EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2394-20220101

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/2022-01-01

Този консолидиран текст може да не включва следните изменения:

Акт за изменение Вид изменение Част, до която се отнася Дата на влизане в сила
32023R2854 поправен от приложение точка 29 12/09/2025

02017R2394 — BG — 01.01.2022 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2394 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 345, 27.12.2017 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/302 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 февруари 2018 година

  L 60I

1

2.3.2018

►M2

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/770 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година

  L 136

1

22.5.2019

►M3

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/771 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година

  L 136

28

22.5.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2394 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя условията, съгласно които компетентните органи в държавите членки, определени като отговорни за прилагането на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, сътрудничат и координират действията помежду си и с Комисията, с цел да наложат спазването на това законодателство и да гарантират гладкото функциониране на вътрешния пазар и с цел да се подобри защитата на икономическите интереси на потребителите.

Член 2

Обхват

1.  
Настоящият регламент се прилага по отношение на нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение дори когато тези нарушения са били преустановени преди началото или приключването на прилагането.
2.  
Настоящият регламент не засяга разпоредбите на Съюза относно международното частно право, по-специално разпоредбите, които се отнасят до компетентността на съдилищата и приложимото право.
3.  
Настоящият регламент не засяга прилагането в държавите членки на мерки, които са свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, по-специално работата на европейската съдебна мрежа.
4.  
Настоящият регламент не засяга изпълнението от страна на държавите членки на допълнителни задължения, които се отнасят до взаимната помощ при защита на колективните икономически интереси на потребителите, включително по наказателноправни въпроси, произтичащи от други правни актове, в т.ч. двустранни или многостранни споразумения.
5.  
Настоящият регламент не засяга Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).
6.  
Настоящият регламент не засяга възможността за предприемане на допълнителни публични или частни действия за прилагане на законодателството съгласно националното право.
7.  
Настоящият регламент не засяга съответното право на Съюза, приложимо по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.
8.  
Настоящият регламент не засяга националното право, приложимо по отношение на обезщетяването на потребители за вреди, причинени от нарушения на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.
9.  
Настоящият регламент не засяга правото на компетентните органи да провеждат разследвания и да предприемат правоприлагащи действия, насочени срещу повече от един търговец, за подобни нарушения,попадащи в обхвата на настоящия регламент.
10.  
Глава III от настоящия регламент не се прилага за нарушения в рамките на Съюза на директиви 2014/17/ЕС и 2014/92/ЕС.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„законодателство на Съюза за защита на интересите на потребителите“ означава регламентите и директивите, транспонирани във вътрешния правен ред на държавите членки, които са изброени в приложението;

2) 

„нарушение в рамките на Съюза“ означава всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, в която:

а) 

е започнало или е извършено действието или бездействието;

б) 

е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието;или в която

в) 

се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието;

3) 

„широко разпространено нарушение“ означава:

а) 

всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която:

i) 

е започнало или е извършено действието или бездействието;

ii) 

е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието;или в която

iii) 

се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието; или

б) 

всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите и притежава общи характеристики, включително еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси и което едновременно е извършено от същия търговец в поне три държави членки;

4) 

„широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ означава широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на Съюза;

5) 

„нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент“ означава нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение;

6) 

„компетентен орган“ означава всеки публичен орган, учреден на национално, регионално или местно равнище, който е определен от държава членка като отговорен за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите;

7) 

„единна служба за връзка“ означава публичният орган, който е определен от държава членка като отговорен за координацията по прилагането на настоящия регламент в съответната държава членка;

8) 

„определен орган“ означава орган, който има законен интерес от преустановяването или забраната на нарушения на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, който е определен от държава членка и на който са дадени указания от компетентен орган с цел да събира необходимата информация и да предприема нужните правоприлагащи мерки, предоставени му от националното право, с цел постигането на преустановяване или налагане на забрана на нарушението и който действа от името на този компетентен орган;

9) 

„орган заявител“ означава компетентният орган, който отправя искане за взаимна помощ;

10) 

„орган, към който е отправено искане“ означава компетентният орган, който получава искане за взаимна помощ;

11) 

„търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е частна или публична собственост, което извършва действия, включително посредством друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

12) 

„потребител“ означава всяко физическо лице, извършващо действия за цели извън неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

13) 

„жалба на потребител“ означава твърдение, подкрепено от основателно доказателство, че даден търговец е извършил, извършва или е възможно да извърши нарушение на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите;

14) 

„вреда на колективните интереси на потребителите“ означава действително настъпила или вероятна вреда на интересите на определен брой потребители, които са засегнати от нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение;

15) 

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, който е експлоатиран от търговец или от името на търговец, и чието предназначение е да предостави достъп на потребителите до стоките и услугите на търговеца;

16) 

„повсеместни проверки“ означава съгласувано проучване на потребителските пазари чрез едновременни координирани действия за проверка на спазването или за установяване на нарушения на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите.

Член 4

Нотификация относно давностните срокове

Всяка единна служба за връзка нотифицира Комисията относно действащите в нейната държава членка давностни срокове, приложими за правоприлагащите мерки, посочени в член 9, параграф 4. Комисията прави обобщение на давностните срокове, относно които е направена нотификация, и предоставя обобщението на компетентните органи.ГЛАВА II

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ

Член 5

Компетентни органи и единни служби за връзка

1.  
Всяка държава членка определя един или няколко компетентни органи и единна служба за връзка, които са отговорни за прилагането на настоящия регламент.
2.  
Компетентните органи изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, все едно че действат от името на потребителите в своята собствена държава членка и за собствена сметка.
3.  
В рамките на всяка държава членка единната служба за връзка е отговорна за координиране на дейностите по разследване и прилагане на законодателството на компетентните органи, други публични органи, посочени в член 6 и, когато е приложимо, на определените органи, по отношение на нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
4.  
Държавите членки гарантират, че компетентните органи и единните служби за връзка разполагат с необходимите средства за прилагането на настоящия регламент, включително достатъчно бюджетни и други средства, експертен опит, процедури и други механизми.
5.  
Когато на тяхна територия има повече от един компетентен орган, държавите членки гарантират, че съответните функции на тези компетентни органи са ясно определени и че те си съдействат тясно, за да могат ефективно да изпълняват тези функции.

