EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1425-20181015

Consolidated text: Решение (ОВППС) 2017/1425 на Съвета от 4 август 2017 година относно действие на Европейския съюз за стабилизиране в Мопти и Сегу

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1425/2018-10-15

02017D1425 — BG — 15.10.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1425 НА СЪВЕТА

от 4 август 2017 година

относно действие на Европейския съюз за стабилизиране в Мопти и Сегу

(ОВ L 204, 5.8.2017 г., стp. 90)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1546 НА СЪВЕТА от 15 октомври 2018 година

  L 259

34

16.10.2018
▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1425 НА СЪВЕТА

от 4 август 2017 година

относно действие на Европейския съюз за стабилизиране в Мопти и СегуЧлен 1

Действие на ЕС за стабилизиране

▼M1

1.  Съюзът предприема действие за стабилизиране в Мопти и Сегу. Действието се изпълнява от екип на ЕС за стабилизиране под егидата на делегацията на Съюза в Мали в рамките на оперативна фаза от 15 месеца.

▼B

2.  Екипът на ЕС за стабилизиране действа в съответствие с целите, посочени в член 2, и изпълнява задачите, посочени в член 3.

3.  ВП отговаря за изпълнението на настоящото решение.

Член 2

Цели

Екипът на ЕС за стабилизиране подпомага националните планове и политики на Мали, като консултира властите на Мали по въпроси на възстановяването и разширяването на гражданската администрация в централния регион на страната, в съответствие с международните стандарти, като първостепенната цел е подкрепа и утвърждаване на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете чрез укрепване на цялостното управление в този регион.

Член 3

Задачи

За да бъдат постигнати целите на действието на ЕС за стабилизиране, екипът на ЕС за стабилизиране:

а) консултира властите на Мали в Мопти и Сегу по въпроси на националните планове и политики на Мали, включително въпроси, свързани с управлението, и подпомага планирането от страна на властите на Мали на дейности, насочени към връщането на гражданската администрация в региона, като осигурява тясна координация с всички заинтересовани участници от Съюза и съответните програми на Съюза в Мали;

б) консултира властите на Мали в Мопти и Сегу относно изпълнението на планираните дейности по буква а), включително чрез засилен диалог между властите на Мали и местното население, като се обръща специално внимание на изпълнението на Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

в) улеснява междуведомствената координация по въпроси на управлението, отнасящи се до Мопти и Сегу, както и координацията между съответните министерства на Мали и провинциите Мопти и Сегу.

Член 4

Структура на екипа на ЕС за стабилизиране

1.  Екипът на ЕС за стабилизиране допълва действията на делегацията на Съюза в Мали и мисиите по линия на ОПСО в Мали. Екипът действа в Бамако, Мопти и Сегу.

2.  Ръководителят на делегацията на Съюза в Мали е ръководител на екипа на ЕС за стабилизиране.

3.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране се подпомага от заместник-ръководител на екипа за целите на ежедневното изпълнение на действието на ЕС за стабилизиране.

4.  ЕСВД определя звено за контакт на екипа на ЕС за стабилизиране в седалището на службата.

5.  Делегацията на Съюза в Мали осигурява логистична подкрепа за екипа на ЕС за стабилизиране в региона.

Член 5

Ръководител на екипа на ЕС за стабилизиране

1.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране следи за правилното и ефективно изпълнение на задачите на екипа, включително като дава указания на заместник-ръководителя на екипа.

2.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране носи общата отговорност за обезпечаване на доброто изпълнение на задължението на Съюза за полагане на дължима грижа.

3.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране отговаря за упражняването на дисциплинарен контрол над екипа. Дисциплинарни действия по отношение на командирования персонал се предприемат от командироващия национален орган в съответствие с националните му правила или от съответната командироваща институция на Съюза или ЕСВД.

4.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране отговаря за това да се гарантира, че интегрирането на принципа на равенство между половете е неразделна част от действията на екипа на ЕС за стабилизиране и че тази работа се координира със службата на главния съветник на ЕСВД по въпросите на равенството между половете.

5.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране улеснява координацията на дейностите на екипа с тези, предприемани от държавите членки и мисиите на Съюза по линия на ОПСО в Мали.

Член 6

Персонал

1.  Екипът на ЕС за стабилизиране, включващ неговия заместник-ръководител, се състои основно от персонал, командирован от държавите членки, институциите на Съюза или ЕСВД. Ръководителят на екипа може да наема персонал, в зависимост от нуждите, на договорна основа, по-специално ако необходимите функции не са осигурени от персонала, командирован от командироващия орган.

