Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — BG — 07.02.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1238 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 206, 30.7.2016 г., стp. 15)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/149 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2017 година

  L 26

11

31.1.2018
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1238 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

УВОДНА РАЗПОРЕДБА

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят правила, допълващи Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на:

а) изкупуването и продажбата при публична интервенция на продуктите, изброени в член 11 от посочения регламент; както и

б) предоставянето на помощ за частно складиране за продуктите, изброени в член 17 от посочения регламент.ГЛАВА II

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 2

Допустимост на операторите

1.  Операторите трябва да са установени и регистрирани за целите на ДДС в Съюза, за да представят:

а) оферта или тръжно предложение за изкупуване, или тръжно предложение за продажба на продукти при публична интервенция; или

б) тръжно предложение за помощ за частно складиране или заявление за помощ за частно складиране, определено предварително.

2.  Във връзка с изкупуването на говеждо месо предложения могат да представят само следните оператори, посочени в параграф 1:

а) кланици за животни от рода на едрия рогат добитък, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

б) търговци на живи животни или месо, които извършват клане в горепосочените кланици за своя сметка.

3.  Във връзка с помощта за частно складиране тръжни предложения и заявления за помощ могат да представят само следните оператори, посочени в параграф 1:

а) в сектора на маслиновото масло — операторите, които удовлетворяват изискванията, предвидени в приложение VII;

б) в сектора на захарта — операторите, които са производители на захар.

Член 3

Допустимост на продуктите

1.  Продуктите са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  В случай на изкупуване, продуктите изпълняват определените изисквания, както следва:

а) за зърнени култури: в приложение I към настоящия регламент;

б) за ориз: в приложение II към настоящия регламент;

в) за говеждо месо: в приложение III към настоящия регламент;

г) за масло: в части I и II от приложение IV към настоящия регламент и в член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията ( 2 );

д) за обезмаслено мляко на прах: в части I и II от приложение V към настоящия регламент и в член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Освен това, маслото и обезмасленото мляко на прах трябва да са били произведени в предприятие, одобрено в съответствие с част III от приложение IV или част III от приложение V към настоящия регламент, съответно.

3.  В случай на помощ за частно складиране продуктите изпълняват изискванията, определени в приложение VI към настоящия регламент.

Член 4

Обезпечения

Операторите внасят обезпечение в полза на съответната разплащателна агенция в съответствие с глава IV, раздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, когато:

а) подават оферта или тръжно предложение за изкупуване или продажба на интервенционни продукти или за пласиране на такива продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) представят тръжно предложение или заявление за помощ за частно складиране, освен ако с регламент за изпълнение за откриване на тръжна процедура или за предварително определяне на размера на помощта съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не се предвижда друго.

Член 5

Освобождаване и задържане на обезпечението

1.  Предвиденото в член 4 обезпечение се освобождава, когато тръжното предложение или заявлението е недопустимо или не е било прието.

2.  В случай на интервенционно изкупуване, обезпечението се освобождава, когато:

а) операторът е доставил указаното количество до крайната дата за доставка, определена в ордера за доставяне, посочен в член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240; както и

б) е установено съответствието с изискванията за допустимост на продукта, посочени в член 3 от настоящия регламент; или

в) се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. В този случай, сумата на освободеното обезпечение отговаря на неприетото количество; или

г) се оттегли оферта от оператор, спрямо който се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

3.  В случай на продажба на интервенционни продукти, обезпечението се освобождава:

а) за отхвърлените оператори — след вземане на решението, посочено в член 32, параграф 1, или член 36, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

б) за одобрените оператори — по отношение на количествата, за които е извършено плащане в съответствие с член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в) когато задълженията, свързани с пласирането на продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица, са били изпълнени.

4.  В случай на помощ за частно складиране, обезпечението се освобождава, когато:

а) се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 43, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. В този случай, сумата на освободеното обезпечение отговаря на неприетото количество;

б) се оттегли тръжно предложение поради определянето на коефициент на разпределение, както е посочено в член 43, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в) договорните задължения по отношение на количеството по договора са изпълнени.

5.  Обезпечението се задържа, когато офертата, тръжното предложение или заявлението са:

а) оттеглени по причини, различни от определянето на коефициент на разпределение съгласно член 11, параграф 1, буква б) или член 43, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240; или

б) изменени след подаването.

