлива стойност към датата на придобиване

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Справедливата стойност на цялото прехвърлено възнаграждение към датата на придобиване [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Свързани с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

documentation

Размерът на свързаните с придобиване разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Свързани с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква м)

documentation

Размерът на свързаните с придобиване признати разходи по сделка, призната отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, биологични активи

Оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква д)

documentation

Увеличението на биологичните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д)

documentation

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнали от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи и репутация

Обичайна практика: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

documentation

Увеличението на нематериалните активи и репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; нематериални активи и репутация]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, нематериални активи, , различни от репутацията

Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

documentation

Увеличението на нематериалните активи, , различни от репутацията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи , различни от репутацията]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква б), Оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка ii)

documentation

Увеличението на инвестиционните имоти, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д)

documentation

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат на придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, други провизии

Обичайна практика: МСС 37, параграф 84

documentation

Увеличението на другите провизии, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Други провизии]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д), подточка iii)

documentation

Увеличението на имотите, машините и съоръженията, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Придобивания чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д)

documentation

Увеличението на презастрахователните активи, произтичащо от придобивания чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Действителни претенции, възникващи от договори в обхвата на МСФО 17

Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 130

documentation

Размерът на действителните претенции, възникващи от договори в обхвата на МСФО 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Актюерски предположения (допускания) за нормите на дисконтиране

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Нормата на дисконтиране, използвана като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Актюерско предположение за нормите на дисконтиране [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава нормите на дисконтиране, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Актюерско предположение относно очакваните проценти на инфлация

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Очакваният процент на инфлация, който се използва като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Актюерско предположение относно очакваните проценти на инфлация [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава очакваните проценти на инфлация, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Актюерско предположение относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Очакваният темп на увеличение на пенсиите, който се използва като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Актюерско предположение относно очакваните темпове на увеличение на пенсиите [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на пенсиите, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Актюерско предположение относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Очакваният темп на увеличение на работната заплата, който се използва като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]; Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Актюерско предположение относно очакваните темпове на увеличение на работната заплата [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава очакваните темпове на увеличение на работната заплата, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Актюерско предположение относно продължителността на живота след пенсиониране

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Продължителността на живота след пенсиониране, използвана като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Актюерско предположение относно продължителността на живота след пенсиониране [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава продължителността на живота след пенсиониране, използвана като актюерско предположение. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Актюерско предположение относно темповете на прираст на разходите за медицинско обслужване

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Темпът на прираст на разходите за медицинско обслужване, използван като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Актюерско предположение относно темповете на прираст на разходите за медицинско обслужване [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава темповете на прираст на разходите за медицинско обслужване, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Актюерско предположение относно коефициентите на смъртност

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Коефициентът на смъртност, използван като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Актюерско предположение относно коефициентите на смъртност [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава коефициентите на смъртност, използвани като актюерски предположения. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Актюерско предположение относно възрастта на пенсиониране

Обичайна практика: МСС 19, параграф 144

documentation

Възрастта на пенсиониране, използвана като значимо актюерско предположение за определяне на настоящата стойност на задължение за изплащане на дефинирани доходи. [вж. Задължение за изплащане на дефинирани доходи, по настояща стойност; Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Актюерско предположение относно възрастта на пенсиониране [member]

Обичайна практика: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава възрастта на пенсиониране, използвана като актюерско предположение. [вж. Актюерски предположения [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Актюерски предположения [axis]

Оповестяване: МСС 19, параграф 145

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Актюерски предположения [member]

Оповестяване: МСС 19, параграф 145

documentation

Този член обозначава всички актюерски предположения. Актюерските предположения представляват непредубедените и взаимно съвместими най-надеждни приблизителни оценки на предприятието на демографските и финансовите променливи, които определят крайната цена за предоставянето на доходи след напускане. Той представлява и стандартната стойност за оста „Актюерски предположения“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени в демографските допускания, преди данъчно облагане, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход преди данъчно облагане, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, които водят до преоценки (повторни оценки) на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Демографските допускания се отнасят до такива въпроси като: а) смъртност; б) равнища на текучеството на наетите лица, нетрудоспособността и преждевременното пенсиониране; в) дела на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; г) дела на членовете по плана, които ще изберат всеки един наличен вариант на плащане, съгласно условията на плана; и д) размерите на претенциите (вземанията) по плановете за медицинско обслужване. [вж. Друг всеобхватен доход, преди данъчно облагане, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени в демографските допускания]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени в демографските допускания

Оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка ii)

documentation

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Демографските допускания се отнасят до такива въпроси като: а) смъртност; б) равнища на текучеството на наетите лица, нетрудоспособността и преждевременното пенсиониране; в) дела на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; г) дела на членовете по плана, които ще изберат всеки един наличен вариант на плащане, съгласно условията на плана; и д) размерите на претенциите (вземанията) по плановете за медицинско обслужване. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

negatedLabel

Увеличение (намаление) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени в демографските допускания

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, с приспаднати данъци, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход с приспаднати данъци, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради промени в демографските допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Демографските допускания се отнасят до такива въпроси като: а) смъртност; б) равнища на текучеството на наетите лица, нетрудоспособността и преждевременното пенсиониране; в) дела на членовете по плана с лица на тяхна издръжка, които също отговарят на изискванията за получаване на доходи; г) дела на членовете по плана, които ще изберат всеки един наличен вариант на плащане, съгласно условията на плана; и д) размерите на претенциите (вземанията) по плановете за медицинско обслужване. [вж. Друг всеобхватен доход, с приспаднати данъци, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи] [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени в демографските допускания]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби), произтичащи от промени във финансовите допускания, преди данъчно облагане, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход преди данъчно облагане, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Финансовите допускания се отнасят до такива въпроси като: а) нормата на дисконтиране; б) нивата на доходите, с изключение на всички разходи за тях, които се покриват от наетите лица, и бъдещи заплати; в) в случай на доходи под формата на медицинско обслужване, бъдещи разходи за медицинско обслужване, включително разходи за разглеждане на претенциите (т.е. разходите, които ще бъдат направени при разглеждането и разрешаването на претенциите, включително правни такси и възнаграждения на специалистите по определяне на обезщетенията по претенции); и г) дължимите от плана данъци върху вноските, свързани с трудовия стаж, преди датата на отчитане, или доходи, произтичащи от този трудов стаж. [вж. Друг всеобхватен доход, преди данъчно облагане, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания

Оповестяване: МСС 19, параграф 141, буква в), подточка iii)

documentation

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Финансовите допускания се отнасят до такива въпроси като: а) нормата на дисконтиране; б) нивата на доходите, с изключение на всички разходи за тях, които се покриват от наетите лица, и бъдещи заплати; в) в случай на доходи под формата на медицинско обслужване, бъдещи разходи за медицинско обслужване, включително разходи за разглеждане на претенциите (т.е. разходите, които ще бъдат направени при разглеждането и разрешаването на претенциите, включително правни такси и възнаграждения на специалистите по определяне на обезщетенията по претенции); и г) дължимите от плана данъци върху вноските, свързани с трудовия стаж, преди датата на отчитане, или доходи, произтичащи от този трудов стаж. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

negatedLabel

Увеличение (намаление) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, с приспаднати данъци, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход с приспаднати данъци, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Финансовите допускания се отнасят до такива въпроси като: а) нормата на дисконтиране; б) нивата на доходите, с изключение на всички разходи за тях, които се покриват от наетите лица, и бъдещи заплати; в) в случай на доходи под формата на медицинско обслужване, бъдещи разходи за медицинско обслужване, включително разходи за разглеждане на претенциите (т.е. разходите, които ще бъдат направени при разглеждането и разрешаването на претенциите, включително правни такси и възнаграждения на специалистите по определяне на обезщетенията по претенции); и г) дължимите от плана данъци върху вноските, свързани с трудовия стаж, преди датата на отчитане, или доходи, произтичащи от този трудов стаж. [вж. Друг всеобхватен доход, с приспаднати данъци, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи] [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради промени във финансовите допускания]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, преди данъчно облагане, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход преди данъчно облагане, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Корекциите въз основа на опита се отнасят до ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и действителните събития. [вж. Друг всеобхватен доход, преди данъчно облагане, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита

Обичайна практика: МСС 19, параграф 141, буква в)

documentation

Намалението (увеличението) на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи, дължащо се на актюерските печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Корекциите въз основа на опита се отнасят до ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и действителните събития. [вж. Нетен пасив (актив) по план с дефинирани доходи]

negatedLabel

Увеличение (намаление) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, с приспаднати данъци, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на другия всеобхватен доход с приспаднати данъци, произтичащ от актюерските печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита, които водят до преоценки на нетния пасив (актив) по плана с дефинирани доходи. Корекциите въз основа на опита се отнасят до ефектите от разликите между предходните актюерски предположения и действителните събития. [вж. Друг всеобхватен доход, с приспаднати данъци, печалби (загуби) от преоценки на планове с дефинирани доходи] [срв.: Намаление (увеличение) на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от актюерски печалби (загуби) поради корекции въз основа на опита]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Актюерска настояща стойност на обещаните пенсионни доходи

Оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква г)

documentation

Настоящата стойност на очакваните плащания по плана за пенсионно осигуряване на настоящи и пенсионирани наети лица, свързани с вече положения труд.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Допълнителен коректив, признат в печалбата или загубата, корективна сметка за кредитните загуби от финансови активи

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 16

documentation

Размерът на допълнителния коректив за кредитни загуби от финансови активи, призната в печалбата или загубата. [вж. Корективна сметка за кредитните загуби от финансови активи]

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Допълнително оповестявани данни за сумите, признати от датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Допълнително оповестявани данни, свързани с отсрочените разчети по дейности с регулирани цени [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск

Оповестяване: МСФО 7, параграф 35

documentation

Допълнителна информация за изложеността на предприятието на риск, когато оповестените количествени данни не са представителни.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Допълнителна информация за застрахователните договори [text block]

Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 94

documentation

Допълнителна информация за застрахователните договори, която е необходима за постигането на целта на изискванията за оповестяване по МСФО 17. [вж. Застрахователни договори [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф 63

documentation

Допълнителна информация за естеството и финансовия ефект на бизнес комбинации, необходима за изпълнение на целите на МСФО 3. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Допълнителна информация за естеството и промените в рисковете, свързани с участия в структурирани предприятия [text block]

Оповестяване: МСФО 12, параграф Б25

documentation

Оповестяването на допълнителна информация за естеството на и промените в рисковете, свързани с участия в структурирани предприятия.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции [text block]

Оповестяване: МСФО 2, параграф 52

documentation

Допълнителна информация за споразуменията за плащане на базата на акции, необходима за удовлетворяване на изискванията за оповестяване по МСФО 2. [вж. Споразумения за плащане на базата на акции [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Допълнителна информация [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

documentation

Размерът на допълнителните условни пасиви, признати в бизнес комбинации. [вж. Условни пасиви, признати в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]; Условни пасиви [member]]

totalLabel

Общо допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Допълнителни пасиви, условни пасиви, признати в бизнес комбинация [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции)

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Получената сума или вземането от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Допълнителен внесен капитал (резерви от емисия на акции) [member]

Обичайна практика: МСС 1, параграф 108

documentation

Този член обозначава получените суми от емитирането на акции на предприятието над номиналната стойност и получените суми от други сделки, включващи акционерния капитал или акционерите на предприятието.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Допълнителни провизии, други провизии

Оповестяване: МСС 37, параграф 84, буква б)

documentation

Размерът на допълнителните други направени провизии. [вж. други провизии]

totalLabel

Общо допълнителни провизии, други провизии

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Допълнителни провизии, други провизии [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Допълнително признаване, репутация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква г), подточка ii)

documentation

Стойността на признатата допълнителна репутация, с изключение на репутацията, включена в група за освобождаване, която при придобиване, отговаря на критериите да бъде класифицирана като държана за продажба, в съответствие с МСФО 5. [вж. Репутация; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Добавки от придобивания, инвестиционни имоти

Оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), Оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

documentation

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от придобивания. [вж. Инвестиционни имоти]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Добавки от покупки, биологични активи

Оповестяване: МСС 41, параграф 50, буква б)

documentation

Размерът на добавките към биологичните активи, произтичащи от покупки. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Добавки от последващ разход, признат като актив, биологични активи

Обичайна практика: МСС 41, параграф 50

documentation

Размерът на добавките към биологичните активи, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Добавки от последващ разход, признат като актив, инвестиционни имоти

Оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), Оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

documentation

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, произтичащи от последващ разход, признат като актив. [вж. Инвестиционни имоти]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Добавки, инвестиционни имоти [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ37, буква б)

documentation

Увеличението на пасивите по издадени застрахователни и презастрахователни договори в резултат от добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации. [вж. Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи

Обичайна практика: МСС 41, параграф 50

documentation

Размерът на добавките към биологичните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Биологични активи]

totalLabel

Общо добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, биологични активи [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, нематериални активи, различни от репутацията

Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка i)

documentation

Размерът на добавките към нематериалните активи, различни от репутацията, различни от тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Нематериални активи , различни от репутацията]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

Оповестяване: МСС 40, параграф 76, буква а), Оповестяване: МСС 40, параграф 79, буква г), подточка i)

documentation

Размерът на добавките към инвестиционните имоти, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Инвестиционни имоти]

totalLabel

Общо добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, инвестиционни имоти

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, имоти, машини и съоръжения

Оповестяване: МСС 16, параграф 73, буква д, подточка i)

documentation

Размерът на добавките към имотите, машините и съоръженията, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Добавки, различни от придобитите чрез бизнес комбинации, презастрахователни активи

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д)

documentation

Размерът на добавките към презастрахователните активи, с изключение на тези, които са придобити чрез бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]; Презастрахователни активи]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Добавки към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори

Оповестяване: МСФО 8, параграф 24, буква б), Оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква д)

documentation

Размерът на добавките към нетекущите активи, с изключение на финансови инструменти, отсрочени данъчни активи, нетни активи по план с дефинирани доходи и права, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени данъчни активи; Финансови инструменти, клас [member]; Нетекущи активи; Видове застрахователни договори [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Добавки към активи с право на ползване

Оповестяване: МФСО 16, параграф 53, буква з)

documentation

Размерът на добавките към активите с право на ползване. [вж. Активи с право на ползване]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Адрес на управление на предприятието

Оповестяване: МСС 1, параграф 138, буква a)

documentation

Адресът, който е вписаният адрес на управление на предприятието.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Адресът, на който може да бъдат получени консолидираните финансови отчети

Оповестяване: МСС 27, параграф 16, буква a)

documentation

Адресът, на който може да бъдат получени консолидираните финансови отчети, отговарящи на МСФО, на крайното или междинно предприятие майка. [вж. Консолидиран [member]; МСФО [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Среднопретеглен брой на обикновените акции, използван при изчислението на нетната печалба на акция с намалена стойност

Оповестяване: МСС 33, параграф 70, буква б)

documentation

Среднопретегленият брой обикновени акции в обращение плюс среднопретегления брой обикновени акции, които биха били издадени при превръщане на всички потенциални обикновени акции с ефект на намаляване на стойността в обикновени акции. [вж. Обикновени акции [member]; Среднопретеглена величина [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходите за амортизация на нематериалните активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за амортизация на нематериалните активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 23, буква д)

documentation

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната цена на придобиване или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци. [вж. Балансова стойност [member]]

negatedLabel

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, с приспаднати данъци

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Корекции за текущите данъци за предходни периоди

Пример: МСС 12, параграф 80, буква б)

documentation

Корекции на разходите (приходите) за данъци, признати през периода за текущи данъци за предходни периоди.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, в т.ч. активите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, в т.ч. активите по договор, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Начислени приходи, в т.ч. активи по договор; Печалба (загуба)]

totalLabel

Общо корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, в т.ч. активите по договор

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, в т.ч. активите по договор [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, различни от активите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на начислените приходи, различни от активите по договор, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Начислени приходи, различни от активите по договор; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на биологичните активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на активите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на активите по договор за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Активи по договор, Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на деривативните финансови активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на деривативните финансови активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на финансовите активи, държани за търгуване

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на финансовите активи, държани за търгуване за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови активи; Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата, класифицирани като държани за търгуване; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на материалните запаси

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на материалните запаси за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към банки

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към банки за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към банки; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към клиенти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на заемите и авансовите плащания към клиенти за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Заеми и авансови плащания към клиенти; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на другите активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на другите активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на другите текущи активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на другите текущи активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на другите оперативни вземания

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на другите оперативни вземания за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на предплатените разходи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на предплатените разходи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Текущи предплатени разходи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на насрещните споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Насрещни споразумения за обратно изкупуване („обратно репо“) и парично обезпечение на ценни книжа, получени в заем; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на търговските вземания

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на търговските вземания за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Корекции за намалението (увеличението) на търговските и другите вземания

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на търговските и другите вземания за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходите за отсрочени данъци

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за отсрочени данъци за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи (приходи) за (от) отсрочени данъци; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Корекции за отсрочените данъци за предходни периоди

Обичайна практика: МСС 12, параграф 80

documentation

Корекции на разходите (приходите) за (от) данъци, признати през периода за отсрочения данък за предходни периоди.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходите за амортизация на материалните и нематериалните активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за разходите за амортизация на материалните и нематериалните активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Корекции за разходите за амортизация на материалните и нематериалните активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), признати в печалбата или загубата

