EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1775-20240106

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета от 28 септември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/2024-01-06

02017D1775 — BG — 06.01.2024 — 012.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1775 НА СЪВЕТА

от 28 септември 2017 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

(ОВ L 251, 29.9.2017 г., стp. 23)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2019/29 НА СЪВЕТА  от 9 януари 2019 година

  L 8

30

10.1.2019

 M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2019/1216 НА СЪВЕТА  от 17 юли 2019 година

  L 192

26

18.7.2019

 M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2020/9 НА СЪВЕТА  от 7 януари 2020 година

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2020/118 НА СЪВЕТА  от 27 януари 2020 година

  L 22

55

28.1.2020

►M5

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/2208 НА СЪВЕТА  от 13 декември 2021 година

  L 446

44

14.12.2021

 M6

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/157 НА СЪВЕТА  от 4 февруари 2022 година

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2022/2187 НА СЪВЕТА  от 8 ноември 2022 година

  L 288

82

9.11.2022

►M8

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/2440 НА СЪВЕТА  от 12 декември 2022 година

  L 319

68

13.12.2022

►M9

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/431 НА СЪВЕТА  от 25 февруари 2023 година

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/726 НА СЪВЕТА  от 31 март 2023 година

  L 94

48

3.4.2023

►M11

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/2799 НА СЪВЕТА  от 11 декември 2023 година

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2024/215 НА СЪВЕТА  от 4 януари 2024 година

  L 215

1

5.1.2024


Поправено със:

 C1

Поправка, ОВ L 047I, 20.2.2020, стp.  9 (2020/118)
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1775 НА СЪВЕТА

от 28 септември 2017 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в МалиЧлен 1

1.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, посочени от Комитета по санкциите като отговорни, съучастници или участвали, пряко или непряко, в следните действия или политики, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Мали:

а) 

участие във военни действия в нарушение на Споразумението за мир и помирение в Мали (наричано по-долу „споразумението“);

б) 

действия, които пречат или възпрепятстват чрез продължително забавяне, или които заплашват изпълнението на споразумението;

в) 

действия за или от името на, или в съответствие с указанията на лицата и образуванията, посочени в букви а) и б), или подпомагането или финансирането на тези лица и образувания по друг начин, включително чрез постъпления от организирана престъпност, включително производство и трафик на наркотични вещества и техните прекурсори, които произхождат от Мали или преминават транзитно оттам, трафик на хора и незаконно превеждане през граница на мигранти, контрабанда и трафик на оръжия, както и трафик на културни ценности;

г) 

участие в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу:

i) 

различните образувания, посочени в споразумението, включително местните, регионалните и държавните институции, съвместните патрули и малийските сили за сигурност и отбрана;

ii) 

мироопазващите сили на Интегрираната многостранна мисия на Организацията на обединените нации за стабилизиране в Мали (MINUSMA) и друг персонал на ООН и свързан персонал, включително членовете на Групата на експертите;

iii) 

международните сили за сигурност, включително Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), мисиите на Европейския съюз и френските сили;

д) 

възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Мали или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Мали;

е) 

планиране, ръководене или извършване на действия в Мали, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право, в зависимост от случая, или които представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително свързани с целенасочени нападения срещу цивилното население, включително жените и децата, посредством извършването на актове на насилие (включително убийства, осакатяване, мъчения, изнасилване или други форми на сексуално насилие), отвличане, насилствено изчезване, насилствено разселване или нападения на училища, болници, религиозни обекти или места, където цивилното население търси убежище;

ж) 

използване или набиране на деца от въоръжени групировки или въоръжени сили в нарушение на приложимото международно право, в контекста на въоръжения конфликт в Мали;

з) 

съзнателно улесняване на пътуването на включено в списъка лице в нарушение на ограниченията за пътуване.

Посочените лица, обхванати от настоящия параграф, са изброени в ►M5  приложение I ◄ .

2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.
3.  
Параграф 1 не се прилага, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
4.  

Параграф 1 не се прилага, когато след преценка на всеки отделен случай Комитетът по санкциите реши, че:

а) 

влизането или транзитното преминаване е оправдано поради хуманитарни нужди, включително религиозни задължения;

б) 

изключението би допринесло за мира и националното помирение в Мали и за стабилността в региона.