6.  В случай на закупуване при интервенция, обезпечението се задържа, когато:

а) продуктите не съответстват на изискванията, посочени в член 3, по отношение на отхвърленото количество;

б) освен в случаите на непреодолима сила, когато операторът не е доставил продуктите в посочения в ордера за доставка срок, пропорционално на недоставените количества, а изкупуването на все още недоставените количества се отменя.

При зърнените култури, ориза и говеждото месо обаче, ако действително доставеното и прието количество е по-малко от посоченото в ордера за доставка, обезпечението се освобождава изцяло в случай че разликата не надвишава 5 %.

7.  В случай на продажба на интервенционни продукти, освен в случаите на непреодолима сила, обезпечението се задържа:

а) по отношение на количества, за които плащането не е било извършено в съответствие с член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и продажбата на тези количества се отменя;

б) когато задълженията, свързани с пласирането на продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица, не са били изпълнени.

8.  В случай на помощ за частно складиране, обезпечението се задържа, когато:

а) по-малко от 95 % от количествата, посочени в тръжното предложение или заявлението, са внесени на склад при условията, предвидени в член 52, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

б) на склад се съхранява по-малко от процента от договорното количество, посочен в член 8, параграф 1, включително в случай на захар, складирана в насипно състояние в силоз, определен от оператора, за срока, определен в регламента за изпълнение, с който се открива тръжна процедура или се определя предварително размерът на помощта за частно складиране;

в) крайният срок за внасяне на продуктите на склад, както е посочено в член 47, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазен;

г) проверките, предвидени в дял IV, глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, покажат, че складираните продукти не отговарят на изискванията за качество, посочени в член 3 от настоящия регламент;

д) изискването, предвидено в член 53, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазено.ГЛАВА III

КОНКРЕТНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Член 6

Места за интервенционно складиране

1.  Разплащателните агенции се уверяват, че местата за интервенционно складиране („местата за складиране“) са подходящи за складиране и съхраняване в добро състояние на закупените продукти, включително температура на съхранение, и че тези места отговарят на изискванията, посочени в член 7.

2.  През периодите на интервенционно изкупуване разплащателните агенции публикуват и поддържат актуална информацията относно местата за складиране, които са на разположение на тяхна територия.

Член 7

Изисквания спрямо местата за складиране

1.  Всяко място за складиране отговаря на следните изисквания:

а) разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на продуктите;

б) в състояние е да извади количества с цел да се спази срокът за изваждане от склад, посочен в член 37, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в) в случая на зърнените култури, ориза, маслото и обезмасленото мляко на прах — има минимален капацитет на складиране, както е предвидено в член 3, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2.  Разплащателните агенции могат да определят технически стандарти за местата за складиране и вземат всички други необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, складирани в тях, се съхраняват правилно.

3.  В случая на сектора на говеждото месо местата за складиране позволяват:

а) съхранението на приети и обезкостени кланични трупове, половинки кланични трупове и четвъртинки кланични трупове;

б) цялото обезкостено месо за складиране да се замразява без по-нататъшна преработка.

Когато обезкостяването не е условие на търга, мястото на складиране трябва да позволява приемането на необезкостено месо.

Когато предприятието за транжиране и хладилните инсталации на дадено място на складиране са свързани с кланицата или оператора, разплащателната агенция извършва необходимите проверки, за да се гарантира, че говеждото месо, което е предмет на интервенцията, се обработва и съхранява в съответствие с настоящия регламент.

Хладилните складове, които се намират в държава членка, упражняваща юрисдикция над разплащателната агенция, трябва да позволяват складиране на цялото говеждо месо, предоставено от разплащателната агенция, за поне три месеца при технически задоволителни условия.

Въпреки това, когато няма достатъчен капацитет за съхранение на хладилен склад на предоставеното говеждо месо в дадена държава членка, съответната разплащателна агенция може да договори съхраняването на това месо в друга държава членка и да уведоми Комисията за това.ГЛАВА IV

КОНКРЕТНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОМОЩТА ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Член 8

Плащане на помощ за частно складиране

1.  Помощта за частно складиране се изплаща за договорното количество, когато количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, представлява най-малко 99 % от договорното количество.