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за амортизация на материалните и нематериалните активи и загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка; Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи; загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходитe за амортизация на материалните активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за амортизация на материалните активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Корекции за приходите от дивиденти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за приходите от дивиденти за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от дивиденти; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за загубите (печалбите) от преоценка по справедлива стойност за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Корекции за финансовите разходи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква в)

documentation

Корекции за финансовите разходи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови разходи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Корекции за финансовите приходи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за финансовите приходи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Корекции за финансовите приходи (разходи)

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за нетните финансови приходи или разходи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови приходи (разходи); Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Корекции за печалбите (загубите) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за печалбите (загубите) при освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Съвместни предприятия [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, отчитани в самостоятелни финансови отчети; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Корекции за печалбите (загубите) при освобождавания, имоти, машини и съоръжения

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за печалбите (загубите) при освобождавания от имоти, машини и съоръжения за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Имоти, машини и съоръжения; Освобождавания, имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Корекции за печалбите (загубите) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба, биологични активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за печалбите (загубите) при промяна в справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на биологични активи, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Биологични активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Корекции за печалбите (загубите) от промяна в справедливата стойност на деривативни инструменти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за печалбите (загубите) от промените в справедливата стойност на деривативните инструменти за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. По справедлива стойност [member]; Деривативни инструменти [member]; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Корекции за печалбите (загубите) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за печалбите (загубите) при промяна на справедливата стойност на инвестиционните имоти за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиционни имоти; Печалба (загуба) при корекция на справедливата стойност, инвестиционни имоти; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка, призната в печалбата или загубата, репутация

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка на репутацията, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Репутация; Загуба от обезценка; Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, активи за проучване и оценка

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на активите за проучване и оценка, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Активи за проучване и оценка [member]; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, материални запаси

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на материалните запаси, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Материални запаси; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, заеми и авансови плащания

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на заемите и авансовите плащания, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на имотите, машините и съоръженията, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата, търговски и други вземания

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка) на търговски и други вземания, призната в печалбата или загубата, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други вземания; Загуба от обезценка; Корекции за загубата от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата; Загуба от обезценка (възстановяване на загубата от обезценка), призната в печалбата или загубата]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходите за данъка върху дохода

Оповестяване: МСС 7, параграф 35

documentation

Корекции за разходите за данъка върху дохода за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по договор за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Пасиви по договор; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, в т.ч. пасивите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, в т.ч. пасивите по договор, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи за бъдещи периоди, в т.ч. пасиви по договор; Печалба (загуба)]

totalLabel

Общо корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, в т.ч. пасивите по договор

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, в т.ч. пасивите по договор [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, различни от пасивите по договор

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на приходите за бъдещи периоди, различни от пасивите по договор, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи за бъдещи периоди, различни от пасивите по договор; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от банки

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за намалението (увеличението) на депозитите от банки за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от банки; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на депозитите от клиенти за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Депозити от клиенти; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на деривативните финансови пасиви за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Деривативни финансови пасиви; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на задължения за доходи на наетите лица

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на задълженията за доходи на наетите лица за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на финансовите пасиви, държани за търгуване, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Финансови пасиви; Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата и отговарящи на определението за „държани за търгуване“; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на пасивите по застрахователни, презастрахователни и инвестиционни договори за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Пасиви по инвестиционни договори; Пасиви по издадени застрахователни и презастрахователни договори; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на другите текущи пасиви за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други текущи пасиви; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на другите пасиви за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Други пасиви; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на другите оперативни задължения за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на споразуменията за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Споразумения за обратно изкупуване и парично обезпечение на ценни книжа, предоставени в заем; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква a)

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на търговските задължения за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението (намалението) на търговските и другите задължения за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Търговски и други задължения; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за увеличението на другите провизии, произтичащи от изминалото време, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба); Други провизии [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Корекции за разходите за лихви

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за лихви за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Разходи за лихви; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Корекции за приходите от лихви

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за разходите за осигуряване на приходи от лихви за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Приходи от лихви; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи

Обичайна практика: МСС 7, параграф 14

documentation

Корекции за загубите (печалбите) при освобождаване от нетекущи активи за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Нетекущи активи; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Корекции за провизии

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за провизиите за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Провизии; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата)

Оповестяване: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

totalLabel

Общо корекции за равнение на печалбата (загубата)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Корекции за плащанията на базата на акции

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за плащанията на базата на акции за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Печалба (загуба)]

negatedLabel

Корекции за неразпределените печалби на асоциираните предприятия

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции за неразпределените печалби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал; Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Корекции за нереализираните загуби (печалби) от обменните курсове

Пример: МСС 7 – А. Отчет за паричните потоци на предприятие, различно от финансова институция, Обичайна практика: МСС 7, параграф 20, буква б)

documentation

Корекции за нереализираните загуби (печалби) от обменните курсове за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Корекции на печалбата (загубата) за лихви и дивиденти по инструменти на собствения капитал, различни от привилегированите акции и инструментите на собствения капитал, даващи право на участие в печалбата

Обичайна практика: МСС 33, параграф 70, буква a)

documentation

Корекцията за равнение на печалбата (загубата), която може да бъде отнесена към предприятието майка, с числителя, използван при изчислението на основната нетна печалба (загуба), произтичаща от лихви и дивиденти по инструменти на собствения капитал, различни от привилегированите акции и инструментите на собствения капитал, даващи право на участие в печалбата.

negatedLabel

Корекции на печалбата (загубата) за лихви и дивиденти по инструменти на собствения капитал, различни от привилегированите акции и инструментите на собствения капитал, даващи право на участие в печалбата

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата), полагаща се на собствениците на предприятието майка, с числителя, използван при изчислението на основната нетна печалба на акция

Оповестяване: МСС 33, параграф 70, буква a)

documentation

Корекцията за равнение на печалбата (загубата), полагаща се на предприятието майка, с числителя, използван при изчислението на основната нетна печалба на акция. Представлява сборът на изравнителните суми за всички класове инструменти, които засягат основната нетна печалба на акция.

negatedTotalLabel

Общо корекции за равнение на печалбата (загубата), полагаща се на собствениците на предприятието майка, с числителя, използван при изчислението на основната нетна печалба на акция

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата), с изключение на промените в оборотния капитал

Обичайна практика: МСС 7, параграф 20

documentation

Корекции, с изключение на промените в оборотния капитал, за равнение на печалбата (загубата) с нетния паричен поток от (използван в) оперативни дейности. [вж. Печалба (загуба)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата) с числителя, използван при изчислението на основната нетна печалба на акция [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Корекции за равнение на печалбата (загубата) с числителя, използван при изчислението на нетната печалба на акция [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Съвкупна корекция в балансовите стойности на инвестициите, отчетени съгласно предишните ОСП

Оповестяване: МСФО 1, параграф 31, буква в)

documentation

Размерът на съвкупните корекции в балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП на инвестициите, направени от предприятието в дъщерни, съвместни или асоциирани предприятия и отчетени в първите му финансови отчети по МСФО. [вж. Асоциирани предприятия [member]; Балансова стойност [member]; Съвместни предприятия [member]; Предишни ОСП [member]; Дъщерни предприятия [member]; Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, отчитани в самостоятелни финансови отчети; МСФО [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Корекция на средната пазарна консенсусна цена, входящи данни за оценяването [member]

Пример: МСФО 13, параграф Б36, буква в)

documentation

Този член обозначава корекция на средната пазарна консенсусна цена, използвана като входящи данни за оценяването.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции

Пример: МСС 33, Пример: 12 Изчисление и представяне на основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност (всеобхватно, Пример: , Пример: МСС 33, параграф 70, буква a)

documentation

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции без участие (т.е. с ограничено право на участие в печалбите) за изчисляване на печалбата (загубата), полагаща се на притежателите на обикновени акции в предприятието майка. [вж. Привилегировани акции [member]; Печалба (загуба)]

negatedLabel

Корекция на печалбата (загубата) за дивидентите по привилегировани акции

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Административни разходи, които не са отразени във възвръщаемостта на активите по плана, планове с дефинирани доходи

Обичайна практика: МСС 19, параграф 135, буква б)

documentation

Размерът на административните разходи през текущия период, които са свързани с планове с дефинирани доходи и които не са отразени във възвръщаемостта на активите по плановете. [вж. Административни разходи; Разходи за изплащане на доходи след напускане в печалбата или загубата, планове с дефинирани доходи] [срв.: Увеличение (намаление) на нетния размер на пасив (актив) по план с дефинирани доходи, произтичащо от административни разходи, които не са отразени във възвръщаемостта на активите по плана; Възвръщаемост на активите по плана, с изключение на приходите или разходите от/за лихви, с приспаднати данъци, планове с дефинирани доходи; Възвръщаемост на активите по плана, с изключение на приходите или разходите от/за лихви, преди данъчно облагане, планове с дефинирани доходи]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Административни разходи

Пример: МСС 1, параграф 103, Оповестяване: МСС 1, параграф 99, Оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка vi)

documentation

Размерът на разходите, които предприятието класифицира като административни.

negatedLabel

Административни разходи

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Получени авансови плащания, представляващи пасиви по договор за задължения за изпълнение, удовлетворени към определен момент