Член 6

Сътрудничество за прилагане на настоящия регламент между държавите членки

1.  
За целите на правилното прилагане на настоящия регламент всяка държава членка гарантира, че нейните компетентни органи, други публични органи и ако е приложимо — определените органи, сътрудничат ефективно помежду си.
2.  
При поискване от компетентния орган другите публични органи, посочени в параграф 1, предприемат всички необходими мерки, с които разполагат съгласно националното право, за да постигнат преустановяване или налагане на забрана на нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
3.  
Държавите членки гарантират, че другите публични органи, посочени в параграф 1, разполагат с необходимите средства и правомощия за ефективно сътрудничество с компетентните органи при прилагането на настоящия регламент. Тези други публични органи редовно информират компетентните органи за мерките, предприети при прилагането на настоящия регламент.

Член 7

Роля на определените органи

1.  
Когато е приложимо и в съответствие с националното право, компетентен орган („указващ орган“) може да даде указания на определен орган за събирането на необходимата информация по отношение на нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент или за предприемането на нужните правоприлагащи мерки, с които той разполага съгласно националното законодателство, за постигането на преустановяване или за налагането на забрана на това нарушение. Указващият орган дава указания на определен орган само ако, след консултации с органа заявител или другите компетентни органи, засегнати от нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент, както органът заявител, така и органът, към който е отправено искане, или всички засегнати компетентни органи постигнат съгласие, че е вероятно определеният орган да получи необходимата информация или да преустанови или да наложи забрана на нарушението също толкова ефикасно и ефективно, както при действие от страна на указващия орган.
2.  
Ако органът заявител или другите компетентни органи, засегнати от нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, считат, че не са изпълнени условията, посочени в параграф 1, те незабавно информират писмено указващия орган, като излагат мотивите за своето становище. Ако е налице разногласие, указващият орган може да отнесе въпроса до Комисията, която незабавно излиза със становище по него.
3.  

Указващият орган продължава да е задължен да събира необходимата информация или да предприема необходимите правоприлагащи мерки, когато:

а) 

определеният орган не успее незабавно да получи необходимата информация или да постигне преустановяване или налагане на забрана на нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент; или

б) 

компетентни органи, засегнати от нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, не постигнат съгласие за даването на указания на определения орган съгласно параграф 1.

4.  
Указващият орган предприема всички необходими мерки за предотвратяване на разкриването на информация, която е предмет на правилата относно поверителността и професионалната и търговската тайна, установени в член 33.

Член 8

Информация и списъци

1.  

Всяка държава членка съобщава незабавно на Комисията следната информация и всички промени в нея:

а) 

самоличността и данните за контакт на компетентните органи, единната служба за връзка, определените органи и субектите, издаващи външни предупреждения, съгласно член 27, параграф 1; и

б) 

информация за организацията, правомощията и отговорностите на компетентните органи.

2.  
Комисията поддържа и актуализира на своя уебсайт публично достъпен списък на компетентните органи, единните служби за връзка, определените органи и субектите, отправящи външни предупреждения, съгласно член 27, параграф 1 или 2.

Член 9

Минимални правомощия на компетентните органи

1.  
Всеки компетентен орган разполага с минималните правомощия за разследване и прилагане на законодателството, установени в параграфи 3, 4, 6 и 7 от настоящия член, необходими за прилагането на настоящия регламент, и упражнява тези правомощия в съответствие с член 10.
2.  
Независимо от параграф 1, държавите членки могат да решат да не предоставят всички правомощия на всеки компетентен орган, при условие че всяко от тези правомощия може да бъде ефективно упражнено по необходимия начин по отношение на всяко нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент в съответствие с член 10.
3.  

Компетентните органи разполагат най-малко със следните правомощия за разследване:

а) 

правомощието да имат достъп до всички относими документи, данни или информация, свързани с нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, във всякаква форма или формат и независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват;

б) 

правомощието да изискват от всеки публичен орган, орган или агенция в рамките на държавата членка или от всяко физическо или юридическо лице предоставянето на всяка относима информация, данни или документи във всякаква форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за да се установи дали нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент е извършено или се извършва и за да се определят особеностите на това нарушение, включително проследяване на финансови потоци и потоци от данни, установяване на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци и потоци от данни, и установяване на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове;

в) 

правомощието да извършват необходимите проверки на място, включително правомощието да влизат във всички помещения, парцели или превозни средства, които търговецът, засегнат от проверката, използва за цели, свързани със своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия, или да поиска от други публични органи да го направят, за да бъдат проучени, конфискувани, взети или набавени копия от информация, данни или документи, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват; правомощието да конфискуват всяка информация, данни или документи за необходимия срок и в необходимата за проверката степен; правомощието да изискват от всеки представител или член на персонала на разследвания търговец да даде обяснения относно факти, информация, данни или документи, свързани с предмета на проверката, и да записват отговорите;

г) 

правомощието да закупуват стоки или услуги като пробни покупки, когато е необходимо, под прикрита самоличност, за да установят нарушения, обхванати от настоящия регламент и да съберат доказателства, включително правомощието да ги инспектират, наблюдават, изучават, разглобяват или изпитват.

4.  

Компетентните органи разполагат най-малко със следните правомощия за прилагане на законодателството:

а) 

правомощието да приемат временни мерки за предотвратяване на риска от сериозни вреди за колективните интереси на потребителите;

б) 

правомощието да се стремят да получат или да приемат поемането на ангажименти от страна на търговеца, отговорен за нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент, за преустановяване на нарушението;

в) 

правомощието да получат от търговеца, по негова инициатива, допълнителни ангажименти за обезщетяване в полза на потребителите, засегнати от предполагаемото нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, или когато е подходящо да се стремят да получат ангажименти от страна на търговеца за предоставянето на адекватни средства за защита на потребителите, засегнати от това нарушение;

г) 

когато е приложимо, правомощието да информират с подходящи средства потребителите, които претендират, че са претърпели вреда в резултат от нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, относно начините за търсене на обезщетение по националното право;

д) 

правомощието да издадат писмена заповед до търговеца за преустановяване на нарушенията, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

е) 

правомощието да постигнат преустановяването или налагането на забрана на нарушенията, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

ж) 

когато липсват други ефективни средства за преустановяване или за налагане на забрана на нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент или за предотвратяване на риска от сериозни вреди на колективните интереси на потребителите:

i) 

правомощието да премахват съдържание или да ограничават достъпа до онлайн интерфейс или да разпоредят изрично посочване на предупреждение до потребителите при достъпа до онлайн интерфейс;

ii) 

правомощието да разпореждат на доставчик на хостинг услуги да премахне, блокира или ограничи достъпа до онлайн интерфейс; или

iii) 

когато е подходящо, правомощието да разпореждат на регистратурите или регистраторите на домейни да заличат напълно квалифицирано име на домейни и да позволят на съответния компетентен орган да го регистрира;

включително като изискват от трета страна или друг публичен орган да приложат тези мерки.

