EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2067-20210101

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 година за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01

02018R2067 — BG — 01.01.2021 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2067 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 334, 31.12.2018 г., стp. 94)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2084 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2020 година

  L 423

23

15.12.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2067 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват разпоредбите за проверка на докладите, представени съгласно Директива 2003/87/ЕО, и за акредитация и надзор на проверяващите органи.

Освен това, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008, с настоящия регламент се определят разпоредбите за взаимно признаване на проверяващите органи и за партньорска оценка на националните органи по акредитация в съответствие с член 15 от Директива 2003/87/ЕО.

▼M1

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на проверката на данните за емисиите на парникови газове и за тонкилометрите за периода след 1 януари 2019 г., представени съгласно член 14 от Директива 2003/87/ЕО, и по отношение на проверката на данните от значение за осъвременяване на ex-ante параметрите и за определяне на безплатното разпределяне на квоти на инсталации съгласно член 10а от посочената директива.

▼B

Член 3

Определения

Освен определенията, установени в член 3 от Директива 2003/87/ЕО и член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„риск от неоткриване“ означава рискът проверяващият орган да не открие значителна неточност;

2) 

„акредитация“ означава атестация от национален орган по акредитация, че даден проверяващ орган отговаря на изискванията съгласно хармонизираните стандарти по смисъла на член 2, точка 9 от Регламент (ЕО) № 765/2008, както и на изискванията в настоящия регламент, за да извършва проверката на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с настоящия регламент;

▼M1

3) 

„проверяващ орган“ означава юридическо лице, извършващо дейности по проверката съгласно настоящия регламент и акредитирано от национален орган по акредитация съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 и настоящия регламент, или оправомощено по друг начин физическо лице към момента на изготвяне на доклад от проверката, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от посочения регламент;

▼B

4) 

„проверка“ означава дейностите, които се извършват от проверяващ орган с цел изготвянето на доклад от проверката в съответствие с настоящия регламент;

5) 

„неточност“ означава пропуск, невярно представяне или грешка в докладваните данни на оператор или оператор на въздухоплавателно средство с изключение на допустимата неопределеност съгласно член 12, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

6) 

„съществена неточност“ означава неточност, която по мнението на проверяващия орган, поотделно или заедно с други неточности, надвишава нивото на същественост или би могла да повлияе на обработването от страна на компетентния орган на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

▼M1

6а) 

„годишен доклад за равнището на дейност“ означава доклад, представен от оператор съгласно член 3, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията ( 1 );

▼M1

7) 

„доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство“ означава годишният доклад за емисиите, който се представя от оператор или оператор на въздухоплавателно средство съгласно член 14, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, или докладът за тонкилометрите, който се представя от оператор на въздухоплавателно средство, подаващ заявление за разпределяне на квотите съгласно членове 3д) и 3е) от посочената директива, докладът с базови данни, представен от оператора съгласно член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или докладът с данните за нов участник, представен от оператора съгласно член 5, параграф 2 от посочения регламент, или годишният доклад за равнището на дейност;

▼B

8) 

„обхват на акредитацията“ означава дейностите, посочени в приложение I, за които се иска или е получена акредитация;

9) 

„компетентност“ означава способността да се прилагат знания и умения за извършване на дадена дейност;

10) 

„ниво на същественост“ означава количественият праг или границата, над които неточностите, поотделно или заедно с други неточности, се считат от проверяващия орган за съществени;

11) 

„система за контрол“ означава оценката на риска на оператор или оператор на въздухоплавателно средство и всички контролни дейности, включително тяхното непрекъснато управление, които оператор или оператор на въздухоплавателно средство е установил, документирал, приложил и поддържал съгласно член 59 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или съгласно член 11 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , в зависимост от това кое е приложимо;

12) 

„контролни дейности“ означава всички извършвани действия или прилагани мерки от оператор или оператор на въздухоплавателно средство за намаляване на присъщите рискове;

13) 

„несъответствие“ има едно от следните значения:

а) 

за целите на проверката на доклад за емисиите на оператор — всяко действие или бездействие от страна на оператора, което противоречи на разрешителното за емисии на парникови газове и на изискванията в плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган,

б) 

за целите на проверката на доклад за емисиите или тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство — всяко действие или бездействие на оператор на въздухоплавателно средство, което противоречи на изискванията в плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган,

▼M1

в) 

за целите на проверката на доклад с базови данни, представен от оператора съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или на доклад с данни за нов участник, представен от оператора съгласно член 5, параграф 2 от посочения регламент, или годишен доклад за равнището на дейност — всяко действие или бездействие на оператора, което противоречи на изискванията в плана относно методиката за мониторинг;

▼B

г) 

за целите на акредитацията съгласно глава IV — всяко действие или бездействие на проверяващ орган, което противоречи на изискванията на настоящия регламент;

14) 

„място“ за целите на проверката на доклада за емисиите или тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство означава местата, където се определя и управлява процесът на мониторинг, включително местата, където се контролират и съхраняват съответните данни и информация;

15) 

„контролна среда“ означава средата, в която функционира системата за вътрешен контрол и се извършват всички действия на ръководството на оператор или оператор на въздухоплавателно средство с оглед на запознаването с тази система за вътрешен контрол;

16) 

„присъщ риск“ означава рискът даден параметър в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство да съдържа неточности, които могат да са съществени, поотделно или заедно с други неточности, независимо от ефекта на всички предприети съответни контролни дейности;

17) 

„контролен риск“ означава рискът даден параметър в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство да съдържа неточности, които могат да са съществени, поотделно или заедно с други неточности, и които не могат да се предотвратят или открият и коригират своевременно от системата за контрол;

18) 

„риск на проверката“ означава рискът — който е функция на присъщия риск, контролния риск или риска от неоткриване, — проверяващият орган да изрази неуместно становище от проверката, когато докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство съдържа съществени неточности;

19) 

„разумна увереност“ означава висока, но не абсолютна степен на увереност, изразена категорично в становището от проверката, че проверяваният доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности;

20) 

„аналитични процедури“ означава анализът на колебанията и тенденциите в данните, включително анализ на връзките, които противоречат на друга съответна информация или които се отклоняват от прогнозните количества;

21) 

„вътрешна документация по проверката“ означава цялата вътрешна документация, която проверяващият орган е събрал като документални доказателства и обосновка на дейностите, извършени при проверката на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

22) 

„водещ одитор по СТЕ на ЕС“ означава одитор по СТЕ на ЕС, който ръководи и наблюдава екипа за проверката и който отговаря за извършване и докладване на проверката на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

23) 

„одитор по СТЕ на ЕС“ означава лице от екипа за проверката, което отговаря за извършването на проверка на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство и което е различно от водещия одитор по СТЕ на ЕС;

24) 

„технически експерт“ означава лице, което предоставя задълбочени знания и експертен опит по специфични въпроси, необходими за извършване на дейностите по проверката за целите на глава III и за извършване на дейностите по акредитация за целите на глава V;

25) 

„степен на увереност“ означава степента на увереност, която проверяващият орган изразява относно доклада от проверката въз основа на целта за намаляване на риска на проверката в зависимост от обстоятелствата по ангажимента за проверката;

26) 

„оценител“ означава лице, определено от национален орган по акредитация да извършва оценка на проверяващ орган съгласно настоящия регламент самостоятелно или като част от екип за оценката;

27) 

„водещ оценител“ означава оценител, на когото е възложена цялостната отговорност за оценката на проверяващ орган съгласно настоящия регламент;

28) 

„доклад с базови данни“ означава доклад, представен от оператор съгласно член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

29) 

„доклад с данни за нов участник“ означава доклад, представен от оператор съгласно член 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

▼M1

30) 

„период на докладване за равнището на дейност“ означава приложимият период, който предхожда представянето на годишния доклад за равнището на дейност съгласно член 3, параграф 1 от регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.

▼M1

Член 4

Презумпция за съответствие

Когато проверяващият орган докаже, че отговаря на критериите, установени в съответните хармонизирани стандарти, определени в член 2, точка 9 от Регламент (ЕО) № 765/2008, или в части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на член 7, параграфи 1 и 4, член 22, член 27, параграф 1, и членове 28, 31 и 32 от настоящия регламент се приема, че той отговаря на изискванията по глави II и III от настоящия регламент, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

▼B

Член 5

Обща рамка за акредитацията

Ако настоящият регламент не съдържа специални разпоредби относно състава на националните органи по акредитация или относно свързаните с акредитацията дейности и изисквания, се прилагат съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008.ГЛАВА II

ПРОВЕРКА

Член 6

Надеждност на проверката

▼M1

Провереният доклад за емисиите, докладът за тонкилометрите, докладът с базови данни, докладът с данни за нов участник и годишният доклад за равнището на дейност са надеждни за ползвателите. Те представят достоверно това, което имат за цел да представят или може основателно да се очаква, че представят.

▼B

Процесът на проверка на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство е ефективен и надежден инструмент, подпомагащ осигуряването на качеството и процедурите за качествен контрол и предоставящ информация, която служи на съответния оператор или оператор на въздухоплавателно средство за предприемане на действия за подобряване на резултатите от мониторинга и докладването на емисиите или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.

Член 7

Общи задължения на проверяващия орган

1.  
Проверяващият орган извършва проверката и дейностите, които се изискват по настоящата глава, с цел изготвяне на доклад от проверката, който заключава с разумна увереност, че в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средства няма съществени неточности.
2.  
Проверяващият орган планира и извършва проверката с отношение на професионален скептицизъм, отчитайки, че могат да съществуват обстоятелства, които да доведат до съществени неточности в информацията от доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство.
3.  
Проверяващият орган трябва да извършва проверката в интерес на обществото и да е независим от оператора или оператора на въздухоплавателно средство и компетентните органи, отговорни за прилагането на Директива 2003/87/ЕО.
4.  

По време на проверката проверяващият орган оценява дали:

▼M1

а) 

докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство е пълен и отговаря на изискванията съгласно приложение X към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, съгласно приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или член 3, параграф 2 от регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, според случая;

▼B

б) 

операторът или операторът на въздухоплавателно средство е действал в съответствие с изискванията на разрешителното за емисии на парникови газове и плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, когато това касае проверката на доклад за емисиите на оператор, и в съответствие с изискванията на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, когато това касае проверката на доклад за емисиите или тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство;

▼M1

в) 

операторът е действал в съответствие с изискванията на плана относно методиката за мониторинг съгласно член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, одобрен от компетентния орган, когато става въпрос за проверка на доклад с базови данни на оператор, доклад с данни за нов участник; или годишен доклад за равнището на дейност;

▼B

г) 

данните в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство съдържат съществени неточности;

д) 

съществува информация в подкрепа на дейностите по движението на данните на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, системата за контрол и съответните процедури за подобряване на резултатите от техния мониторинг и докладване.

Чрез дерогация от буква в) проверяващият орган оценява дали планът на оператор относно методиката за мониторинг отговаря на изискванията от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , когато този план не подлежи на одобрение от компетентния орган преди представяне на доклада с базови данни. Ако проверяващият орган установи, че планът относно методиката за мониторинг не отговаря на Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , операторът изменя плана по такъв начин, че да отговаря на посочения регламент.

За целите на буква г) от настоящия параграф проверяващият орган получава ясни и обективни доказателства от оператора или оператора на въздухоплавателно средство в подкрепа на докладваните общи емисии, тонкилометри или данни от значение за безплатното разпределяне на квоти, като взема предвид всяка друга информация, представена в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство.

▼M1

5.  
Ако проверяващият орган установи, че операторът или операторът на въздухоплавателно средство не спазва разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, на Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, това нарушение се вписва в доклада от проверката, дори ако съответният план за мониторинг или план относно методиката за мониторинг, според случая, е одобрен от компетентния орган.

▼B

6.  
Ако планът за мониторинг не е одобрен от компетентния орган съгласно член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, е непълен или ако по време на периода на докладване са внесени съществени изменения, посочени в член 15, параграф 3 или 4 от споменатия регламент, които не са били съответно одобрени от компетентния орган, проверяващият орган уведомява оператора или оператора на въздухоплавателно средство, че трябва да получи необходимото одобрение от компетентния орган.

Ако планът относно методиката за мониторинг подлежи на одобрение от страна на компетентния орган преди представяне на доклада с базови данни съгласно член 8, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ и не е бил одобрен или е непълен или ако са внесени съществени изменения, посочени в член 9, параграф 5 от същия регламент, които не са били одобрени от компетентния орган, проверяващият орган уведомява оператора, че трябва да получи необходимото одобрение от компетентния орган.

След одобрението от компетентния орган проверяващият орган съответно продължава, повтаря или адаптира дейностите по проверката.

Ако до момента на изготвянето на доклада от проверката одобрението не е получено, проверяващият орган посочва този факт в доклада.

Член 8

Преддоговорни задължения

1.  

Преди да поеме ангажимент за проверка, проверяващият орган събира съответната информация за оператора или оператора на въздухоплавателно средство и преценява дали може да поеме проверката. За тази цел проверяващият орган най-малко:

а) 

оценява рисковете, свързани с извършването на проверка на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с настоящия регламент;

б) 

разглежда информацията, предоставена от оператора или оператора на въздухоплавателно средство, за да определи обхвата на проверката;

в) 

преценява дали ангажиментът е в обхвата на акредитацията му;

г) 

преценява дали разполага с компетентността, персонала и ресурсите, които се изискват за избора на екип за проверката, който може да се справи със сложността на инсталацията или дейностите и летателния парк на оператора на въздухоплавателно средство, както и дали е в състояние успешно да извърши дейностите по проверката в необходимия срок;

д) 

преценява дали е в състояние да гарантира, че евентуалният екип за проверката притежава цялата компетентност и необходимите членове, които да извършат дейностите по проверката за този конкретен оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

е) 

определя за всеки поискан ангажимент за проверка разпределението на времето, необходимо за правилното извършване на проверката.

2.  
Операторът или операторът на въздухоплавателно средство представя на проверяващия орган цялата съответна информация, която да му помогне да извърши дейностите по параграф 1.

Член 9

Разпределение на времето

1.  

При определяне на разпределението на времето за даден ангажимент за проверка, посочено в член 8, параграф 1, буква е), проверяващият орган взема под внимание най-малко:

а) 

сложността на инсталацията или дейностите и летателния парк на оператора на въздухоплавателно средство;

б) 

нивото на информацията и сложността на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или на плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо;

в) 

изискваното ниво на същественост;

г) 

сложността и пълнотата на дейностите по движението на данните и системата за контрол на оператора или оператора на въздухоплавателно средство;

д) 

местонахождението на информацията и данните, свързани с емисиите на парникови газове или с тонкилометрите, или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.