По отношение на следните продукти обаче, помощта се изплаща за договорното количество, когато количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, представлява най-малко 97 % от договорното количество:

а) захар, съхранявана отделно от друга захар в силоза, определен от оператора;

б) маслиново масло;

в) ленени влакна;

г) говеждо, свинско, овче и козе месо, като се има предвид, че договорното количество се отнася до прясно месо, влизащо в склада;

д) сирене;

е) обезмаслено мляко на прах в „големи торби“, както е посочено в приложение VI, част VI, буква в).

2.  Освен в случаите на непреодолима сила, ако количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, включително по отношение на захарта, складирана в насипно състояние в силоз, определен от оператора, е по-малко от процента от договорното количество, посочен в параграф 1, не се изплаща помощ. Въпреки това по отношение на сиренето, когато разплащателната агенция смята, че е налице естествена загуба на тегло по време на складовото съхранение, тази загуба на тегло не води до намаляване на помощта или до задържане на обезпечението.

3.  Помощ се изплаща само ако договорният срок на складиране съответства на срока на складиране, предвиден в регламента за изпълнение, с който се открива тръжна процедура или предварително се определя размерът на помощта.

4.  Ако при проверки по време на складовото съхранение или при изваждане от склада бъде открито, че продуктите са дефектни, не се изплаща помощ за съответните количества. Остатъкът от складовата партида, отговарящ на условията за помощ, е не по-малко от минималното количество, предвидено в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или предварително се определя размерът на помощта.

Същото правило се прилага, когато част от складова партида е извадена от склада поради дефекти преди минималния срок на съхранение или преди първата дата, на която са разрешени операции по изваждане, когато такава дата е предвидена в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или предварително се определя размерът на помощта.

Дефектните продукти не се включват в изчислението на складираното количество, посочено в параграф 1.

5.  С изключение на случаите на непреодолима сила, когато операторът не спази крайната дата на договорния срок на складиране, определен в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, по отношение на общото складирано количество, помощта за въпросния договор се намалява с 10 % за всеки календарен ден на неспазване.

Това намаление обаче не може да превишава 100 % от сумата на помощта.

6.  Не се изплаща помощ за частно складиране по отношение на съответния договор, когато изискването, предвидено в член 53, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазено.ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Уведомления

Държавите членки уведомяват Комисията за одобрените разплащателни агенции и количествата съгласно подробните условия, определени в дял V, глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Член 10

Отмяна и преходни разпоредби

Регламенти (ЕИО) № 3427/87, (ЕИО) № 2351/91, (ЕО) № 720/2008, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1130/2009, (ЕС) № 1272/2009 и (ЕС) № 807/2010 се отменят.

Член 56, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 826/2008 продължават да се прилагат, докато не започнат да се прилагат актовете за замяна на Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията ( 3 ).

Част II, таблица IV от част IX и буква з) от част XI от приложение I към Регламент (ЕС) № 1272/2009 продължават да се прилагат до 30 юни 2017 г.

Регламент (ЕС) № 1272/2009 продължава да се прилага по отношение на офертите и тръжните предложения, получени съгласно посочения регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Регламент (ЕО) № 826/2008 продължава да се прилага по отношение на тръжните предложения и заявленията, получени съгласно посочения регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2016 г. По отношение обаче на изкупуването при публична интервенция, част II от приложение I се прилага от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на зърнените култури

1. Изискванията по член 3 по отношение на зърнените култури са по-специално следните:

а) зърнените култури да са с типичния цвят на въпросната зърнена култура;

б) зърнените култури да са без необичаен мирис и да не съдържат живи вредители (включително акари) на всеки етап от своето развитие;

в) зърнените култури да отговарят на минималните изисквания за качество, определени в част II; както и

г) нивата на замърсители, включително радиоактивност, да не надвишават максималните нива, разрешени съгласно законодателството на Съюза.

2. Максимално допустимите нива на замърсители, посочени в точка 1, буква г), са следните:

а) за обикновената и твърдата пшеница — нивата, разрешени с Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета ( 4 ), включително изискванията за нивото на фузариозни токсини за обикновената и твърдата пшеница, определено в точки 2.4 — 2.7 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията ( 5 );

б) за ечемика и царевицата — нивата, определени с Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).