5.  
Когато в съответствие с параграф 3 или 4 държава членка разреши на посочените в ►M5  приложение I ◄ лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

▼M5

Член 1а

1.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през своите територии на физически лица, които:

а) 

са отговорни или са съучастници, или са участвали, пряко или непряко, в действия или политики, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Мали, като действията или политиките, посочени в член 1, параграф 1;

б) 

възпрепятстват или подкопават успешното приключване на политическия преход в Мали, включително чрез възпрепятстване или подкопаване на провеждането на избори или предаването на властта на избраните органи; или

в) 

са свързани с физически лица, посочени в букви а) или б).

Посочените лица, обхванати от настоящия параграф, са изброени в приложение II.

2.  
Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.
3.  

Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а) 

в качеството си на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б) 

в качеството си на държава — домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на ООН;

в) 

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) 

съгласно Договора за помирение (Латеранския договор), сключен през 1929 г. между Светия престол (град-държава Ватикан) и Италия.

4.  
Параграф 3 се прилага също така в случаите, когато дадена държава членка е държава —домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
5.  
Съветът се информира надлежно за всеки случай, при който държава членка предостави освобождаване от мерките в съответствие с параграф 3 или параграф 4.
6.  
Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, ако пътуването е обосновано от съображения, свързани със спешни хуманитарни нужди или участие в междуправителствени срещи или срещи, провеждани с подкрепата на Съюза, или чийто домакин е Съюзът, или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки.
7.  
Държавите членки могат също да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
8.  
Държава членка, която желае да предостави освобождаване от мерките съгласно параграф 6 или параграф 7, уведомява Съвета за това в писмен вид. Освобождаването се счита за предоставено освен ако една или повече държави членки не се противопоставят в писмена форма в рамките на два работни дни от получаването на нотификацията за предложеното освобождаване. Ако една или повече държави членки се противопоставят, Съветът може с квалифицирано мнозинство да реши да предостави предложеното освобождаване.
9.  
Когато съгласно параграф 3, 4, 6 или 7 държава членка разреши влизането или транзитното преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложение II, разрешението е строго ограничено до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася пряко.

▼B

Член 2

1.  

Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са притежавани или контролирани, пряко или непряко, от лица или образувания, посочени от Комитета по санкциите като отговорни, съучастници или участвали, пряко или непряко, в следните действия или политики, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Мали:

а) 

участие във военни действия в нарушение на споразумението;

б) 

действия, които пречат или възпрепятстват чрез продължително забавяне, или които заплашват изпълнението на споразумението;

в) 

действия за или от името на, или в съответствие с указанията на лицата и образуванията, посочени в букви а) и б), или подпомагането или финансирането на тези лица и образувания по друг начин, включително посредством приходите от организирана престъпност, включително производство и трафик на наркотични вещества и техните прекурсори, които произхождат от Мали или преминават транзитно оттам, трафик на хора и незаконно превеждане през граница на мигранти, контрабанда и трафик на оръжия, както и трафик на културни ценности;

г) 

участие в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу:

i) 

различните образувания, посочени в споразумението, включително местните, регионалните и държавните институции, съвместните патрули и малийските сили за сигурност и отбрана;

ii) 

мироопазващите сили на MINUSMA и друг персонал на ООН и свързан персонал, включително членовете на Групата на експертите;

iii) 

международните сили за сигурност, включително обединените сили на FC-G5S, мисиите на Европейския съюз и френските сили;

д) 

възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Мали или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Мали;

е) 

планиране, ръководене или извършване на действия в Мали, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право, в зависимост от случая, или които представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително свързани с целенасочени нападения срещу цивилното население, включително жените и децата, посредством извършването на актове на насилие (включително убийства, осакатяване, мъчения, изнасилване или други форми на сексуално насилие), отвличане, насилствено изчезване, насилствено разселване или нападения на училища, болници, религиозни обекти или места, където цивилното население търси убежище;

ж) 

използване или набиране на деца от въоръжени групировки или въоръжени сили в нарушение на приложимото международно право, в контекста на въоръжения конфликт в Мали;

з) 

съзнателно улесняване на пътуването на включено в списъка лице в нарушение на ограниченията за пътуване;

или от лица или образувания, действащи от тяхно име или в съответствие с техни указания, или от образувания, притежавани или контролирани от тях.