з) 

правомощието да налагат санкции като глоби или периодични наказателни плащания за нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент и за неспазването на всяко решение, заповед, временна мярка, ангажимент на търговеца или друга мярка, приета по силата на настоящия регламент.

Санкциите, посочени в буква з) трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, в съответствие с изискванията, установени в законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите. По-специално, следва да се обърне надлежно внимание, в зависимост от случая, на естеството, тежестта и продължителността на съответното нарушение.

5.  
Правомощието да налагат санкции като глоби или периодични наказателни плащания за нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент, се прилага за всяко нарушение на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, когато съответният правен акт на Съюза, включен в приложението, предвижда санкции. Това не засяга правомощието на националните органи по националното право да налагат санкции като административни или други глоби или периодични наказателни плащания, когато правните актове на Съюза, включени в приложението, не предвиждат санкции.
6.  
Компетентните органи разполагат с правомощието да започват по собствена инициатива разследвания или процедури за преустановяване или за налагане на забрана на нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
7.  
Компетентните органи могат да публикуват всяко окончателно решение, всички поети от търговеца ангажименти или всяка заповед, приети съгласно настоящия регламент, включително публикуването на самоличността на търговеца, отговорен за нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент.
8.  
Когато е приложимо, компетентните органи могат да се консултират с организации на потребителите, асоциации на търговците, определените органи или други заинтересовани лица относно ефективността на предлаганите ангажименти при преустановяване на нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент.

Член 10

Упражняване на минимални правомощия

1.  

Предвидените в член 9 правомощия се упражняват:

а) 

пряко от компетентните органи въз основа на собствената им компетентност;

б) 

когато е целесъобразно — чрез прибягване до други компетентни органи или други публични органи;

в) 

чрез даване на указания на определените органи, ако е приложимо; или

г) 

чрез сезиране на съдилища, от чиято компетентност е да издадат необходимото решение, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, в случай че заявлението за издаване на необходимото решение не е уважено.

2.  
Прилагането и упражняването на посочените в член 9 правомощия при прилагането на настоящия регламент са пропорционални и в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително с приложимите процесуални гаранции и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. Мерките по разследването и прилагането на законодателството, приети във връзка с прилагането на настоящия регламент, трябва да съответстват на естеството и цялостната действителна или вероятна вреда от нарушението на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.ГЛАВА III

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМНА ПОМОЩ

Член 11

Искания за информация

1.  
При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предоставя на органа заявител незабавно и във всеки случай в срок от 30 дни, освен ако не е договорено друго, всяка относима информация, която е необходима, за да установи дали е извършено или се извършва нарушение в рамките на Съюза и за да се постигне преустановяването на нарушението.
2.  
Органът, към който е отправено искането, предприема съответстващите и необходими разследвания или взема всички други необходими или подходящи мерки с цел да събере изискваната информация. Ако е необходимо, тези разследвания се осъществяват със съдействието на други публични органи или определени органи.
3.  
При поискване от органа заявител, органът, към който е отправено искането, може да разреши длъжностни лица на органа заявител да придружават по време на разследванията длъжностните лица на органа, към който е отправено искане.

Член 12

Искания за предприемане на правоприлагащи мерки

1.  
При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предприема всички необходими и пропорционални мерки по прилагане на законодателството, за да постигне преустановяването или налагането на забрана на нарушението в рамките на Съюза, като упражнява посочените в член 9 правомощия и всички допълнителни правомощия, предоставени му съгласно националното право. Органът, към който е отправено искането, определя подходящите мерки по прилагане на законодателството, необходими за постигане на преустановяването или за налагането на забрана на нарушението в рамките на Съюза, и ги предприема незабавно, и не по-късно от 6 месеца след получаването на искането, освен ако не представи конкретни причини за удължаването на този срок. Когато е целесъобразно, органът, към който е отправено искането, налага санкции като глоби или периодични наказателни плащания на търговеца, отговорен за нарушението в рамките на Съюза. Органът, към който е отправено искането, може да получи от търговеца, по негова инициатива, допълнителни ангажименти за обезщетяване в полза на потребителите, засегнати от предполагаемото нарушение в рамките на Съюза, или когато е подходящо — да се стреми да получи ангажименти за обезщетяване от страна на търговеца за предоставяне на адекватни средства за защита на потребителите, засегнати от това нарушение.
2.  

Органът, към който е отправено искането, информира редовно органа заявител за предприетите стъпки и мерки, както и за стъпките и мерките, които възнамерява да предприеме. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно чрез електронната база данни, предвидена в член 35, органа заявител, компетентните органи на другите държави членки и Комисията за предприетите мерки и техния ефект върху нарушението в рамките на Съюза, включително следното:

а) 

дали са наложени временни мерки;

б) 

дали нарушението е преустановено;

в) 

какви мерки са предприети и дали тези мерки са били изпълнени;

г) 

степента, в която на потребителите, засегнати от предполагаемото нарушение са предложени ангажименти за обезщетяване.