3. Държавите членки контролират нивата на замърсителите, включително радиоактивността, въз основа на анализ на риска, който взема предвид сведенията, предоставени от оператора, и неговите задължения относно спазването на изискваните стандарти, най-вече спрямо резултатите от анализите.

Освен това, в случаите когато анализите показват, че седиментационното число по Зелени за партида обикновена пшеница е между 22 и 30, за да се приеме, че тази пшеница е здрава и с добро търговско качество, полученото от нея тесто трябва да не лепне и да подлежи на машинна обработка.

ЧАСТ II

Минимални изисквания за качество, посочени в част I 

Твърда пшеница

Мека пшеница

Ечемик

Царевица

A.  Максимално съдържание на влага

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

Б.  Максимално процентно съдържание на примеси, които не са основно зърно с безупречно качество:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Счупени зърна

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Зърнени примеси

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Примеси, различни от зърна с петна

5 %

7 %

12 %

5 %

а)  спаружени зърна

X

X

X

Не се прилага

б)  други зърнени култури

3 %

X

5 %

X

в)  зърна, повредени от вредители

X

X

X

X

г)  зърна с оцветен зародиш

X

X

Не се прилага

Не се прилага

д)  зърна, повредени от сушене

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Зърна с петна

3,5 %

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3.  Покълнали зърна

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Чужди примеси

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

включително:

 

 

 

 

а)  други зърна:

 

 

 

 

—  вредни

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  други

X

X

X

X

б)  увредени зърна:

 

 

 

 

—  зърна, повредени от самозагряване и много агресивно сушене

0,05 %

0,05 %

X

X

—  фузариозни зърна

1,5 %

X

X

X

—  други

X

X

X

X

в)  други примеси

X

X

X

X

г)  обвивки (при царевицата — части от кочан)

X

X

X

X

д)  мораво рогче

0,05 %

0,05 %

Не се прилага

Не се прилага

е)  загнили зърна

X

X

Не се прилага

Не се прилага

ж)  примеси от животински произход

X

X

X

X

В.  Максимален процент напълно или частично брашнести зърна

27 %

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Г.  Минимално хектолитрово тегло (kg/hl)

78

73

62

Не се прилага

Д.  Минимално съдържание на протеин (2)

11,5 %

11,0 %

Не се прилага

Не се прилага

Е.  Минимално число на падане по Хагберг (в секунди)

220

220

Не се прилага

Не се прилага

Ж.  Минимален индекс по Зелени (ml)

Не се прилага

22

Не се прилага

Не се прилага

(*1)   От които максимум 3 % за примеси, различни от фузариозни зърна.

(*2)   Като процент от сухото вещество.

„X“  изискваният анализ е без определена максимално допустима стойност, но съответното съдържание трябва да се вземе предвид при максимално допустимите стойности, определени в точки 2 и 4 от таблицата.

„Не се прилага“  Не се прилага, не е необходим анализ.

Определения за примеси в основното зърно с безупречно качество са дадени в част I от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Повредените или загнили зърна от основни зърнени култури и от други зърнени култури се класифицират в категорията „чужди примеси“, дори и да имат дефекти, отнасящи ги към друга категория.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗКУПУВАНЕ НА ОРИЗ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на неолющен ориз

1. Изискванията по член 3 по отношение на ориза са по-специално следните:

а) неолющеният ориз да няма необичаен мирис и в него да не се намират живи насекоми;

б) съдържанието му на влага да не надхвърля 14,5 %;

в) основният му добив да е с не повече от пет точки под основните добиви, посочени в част II;

г) процентът на чуждите примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не отговарят на стандартното качество съгласно определението в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 1308/2013, да не надхвърлят максималните проценти, посочени в част III от настоящото приложение, по видове ориз;

д) нивото на радиоактивност да не надхвърля максималните равнища, разрешени от законодателството на Съюза.

2. За целите на настоящото приложение „различни примеси“ означава вещества, различни от ориза.