2.  Всеки командироващ орган поема разходите, свързани с командирования от него персонал в екипа на ЕС за стабилизиране, включително пътни разходи до и от мястото на разполагане, възнаграждения, медицински осигуровки и надбавки, различни от дневните, както и надбавки за работа при трудни условия и риск.

3.  Всеки командироващ орган, командировал член на персонала, носи отговорност по всякакви претенции, свързани с командироването, които са предявени от този член на персонала или се отнасят до него, както и за предприемането на действия срещу командированото лице.

4.  Всички членове на персонала изпълняват задълженията си и действат в интерес на действието на ЕС за стабилизиране. Целият персонал спазва принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/С/190/01 на ВП ( 1 ).

Член 7

Привилегии и имунитети

ВП гарантира, че персоналът на екипа на ЕС за стабилизиране се ползва със същите привилегии и имунитети като членовете на персонала на делегацията на Съюза в Мали.

Член 8

Политическо ръководство и наблюдение от КПС

КПС дава политически насоки на екипа на ЕС за стабилизиране и наблюдава изпълнението им, без да се засягат отговорностите на ВП.

Член 9

Докладване

1.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране представя писмени доклади на ВП, КПС и други подготвителни органи на Съвета на всеки четири месеца, считано от началото на оперативната фаза. Той също така докладва на КПС и на други подготвителни органи на Съвета при поискване. Службите на ЕСВД докладват на КПС и на други подготвителни органи на Съвета при необходимост.

2.  До края на своя мандат ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране представя на Съвета, ВП и Комисията пълен доклад за изпълнението на мандата.

Член 10

Финансови разпоредби

1.  Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на екипа на ЕС за стабилизиране, е 3 250 000 EUR.

2.  Управлението на всички разходи се извършва в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на обществени поръчки от страна на ръководителя на екипа на ЕС за стабилизиране. Освен това не се прилагат правила за произхода на стоките, закупени за екипа за стабилизиране.

3.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране отговаря за изпълнението на бюджета. Управлението на разходите се урежда с договор между ръководителя на екипа на ЕС за стабилизиране и Комисията.

Член 11

Сигурност

1.  Делегацията на Съюза в Мали носи отговорност за сигурността на членовете на екипа и за гарантиране на спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към персонала на делегацията.

2.  Ръководителят на екипа на ЕС за стабилизиране спазва указанията, дадени от регионалния служител по сигурността в Мали, във връзка с планирането на мерките за сигурност и тяхното правилно и ефективно изпълнение от страна на екипа.

3.  Преди да поеме служебните си задължения, персоналът на екипа на ЕС за стабилизиране преминава задължително обучение по въпросите на сигурността. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от регионалния служител по сигурността в Мали.

Член 12

Предоставяне на информация

1.  Екипът на ЕС за стабилизиране спазва принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/С/190/01.

2.  На ВП се разрешава да предоставя на Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали (MINUSMA), при необходимост и в съответствие с оперативните нужди на екипа на ЕС за стабилизиране, класифицирана информация и документи на ЕС с ниво на класификация до „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действието, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС от Решение 2013/C 190/01. За тази цел могат да бъдат сключвани договорености на местно равнище.

3.  ВП може да делегира на ръководителя на екипа на ЕС за стабилизиране правомощията за предоставяне на информация, както и възможността за сключване на договореностите, посочени в настоящия член.

Член 13

Координация

1.  ВП осигурява съгласуваността на изпълнението на настоящото решение с външната дейност на Съюза като цяло, включително програмите на Съюза за развитие, специалния представител на Европейския съюз за Сахел (СПЕС за Сахел), както и мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) и военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали).

2.  Екипът на ЕС за стабилизиране провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки в Мали.

3.  Екипът на ЕС за стабилизиране си сътрудничи с всички международни участници, доколкото е целесъобразно, включително с MINUSMA.

Член 14

Преглед

ЕСВД извършва преглед след приключване на действието, основан и на пълния доклад за изпълнението на мандата по член 9, параграф 2, който трябва да се представи на КПС.

▼M1

Член 15

Влизане в сила и срок на действие

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. Срокът на действието му изтича на 31 януари 2019 г.( 1 ) Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 април 2013 г. относно правилата за сигурност на Европейската служба за външна дейност (ОВ C 190, 29.6.2013 г., стр. 1).

Top