EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20211013

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2021-10-13

02018D1544 — BG — 13.10.2021 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1544 НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2018 година

относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

(ОВ L 259, 16.10.2018 г., стp. 25)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/86 НА СЪВЕТА от 21 януари 2019 година

  L 18I

10

21.1.2019

 M2

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1722 НА СЪВЕТА от 14 октомври 2019 година

  L 262

66

15.10.2019

►M3

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1466 НА СЪВЕТА от 12 октомври 2020 година

  L 335

16

13.10.2020

►M4

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1482 НА СЪВЕТА от 14 октомври 2020 година

  L 341

9

15.10.2020

►M5

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/1799 НА СЪВЕТА от 11 октомври 2021 година

  L 361

51

12.10.2021
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1544 НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2018 година

относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжиеЧлен 1

„Химическо оръжие“ означава химическо оръжие съгласно определението в член II от Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО).

Член 2

1.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а) 

физически лица, които са отговорни за, осигуряват финансова, техническа или материална помощ за или са по друг начин участват във:

i) 

производство, придобиване, притежаване, разработване, транспортиране, складиране или прехвърляне на химическо оръжие;

ii) 

употреба на химическо оръжие;

iii) 

участие в каквато и да е подготовка за употреба на химическо оръжие;

б) 

физически лица, които подпомагат, насърчават или скланят физическо или юридическо лице, образувание или орган да участва в някоя от дейностите, посочени буква а) от настоящия параграф, като по този начин причиняват или спомагат за възникването на опасност от извършването на тези дейности; и

в) 

физически лица, свързани с физическите лица, посочени в букви а) и б);

които са изброени в приложението.

2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава членка да отказва на собствените си граждани да влязат на нейна територия.
3.  

Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава членка е обвързана от задължение по международното право, а именно:

а) 

в качеството ѝ на приемаща държава на международна междуправителствена организация;

б) 

като държава домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации;

в) 

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) 

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.  
Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
5.  
Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка допуска освобождаване от мерките в съответствие с параграф 3 или 4.
6.  
Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването е обосновано от съображения, свързани със спешни хуманитарни нужди или участие в междуправителствени срещи и срещи, провеждани с подкрепата на Съюза или чийто домакин е Съюзът, или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки, включително въвеждането на правни забрани срещу химическото оръжие и постигането на химическо разоръжаване. Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
7.  
Държава членка, която желае да предостави освобождаване от мерките съгласно параграф 6, уведомява Съвета за това в писмена форма. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко от членовете на Съвета не възразят в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.
8.  
Когато съгласно параграф 3, 4, 6 или 7 държава членка разреши влизане или транзитно преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложението, разрешението е строго ограничено до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася пряко.

Член 3

1.  

Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а) 

физически или юридически лица, образувания или органи, които отговарят за, предоставят финансова, техническа или материална подкрепа на или по друг начин участват във:

i) 

производство, придобиване, притежаване, разработване, транспортиране, складиране или прехвърляне на химическо оръжие;

ii) 

употреба на химическо оръжие;

iii) 

участие в каквато и да е подготовка за употреба на химическо оръжие;

б) 

физически или юридически лица, образувания или органи, които подпомагат, насърчават или скланят по какъвто и да било начин физическо или юридическо лице, образувание или орган да участва в някоя от дейностите, посочени в буква а) от настоящия параграф, като по този начин причиняват или спомагат за възникването на опасност от извършването на тези дейности;

в) 

физически и юридически лица, образувания и органи, свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф;

които са изброени в приложението.

2.  
Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението.
3.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условията, които прецени за необходими, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образувания или органи, изброени в приложението, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания във връзка с хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в) 

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за текущо съхранение или обслужване на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) 

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение, компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за съображенията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д) 

предназначени за плащане по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство, консулската служба или международната организация.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

4.  

Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложението на физическото или юридическо лице, образуванието или органа по параграф 1, или на съдебно решение или административен акт, постановени в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, уважени с такова решение или акт или признати за основателни в такова решение, в рамките на приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата, предявили тези претенции;

в) 

решението или актът не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложението; и

г) 

признаването на решението или акта не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

5.  
Параграф 1 не възпрепятства физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението, да извършват дължими плащания по договори, сключени от тях преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащанията не се получават пряко или непряко от посочени в параграф 1 физически или юридически лица, образувания или органи.
6.  

Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви и други приходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, са започнали да се прилагат за тези сметки; или

в) 

плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или изпълними в съответната държава членка,

при условие че за всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

Член 4

1.  
По предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът, като действа с единодушие, съставя и изменя списъка в приложението.
2.  
Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в параграф 1 решение, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.  
Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 5

1.  
В приложението се съдържат основанията за включване в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 2 и 3.
2.  
В приложението се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, доколкото е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, когато е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименование, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност.

Член 6

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящото решение, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане във връзка с обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение под всякаква форма, ако са предявени от:

а) 

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението;

б) 

физическо или юридическо лице, образувание или орган, който действа чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

Член 7

С цел постигане на максимални резултати с мерките, предвидени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

▼M5

Член 8

Настоящото решение се прилага до 16 октомври 2022 г. Решението подлежи на редовен преглед. Действието на решението се подновява или то се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че неговите цели не са постигнати.

▼B

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 2 И 3

▼M1

A.   ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАИме

Идентифицираща информация

Основания за включване в списъка

Дата на включване в списъка

1.  Tariq YASMINA

изв. още като: Tarq Yasminaimage

Пол: мъжки

Звание: полковник

Гражданство: сирийско

Tariq Yasmina е служител за връзка между Сирийския научноизследователски център (SSRC) и президентския дворец и като такъв участва в използването и подготовката за използването на химическо оръжие от сирийския режим.

21.1.2019 г.

2.  Khaled NASRI

изв. още като: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Пол: мъжки

Звание: ръководител на Институт 1000 към SSRC;

Гражданство: сирийско

Khaled Nasri е директор на Институт 1000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на компютри и електронни системи за програмата за химическите оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

3.  Walid ZUGHAIB

изв. още като: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Пол: мъжки

Звание: доктор, ръководител на Институт 2000 към SSRC;

Гражданство: сирийско.

Walid Zughaib е директор на Институт 2000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за механичното разработване и производство за програмата за химическите оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

4.  Firas AHMED

изв. още като: Ahmad;image

Пол: мъжки

Звание: полковник, началник на Службата за сигурност в Институт 1000 към SSRC;

Дата на раждане: 21 януари 1967 г.;

Гражданство: сирийско.

Firas Ahmed е директор на службата за сигурност в Институт 1000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на компютри и електронни системи за програмата за химическите оръжия на Сирия. Той участва в предаването и прикриването на свързани с химически оръжия материали след присъединяването на Сирия към Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

21.1.2019 г.

▼M3

5.  Said SAID

изв. още като: Saeed, Sa’id Sa’id,image

Звание: Доктор, член на Институт 3000 (изв. още като Институт 6000) към SSRC;

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 11 декември 1955 г.

Said Said е значима фигура в Институт 3000, изв. още като Институт 6000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на химическите оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

▼M1

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, изв. още като Ruslan BOSHIROV

Пол: мъжки

Дата на раждане: 5 април 1979 г.; 12 април 1978 г.

Място на раждане: Николаевка, Амурска област, Русия; Душанбе, Таджикистан

Офицерът от ГРУ Anatoliy Chepiga (изв. още като Ruslan Boshirov) притежава, транспортира и след това през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри използва токсично нервнопаралитично вещество („новичок“). На 5 септември 2018 г. Кралската прокуратура на Обединеното кралство повдигна обвинения срещу Ruslan Boshirov за заговор за убийството на Sergei Skripal; за опита за убийство на Sergei Skripal, Yulia Skripal и Nick Bailey; за използването и притежанието на новичок; и за умишленото причиняване на тежка телесна повреда на Yulia Skripal и Nick Bailey.

21.1.2019 г.

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, изв. още като Alexander PETROV

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 13 юли 1979 г.;

Място на раждане: Лойга, Русия; Котлас, Русия

Офицерът от Alexander Mishkin (изв. още като Alexander Petrov) притежава, транспортира и след това през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри използва токсично нервнопаралитично вещество („новичок“). На 5 септември 2018 г. Кралската прокуратура на Обединеното кралство повдигна обвинения срещу Alexander Petrovза заговор за убийството на Sergei Skripal; за опита за убийство на Sergei Skripal, Yulia Skripal и Nick Bailey; за използването и притежанието на новичок; и за умишленото причиняване на тежка телесна повреда на Yulia Skripal и Nick Bailey.

21.1.2019 г.

