EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0587-20230605

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2023-06-05

02017R0587 — BG — 05.06.2023 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/587 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 087, 31.3.2017 г., стp. 387)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/442 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2018 година

  L 77

56

20.3.2019

►M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/944 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2023 година

  L 131

1

16.5.2023
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/587 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„портфейлно търгуване“ означава сделки с пет или повече различни финансови инструменти, когато тези сделки се извършват по едно и също време от един и същ клиент и като единна партида срещу дадена референтна цена;

▼M2 —————

▼B

4) 

„систематичен участник“ е инвестиционният посредник, определен в член 4, параграф 1, точка 20 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

Член 2

Сделки, които не допринасят за процеса на определяне на цените

(член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Сделка с акции не допринася за процеса на определяне на цените при някое от следните обстоятелства:

а) 

сделката е изпълнена въз основа на цена, която е изчислена за няколко времеви момента според базов показател; тук спадат и сделките, изпълнени въз основа на средна цена, претеглена спрямо обема или спрямо времето;

▼M1

б) 

сделката е част от портфейлно търгуване с пет или повече различни акции;

▼B

в) 

сделката зависи от покупката, продажбата, създаване или обратното изкупуване на дериватен договор или друг финансов инструмент, при който всички компоненти на операцията трябва да бъдат изпълнени само като единна партида;

г) 

сделката е изпълнена от управляващо дружество, както е определено в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), или от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както е определено в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), което управляващо дружество или лице прехвърля собствеността на акциите от едно на друго предприятие за колективно инвестиране и инвестиционен посредник не е страна по сделката;

д) 

сделката представлява прехвърляне или получаване на клиентска сделка;

е) 

целта на сделката е да се прехвърлят акции като обезпечение при двустранни сделки, в контекста на изискванията за марж или обезпечение от страна на централен контрагент (ЦК), или в рамките на процедурата на ЦК за управление на неизпълнението;

ж) 

сделката води до доставка на акции при упражняването на конвертируеми облигации, опции, покрити варанти или други подобни деривати;

▼M1 —————

▼B

и) 

сделката се сключва съгласно правилата и процедурите на място на търговия, ЦК или централен депозитар на ценни книжа с оглед изкупуване на неуредени сделки в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).ГЛАВА II

ПРОЗРАЧНОСТ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАРаздел 1

Прозрачност преди сключване на сделка за местата на търговия

Член 3

Задължения във връзка с прозрачността преди сключване на сделка

(член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  
Пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, оповестяват диапазон на цените „купува“ и „продава“, както и дълбочината на интересите за търгуване по тези цени. Информацията се оповестява публично според вида на управляваните от тях системи за търгуване, както е посочено в таблица 1 от приложение I.

▼M1

2.  
Изискванията за прозрачност, посочени в параграф 1, се прилагат и към „изпълняемите заявления за интерес“, както са определени в член 2, параграф 1, точка 33 от Регламент (ЕС) № 600/2014; те се прилагат в съответствие с член 3 от същия регламент.

▼B

Член 4

Най-относим пазар по отношение на ликвидността

(член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  
За целите на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014 за най-относим пазар по отношение на ликвидността за акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент се приема мястото на търговия с най-висок оборот в рамките на Съюза за този финансов инструмент.
2.  
За целите на определянето на най-относимия пазар по отношение на ликвидността в съответствие с параграф 1 компетентните органи изчисляват оборота съгласно методиката, определена в член 17, параграф 4, за всеки финансов инструмент, за който те са компетентните органи, и за всяко място на търговия, където този финансов инструмент се търгува.
3.  

Изчислението, посочено в параграф 2, притежава следните характеристики:

а) 

то включва, за всяко място на търговия, сделките, които се изпълняват съгласно правилата на това място на търговия, с изключение на сделките, основани на референтна цена, на договорените сделки, съдържащи индикатор, както е посочен в таблица 4 от приложение I, както и на сделките, които се изпълняват въз основа на поне едно нареждане, ползвало се от освобождаване за голям размер, и когато сделката надхвърля прага за голям размер, определен в член 7;

б) 

то обхваща предходната календарна година, а ако е приложимо — периода на предходната календарна година, през който финансовият инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал на място на търговия и търгуването му не е било прекъсвано.

4.  
Най-относимият пазар по отношение на ликвидността за конкретен финансов инструмент се определя в съответствие с процедурата, посочена в параграфи 1—3, а най-относимият пазар по отношение на ликвидността е мястото на търговия, където този финансов инструмент е допуснат за първи път до търгуване или се е търгувал за първи път.
5.  
Параграфи 2 и 3 не се прилагат спрямо акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, които са били допуснати до търгуване или са се търгували на място на търговия за първи път четири седмици или по-малко преди края на предходната календарна година.

Член 5

Специфични характеристики на договорените сделки

(член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Договорена сделка с акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти е сделка, която е договорена частно, но се докладва съгласно правилника на мястото на търговия и при всяко от следните обстоятелства:

а) 

двама членове или участници на това място на търговия участват по един от следните начини:

i) 

единият търгува за собствена сметка, а другият — от името на клиент;

ii) 

и двамата търгуват за собствена сметка;

iii) 

и двамата търгуват от името на клиент.

б) 

един от членовете или участниците на това място на търговия извършва някое от изброените по-долу действия:

i) 

действа за сметка едновременно на купувача и продавача;

ii) 

търгува за своя сметка, за да изпълни клиентско нареждане.