Посочените лица или образувания, обхванати от настоящия параграф, са изброени в ►M5  приложение I ◄ .

2.  
Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на лицата или образуванията, изброени в ►M5  приложение I ◄ .
3.  

Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат по отношение на финансови средства и икономически ресурси, за които съответната държава членка е установила, че са:

а) 

необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги; или

в) 

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за текущо съхранение и обслужване на замразени финансови средства или икономически ресурси;

след като съответната държава членка уведоми Комитета по санкциите за намерението да разреши, когато е целесъобразно, достъп до такива финансови средства или икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на пет работни дни от уведомлението.

4.  

Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат по отношение на финансови средства или икономически ресурси, за които съответната държава членка е установила, че са:

а) 

необходими за извънредни разходи, при положение че такова решение е съобщено от държавата членка на Комитета по санкциите и е било одобрено от Комитета по санкциите;

б) 

предмет на обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство, или решение, постановено в такова производство, като в такъв случай финансовите средства и икономическите ресурси може да се ползват за удовлетворяване на обезпечените претенции или за изпълнение на решението, при условие че обезпечението или решението е постановено преди датата, на която лицето или образуванието е включено в ►M5  приложение I ◄ , че не е в полза на лице или образувание, посочено в параграф 1, и че съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за него.

5.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато Комитетът по санкциите установи, след преценка на всеки конкретен случай, че изключението би допринесло за мира и националното помирение в Мали и за стабилността в региона.
6.  
Параграф 1 не съставлява пречка за посочени лица или образувания да извършват плащания, дължими по договор, сключен преди включването в списъка на съответното лице или образувание, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или непряко от лице или образувание, посочено в параграф 1, и след уведомление от съответната държава членка до Комитета по санкциите за намерението за извършване или получаване на подобни плащания или, в зависимост от случая, за намерението да разреши размразяването на финансови средства или икономически ресурси 10 работни дни преди да даде подобно разрешение.
7.  

Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви или други приходи по тези сметки; или

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която към тези сметки са започнали да се прилагат ограничителните мерки съгласно настоящото решение;

при условие че за такива лихви, други приходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.

▼M10

8.  

Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето, обработването или изплащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси или за предоставянето на стоки и услуги, необходими за гарантиране на своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности в подкрепа на основните човешки нужди, когато тази помощ и други дейности се извършват от:

а) 

Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и нейните специализирани агенции и свързани организации;

б) 

международни организации;

в) 

хуманитарни организации със статут на наблюдатели в Общото събрание на ООН и членове на тези хуманитарни организации;

г) 

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA);

д) 

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества или партньорите по изпълнението на субектите, посочени в букви а)—г), докато и доколкото те действат в това си качество; или

е) 

други подходящи участници, определени от Комитета по санкциите.

▼M5

Член 2а

1.  

Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани, пряко или непряко, от физически или юридически лица, образувания или органи, които:

а) 

са отговорни или са съучастници, или са участвали, пряко или непряко, в действия или политики, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Мали, като действията или политиките, посочени в член 2, параграф 1;

б) 

възпрепятстват или подкопават успешното приключване на политическия преход в Мали, включително чрез възпрепятстване или подкопаване на провеждането на избори или предаването на властта на избраните органи; или

в) 

са свързани с физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в букви а) и б).

Посочените физически или юридически лица, образувания или органи, обхванати от настоящия параграф, са изброени в приложение II.

2.  
Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение II.
3.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при такива условия, каквито сметнат за подходящи, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) 

необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение II, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в) 

предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или обслужване на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) 

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д) 

платими по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или международната организация.

Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно настоящия параграф разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

4.  

Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложение II, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) 

решението не е в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение II; и

г) 

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно настоящия параграф разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

5.  
Параграф 1 не пречи физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение II, да извършват дължими плащания по сключени от тях договори или споразумения, или по силата на задължения, възникнали преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащането не се получава пряко или непряко от посочено в параграф 1 физическо или юридическо лице, образувание или орган.
6.  

Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) 

лихви или други приходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) 

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или изпълними в съответната държава членка;

при условие че тези лихви, други приходи и плащания продължават да подлежат на мерките, предвидени в параграф 1.

▼M10

7.  
Без да се засяга параграф 8, чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при такива условия, каквито сметнат за подходящи, след като установят, че предоставянето на съответните финансови средства или икономически ресурси е необходимо за хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки и храни, или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации от Мали. Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички предоставени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от предоставянето им.

▼M10

8.  

Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето, обработването или изплащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси или за предоставянето на стоки и услуги, необходими за гарантиране на своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности в подкрепа на основните човешки нужди, когато тази помощ и други дейности се извършват от:

а) 

Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и нейните специализирани агенции и свързани организации;

б) 

международни организации;

в) 

хуманитарни организации със статут на наблюдатели в Общото събрание на ООН и членове на тези хуманитарни организации;

г) 

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA);

д) 

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества или партньорите по изпълнението на субектите, посочени в букви а)—г), докато и доколкото те действат в това си качество; или

е) 

други подходящи участници, определени от Комитета по санкциите.

▼M5

Член 3

1.  
Съветът съставя списъка в приложение I и го изменя в съответствие с решенията, взети от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.
2.  
Съветът, като действа по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“), единодушно изготвя и изменя списъка в приложение II.

Член 4

1.  
Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите посочи лице или образувание, Съветът включва това лице или образувание в приложение I. Съветът уведомява съответното лице или образувание за решението си, включително за основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като се дава възможност на това лице или образувание да представи възражения.
2.  
Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в член 3, параграф 2 решение, включително основанията за включване в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като се дава възможност на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган да представи възражения.
3.  
Когато са представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и уведомява засегнатото лице или образувание за това.

Член 5

1.  
В приложение I се включват посочените от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите основания за включване на лицата и образуванията в списъка.
2.  
В приложение I се включва и информацията, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, която е необходима за идентифициране на съответните лица или образувания, ако има такава. По отношение на лицата информацията може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.
3.  
В приложение II се съдържат основанията за включването в списъка на съответните посочени в него физически или юридически лица, образувания и органи.
4.  
В приложение II се включва също така информацията, която е необходима за идентифицирането на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако има такава. По отношение на физическите лица информацията може да включва: имена и псевдоними; дата и място на раждане; гражданство; номер на паспорта и на личната карта; пол; адрес, ако е известен; и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва: наименование; място и дата на регистрация; регистрационен номер; и място на дейност.

▼M5

Член 5а

1.  

Съветът и върховният представител обработват лични данни, за да изпълняват задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:

а) 

по отношение на Съвета — за подготовка и внасяне на изменения в приложения I и II;

б) 

по отношение на върховния представител — за подготовка на изменения в приложения I и II.

2.  
Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включените в списъка физически лица, и до наказателни присъди или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложения I и II.
3.  
За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 5б

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от наложените с настоящото решение мерки, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенции за компенсация или претенции по гаранция, и по-специално претенции за удължаване на срокове или за плащане по облигация, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:

а) 

физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение II;

б) 

физически или юридически лица, образувания или органи, които действат чрез или от името на едно от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а).

▼M5

Член 6

1.  
Настоящото решение се изменя или отменя, според случая, в съответствие с решенията на Съвета за сигурност.
2.  
Мерките, посочени в член 1а, параграф 1 и член 2а, параграфи 1 и 2, се прилагат до ►M11  14 декември 2024 г. ◄ и подлежат на постоянно преразглеждане. Те се подновяват или изменят, според случая, ако Съветът прецени, че неговите цели не са постигнати.