ЧАСТ II

Критерии за добив

Основен добивСорт

Добив в цели зърна (%)

Общ добив (%)

Арго, Селенио, Куачи

66

73

Алпе, Арко, Балила, Балила Солана, Бомба, Елио, Флипър, Лидо, Сара, Тайнато, Тайперла, Вета, Гуадиамар

65

73

Испаники А, Македония

64

73

Браво, Еуропа, Лото, Рива, Роса Марчети, Савио, Венерия

63

72

Ариете, Бахиа, Карола, Кигалон, Крипто, Драго, Еоло, Гладио, Гралдо, Корал, Меркурио, Нива, Онда, Падано, Панда, Рибе, С. Андреа, Сатурно, Сениа, Смералдо, Дион, Зевс

62

72

Стримонас

62

71

Балдо, Реди, Рома, Тебре, Волано

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Европи

60

70

Арборио, Реа

58

72

Карнароли, Елба, Виелоне Нано

57

72

Аксиос

57

67

Роксани

57

66

Сортове без наименование

64

72

ЧАСТ III

Максимални процентиДефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А

Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с дълги зърна Б

Код по КН 1006 10 98

Бледи зърна

6

4

4

Зърна набраздени в червено

10

5

5

Зърна на петна и на точки

4

2,75

2,75

Кехлибарени зърна

1

0,50

0,50

Жълти зърна

0,175

0,175

0,175

Чужди примеси

1

1

1

Оризови зърна от други сортове

5

5

5
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗКУПУВАНЕ НА ГОВЕЖДО МЕСО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за говеждо месо

1. При интервенция могат да се изкупуват кланични трупове, половинки кланични трупове и кланични трупове, разрязани на четвъртини, пресни или охладени (код по КН 0201 ), както е посочено в част II от настоящото приложение и попадащи в следните категории, определени в част А от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

a) месо от некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца (категория А);

б) месо от кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца (категория C);

в) месо от мъжки животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца (категория Z).

2. Продуктите, посочени в точка 1, може да се изкупуват само при следните условия:

а) животните са заклани в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 );

б) те са класифицирани, представени и идентифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията ( 8 );

в те са етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 );

г) те произхождат от животни, заклани преди не повече от шест дни и не по-малко от два дни.

ЧАСТ II

Класификация на продуктите

За целите на настоящата част категория Z се отнася единствено до мъжки животни, както е описано в част I, точка 1, буква в).BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Трупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗКУПУВАНЕ НА МАСЛО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за масло

1. Разплащателната агенция изкупува само масло, което съответства на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на точки 2–6 от настоящата част на настоящото приложение и част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2. Разплащателната агенция проверява качеството на маслото посредством методите, посочени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и въз основа на проби, взети съгласно правилата, определени в част I от приложение IV към същия регламент. Разплащателните агенции могат обаче, след писмено съгласие от Комисията, да установят система за самоконтрол под техния собствен надзор, по отношение на определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

3. Нивата на радиоактивност в маслото не могат да надвишават максимално разрешените нива съгласно законодателството на Съюза и се наблюдават само ако ситуацията го изисква.

4. Маслото трябва да е произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от разплащателната агенция на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения.

5. Когато маслото се предлага в оферта или на търг за интервенция в държава членка, различна от тази, в която е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава членка не по-късно от 35 дни след деня, в който е била получена офертата, или след крайния срок за подаване на тръжни предложения и съдържа информацията, посочена в параграф 2, букви а), б) и в) от част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, както и потвърждение, че маслото е било произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана по смисъла на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в одобрено предприятие в Съюза.

6. Когато държавата членка на производство е извършила проверките, посочени в точка 2, сертификатът, посочен в точка 5 съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е масло, отговарящо на изискванията на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В този случай опаковката се запечатва с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

▼M1

ЧАСТ II

Изисквания към състава и качествени характеристики

Маслото представлява твърда емулсия, предимно от вида „вода в масло“ със следните съставни и качествени характеристики:Параметри

Съдържание и качествени характеристики

Мазнини

Минимум 82 %

Вода

Най-много 16 %

Сух безмаслен остатък

Най-много 2 %

Киселинност на мазнините

Максимум 1,2 mmole/100 g мазнини

Пероксидно число

Максимум 0,3 meq кислород/1 000 g мазнини

Немлечни мазнини

Не се откриват с анализ на триглицериди

Органолептични свойства

Поне четири от общо пет точки за външен вид, вкус и консистенция

▼B

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1. Предприятията, посочени в член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се одобряват само ако:

а) са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагат със съответното техническо оборудване;

б) поемат задължение да водят постоянни регистри, определени от компетентния орган на всяка държава членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, количествата на полученото масло и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в) са съгласни да предоставят произведеното от тях масло, което може да бъде предложено за интервенция, за извършване на специфична официална инспекция;

г) се задължат да информират компетентния орган най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат масло за публична интервенция; въпреки това държавите членки могат да определят по-кратък срок.

