EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2382 на Комисията от 14 декември 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — BG — 20.12.2017 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2382 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 340, 20.12.2017 г., стp. 6)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 033, 7.2.2018, стp.  5 (2017/2382)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2382 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ).

2.  Настоящият регламент се прилага и по отношение на лицензираните съгласно Директива 2013/36/ЕС кредитни институции, които предоставят една или повече инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности съгласно Директива 2014/65/ЕС и желаят да използват обвързани агенти при упражняването на следните права:

а) правото на свободно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности в съответствие с член 34, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС;

б) правото на установяване в съответствие с член 35, параграф 7 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 2

Общи изисквания

1.  Всяко уведомление или съобщение по настоящия регламент се предоставя на официален език на Съюза, приемлив както за компетентния орган на държавата членка по произход, така и за компетентния орган на приемащата държава членка.

То се подава на хартиен носител или, ако това е приемливо за съответния компетентен орган — по електронен път.

2.  Компетентните органи оповестяват публично информацията за приемливия език (приемливите езици) и начините на подаване, включително данните за връзка при подаване на уведомленията за упражняване на дейност.

Член 3

Подаване на уведомление за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

1.  Инвестиционният посредник подава до компетентния орган на държавата членка по произход уведомление за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по член 34, параграф 2 или параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС, като използва поместения в приложение I формуляр.

2.  За всяка държава членка, в която възнамерява да извършва дейност, инвестиционният посредник подава до компетентния орган на държавата членка по произход по параграф 1 отделно уведомление за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности.

3.  Когато желае да предоставя инвестиционни услуги или дейности чрез обвързан агент, установен в държавата членка по произход, инвестиционният посредник или посочената в член 1, параграф 2, буква а) кредитна институция подава уведомление за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности до компетентния орган на държавата членка по произход, като попълва само тези части от поместения в приложение I формуляр, отнасящи се за обвързания агент.

Член 4

Оценка на пълнотата и точността на уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

1.  При получаване на уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по член 3 компетентният орган на държавата членка по произход оценява пълнотата и точността на предоставената информация.

2.  Когато предоставената информация се счита за непълна или неточна, компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, информира за това инвестиционния посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква а). Компетентният орган на държавата членка по произход посочва в кои конкретни аспекти информацията е била счетена за непълна или неточна.

3.  Едномесечният срок, посочен в член 34, параграф 3 и в член 34, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/65/ЕС, започва след получаването на уведомление за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, съдържащо информация, която се счита за пълна и точна.

Член 5

Съобщаване на уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

1.  В срок от един месец от получаването на уведомлението по член 3 компетентният орган на държавата членка по произход информира компетентния орган на приемащата държава членка за това уведомление, като използва поместения в приложение II формуляр и копие от уведомлението.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход информира, без неоправдано забавяне, инвестиционния посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква а), за съобщаването по параграф 1, включително датата на самото съобщаване.

Член 6

Подаване на уведомление за промяна на данните за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

1.  При промяна на някои от данните в уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности инвестиционният посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква а), подава до компетентния орган на държавата членка по произход уведомление, като използва поместения в приложение I формуляр.

2.  В уведомлението по параграф 1 от настоящия член инвестиционният посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква а), попълва само тези части от поместения в приложение I формуляр, които имат отношение към променените данни в уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности.

3.  Когато уведомява за промени, свързани с инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, инвестиционният посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква а), изброява всички инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, които предоставя към момента на уведомлението или възнамерява да предоставя в бъдеще.

Член 7

Съобщаване на уведомлението за промяна на данните за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

1.  След получаване на уведомлението по член 6 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение III формуляр и копие от уведомлението по член 6.

2.  При отнемане или прекратяване на лиценза на инвестиционен посредник или кредитна институция компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка, като използва поместения в приложение III формуляр.

Член 8

Подаване на уведомление относно мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ

Инвестиционният посредник или пазарният оператор, организиращ МСТ или ОСТ, който възнамерява да предоставя на територията на друга държава членка съответни мерки за улесняване на достъпа и търговията на тези системи от страна на отдалечени ползватели, членове или участници, установени в тази приемаща държава членка, съобщава на компетентния орган на държавата членка по произход подробна информация относно приемащата държава членка, в която възнамерява да предоставя такива мерки, като използва поместения в приложение IV формуляр.