Член 6

Договорени сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена

(член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Договорена сделка с акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти подлежи на условия, различни от текущата пазарна цена на финансовия инструмент, при всяко от следните обстоятелства:

а) 

сделката е изпълнена въз основа на цена, която е изчислена за няколко времеви момента според базов показател; тук спадат и сделките, изпълнени въз основа на средна цена, претеглена спрямо обема или спрямо времето;

б) 

сделката е част от портфейлно търгуване;

в) 

сделката зависи от покупката, продажбата, създаване или обратното изкупуване на дериватен договор или друг финансов инструмент, при който всички компоненти на операцията са предназначени да бъдат изпълнени като единна партида;

г) 

сделката е изпълнена от управляващо дружество, както е определено в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, или от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както е определено в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, което управляващо дружество или лице прехвърля собствеността на финансовите инструменти от едно на друго предприятие за колективно инвестиране и инвестиционен посредник не е страна по сделката;

д) 

сделката представлява прехвърляне или получаване на клиентска сделка;

е) 

целта на сделката е да се прехвърлят финансови инструменти като обезпечение при двустранни сделки, в контекста на изискванията за марж или обезпечение от страна на ЦК, или в рамките на процедурата на ЦК за управление на неизпълнението;

ж) 

сделката води до доставка на финансови инструменти при упражняването на конвертируеми облигации, опции, покрити варанти или друг подобен финансов дериват;

▼M1 —————

▼B

и) 

сделката се сключва съгласно правилата и процедурите на място на търговия, ЦК или централен депозитар на ценни книжа с оглед изкупуване на неуредени сделки, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014;

й) 

всяка друга сделка, равностойна на една от описаните в букви от а) до и), тъй като зависи от технически характеристики, които не са свързани с текущата пазарна оценка на търгувания финансов инструмент.

Член 7

Големи по размер нареждания

(член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  
Нареждане по отношение на акция, депозитарна разписка, сертификат и друг подобен финансов инструмент се приема, че е с голям размер, когато е равно или по-голямо от минималния размер на нарежданията, определен в таблици 1 и 2 от приложение II.

▼M2

2.  
За борсово търгуваните фондове размерът на нареждане се приема за голям, когато е не по-малък от 3 000 000  евро.

▼B

3.  
С оглед определянето на големите по размер нареждания компетентните органи изчисляват, в съответствие с параграф 4, среднодневния оборот — при акциите, депозитарните разписки, сертификатите и други подобни финансови инструменти, търгувани на място на търговия.
4.  

Изчислението, посочено в параграф 3, притежава следните характеристики:

а) 

то включва сделките, изпълнени в Съюза за този финансов инструмент, независимо дали на място на търговия или извън него;

б) 

то обхваща периода от 1 януари до 31 декември предходната календарна година, а ако е приложимо — тази част от календарната година, през която финансовият инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал на място на търговия и търгуването му не е било прекъсвано.

Параграфи 3 и 4 не се прилагат спрямо акциите, депозитарните разписки, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, които са били допуснати до търгуване или са се търгували на място на търговия за първи път четири седмици или по-малко преди края на предходната календарна година.

5.  
Освен ако цената или други условия от значение за изпълнението на нареждане се изменят, освобождаването по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 продължава да се прилага за нареждане, което е било голямо по размер при вписването му в дневника на нарежданията, но след частично изпълнение е спаднало под прага, приложим за този финансов инструмент, както е определен в съответствие с параграфи 1 и 2.
6.  
Преди акция, депозитарна разписка, сертификат или друг подобен финансов инструмент да се търгува за първи път на място на търговия в Съюза, компетентният орган извършва оценка на среднодневния оборот на този финансов инструмент, като взима предвид всички предишни търгувания на този финансов инструмент и на другите финансови инструменти, които счита, че имат сходни характеристики, и публикува тази оценка.
7.  
Оцененият среднодневен оборот по параграф 6 се използва за изчисляване на големите по размер нареждания в рамките на шестседмичен период с начало след датата, на която акцията, депозитарната разписка, сертификатът или друг подобен финансов инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал за първи път на място на търговия.
8.  
Компетентният орган изчислява и публикува среднодневния оборот въз основа на първите четири седмици на търгуване преди края на шестседмичния период по параграф 7.
9.  
Среднодневният оборот по параграф 8 се използва за изчисляване на големите по размер нареждания, докато не се приложи среднодневният оборот, изчислен в съответствие с параграф 3.
10.  
За целите на настоящия член, среднодневният оборот се изчислява, като общият оборот за конкретен финансов инструмент, както е посочен в член 17, параграф 4, се раздели на броя на дните на търговия през разглеждания период. Броят на дните на търговия през разглеждания период е броят на дните на търговия на най-относимия пазар по отношение на ликвидността за този финансов инструмент, както е определен в съответствие с член 4.

Член 8

Вид и минимален размер на нарежданията, държани в система за управление на нарежданията

(член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  

Видът нареждане, държано до публикуването му в система на място на търговия за управление на нареждания, което може да бъде освободено от задълженията за прозрачност преди сключване на сделка, е такова нареждане, което:

а) 

е предназначено да бъде публикувано в дневника на нарежданията, управляван от мястото на търговия, и зависи от обективни условия, които са определени предварително от системния протокол;

б) 

не може да взаимодейства с други търговски интереси преди оповестяването на дневника на нарежданията, управляван от мястото на търговия;

в) 

след като веднъж бъде публикувано в дневника на нарежданията, си взаимодейства с другите нареждания в съответствие с правилата, приложими за нарежданията от този вид в момента на публикуване.

2.  

Нарежданията, държани до публикуването им в система на място на търговия за управление на нареждания, които могат да бъдат освободени от момента на регистрирането им и след всяко изменение, са с някой от следните размери:

а) 

при нареждане „айсберг“ — размер, който е по-голям или равен на 10 000 евро;

б) 

при всички други нареждания — размер, който е по-голям или равен на минималното търгуемо количество, предварително определено от оператора на системата съобразно собствените ѝ правила и протоколи.