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55, Обичайна практика: МСС 1, параграф 78

documentation

Размерът на получените авансови плащания, представляващи пасиви по договор за задължения за изпълнение, удовлетворени към определен момент. [вж. Пасиви по договор; Задължения за изпълнение, удовлетворени към определен момент [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Разходи за реклама

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на разходите, произтичащи от реклама.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]

Оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква б)

documentation

Този член обозначава съвкупната корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП. [вж. Балансова стойност [member]; Предишни ОСП [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Съвкупна стойност на продължаващите и преустановените дейности [member]

Оповестяване: МСФО 5 – Представяне и оповестяване

documentation

Този член обозначава съвкупната стойност на продължаващите и преустановените дейности. [вж. Преустановени дейности [member]; Продължаващи дейности [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Съвкупна разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената по сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата

Оповестяване: МСФО 7, параграф 28, буква б)

documentation

Съвкупната разлика между първоначално признатата справедлива стойност и цената по сделката за финансови инструменти, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата. [вж. Финансови инструменти, клас [member]]

periodStartLabel

Съвкупна разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената по сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата, в началото на периода

periodEndLabel

Съвкупна разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и цената по сделката, която предстои да бъде призната в печалбата или загубата, в края на периода

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Съвкупна балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Оповестяване: МСФО 12, параграф 21, буква в), подточка ii), Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ39й, буква б), Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39М, буква б)

documentation

Този член обозначава съвкупната балансова стойност на асоциираните предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Асоциирани предприятия [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Съвкупност от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени [member]

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б65

documentation

Точи член обозначава съвкупността от бизнес комбинации, които поотделно са несъществени. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Съвкупност от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени [member]

Оповестяване: МСФО 12, параграф 21, буква в), подточка i), Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ39й, буква б), Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39М, буква б)

documentation

Този член обозначава съвкупността от съвместни предприятия, които поотделно са несъществени. [вж. Съвместни предприятия [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Съвкупно оценяване (измерване) [member]

Оповестяване: МСС 40, параграф 32А, Оповестяване: МСС 41, параграф 50, Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

documentation

Този член обозначава всички видове оценявания (измервания). Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Оценяване“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Съвкупни времеви диапазони [member]

Оповестяване: МСС 1, параграф 61, Пример: МСС 19, параграф 147, буква в), Оповестяване: МСФО 15, параграф 120, буква б), подточка i), Оповестяване: МСФО 16, параграф 94, Оповестяване: МСФО 16, параграф 97, Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 109, Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 109А, Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 120, Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 132, буква б), Оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква а), Пример: МСФО 7, параграф Б11, Пример: МСФО 7, параграф Б35

documentation

Този член обозначава съвкупните времеви диапазони. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Падеж“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Сбор на единиците, генериращи парични потоци, за които стойността на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна [member]

Оповестяване: МСС 36, параграф 135

documentation

Този член означава сбора на единиците, генериращи парични потоци, за които стойността на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот не е значителна. [вж. Единици, генериращи парични потоци [member]; Репутация; Нематериални активи , различни от репутацията]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Сбор на справедливите стойности [member]

Оповестяване: МСФО 1, параграф 30, буква а)

documentation

Този член обозначава сбора на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Справедлива стойност като приета стойност“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Земеделска продукция по групи [axis]

Обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка ii)

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Земеделска продукция, група [member]

Обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка ii)

documentation

Този член обозначава всички видове земеделска продукция, разпределена по групи. Той представлява и стандартната стойност за оста „Земеделска продукция по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Текуща земеделска продукция]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Въздухоплавателни средства

Пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

documentation

Размерът на имотите, машините и съоръженията, представляващи въздухоплавателни средства, използвани в дейностите на предприятието.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Въздухоплавателни средства [member]

Пример: МСС 16, параграф 37, буква д)

documentation

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи въздухоплавателни средства, които предприятието държи за използване в дейностите си. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Права за кацане на летище [member]

Обичайна практика: МСС 38, параграф 119

documentation

Този член обозначава правата за кацане на летище.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Всички нива в йерархията на справедливите стойности [member]

Оповестяване: МСС 19, параграф 142, Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б)

documentation

Този член обозначава всички нива в йерархията на справедливите стойности. Освен това той представлява и стандартната величина за оста „Нива в йерархията на справедливите стойности“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Всички други сегменти [member]

Оповестяване: МСФО 15, параграф 115, Оповестяване: МСФО 8, параграф 16

documentation

Този член обозначава стопанските дейности и оперативните сегменти, които не се отчитат.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Корективна сметка за кредитните загуби от финансови активи

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 16

documentation

Сумата по корективната сметка, използвана за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби. [вж. Финансови активи]

periodStartLabel

Корективна сметка за кредитните загуби от финансови активи в началото на периода

periodEndLabel

Корективна сметка за кредитните загуби от финансови активи в края на периода

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Коректив за кредитните загуби [member]

Обичайна практика: МСС 12, параграф 81, буква ж)

documentation

Този член обозначава корективната сметка, използвана за отчитане на обезценките на финансови активи поради кредитни загуби.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Всички видове депозитарни разписки [member]

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Този член обозначава всички видове депозитарни разписки.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Всички години на застрахователните претенции [member]

Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 130

documentation

Този член обозначава всички години на застрахователните претенции. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Години на застрахователните претенции“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Амортизация на нематериални активи, активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти

Оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква б)

documentation

Размерът на амортизацията за нематериални активи, признати от направените разходи за постигане и изпълнение на договори с клиенти. [вж. Активи, признати от разходите за постигане и изпълнение на договори с клиенти; Разходи за амортизация на нематериалните активи]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Амортизация на нематериални активи, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ39, буква в)

documentation

Размерът на амортизацията за отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори; Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи; Видове застрахователни договори [member]]

negatedLabel

Амортизация на нематериални активи, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Разходи за амортизация на нематериалните активи

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размер на разходите за амортизация на нематериалните активи. Амортизацията е системното разпределяне на амортизируемите стойности на нематериалните активи през техния полезен живот.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Амортизация, нематериални активи, различни от репутацията

Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква д, подточка vi)

documentation

Размерът на амортизацията на нематериалните активи, различни от репутацията. [вж. Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи; Нематериални активи, различни от репутацията]

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

negatedLabel

Амортизация, нематериални активи, различни от репутацията

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Метод на амортизация, нематериални активи, различни от репутация

Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква б)

documentation

Методът на амортизация, използван за нематериалните активи, различни от репутацията, с определен полезен живот. [вж. Нематериални активи, различни от репутация; Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Амортизация на загубите (печалбите), възникващи при купуване на презастраховка

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква б), подточка ii)

documentation

Размерът на амортизацията на отсрочените загуби (печалби), възникващи при покупка на презастраховка. [вж. Разходи за амортизация на материалните и нематериалните активи; Печалби (загуби), признати в печалбата или загубата, при покупка на презастраховка]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Амортизационна норма, нематериални активи, различни от репутацията

Оповестяване: МСС 38, параграф 118, буква a)

documentation

Амортизационната норма, използвана за нематериалните активи, различни от репутацията. [вж. Нематериални активи, различни от репутацията]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Оповестяване: МСФО 7, параграф 9, буква б)

documentation

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, които са свързани с финансови активи, определени като оценени по справедлива стойност през печалбата или загубата, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Деривативни инструменти [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Финансови активи]

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Сума, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 9, буква б)

documentation

Сумата, с която кредитните деривативни инструменти или подобни инструменти, свързани със заеми или вземания, намаляват максималната изложеност на кредитен риск. [вж. Заеми и вземания; Кредитен риск [member]; Максимална изложеност на кредитен риск; Деривативни инструменти [member]]

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Сума, с която е намалено кредитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно

Оповестяване: МСФО 14, параграф 36

documentation

Сумата, с която е намалено кредитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се обърне напълно. [вж. Кредитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Сума, с която е намалено дебитното салдо по сметка за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно

Оповестяване: МСФО 14, параграф 36

documentation

Сумата, с която е намалено дебитното салдо по сметката за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, тъй като вече не може да се възстанови напълно. [вж. Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Сума, с която възстановимата стойност на единица превишава нейната балансова стойност

Оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подточка i), Оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д, подточка i)

documentation

Сумата, с която възстановимата стойност на единица (група от единици), генерираща(и) парични потоци, превишава нейната балансова стойност. [вж. Балансова стойност [member]; Единици, генериращи парични потоци [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Сума, с която стойност, зададена за ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата стойност

Оповестяване: МСС 36, параграф 134, буква е), подточка iii), Оповестяване: МСС 36, параграф 135, буква д), подточка iii)

documentation

Сумата, с която стойността, която е била дадена на ключово допускане, трябва да се промени, за да може възстановимата стойност на единица да бъде равна на балансовата ѝ стойност. [вж. Балансова стойност [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Сума, платена от предприятие за предоставяне на услуги, свързани с ключовия ръководен персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие

Оповестяване: МСС 24, параграф 18А

documentation

Сумата, платена от предприятието за предоставяне на услуги, свързани с ключовия управленски персонал, които се предоставят от отделно управляващо предприятие. [вж. Ключов управленски персонал на предприятието или предприятието майка [member]; Отделни управляващи предприятия [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Сума на прекласификациите или промените в представянето

Оповестяване: МСС 1, параграф 41, буква б)

documentation

Сумата, която се прекласифицира, когато предприятието промени класификацията или представянето в своите финансови отчети.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Сума, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансов пасив

Оповестяване: МСФО 7, параграф 10, буква г)

documentation

Сумата, представена в другия всеобхватен доход, реализиран при отписване на финансови пасиви, определени по справедлива стойност през печалбата или загубата. [вж. Друг всеобхватен доход]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Сума, прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 35Г, буква а)

documentation

Сумата, прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, представена като отделна статия в печалбата или загубата.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Сума, прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, новоопределени финансови активи

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39Л, буква е), подточка i)

documentation

Сумата, прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, свързана с новоопределени финансови активи, като се приложи подходът на припокриване.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Сума, прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 35Г, буква б)

documentation

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалбата или загубата, като се приложи подходът на припокриване, преди данъчно облагане. [вж. Друг всеобхватен доход]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Сума, прекласифицирана в другия всеобхватен доход от печалбата или загубата, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 35Г, буква б)

documentation

Сумата, призната в другия всеобхватен доход при прекласифициране от печалбата или загубата, като се приложи подходът на припокриване, с приспаднати данъци. [вж. Друг всеобхватен доход]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Сума, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба

Пример: МСФО 5, Пример: 12, Оповестяване: МСФО 5, параграф 38

documentation

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Други резерви; Друг всеобхватен доход; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Сумата, призната в другия всеобхватен доход и натрупана в собствения капитал, свързана с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба [member]

Пример: МСФО 5, Пример: 12, Оповестяване: МСФО 5, параграф 38

documentation

Този член обозначава компонент на собствения капитал, произтичащ от суми, които са признати в другия всеобхватен доход и натрупани в собствения капитал, свързани с нетекущи активи или групи за освобождаване, държани за продажба. [вж. Нетекущи активи или групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Друг всеобхватен доход]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Сума, призната в печалбата или загубата за отчетния период за отразяване на промените в лизинговите плащания, които произтичат от отстъпки по наеми, предоставени като пряко последствие от пандемията от COVID-19, за които лизингополучателят е прилагал практическа целесъобразна мярка по параграф 46А от МСФО 16.

Оповестяване: МСФО 16, параграф 60А, буква б)

documentation

Сумата, призната в печалбата или загубата за отчетния период за отразяване на промените в лизинговите плащания, които произтичат от отстъпки по наеми, предоставени като пряко последствие от пандемията от COVID-19, за които лизингополучателят е прилагал практическата целесъобразна мярка по параграф 46А от МСФО 16.

commentaryGuidance

Когато сумата представлява промяна, намаляваща лизинговите плащания, следва да се използва положителна величина по XBRL.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Сума, извадена от резерва от хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 7, параграф 24Д, буква а), Оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.11, буква г), подточка i)

documentation

Сумата, извадена от резерва от хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв от хеджиране на парични потоци]

negatedLabel

Сума, извадена от резерва от хеджиране на парични потоци и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Сума, извадена от резерва от промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.16

documentation

Сумата, извадена от резерва от промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв от промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута]

negatedLabel

Сума, извадена от резерва от промяна в стойността на базисните спредове за чуждестранна валута и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Сума, извадена от резерва от промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 9, параграф 6.5.16

documentation

Сумата, извадена от резерва от промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв от промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори]

negatedLabel

Сума, извадена от резерва от промяна в стойността на форуърдните елементи на форуърдните договори и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Сума, извадена от резерва от промяна във времевата стойност на опциите и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 0, параграф 6.5.15, буква б), подточка i)

documentation

Сумата, извадена от резерва от промяна във времевата стойност на опциите и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност. [вж. Резерв от промяна във времевата стойност на опции]

negatedLabel

Сума, извадена от резерва от промяна във времевата стойност на опциите и включена в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив) или неотменим ангажимент, за който се прилага отчитане на хеджирането по справедлива стойност

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Сума, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9, финансови активи, за които се прилага подходът на припокриване

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39Л, буква г), подточка i)

documentation

Сумата, отчетена в печалбата или загубата чрез прилагане на МСФО 9 за финансови активи, за които се прилага подходът на припокриване.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Суми, произтичащи от застрахователни договори [axis]

Обичайна практика: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4 - Оповестяване

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Изразходени суми, отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква д), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ39, буква б)

documentation

Увеличението на отсрочените разходи за придобиване (аквизиционни раздходи), произтичащи от застрахователни договори, възникнало от изразходените суми по тези разходи. [вж. Отсрочени разходи за придобиване (аквизиционни разходи), произтичащи от застрахователни договори]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Платими при поискване дължими суми, произтичащи от договори в обхвата на МСФО 17

Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 132, буква в)

documentation

Платимите при поискване дължими суми, произтичащи от договори в обхвата на МСФО 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Дължими суми, сделки между свързани лица

Оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б), Оповестяване: МСС 24, параграф 20

documentation

Дължимите суми, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Други дължими на приобретателя суми във връзка с прехвърлените активи

Оповестяване: МСФО 7, параграф 42Д, буква г)

documentation

Дължимите на приобретателя суми във връзка с прехвърлените финансови активи, различни от недисконтираните изходящи парични потоци, които биха или може да бъдат необходими за обратно изкупуване на отписани финансови активи (например, цената на упражняване в споразумението за опция). [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Вземания, сделки между свързани лица

Оповестяване: МСС 24, параграф 18, буква б), Оповестяване: МСС 24, параграф 20

documentation

Вземанията, възникнали от сделки между свързани лица. [вж. Свързани лица [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Суми, признати от датата на придобиване за всеки голям клас придобити активи и поети пасиви [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Признати суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква л, подточка iii)

documentation

Признатите суми по сделки, признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, преди данъчно облагане

Оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5

documentation

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, преди данъчно облагане. [вж. Финансови активи]

negatedLabel

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, преди данъчно облагане

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, с приспаднати данъци

Оповестяване: МСФО 9, параграф 5.6.5

documentation

Сумите, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, с приспаднати данъци. [вж. Финансови активи]

negatedLabel

Суми, извадени от собствения капитал и коригирани спрямо справедливата стойност на финансовите активи при прекласифицирането от категорията за оценяване по справедлива стойност през другия всеобхватен доход в друга категория, с приспаднати данъци

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 23, буква д)

documentation

Сумите, извадени от собствения капитал и включени в първоначалната стойност или друга балансова стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана, прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане. [вж. Балансова стойност [member]]

negatedLabel

Суми, извадени от собствения капитал и включени в балансовата стойност на нефинансов актив (пасив), чието придобиване или възникване е било хеджирана прогнозна сделка с висока вероятност, преди данъчно облагане

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Суми, обхванати от подлежащо на (принудително) изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи

Оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

documentation

Сумите, които са обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи. [вж. Финансови активи]

negatedTotalLabel

Общ размер на сумите, обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Суми, обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови активи [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Суми, обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви

Оповестяване: МСФО 7, параграф 13В, буква г)

documentation

Сумите, които са обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви. [вж. Финансови пасиви]

negatedTotalLabel

Общ размер на сумите, обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Суми, обхванати от подлежащо на изпълнение рамково споразумение за нетиране или подобна договореност, които не се прихващат срещу финансови пасиви [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Сума, която би била прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, като се приложи подходът на припокриване, ако прилагането на подхода на припокриване не бе отменено за финансовите активи

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39Л, буква е), подточка ii)

documentation

Сумата, която би била прекласифицирана от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход, ако прилагането на подхода на припокриване не бе отменено за финансовите активи.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Сума, която би била отчетена в печалбата или загубата, ако бе приложен МСС 39, финансови активи, към които се прилага подходът на припокриване

Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39Л, буква г), подточка ii)

documentation

Сумата, която би била отчетена в печалбата или загубата за финансовите активи, за които се прилага подходът на припокриване, ако бе приложен МСС 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Анализ на възрастта на финансовите активи, които са просрочени, но не са обезценени [text block]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 37, буква а)

documentation

Анализ на възрастта на финансови активи, които са просрочени, но не са обезценени. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка [text block]

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 36, буква в), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, НИ23, буква а)

documentation

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на външна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Външни кредитни класове [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка [text block]

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 36, буква в), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, НИ23, буква а)

documentation

Оповестяването на анализ на кредитните експозиции с използване на вътрешна система за кредитна оценка. [вж. Кредитни експозиции; Вътрешни кредитни класове [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени [text block]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 7, параграф 37, буква б)

documentation

Анализ на финансовите активи, които са индивидуално определени да бъдат обезценени, включително факторите, които предприятието взема предвид, когато определя, че те са обезценени. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Анализ на приходите и разходите [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Обявление на план за прекратяване на дейност [member]