2.  

Проверяващият орган гарантира, че договорът за проверката предвижда възможност за допълнително време извън предвиденото в договора, ако такова време е нужно за стратегически анализ, анализ на риска или други дейности по проверката. Между случаите, в които може да е необходимо допълнително време, са най-малко следните:

а) 

ако при проверката се окаже, че дейностите по движението на данните, контролните дейности или логистиката на оператора или оператора на въздухоплавателно средство изглеждат по-сложни от първоначално очакваното;

б) 

ако по време на проверката проверяващият орган установи неточности, несъответствия, недостатъчни данни или грешки в набора от данни.

3.  
Проверяващият орган документира разпределеното време във вътрешната документация по проверката.

Член 10

Информация от оператор или оператор на въздухоплавателно средство

1.  

Преди стратегическия анализ и в други етапи по време на проверката операторът или операторът на въздухоплавателно средство представя на проверяващия орган всички долупосочени документи:

а) 

разрешителното за емисии на парникови газове на оператора в случаите на проверка на доклад за емисиите на оператор;

б) 

последната версия на плана за мониторинг на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, както и всички други съответни версии на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, включително доказателства за одобрението;

в) 

последната версия на плана относно методиката за мониторинг на оператора, както и всички други съответни версии на плана относно методиката за мониторинг, включително, ако е приложимо, доказателства за одобрението;

г) 

описание на дейностите по движението на данните на оператора или оператора на въздухоплавателно средство;

д) 

оценката на риска на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, посочена в член 59, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или в член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , в зависимост от това кое е приложимо, и описание на цялостната система за контрол;

е) 

ако е приложимо, опростената оценка на неопределеността по член 7, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

ж) 

процедурите, посочени в плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или в плана относно методиката за мониторинг, включително процедурите за дейностите по движението на данните и контролните дейности;

▼M1

з) 

годишните доклади на оператора или оператора на въздухоплавателно средство за емисиите и за тонкилометрите, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност, според случая;

▼B

и) 

доклади с базови данни от предходни периоди на разпределяне за по-ранни етапи на разпределяне и годишни доклади за равнището на дейност от предишни години, представени на компетентния орган за целите на член 10а, параграф 21 от Директива 2003/87/ЕО, ако е приложимо;

й) 

ако е приложимо, плана за формиране на извадки на оператора по член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, който е одобрен от компетентния орган;

к) 

ако планът за мониторинг е променен по време на периода на докладване, документ за всички тези изменения в съответствие с член 16, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

▼M1

ка) 

ако планът относно методиката за мониторинг е бил изменен, документация за всички изменения в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331;

▼M1

л) 

ако е приложимо, докладите, посочени в член 69, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

▼M1

ла) 

когато е приложимо, информация за това как операторът е коригирал несъответствията или е приложил препоръките за подобрения, посочени в доклада от проверката във връзка с годишен доклад за равнището на дейност от предходната година или в съответния доклад с базови данни;

▼B

м) 

доклада от проверката от предходната година или предишния базов период, ако проверяващият орган не е извършил проверката на този оператор или оператор на въздухоплавателно средство през предходната година или предишния базов период, в зависимост от това кое е приложимо;

▼M1

н) 

цялата съответна кореспонденция с компетентния орган и по-конкретно информацията, свързана със съобщаването за изменения в плана за мониторинг или в плана относно методиката за мониторинг, както и корекции на докладваните данни, според случая;

▼B

о) 

информация за бази данни и източници на данни, използвани за мониторинга и докладването, включително тези от Евроконтрол или друга съответна организация;

п) 

когато проверката касае доклада за емисиите на инсталация за съхраняване на парникови газове в геоложки формации в място за съхранение, разрешено съгласно Директива 2009/31/ЕО, плана за мониторинг, който се изисква от нея, и докладите, изисквани по член 14 от същата директива, обхващащи най-малко периода на докладване от доклада за емисиите, който е предмет на проверка;

р) 

когато е приложимо, одобрението на компетентния орган във връзка с отказа от посещения на място за инсталации съгласно член 31, параграф 1;

с) 

доказателства от страна на оператора, доказващи спазването на прага на неопределеност за нивата, определени в плана за мониторинг;

т) 

всяка друга съответна информация, необходима за планирането и извършването на проверката.

2.  
Преди проверяващият орган да изготви доклад от проверката, операторът или операторът на въздухоплавателно средство му представя окончателния доклад, одобрен и утвърден в рамките на оператора или оператора на въздухоплавателно средство.

Член 11

Стратегически анализ

1.  
В началото на проверката проверяващият орган оценява вероятното естество, мащаб и сложност на задачите по проверката, като извършва стратегически анализ на всички дейности, свързани с инсталацията или оператора на въздухоплавателно средство.
2.  

С цел да се запознае с дейностите на инсталацията или оператора на въздухоплавателно средство проверяващият орган събира и разглежда информацията, която е необходима, за да прецени дали екипът за проверката е достатъчно компетентен да извърши проверката, да установи дали посоченото в договора разпределение на времето е правилно и да гарантира, че може да извърши необходимия анализ на риска. Информацията включва най-малко:

а) 

информацията по член 10, параграф 1;

б) 

изискваното ниво на същественост;

в) 

информацията, получена от проверката през предходни години, ако проверяващият орган я е извършвал за същия оператор или оператор на въздухоплавателно средство.

3.  

Когато разглежда информацията, посочена в параграф 2, проверяващият орган оценява най-малко:

а) 

за целите на проверката на доклада за емисиите на оператор — категорията на инсталацията, посочена в член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, и на дейностите, извършвани на тази инсталация;

б) 

за целите на проверката на доклада за емисиите или доклада за тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство — размера и вида на оператора на въздухоплавателно средство, разпределението на информацията на различни места, както и броя и вида на полетите;

в) 

плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, както и подробности за методиката за мониторинг от плана за мониторинг или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо;

г) 

естеството, мащаба и сложността на източниците на емисии и пораждащите емисии потоци, както и оборудването и процесите, които са довели до данните за емисиите или тонкилометрите или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти, включително измервателното оборудване, описано в плана за мониторинг или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, произхода и прилагането на изчислителните коефициенти и другите първични източници на данни;

д) 

дейностите по движението на данните, системата за контрол и контролната среда.

4.  

Когато извършва стратегическия анализ, проверяващият орган проверява:

а) 

дали представеният му план за мониторинг или план относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, е последната версия и ако се изисква, дали е одобрен от компетентния орган;

▼M1

б) 

дали през периода на докладване са били направени промени в плана за мониторинг;

▼M1

ба) 

дали през базовия период или периода на докладване на равнището на дейност са били внесени изменения в плана относно методиката за мониторинг, според случая;

▼B

в) 

ако е приложимо, дали измененията по буква б) са били съобщени на компетентния орган съгласно член 15, параграф 1 или член 23 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или одобрени от компетентния орган съгласно член 15, параграф 2 от посочения регламент за изпълнение;

▼M1

г) 

ако е приложимо, дали измененията по буква ба) са били съобщени на компетентния орган съгласно член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или одобрени от компетентния орган съгласно член 9, параграф 4 от посочения регламент.

▼B

Член 12

Анализ на риска

1.  

За да изготви, планира и извърши ефективна проверка, проверяващият орган определя и анализира следните елементи:

а) 

присъщите рискове;

б) 

контролните дейности;

в) 

когато са осъществени посочените в буква б) контролни дейности — контролните рискове по отношение на ефективността на тези дейности.

2.  

При определяне и анализиране на посочените в параграф 1 елементи проверяващият орган взема под внимание най-малко:

а) 

констатациите от стратегическия анализ по член 11, параграф 1;

б) 

информацията по член 10, параграф 1 и член 11, параграф 2, буква в);

в) 

нивото на същественост по член 11, параграф 2, буква б).

3.  
Ако проверяващият орган установи, че операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е определил съответните присъщи рискове и контролни рискове в своята оценка на риска, той информира за това оператора или оператора на въздухоплавателно средство.
4.  
Ако е целесъобразно, в зависимост от получената по време на проверката информация, проверяващият орган преразглежда анализа на риска и изменя или повтаря дейностите по проверката, които трябва да се изпълнят.

Член 13

План за проверката

1.  

Проверяващият орган изготвя план за проверката съобразно получената информация и рисковете, определени в стратегическия анализ и анализа на риска, като планът включва най-малко:

а) 

програма на проверката, описваща естеството и обхвата на дейностите по проверката, както и времето и начина, по който трябва да се извършат тези дейности;

б) 

план за изпитване, определящ обхвата и методите за изпитване на контролните дейности, както и процедурите за контролните дейности;

▼M1

в) 

план за формиране на извадки от данни, определящ обхвата и методите за формиране на извадки от данни, свързани с единичните данни, които лежат в основата на общите емисии в доклада за емисиите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, обобщените данни за тонкилометрите в доклада за тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство или обобщените данни от значение за безплатното разпределяне на квоти в доклада с базови данни на оператор, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност.

▼B

2.  
Проверяващият орган изготвя плана за изпитване по параграф 1, точка б) по такъв начин, че да му позволява да определи степента, до която може да се разчита на съответните контролни дейности с оглед оценката на съответствието с изискванията, посочени в член 7, параграф 4, буква б), в) и г) или член 7, параграф 4, втора алинея.

Когато определя размера на извадките и дейностите по формиране на извадките за изпитване на контролните дейности, проверяващият орган взема предвид следните елементи:

а) 

присъщите рискове;

б) 

контролната среда;

в) 

съответните контролни дейности;

г) 

изискването за представяне на становище от проверката с разумна увереност.

3.  

При определяне на размера на извадките и дейностите по формиране на извадки от данните, посочени в параграф 1, буква в), проверяващият орган взема предвид следните елементи:

а) 

присъщите рискове и контролните рискове;

б) 

резултатите от аналитичните процедури;

в) 

изискването за представяне на становище от проверката с разумна увереност;

г) 

нивото на същественост;

д) 

съществеността на приноса на отделен елемент от данните към целия набор от данни.

4.  
Проверяващият орган изготвя и прилага плана за проверката така, че рискът на проверката да е намален до приемливо ниво, за да се получи разумна увереност, че докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности.
5.  
Проверяващият орган осъвременява анализа на риска и плана за проверката и адаптира дейностите по проверката, когато по време на провеждането ѝ установи допълнителни рискове, които трябва да бъдат намалени, или когато има по-малък реален риск от първоначално очаквания.

Член 14

Дейности по проверката

Проверяващият орган изпълнява плана за проверката и въз основа на анализа на риска проверява изпълнението на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо.

За тази цел проверяващият орган провежда най-малко съществена проверка, състояща се от аналитични процедури и проверка на данните и методиката за мониторинг, и проверява:

а) 

дейностите по движението на данните и системите, използвани в движението на данните, включително информационните технологични системи;

б) 

дали контролните дейности на оператора или оператора на въздухоплавателно средство са правилно документирани, приложени, поддържани и дали са ефективни за намаляване на присъщите рискове;

в) 

дали процедурите, изброени в плана за мониторинг или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, ефективно намаляват присъщите рискове и контролните рискове и дали процедурите са изпълнени, достатъчно документирани и правилно поддържани.

За целите на буква а), втора алинея проверяващият орган проследява движението на данните, като спазва реда и взаимодействието на дейностите по движението на данните, започвайки от данните от първични източници до изготвянето на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство.

Член 15

Аналитични процедури

1.  
Проверяващият орган използва аналитични процедури, за да оцени достоверността и пълнотата на данните, когато присъщият риск, контролният риск и целесъобразността на контролните дейности на оператора или оператора на въздухоплавателно средство показват необходимост от такива аналитични процедури.
2.  

При извършване на посочените в параграф 1 аналитични процедури проверяващият орган оценява докладваните данни с цел определяне на потенциални рискови области и впоследствие утвърждава и адаптира планираните дейности по проверката. Проверяващият орган най-малко:

а) 

оценява достоверността на колебанията и тенденциите във времето или между сравними елементи;

б) 

установява стойностите, които се отклоняват много от нормалните стойности, неочакваните данни и пропуските в данните.

3.  

При прилагане на посочените в параграф 1 аналитични процедури проверяващият орган извършва:

а) 

предварителни аналитични процедури въз основа на обобщените данни, преди да извърши дейностите по член 14, за да разбере естеството, сложността и значението на докладваните данни;

б) 

съществени аналитични процедури въз основа на обобщените данни и единичните данни, които лежат в основата на тези обобщени данни, с цел определяне на потенциалните структурни грешки и стойностите, които се отклоняват много от нормалните стойности;

в) 

окончателни аналитични процедури въз основа на обобщените данни с цел да се гарантира, че всички грешки, установени в процеса на проверката, са правилно коригирани.

4.  
Ако проверяващият орган установи стойности, които се отклоняват много от нормалните стойности, колебания, тенденции, пропуски в данните или данни, които противоречат на друга съответна информация или които значително се отклоняват от очакваните количества или съотношения, той изисква обяснения от оператора или оператора на въздухоплавателно средство, потвърдени от съответни допълнителни доказателства.

Въз основа на дадените обяснения и допълнителни доказателства проверяващият орган оценява отражението върху плана за проверката и дейностите по проверката, които предстои да бъдат извършени.

Член 16

Проверка на данните

1.  
Проверяващият орган проверява данните в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, като извършва обстойна проверка на данните, включително проследяване до първичния източник, съпоставяне с данни от външни източници, съгласуване, проверка на праговете по отношение на подходящите данни и извършване на повторни изчисления.
2.  

Като част от посочената в параграф 1 проверка на данните и вземайки предвид одобрения план за мониторинг или одобрения план относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, включително описаните в плана процедури, проверяващият орган проверява:

а) 

за целите на проверката на доклада за емисиите на оператор — границите на инсталацията;

▼M1

б) 

за целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор — границите на инсталацията и подинсталациите ѝ;

в) 

за целите на проверката на доклада за емисиите, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор — пълнотата на пораждащите емисии потоци и източниците на емисии, описани в плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или в плана относно методиката за мониторинг, според случая;

▼B

г) 

за целите на проверката на доклада за емисиите и доклада за тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство — пълнотата на полетите в рамките на авиационна дейност, посочена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, за която отговаря операторът на въздухоплавателно средство, както и пълнотата на данните съответно за емисиите и тонкилометрите;

д) 

за целите на проверката на доклада за емисиите и доклада за тонкилометрите на оператор на въздухоплавателно средство — съответствието между докладваните данни и документацията за масата и баланса;

е) 

за целите на проверката на доклада за емисиите на оператор на въздухоплавателно средство — съответствието между общия разход на гориво и данните за горивото, което е закупено или доставено за въздухоплавателното средство, осъществяващо авиационната дейност;

▼M1

еа) 

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност — точността на параметрите, посочени в член 16, параграф 5, членове 19, 20, 21 или 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, както и данните, изисквани съгласно член 6, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842;

▼B

ж) 

съответствието на обобщените докладвани данни в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство с данните от първични източници;

з) 

когато оператор прилага измервателна методика, посочена в член 21, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, измерените стойности, като се използват резултатите от изчисленията, извършени от оператора съгласно член 46 от посочения регламент за изпълнение;

и) 

надеждността и точността на данните.