3.  
Нареждането „айсберг“ по параграф 2, буква а) е нареждане с праг, състоящо се от публикувано нареждане за част от количеството и от непубликувано — за останалата част, при което непубликуваното количество е изпълняемо само след като в дневника на нарежданията бъде публикувано като ново публикувано нареждане.Раздел 2

Прозрачност преди сключване на сделка за систематични участници и инвестиционни посредници, търгуващи извън място на търговия

Член 9

Мерки за публикуването на твърди котировки

(член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Всяка мярка, която систематичен участник приема с цел спазване на задължението за публикуване на твърди котировки, удовлетворява следните условия:

а) 

мярката включва всички разумни стъпки, необходими за да се осигури, че информацията, която ще се публикува, е надеждна, наблюдавана непрекъснато за грешки и коригирана незабавно след установяване на грешките;

▼M2

б) 

мярката е подчинена на технически изисквания, равностойни на определените за одобрените механизми за публикуване (ОМП) в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571, които улесняват консолидирането на данните със сходни данни от други източници;

▼B

в) 

мярката прави тази информация публично достояние по недискриминационен начин;

г) 

мярката включва публикуване на времето на въвеждане или изменение на котировките в съответствие с член 50 от Директива 2014/65/ЕС, както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията ( 5 ).

▼M1

Член 10

Цени, отразяващи преобладаващите пазарни условия

(член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Приема се, че цените, публикувани от систематичен участник, отразяват преобладаващите пазарни условия, ако са близки по цена, към момента на публикуването, на котировките на еквивалентни размери за същия финансов инструмент на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както е определен в съответствие с член 4 за този финансов инструмент.

За да се приеме обаче, че публикуваните от систематичен участник цени на акции и депозитарни разписки отразяват преобладаващите пазарни условия е необходимо да са спазени посочените в първа алинея от настоящия член изисквания, както и котировките да се изменят с минимални стъпки, съответстващи на стъпките на котиране, посочени в член 2 от делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията ( 6 ).

▼B

Член 11

Стандартен пазарен размер

(член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  
Стандартният пазарен размер на акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, за които има ликвиден пазар, се определя въз основа на средната стойност на сделките за всеки финансов инструмент, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3, както и в съответствие с таблица 3 от приложение II.
2.  
С цел определяне на посочения в параграф 1 стандартен пазарен размер, който се прилага за конкретен финансов инструмент, компетентните органи изчисляват средната стойност на сделките, що се отнася до всички акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, търгувани на място на търговия, за които има ликвиден пазар и за които те са компетентните органи.
3.  

Изчислението, посочено в параграф 2, притежава следните характеристики:

а) 

то обхваща сделките, изпълнени в Съюза за съответния финансов инструмент, независимо дали са изпълнени на място на търговия или извън него;

б) 

то обхваща предходната календарна година, а ако е приложимо — периода на предходната календарна година, през който финансовият инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал на място на търговия и търгуването му не е било прекъсвано;

в) 

от него се изключват големите по мащаб сключени сделки, както е посочено в таблица 4 от приложение I.

Параграфи 2 и 3 не се прилагат спрямо акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, които са били допуснати до търгуване или са се търгували на място на търговия за първи път четири седмици или по-малко преди края на предходната календарна година.

▼M1

4.  
Преди акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент да се търгува за първи път на място на търговия в Съюза, компетентният орган извършва оценка на средната стойност на сделките с този финансов инструмент, като взима предвид всички предишни търгувания на този финансов инструмент и на другите финансови инструменти, които счита, че имат сходни характеристики, и публикува тази оценка.
5.  
Оценената средна стойност на сделките, посочена в параграф 4, се използва, за да се определи стандартният пазарен размер за дадена акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент в рамките на шестседмичен период с начало след датата, на която акцията, депозитарната разписка, борсово търгуваният фонд, сертификатът или друг подобен финансов инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал за първи път на място на търговия.

▼B

6.  
Компетентният орган изчислява и публикува средната стойност на сделките въз основа на първите четири седмици на търгуване преди края на шестседмичния период по параграф 5.
7.  
Посочената в параграф 6 средна стойност на сделките се прилага незабавно след публикуването ѝ и до прилагането на новата средна стойност на сделките, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3.
8.  
За целите на настоящия член, средната стойност на сделките се изчислява, като общият оборот за конкретен финансов инструмент, както е посочен в член 17, параграф 4, се раздели на общия брой изпълнени сделки за финансовия инструмент през разглеждания период.ГЛАВА III

ПРОЗРАЧНОСТ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА ЗА МЕСТА НА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, ТЪРГУВАЩИ ИЗВЪН МЯСТО НА ТЪРГОВИЯ

Член 12

Задължения във връзка с прозрачността след сключване на сделка

(член 6, параграф 1 и член 20, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  
Пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, и инвестиционните посредници, които търгуват, без да са обхванати от правилата на място на търговия, публично оповестяват информация за всяка сделка, като прилагат референтните таблици 2, 3 и 4 от приложение I.
2.  
Когато предварително публикуван отчет за сделка е отменен, инвестиционните посредници, които търгуват извън място на търговия, и пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, оповестяват нов отчет за сделката, в който се съдържат всички сведения от първоначалния отчет за сделката и индикатора за отмяна, посочен в таблица 4 на приложение I.
3.  

Когато предварително публикуван отчет за сделка е изменен, пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, и инвестиционните посредници, които търгуват извън място на търговия, публично оповестяват следната информация:

а) 

нов отчет за сделката, в който се съдържат всички сведения от първоначалния отчет за сделката и индикатора за отмяна, посочен в таблица 4 от приложение I;

б) 

нов отчет за сделката, в който се съдържат всички сведения от първоначалния отчет за сделката с всички коригирани сведения и индикатора за изменение, посочен в таблица 4 от приложение I.