▼B

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
▼M5

ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M1

A.   Списък на лицата, посочени в член 1, параграф 1

▼M12 —————

▼M1

Б.   Списък на лицата и образуванията, посочени в член 2, параграф 1

▼M12 —————

▼M8
ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Списък на физическите лица, посочени в член 1а, параграф 1 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

DIAW, Malick

Място на раждане: Ségou

Дата на раждане: 2.12. 1979 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: B0722922, валиден до 13.8.2018 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Председател на Националния съвет по прехода (законодателен орган на политическия преход в Мали), полковник

Malick Diaw е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta. В качеството си на началник на щаба на трети военен регион Kati той е сред подбудителите и лидерите на преврата от 18 август 2020 г. заедно със старши полковник Ismaël Wagué, полковник Assimi Goïta, полковник Sadio Camara и полковник Modibo Koné.

Следователно Malick Diaw носи отговорност за действия или политики, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

Malick Diaw е и ключов участник в контекста на политическия преход в Мали в качеството си на председател на Националния съвет по прехода (CNT) от декември 2020 г.

CNT не изпълни своевременно „задачите“, записани в Хартата на прехода от 1 октомври 2020 г. (наричана по-нататък „Харта на прехода“), които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е забавянето на CNT с приемането на проекта за избирателен закон. Посоченото забавяне допринесе за забавянето на организирането на изборите и съответно на успешното завършване на политическия преход в Мали. Освен това новият избирателен закон, приет в крайна сметка от CNT на 17 юни 2022 г. и публикуван в Държавния вестник на Република Мали на 24 юни 2022 г., позволява на президента и на вицепрезидента на прехода и на членовете на преходното правителство да бъдат кандидати за президентските и парламентарните избори в противоречие с Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Malick Diaw) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на политическия преход в Мали. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

Следователно Malick Diaw възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Място на раждане: Bamako

Дата на раждане: 2.3.1975 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт AA0193660, валиден до 15.2.2023 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Министър по въпросите на помирението, старши полковник

Старши полковник Ismaël Wagué е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta и е едно от основните лица, отговорни за преврата от 18 август 2020 г., заедно с полковник Goïta, полковник Sadio Camara, полковник Modibo Koné и полковник Malick Diaw.

На 19 август 2020 г. той обяви, че армията е завзела властта, след което стана говорител на Националния комитет за спасение на народа (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Следователно Ismaël Wagué носи отговорност за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

В качеството си на министър по въпросите на помирението в преходното правителство от октомври 2020 г. Ismaël Wagué отговаря за изпълнението на Споразумението за мир и помирение в Мали. С изказването си от октомври 2021 г. и постоянните си разногласия с членовете на Постоянната стратегическа рамка (Cadre Stratégique Permanent, CSP) той допринесе за блокирането на работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за мир и помирение в Мали (Comité de suivi de l’accord — CSA), което доведе до спиране на заседанията на CSA от октомври 2021 г. до септември 2022 г. Тази ситуация възпрепятства изпълнението на посоченото споразумение, което е една от „задачите“ на политическия преход в Мали, както е предвидено в член 2 от Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ismaël Wagué) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на политическия преход в Мали. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

Поради това Ismaël Wagué е отговорен за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали, както и за възпрепятстването и подкопаването на успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Място на раждане: Tabango, област Gao, Мали

Дата на раждане: 31.12.1958 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт DA0004473, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Министър-председател

В качеството си на министър-председател от юни 2021 г. насам, Choguel Maïga е начело на преходното правителство на Мали, създадено след преврата от 24 май 2021 г.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, през юни 2021 г. той обяви организирането на Национални консултации за обновление (Assises nationales de la refondation — ANR) като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви сам, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт повече от пет години. След преразгледания график, представен през юни 2022 г., предвиждащ провеждането на президентски избори през март 2024 г., на 21 септември 2023 г. преходното правителство обяви допълнително отлагане на изборите.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Choguel Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и завършването на политическия преход в Мали. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на политическия преход в Мали и да се задържат на власт без демократични избори. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

В качеството си на министър-председател Choguel Maïga носи пряка отговорност за отлагането на изборите, предвидени в Хартата на прехода, и следователно възпрепятства и подкопава успешното приключване на политическия преход в Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Място на раждане: Tondibi, област Gao, Мали

Дата на раждане: 5.2.1971 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт, издаден от Мали

Пол: мъжки

Длъжност: Министър на обновлението

Ibrahim Ikassa Maïga е член на стратегическия комитет на M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des Forces patriotiques / Движение от 5 юни — Събиране на патриотичните сили), което е изиграло ключова роля за свалянето на президента Keita.