3.  
За проверка на пълнотата на полетите, посочена в параграф 2, буква г), проверяващият орган използва данните за въздушния трафик на оператора на въздухоплавателно средство, включително данните, събрани от Евроконтрол или други съответни организации, които могат да обработват информация за въздушния трафик, подобна на тази, с която разполага Евроконтрол.

Член 17

Проверка на правилното прилагане на методиката за мониторинг

1.  
Проверяващият орган проверява правилното прилагане и изпълнение на методиката за мониторинг, одобрена от компетентния орган в плана за мониторинг, включително специфични подробности на тази методика за мониторинг.
2.  
За целите на проверката на доклада за емисиите на оператор проверяващият орган проверява правилното прилагане и изпълнение на плана за формиране на извадки, посочен в член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 и одобрен от компетентния орган.
3.  

►M1  За целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност на оператора проверяващият орган проверява правилното прилагане на методиката за събиране и мониторинг на данните, определени в плана относно методиката за мониторинг, в това число: ◄

а) 

дали всички данни за емисиите, входящите, изходящите и енергийните потоци се отнасят правилно към подинсталациите в съответствие с границите на системата по приложение I към Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

б) 

дали данните са пълни и дали са се наблюдавали пропуски в данните или двойно отчитане;

в) 

дали равнищата на дейност за продуктовите показатели се основават на правилно прилагане на продуктовите определения от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

г) 

дали равнищата на дейност за подинсталациите с топлинен показател, подинсталацията на топлофикационна мрежа, подинсталациите с горивен показател и подинсталациите с емисии от процеси са правилно отнесени съобразно произведените продукти и в съответствие с делегираните актове, приети съгласно член 10б, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО;

▼M1

д) 

дали потреблението на енергия е било правилно отнесено към всяка подинсталация, където е приложимо;

е) 

дали стойността на параметрите, посочени в член 16, параграф 5, членове 19, 20, 21 или 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 се основава на правилното прилагане на посочения регламент;

ж) 

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност и доклад с данни за нов участник — датата на започване на нормалната експлоатация, както е посочено в член 5, параграф 2 от делегиран регламент (ЕС) 2019/331;

з) 

за целите на проверката на годишен доклад за равнището на дейност — дали параметрите, изброени в точки 2.3—2.7 от приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, според инсталацията, са били правилно подложени на мониторинг и докладвани в съответствие с плана относно методиката за мониторинг.

▼M1

4.  
Когато пренесеният CO2 се приспада в съответствие с член 49 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или когато пренесеният N2O не се отчита като отделен в съответствие с член 50 от посочения регламент и пренесеното количество CO2 или N2O се измерва едновременно от подаващата и приемащата инсталация, проверяващият орган проверява дали разликите между измерените стойности при двете инсталации могат да се обяснят с неопределеността на измервателните системи и дали в докладите за емисиите на двете инсталации е използвана правилната средноаритметична стойност на измерените стойности.

▼B

Ако разликите между измерените стойности при двете инсталации не могат да се обяснят с неопределеността на измервателните системи, проверяващият орган проверява дали са направени корекции за изравняване на разликите между измерените стойности, дали тези корекции са консервативни и дали компетентният орган е дал одобрение за тези корекции.

▼M1 —————

▼B

Член 18

Проверка на методите, прилагани за липсващи данни

1.  
Когато за попълване на липсващи данни съгласно член 66 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 са използвани методи, определени в одобрения от компетентния орган план за мониторинг, проверяващият орган проверява дали те са подходящи за конкретната ситуация и дали са правилно приложени.

Когато операторът или операторът на въздухоплавателно средство е получил одобрение от компетентния орган да използва други методи, различни от посочените в първата алинея, в съответствие с член 66 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, проверяващият орган проверява дали одобреният подход е правилно приложен и съответно документиран.

Когато оператор или оператор на въздухоплавателно средство не може да получи такова одобрение своевременно, проверяващият орган проверява дали използваният от оператора или оператора на въздухоплавателно средство подход за попълване на липсващите данни гарантира, че емисиите не са занижени и че този подход не води до съществени неточности.

2.  
Проверяващият орган проверява дали са ефективни контролните дейности, извършвани от оператора или оператора на въздухоплавателно средство с цел предотвратяване на липсата на данните, посочени в член 66 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066.

▼M1

3.  
Когато се наблюдават пропуски в данните в доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност, проверяващият орган проверява дали в плана относно методиката за мониторинг са определени методи за решаване на проблема с пропуските в данните съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, дали тези методи са подходящи за конкретната ситуация и дали са правилно приложени.

Когато в плана относно методиката за мониторинг не е определен приложим метод за пропуските в данните, проверяващият орган проверява дали подходът, използван от оператора, за да компенсира липсващите данни се основава на разумни доказателства и гарантира, че данните, изисквани съгласно приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, не са занижени или завишени.

▼B

Член 19

Оценка на неопределеността

1.  
Когато Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 изисква от оператора да докаже съответствие с праговете на неопределеност за данните за дейността и изчислителните коефициенти, проверяващият орган потвърждава валидността на информацията, използвана за изчисляване на нивата на неопределеност, посочени в одобрения план за мониторинг.
2.  

Когато оператор прилага неоснована на нива методика за мониторинг, посочена в член 22 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, проверяващия орган проверява:

а) 

дали операторът е извършил оценка и количествено изчисление на неопределеността, доказващи, че е спазен необходимият общ праг на неопределеност за годишното ниво на емисии на парникови газове съгласно член 22, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

б) 

валидността на информацията, използвана за оценката и количественото изчисление на неопределеността;

в) 

дали общият подход, използван за оценката и количественото изчисление на неопределеността е в съответствие с член 22, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

г) 

дали е предоставено доказателство, че са спазени условията на методиката за мониторинг, посочени в член 22, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066.

3.  
Когато съгласно Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ се изисква от оператора да извърши опростена оценка на неопределеността, проверяващият орган потвърждава валидността на използваната за тази оценка информация.

Член 20

Формиране на извадки

1.  
При проверка на съответствието на контролните дейности и процедурите по член 14, букви б) и в) или при извършване на проверките по членове 15 и 16 проверяващият орган може да използва методи за формиране на извадки, специфични за дадена инсталация или оператор на въздухоплавателно средство, когато формирането на извадки се счита за обосновано предвид анализа на риска.
2.  
Ако проверяващият орган установи несъответствие или неточност при формирането на извадки, той изисква от оператора или оператора на въздухоплавателно средство обяснение за основните причини за това, за да оцени въздействието на несъответствието или неточността върху докладваните данни. Въз основа на резултата от тази оценка проверяващият орган определя дали са необходими допълнителни дейности по проверката, дали размерът на извадките трябва да се увеличи и коя част от множеството данни трябва да се коригира от оператора или оператора на въздухоплавателно средство.
3.  
Проверяващият орган документира резултата от проверките по членове 14 — 17, включително данните за допълнителните извадки, във вътрешната документация по проверката.

Член 21

Посещения на място

1.  
Един или няколко пъти по време на процеса на проверката проверяващият орган прави посещение на място, за да оцени работата на измервателните уреди и системите за мониторинг, за да проведе разговори, за да извърши дейностите, които се изискват съгласно настоящата глава, както и за да събере достатъчно информация и доказателства, които да му позволят да направи заключение дали докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство съдържа съществени неточности.
2.  
Проверяващият орган разполага с достъп до местата на оператора или оператора на въздухоплавателно средство.
3.  
За проверка на доклада за емисиите на оператор проверяващият орган извършва също посещение на място, за да оцени границите на инсталацията и пълнотата на пораждащите емисии потоци и източниците на емисии.

▼M1

4.  
За целите на проверката на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник и годишния доклад за равнището на дейност на даден оператор проверяващият орган извършва също посещение на място, за да оцени границите на инсталацията и подинсталациите ѝ, както и пълнотата на пораждащите емисии потоци, източниците на емисии и техническите връзки.
5.  
За проверка на доклада за емисиите на оператор, доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност проверяващият орган решава въз основа на анализа на риска дали са необходими посещения на други места, включително когато съответните части от дейностите по движението на данните и контролните дейности се извършват на други места, като например седалището на дружеството и офиси извън съответните места.

▼B

Член 22

Действия при неточности, несъответствия и неспазване

1.  
►M1  Ако по време на проверката проверяващият орган установи неточности, несъответствия или неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, според случая, той информира своевременно оператора или оператора на въздухоплавателно средство и изисква необходимите корекции. ◄

Операторът или операторът на въздухоплавателно средство коригира всички съобщени неточности или несъответствия.

▼M1

Когато е установено неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, операторът или операторът на въздухоплавателно средство уведомява компетентния орган и незабавно коригира по съответния начин неспазването.

2.  
Проверяващият орган документира и отбелязва като решени във вътрешната документация по проверката всички неточности, несъответствия или неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, които са били коригирани от оператора или оператора на въздухоплавателно средство по време на проверката.

▼B

3.  
Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не коригира неточностите или несъответствията, посочени от проверяващия орган съгласно параграф 1, преди последният да е изготвил доклада от проверката, проверяващият орган изисква от оператора или оператора на въздухоплавателно средство да обясни основните причини за несъответствието или неточността, за да оцени въздействието им върху докладваните данни.

Проверяващият орган определя дали некоригираните неточности, поотделно или заедно с други неточности, имат съществено въздействие върху общите докладвани данни за емисиите и тонкилометрите или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти. При оценка на съществеността на неточностите проверяващият орган взема под внимание размера и естеството на неточностите, както и конкретните обстоятелства, при които са възникнали.

Проверяващият орган оценява дали некоригираните несъответствия, поотделно или заедно с други несъответствия, имат въздействие върху докладваните данни и дали това води до съществена неточност.

▼M1

Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не преустанови неспазването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 в съответствие с параграф 1, преди проверяващият орган да е изготвил доклада от проверката, последният проверява дали това продължаващо неспазване има въздействие върху докладваните данни и дали това води до съществена неточност.

▼B

Проверяващият орган може да счете дадени неточности за съществени, дори ако тези неточности, поотделно или заедно с други неточности, са под нивото на същественост, посочено в член 23, ако това е обосновано от размера и естеството на неточностите и конкретните обстоятелства, при които са възникнали.

Член 23

Ниво на същественост

1.  

За проверка на докладите за емисиите нивото на същественост е 5 % от общите докладвани емисии в периода на докладване, който подлежи на проверка за:

а) 

инсталации от категория А, посочени в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, или инсталации от категория Б, посочени в член 19, параграф 2, буква б) от същия регламент за изпълнение;

б) 

оператори на въздухоплавателни средства с годишни емисии, равни или по-малко от 500 хиляди тона CO2 от изкопаеми горива.

2.  

За проверка на докладите за емисиите нивото на същественост е 2 % от общите докладвани емисии в периода на докладване, който подлежи на проверка за:

а) 

инсталации от категория В, посочени в член 19, параграф 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

б) 

оператори на въздухоплавателни средства с годишни емисии от повече от 500 хиляди тона CO2 от изкопаеми горива.

3.  
За проверка на докладите за тонкилометрите на оператори на въздухоплавателни средства нивото на същественост е 5 % от общите докладвани данни за тонкилометрите в периода на докладване, който подлежи на проверка.
4.  

►M1  За проверка на докладите с базови данни, докладите с данни за нови участници или годишните доклади за равнището на дейност нивото на същественост е 5 % от общата докладвана стойност на: ◄

а) 

общите емисии на инсталацията, ако данните са свързани с емисии;

б) 

сбора на вноса и производството на нетна измерима топлинна енергия, ако е приложимо, когато данните са свързани с измерима топлинна енергия;

в) 

сбора на количествата отпадни газове, внесени и произведени в рамките на инсталацията, ако е приложимо;

г) 

равнището на дейност на всяка съответна отделна подинсталация с продуктов показател.

Член 24

Изводи от констатациите при проверката

При приключване на проверката и с оглед на получената при нея информация проверяващият орган:

а) 

проверява окончателните данни от оператора или оператора на въздухоплавателно средство, включително данните, които са коригирани въз основа на информация, получена по време на проверката;

б) 

разглежда обосновката на оператора или оператора на въздухоплавателно средство за разликите между окончателните данни и предоставените преди това данни;

в) 

разглежда резултата от оценката, за да определи дали одобреният от компетентния орган план за мониторинг или планът относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, включително описаните в този план процедури, е правилно изпълнен;

г) 

оценява дали рискът на проверката е с приемливо ниско ниво, осигуряващо разумна увереност;

д) 

гарантира, че са събрани достатъчно доказателства, за да може да се даде становище от проверката с разумна увереност, че докладът не съдържа съществени неточности;

е) 

гарантира, че процесът на проверката е напълно документиран във вътрешната документация по проверката и че може да се даде крайна оценка в доклада от проверката.

Член 25

Независим преглед

1.  
Преди да изготви доклада от проверката, проверяващият орган го представя заедно с вътрешната документация по проверката на независим проверител.
2.  
Независимият проверител не трябва да е извършвал дейности по проверката, които подлежат на преглед от негова страна.
3.  
Обхватът на независимия преглед включва целия процес на проверката, описан в настоящата глава и документиран във вътрешната документация по проверката.

Независимият проверител извършва прегледа по начин, който гарантира, че процесът на проверката е проведен в съответствие с настоящия регламент, че процедурите за дейностите по проверката, посочени в член 41, са правилно извършени и че са проявени надлежна професионална грижа и преценка.

Независимият проверител също така преценява дали събраните данни са достатъчни, за да позволят на проверяващия орган да изготви доклад от проверката с разумна увереност.

4.  
Ако възникнат обстоятелства, които биха могли да доведат до промени в доклада от проверката след прегледа, независимият проверител разглежда също така тези промени и данните за тях.
5.  
Проверяващият орган надлежно оправомощава лице, което заверява доклада от проверката въз основа на заключенията на независимия проверител и доказателствата във вътрешната документация по проверката.

Член 26

Вътрешна документация по проверката

1.  