4.  
Когато двама инвестиционни посредници сключват за собствена сметка или от името на клиент сделка, без при това да са обхванати от правилата на място на търговия, само инвестиционният посредник, който продава съответния финансов инструмент, оповестява публично сделката чрез ОМП.
5.  
Чрез дерогация от параграф 4, когато само един от инвестиционните посредници страна по сделката е систематичен участник в даден финансов инструмент и действа като купувач, само това дружество оповестява публично сделката чрез ОМП, като уведомява продавача за предприетото действие.
6.  
Инвестиционните посредници предприемат всички разумни стъпки за публичното оповестяване на сделката като единна сделка. За тази цел две съответстващи сделки, осъществени по едно и също време и при една и съща цена с една посредничеща страна, се приемат за една сделка.

Член 13

Прилагане на прозрачността след сключване на сделка към някои видове сделки, изпълнени извън място на търговия

(член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Задължението по член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 не се прилага към:

а) 

изключените сделки, изброени в член 2, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията ( 7 ), когато е приложимо;

б) 

сделките, изпълнени от управляващо дружество, както е определено в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, или от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както е определено в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, което управляващо дружество или лице прехвърля собствеността на финансовите инструменти от едно на друго предприятие за колективно инвестиране и инвестиционен посредник не е страна по съответната сделка;

в) 

сделките, които представляват прехвърляне или получаване на клиентска сделка;

г) 

прехвърлянията на финансови инструменти като обезпечение при двустранни сделки, в контекста на изискванията за марж или обезпечение от страна на ЦК, или в рамките на процедурата на ЦК за управление на неизпълнението.

Член 14

Публикуване на сделките в реално време

(член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  

За сделките, които се сключват на определено място на търговия, информацията след сключване на сделките се оповестява публично при следните обстоятелства:

а) 

когато сделката се сключва в рамките на дневното работно време на мястото на търговия — най-близо до реалното време, според техническите възможности, и във всеки случай в рамките на една минута след съответната сделка;

б) 

когато сделката се сключва извън дневното работно време на мястото на търговия — преди откриването на следващия работен ден на това място на търговия.

2.  

За сделките, които се сключват извън определено място на търговия, информацията след сключване на сделките се оповестява публично при следните обстоятелства:

а) 

когато сделката се сключва през дневното работно време на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, определен в съответствие с член 4 за акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент, или по време на дневното работно време на инвестиционния посредник — най-близо до реалното време, според техническите възможности, и във всеки случай в рамките на една минута след съответната сделка;

б) 

когато сделката се сключва при обстоятелства, необхванати от буква а) — незабавно след започване на дневното работно време на инвестиционния посредник и най-късно преди откриването на следващия работен ден на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, определен в съответствие с член 4.

3.  
Информацията във връзка с портфейлно търгуване се оповестява публично за всяка съставна сделка възможно най-близо до реалното време, според техническите възможности, като се отчете необходимостта от разпределяне на цените на конкретните акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти. Всяка съставна сделка се оценява поотделно, за да се прецени дали за нея се прилага, по силата на член 15, отложено публикуване.

Член 15

Отложено публикуване на сделки

(член 7, параграф 1 и член 20, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  

Когато по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 компетентен орган разреши отложено публикуване на информацията за сделките, пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, и инвестиционните посредници, които търгуват извън място на търговия, оповестяват публично всяка сделка не по-късно от края на съответния период, посочен в таблици 4, 5 и 6 от приложение II, при условие че са спазени следните критерии:

а) 

сделката е между инвестиционен посредник, търгуващ за собствена сметка, но не от свое име и за собствена сметка, и друг контрагент;

б) 

размерът на сделката е равен или по-голям от съответния минимален допустим размер, определен в таблици 4, 5 или 6 от приложение II, според случая.

2.  
Съответният минимален допустим размер за целите на параграф 1, буква б) се определя според среднодневния оборот, изчислен, както е изложено в член 7.
3.  

Инвестиционните посредници, които търгуват извън място на търговия, и пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, оповестяват публично информацията за сделките, за които е разрешено отложено публикуване до края на деня на търговия, както е посочено в таблици 4, 5 и 6 от приложение II, по един от следните два начина:

а) 

за сделките, изпълнени повече от два часа преди края на деня на търговия — възможно най-близо до реалното време след края на деня на търговия, което включва, когато е приложимо, заключителното наддаване;

▼M2

б) 

за сделките, които не са включени в буква а) – не по-късно от началото на следващия ден на търговия на най-относимия пазар по отношение на ликвидността.

▼B

За сделките, които се сключват извън място на търговия, дните на търговия и заключителните наддавания са тези на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както е определен в съответствие с член 4.

4.  
Когато двама инвестиционни посредници сключат сделка, без при това да са обхванати от правилата на място на търговия, компетентният орган за целите на определянето на приложимия режим на отсрочването е компетентният орган на инвестиционния посредник, който отговаря за публичното оповестяване на сделката чрез ОМП, в съответствие с член 12, параграфи 5 и 6.

Член 16

Ден на търговия и дневно работно време

1.  
Денят на търговия на място на търговия е всеки ден, през който съответното място на търговия е открито за търгуване.
2.  
Дневното работно време на място на търговия или на инвестиционен посредник е времето, което мястото на търгуване или инвестиционният посредник е определил предварително и обявил публично като часове на търговия.
3.  
Началото на деня на търговия на дадено място на търговия е началото на дневното работно време на това място на търговия.
4.  
Краят на деня на търговия на дадено място на търговия е краят на дневното работно време на това място на търговия.ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗЧИСЛЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЗРАЧНОСТТА ПРЕДИ И СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКА

Член 17

Методика, дата на публикуване и дата на прилагане на изчисленията във връзка с прозрачността

(член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

1.  