Член 13

Процедура за искания за взаимна помощ

1.  
В исканията за взаимна помощ органът заявител предоставя необходимата информация, която да позволи на органа, към който е отправено искането, да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да бъде събрано само на територията на държавата членка на органа заявител.
2.  
Исканията за взаимна помощ се изпращат за сведение от органа заявител до единната служба за връзка на държавата членка на органа, към който е отправено искането, и до единната служба за връзка на държавата членка на органа заявител. Единната служба за връзка на държавата членка на органа, към който е отправено искането, препраща незабавно исканията до съответния компетентен орган.
3.  
Исканията за взаимна помощ и всички съобщения, свързани с тях, се отправят писмено чрез използване на стандартни формуляри и се изпращат по електронен път посредством електронната база данни, създадена съгласно член 35.
4.  
Езиците, използвани за исканията за взаимна помощ и за всички съобщения, свързани с тях, се договарят между съответните компетентни органи.
5.  
Ако не може да бъде постигнато съгласие относно езиците, исканията за взаимна помощ се изпращат на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на органа заявител, а отговорите — на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на органа, към който е отправено искането. В посочения случай всеки компетентен орган осигурява необходимите преводи на исканията, отговорите и другите документи, които получава от друг компетентен орган.
6.  
Органът, към който е отправено искането, отговаря пряко на органа заявител и на единните служби за връзка на държавите членки на органа заявител и на органа, към който е отправено искането.

Член 14

Отказ за изпълнение на искане за взаимна помощ

1.  

Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за информация, съгласно член 11, ако е изпълнено едно или повече от следните условия:

а) 

след консултация с органа заявител, изглежда, че изискваната информация не е необходима на органа заявител, за да установи дали е извършено или се извършва нарушение в рамките на Съюза или да установи дали съществува основателно съмнение, че може да бъде извършено такова нарушение;

б) 

органът заявител не е съгласен, че информацията е предмет на разпоредбите за поверителност и за професионална и търговска тайна, установени в член 33;

в) 

вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство срещу същия търговец по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза от съдебните органи в държавата членка на органа, към който е отправено искането, или на органа заявител.

2.  

Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за правоприлагащи мерки съгласно член 12 ако, след консултация с органа заявител, се прилага едно или повече от следните условия:

а) 

вече е образувано наказателно разследване или съдебно производство или е налице съдебно решение, съдебно споразумение или съдебна заповед по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец от съдебните органи в държавата членка на органа, към който е отправено искането;

б) 

вече е поставено начало на упражняването на необходимите изпълнителни правомощия или вече е прието административно решение по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец в държавата членка на органа, към който е отправено искането, за да се постигне преустановяването или налагането на забрана на нарушението в рамките на Съюза;

в) 

органът, към който е отправено искането, след извършване на съответно разследване, стига да заключението, че не е налице нарушение в рамките на Съюза;

г) 

органът, към който е отправено искането, стига до заключението, че органът заявител не е предоставил достатъчно информация в съответствие с член 13, параграф 1;

д) 

органът, към който е отправено искането, е приел предложени от страна на търговеца ангажименти да преустанови нарушението в рамките на Съюза в определен срок и този срок все още не е изтекъл.

Органът, към който е отправено искането, обаче изпълнява искането относно правоприлагащите мерките съгласно член 12, ако търговецът не успее да изпълни поетите ангажименти в рамките на срока, посочен в първа алинея, буква д).

3.  
Органът, към който е отправено искането, уведомява органа заявител и Комисията за отказа да се съобрази с искането за взаимна помощ и излага основанията си за отказа.
4.  
В случай на несъгласие между органа заявител и органа, към който е отправено искането, органът заявител или органът, към който е отправено искането, може да отнесе въпроса до Комисията, която незабавно се произнася със становище. Когато въпросът не е отнесен до нея, Комисията може да се произнесе със становище по своя собствена инициатива. За да се произнесе със становище, Комисията може да поиска относимата информация и документация, които са били разменени между органа заявител и органа, към който е отправено искането.
5.  
Комисията наблюдава функционирането на механизма за взаимна помощ, както и спазването от компетентните органи на процедурите и сроковете за обработване на искания за взаимна помощ. Комисията има достъп до исканията за взаимна помощ и до информацията и документите, които се обменят между органа заявител и органа, към който е отправено искането.
6.  
Когато е целесъобразно, Комисията може да издаде насоки и да предостави съвети на държавите членки, за да гарантира ефективното и ефикасното функциониране на механизма за взаимна помощ.ГЛАВА IV

МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНИРАНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ НАРУШЕНИЯ И ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ НАРУШЕНИЯ СЪС СЪЮЗНО ИЗМЕРЕНИЕ

Член 15

Процедура за вземане на решения между държавите членки

По въпросите, уредени в настоящата глава, съответните компетентни органи вземат решенията си с консенсус.

Член 16

Общи принципи на сътрудничеството

1.  
Когато е налице основателно съмнение, че се извършва широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение, съответните компетентни органи и Комисията незабавно се информират взаимно и информират съответните единни служби за връзка, като изпращат предупреждения съгласно член 26.
2.  
Компетентните органи, засегнати от широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, координират мерките си за разследване и прилагане на законодателството с цел справяне с нарушенията. Те обменят помежду си всички необходими доказателства и информация и незабавно оказват един на друг, а също и на Комисията, всякакъв вид помощ, от която има нужда.
3.  
Компетентните органи, засегнати от широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, гарантират, че са събрани всички необходими доказателства и информация и че са взети всички необходими мерки по прилагане на законодателството, за да се постигне преустановяването или забраната на това нарушение.
4.  
Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, настоящият регламент не засяга национални действия за разследване и прилагане на законодателството във връзка с едно и също нарушение и един и същ търговец.
5.  
Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да приканят служители на Комисията и други придружаващи лица, оправомощени от Комисията, да участват в координираните разследвания, действията по прилагане на законодателството и другите мерки съгласно настоящата глава.

Член 17

Предприемане на координирани действия и определяне на координатор

1.  
В случай на основателно съмнение, че се извършва широко разпространено нарушение, компетентните органи относно това нарушение поставят началото на координирано действие, основано на съгласие между тях. Единните служби за връзка, засегнати от това нарушение, и Комисията се уведомяват за започването на координираното действие незабавно.
2.  
Компетентните органи, засегнати от предполагаемото широко разпространеното нарушение, определят помежду си един компетентен орган, засегнат от предполагаемото широко разпространеното нарушение, който да поеме ролята на координатор. Ако не може да бъде постигнато споразумение за координатора, Комисията поема ролята на координатор.
3.  
Ако Комисията има основателно съмнение за широко разпространено нарушение със съюзно измерение, тя незабавно уведомява компетентните органи и единните служби за връзка, които предполагаемото нарушение касае съгласно член 26. В уведомлението Комисията посочва основанията за евентуално координирано действие. Компетентните органи, които предполагаемото широкоразпространено нарушение със съюзно измерение касае, провеждат необходимото разследване въз основа на информацията, с която разполагат или до която имат лесен достъп. Компетентни органи, които предполагаемото широкоразпространено нарушение със съюзно измерение касае, съобщават резултатите от такива разследвания на другите компетентни органи, на съответните единни служби за връзка и на Комисията съгласно член 26, в рамките на един месец от уведомлението на Комисията. Когато в хода на такива разследвания се разкрие, че е възможно да се извършва широко разпространено нарушение със съюзно измерение, компетентните органи, които това нарушение касае, започват координирано действие и предприемат мерките, установени в член 19, а когато е подходящо, мерките, установени в членове 20 и 21.
4.  
Координираните действия, посочени в параграф 3, се координират от Комисията.
5.  
Даден компетентен орган се присъединява към координирано действие, ако по време на него стане ясно, че широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение касае и него.