Проверяващият орган подготвя и съставя вътрешна документация по проверката, която съдържа най-малко следното:

а) 

резултатите от извършените дейности по проверката;

б) 

стратегическия анализ, анализа на риска и плана за проверката;

в) 

достатъчна информация в подкрепа на становището от проверката, включително обосновки на решенията относно това дали установените неточности имат съществено въздействие върху докладваните емисии, данните за тонкилометрите или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.

2.  
Вътрешната документация по проверката, посочена в параграф 1, се съставя по такъв начин, че независимият проверител, посочен в член 25, и националният орган по акредитация да могат да оценят дали проверката е извършена в съответствие с настоящия регламент.

След заверяване на доклада от проверката съгласно член 25, параграф 5 проверяващият орган включва резултатите от независимия преглед във вътрешната документация по проверката.

▼M1

3.  
При поискване проверяващият орган предоставя на компетентния орган достъп до вътрешната документация по проверката и друга информация от значение, за да улесни оценката на проверката от компетентния орган. Компетентният орган може да определи срок, в който проверяващият орган трябва да предостави достъп до тази документация.

▼B

Член 27

Доклад от проверката

1.  

►M1  Въз основа на събраната по време на проверката информация проверяващият орган изготвя за оператора или оператора на въздухоплавателно средство доклад от проверката във връзка с всеки доклад за емисиите, доклад за тонкилометрите, доклад с базови данни, доклад с данни за нов участник или годишен доклад за равнището на дейност, който е бил подложен на проверка. ◄

а) 

докладът е счетен за удовлетворителен;

б) 

докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство съдържа съществени неточности, които не са коригирани преди изготвяне на доклада от проверката;

в) 

обхватът на проверката е твърде ограничен по смисъла на член 28 и проверяващият орган не може да получи достатъчно данни, за да формулира становище от проверката с разумна увереност, че докладът не съдържа съществени неточности;

г) 

несъответствията, поотделно или заедно с други несъответствия, не дават достатъчна яснота и възпрепятстват проверяващия орган да декларира с разумна увереност, че докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности;

д) 

когато планът относно методиката за мониторинг не е предмет на одобрение от страна на компетентния орган, неспазването на Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ не дава достатъчна яснота, което възпрепятства проверяващия орган да декларира с разумна увереност, че докладът с базови данни или докладът с данни за нов участник не съдържа съществени неточности.

За целите на буква а) от първата алинея докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство може да бъде счетен за удовлетворителен само когато в него няма съществени неточности.

2.  
Операторът или операторът на въздухоплавателно средство изпраща доклада от проверката до компетентния орган заедно със съответния доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство.
3.  

Докладът от проверката съдържа най-малко:

а) 

името на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, който е бил обект на проверката;

б) 

целите на проверката;

в) 

обхвата на проверката;

г) 

препратка към доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, който е бил проверен;

д) 

критериите, използвани за проверка на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, включително разрешителното, ако е приложимо, и версиите на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган, или плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, както и периода на валидност за всеки план;

е) 

в случай на проверка на базовия доклад, необходим за разпределянето на квоти за периода 2021—2025 г., и ако одобрението на плана относно методиката за мониторинг не е изискано от компетентния орган, потвърждение, че проверяващият орган е проверил плана относно методиката за мониторинг и че той отговаря на изискванията по Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

ж) 

ако се касае за проверка на доклада за емисиите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство — общите емисии или тонкилометри по дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, и по инсталации или оператори на въздухоплавателни средства;

з) 

ако се касае за проверка на доклада с базови данни или доклада с данни за нов участник, общите годишни проверени данни за всяка година през базовия период за всяка подинсталация за годишното равнище на дейност и емисиите, отнесени към подинсталацията;

▼M1

за) 

когато се отнася до проверката на годишния доклад за равнището на дейност, общите годишни проверени данни за всяка година през периода на докладване на равнището на дейност за всяка подинсталация за годишното ѝ равнище на дейност;

▼M1

i) 

периода на докладване, базовия период или периода на докладване на равнището на дейност, които подлежат на проверка;

▼B

й) 

отговорностите на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, компетентния орган и проверяващия орган;

к) 

декларацията за становището от проверката;

л) 

описание на всички установени неточности и несъответствия, които не са коригирани преди изготвяне на доклада от проверката;

м) 

датите, на които са направени посещения на място, и от кого са направени;

н) 

информация дали са отменяни посещения на място, както и причините за това;

▼M1

о) 

евентуални случаи на неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842, които са били забелязани по време на проверката;

▼B

п) 

ако одобрението на компетентния орган за метода, използван за попълване на пропуските в данните съгласно член 18, параграф 1, последна алинея, не може да се получи навреме — потвърждение дали използваният подход е консервативен и дали води до съществени неточности;

р) 

информиране дали методът, използван за попълване на пропуските в данните съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , води до съществени неточности;

▼M1 —————

▼M1

са) 

когато проверяващият орган е забелязал съответните промени в параметрите, изброени в член 16, параграф 5 или членове 19, 20, 21, 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, или промени в енергийната ефективност съгласно член 6, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение 2019/1842 — описание на тези промени и свързаните с тях забележки;

сб) 

ако е приложимо — потвърждение, че датата на започване на нормалната експлоатация, посочена в член 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331, е била проверена;

▼B

т) 

ако е приложимо, препоръки за подобрения;

у) 

имената на водещия одитор по СТЕ на ЕС, независимия проверител и ако е приложимо, одитора по СТЕ на ЕС и техническия експерт, които са участвали в проверката на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

ф) 

датата и подписа на оправомощено лице от името на проверяващия орган, включително неговото име.

4.  

►M1  Проверяващият орган описва всички неточности, несъответствия и неспазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 в достатъчно подробности в доклада от проверката, за да може операторът или операторът на въздухоплавателно средство и компетентният орган да разберат: ◄

▼M1

а) 

размера и естеството на неточността, несъответствието или неспазването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842;

▼B

б) 

защо неточността има или съответно няма съществено въздействие;

в) 

за кой елемент от доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство се отнасят неточностите или за кой елемент от плана за мониторинг или плана относно методиката за мониторинг се отнася несъответствието;

▼M1

г) 

с кой член от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 е свързано неспазването.

▼B

5.  
За проверка на докладите за емисиите или тонкилометрите, ако държава членка изисква от проверяващия орган да представи информация за процеса на проверката в допълнение към описаните в параграф 3 елементи и ако тази информация не е необходима, за да се разбере становището от проверката, операторът или операторът на въздухоплавателно средство може от съображения за ефикасност да изпрати тази допълнителна информация на компетентния орган отделно от доклада от проверката на друга дата, но не по-късно от 15 май същата година.

Член 28

Ограничение на обхвата

Проверяващият орган може да заключи, че обхватът на проверката по член 27, параграф 1, буква в) е твърде ограничен в следните случаи:

а) 

липсват данни, което не позволява на проверяващия орган да получи доказателствата, необходими за намаляване на риска на проверката до постигане на разумна степен на увереност;

б) 

планът за мониторинг не е одобрен от компетентния орган;

в) 

планът за мониторинг или планът относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, няма достатъчен обхват или яснота, за да може да се направи заключение при проверката;

г) 

операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е предоставил достатъчна информация, която да позволи на проверяващия орган да извърши проверката;

д) 

когато Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ или държавата членка изисква одобрение на плана относно методиката за мониторинг от страна на компетентния орган, преди да се представи докладът с базови данни, и този план не е бил одобрен от компетентния орган преди началото на проверката.

Член 29

Отстраняване на несъществени несъответствия, които не са коригирани

1.  
Проверяващият орган оценява дали операторът или операторът на въздухоплавателно средство е коригирал несъответствията, посочени в доклада от проверката при предишния период на мониторинг, съгласно изискванията към оператора по член 69, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, ако е приложимо.

Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е коригирал несъответствията съгласно член 69, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, проверяващият орган преценява дали пропускът увеличава или може да увеличи риска от неточности.

Проверяващият орган отразява в доклада от проверката дали тези несъответствия са отстранени от оператора или оператора на въздухоплавателно средство.

▼M1

1а.  
За целите на проверката на годишния доклад за равнището на дейност проверяващият орган оценява дали операторът е коригирал несъответствията, посочени в доклада от проверката във връзка със съответния доклад с базови данни, доклад с данни за нов участник или годишен доклад за равнището на дейност от предходния период на докладване на равнището на дейност.

Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е коригирал тези несъответствия, проверяващият орган преценява дали пропускът увеличава или може да увеличи риска от неточности.

Проверяващият орган отразява в доклада от проверката дали тези несъответствия са отстранени от оператора.

▼B

2.  
Проверяващият орган записва във вътрешната документация по проверката подробности за времето и начина, по който операторът или операторът на въздухоплавателно средство е отстранил несъответствията, установени по време на проверката.

Член 30

Подобряване на процеса на мониторинг и докладване

1.  

Когато проверяващият орган е определил области за подобряване на резултатите от дейността на оператора или оператора на въздухоплавателно средство във връзка с букви а) — д) от настоящия параграф, проверяващият орган включва в доклада от проверката препоръки за подобряване, свързани с резултатите от дейността на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, по следните аспекти:

а) 

оценката на риска на оператора или оператора на въздухоплавателно средство;

б) 

разработването, документирането, прилагането и поддържането на дейностите по движението на данните и контролните дейности, както и оценката на системата за контрол;

в) 

разработването, документирането, прилагането и поддържането на процедури за дейностите по движението на данните и контролните дейности, както и другите процедури, които оператор или оператор на въздухоплавателно средство трябва да въведе съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ ;

г) 

мониторинга и докладването на емисиите или тонкилометрите, включително във връзка с постигането на по-високи нива, намаляване на рисковете и подобряване на ефикасността при мониторинга и докладването;

▼M1

д) 

мониторинга и докладването на данни за докладите с базови данни, докладите с данни за нов участник и годишните доклади за равнището на дейност.

▼B

2.  
По време на проверката след годината, когато са направени препоръките за подобряване в доклада от проверката, проверяващият орган проверява дали и как операторът или операторът на въздухоплавателно средство е приложил тези препоръки за подобряване.

Ако операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е изпълнил тези препоръки или не ги е изпълнил правилно, проверяващият орган оценява въздействието, което това оказва върху риска от неточности и несъответствия.

Член 31

Опростена проверка на инсталации

1.  
Чрез дерогация от член 21, параграф 1 и след одобрение от компетентен орган съгласно втората алинея от настоящия член проверяващият орган може да реши да не извършва посещения на място на инсталации. Това решение се основава на резултата от анализ на риска и след като се установи, че проверяващият орган може да има достъп от разстояние до всички съответни данни и че условията за отказ от посещения на място са изпълнени. Проверяващият орган незабавно информира оператора за това.

Операторът подава заявление до компетентния орган с искането той да одобри решението на проверяващия орган да не извършва посещение на място.

Когато се получи заявление от страна на съответния оператор, компетентният орган преценява дали да одобри решението на проверяващия орган да не проведе посещение на място, като взема предвид следните елементи:

а) 

информацията, предоставена от проверяващия орган относно резултата от анализа на риска;

б) 

информацията, че може да се осъществи достъп от разстояние до съответните данни;

в) 

доказателства, че определените в параграф 3 изисквания не са приложими за инсталацията;

г) 

доказателства, че условията за отказ от посещение на място са изпълнени.

2.  
Посоченото в параграф 1 от настоящия член одобрение от страна на компетентния орган не се изисква, за да не се извършват посещения на място на инсталациите с малки емисии, посочени в член 47, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066.
3.  

Проверяващият орган винаги извършва посещения на място в следните случаи:

▼M1

а) 

когато докладът за емисиите или годишният доклад за дейността на даден оператор се проверява за първи път от проверяващия орган;

б) 

за целите на проверката на доклада за емисиите на даден оператор, ако проверяващият орган не е извършвал посещения на място в двата периода на докладване непосредствено преди текущия период на докладване;

▼M1

ба) 

за целите на проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператора, ако проверяващият орган не е извършил посещение на място по време на проверката на годишен доклад за равнището на дейност или доклад с базови данни през двата периода на докладване за равнището на дейност, непосредствено предхождащи текущия период на докладване за равнището на дейност;

▼B

в) 

ако по време на периода на докладване са внесени съществени изменения в плана за мониторинг, включително посочените в член 15, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

▼M1

ва) 

ако по време на периода на докладване на равнището на дейност са настъпили значителни промени в инсталацията или нейните подинсталации, които изискват значителни изменения в плана относно методиката за мониторинг, включително промените, посочени в член 9, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331;

▼B

г) 

ако е проверен доклад с базови данни на оператор или доклад с данни за нов участник.

▼M1

4.  
Параграф 3, букви в) и ва) не са приложими, ако по време на периода на докладване са направени само промени на стойността по подразбиране, посочена в член 15, параграф 3, буква з) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 9, параграф 5, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331.

▼B

Член 32

Условия, за да не се извършват посещения на място

Условията, за да не се извършват посещения на място, по член 31, параграф 1, са следните:

1) 

►M1  проверката на доклада за емисиите на оператор се отнася за инсталация от категория А, посочена в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, или инсталация от категория Б, посочена в член 19, параграф 2, буква б) от същия регламент за изпълнение, когато: ◄

а) 

инсталацията има само един пораждащ емисии поток, посочен в член 19, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, който е природен газ, или един или повече незначителни пораждащи емисии потоци, които взети заедно не надвишават прага за незначителни пораждащи емисии потоци по член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066,

б) 

мониторингът на природния газ се извършва чрез търговско измерване, което е предмет на целесъобразен правен режим за контрола на средствата за търговско измерване и отговаря на необходимите нива на неопределеност във връзка с приложимото ниво,

в) 

приложени са само възприетите стойности на изчислителните коефициенти на природния газ;

2) 

►M1  проверката на доклада за емисиите на оператор се отнася за инсталация от категория А, посочена в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, или инсталация от категория Б, посочена в член 19, параграф 2, буква б) от същия регламент за изпълнение, когато: ◄

а) 

инсталацията има само един пораждащ емисии поток, който е гориво без емисии от процеси и е или твърдо гориво, пряко изгаряно в инсталацията без междинно съхранение, или е течно или газообразно гориво, за което може да се извършва междинно съхранение,

б) 

мониторингът на данните за дейността във връзка с пораждащия емисии поток се извършва, като се използва един от следните методи:

i) 

метод на търговско измерване, който е предмет на целесъобразен правен режим за контрола на средствата за търговско измерване и отговаря на необходимите нива на неопределеност във връзка с приложимото ниво,

ii) 

метод, който се основава само на данните от фактурите, като се вземат предвид измененията в стоково-материалните запаси, ако е приложимо;

в) 

приложени са само възприетите стойности на изчислителните коефициенти;

г) 

компетентният орган е дал разрешение да се използва в инсталацията опростен план за мониторинг в съответствие с член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066;

▼M1

3) 

проверката се отнася до инсталация с малки емисии, както е посочено в член 47, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, и са приложими букви а) — в) от точка 2;

▼M1

3а) 

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а) 

посочената инсталация няма друга подинсталация освен една, за която е приложим продуктов показател съгласно член 10, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331; както и

б) 

производствените данни от значение за продуктовия показател са били оценени като част от одит за целите на счетоводното отчитане и операторът предоставя доказателства за това.