Пример: МСС 10, параграф 22, буква б)

documentation

Този член обозначава обявлението на план за прекратяване на дейност.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране [member]

Пример: МСС 10, параграф 22, буква д)

documentation

Този член обозначава обявяване или начало на изпълнението на основно преструктуриране.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Годишни подобрения 2018-2020 т. – изменения на МСС 41 [member]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2024 г. МСС 41, параграф 65

documentation

Този член обозначава измененията на МСС 41, издадени като част от годишните подобрения на МСФО за 2018–2020 г. през май 2020 г. Предмет на изменението е данъчното облагане при оценяването по справедлива стойност.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Годишни подобрения 2018-2020 т. – изменения на МСФО 1 [member]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2024 г. МСФО 1, параграф 39АЖ

documentation

Този член обозначава измененията на МСФО 1, издадени като част от годишните подобрения на МСФО за 2018–2020 г. през май 2020 г. Изменението се отнася до дъщерното предприятие като предприятие, прилагащо за първи път стандартите.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Годишни подобрения 2018-2020 т. – изменения на МСФО 9 [member]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2024 г. МСФО 9, параграф 7.1.9

documentation

Този член обозначава измененията на МСФО 9, издадени като част от годишните подобрения на МСФО за 2018–2020 г. през май 2020 г. Предмет на изменението са таксите в 10-процентния критерий за отписването на финансови пасиви.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Годишни подобрения на МСФО за 2018–2020 г. [member]

Оповестяване: Изтича на 1.1.2024 г. МСС 41,параграф 65, Оповестяване Изтича на 1.1.2024 г. МСФО 1, параграф 39АЖ, Оповестяване: Изтича на 1.1.2024 г. МСФО 9, параграф 7.1.9

documentation

Този член обозначава годишните подобрения на МСФО за 2018–2020 г., издадени през май 2020 г.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Приложима данъчна ставка

Оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii)

documentation

Приложимата ставка на данъка върху дохода.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Площ на земята, използвана за селскостопански дейности

Обичайна практика: МСС 41, параграф 46, буква б), подточка i)

documentation

Площта на земята, използвана за селскостопански дейности от предприятието.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Държани дългови инструменти, обезпечени с активи

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на държаните дългови инструменти, които са обезпечени с базови активи. [вж. Държани дългови инструменти]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Финансирания, обезпечени с активи [member]

Пример: МСФО 12, параграф Б23, буква б)

documentation

Този член обозначава финансиранията, обезпечени с активи.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Обезпечени с активи ценни книжа, сума като част от справедливата стойност на активите по план

Пример: МСС 19, параграф 142, буква ж)

documentation

Сумата, с която ценните книжа, обезпечени с базови активи, допринасят за справедливата стойност на активите по плана с дефинирани доходи. [вж. Активи по план, по справедлива стойност; Планове с дефинирани доходи [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Обезпечени с активи ценни книжа, процентен дял от справедливата стойност на активите по план

Обичайна практика: МСС 19, параграф 142, буква ж)

documentation

Процентният дял, с който ценните книжа, обезпечени с базови активи, допринасят за справедливата стойност на активите по плана с дефинирани доходи. [вж. Активи по план, по справедлива стойност; Планове с дефинирани доходи [member]] [срв.: Обезпечени с активи ценни книжа, сума като част от справедливата стойност на активите по план]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Активи, признати за очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква й), Оповестяване: МСФО 3, параграф Б67, буква в)

documentation

Размерът на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на условни пасиви, признати в бизнес комбинация. [вж. Условни пасиви [member]; Очаквано възстановяване, условни пасиви в бизнес комбинация; Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Активи, признати за очаквано възстановяване, други провизии

Оповестяване: МСС 37, параграф 85, буква в)

documentation

Размерът на активите, които са били признати за очакваното възстановяване на други провизии. [вж. Очаквано възстановяване, други провизии; Други провизии]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Активи

Оповестяване: МСС 1, параграф 55, Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а), Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква б), Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква д), Оповестяване: МСФО 8, параграф 23, Оповестяване: МСФО 8, параграф 28, буква в)

documentation

Размерът на настоящ икономически ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития. Икономически ресурс е право, което може да произведе икономически ползи.

totalLabel

Общо активи

periodStartLabel

Активи към началото на периода

periodEndLabel

Активи към края на периода

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Активи [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Активи и пасиви [axis]

Оповестяване: МСС 1, параграф 125

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [axis]

Оповестяване: МСФО 5, параграф 38

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба [member]

Оповестяване: МСФО 5, параграф 38

documentation

Този член обозначава активите и пасивите, които са класифицирани като държани за продажба. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Активи и пасиви [member]

Оповестяване: МСС 1, параграф 125

documentation

Този член обозначава активите и пасивите. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви“, ако не се използва друг член. [вж. Активи; Пасиви]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Активи и пасиви, некласифицирани като държани за продажба [member]

Оповестяване: МСФО 5, параграф 38

documentation

Този член обозначава активите и пасивите, които не са класифицирани като държани за продажба. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба“, ако не се използва друг член. [вж. Нетекущи активи, държани за продажба [member]; Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба; Групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Активи и дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени

Оповестяване: МСФО 14, параграф 21

documentation

Размерът на активите и дебитните салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени. [вж. Активи; Дебитни салда по сметки за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Активи, произтичащи от проучване и оценка на минерални ресурси

Оповестяване: МСФО 6, параграф 24, буква б)

documentation

Размерът на активите, произтичащи от търсенето на минерални ресурси, включително минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяеми ресурси, след като предприятието е получило юридически права да извършва проучвания в конкретна област, както и определянето на техническата осъществимост и търговската приложимост на добиването на минералните ресурси.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Активи, произтичащи от застрахователни договори

Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква б)

documentation

Размерът на признатите активи, произтичащи от застрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Активи за парични потоци за придобиване на застраховки

Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 105А, Оповестяване: В сила от 1.1.2023 г. МСФО 17, параграф 109А

documentation

Размерът на паричните потоци за придобиване на застраховки, представляващи активи, които са признати като парични потоци за придобиване на застраховки (или парични потоци за придобиване на застраховки, за които е признат пасив по силата на друг МСФО), платени преди признаването на съответната група застрахователни договори. Паричните потоци за придобиване на застраховки са парични потоци, възникващи от разходите за продажба, сключване (подписване) и започване на група застрахователни договори (които са издадени или се очаква да бъдат издадени), които са пряко относими към портфейла от застрахователни договори, към който принадлежи групата. Тези парични потоци включват парични потоци, които не са пряко относими към отделни договори или групи застрахователни договори в рамките на портфейла. [вж. Активи; Застрахователни договори [member]]

periodStartLabel

Активи за парични потоци за придобиване на застраховки към началото на периода

periodEndLabel

Активи за парични потоци за придобиване на застраховки към края на периода

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Държано обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква а)

documentation

Справедливата стойност на държаното обезпечение, което може да бъде продавано или повторно залагано при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Държани активи за хеджиране на пасиви, възникващи от финансови дейности [member]

Пример: МСС 7 – В. Равнение на пасивите, възникващи от финансови дейности, Пример: МСС 7, параграф 44В

documentation

Този член обозначава държаните активи за хеджиране на пасиви, възникващи от финансови дейности. [вж. Активи; Пасиви, възникващи от финансови дейности]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Активи минус текущи пасиви

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Размерът на активите, намален с размера на текущите пасиви.

netLabel

Активи минус текущи пасиви

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Активи минус текущи пасиви [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Активи (пасиви) на план за доходи (осигуряване)

Оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква a)

documentation

Размерът на активите на план за пенсионно осигуряване, намалена с пасивите, различни от актюерската настояща стойност на обещаните пенсионни доходи.

periodStartLabel

Нетни активи на разположение за изплащане на доходи към началото на периода

periodEndLabel

Нетни активи на разположение за изплащане на доходи към края на периода

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Активи, придобити посредством влизане във владение на обезпечение или други форми на кредитно подобрение

Оповестяване: МСФО 7, параграф 38, буква а)

documentation

Размерът на активите, придобити от предприятието посредством влизане във владение на обезпечение, на което е притежател, или на други форми на кредитно подобрение (например гаранции). [вж. Гаранции [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Активи на план за доходи (осигуряване)

Оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква a), подточка i)

documentation

Размерът на активите, държани от планове за пенсионно осигуряване. [вж. Планове с дефинирани доходи [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Активи, различни от паричните средства или техните еквиваленти, в придобито или прехвърлено дъщерно предприятие или стопански субекти

Оповестяване: МСС 7, параграф 40, буква г)

documentation

Размерът на активите в дъщерни предприятия или други стопански субекти, върху които контролът е придобит или изгубен. [вж. Дъщерни предприятия [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Активи, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти

Оповестяване: МСФО 15, параграф 128, буква а)

documentation

Размерът на активите, признати от разходите за постигане или изпълнение на договори с клиенти. Разходите за постигане на договор с клиент са допълнителните разходи за постигане на договора, които предприятието не би направило, ако договорът не бе постигнат. Разходите за изпълнение на договор с клиент са разходите, които са свързани пряко с договор или с очакван договор, който предприятието може да определи конкретно.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Активи, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка със структурирани предприятия

Оповестяване: МСФО 12, параграф 29, буква а)

documentation

Размерът на активите, признати във финансовите отчети на предприятието във връзка с неговите участия в структурирани предприятия. [вж. Активи; Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Продадено или повторно заложено обезпечение при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, по справедлива стойност

Оповестяване: МСФО 7, параграф 15, буква б)

documentation

Справедливата стойност на продадено или повторно заложено обезпечение, което може да се продава или залага повторно при липса на неизпълнение от страна на собственика на обезпечението. [вж. По справедлива стойност [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Активи, които предприятието продължава да признава

Оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

documentation

Размерът на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Активи, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

documentation

Размерът на прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Активи, към които се прилагат значителни ограничения

Оповестяване: МСФО 12, параграф 13, буква в)

documentation

Размерът на активите в консолидираните финансови отчети на групата, към които се прилагат значителни ограничения (например законови, договорни и регулаторни ограничения) върху способността на предприятието да има достъп или да използва активите.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Активи, прехвърлени на структурирани предприятия, към момента на прехвърляне

Оповестяване: МСФО 12, параграф 27, буква в)

documentation

Сумата, към момента на прехвърляне, на всички активи, прехвърлени на структурирани предприятия. [вж. Неконсолидирани структурирани предприятия [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Активи по издадени застрахователни и презастрахователни договори

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСС 1, параграф 55, Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква б), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ20, буква б)

documentation

Размерът на активите по издадени застрахователни и презастрахователни договори. [вж. Видове застрахователни договори [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Активи по прехвърлено презастраховане

Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСС 1, параграф 55, Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 37, буква б), Пример: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, НИ20, буква в)

documentation

Размерът на активите по презастрахователни договори, по които притежателят на полицата е предприятието.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Активи със значителен риск от съществени корекции в рамките на следващата финансова година

Оповестяване: МСС 10, параграф 125, буква б)

documentation

Размерът на активите, за които са направени допускания, които крият значителен риск от съществени корекции на стойността на тези активи в рамките на следващата финансова година.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава

Оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква д)

documentation

Размерът на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава изцяло. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Свързани пасиви, които предприятието продължава да признава до степента на продължаващото участие

Оповестяване: МСФО 7, параграф 42Г, буква е)

documentation

Размерът на пасивите, свързани с прехвърлените финансови активи, които предприятието продължава да признава до степента на своето продължаващо участие. [вж. Финансови активи]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Асоциирани предприятия [member]

Оповестяване: МСС 24, параграф 19, буква г), Оповестяване: МСС 27, параграф 16, буква б), Оповестяване: МСС 27, параграф 17, буква б), Оповестяване: МСФО 12, параграф Б4, буква г), Оповестяване: Изтича на 1.1.2023 г. МСФО 4, параграф 39Й, буква а), Оповестяване: В сила от първото прилагане на МСФО 9 МСФО 4, параграф 39М, буква а)

documentation

Този член обозначава предприятията, върху които инвеститорът има значително влияние.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

По себестойност или цена на придобиване [member]

Оповестяване: МСС 40, параграф 32А, Оповестяване: МСС 41, параграф 50, Оповестяване: МСС 41, параграф 55

documentation

Този член обозначава оценяването по себестойност или цена на придобиване. Себестойността или цената на придобиване е размера на платените парични средства или техни еквиваленти или справедливата стойност на друго възнаграждение, дадено за придобиване на актив в момента на неговото придобиване или изграждане, или, когато е приложимо, сумата, приписвана на този активпри първоначалното му признаване в съответствие с особените изисквания на други МСФО.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

По себестойност или цена на придобиване или в съответствие с МСФО 16 в рамките на модела на справедливата стойност [member]

Оповестяване: МСС 40, параграф 78

documentation

Този член обозначава оценяване по себестойност или цена на придобиване или в съответствие с МСФО 16, когато моделът на справедливата стойност се използва от предприятието като цяло за оценяване на един клас активи. [вж. По себестойност или цена на придобиване [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

По справедлива стойност [member]

Оповестяване: МСС 40, параграф 32А, Оповестяване: МСС 41, параграф 50, Оповестяване: МСФО 13, параграф 93, буква а)

documentation

Този член обозначава оценяване, базирано на справедливата стойност. Справедливата стойност е цената, която би била получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Отнасяне на разходите по икономически елементи към функционалните им предназначения [axis]

Обичайна практика: МСС 1, параграф 104, Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

commentaryGuidance

Наименованието на елемента и стандартното обозначение на всеки разширителен (допълнителен) член на тази ос следва да бъдат съобразени с наименованието на елемента и обозначението на равнозначна статия от таксономията по МСФО, когато съществува такава статия. Единствената разлика е в това, че наименованието и обозначенията на разширителните членове съдържат термина member (член), докато наименованието и обозначенията на статията не съдържат този термин.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Възнаграждения на одиторите

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието.

totalLabel

Общ размер на възнагражденията на одиторите

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Възнаграждения на одиторите [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Възнаграждения на одиторите за одитни услуги

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за одитни услуги.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Възнаграждения на одиторите за други услуги

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за услуги, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Възнаграждения на одиторите за данъчни услуги

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на възнагражденията, платени или дължими на одиторите на предприятието за данъчни услуги.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Одобрени поети капиталови задължения, за които няма сключен договор

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на поетите капиталови задължения, които са одобрени от предприятието, но за които предприятието не е сключило договор. [вж. Поети капиталови задължения]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Финансови активи на разположение за продажба [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Средна ефективна данъчна ставка

Оповестяване: МСС 12, параграф 81, буква в), подточка ii)

documentation

Разходите (приходите) за (от) данъци, разделени на счетоводната печалба. [вж. Счетоводна печалба]

totalLabel

Общ размер на средната ефективна данъчна ставка

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Среден обменен курс

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Средният обменен курс, използван от предприятието. Обменен (валутен) курс е съотношението, в което се обменят две валути.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Среден брой на наетите лица

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Средният брой на персонала, нает от предприятието за даден период.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Средна цена на хеджиращ инструмент

Оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б)

documentation

Средната цена на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Среден курс (цена) на хеджиращ инструмент

Оповестяване: МСФО 7, параграф 23Б, буква б)

documentation

Средният курс (цена) на хеджиращ инструмент. [вж. Хеджиращи инструменти [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Салда по разплащателни сметки от клиенти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на салдата по разплащателните сметки на клиенти, държани от предприятието.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Салда по безсрочни депозити от клиенти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на салдата по безсрочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Салда по други депозити от клиенти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на салдата в депозитните сметки на клиенти, държани от предприятието, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Салда по срочни депозити от клиенти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на салдата по срочни депозити на клиенти, държани от предприятието.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Салда в банки

Обичайна практика: МСС 7, параграф 45

documentation

Размерът на паричните салда, държани в банки.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Активи по банкови акцепти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Размерът на банковите акцепти, признати като активи.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Пасиви по банкови акцепти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Размерът на банковите акцепти, признати като пасиви.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Банкови и подобни такси

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на банковите и подобните такси, признати от предприятието като разход.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Салда по сметки в централни банки, с изключение на задължителни депозити по резерви

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на салдата по сметки, държани в централни банки, с изключение на депозитите за задължителните резерви. [вж. Депозити за задължителните резерви в централни банки]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Получени заеми от банки, недисконтирани парични потоци

Пример: МСФО 7, параграф Б11Г, Пример: МСФО 7, НИ31А

documentation

Размерът на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с получени заеми от банки. [вж. Получени заеми]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Държани банкови дългови инструменти

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Стойността на дълговите инструменти, държани от предприятието, които са издадени от банка. [вж. Държани дългови инструменти]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Други банкови споразумения, класифицирани като парични еквиваленти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 45

documentation

Класификация на паричните еквиваленти, представляващи банкови споразумения, които предприятието не оповестява отделно в същия отчет или пояснително приложение. [вж. Парични еквиваленти]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Банкови овърдрафти

Обичайна практика: МСС 7, параграф 45

documentation

Сумата, която е била изтеглена от сметка в превишение на наличното парично салдо. Това се разглежда като краткосрочно отпускане на кредит от банката. [вж. Парични средства и парични еквиваленти]

negatedLabel

Банкови овърдрафти

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на инструмент от продължаващи дейности, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции

Обичайна практика: МСС 33, параграф А14

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на инструмент от продължаващи дейности за инструмент на собствения капитал, който дава право на участие в печалбата с обикновените акции по предварително определена формула. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на инструмент, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции; Продължаващи дейности [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на инструмент от преустановени дейности, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции

Обичайна практика: МСС 33, параграф А14

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на инструмент от преустановени дейности за инструмент на собствения капитал, който дава право на участие в печалбата с обикновените акции по предварително определена формула. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на инструмент, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции; Преустановени дейности [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на инструмент, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции

Обичайна практика: МСС 33, параграф А14

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция за инструмент на собствения капитал, който дава право на участие в печалбата с обикновените акции по предварително определена формула.

totalLabel

Общ размер на основната нетна печалба (загуба) на инструмент, инструменти на собствения капитал с право на участие в печалбата, различни от обикновените акции

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция

Оповестяване: МСС 33, параграф 66, Оповестяване: МСС 33, параграф 67

documentation

Размерът на печалбата (загубата), полагаща се на притежателите на обикновени акции в предприятието майка (числител), разделен на среднопретегления брой обикновени акции в обращение през периода (знаменател).