Член 18

Мотиви за отказ за участие в координирани действия

1.  

Компетентен орган може да откаже да участва в координирано действие по всяка от следните причини:

а) 

срещу същия търговец вече е образувано наказателно разследване или съдебно производство, постановено е съдебно решение или е постигнато съдебно споразумение за същото нарушение в държавата членка на компетентния орган;

б) 

вече е предприето упражняването на необходимите правомощия за прилагане на законодателството преди отправянето на предупреждение съгласно член 17, параграф 3 или вече е прието административно решение срещу същия търговец по отношение на същото нарушение в държавата членка на компетентния орган, за да се постигне преустановяването или налагането на забрана на широко разпространеното нарушение или широко разпространенo нарушение със съюзно измерение;

в) 

след извършване на съответно разследване е видно, че действителното или потенциалното въздействие на предполагаемото широко разпространено нарушение или широко разпространенo нарушение със съюзно измерение в държавата членка на компетентния орган е пренебрежимо малко и че не е необходимо компетентният орган да приема правоприлагащи мерки;

г) 

съответното широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение не е настъпило в държавата членка на компетентния орган и не е необходимо компетентният орган да приема правоприлагащи мерки;

д) 

компетентният орган е приел поети от страна на търговеца, отговорен за широко разпространено нарушение или широко разпространенo нарушение със съюзно измерение, предложени ангажименти да преустанови нарушението в държавата членка на компетентия орган и тези ангажименти са били изпълнени, и поради това не е необходимо компетентният орган да приема правоприлагащи мерки.

2.  
Когато компетентен орган откаже да участва в координирано действие, той незабавно уведомява за решението си Комисията и другите компетентни органи и единни служби за връзка, засегнати от широко разпространено нарушение или широко разпространенo нарушение със съюзно измерение, като посочва причините за решението си и представя необходимите подкрепящи документи.

Член 19

Мерки по разследване при координирани действия

1.  
Компетентните органи, които координираното действие касае, гарантират, че разследванията и проверките се извършват ефективно, ефикасно и координирано. Те се стремят да провеждат едновременно разследвания и проверки и, доколкото националното процесуално право допуска това, да прилагат временни мерки.
2.  
Механизмът за взаимна помощ съгласно глава III може да се използва, ако е необходимо, по-специално с цел събиране на необходимите доказателства и друга информация от държави членки, различни от държавите членки, които координираното действие касае, или с цел да се гарантира, че съответният търговец не заобикаля правоприлагащите мерки.
3.  
Когато е подходящо компетентните органи, които координираното действие касае, представят резултата от разследването и оценката на широко разпространеното нарушение или, когато е приложимо, на широко разпространеното нарушение със съюзно измерение в обща позиция, договорена между тях.
4.  
Освен ако е договорено друго между компетентните органи, засегнати от координираното действие, координаторът съобщава общата позиция на отговорния за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение търговец. На отговорния за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение търговец се дава възможността да бъде изслушан по въпросите, формиращи част от общата позиция.
5.  
Когато е подходящо и без да се засягат член 15 или правилата относно поверителността и относно професионалната и търговската тайна, установени в член 33, компетентните органи, засегнати от координираното действие решават да публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и могат да потърсят становищата на организации на потребителите, асоциации на търговците и други засегнати страни. Комисията публикува общата позиция на своя уебсайт със съгласието на съответния компетентен орган.

Член 20

Ангажименти при координирани действия

1.  
Въз основа на общата позиция, приета съгласно член 19, параграф 3, компетентните органи, които координираното действие касае, могат да приканят търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или за широко разпространеното нарушение със съюзно измерение да предложи в определен срок ангажименти за преустановяване на нарушението. Търговецът също може по собствена инициатива да предложи да поеме задължение за преустановяване на нарушението или да предложи на потребителите, засегнати от това нарушение, ангажименти за обезщетяване.
2.  
Когато е целесъобразно и без да се засягат правилата относно поверителността и относно професионалната и търговската тайна, установени в член 33, съответните компетентни органи могат да публикуват на своите уебсайтове ангажиментите, предложени от търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение или, ако е целесъобразно, Комисията може да публикува на своя уебсайт предложените от този търговец ангажименти при поискване от съответните компетентни органи. Компетентните органи и Комисията могат да потърсят становищата на организации на потребителите, асоциации на търговците и други заинтересовани страни.
3.  
Компетентните органи, които координираното действие касае, оценяват предложените ангажименти и съобщават резултата от оценката на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, и когато е приложимо, ако са предложени ангажименти за обезщетяване от търговеца, те информират потребителите, които твърдят, че са претърпели вреда в резултат от това нарушение. Когато поетите ангажименти са пропорционални и достатъчни за преустановяване на широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, компетентните органи приемат тези ангажименти и определят срок, в рамките на който ангажиментите трябва да бъдат изпълнени.
4.  
Компетентните органи, които координираното действие касае, наблюдават изпълнението на ангажиментите. По-специално те гарантират, че търговецът, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, редовно докладва на координатора за напредъка при изпълнението на ангажиментите. Когато е целесъобразно, компетентните органи, които координираното действие касае, могат да потърсят становищата на организации на потребителите и на експерти, за да проверят дали стъпките, предприети от търговеца, са в съответствие с ангажиментите.