3б) 

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а) 

инсталацията има най-много две подинсталации;

б) 

втората подинсталация допринася с по-малко от 5 % към общото окончателно разпределение на квоти за емисии; както и

в) 

проверяващият орган разполага с достатъчно данни за оценка на разделянето на подинсталациите, ако е от значение;

3в) 

проверката на годишния доклад за равнището на дейност на оператор засяга инсталация, както е посочено в точки 1, 2 или 3, като:

а) 

в инсталацията има само подинсталация с топлинен показател или подинсталация на топлофикационна мрежа; както и

б) 

проверяващият орган разполага с достатъчно данни за да оцени разделянето на подинсталациите, ако е от значение;

▼B

4) 

►M1  проверката на доклада за емисиите или годишния доклад за равнището на дейност на оператора се отнася до инсталация, разположена на място без човешко присъствие, като: ◄

а) 

телеметричните данни от мястото без човешко присъствие се изпращат директно на друго място, където всички данни се обработват, управляват и съхраняват,

б) 

едно и също лице е отговорно за управлението на всички данни и отчитането на мястото,

▼M1

в) 

измервателните уреди са били вече инспектирани на място от оператора или лаборатория съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и подписан документ или представена от оператора снимка с дата доказва, че не са били извършени измервателни или оперативни промени в инсталацията след тази инспекция;

▼B

5) 

►M1  проверката на доклада за емисиите или годишния доклад за равнището на дейност на оператора се отнася до инсталация, разположена на отдалечено или недостъпно място, по-конкретно разположена в морето инсталация, като: ◄

а) 

е налице високо ниво на централизация на данните, събрани от това място и предавани директно на друго място, където всички данни се обработват, управляват и съхраняват, като се осигурява добро качество на тези дейности,

▼M1

б) 

измервателните уреди са били вече инспектирани на място от оператора или лаборатория съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и подписан документ или представена от оператора снимка с дата доказва, че не са били извършени измервателни или оперативни промени в инсталацията след тази инспекция.

▼B

Точка 2 може също да се прилага, ако в допълнение към пораждащия емисии поток, посочен в буква а) от същата точка, инсталацията използва един или повече незначителни пораждащи емисии потоци, които взети заедно не надвишават прага за незначителни пораждащи емисии потоци по член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066.

▼M1

Точка 3а), буква б) трябва да се прилага, ако към подинсталацията, която допринася за 95 % или повече от общото окончателно разпределение на квоти за емисии, както е посочено в точка 3б, буква б), е подинсталация, към която е приложим продуктов показател съгласно член 10, параграф 2 от делегиран регламент (ЕС) 2019/331.

▼B

Член 33

Опростена проверка на оператори на въздухоплавателни средства

1.  
Чрез дерогация от член 21, параграф 1 от настоящия регламент проверяващият орган може да реши да не извършва посещение на място на оператор с малки емисии по смисъла на член 55, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, ако въз основа на анализа си на риска проверяващият орган заключи, че може да осъществи достъп от разстояние до всички съответни данни.
2.  
Когато оператор на въздухоплавателно средство използва опростените инструменти, посочени в член 55, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, за определяне на разхода на гориво и докладваните данни са генерирани чрез тези инструменти, независимо от другите входни данни от оператора на въздухоплавателно средство, въз основа на анализа си на риска проверяващият орган може да реши да не извършва проверките по членове 14 и 16, член 17, параграфи 1 и 2 и член 18 от настоящия регламент.

Член 34

Планове за опростена проверка

Ако проверяващият орган използва план за опростена проверка, той документира обосновката за използване на такива планове във вътрешната документация по проверката, включително и доказателствата, че са изпълнени условията за използване на планове за опростена проверка.

▼M1

Член 34а

Виртуални посещения на място

1.  
Чрез дерогация от член 21, параграф 1, когато сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средства възпрепятстват проверяващия орган да извърши физическо посещение на място и когато тези обстоятелства не могат да бъдат преодолени дори при полагането на разумни усилия, проверяващият орган може да реши, след одобрение от компетентния орган в съответствие с параграф 3 от настоящия член, да осъществи виртуално посещение на място.

Проверяващият орган предприема мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да се получи разумна увереност, че докладът на оператор или оператор на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности. Физическо посещение на площадката на инсталацията или оператора на въздухоплавателно средство се извършва без неоправдано забавяне.

Решението за осъществяване на виртуално посещение на място се основава на резултата от анализа на риска и след като се установи, че са изпълнени условията за извършване на виртуално посещение на място. Проверяващият орган незабавно информира оператора или оператора на въздухоплавателно средство за това.

2.  

Операторът или операторът на въздухоплавателно средство подава заявление до компетентния орган с искането той да одобри решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място. Заявлението включва следните елементи:

а) 

данни за невъзможността да се проведе физическо посещение на място поради сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство;

б) 

информация за това как ще бъде извършено виртуалното посещение на място;

в) 

информацията за резултата от анализа на риска от проверяващия орган;

г) 

данни за предприетите от проверяващия орган мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да се получи разумна увереност, че докладът на оператора или оператора на въздухоплавателно средство не съдържа съществени неточности.

3.  
По заявление, подадено от съответния оператор или оператор на въздухоплавателно средство компетентният орган решава дали да одобри решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място, като взема предвид елементите, посочени в параграф 2.
4.  

Чрез дерогация от параграф 3, ако голям брой инсталации или оператори на въздухоплавателни средства са засегнати от сходни сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и са необходими незабавни действия поради правно наложени в национален мащаб съображения за общественото здраве, компетентният орган може да разреши на проверяващите органи да проведат виртуални посещения на място без да е необходимо индивидуално одобрение, посочено в параграф 3, при условие че:

а) 

компетентният орган е установил, че са налице сериозни извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и са необходими незабавни действия поради правно наложени в национален мащаб съображения за общественото здраве;

б) 

операторът или операторът на въздухоплавателно средство информира компетентния орган за решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място, включително за елементите, посочени в параграф 2.

Компетентният орган прави преглед на информацията, предоставена от оператора или оператора на въздухоплавателно средство съгласно буква б) по време на оценката на доклада на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и информира националния орган по акредитация за резултата от оценката.

▼BГЛАВА III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ОРГАНИ

Член 35

Секторни обхвати на акредитацията

Проверяващият орган изготвя доклад от проверката единствено на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, който извършва дейност в обхвата на дейността по приложение I, за която проверяващият орган е получил акредитация в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 и настоящия регламент.

Член 36

Непрекъснат процес за осигуряване на компетентностите

1.  
Проверяващият орган създава, документира, прилага и поддържа процес, с който се осигурява, че всички служители, натоварени с дейности по проверката, са компетентни да изпълняват възложените им задачи.
2.  

Като част от посочения в параграф 1 процес за осигуряване на компетентностите проверяващият орган най-малко определя, документира, прилага и поддържа:

а) 

общи критерии за компетентност за целия персонал, който извършва дейности по проверката;

б) 

специфични критерии за компетентност за всяка длъжност в рамките на проверяващия орган, която включва извършване на дейности по проверката, и по-конкретно за одитора по СТЕ на ЕС, водещия одитор по СТЕ на ЕС, независимия проверител и техническия експерт;

в) 

метод за непрекъснато осигуряване на компетентностите и редовна оценка на резултатите от дейността на целия персонал, който извършва дейности по проверката;

г) 

процес за осигуряване на текущо обучение на персонала, който извършва дейности по проверката;

д) 

процес на оценка дали ангажиментът за проверка попада в обхвата на акредитацията на проверяващия орган и дали проверяващият орган разполага с компетентността, персонала и ресурсите, необходими за избор на екип за проверката и за да извърши успешно дейностите по проверката в необходимия срок.

Критериите за компетентност по буква б) от първата алинея са специфични за всеки обхват на акредитацията, в който тези лица извършват дейности по проверката.

При оценка на компетентността на персонала съгласно буква в) от първата алинея проверяващият орган прави оценка въз основа на критериите за компетентност по букви а) и б).

Процесът, посочен в буква д) от първата алинея, също включва оценка дали екипът за проверката притежава цялата компетентност и разполага с лицата, необходими за извършване на дейностите по проверката за даден оператор или оператор на въздухоплавателно средство.

Проверяващият орган разработва общи и специфични критерии за компетентност, които отговарят на критериите по член 37, параграф 4 и членове 38, 39 и 40.

3.  
Проверяващият орган редовно проследява резултатите от дейността на целия персонал, който извършва дейности по проверката, за да се потвърди непрекъснатата компетентност на този персонал.
4.  

Проверяващият орган редовно разглежда посочения в параграф 1 процес, за да гарантира, че:

а) 

критериите за компетентност по параграф 2, първа алинея, букви а) и б) са разработени в съответствие с изискванията към компетентностите съгласно настоящия регламент;

б) 

всички затруднения, които могат да бъдат установени във връзка с определянето на общите и специфичните критерии за компетентност съгласно параграф 2, първа алинея, букви а) и б), са отстранени;

в) 

всички изисквания в процеса за осигуряване на компетентностите се осъвременяват и поддържат, както е целесъобразно.

5.  
Проверяващият орган разполага със система за записване на резултатите от дейностите, извършени в процеса за осигуряване на компетентностите по параграф 1.
6.  
За оценка на компетентността и резултатите от дейността на одитора по СТЕ на ЕС и на водещия одитор по СТЕ на ЕС се използва достатъчно компетентен оценител.

Компетентният оценител наблюдава одиторите по време на проверката на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство на мястото на инсталацията или при оператора на въздухоплавателно средство, в зависимост от това кое е приложимо, за да определи дали те отговарят на критериите за компетентност.

7.  
Когато член на персонала не успее да докаже, че напълно отговаря на критериите за компетентност за конкретна задача, която му е възложена, проверяващият орган определя и организира допълнително обучение или работа под надзор. Проверяващият орган наблюдава този служител, докато той докаже, че отговаря на критериите за компетентност.

Член 37

Екипи за проверката

1.  
За всеки конкретен ангажимент за проверка проверяващият орган събира екип за проверката, който е в състояние да извърши дейностите по проверката по глава II.
2.  
Екипът за проверката включва най-малко водещ одитор по СТЕ на ЕС и когато заключенията на проверяващия орган по време на оценката, посочена в член 8, параграф 1, буква д), и стратегическият анализ изискват това — подходящ брой одитори по СТЕ на ЕС и технически експерти.
3.  
За независимия преглед на дейностите по проверката, свързани с конкретен ангажимент за проверка, проверяващият орган определя независим проверител, който не е част от екипа за проверката.
4.  

Всеки член на екипа:

а) 

разбира ясно своята индивидуална роля в процеса на проверката;

б) 

може ефективно да общува на езика, който е необходим за изпълнение на конкретните му задачи.

5.  
Екипът за проверката включва най-малко едно лице с техническите компетентност и знания, необходими за оценка на специфичните технически аспекти на мониторинга и докладването, свързани с дейностите по приложение I и извършвани от инсталацията или оператора на въздухоплавателно средство. Екипът за проверката включва също така едно лице, което е в състояние да общува на езика, необходим за проверката на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство в държавата членка, където проверяващият орган извършва проверката.

▼M1

Когато проверяващият орган извършва проверка на доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност, екипът за проверката включва и най-малко едно лице с техническите компетентност и знания, необходими за оценка на специфичните технически аспекти във връзка със събирането, мониторинга и докладването на данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.

▼B

6.  
Когато екипът за проверката се състои от едно лице, това лице отговаря на всички изисквания към компетентността за одитор по СТЕ на ЕС и водещ одитор по СТЕ на ЕС и на изискванията по параграфи 4 и 5.

Член 38

Изисквания към компетентността на одиторите по СТЕ на ЕС и водещите одитори по СТЕ на ЕС

1.  

Одиторът по СТЕ на ЕС притежава необходимата компетентност за извършване на проверката. За тази цел одиторът по СТЕ на ЕС притежава най-малко:

▼M1

а) 

знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 при проверка на доклада с базови данни, доклада с данни за нов участник или годишния доклад за равнището на дейност, настоящия регламент, съответните стандарти, другите съответни законодателни актове, приложимите насоки, и съответните насоки и законодателни актове на държавата членка, в която проверяващият орган извършва проверка;

▼B

б) 

знания и опит относно одита на данни и информация, включително:

i) 

методиките за одитиране на данни и информация, включително прилагането на нивото на същественост и оценка на съществеността на неточностите;

ii) 

анализиране на присъщите и контролните рискове;

iii) 

техниките за формиране на извадки във връзка с изготвянето на извадки от данни и проверяване на контролните дейности;

iv) 

оценка на системите за данни и информация, ИТ системите, дейностите по движението на данните, контролните дейности, системите и процедурите за контрол във връзка с контролните дейности;

в) 

способността да извършва дейностите, свързани с проверката на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, както се изисква от глава II;

г) 

знания и опит в специфичните за сектора технически аспекти на мониторинга и докладването, които са от значение за обхвата на дейностите, посочени в приложение I, в който одиторът по СТЕ на ЕС извършва проверка.

2.  
Всеки водещ одитор по СТЕ на ЕС отговаря на изискванията към компетентността за одитор по СТЕ на ЕС и притежава доказана компетентност да ръководи екип за проверката и да отговаря за извършването на дейностите по проверката в съответствие с настоящия регламент.

Член 39

Изисквания към компетентността на независимите проверители

1.  
Независимият проверител притежава съответните правомощия да разглежда проектодоклада от проверката и вътрешната документация по проверката съгласно член 25.
2.  
Независимият проверител отговаря на изискванията към компетентността на водещ одитор по СТЕ на ЕС, посочени в член 38, параграф 2.
3.  
Независимият проверител притежава необходимата компетентност да анализира предоставената информация, за да потвърди пълнотата и целостта ѝ, да оспори липсващата или противоречивата информация, както и да провери целия отчет, за да оцени дали вътрешната документация по проверката е пълна и дали предоставя достатъчно информация в подкрепа на проектодоклада от проверката.