Не по-късно от 14 месеца след датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и преди 1 март на всяка година след това, компетентните органи събират данните, изчисляват и публикуват следната информация за всеки финансов инструмент, за който те са компетентните органи:

а) 

мястото на търговия, което е най-относимият пазар по отношение на ликвидността, както е посочено в член 4, параграф 2;

б) 

среднодневният оборот с цел определяне на размера на нарежданията с голям размер, както е посочено в член 7, параграф 3;

в) 

средната стойност на сделките с цел определяне на стандартния пазарен размер, както е посочено в член 11, параграф 2.

▼M2

2.  
Компетентните органи, пазарните оператори и инвестиционните посредници, в т.ч. инвестиционните посредници, организиращи място на търговия, използват информацията, публикувана в изпълнение на параграф 1 от настоящия член за целите на член 4, параграф 1, букви а) и в) и член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014, за периода между първия понеделник от месец април на годината, в която тя е публикувана, и деня преди първия понеделник на месец април следващата година.

▼B

3.  
Компетентните органи гарантират, че информацията, която трябва да се оповестява публично съгласно параграф 1, се обновява редовно за целите на Регламент (ЕС) № 600/2014 и че всички промени в конкретна акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент, които засягат в значителна степен предишните изчисления и публикуваната информация, са включени в тези актуализации.
4.  
За целите на изчисленията, посочени в параграф 1, оборотът по отношение на финансов инструмент се изчислява чрез сумиране на резултатите от умножаването, за всяка извършена сделка през определен период от време, на броя на единиците на такъв инструмент, обменени между купувачите и продавачите на единичната цена, приложима към подобна сделка.
5.  
След края на деня на търговия, но преди края на деня, местата на търговия предоставят на компетентните органи данните, определени в таблици 1 и 2 от приложение III, когато финансовият инструмент е допуснат до търговия или се търгува на това място на търговия за първи път или когато вече подадените данни са променени.

▼M2

6.  
Когато по силата на член 22 от Регламент (ЕС) № 600/2014 ЕОЦКП или компетентните органи изискват информация, местата на търговия, ОМП и ДКД я предоставят в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.
7.  
Когато размерът на сделката, определен за целите на член 7, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1 и член 15, параграф 1, е изразен в парична стойност и паричната единица на финансовия инструмент не е евро, размерът на сделката се конвертира в паричната единица на финансовия инструмент по фиксинга на Европейската централна банка към 31 декември предходната година.

▼M2

Член 18

Компетентни органи

(член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Компетентният орган за даден финансов инструмент, който в изпълнение на членове 4, 7, 11 и 17 прави съответните изчисления и осигурява публикуването на съответната информация, е посоченият в член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 компетентен орган на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както този пазар е определен в член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

▼B

Член 19

Преходни разпоредби

1.  

Чрез дерогация от член 17, параграф 1, компетентните органи събират данните, изчисляват ги и ги публикуват незабавно след обработването им съгласно следния график:

а) 

когато датата, на която финансовите инструменти са търгувани за първи път на място за търговия в рамките на Съюза, е не по-малко от десет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014, компетентните органи публикуват резултата от изчисленията не по-късно от четири седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014;

б) 

когато датата, на която финансовите инструменти са търгувани за първи път на място за търговия в рамките на Съюза, попада в рамките на периода, започващ десет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и приключващ на деня, предхождащ датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014, компетентните органи публикуват резултата от изчисленията не по-късно от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014.

2.  

Изчисленията, посочени в параграф 1, се правят, както следва:

а) 

когато датата, на която финансовите инструменти са търгувани за първи път на място за търговия в рамките на Съюза, е не по-малко от шестнадесет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014, изчислението се основава на наличните данни за референтен период от четиридесет седмици, започващ петдесет и две седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014;

б) 

когато датата, на която финансовите инструменти са търгувани за първи път на място за търговия в рамките на Съюза, попада в рамките на периода, започващ шестнадесет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и приключващ десет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014, изчислението се основава на наличните данни за първите четири седмици на търгуване на този финансов инструмент;

в) 

когато датата, на която финансовите инструменти са търгувани за първи път на място за търговия в рамките на Съюза, попада в рамките на периода, започващ десет седмици преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 и приключващ на деня, предхождащ датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014, изчислението се основава на предишните данни за сключените сделки с тези финансови инструменти или с други финансови инструменти, за които се счита, че имат сходни характеристики с тези финансови инструменти.

3.  
Компетентните органи, пазарните оператори и инвестиционните посредници, включително инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, използват информацията, която се публикува в съответствие с параграф 1 за целите на член 4, параграф 1, букви а) и в) и член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014, за период от петнадесет месеца, считано от датата на прилагане на посочения регламент.
4.  

По време на периода, посочен в параграф 3, компетентните органи осигуряват по отношение на финансовите инструменти, посочени в параграф 2, букви б) и в), следното:

а) 

целесъобразността на информацията, публикувана в съответствие с параграф 1, за целите на член 4, параграф 1, букви а) и в) и на член 14, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

б) 

актуализирането на информацията, публикувана в съответствие с параграф 1, въз основа на по-дълъг период на търгуване и по-изчерпателни данни за сключените сделки, когато това е необходимо.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Член 19 обаче се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която трябва да бъде публично оповестенаТаблица 1

Описание на вида системи за търгуване и свързаната с тях информация, която подлежи на публично оповестяване в съответствие с член 3

Вид система за търгуване

Описание на системата за търгуване

Информация, която трябва да бъде публично оповестена

Система за търгуване с регистър на нарежданията с непрекъснато наддаване

Система, която чрез регистър на нарежданията и търговски алгоритъм функционира без човешка намеса, като непрекъснато свързва нарежданията за продажба с насрещните нареждания за покупка въз основа на най-добрата налична цена.

Общият брой на нарежданията и акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри оферти „купува“ и „продава“.

Система за търгуване с котировки

Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участниците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкърът излага себе си.

Най-добрата оферта „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване, заедно с обемите при тези оферти.