Член 21

Правоприлагащи мерки при координирани действия

1.  
Компетентните органи, които координираното действие касае, предприемат всички необходими правоприлагащи мерки срещу търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, за да се постигне преустановяването или забраната на това нарушение.

Когато е целесъобразно, те налагат санкции, например глоби или периодични наказателни плащания на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение. Компетентният орган може да получава от търговеца, по негова собствена инициатива, допълнителни ангажименти за обезщетяване на потребителите, засегнати от предполагаемото нарушение или от предполагаемото нарушение със съюзно измерение, или когато е подходящо може да се стреми да получи ангажименти от страна на търговеца за предоставянето на адекватни средства за защита на потребителите, засегнати от нарушението.

Правоприлагащите мерки са особено подходящи в случаите, когато:

а) 

е необходимо незабавно правоприлагащо действие за постигането на бързо и ефективно преустановяване на нарушението;

б) 

малко е вероятно нарушението да бъде преустановено в резултат на ангажиментите, предложени от търговеца, който е отговорен за нарушението;

в) 

търговецът, който е отговорен за нарушението, не предложи ангажименти преди изтичането на указания от съответните компетентни органи срок;

г) 

търговецът, който е отговорен за нарушението, предлага ангажименти, които са недостатъчни, за да се гарантира преустановяването на нарушението и, когато е подходящо, правни средства за защита на потребителите, засегнати от него; или

д) 

търговецът, отговорен за нарушението, не изпълни ангажиментите за преустановяване на нарушението или, когато е подходящо, за предоставяне на правни средства за защита на потребителите, претърпели вреди от нарушението, в срока, посочен в член 20, параграф 3;

2.  
Правоприлагащите мерки съгласно параграф 1 се предприемат по ефективен, ефикасен и координиран начин, за да се постигне преустановяването или забраната на широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение. Компетентните органи, които координираното действие касае, се стремят да предприемат правоприлагащи мерки едновременно в държавите членки, засегнати от това нарушение.

Член 22

Приключване на координираните действия

1.  
Координираното действие приключва, ако компетентни органи, които координираното действие касае, стигнат до заключението, че широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение е преустановено или забранено във всички засегнати държави членки или че такова нарушение не е било извършено.
2.  
Координаторът уведомява незабавно Комисията и ако е целесъобразно — компетентните органи и единните служби за връзка на държавите членки, които координираното действие касае, за приключването на координираните действия.

Член 23

Роля на координатора

1.  

Координаторът, определен в съответствие с членове 17 или 29, по-специално:

а) 

гарантира, че всички засегнати компетентни органи и Комисията са надлежно и своевременно информирани за напредъка на разследването или на правоприлагащото действие, както е приложимо, както и че са информирани за очакваните следващи стъпки и мерките, които предстои да бъдат приети;

б) 

координира и наблюдава, както е приложимо, мерките по разследване, nредприети от съответните компетентни органи в съответствие с настоящия регламент;

в) 

координира изготвянето и споделянето на всички необходими документи между засегнатите компетентни органи и Комисията;

г) 

поддържа, както е приложимо, контакт с търговеца и другите страни, засегнати от мерките по разследване или прилагане на законодателството, освен когато е договорено друго от съответните компетентни органи и координатора;

д) 

когато е приложимо, координира оценката, консултациите и наблюдението от страна на засегнатите компетентни органи, както и другите стъпки, необходими за обработване и изпълнение на ангажиментите, предложени от засегнатите търговци;

е) 

когато е приложимо, координира мерките по прилагане на законодателството, приети от съответните компетентни органи;

ж) 

координира исканията за взаимна помощ, подадени от засегнатите компетентни органи съгласно глава III.

2.  
Координаторът не носи отговорност за действията или бездействията на засегнатите компетентни органи, когато те упражняват правомощията, предвидени в член 9.
3.  
Когато координираните действия се отнасят до широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение на правните актове на Съюза, посочени в член 2, параграф 10, координаторът приканва Европейския банков орган да действа като наблюдател.

Член 24

Езиков режим

1.  
Езиците, използвани от компетентните органи за уведомленията и всички съобщения, уредени от настоящата глава, които са свързани с координираните действия и повсеместните проверки, се договарят между съответните компетентни органи.
2.  
Ако не може да бъде постигнато съгласие между съответните компетентни органи, уведомленията и другите съобщения се изпращат на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, която прави уведомлението или друго съобщение. В такъв случай, ако е необходимо, всеки съответен компетентен орган отговаря за преводите на уведомленията, съобщенията и другите документи, които получава от други компетентни органи.

Член 25

Езиков режим за общуване с търговци

За целите на процедурите, предвидени в настоящата глава, търговецът има право да общува на официалния език или на един от официалните езици, използван за официални цели в държавата членка, в която търговецът е установен или пребивава.ГЛАВА V

ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА

Член 26

Предупреждения

1.  
Компетентният орган уведомява незабавно Комисията, другите компетентни органи и единните служби за връзка за всяко основателно съмнение, че на неговата територия се извършва нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент, което може да засегне интересите на потребителите в други държави членки.
2.  
Комисията уведомява незабавно съответните компетентни органи и единни служби за връзка за всяко основателно съмнение за наличието на нарушение, попадащо в обхвата на настоящия регламент.
3.  

При уведомяването, което означава при отправянето на предупреждение, съгласно параграфи 1 и 2, компетентният орган или Комисията предоставят по-специално следната информация, когато има такава, за предполагаемото, попадащо в обхвата на настоящия регламент нарушение:

а) 

описание на действието или бездействието, което съставлява нарушението;

б) 

детайли на продукта или услугата, засегнати от нарушението;

в) 

държавите членки, които са засегнати или е възможно да са засегнати от нарушението;

г) 

самоличността на търговеца или търговците, отговорни или за които има съмнения, че са отговорни за нарушението;

д) 

правното основание за възможни действия чрез позоваване на националното право и съответните разпоредби на правните актове на Съюза, посочени в приложението;

е) 

описанието на съдебното производство, правоприлагащите мерки или другите мерки, предприети във връзка с нарушението, датите на предприемането им и тяхната продължителност, както и етапът им;

ж) 

самоличността на компетентните органи, които започват съдебното производство и вземат други мерки.