Член 40

Използване на технически експерти

1.  
При извършване на дейности по проверката проверяващият орган може да използва технически експерти, които да предоставят задълбочени знания и експертен опит по специфични въпроси, необходими за подпомагане на одитора по СТЕ на ЕС и водещия одитор по СТЕ на ЕС при извършване на дейностите им по проверката.
2.  
Когато независимият проверител не притежава компетентността да оцени конкретен проблем в процеса на прегледа, проверяващият орган търси съдействието на технически експерт.
3.  
Техническият експерт притежава компетентността и експертния опит, необходими за ефективно съдействие на одитора по СТЕ на ЕС и водещия одитор по СТЕ на ЕС или независимия проверител, когато е необходимо, по въпроса, за който се изискват неговите знания и експертен опит. Също така техническият експерт има достатъчно знания по въпросите, описани в член 38, параграф 1, букви а), б) и в).
4.  
Техническият експерт изпълнява специфични задачи под ръководството и пълната отговорност на водещия одитор по СТЕ на ЕС от екипа за проверката, в който той работи, или под ръководството и пълната отговорност на независимия проверител.

Член 41

Процедури за дейностите по проверката

1.  
Проверяващият орган създава, документира, прилага и поддържа една или повече процедури за дейностите по проверката, описани в глава II, и процедурите и процесите, които се изискват съгласно приложение II. ►M1  При създаването и прилагането на тези процедури и процеси проверяващият орган извършва дейностите, посочени в приложение II от настоящия регламент, съгласно хармонизирания стандарт, посочен в същото приложение. ◄

▼M1

2.  

Проверяващият орган проектира, документира, въвежда и поддържа система за управление в съответствие с хармонизирания стандарт, посочен в приложение II, за да гарантира последователно разработване, въвеждане, подобрение и преглед на процедурите и процесите, посочени в параграф 1. Системата за управление включва най-малко:

а) 

политики и задължения;

б) 

преглед на управлението;

в) 

вътрешни одити;

г) 

коригиращо действие;

д) 

действия за справяне с риска и възможности за предприемане на превантивни действия;

е) 

контрол на документираната информация.

▼B

Член 42

Документация и съобщаване на информация

▼M1

1.  
Проверяващият орган поддържа и управлява документация, включително за компетентността и безпристрастността на персонала, за да доказва спазването на настоящия регламент.

▼B

2.  
Проверяващият орган редовно представя информация на оператора или оператора на въздухоплавателно средство и други заинтересовани страни в съответствие с хармонизирания стандарт, посочен в приложение II.
3.  
Проверяващият орган гарантира поверителността на информацията, получена по време на проверката съгласно хармонизирания стандарт, посочен в приложение II.

Член 43

Безпристрастност и независимост

1.  
Проверяващият орган е независим от оператора или оператора на въздухоплавателно средство и е безпристрастен при извършване на дейностите си по проверката.

За да се гарантират независимостта и безпристрастността, проверяващият орган и която и да е друга част от същия правен субект не може да бъде оператор или оператор на въздухоплавателно средство, собственик на оператор или оператор на въздухоплавателно средство или да бъде притежаван от тях и също така не трябва да има връзки с оператор или оператор на въздухоплавателно средство, които биха могли да засегнат неговата независимост и безпристрастност. Проверяващият орган също така е независим от органите, които търгуват с квоти за емисии по системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, установена съгласно член 19 от Директива 2003/87/ЕО.

2.  
Проверяващият орган е организиран по начин, който гарантира неговата обективност, независимост и безпристрастност. ►M1  За целите на настоящия регламент се прилагат съответните изисквания относно структурата и организацията на проверяващия орган, установени в хармонизирания стандарт, посочен в приложение II. ◄
3.  
Проверяващият орган не извършва дейности по проверката във връзка с оператор или оператор на въздухоплавателно средство, който представлява неприемлив риск за безпристрастността му или който поражда конфликт на интереси. Проверяващият орган не използва персонал или лица, с които е сключен договор, при проверката на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, който представлява реален или потенциален конфликт на интереси. ►M1  За тази цел проверяващият орган наблюдава рисковете за безпристрастността и предприема подходящи действия за отстраняването им. ◄

Счита се, че е възникнал неприемлив риск за безпристрастността или конфликт на интереси по смисъла на първото изречение от първата алинея, когато настъпи някоя от следните ситуации:

а) 

проверяващият орган или която и да е друга част от същия правен субект предоставя консултантски услуги за разработване на част от процеса на мониторинг и докладване, описан в одобрения от компетентния орган план за мониторинг или в плана относно методиката за мониторинг, в зависимост от това кое е приложимо, включително разработването на методиката за мониторинг, изготвянето на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство и изготвянето на плана за мониторинг или на плана относно методиката за мониторинг;

б) 

проверяващият орган или която и да е друга част от същия правен субект предоставя техническа помощ за разработване или поддържане на системата, въведена за мониторинг и докладване на данните за емисиите и тонкилометрите или данните от значение за безплатното разпределяне на квоти.

4.  

Счита се, че между проверяващия орган и оператора или оператора на въздухоплавателно средство е налице конфликт на интереси в следните случаи:

а) 

когато отношенията между проверяващия орган и оператора или оператора на въздухоплавателно средство се основават на обща собственост, общо управление, общо ръководство или персонал, споделени ресурси, общи финанси и общи договори или маркетинг;

б) 

когато операторът или операторът на въздухоплавателно средство е получил консултантски услуги, посочени в параграф 3, буква а), или техническа помощ, спомената в буква б) от същия параграф, от консултантска организация, организация за техническа помощ или друга организация, които имат връзки с проверяващия орган и компрометират безпристрастността му.

За целите на буква б) от първата алинея безпристрастността на проверяващия орган се счита за компрометирана, ако връзките между него и консултантската организация, организацията за техническа помощ или другата организация се основават на обща собственост, общо управление, общо ръководство или персонал, споделени ресурси, общи финанси, общи договори или маркетинг и общо плащане на комисиони от продажби или други стимули за набиране на нови клиенти.

5.  
►M1  Проверяващият орган не възлага на външен изпълнител сключването на договора между оператора или оператора на въздухоплавателно средство и проверяващия орган, нито независимия преглед или издаването на доклада от проверката. ◄ За целите на настоящия регламент при възлагането на други дейности по проверката на външни подизпълнители проверяващият орган спазва изискванията, установени в хармонизирания стандарт по приложение II.

▼M1

Сключени договори с физически лица за извършване на дейности по проверката не се разглеждат обаче като случаи на възлагане на външни подизпълнители по смисъла на първа алинея, ако при сключването на договора с тях проверяващият орган поеме пълна отговорност за дейностите по проверката, изпълнени от договорно наетия персонал. Когато сключва договори с физически лица за извършване на дейности по проверката, проверяващият орган изисква от тези лица да подпишат писмено споразумение, че ще спазват процедурите на проверяващия орган и че няма конфликт на интереси при извършването на тези дейности по проверката.

▼B

6.  
Проверяващият орган създава, документира, прилага и поддържа процес за непрекъснато гарантиране на безпристрастността и независимостта на проверяващия орган, на структурите на същия правен субект, към който принадлежи проверяващият орган, другите организации по параграф 4, както и на целия персонал и лицата, с които е сключен договор и които участват в проверката. Този процес включва механизъм за гарантиране на безпристрастността и независимостта на проверяващия орган и отговаря на съответните изисквания, определени в хармонизирания стандарт по приложение II.

▼M1

6а.  
При проверката на същия оператор или оператор на въздухоплавателно средство като предходната година, проверяващият орган взема предвид риска за безпристрастността и предприема мерки за намаляване то му.

▼B

7.  
Ако водещият одитор по СТЕ на ЕС извърши шест годишни проверки на даден оператор на въздухоплавателно средство, тогава той преустановява за три последователни години предоставянето на услуги по проверката на този оператор на въздухоплавателно средство. Шестгодишният максимален период включва всички проверки във връзка с парникови газове, извършени на съответния оператор на въздухоплавателно средство след влизането в сила на настоящия регламент.

▼M1

8.  
Ако водещият одитор по СТЕ на ЕС извършва годишни проверки на дадена инсталация в период от пет последователни години, тогава той преустановява за три последователни години предоставянето на услуги по проверката на същата инсталация. Максималният петгодишен период включва проверки на емисиите по СТЕ на ЕС или данните за разпределението, извършени за инсталацията, започващи след 1 януари 2021 г.

▼BГЛАВА IV

АКРЕДИТАЦИЯ

Член 44

Акредитация

Проверяващият орган, изготвящ доклад от проверката на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, се акредитира за обхвата на дейностите, посочени в приложение I, за които проверяващият орган извършва проверка на доклад на оператор или оператор на въздухоплавателно средство.

▼M1

За целите на проверката на докладите с базови данни, докладите с данни за нови участници или годишните доклади за равнището на дейност проверяващият орган, който изготвя доклад от проверката на оператор, е акредитиран освен това за група дейности № 98 по приложение I.

▼B

Член 45

Цели на акредитацията

По време на процеса на акредитация и мониторинг на акредитираните проверяващи органи всеки национален орган по акредитация оценява дали проверяващият орган и неговият персонал, който извършва дейностите по проверката:

а) 

притежават компетентността да извършват проверката на докладите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с настоящия регламент;

б) 

извършват проверката на докладите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство в съответствие с настоящия регламент;

в) 

отговарят на изискванията по глава III.

Член 46

Искане за акредитация

1.  
►M1  Всяко юридическо лице, учредено съгласно националното законодателство на дадена държава членка, може да поиска акредитация съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и разпоредбите на настоящата глава. ◄

Искането съдържа информацията, необходима въз основа на хармонизирания стандарт по приложение III.

2.  

В допълнение към информацията по параграф 1 от настоящия член, преди началото на оценката съгласно член 45 заявителят също така представя на националния орган по акредитация:

а) 

цялата информация, която е поискана от националния орган по акредитация;

б) 

процедурите и информацията за процесите по член 41, параграф 1 и информацията за системата за управление на качеството, посочена в член 41, параграф 2;

в) 

критериите за компетентност по член 36, параграф 2, букви а) и б), резултатите от процеса за осигуряване на компетентностите, посочен в член 36, както и друга съответна документация за компетентността на целия персонал, който участва в дейностите по проверката;

г) 

информация за процеса за непрекъснато гарантиране на безпристрастността и независимостта, посочен в член 43, параграф 6, включително съответните документи за безпристрастността и независимостта на заявителя и неговия персонал;

д) 

информация за техническите експерти и основния персонал, които участват в проверката на докладите на оператор или оператор на въздухоплавателно средство;

е) 

системата и процеса за осигуряване на подходяща вътрешна документация по проверката;

ж) 

друга съответна документация по член 42, параграф 1.

Член 47

Подготовка за оценката

1.  
При подготовка и извършване на оценката по член 45 всеки национален орган по акредитация взема под внимание сложността на обхвата, за който заявителят иска акредитация, както и сложността на системата за управление на качеството, посочена в член 41, параграф 2, процедурите и информацията за процесите, указани в член 41, параграф 1, и географските зони, в които заявителят извършва или планира да извършва проверките.
2.  
За целите на настоящия регламент националният орган по акредитация отговаря на минималните изисквания по хармонизирания стандарт, посочен в приложение III.

Член 48

Оценка

1.  

Екипът за оценката, посочен в член 58, извършва най-малко следните дейности с цел изготвянето на оценката, посочена в член 45:

а) 

преглед на всички съответни документи и информация, посочени в член 46;

б) 

посещение в обекти на заявителя за преглед на представителна извадка от вътрешната документация по проверката и за оценка на прилагането на системата за управление на качеството на заявителя и процедурите или процесите, посочени в член 41;

в) 

наблюдение на представителна част от искания обхват за акредитацията и на резултатите от дейността и компетентността на представителен брой членове от персонала на заявителя, които участват в проверката на доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство, за да се гарантира, че персоналът работи в съответствие с настоящия регламент.

При извършването на тези дейности екипът за оценката отговаря на изискванията от хармонизирания стандарт по приложение III.

2.  
Екипът за оценката докладва констатациите си и установените несъответствия на заявителя съгласно изискванията на хармонизирания стандарт по приложение III и изисква от заявителя да отговори на докладваните констатации и несъответствия съгласно тези разпоредби.
3.  
Заявителят предприема коригиращи действия, за да отстрани всички докладвани съгласно параграф 2 несъответствия и посочва в своя отговор до екипа за оценката относно констатациите и несъответствията какви действия са предприети или се планира да се предприемат в срок, определен от националния орган по акредитация, за да се отстранят всички установени несъответствия.
4.  
Националният орган по акредитация разглежда отговорите на заявителя относно констатациите и несъответствията, докладвани съгласно параграф 3.

Когато националният орган по акредитация счете отговора на заявителя за недостатъчен или неудовлетворителен, той изисква допълнителна информация или действия от него. Националният орган по акредитация може също така да изисква доказателства за действителното изпълнение на предприетите действия или да извършва последваща оценка на действителното изпълнение на коригиращите действия.

Член 49

Решение относно акредитацията и сертификата за акредитация

1.  
Националният орган по акредитация взема предвид изискванията по хармонизирания стандарт, посочен в приложение III, когато подготвя и взема решението за предоставяне, разширение или подновяване на акредитацията на заявител.
2.  
Когато националният орган по акредитация реши да предостави, разшири или поднови акредитацията на заявител, той издава сертификат за акредитация.

Сертификатът за акредитация съдържа най-малко необходимата информация въз основа на хармонизирания стандарт по приложение III.

Сертификатът за акредитация е валиден за период, не по-дълъг от пет години след датата, на която националният орган по акредитация го е издал.

Член 50

Надзор

1.  
Националният орган по акредитация провежда годишен надзор на всеки проверяващ орган, на който е издал сертификат за акредитация.

Надзорът се състои най-малко от:

а) 

посещение в обекти на проверяващия орган с цел извършване на дейностите, посочени в член 48, параграф 1, буква б);

б) 

преценка на резултатите от дейността и компетентността на представителен брой членове на персонала на проверяващия орган в съответствие с член 48, параграф 1, буква в).

2.  
Националният орган по акредитация извършва първите дейности по надзор на проверяващ орган съгласно параграф 1 не по-късно от 12 месеца след датата, на която е издаден неговият сертификат за акредитация.
3.  
Националният орган по акредитация подготвя своя план за надзор на всеки проверяващ орган по начин, който позволява да се оценят представителни извадки на обхвата на акредитацията съгласно изискванията на хармонизирания стандарт по приложение III.
4.  
Въз основа на резултатите от надзора по параграф 1 националният орган по акредитация решава дали да потвърди продължаването на акредитацията.
5.  
Когато проверяващ орган извършва проверка в друга държава членка, националният орган по акредитация, който е акредитирал проверяващия орган, може да поиска от националния орган по акредитация на държавата членка, където се извършва проверката, да осъществи дейностите по надзора от негово име и на негова отговорност.