Член 9

Съобщаване на уведомлението относно мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ

1.  В срок от един месец от получаването на уведомлението по член 8 компетентният орган на държавата членка по произход съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка за това уведомление, като използва поместения в приложение V формуляр и копие от уведомлението.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход информира, без неоправдано забавяне, инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ МСТ или ОСТ, за съобщаването по параграф 1, включително датата на самото съобщаване.

Член 10

Подаване на уведомление за промяна на данните за мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ

1.  При промяна на някои от данните в уведомлението относно мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ инвестиционният посредник или пазарният оператор, организиращ МСТ или ОСТ, подава до компетентния орган на държавата членка по произход уведомление, като използва поместения в приложение IV формуляр.

2.  В уведомлението по параграф 1 инвестиционният посредник или пазарният оператор, организиращ МСТ или ОСТ, попълва само тези части от поместения в приложение IV формуляр, които имат отношение към променените данни в уведомлението относно мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ.

Член 11

Съобщаване на уведомлението за промяна на данните за мерки за улесняване на достъпа до МСТ или ОСТ

След получаване на уведомлението по член 10, параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение III формуляр и копие от уведомлението.

Член 12

Подаване на уведомление за установяване на клон

Инвестиционният посредник, който желае да установи клон на територията на друга държава членка, подава до компетентния орган на държавата членка по произход информацията, изисквана съгласно член 35, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, като използва поместения в приложение VI формуляр.

Член 13

Подаване на уведомление за използване на обвързан агент

1.  Инвестиционният посредник или посочената в член 1, параграф 2, буква б) кредитна институция, който/-ято желае да използва обвързан агент, установен в друга държава членка, подава до компетентния орган на държавата членка по произход информацията, изисквана съгласно член 35, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, като използва поместения в приложение VII формуляр.

2.  Когато желае да използва повече от един обвързан агент в друга държава членка, инвестиционният посредник или посочената в член 1, параграф 2, буква б) кредитна институция попълва отделно уведомление във връзка с всеки обвързан агент, когото възнамерява да използва.

3.  Инвестиционният посредник, желаещ да установи клон, който възнамерява да използва обвързани агенти, подава до компетентния орган на държавата членка по произход отделно уведомление за използване на обвързан агент във връзка с всеки обвързан агент, като попълва поместения в приложение VII формуляр.

Член 14

Оценка на пълнотата и точността на уведомлението за установяване на клон или на уведомлението за използване на обвързан агент

1.  След получаване на уведомлението по член 12 или 13 компетентният орган на държавата членка по произход оценява пълнотата и точността на предоставената информация.

2.  Когато предоставената информация се счита за непълна или неточна, компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, информира за това инвестиционния посредник или посочените в член 1, параграф 2, буква б) кредитни институции. Компетентният орган на държавата членка по произход посочва в кои конкретни аспекти информацията е била счетена за непълна или неточна.

3.  Тримесечният срок, посочен в член 35, параграф 3 и в член 35, параграф 7, втора алинея от Директива 2014/65/ЕС, започва след получаването на уведомление за установяване на клон или на уведомление за използване на обвързан агент, съдържащо информация, която се счита за пълна и точна.

Член 15

Съобщаване на уведомлението за установяване на клон

1.  В срок от три месеца от получаването на уведомлението за установяване на клон по член 12 компетентният орган на държавата членка по произход съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка за това уведомление, като използва поместения в приложение VIII формуляр и копие от уведомлението.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход информира, без неоправдано забавяне, инвестиционния посредник за съобщаването по параграф 1, включително датата на самото съобщаване.

3.  Компетентният орган на приемащата държава членка потвърждава получаването на уведомлението както пред компетентния орган на държавата членка по произход, така и пред инвестиционния посредник.