2. За да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение на базата на графика за производство на масло за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а) по една проверка на всеки 28-дневен период на производство за интервенция и най-малко по една проверка ежегодно с цел проучване на регистрите, посочени в точка 1, буква б);

б) по една проверка ежегодно, когато маслото се произвежда за интервенция, с цел установяване на спазването на другите условия за одобрение, посочени в точка 1.

3. Одобрението се оттегля, ако условията, предвидени в точка 1, буква а), вече не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца и след извършване на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не е изпълнило някое от поетите задължения, посочени в точка 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в точка 2.

4. Изготвя се доклад за инспекциите, проведени съгласно точки 2 и 3, в който се посочват:

а) датата на инспекцията;

б) продължителността на инспекцията;

в) извършените дейности.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗКУПУВАНЕ НА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за обезмаслено мляко на прах

1. Разплащателната агенция изкупува само обезмаслено мляко на прах, което съответства на член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на точки 2–6 от настоящата част на настоящото приложение и част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2. Разплащателната агенция проверява качеството на обезмасленото мляко на прах посредством методите, посочени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и въз основа на проби, взети съгласно правилата, определени в част I от приложение V към същия регламент. Проверките трябва да установят, че освен разрешените суровини, използвани за коригиране на протеина, посочени в точка 4, буква б) от приложение I към Директива 2001/114/ЕО на Съвета ( 10 ), в обезмасленото мляко на прах не се съдържат други продукти, по-специално мътеница и суроватка, както е посочено в част II от настоящото приложение.

Коригирането на протеина, ако е приложимо, се извършва в течната фаза. Материалите, които се използват за коригиране на протеина, следва да бъдат с произход от Съюза.

Разплащателните агенции могат обаче, след писмено съгласие от Комисията, да установят система за самоконтрол под техния собствен надзор, по отношение на определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

3. Нивата на радиоактивност в обезмасленото мляко на прах не могат да надвишават максимално разрешените нива съгласно законодателството на Съюза и се наблюдават само ако ситуацията го изисква.

4. Обезмасленото мляко на прах трябва да е било произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от разплащателната агенция на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения. Ако обезмасленото мляко на прах е складирано в силози, съдържащи продукция от различни производствени дни, то трябва да е било произведено в рамките на трите седмици, предхождащи седмицата, през която е била получена офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на четири седмици преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения.

5. Когато обезмасленото мляко на прах се предлага в оферта или на търг за интервенция в държава членка, различна от тази, в която е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава членка не по-късно от 35 дни след деня, в който е била получена офертата, или след крайния срок за подаване на тръжни предложения и съдържа информацията, посочена в параграф 2, букви а), б) и в) от част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, както и потвърждение, че обезмасленото мляко на прах е било произведено от мляко в одобрено предприятие на Съюза в съответствие с член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и че коригирането на протеина, ако е приложимо, е извършено в течната фаза.

6. Когато държавата членка на производство е извършила проверките, посочени в точка 2, сертификатът, посочен в точка 5 съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията на член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В този случай торбите, посочени в член 21, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, се запечатват с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

▼M1

ЧАСТ II

Изисквания към състава и качествени характеристикиПараметри

Съдържание и качествени характеристики

Белтък

Минимум 34,0 % от обезмасленото сухо вещество

Мазнини

Най-много 1,00 %

Вода

Най-много 3,5 %

Титруема киселинност в ml децинормален разтвор на натриев хидроксид

Максимум 19,5 ml

Лактати

Максимум 150 mg/100 g

Тест за фосфатаза

Отрицателна, т.е. не повече от 350 mU фосфатазна активност на литър възстановено мляко

Индекс на неразтворимост

Максимум 0,5 ml (24 °С)

Прегорели частици

Максимум 15,0 mg, т.е. минимум диск В

Микроорганизми

Максимум 40 000 cfu/g

Мътеница (1)

Няма (2)

Сирищна суроватка (3)

Няма

Кисела суроватка (3)

Няма (4) или максимум 150 mg/100 g (5)

Вкус и мирис

Чисти

Външен вид

Бял или леко жълтеникав цвят, без примеси и оцветени частици

(1)   „Мътеница“ означава страничния продукт при производството на масло, получен след избиване на сметаната и отделяне на твърдите мазнини.