Член 51

Повторна оценка

1.  
Преди изтичане на валидността на сертификата за акредитация националният орган по акредитация извършва повторна оценка на проверяващия орган, на който е издал сертификат за акредитация, за да прецени дали валидността на сертификата за акредитация може да се удължи.
2.  
Националният орган по акредитация подготвя своя план за повторната оценка на всеки проверяващ орган по начин, който позволява да се оценят представителни извадки на обхвата на акредитацията. При планиране и извършване на повторната оценка националният орган по акредитация спазва изискванията по хармонизирания стандарт, посочен в приложение III.

Член 52

Извънредна оценка

1.  
Националният орган по акредитация може да извършва извънредна оценка на проверяващия орган във всеки един момент, за да гарантира, че той отговаря на изискванията по настоящия регламент.
2.  
За да даде възможност на националния орган по акредитация да оцени необходимостта от извънредна оценка, проверяващият орган незабавно го информира за всички съществени промени от значение за акредитацията му относно всеки аспект от статута или работата му. Съществените промени включват промените по хармонизирания стандарт, посочен в приложение III.

Член 53

Разширение на обхвата

В отговор на заявление от проверяващ орган за разширение на обхвата на вече предоставена акредитация националният орган по акредитация извършва необходимите действия, за да установи дали проверяващият орган отговаря на изискванията по член 45 за исканото разширение на обхвата на акредитацията му.

Член 54

Административни мерки

1.  
Националният орган по акредитация може временно да спре действието, да отнеме или да ограничи акредитацията на проверяващ орган, който не изпълнява изискванията по настоящия регламент.

По искане на проверяващия орган националният орган по акредитация може временно да спре действието, да отнеме или да ограничи акредитацията му.

Националният орган по акредитация създава, документира, прилага и поддържа процедура за временно спиране на действието на акредитацията, за отнемане на акредитацията и за ограничаване на обхвата на акредитацията.

2.  

Националният орган по акредитация временно спира действието или ограничава обхвата на акредитацията в следните случаи:

а) 

проверяващият орган е извършил сериозно нарушение на настоящия регламент;

б) 

проверяващият орган трайно извършва многократни нарушения на изискванията по настоящия регламент;

в) 

проверяващият орган е нарушил други конкретни правила и условия на националния орган по акредитация.

3.  

Националният орган по акредитация отнема акредитацията в следните случаи:

а) 

проверяващият орган не е отстранил причините, поради които е взето решение за временно спиране на действието на сертификата за акредитация;

б) 

член на висшето ръководство на проверяващия орган или член на персонала на проверяващия орган, участващ в дейностите по проверката съгласно настоящия регламент, е признат за виновен за извършването на измама;

в) 

проверяващият орган умишлено е предоставил невярна информация или е укрил данни.

4.  
Решението на национален орган по акредитация временно да спре действието, да отнеме или да ограничи обхвата на акредитацията в съответствие с параграфи 2 и 3 подлежи на обжалване.

Държавите членки създават процедури за разглеждане на такива обжалвания.

5.  
Решението на национален орган по акредитация временно да спре действието, да отнеме или да ограничи обхвата на акредитацията поражда действие, след като решението бъде съобщено на проверяващия орган.

Националният орган по акредитация прекратява временното спиране на действието на сертификата за акредитация, когато получи удовлетворителна информация и е убеден, че проверяващият орган спазва изискванията на настоящия регламент.ГЛАВА V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ ПО АКРЕДИТАЦИЯ ОТНОСНО АКРЕДИТАЦИЯТА НА ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПО СТЕ

Член 55

Национален орган по акредитация

1.  
Задачите, свързани с акредитацията съгласно настоящия регламент, се изпълняват от националните органи по акредитация, определени съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
2.  
Ако държава членка реши да разреши сертификацията на проверяващи органи, които са физически лица, съгласно настоящия регламент, дейностите по сертификацията на тези проверяващи органи се възлагат на национален орган, различен от националния орган по акредитация, определен съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.  
Ако държава членка реши да използва възможността по параграф 2, тя гарантира, че съответният национален орган отговаря на изискванията по настоящия регламент, включително посочените в член 71 от него, и представя необходимите документи съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
4.  
Националният орган по акредитация е член на органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
5.  
Националният орган по акредитация е натоварен с извършване на акредитацията като дейност на публичен орган и е признат официално от държавата членка, ако акредитацията не се извършва директно от публичните органи.
6.  
За целите на настоящия регламент националният орган по акредитация осъществява задълженията си съгласно изискванията по хармонизирания стандарт, посочен в приложение III.

Член 56

Презгранична акредитация

Ако държава членка прецени, че е икономически неизгодно или необосновано да определи национален орган по акредитация или да предоставя услуги по акредитация по смисъла на член 15 от Директива 2003/87/ЕО, тя се обръща към национален орган по акредитация на друга държава членка.

Съответната държавата членка информира Комисията и другите държави членки.

Член 57

Независимост и безпристрастност

1.  
Националният орган по акредитация е организиран по начин, който гарантира пълната му независимост от проверяващите органи, които оценява, и безпристрастността му при изпълнение на неговите дейности по акредитация.
2.  
За тази цел националният орган по акредитация не предлага, нито извършва или предоставя дейности или услуги, които се извършват или предоставят също от проверяващи органи, както и не предоставя консултантски услуги, не притежава дялове, нито има друг финансов или управленски интерес към проверяващ орган.
3.  
Без да се засягат разпоредбите на член 55, параграф 2, структурата, отговорностите и задачите на националния орган по акредитация са ясно разграничени от тези на компетентния орган и на другите национални органи.
4.  
Националният орган по акредитация взема всички окончателни решения относно акредитацията на проверяващите органи.

Националният орган по акредитация може обаче да възлага определени дейности на подизпълнители, като това възлагане е предмет на разпоредбите от хармонизирания стандарт, посочен в приложение III.

Член 58

Екип за оценката

1.  
За всяка отделна оценка националният орган по акредитация назначава екип за оценката.
2.  
Екипът за оценката включва водещ оценител и ако е необходимо, подходящ брой оценители или технически експерти за конкретния обхват на акредитацията.

Екипът за оценката включва най-малко едно лице със знания за мониторинга и докладването на емисии на парникови газове съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, които са от значение за обхвата на акредитацията, и с компетентността и знанията, нужни за оценка на дейностите по проверката на съответната инсталация или оператор на въздухоплавателно средство в този обхват, и най-малко едно лице със знания за съответното национално законодателство и приложимите национални насоки.

Когато националният орган по акредитация оценява компетентността и резултатите от дейността на проверяващ орган за обхват № 98 от приложение I към настоящия регламент, екипът за оценката включва и най-малко едно лице със знания за събирането, мониторинга и докладването на данните от значение за безплатното разпределяне на квоти съгласно Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ , както и с компетентността и знанията, необходими за оценка на дейностите по проверката за съответния обхват.

Член 59

Изисквания към компетентността на оценителите

1.  

Оценителят притежава компетентността да извършва дейностите по глава IV при оценка на проверяващия орган. За целта оценителят:

а) 

отговаря на изискванията по хармонизирания стандарт съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008, посочен в приложение III;

▼M1

б) 

притежава знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение 2019/1842, когато оценителят оценява компетентността и резултатите от дейността на проверяващия орган за обхват № 98, посочен в приложение I към настоящия регламент, настоящия регламент, съответните стандарти и други съответни законодателни актове и приложимите насоки;

▼B

в) 

има знания за одита на данни и информация, посочени в член 38, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, придобити чрез обучение, или достъп до лице, имащо знания и опит с такива данни и информация.

2.  
Водещият оценител отговаря на изискванията към компетентността, посочени в параграф 1, има доказани умения да ръководи екип за оценката и да отговаря за извършването на оценка в съответствие с настоящия регламент.
3.  
Освен изискванията към компетентността в параграф 1 вътрешните проверители и лицата, които вземат решенията за предоставяне, разширение или подновяване на акредитацията, разполагат с достатъчно знания и опит, за да оценят акредитацията.

Член 60

Технически експерти

1.  
Националният орган по акредитация може да включва в екипа за оценката технически експерти, които да предоставят задълбочени знания и експертен опит по специфични въпроси, необходими, за да се съдейства на водещия оценител или на друг оценител при извършване на дейностите по оценката.
2.  

Техническият експерт притежава компетентността, необходима за ефективно съдействие на водещия оценител и на друг оценител по въпроса, за който се изискват неговите знания и експертен опит. В допълнение техническият експерт:

▼M1

а) 

притежава знания във връзка с Директива 2003/87/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066, Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение 2019/1842, когато техническият експерт оценява компетентността и резултатите от дейността на проверяващия орган за обхват № 98, посочен в приложение I към настоящия регламент, настоящия регламент, съответните стандарти и други съответни законодателни актове и приложимите насоки;

▼B

б) 

познава достатъчно добре дейностите по проверката.

3.  
Техническият експерт извършва специфични задачи под ръководството и пълната отговорност на водещия оценител от съответния екип за оценката.

Член 61

Процедури

Националният орган по акредитация отговаря на изискванията, установени съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 62

Жалби

Когато националният орган по акредитация получи жалба относно проверяващ орган от страна на компетентния орган, оператор или оператор на въздухоплавателно средство или други заинтересовани страни, в приемливи срокове, но не по-късно от три месеца от датата на получаване на жалбата, той:

а) 

взема решение по основателността на жалбата;

б) 

гарантира, че на съответния проверяващ орган е предоставена възможност да направи коментари;

в) 

предприема подходящи действия за разглеждане на жалбата;

г) 

документира жалбата и предприетите действия; и

д) 

отговаря на жалбата.

Член 63

Архиви и документация

1.  
Националният орган по акредитация съхранява документация за всяко лице, свързано с процеса на акредитация. Тази документация включва документи за съответните квалификации, обучение, опит, безпристрастност и компетентност, необходими като доказателство за спазването на настоящия регламент.
2.  
Националният орган по акредитация съхранява документи за проверяващия орган в съответствие с посочения в приложение III хармонизиран стандарт съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 64

Достъп до информация и поверителност

1.  
Националният орган по акредитация редовно предоставя на обществеността информация относно националния орган по акредитация и дейностите му по акредитация и съответно осъвременява тази информация.
2.  
Съгласно член 8, точка 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008 националният орган по акредитация предприема съответните подходящи мерки за гарантиране на поверителността на получената информация.

Член 65

Партньорска оценка

1.  
Националните органи по акредитация са обект на редовна партньорска оценка.

Партньорската оценка се организира от органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.  

Органът, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, изготвя подходящи критерии за партньорската оценка и за ефективен и независим процес на партньорска оценка, за да се оцени дали:

а) 

националният орган по акредитация, който е обект на партньорската оценка, е извършвал дейностите по акредитация в съответствие с глава IV;

б) 

националният орган по акредитация, който е обект на партньорската оценка, е отговарял на изискванията по настоящата глава.

Критериите включват изисквания към компетентността за оценителите и екипите в рамките на партньорската оценка, които са специфични за системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, въведена с Директива 2003/87/ЕО.

3.  
Органът, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, публикува резултата от партньорската оценка на национален орган по акредитация и го съобщава на Комисията, националните органи, отговарящи за националните органи по акредитация в държавите членки, и на компетентния орган на държавите членки или на координационния център по член 70, параграф 2.
4.  
Без да се засяга параграф 1, когато национален орган по акредитация е преминал успешно партньорска оценка, организирана от органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 преди влизането в сила на настоящия регламент, този национален орган по акредитация се освобождава от новата партньорска оценка след влизането в сила на настоящия регламент, ако може да докаже спазването му.

За целта съответният национален орган по акредитация представя искане и необходимата документация пред органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Органът, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, решава дали са изпълнени условията за освобождаване от партньорска оценка.

Освобождаването от партньорска оценка се отнася за период, който е не по-голям от три години от датата, на която на националния орган по акредитация е съобщено решението.

5.  
Националният орган, на когото съгласно член 55, параграф 2 са възложени задачите по сертификацията на проверяващите органи, които са физически лица, съгласно настоящия регламент отговаря на изискванията за ниво на надеждност, равностойно на това на националните органи по акредитация, успешно преминали партньорска оценка.

За целта съответната държава членка представя на Комисията и другите държави членки всички документални доказателства веднага след вземането на решение да разреши на националния орган да извършва сертификация. Никой национален орган не сертифицира проверяващи органи за целите на настоящия регламент, преди съответната държава членка да представи тези документални доказателства.

Съответната държава членка прави периодични прегледи на работата на националния орган, за да гарантира, че той продължава да отговаря на горепосочените изисквания за ниво на надеждност, и информира Комисията за това.

Член 66

Коригиращи действия

1.  
Държавите членки упражняват редовен мониторинг на националните си органи по акредитация, за да гарантират, че те неизменно отговарят на изискванията по настоящия регламент, като вземат предвид резултатите от партньорската оценка, извършена съгласно член 65.
2.  
Когато национален орган по акредитация не отговаря на изискванията на настоящия регламент или не изпълнява задълженията по него, съответната държава членка предприема нужните коригиращи действия или гарантира, че такива коригиращи действия се предприемат, и уведомява Комисията за това.

Член 67

Взаимно признаване на проверяващите органи

1.  
Държавите членки признават равностойността на услугите, предоставяни от националните органи по акредитация, които са преминали успешно партньорска оценка. Държавите членки признават сертификатите за акредитация на проверяващите органи, акредитирани от тези национални органи по акредитация, и спазват правото им да извършват проверки в обхвата на акредитацията им.
2.  
Когато национален орган по акредитация не е преминал целия процес на партньорска оценка, държавите членки приемат сертификатите за акредитация на акредитираните от него проверяващи органи, при условие че органът, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, е започнал партньорска оценка на този национален орган по акредитация и не е установил никакво неспазване на настоящия регламент от негова страна.
3.  
Когато сертификацията на проверяващите органи се извършва от национален орган по член 55, параграф 2, държавите членки приемат сертификата, издаден от този орган, и спазват правото на сертифицираните проверяващи органи да извършват проверки в обхвата на сертификацията им.

Член 68

Мониторинг на предоставяните услуги

Когато в хода на инспекция по член 31, параграф 4 от Директива 2006/123/ЕО държава членка установи, че проверяващ орган не спазва настоящия регламент, компетентният орган или националният орган по акредитация на тази държава членка информира националния орган по акредитация, който е акредитирал този проверяващ орган.