4.  
При отправянето на предупреждение компетентният орган може да отправи искане към компетентните органи и съответните единни служби за връзка в други държави членки и към Комисията или Комисията може да отправи искане към компетентните органи и съответните единни служби за връзка в други държави членки да проверят дали, въз основа на информацията, с която разполагат или до която имат лесен достъп съответните компетентни органи или Комисията, подобни предполагаеми нарушения се извършват на територията на тези държави членки или дали вече са предприети правоприлагащи мерки срещу такива нарушения в тези държави членки. Въпросните компетентни органи на други държави членки и Комисията отговарят незабавно на искането.

Член 27

Външни предупреждения

1.  
Освен ако няма основание за друго, всяка държава членка предоставя правомощието на определени органи, европейски потребителски центрове, организации и асоциации на потребителите, а когато е подходящо — и на асоциации на търговци, с необходимия експертен опит да отправят предупреждения до компетентните органи на съответните държави членки и Комисията за предполагаеми нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент и да предоставят информацията, посочена в член 26, параграф 3, с която разполагат („външно предупреждение“). Всяка държава членка незабавно предоставя на Комисията списъка с тези образувания и всякакви промени в него.
2.  
След консултация с държавите членки Комисията дава право на асоциации, представляващи на равнището на Съюза интересите на потребителите и когато е подходящо — на търговците, правомощието да отправят външни предупреждения.
3.  
Компетентните органи не са задължени да откриват процедура или да предприемат други действия в отговор на външно предупреждение. Субектите, които отправят външни предупреждения, гарантират, че предоставената информация е вярна, актуална и точна, и коригират незабавно предоставената информация или я оттеглят, ако е необходимо.

Член 28

Обмен на друга информация, която е от значение за откриването на нарушения

Доколкото е необходимо за постигането на целите на настоящия регламент, компетентните органи, чрез електронната база данни, посочена в член 35, уведомяват незабавно Комисията и компетентните органи на съответните държави членки за всяка мярка, предприета от тях за справяне с нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент, в рамките на своята компетентност, ако подозират, че въпросното нарушение може да засегне интересите на потребители в други държави членки.

Член 29

Повсеместни проверки

1.  
Компетентните органи могат да решат да проведат повсеместна проверка за установяване на съответствието със или за разкриване на нарушения на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите. Освен ако не е договорено друго от участващите компетентни органи, повсеместните проверки се координират от Комисията.
2.  
Когато провеждат повсеместни проверки, участващите компетентни органи могат да използват правомощията за разследване, предвидени в член 9, параграф 3, и всички други правомощия, предоставени им по силата на националното право.
3.  
Компетентните органи могат да приканят определени органи, служители на Комисията и други придружаващи лица, оправомощени от Комисията, да участват в повсеместните проверки.

Член 30

Координиране на други дейности, които допринасят за разследването и прилагането на законодателството

1.  

Доколкото е необходимо за постигане на целта на настоящия регламент, държавите членки могат да се уведомяват една друга и да уведомяват Комисията за действията си в следните области:

а) 

обучението на своите служители, участващи в прилагането на настоящия регламент;

б) 

събирането, класифицирането и обмена на данни относно потребителските жалби;

в) 

разработването на специфични секторни мрежи между длъжностните лица;

г) 

разработването на инструменти за информация и комуникация; и

д) 

когато е приложимо, разработването на стандарти, методики и ръководства във връзка с прилагането на настоящия регламент.

2.  
Доколкото е необходимо за постигането на целта на настоящия регламент, държавите членки могат да координират и организират съвместно дейности в областите, посочени в параграф 1.

Член 31

Обмен на длъжностни лица между компетентните органи

1.  
Компетентните органи могат да участват в схеми за обмен на длъжностни лица от други държави членки с цел подобряване на сътрудничеството. Компетентните органи вземат необходимите мерки, за да дадат възможност на длъжностните лица от други държави членки да играят ефективна роля в действията на компетентния орган. За тази цел длъжностните лица се упълномощават да осъществяват задълженията, които са им вменени от приемащия ги компетентен орган, в съответствие със законите на държавата членка, в която е установен органът.
2.  
По време на обмена на служители гражданската и наказателната отговорност на длъжностното лице се третират по същия начин като отговорността на длъжностните лица на приемащия компетентен орган. Длъжностните лица от други държави членки спазват професионалните стандарти и съответните вътрешни правила за поведение на приемащия компетентен орган. Тези правила за поведение гарантират по-специално защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни, справедливостта на процедурите и съответното спазване на разпоредбите за поверителност и за професионална и търговска тайна, установени в член 33.

Член 32

Международно сътрудничество

1.  
Доколкото е необходимо за постигането на целта на настоящия регламент, Съюзът осъществява сътрудничество с трети държави и с компетентните международни организации в областите, включени в обхвата на настоящия регламент, с цел да се защитят интересите на потребителите. Съюза и съответните трети държави могат да сключват споразумения, установяващи договорености относно сътрудничеството, включително установяването на мерки за взаимна помощ, обменът на поверителна информация и програмите за обмен на персонал.
2.  
Споразуменията, сключвани между Съюза и трети държави за сътрудничество и взаимна помощ с цел защита и укрепване на интересите на потребителите, зачитат релевантните правила за защита на данните, приложими за предаването на лични данни на трети държави.
3.  
Когато компетентен орган получи от орган на трета държава информация, имаща отношение към компетентните органи на други държави членки, той съобщава информацията на тези компетентни органи, доколкото му е позволено да го направи по силата на сключени двустранни споразумения за помощ с тази трета държава и доколкото тази информация е в съответствие с правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни.
4.  
Информацията, съобщена съгласно настоящия регламент, може също така да бъде съобщена от компетентен орган на орган на трета държава по силата на двустранно споразумение за помощ с третата държава, при условие че е получено одобрението на компетентния орган, който първоначално е съобщил информацията, и при условие че е в съответствие с правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни.ГЛАВА VI

ОБЩИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Член 33

Използване и разкриване на информация и професионална и търговска тайна

1.  
Информацията, която се събира от компетентните органи и Комисията или им се съобщава в хода на прилагането на настоящия регламент, се използва само за целите на гарантиране на спазването на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.
2.  
Посочената в параграф 1 информация се третира като поверителна и се използва и разкрива само при надлежно отчитане на търговските интереси на физическото или юридическото лице, включително на търговски тайни и интелектуална собственост.
3.  