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

пол: мъжки;

Звание: първи заместник-началник на ГРУ;

Vladimir Stepanovich Alexseyev е първи заместник-началник на ГРУ (изв. още като ГУ). Предвид важната ръководна роля в ГРУ Alexseyev е отговорен за притежаването, транспортирането и използването през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри на токсичното нервнопаралитично вещество новичок от служители на ГРУ.

21.1.2019 г.

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Пол: мъжки

Звание: Началник на ГРУ;

Igor Olegovich Kostyukov предвид важната ръководна роля в ГРУ по времето на заемането на длъжността първи заместник-началник на ГРУ (изв. още като ГУ). е отговорен за притежаването, транспортирането и използването през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри на токсичното нервнопаралитично вещество новичок от служители на ГРУ.

21.1.2019 г.

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 13 февруари 1970 г.;

Място на раждане: Nizhny Tagil;

Гражданство: руско;

Длъжност: началник на дирекцията за вътрешна политика на президента

Андрей Ярин е началник на дирекцията за вътрешна политика в президентската администрация на Руската федерация. В това си качество той отговаря за разработването и прилагането на вътрешнополитически стратегии. Андрей Ярин също така е член на оперативна група в рамките на президентската администрация, чиято роля е да противодейства на влиянието на Алексей Навални върху руското общество, включително чрез операции, целящи неговото дискредитиране.

Алексей Навални е обект на системен тормоз и репресии от държавата и съдебните власти в Руската федерация поради важната си роля в политическата опозиция.

Дейността на Алексей Навални е била наблюдавана отблизо от властите на Руската федерация по време на пътуването му в Сибир през август 2020 г. На 20 август 2020 г. той се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

При тези обстоятелства има основания да се заключи, че отравянето на Алексей Навални е станало възможно единствено със съгласието на президентската администрация. Следователно, предвид високата си позиция в президентската администрация Андрей Ярин е отговорен за убеждаването и подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 26 юли 1962 г.;

Място на раждане: Sukhumi;

Гражданство: руско;

Длъжност: първи заместник-началник на президентската администрация

Сергей Кириенко е първи заместник-началник на президентската администрация на Руската федерация. В това си качество той отговаря за вътрешните работи, в това число за политическите групи и дейности.

Алексей Навални е обект на системен тормоз и репресии от държавата и съдебните власти в Руската федерация поради важната си роля в политическата опозиция.

Дейността на Алексей Навални е била наблюдавана отблизо от властите на Руската федерация по време на пътуването му в Сибир през август 2020 г. На 20 август 2020 г. той се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

При тези обстоятелства има основания да се заключи, че отравянето на Алексей Навални е станало възможно единствено със съгласието на президентската администрация. Следователно, предвид високата си позиция в президентската администрация Сергей Кириенко е отговорен за убеждаването и подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 22 август 1960 г.;

Място на раждане: Alagir;

Гражданство: руско;

Длъжност: пълномощен представител на президента на Руската федерация в област Сибир

Сергей Меняйло е пълномощен представител на президента на Руската федерация в област Сибир и в това си качество отговаря за гарантирането на прилагането на конституционните правомощия на президента, в това число за изпълнението на вътрешните и външните политики на държавата. Сергей Меняйло също така е непостоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Алексей Навални е обект на системен тормоз и репресии от държавата и съдебните власти в Руската федерация поради важната си роля в политическата опозиция.

Дейността на Алексей Навални е била наблюдавана отблизо от властите на Руската федерация по време на пътуването му в Сибир през август 2020 г. На 20 август 2020 г. той се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

При тези обстоятелства има основания да се заключи, че отравянето на Алексей Навални е станало възможно единствено със съгласието на президентската администрация.

Следователно, предвид високата си позиция на представител на президентската администрация в област Сибир, Сергей Меняйло е отговорен за убеждаването и подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

13.  Alexandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 15 ноември 1951 г.;

Място на раждане: Perm;

Гражданство: руско;

Длъжност: директор на Федералната служба за сигурност на Руската федерация

Александр Бортников е директор на Федералната служба за сигурност и в това си качество отговаря за дейността на главната агенция за сигурност на Русия.

Алексей Навални е обект на системен тормоз и репресии от държавата и съдебните власти в Руската федерация поради важната си роля в политическата опозиция.

Дейността на Алексей Навални е наблюдавана отблизо от Федералната служба за сигурност на Руската федерация по време на пътуването му в Сибир през август 2020 г. На 20 август 2020 г. той се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

При тези обстоятелства и като се има предвид, че Алексей Навални е бил под наблюдение по време на отравянето, има основания да се заключи, че отравянето е било възможно само с участието на Федералната служба за сигурност.