Публично оповестени котировки са тези, които представляват обвързващи задължения за покупка и продажба на финансови инструменти и които указват цената и обема на финансовите инструменти, на които регистрираните маркет мейкъри са готови да продават или купуват. При извънредни пазарни условия обаче за ограничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени.

Система за търгуване с периодично наддаване

Система, която свързва нарежданията въз основа на периодично наддаване и търговски алгоритъм, функциониращ без човешка намеса.

Цената, при която системата за търгуване с периодично наддаване би отговорила в максимална степен на търговския си алгоритъм за акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и обемът, който потенциално би бил изпълним при тази цена от участниците в тази система.

Система за търгуване с искане на котировки

Система за търгуване, на която котировките се предоставят в отговор на искания на котировки, изпратени от един или няколко членове или участници. Котировката е изпълнима само от запитващия член или участник. Запитващият член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставените при поискването му котировки.

Котировките и свързаните с тях количества от всеки член или участник, които, ако бъдат приети, биха довели до сделка съгласно правилата на системата. Всички представени котировки в отговор на искане на котировки могат да бъдат публикувани едновременно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними.

Всяка друга система за търгуване

Всяка друга система за търгуване, включително хибридна система, съчетаваща два или повече от посочените в настоящата таблица видове системи за търгуване.

Подходяща информация за равнището на нарежданията или котировките и на търговския интерес към акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване; по-специално, петте най-добри оферти „купува“ и „продава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на механизма на определяне на цените позволяват това.Таблица 2

Таблица със символи за таблица 3

Символ

Вид данни

Определение

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови символа

Трибуквен код на валутата по кодовете на ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат на датата и часа по ISO 8601

Датата и часът са в следния формат:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ

— „YYYY“ е годината;

— „MM“ е месецът;

— „DD“ е денят;

— „T“ — означава, че се използва буквата „Т“

— „hh“ е часът;

— „mm“ е минутата;

— „ss.dddddd“ е секундата и частицата от секунда;

— Z е координираното универсално време (UTC).

Датите и часовете се докладват по UTC.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

— десетичният разделител е „.“ (точка);

— пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);

Ако е приложимо, стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код по ISO 6166

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383Таблица 3

Списък с данни за целите на прозрачността след сключване на сделка

Идентификатор на полето

Описание на информацията, която трябва да се публикува

Вид място на изпълнение или на публикуване

Използва се форматът, определен в таблица 2

Дата и час на сделката

Датата и часът на изпълнение на сделката.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на разбивка трябва да бъде в съответствие с изискванията на член 2 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия — датата и часът, когато страните се договарят за съдържанието на следните полета: количество, цена, валути в полета 31, 34 и 44, както е посочено в таблица 2 от приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590), идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, отчетеният момент се разбива поне до най-близката секунда.

Когато сделката е резултат от нареждане, предадено на трета страна от изпълняващ посредник от името на клиент и ако условията за предаване по член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 не са изпълнени, се посочват датата и часът на сделката, а не моментът на предаване на нареждането.

Регулиран пазар (РП), многостранна система за търговия (МСТ), организирана система за търговия (ОСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{DATE_TIME_FORMAT}

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{ISIN}

Цена

Цената на изпълнение на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, ако е приложимо.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, се посочва „PNDG“ („предстояща“).

Когато цената не е приложима, полето се оставя празно.

Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите, посочени в поле „Количество“.

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност

„PNDG“, ако цената не е налична

Валута на цената

Валута, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност).

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{CURRENCYCODE_3}

Количество

Брой на дяловите единици на финансовите инструменти.

Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.

Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите, посочени в поле „Цена“.

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност

Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на сделката.

За сделките, изпълнявани на място на търговия, се използва MIC за пазарен сегмент по ISO 10383. Ако не е наличен MIC за пазарен сегмент, се използва оперативният MIC.

За финансовите инструменти, които са допуснати до търгуване или се търгуват на място на търговия, когато сделка с такъв финансов инструмент не е изпълнена на място на търговия, от систематичен участник или на платформа за организирана търговия извън Съюза, се използва MIC „XOFF“.

За финансовите инструменти, които са допуснати до търгуване или се търгуват на място на търговия, когато сделка с такъв финансов инструмент е изпълнена от систематичен участник, се използва „SINT“.

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Места на търговия: {MIC}

Систематични участници: „SINT“

Дата и час на публикуване

Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП.

За сделките, които се изпълняват на място на търговия, степента на разбивка трябва да бъде в съответствие с изискванията на член 2 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, датата и часът се разбива поне до най-близката секунда.

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{DATE_TIME_FORMAT}

Място на публикуване

Код за идентифициране на мястото на търговия или ОМП, които публикуват сделката.

ДКД

Място на търговия: {MIC}

ОМП: MIC (4 символа) за пазарен сегмент по ISO 10383, ако е наличен. В противен случай — 4-символен код, както е публикуван в списъка, намиращ се на уебсайта на ЕОЦКП, на доставчиците на услуги във връзка с докладването на данни.

Идентификационен код на сделката

Буквено-цифров код, определен от местата на търговия (в съответствие с член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1) за и ОМП и използвани при всяко последващо позоваване на дадената сделка.

Определеният идентификационен код на сделката трябва да бъде собствен, последователно използван и постоянен за всеки MIC за пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден на търговия. Когато мястото на търговия не използва MIC за пазарен сегмент, определеният идентификационен код на сделката трябва да бъде собствен, последователно използван и постоянен за всеки оперативен MIC за всеки ден на търговия.

Когато ОМП не използва MIC, той трябва да бъде собствен, последователно използван и постоянен 4-символен код, използван за идентифицирането на ОМП за всеки ден на търговия.

Елементите на идентификационния код на сделката не разкриват самоличността на контрагентите по сделката, за която този код се съхранява.