Националният орган по акредитация, акредитирал този проверяващ орган, разглежда съобщената информация като жалба по смисъла на член 62 и предприема подходящи действия и отговаря на компетентния орган или националния орган по акредитация съгласно член 73, параграф 2, втора алинея.

Член 69

Електронен обмен на данни и използване на автоматизирани системи

1.  
Държавите членки могат да изискват от проверяващите органи да използват електронни образци или специфични файлови формати за докладите от проверките в съответствие с член 74, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 или член 13 от Делегиран регламент (ЕС) ►M1  2019/331 ◄ .
2.  
Стандартизираните електронни образци или спецификациите на файловите формати могат да бъдат предоставяни за други видове комуникация между оператора, оператора на въздухоплавателно средство, проверяващия орган, компетентния орган и националния орган по акредитация в съответствие с член 74, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066.ГЛАВА VI

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 70

Обмен на информация и координационни центрове

1.  
Държавата членка установява ефективен обмен на подходяща информация и ефективно сътрудничество между националния си орган по акредитация или, ако е приложимо, националния орган, на когото е възложена сертификацията на проверяващите органи, и компетентния орган.
2.  
Ако в държава членка е определен повече от един компетентен орган съгласно член 18 от Директива 2003/87/ЕО, тя оправомощава един от тези компетентни органи да бъде координационен център за обмен на информация, за координация на сътрудничеството по параграф 1 и за дейностите, посочени в настоящата глава.

Член 71

Работна програма за акредитацията и доклад за управлението

1.  

До 31 декември всяка година националният орган по акредитация представя работна програма за акредитацията на вниманието на компетентния орган на всяка държава членка, съдържаща списък на акредитираните от него проверяващи органи, които съгласно член 77 са съобщили за намерението си да извършват проверки в тези държави членки. Работната програма за акредитацията съдържа най-малко следната информация за всеки проверяващ орган:

а) 

планирани време и място на проверката;

б) 

информация за дейностите, които националният орган по акредитация е планирал за този проверяващ орган, по-специално дейностите по надзор и повторна оценка;

в) 

дати на планираните одити в присъствието на наблюдатели, които ще се извършат от националния орган по акредитация за оценка на проверяващия орган, включително адреса и данните за връзка с операторите или операторите на въздухоплавателни средства, които ще бъдат посетени по време на одита в присъствието на наблюдатели;

г) 

информация за това дали националният орган по акредитация е изискал от националния орган по акредитация на държавата членка, където проверяващият орган извършва проверката, да извърши дейности по надзор.

Когато са настъпили промени в информацията по първа алинея, до 31 януари всяка година националният орган по акредитация представя на компетентния орган осъвременена работна програма.

2.  
След предаване на работната програма за акредитацията съгласно параграф 1 компетентният орган представя на националния орган по акредитация съответната информация, включително релевантните национални законодателни актове или насоки.
3.  

До 1 юни всяка година националният орган по акредитация представя на компетентния орган доклад за управлението. Докладът за управлението съдържа най-малко следната информация за всеки проверяващ орган, който е бил акредитиран от този национален орган по акредитация:

а) 

подробна информация за акредитацията на проверяващите органи, акредитирани в последно време от съответния национален орган по акредитация, включително обхвата на акредитацията им;

б) 

всички промени в обхвата на акредитацията за тези проверяващи органи;

в) 

обобщени резултати от дейностите по надзор и повторна оценка, извършени от националния орган по акредитация;

г) 

обобщени резултати от извършените извънредни оценки, включително причини за предприемането им;

д) 

всички жалби, подадени срещу проверяващия орган след последния доклад за управлението, както и действията, предприети от националния орган по акредитация;

е) 

подробна информация за действията, предприети от националния орган по акредитация в отговор на информацията, споделена от компетентния орган, освен ако националният орган по акредитация я счита за жалба по смисъла на член 62.

Член 72

Обмен на информация за административните мерки

Ако националният орган по акредитация е предприел административни мерки срещу проверяващия орган съгласно член 54, ако е прекратено временното спиране на действието на акредитацията или когато решение по обжалване е отменило решението на национален орган по акредитация да наложи административни мерки съгласно член 54, националният орган по акредитация информира:

а) 

компетентния орган на държавата членка, където е акредитиран проверяващият орган;

б) 

компетентния орган и националния орган по акредитация на всяка държава членка, където проверяващият орган извършва проверките.

Член 73

Обмен на информация от страна на компетентния орган

1.  

Компетентният орган на държавата членка, където проверяващият орган извършва проверката, ежегодно съобщава на националния орган по акредитация, който е акредитирал съответния проверяващ орган, най-малко:

а) 

съответните резултати от проверката на доклада на оператор и оператор на въздухоплавателно средство и докладите от проверките, по-конкретно всяко установено неспазване от страна на този проверяващ орган на настоящия регламент;

б) 

резултатите от инспекцията на оператора или оператора на въздухоплавателно средство, когато тези резултати са от значение за националния орган по акредитация по отношение на акредитацията и надзора на проверяващия орган или когато тези резултати включват някакво установено неспазване от страна на този проверяващ орган на настоящия регламент;

в) 

резултатите от оценката на вътрешната документация по проверката на този проверяващ орган, когато компетентният орган е оценил вътрешната документация по проверката съгласно член 26, параграф 3;

г) 

жалбите, получени от компетентния орган във връзка с този проверяващ орган.

2.  
Когато информацията по параграф 1 съдържа доказателство, че компетентният орган е установил неспазване от страна на проверяващия орган на настоящия регламент, националният орган по акредитация счита, че съобщаването на тази информация представлява жалба от компетентния орган по отношение на проверяващия орган по смисъла на член 62.

Националният орган по акредитация предприема целесъобразни действия за разглеждане на тази информация и отговаря на компетентния орган в рамките на разумен срок, но не по-късно от три месеца след получаване на информацията. В отговора си националният орган по акредитация информира компетентния орган за предприетите действия и ако е приложимо — за административните мерки срещу проверяващия орган.

Член 74

Обмен на информация за надзора

1.  
Когато от националния орган по акредитация на държавата членка, където проверяващ орган извършва проверка, се изиска съгласно член 50, параграф 5 да извършва дейности по надзор, той докладва своите констатации на националния орган по акредитация, който е акредитирал проверяващия орган, освен ако двата национални органа по акредитация са договорили друго.
2.  
Националният орган по акредитация, който е акредитирал проверяващия орган, взема предвид констатациите по параграф 1 при извършването на оценка дали проверяващият орган отговаря на изискванията, определени в настоящия регламент.
3.  

Когато констатациите по параграф 1 доказват, че проверяващият орган не спазва настоящия регламент, националният орган по акредитация, който го е акредитирал, предприема целесъобразни действия съгласно настоящия регламент и информира националния орган по акредитация, който е извършил дейностите по надзор:

а) 

за действията, предприети от националния орган по акредитация, който е акредитирал проверяващия орган;

б) 

ако е приложимо, за мерките, предприети от проверяващия орган с оглед на констатациите;

в) 

ако е приложимо, за административните мерки, взети срещу проверяващия орган.

Член 75

Обмен на информация с държавата членка, където е установен проверяващият орган

Когато проверяващ орган получи акредитация от национален орган по акредитация на държава членка, различна от тази, в която той е установен, работната програма за акредитацията и докладът за управлението, посочени в член 71, както и информацията по член 72 се представят също на компетентния орган на държавата членка, в която проверяващият орган е установен.

Член 76

База данни за акредитираните проверяващи органи

1.  
Националните органи по акредитация или, ако е приложимо, националните органи по член 55, параграф 2 създават и управляват база данни и предоставят достъп до нея на другите национални органи по акредитация, националните органи, проверяващите органи, операторите, операторите на въздухоплавателни средства и компетентните органи.

Органът, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, улеснява и хармонизира достъпа до базите данни с оглед на ефикасната и икономически ефективната комуникация между националните органи по акредитация, националните органи, проверяващите органи, операторите, операторите на въздухоплавателни средства и компетентните органи и може да обедини тези бази данни в единна централизирана база данни.

2.  

Базата данни по параграф 1 съдържа най-малко следната информация:

а) 

наименование и адрес на всеки проверяващ орган, акредитиран от съответния национален орган по акредитация;

б) 

държавите членки, където извършва проверки проверяващият орган;

в) 

обхвата на акредитацията на всеки проверяващ орган;

г) 

датата на предоставяне и срок на акредитацията;

д) 

информация за административните мерки, взети срещу проверяващия орган.

Информацията се предоставя на обществеността.

Член 77

Съобщаване на информация от страна на проверяващите органи

1.  

За да може националният орган по акредитация да изготви работната програма за акредитацията и доклада за управлението, посочени в член 71, до 15 ноември всяка година проверяващият орган изпраща следната информация на националния орган по акредитация, който го е акредитирал:

а) 

планирани време и място на проверките, които проверяващият орган е насрочил;

▼M1

б) 

адрес и данни за връзка с операторите или операторите на въздухоплавателни средства, чиито доклади за емисии, доклади за тонкилометри, доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници или годишни доклади за равнището на дейност са били обект на проверка от негова страна;

▼B

в) 

имената на членовете на екипа за проверката и обхвата на акредитацията, в който е включена дейността на оператора или оператора на въздухоплавателно средство.

2.  
Когато в посочената в параграф 1 информация бъдат внесени промени, проверяващият орган съобщава тези промени на органа по акредитация в сроковете, договорени с него.ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 78

Отмяна на Регламент (ЕС) № 600/2012 и преходни разпоредби

1.  
Регламент (ЕС) № 600/2012 се отменя с действие от 1 януари 2019 г. или от датата на влизане в сила на настоящия регламент, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение IV.

2.  
Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 600/2012 продължават да се прилагат за проверката на емисиите и ако е приложимо — за данните за дейността преди 1 януари 2019 г.

Член 79

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г. или от датата на влизане в сила на настоящия регламент, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обхват на акредитацията на проверяващите органи

Обхватът на акредитацията на проверяващите органи се посочва в сертификата за акредитация, като се използват следните групи дейности съгласно приложение I към Директива 2003/87/ЕО и другите дейности съгласно членове 10а и 24 от Директива 2003/87/ЕО. Тези разпоредби се прилагат също за проверяващите органи, сертифицирани от национален орган съгласно член 55, параграф 2 от настоящия регламент.Група дейност №

Обхвати на акредитацията

1a

Изгаряне на горива в инсталации, където се използват единствено стандартни търговски горива съгласно определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията или където се използва природен газ в инсталации от категория А или Б.

Изгаряне на горива в инсталации, без ограничения

2

Рафиниране на минерални масла

3

— Производство на кокс

— Пържене или агломерация на метална руда (включително сулфидна руда), в това число гранулиране

— Производство на чугун или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене

4

— Производство или преработка на черни метали (включително феросплави)

— Производство на вторичен алуминий

— Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави

5

Производство на първичен алуминий (емисии на CO2 и перфлуоровъглероди)

6

— Производство на циментен клинкер

— Производство на вар или калциниране на доломит или магнезит

— Производство на стъкло, включително стъклени влакна

— Изработване на керамични продукти чрез изпичане

— Производство на изолационни материали от минерална вата

— Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс

7

— Производство на целулозен пулп от дървесина или други влакнести материали

— Производство на хартия или картон

8

— Производство на аморфен въглерод (сажди)

— Производство на амоняк

— Производството на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси

— Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване

— Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и натриев бикарбонат (NaHCO3)

9

— Производство на азотна киселина (емисии на CO2 и N2O)

— Производство на адипинова киселина (емисии на CO2 и N2O)

— Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина (емисии на CO2 и N2O)

10

— Улавяне на парникови газове от инсталации в обхвата на Директива 2003/87/ЕО с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, разрешени съгласно Директива 2009/31/ЕО

— Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, разрешени съгласно Директива 2009/31/ЕО

11

Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, разрешени съгласно Директива 2009/31/ЕО

12

Авиационни дейности (данни за емисии и тонкилометри)

98

Други дейности съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО

99

Други дейности, включени от държава членка съгласно член 24 от Директива 2003/87/ЕО, които трябва да се посочат подробно в сертификата за акредитация.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към проверяващите органи

По отношение на изискванията към проверяващите органи се прилага хармонизираният стандарт съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 относно изискванията към органите, извършващи валидиране и проверка на парникови газове във връзка с акредитацията или други форми на признаване. В допълнение се прилагат следните процедури, процеси и мерки, посочени в член 41, параграф 1:

а) 

процес и политика за комуникация с оператора или оператора на въздухоплавателно средство и с други съответни страни;

б) 

подходящи мерки за гарантиране на поверителността на получената информация;

в) 

процес за разглеждане на обжалвания;

г) 

процес за разглеждане на жалби (включително примерни срокове);

д) 

процес за издаване на преразгледан доклад от проверката, когато в доклада от проверката или в доклада на оператор или оператор на въздухоплавателно средство е открита грешка, след като проверяващият орган е представил доклада от проверката на вниманието на оператора или оператора на въздухоплавателно средство за последващо предаване на компетентния орган;

е) 

процедура или процес за възлагане на дейности по проверката на външни подизпълнители;

▼M1

ж) 

процедура или процес, с който се гарантира, че проверяващият орган поема пълна отговорност за дейностите по проверката, извършвани от лица в договорни отношения с него;

з) 

процеси, с които се гарантира правилното функциониране на системата за управление, както е посочено в член 41, параграф 2, включително:

i. 

процеси за преглед на системата за управление поне веднъж годишно, с интервали от не повече от 15 месеца между прегледите на управлението;

ii. 

процеси за провеждане на вътрешни одити поне веднъж годишно, с интервали от не повече от 15 месеца между вътрешните одити;

iii. 

процеси за установяване и управление на несъответствията в дейностите на проверяващия орган и предприемане на коригиращи действия за отстраняването на тези несъответствия;

iv. 

процеси за установяване на рисковете и възможностите в дейностите на проверяващия орган и предприемане на превантивни действия за смекчаване на тези рискове;

v. 

процеси за контрол на документираната информация.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимални изисквания към процеса на акредитация и изисквания към органите по акредитация

По отношение на минималните изисквания към акредитацията и изискванията към органите по акредитация се прилага хармонизираният стандарт съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 относно общите изисквания към органите по акредитация, извършващи акредитация на органите за оценяване на съответствието.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствиетоРегламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията

Настоящият регламент

Членове 1 — 31

Членове 1 — 31

-

Член 32

Членове 32 — 78

Членове 33 — 79

Приложения I — III

Приложения I — III

-

Приложение IV( 1 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност (ОВ L 282, 4.11.2019 г., стр. 20).

Top