Следователно, поради високата си позиция във Федералната служба за сигурност Александр Бортников носи отговорност за подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 1 януари 1957 г.

Място на раждане: Krasnoyarsk;

Гражданство: руско;

Длъжност: заместник-министър на отбраната на Руската федерация

Павел Попов е заместник-министър на отбраната на Руската федерация и в това си качество отговаря изцяло за научноизследователската дейност. Това включва надзора и развитието на научните и техническите способности на министерството, включително разработването на потенциални оръжия и военно оборудване и тяхното модернизиране.

Руското министерство на отбраната поема отговорността за запасите от химическо оръжие, наследени от Съветския съюз, и тяхното безопасно съхранение до унищожаването им.

На 20 август 2020 г. Алексей Навални се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. той е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

Тъй като министерството на отбраната носи изцяло отговорността за безопасното съхранение и унищожаване на химическото оръжие, използването на такова химическо оръжие на територията на Руската федерация може да бъде само в резултат на умисъл или небрежност от страна на министерството на отбраната и неговото политическо ръководство.

Следователно, поради високата си позиция в министерството на отбраната на Руската федерация Павел Попов е отговорен за подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 17 юли 1975 г.;

Място на раждане: Stavropol;

Гражданство: руско;

Длъжност: заместник-министър на отбраната на Руската федерация

Алексей Криворучко е заместник-министър в министерството на отбраната на Руската федерация и изцяло отговаря за въоръженията. Това включва надзора на запасите на министерството от оръжия и военно оборудване. Той отговаря и за тяхното унищожаване в рамките на изпълнението на международните договори, възложени на Министерството на отбраната.

Руското министерство на отбраната поема отговорността за запасите от химическо оръжие, наследени от Съветския съюз, и тяхното безопасно съхранение до унищожаването им.

На 20 август 2020 г. Алексей Навални се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. той е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

Тъй като министерството на отбраната носи изцяло отговорността за безопасното съхранение и унищожаване на химическото оръжие, използването на такова химическо оръжие на територията на Руската федерация може да бъде само в резултат на умисъл или небрежност от страна на министерството на отбраната и неговото политическо ръководство.

Следователно, поради високата си позиция в министерството на отбраната на Руската федерация Алексей Криворучко е отговорен за подпомагането на лицата, които са извършили или са участвали в отравянето на Алексей Навални с нервен агент от групата новичок, което представлява използване на химическо оръжие съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

15.10.2020

▼M1

Б.   ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ И ОРГАНИНаименование

Идентифицираща информация

Основания за включване в списъка

Дата на включване в списъка

1.  Сирийски научноизследователски център (SSRC)

изв. още като Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Адрес:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Дамаск

Сирийският научноизследователски център (SSRC) е основното образувание на сирийския режим за разработването на химически оръжия.

SSRC отговаря за разработването и производството на химически оръжия, както и на ракети носители за тях, като работи на няколко обекта в Сирия.

21.1.2019 г.

▼M4

2.  State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GoSNIIKOHT)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Адрес: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscow, Moscow Oblast, Russia;

Тел.: +7 (495) 673 7530;

Факс: +7 (495) 673 2218;

Уеб: http://gosniiokht.ru

Имейл: dir@gosniiokht.ru

Държавният научноизследователски институт по органична химия и технологии (GosNIIOKhT) е държавен научноизследователски институт, отговарящ за унищожаването на запасите от химическо оръжие, наследени от Съветския съюз.

Първоначалната роля на института преди 1994 г. е участие в разработването и производството на химическо оръжие, включително на токсичния нервен агент, известен сега като „новичок“. След 1994 г. същият институт взима участие в програмата на правителството за унищожаване на запасите от химическо оръжие, наследени от Съветския съюз.

На 20 август 2020 г. Алексей Навални се разболява сериозно и е приет в болницата в Омск, Руската федерация. На 22 август 2020 г. той е транспортиран до болница в Берлин, Германия. Впоследствие специализирана лаборатория в Германия открива неоспорими доказателства, подкрепени от лаборатории във Франция и Швеция, че Алексей Навални е бил отровен с токсичен нервен агент от групата новичок. До този токсичен агент достъп имат само държавните власти в Руската федерация.

Поради това разпространението на токсичния нервен агент от групата новичок е възможно единствено поради факта, че институтът не е изпълнил отговорността си да унищожи запасите от химическо оръжие.

15.10.2020

Top