Независимо от това, след консултация с компетентния орган, предоставил информацията, компетентните органи могат да разкриват информацията, необходима за:

а) 

доказване на нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент; или

б) 

постигане на преустановяването или забраната на нарушения, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Член 34

Използване на доказателствата и на констатациите от разследването

Компетентните органи могат да представят като доказателство всяка информация, документи, констатации, декларации, заверени с оригинала копия или изпратени сведения, на същата база като други подобни документи, получени в тяхната собствена държава членка, независимо от носителя, на който се съхраняват.

Член 35

Електронна база данни

1.  
Комисията създава и поддържа електронна база данни за всички съобщения между компетентните органи, единните служби за връзка и Комисията съгласно настоящия регламент. Всяка информация, изпратена посредством електронната база данни, се съхранява и обработва в електронната база данни. Тази база данни е пряко достъпна за компетентните органи, единните служби за връзка и Комисията.
2.  
Информацията, предоставена от образувания, които отправят външно предупреждение съгласно член 27, параграф 1 или 2, се съхранява и обработва в електронната база данни. При все това тези образувания нямат достъп до тази база данни.
3.  
Когато компетентен орган, определен орган или образувание, което отправя външно предупреждение съгласно член 27, параграф 1 или 2, установи, че предупреждение за нарушение, отправено съгласно член 26 или 27 впоследствие се окаже необосновано, той оттегля това предупреждение. Комисията своевременно отстранява съответната информация от базата данни и уведомява страните за причините за това отстраняване.

Данните, свързани с нарушение, се съхраняват в електронната база данни за срок, който е не по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани и обработени, но не повече от пет години, считано от деня, в който:

а) 

орган, към който е отправено искане, уведоми Комисията съгласно член 12, параграф 2, че е преустановено нарушение в рамките на Съюза;

б) 

координаторът съобщи по силата на член 22, параграф 1 за приключването на координираното действие;

в) 

информацията е въведена в базата данни във всички други случаи.

4.  
Комисията приема актове за изпълнение, в които се уреждат практическите и оперативните договорености за функционирането на електронната база данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

Член 36

Отказ от възстановяване на разходи

1.  
Държавите членки се отказват от всички искания за възстановяване на разходи, направени при прилагане на настоящия регламент.
2.  
Независимо от параграф 1, по отношение на искания за правоприлагащи мерки съгласно член 12, държавата членка на органа заявител продължава да носи отговорност пред държавата членка на органа, към който е отправено искането, за всички направени разходи и понесени загуби в резултат на мерки, които са отхвърлени и обявени от съд за неоснователни, доколкото се отнася до същността на въпросното нарушение.

Член 37

Приоритети в прилагането на законодателството

1.  
До 17 януари 2020 г. и на всеки две години след това, държавите членки обменят помежду си и с Комисията информация относно своите приоритети в прилагането на законодателството за прилагане на настоящия регламент.

Тази информация включва:

а) 

информация относно пазарните тенденции, които би могло да засегнат интересите на потребителите в съответната държава членка и в други държави членки;

б) 

преглед на действията, проведени по силата на настоящия регламент през последните две години, и по-специално дейностите по разследване и по прилагане на законодателството, свързани с широко разпространените нарушения;

в) 

статистически данни, обменени чрез предупреждения, посочени в член 26;

г) 

примерни приоритетни области през следващите две години за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите в съответната държава членка; и

д) 

предложените приоритетни области през следващите две години за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите на равнището на Съюза.

2.  
Без да се засяга член 33, на всеки две години Комисията представя обзор на информацията, посочена в параграф 1, букви а), б) и в), и я прави достъпна за обществеността. Комисията уведомява Европейския парламент за това.
3.  
В случаите, когато е налице съществена промяна на обстоятелствата или на пазарните условия през двете години след последното предоставяне на информация относно приоритетите им в прилагането на законодателството, държавите членки актуализират приоритетите си за прилагане на законодателството и уведомяват за това останалите държави членки и Комисията.
4.  
Комисията обобщава приоритетите в прилагането на законодателството, представени от държавите членки в съответствие с параграф 1 от настоящия член, и докладва веднъж годишно на Комитета, посочен в член 38, параграф 1, с цел улесняване на приоритизирането на действията по силата на настоящия регламент. Комисията обменя добри практики и сравнителни анализи с държавите членки, особено с оглед на разработването на дейности за изграждане на капацитет.ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Комитет

1.  
Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 39

Уведомления

Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текста на всички разпоредби от националното право, които приемат по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, както и текста на споразумения, които сключват по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, с изключение на споразумения, отнасящи се до конкретни случаи.

Член 40

Докладване

1.  
До 17 януари 2023 г. Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящия регламент.
2.  
Този доклад съдържа оценка на прилагането на настоящия регламент, включително оценка на ефективността на прилагането на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите съгласно настоящия регламент, по-специално във връзка с правомощията на компетентните органи, установени в член 9, както и, по-специално, преглед на това как се развива спазването от страна на търговците на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите на ключови потребителски пазари, засегнати от трансгранична търговия.

Когато е необходимо, този доклад се придружава от законодателни предложения.

Член 41

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2006/2004 се отменя считано от 17 януари 2020 г.

Член 42

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 17 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Директиви и регламенти, посочени в член 3, точка 1)

1. Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).

2. Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27).

▼M3

3. Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) № 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).

▼B

4. Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

5. Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67): членове 86—100.

6. Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37): член 13.

7. Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).

8. Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).

9. Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).

10. Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1).

11. Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21): член 1, член 2, буква в) и членове 4—8.

12. Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36): член 20.

13. Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

14. Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

15. Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3): членове 22, 23 и 24.

16. Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна (ОВ L 33, 3.2.2009 г., стр. 10).

17. Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в действащи закони, подзаконови или административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1): членове 9, 10, 11 и 19—26.

18. Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

19. Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

20. Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

21. Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63): Член 13.

22. Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1): член 14.

23. Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34): членове 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, глава 10 и приложения I и II.

24. Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214): членове 3—18 и член 20, параграф 2.

25. Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1).

26. Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 1).

▼M1

27. Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 60 I, 2.3.2018 г., стр. 1), само когато клиентът е потребител съгласно определението в член 2, точка 12 от посочения регламент.

▼M2

28. Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 1).( 1 ) Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30).

Top