РП, МСТ

ОМП

ДКД

{ALPHANUM-52}

(1)   

Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финансови инструменти (вж. стр. 193 от настоящия брой на Официален вестник)Таблица 4

Списък с индикатори за целите на прозрачността след сключване на сделка

Индикатор

Наименование

Вид място на изпълнение или на публикуване

Описание

„BENC“

Индикатор за сделките, основани на базов критерий

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, изпълнени въз основа на цена, която е изчислена за няколко времеви момента според базов показател, като средната цена, претеглена спрямо обема или средната цена, претеглена спрямо времето.

„ACTX“

Индикатор за сделките от вида „agency cross“

ОМП

ДКД

Сделките, при които инвестиционният посредник е обединил нареждания на клиенти и извършва покупко-продажбата като една операция с едни и същи обем и цена.

„NPFT“

Индикатор за сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените

РП, МСТ

ДКД

Сделките, при които замяната на финансовите инструменти се определя от фактори, различни от текущата пазарна оценка на финансовия инструмент, както са изброени в член 13.

„TNCP“

Индикатор за сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените за целите на член 23 от Регламент (ЕС) № 600/2014

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените за целите на член 23 от Регламент (ЕС) № 600/2014, както са посочени в член 2.

„SDIV“

Индикатор за специалните сделки с дивидент

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките, които са:

изпълнени в рамките на период след откъсване на купона, т.е. дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при купувача, а не при продавача; или

изпълнени в рамките на период преди откъсване на купона, т.е. дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при продавача, а не при купувача;

„LRGS“

Индикатор за сключена сделка с голям размер

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Сделките с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, за които съгласно член 15 е разрешено отложено публикуване.

„RFPT“

Индикатор за сделките според референтна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, които се изпълняват от системите, функциониращи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„NLIQ“

Индикатор за договорена сделка с ликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„OILQ“

Индикатор за договорените сделки с неликвидни финансови инструменти

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„PRIC“

Индикатор за договорените сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 600/2014, както са определени в член 6.

„ALGO“

Индикатор за алгоритмичните сделки

РП, МСТ

ДКД

Сделките, изпълнени в резултат на извършвана от инвестиционен посредник алгоритмична търговия, както е определена в член 4, параграф 1, точка 39 от Директива 2014/65/ЕС.

„SIZE“

Индикатор за сделките над стандартния пазарен размер

ОМП

ДКД

Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11.

„ILQD“

Индикатор за сделките с неликвидни инструменти

ОМП

ДКД

Сделките с неликвидни инструменти, както са определени по членове 1—9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (1), изпълнени от систематичен участник.

„RPRI“

Индикатор за сделките, получили по-добра цена

ОМП

ДКД

Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

„CANC“

Индикатор за анулиране

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Когато вече публикувана сделка е анулирана.

„AMND“

Индикатор за изменение

РП, МСТ

ОМП

ДКД

Когато вече публикувана сделка е изменена.

„DUPL“

Индикатор за дублираща се информация за сделка

ОМП

Когато сделка се докладва на повече от един ОМП в съответствие с член 17, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571.

(1)   

Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции (вж. стр. 90 от настоящия брой на Официален вестник).
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, стандартен пазарен размер и отложено публикуване и отсрочкиТаблица 1

Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер — акции и депозитарни разписки

Среднодневен оборот (СДО) в евро

СДО < 50 000

50 000 ≤ СДО < 100 000

100 000 ≤ СДО < 500 000

500 000 ≤ СДО < 1 000 000

1 000 000 ≤ СДО < 5 000 000

5 000 000 ≤ СДО < 25 000 000

25 000 000 ≤ СДО < 50 000 000

50 000 000 ≤ СДО < 100 000 000

СДО ≥ 100 000 000

Минимален размер на нарежданията, допустими за нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер (в евро)

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000Таблица 2

Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер — сертификати и други подобни финансови инструменти

Среднодневен оборот (СДО) в евро

СДО < 50 000

СДО ≥ 50 000

Минимален размер на нарежданията, допустими за нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер (в евро)

15 000

30 000Таблица 3

Стандартен пазарен размер

Средна стойност на сделките (ССС) в евро

ССС < 20 000

20 000 ≤ ССС < 40 000

40 000 ≤ ССС < 60 000

60 000 ≤ ССС < 80 000

80 000 ≤ ССС < 100 000

100 000 ≤ ССС < 120 000

120 000 ≤ ССС < 140 000

и т.н.

Стандартен пазарен размер

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

и т.н.Таблица 4

Прагове за отложено публикуване и отсрочки — акции и депозитарни разписки

Среднодневен оборот (СДО) в евро

Минимален допустим за отсрочка размер на сделка (в евро)

Момент на публикуване след сключването на сделката

> 100 млн.

10 000 000

60 минути

20 000 000

120 минути

35 000 000

в края на деня на търговия

50 — 100 млн.

7 000 000

60 минути

15 000 000

120 минути

25 000 000

в края на деня на търговия

25 — 50 млн.

5 000 000

60 минути

10 000 000

120 минути

12 000 000

в края на деня на търговия

5 — 25 млн.

2 500 000

60 минути

4 000 000

120 минути

5 000 000

в края на деня на търговия

1 — 5 млн.

450 000

60 минути

750 000

120 минути

1 000 000

в края на деня на търговия

500 000 — 1 млн.