В качеството му на министър на обновлението от юни 2021 г. насам, на Ibrahim Ikassa Maïga е било възложено да планира свикването на обявените от министър-председателя Choguel Maïga национални консултации за обновление (Assises nationales de la Refondation — ANR).

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на ANR като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт повече от пет години. След преразгледания график, представен през юни 2022 г., предвиждащ провеждането на президентски избори през март 2024 г., на 21 септември 2023 г. преходното правителство обяви допълнително отлагане на изборите.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ibrahim Ikassa Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и завършването на политическия преход в Мали.

ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на политическия преход в Мали и да се задържат на власт без демократични избори. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции. В качеството си на министър на обновлението Ibrahim Ikassa Maïga възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Дата на раждане: 11.7.1982 г. или 3.1.1980 г.

Място на раждане: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: ръководител на групата „Вагнер“ в Мали

Адрес: неизвестен, съгласно организацията „All eyes on Wagner“ той е регистриран в град Шатки, в Нижегородска област

Иван Александрович Маслов е ръководител на групата „Вагнер“ в Мали, чието присъствие в страната се е увеличило от края на 2021 г.

Присъствието на групата „Вагнер“ в Мали представлява заплаха за мира, сигурността и стабилността в страната. По-специално наемниците на групата „Вагнер“ са участвали в актове на насилие и многобройни нарушения на правата на човека в Мали, включително извънсъдебни екзекуции като масовото убийство в Мура в края на март 2022 г.

Поради това в качеството си на местен ръководител на групата „Вагнер“ Иван Маслов е отговорен за действията на групата „Вагнер“, които застрашават мира, сигурността и стабилността в Мали, по-специално за участието в актове на насилие и нарушения на правата на човека.

25.2.2023 г.

▼M8

Б.   Списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в член 2а, параграф 1 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

DIAW, Malick

Място на раждане: Ségou

Дата на раждане: 2.12. 1979 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: B0722922, валиден до 13.8.2018 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Председател на Националния съвет по прехода (законодателен орган на политическия преход в Мали), полковник

Malick Diaw е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta. В качеството си на началник на щаба на трети военен регион Kati той е сред подбудителите и лидерите на преврата от 18 август 2020 г. заедно със старши полковник Ismaël Wagué, полковник Assimi Goïta, полковник Sadio Camara и полковник Modibo Koné.

Следователно Malick Diaw носи отговорност за действия или политики, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

Malick Diaw е и ключов участник в контекста на политическия преход в Мали в качеството си на председател на Националния съвет по прехода (CNT) от декември 2020 г.

CNT не изпълни своевременно „задачите“, записани в Хартата на прехода от 1 октомври 2020 г. (наричана по-нататък „Харта на прехода“), които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е забавянето на CNT с приемането на проекта за избирателен закон. Посоченото забавяне допринесе за забавянето на организирането на изборите и съответно на успешното завършване на политическия преход в Мали. Освен това новият избирателен закон, приет в крайна сметка от CNT на 17 юни 2022 г. и публикуван в Държавния вестник на Република Мали на 24 юни 2022 г., позволява на президента и на вицепрезидента на прехода и на членовете на преходното правителство да бъдат кандидати за президентските и парламентарните избори в противоречие с Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Malick Diaw) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на политическия преход в Мали. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

Следователно Malick Diaw възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Място на раждане: Bamako

Дата на раждане: 2.3.1975 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт AA0193660, валиден до 15.2.2023 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Министър по въпросите на помирението, старши полковник

Старши полковник Ismaël Wagué е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta и е едно от основните лица, отговорни за преврата от 18 август 2020 г., заедно с полковник Goïta, полковник Sadio Camara, полковник Modibo Koné и полковник Malick Diaw.