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана (отбелязана) два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност“, когато: а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

totalLabel

Общ размер на основната нетна печалба (загуба) на акция

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности

Оповестяване: МСС 33, параграф 66, Оповестяване: МСС 33, параграф 67

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Продължаващи дейности [member]]

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности“, когато: а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци

Оповестяване: МСС 33, параграф 67, Оповестяване: МСФО 14, параграф 26

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция от продължаващи дейности, която включва нетния оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетен оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно изменение на съответните отсрочени данъци; Продължаващи дейности [member]]

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от продължаващи дейности, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци“, когато а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности

Оповестяване: МСС 33, параграф 67, Оповестяване: МСС 33, параграф 68

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Преустановени дейности [member]]

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности“, когато: а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци

Оповестяване: МСС 33, параграф 67, Оповестяване: МСФО 14, параграф 26

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция от преустановени дейности, която включва нетния оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетен оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно изменение на съответните отсрочени данъци; Преустановени дейности [member]]

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност от преустановени дейности, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци“, когато а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Основна нетна печалба (загуба) на акция, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци

Оповестяване: МСС 33, параграф 67, Оповестяване: МСФО 14, параграф 26

documentation

Основна нетна печалба (загуба) на акция, която включва нетния оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени, и нетното изменение на съответните отсрочени данъци. [вж. Основна нетна печалба (загуба) на акция; Нетен оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени във връзка с печалбата или загубата и нетно изменение на съответните отсрочени данъци]

commentaryGuidance

Отчитаната стойност трябва да бъде маркирана два пъти – с този елемент и с елемента „Нетна печалба (загуба) на акция с намалена стойност, в т.ч. нетният оборот по сметките за отсрочени разчети по дейности с регулирани цени и нетното изменение на съответните отсрочени данъци“, когато: а) основната нетна печалба на акция и нетната печалба на акция с намалена стойност са равни; и б) предприятието представя една статия за изпълнение на задължението за двойно представяне по параграф 67 от МСС 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Основна нетна печалба на акция [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Описание на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави

Оповестяване: МСФО 8, параграф 33, буква а)

documentation

Описанието на основанието за отнасяне на приходите от външни клиенти към отделните държави. [вж. Приходи]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Биологични активи носители [member]

Пример: МСС 41, параграф 43

documentation

Този член обозначава биологичните активи носители. Биологичните активи носители са всички онези, които не са биологични активи за потребление. [вж. Биологични активи; Биологични активи за потребление [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Растения носители

Пример: МСС 16, параграф 37, буква и)

documentation

Размерът на имотите, машините и съоръженията, представляващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Растения носители [member]

Пример: МСС 16, параграф 37, буква и)

documentation

Този член обозначава клас имоти, машини и съоръжения, представляващи растения носители. Растение носител е живо растение, което: а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция; б) се очаква да осигурява продукция за повече от един период; и в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчна стойност. [вж. Имоти, машини и съоръжения]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Изплатени или дължими доходи

Оповестяване: МСС 26, параграф 35, буква б), подточка v)

documentation

Размерът на изплатените или дължимите доходи за плановете за пенсионно осигуряване.

negatedLabel

Изплатени или дължими доходи

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Най-надеждна приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за придобити вземания

Оповестяване: МСФО 3, параграф Б64, буква з, подточка iii)

documentation

Най-надеждната приблизителна оценка към датата на придобиване на договорни парични потоци, които не се очаква да бъдат събрани за вземания, придобити в бизнес комбинации. [вж. Бизнес комбинации [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Биологични активи

Оповестяване: МСС 1, параграф 54, буква е), Пример: МСС 41, параграф 43, Оповестяване: МСС 41, параграф 50

documentation

Стойност на живите животни или растения, признати като активи.

periodStartLabel

Биологични активи към началото на периода

periodEndLabel

Биологични активи към края на периода

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Биологични активи, възраст [member]

Пример: МСС 41, параграф 43

documentation

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по възраст. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по възраст“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Биологични активи [axis]

Обичайна практика: МСС 41, параграф 50

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Биологични активи по възраст [axis]

Пример: МСС 41, параграф 43

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Биологични активи по групи [axis]

Оповестяване: МСС 41, параграф 41

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Биологични активи по видове [axis]

Пример: МСС 41, параграф 43

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Биологични активи, група [member]

Оповестяване: МСС 41, параграф 41

documentation

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по групи. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по групи“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Биологични активи [member]

Обичайна практика: МСС 41, параграф 50

documentation

Този член обозначава живите животни или растения. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи“, ако не се използва друг член.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Биологични активи, заложени като обезпечение за задължения

Оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква a)

documentation

Размерът на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Биологични активи, вид [member]

Пример: МСС 41, параграф 43

documentation

Този член обозначава всички биологични активи, разпределени по видове. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Биологични активи по видове“, ако не се използва друг член. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено

Оповестяване: МСС 41, параграф 49, буква a)

documentation

Размерът на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено. [вж. Биологични активи]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Издадени облигации

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Стойността на издадените от предприятието облигации.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Издадени облигации, недисконтирани парични потоци

Пример: МСФО 7, параграф Б11Г, Пример: МСФО 7, НИ31А

documentation

Размерът на договорните недисконтирани парични потоци, свързани с издадените облигации. [вж. Издадени облигации]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Разходи по заеми [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Капитализирани разходи по заеми

Оповестяване: МСС 23, параграф 26, буква a)

documentation

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са пряко относими към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, и които са част от себестойността или цената на придобиване на този актив.

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Направени разходи по заеми

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства.

commentaryGuidance

За този елемент обичайно се въвежда положителна величина по XBRL. Може да се въведе и отрицателна величина по XBRL, ако този елемент се използва с членовете, към които има препратка. [вж. Натрупана амортизация на материални и нематериални активи [member]; Натрупана амортизация на материални и нематериални активи и обезценка [member]; Натрупана обезценка [member]; Съвкупна корекция на балансовите стойности, отчетени съгласно предишните ОСП [member]; Ефект от тавана на активите [member]; Ефект от преминаването към МСФО [member]; Отстраняване на вътрешносегментни суми [member]; Финансова прогноза за входящите (изходящите) парични потоци за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Финансова прогноза за печалбата (загубата) за единица, генерираща парични потоци, входящи данни за оценяването [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика и поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради промени в счетоводната политика, изисквани от МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради поправки на грешки от предходни периоди [member]; Увеличение (намаление) поради отклонение от изискване на МСФО [member]; Увеличение (намаление) поради доброволни промени в счетоводната политика [member]; Съществени изравнителни статии [member]; Активи по план [member]; Настояща стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи [member]; Определена наново сума [member]; Дял на презастрахователя от сумата, произтичаща от застрахователни договори [member]; Ефект от диверсификацията на рисковете [member]; Изкупени собствени акции [member]]

totalLabel

Общ размер на направените разходи по заеми

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Разходи по заеми, признати като разход

Обичайна практика: МСС 1, параграф 112, буква в)

documentation

Размерът на разходите за лихви и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средства, които са признати като разход.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Получени заеми

Обичайна практика: МСС 1, параграф 55

documentation

Размерът на непогасените заети средства, които предприятието е задължено да изплати.

totalLabel

Общ размер на получените заеми

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Получени заеми [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Получени заеми, корекция на базата на лихвения процент

Обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

documentation

Корекцията на базата (референтния лихвен процент), използвана за изчисляване на лихвения процент по получените заеми. [вж. Получени заеми]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Получени заеми по наименования [axis]

Обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

documentation

Оста на таблица определя зависимостта между членовете в таблицата и статиите или понятията, с които се попълва таблицата.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Получени заеми по наименования [member]

Обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

documentation

Този член обозначава всички получени заеми, разпределени по наименования. Освен това той представлява и стандартната стойност за оста „Получени заеми по наименования“, ако не се използва друг член. [вж. Получени заеми]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Получени заеми, по вид [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Получени заеми, лихвен процент

Обичайна практика: МСФО 7, параграф 7

documentation