75 000

60 минути

150 000

120 минути

225 000

в края на деня на търговия

100 000 — 500 000

30 000

60 минути

80 000

120 минути

120 000

в края на деня на търговия

50 000 — 100 000

15 000

60 минути

30 000

120 минути

50 000

в края на деня на търговия

< 50 000

7 500

60 минути

15 000

120 минути

25 000

в края на деня на търговия

▼M2Таблица 5

Прагове за отложено публикуване и отсрочки — борсово търгувани фондове

Минимален допустим за отложено публикуване размер на сделка (в евро)

Момент на публикуване след сключването на сделката

15 000 000

60 минути

50 000 000

в края на деня на търгуване

▼BТаблица 6

Прагове за отложено публикуване и отсрочки — сертификати и други подобни финансови инструменти

Среднодневен оборот (СДО) в евро

Минимален допустим за отсрочка размер на сделка (в евро)

Момент на публикуване след сключването на сделката

СДО < 50 000

15 000

120 минути

30 000

в края на деня на търговия

СДО ≥ 50 000

30 000

120 минути

60 000

в края на деня на търговия
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Референтни данни, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачносттаТаблица 1

Таблица със символи

Символ

Вид данни

Определение

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код, както е посочено в ISO 6166

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383Таблица 2

Описание на референтните данни, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачността

#

Поле

Докладвани данни

Формат и стандарти за докладване

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент

{ISIN}

2

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент

{ALPHANUM-350}

3

Място на търговия

MIC за пазарен сегмент на мястото на търговия или на систематичния участник, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC.

{MIC}

4

Идентификационен код по РПФИ

Определяне на капиталови финансови инструменти

Акции съгласно определението в член 4, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

Депозитарни разписки съгласно определението в член 4, точка 45 от Директива 2014/65/ЕС;

Борсово търгувани фондове съгласно определението в член 4, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;

Сертификати съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 27 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

Другите финансови инструменти, подобни на капиталовите, са прехвърлимите ценни книжа, които не са акции, борсово търгувани фондове, депозитарни разписки или сертификати, но са подобни на тях инструменти на собствения капитал.

Капиталови финансови инструменти:

„SHRS“ = акции

„ETFS“ = борсово търгувани фондове

„DPRS“ = депозитарни разписки

„CRFT“ = сертификати

„OTHR“ = други финансови инструменти, подобни на капиталовите

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Необходими сведения с цел определяне на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, СДО и СССТаблица 1

Таблица със символи

Символ

Вид данни

Определение

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код по ISO 6166

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383

{DATEFORMAT}

Формат за датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

Десетичният разделител е „,“ (запетая);

пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);

стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{INTEGER-n}

Цяло число с до n цифри

Цифрово поле за положителни и отрицателни цели числа.Таблица 2

Необходими сведения с цел определяне на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, СДО и ССС (въз основа на настоящите указания във връзка с докладването)

Идентификатор на полето

Описание на подлежащите на публикуване сведения

Вид място на изпълнение или на публикуване

Използва се форматът, определен в таблица 1

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент

Регулиран пазар (РП)

Многостранна система за търгуване (МСТ)

Одобрен механизъм за публикуване (ОМП)

Доставчик на консолидирани данни (ДКД)

{ISIN}

2

Дата на изпълнение

Датата на изпълнение на сделките.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DATEFORMAT}

3

Място на изпълнение

Пазарният сегмент на мястото на търговия от ЕС или на систематичния участник, ако има такъв, в противен случай — оперативният ИКП.

„XOFF“, ако сделката не се изпълнява на място на търговия, а от инвестиционни посредници, които не са систематични участници.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{MIC} – на мястото на търговия или систематичния участник, или {MIC} „XOFF“

4

Обозначение за спиране на даден инструмент

Обозначение за това дали инструментът е спрян за целия ден на търгуване на съответното място на търговия на датата на изпълнение.

В резултат на спирането на инструмента за целия ден на търгуване, полета 5—10 се попълват със стойност нула.

РП, МСТ, ДКД

TRUE – ако инструментът е спрян за целия ден на търгуване

или FALSE – ако инструментът не е спрян за целия ден на търгуване

5

Общ брой сделки

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение (*2).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

6

Общ оборот

Общият оборот, изпълнен на датата на изпълнение, изразен в евро (*1) (*2).

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

7

Изпълнени сделки, без изпълнените при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*2).

РП, МСТ, ДКД

{INTEGER-18}

8

Общ изпълнен оборот, без сделките, изпълнени при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка

Общият изпълнен на датата на изпълнение оборот, без сделките, изпълнени същия ден при предвидените в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 600/2014 освобождавания преди сключването на сделка (*1) (*2).

РП, МСТ, ДКД

{DECIMAL-18/5}

9

Общ брой сделки, без изпълнените с отложено публикуване на изпълнението им поради големия им размер

Общият брой сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*2).

За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.

За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.

За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{INTEGER-18}

10

Общ изпълнен оборот, без изпълнените сделки с отложено публикуване на изпълнението поради големия им размер.

Общият обем сделки, изпълнени на датата на изпълнение, без тези, чийто голям размер ги включва в обхвата на освобождаването след сключването на сделка (*1) (*2).

За установяването на сделките с акции и депозитарни разписки се използва само най-високият праг за съответния интервал на среднодневния оборот (СДО) в таблица 4 от приложение II.

За установяването на сделките със сертификати и други подобни финансови инструменти се използва само най-високият праг в таблица 6 от приложение II.

За установяването на сделките с борсово търгувани фондове се използва само най-високият праг в таблица 5 от приложение II.

РП, МСТ, ОМП, ДКД

{DECIMAL-18/5}

(*1)   

Оборотът се изчислява, като броят на инструментите, обменени между купувачите и продавачите, се умножи по единичната цена на обменения в дадената сделка инструмент. Оборотът се изразява в евро.

(*2)   

Докладваните данни не включват анулираните сделки.


Полето се попълва във всички случаи, като отбелязаната стойност е по-голяма или равна на нула и съдържа до 18 цифри, от които – до 5 след десетичната запетая.( 1 ) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

( 2 ) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

( 3 ) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

( 5 ) Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията от 7 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците (вж. стр. 148 от настоящия брой на Официален вестник).

( 6 ) Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 411).

( 7 ) Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (вж. стр. 449 от настоящия брой на Официален вестник).

Top