На 19 август 2020 г. той обяви, че армията е завзела властта, след което стана говорител на Националния комитет за спасение на народа (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Следователно Ismaël Wagué носи отговорност за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

В качеството си на министър по въпросите на помирението в преходното правителство от октомври 2020 г. Ismaël Wagué отговаря за изпълнението на Споразумението за мир и помирение в Мали. С изказването си от октомври 2021 г. и постоянните си разногласия с членовете на Постоянната стратегическа рамка (Cadre Stratégique Permanent, CSP) той допринесе за блокирането на работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за мир и помирение в Мали (Comité de suivi de l’accord — CSA), което доведе до спиране на заседанията на CSA от октомври 2021 г. до септември 2022 г. Тази ситуация възпрепятства изпълнението на посоченото споразумение, което е една от „задачите“ на политическия преход в Мали, както е предвидено в член 2 от Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ismaël Wagué) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на политическия преход в Мали. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

Поради това Ismaël Wagué е отговорен за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали, както и за възпрепятстването и подкопаването на успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Място на раждане: Tabango, Gao, Мали

Дата на раждане: 31.12.1958 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт DA0004473, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Министър-председател

В качеството си на министър-председател от юни 2021 г. насам, Choguel Maïga е начело на преходното правителство на Мали, създадено след преврата от 24 май 2021 г.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, през юни 2021 г. той обяви организирането на Национални консултации за обновление (Assises nationales de la refondation — ANR) като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви сам, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт повече от пет години. След преразгледания график, представен през юни 2022 г., предвиждащ провеждането на президентски избори през март 2024 г., на 21 септември 2023 г. преходното правителство обяви допълнително отлагане на изборите.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Choguel Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и завършването на политическия преход в Мали. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на политическия преход в Мали и да се задържат на власт без демократични избори. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции.

В качеството си на министър-председател Choguel Maïga носи пряка отговорност за отлагането на изборите, предвидени в Хартата на прехода, и следователно възпрепятства и подкопава успешното приключване на политическия преход в Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Място на раждане: Tondibi, област Gao, Мали

Дата на раждане: 5.2.1971 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт, издаден от Мали

Пол: мъжки

Длъжност: Министър на обновлението

Ibrahim Ikassa Maïga е член на стратегическия комитет на M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des Forces patriotiques / Движение от 5 юни — Събиране на патриотичните сили), което е изиграло ключова роля за свалянето на президента Keita.

В качеството му на министър на обновлението от юни 2021 г. насам, на Ibrahim Ikassa Maïga е било възложено да планира свикването на обявените от министър-председателя Choguel Maïga национални консултации за обновление (Assises nationales de la Refondation — ANR).

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на ANR като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт повече от пет години. След преразгледания график, представен през юни 2022 г., предвиждащ провеждането на президентски избори през март 2024 г., на 21 септември 2023 г. преходното правителство обяви допълнително отлагане на изборите.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ibrahim Ikassa Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и завършването на политическия преход в Мали.

ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на политическия преход в Мали и да се задържат на власт без демократични избори. На 3 юли 2022 г. ECOWAS реши да запази тези индивидуални санкции. В качеството си на министър на обновлението Ibrahim Ikassa Maïga възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Дата на раждане: 11.7.1982 г или 3.1.1980 г.

Място на раждане: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: ръководител на групата „Вагнер“ в Мали

Адрес: неизвестен, съгласно организацията „All eyes on Wagner“ той е регистриран в град Шатки, в Нижегородска област

Иван Александрович Маслов е ръководител на групата „Вагнер“ в Мали, чието присъствие в страната се е увеличило от края на 2021 г.

Присъствието на групата „Вагнер“ в Мали представлява заплаха за мира, сигурността и стабилността в страната. По-специално наемниците на групата „Вагнер“ са участвали в актове на насилие и многобройни нарушения на правата на човека в Мали, включително извънсъдебни екзекуции като масовото убийство в Мура в края на март 2022 г.

Поради това в качеството си на местен ръководител на групата „Вагнер“ Иван Маслов е отговорен за действията на групата „Вагнер“, които застрашават мира, сигурността и стабилността в Мали, по-специално за участието в актове на насилие и нарушения на правата на човека.

25.2.2023 г.( 1 ) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Top