Член 16

Съобщаване на уведомлението за използване на обвързан агент

1.  В срок от три месеца от получаването на уведомлението за използване на обвързан агент по член 13 компетентният орган на държавата членка по произход съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка за това уведомление, като използва поместения в приложение IX формуляр и копие от уведомлението.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход информира, без неоправдано забавяне, инвестиционния посредник или кредитната институция за съобщаването по параграф 1, включително датата на самото съобщаване.

3.  Компетентният орган на приемащата държава членка потвърждава получаването на уведомлението както пред компетентния орган на държавата членка по произход, така и пред инвестиционния посредник или посочената в член 1, параграф 2, буква б) кредитна институция.

4.  Обвързаният агент не започва да предоставя планираните инвестиционни услуги или дейности, преди да е регистриран в съответствие с член 29, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС в публичния регистър на държавата членка, в която този обвързан агент е установен.

5.  Обвързаният агент не започва да предоставя планираните инвестиционни услуги или дейности, преди да е получил съобщението от компетентния орган на приемащата държава членка.

6.  Когато такова съобщение липсва, обвързаният агент може да започне да предоставя планираните инвестиционни услуги или дейности два месеца след датата на подаване на съобщението на компетентния орган на държавата членка по произход, както е посочено в параграф 2.

Член 17

Подаване на уведомление за промяна на данните на клон

1.  При промяна на данните в уведомлението за установяване на клон инвестиционният посредник подава до компетентния орган на държавата членка по произход уведомление, като използва поместения в приложение VI формуляр.

Инвестиционният посредник или кредитната институция попълва само тези части от поместения в приложение VI формуляр, които имат отношение към променените данни в уведомлението за установяване на клон.

2.  Когато възнамерява да промени предоставяните чрез обвързани агенти инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, инвестиционният посредник или кредитната институция съобщава чрез поместения в приложение VI формуляр списъка на всички инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, които предоставя чрез обвързани агенти към момента на уведомяването или които възнамерява да предоставя чрез обвързани агенти в бъдеще.

3.  Промените на данните в уведомлението за установяване на клон, които имат отношение към прекратяване на дейността на клона, се съобщават чрез поместения в приложение X формуляр.

Член 18

Подаване на уведомление за промяна на данните на обвързан агент

1.  При промяна на някои от данните в уведомлението за използване на обвързан агент инвестиционният посредник или кредитната институция, посочена в член 1, параграф 2, буква б), подава до компетентния орган на държавата членка по произход уведомление, като използва поместения в приложение VII формуляр.

Инвестиционният посредник или кредитната институция попълва само тези части от поместения в приложение VII формуляр, които имат отношение към променените данни в уведомлението за използване на обвързан агент.

2.  Когато възнамерява да промени инвестиционните услуги, дейности или финансови инструменти, предмет на уведомление за използване на обвързан агент, инвестиционният посредник съобщава чрез поместения в приложение VI формуляр списъка на всички инвестиционни услуги, дейности или финансови инструменти, които предоставя чрез обвързан агент към момента на уведомяването или които възнамерява да предоставя в бъдеще.

3.  Промените на данните в уведомлението за използване на обвързан агент, които имат отношение към прекратяване на използването на установен в друга държава членка обвързан агент, се съобщават чрез поместения в приложение X формуляр.

Член 19

Съобщаване на уведомлението за промяна на данните на клон

1.  След получаване на уведомлението по член 17, параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение XI формуляр и копие от уведомлението.

2.  След получаване на уведомлението по член 17, параграф 3 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение XIII формуляр и копие от уведомлението.

Член 20

Съобщаване на уведомлението за промяна на данните на обвързан агент

1.  След получаване на уведомлението по член 18, параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение XII формуляр и копие от уведомлението.

2.  След получаване на уведомлението по член 18, параграф 3 компетентният орган на държавата членка по произход, без неоправдано забавяне, съобщава на компетентния орган на приемащата държава членка промените, предмет на уведомлението, като използва поместения в приложение XIII формуляр и копие от уведомлението.

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ II

image
ПРИЛОЖЕНИЕ III

image
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

image
ПРИЛОЖЕНИЕ V

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

image

image

image

►(1) C1  
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

image

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

image
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

image
ПРИЛОЖЕНИЕ X

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XII

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

image

Top