(2)   Отсъствието на мътеница може да бъде установено или чрез инспекция на място на производствения обект, извършвана без предварително уведомление най-малко веднъж седмично, или чрез лабораторен анализ на крайния продукт, показващ максимум 69,31 mg PEDP (дипалмитоилфосфатидилетаноламин) на 100 g.

(3)   „Суроватка“ означава страничния продукт при производството на сирене или казеин, получен в резултат на действието на киселини, сирище и/или химични и физични процеси.

(4)   При извършване на проверки на място.

(5)   При прилагане на ISO 8069.

▼B

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1. Предприятията, посочени в член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се одобряват само ако:

а) са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагат със съответното техническо оборудване;

б) поемат задължение да водят постоянни регистри, определени от компетентния орган на всяка държава членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, количествата на полученото обезмаслено мляко на прах, мътеница и суроватка и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в) са съгласни да предоставят произведеното от тях обезмаслено мляко на прах, което може да бъде предложено за интервенция, за извършване на специфична официална инспекция;

г) се задължат да информират компетентния орган най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат обезмаслено мляко на прах за публична интервенция; въпреки това държавите членки могат да определят по-кратък срок.

2. С цел да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение на базата на графика за производство на обезмаслено мляко на прах за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а) по една проверка на всеки 28-дневен период на производство за интервенция и най-малко по една проверка ежегодно с цел проучване на регистрите, посочени в точка 1, буква б);

б) по една проверка ежегодно, когато маслото се произвежда за интервенция, с цел установяване на спазването на другите условия за одобрение, посочени в точка 1.

3. Одобрението се оттегля, ако условията, предвидени в точка 1, буква а), вече не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца и след извършване на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не е изпълнило някое от поетите задължения, посочени в точка 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в точка 2.

4. Изготвя се доклад за инспекциите, проведени съгласно точки 2 и 3, в който се посочват:

а) датата на инспекцията;

б) продължителността на инспекцията;

в) извършените дейности.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОМОЩТА ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Нивата на радиоактивност в продуктите, допустими за помощ за частно складиране, не могат да надвишават евентуално приложимите максимално разрешени нива съгласно законодателството на Съюза. Нивото на радиоактивно замърсяване на продуктите се наблюдава, само ако ситуацията го изисква и през необходимия период.

I.    Захар

Захарта, за която е подадено тръжно предложение или заявление, е:

а) бяла захар във форма на кристали в насипно състояние или в големи торби от 800 kg или повече с указано върху тях нетно тегло;

б) има съдържание на влага не повече от 0,06 %.

До края на 2016/17 пазарна година за захарта, тя трябва да е била произведена в рамките на квотата за пазарната година, през която е подадено тръжното предложение или заявлението, с изключение на бялата захар, която е изтеглена от пазара или прехвърлена от квотата за предходната година.

II.    Ленени влакна

Помощ се отпуска само за дългите ленени влакна, получени чрез пълно отделяне на влакната от дървесната тъкан на стеблата, които след швинговането са средно взето с дължина най-малко 50 cm и са подредени успоредно на снопове, на листове или на валма и за които минималното количество за подаване на заявления или тръжни предложения за отпускане на помощ е 2 000 kg.

Дългите ленени влакна се складират на бали, върху които може да се поставят обозначения (под формата на код) със следните сведения, когато това е целесъобразно:

а) номера, с който се идентифицират заводът и държавата членка на производство;

б) датата на внасяне на склад;

в) нетното тегло.

III.    Месо

Помощ се предоставя само за:

а) говеждо месо, класифицирано в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове, установена с Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията ( 11 ), и идентифицирано в съответствие с член 6, параграф 3 от същия регламент;

б) кланични трупове на агнета на възраст под 12 месеца и разфасовки от тях;

в) месо от животни, отглеждани в Съюза поне през последните три месеца по отношение на говеждото месо или поне през последните два месеца по отношение на свинското, овчето и козето месо, и заклани не повече от 10 дни преди да бъдат поставени на склад. При свине, заклани на възраст под два месеца, месото трябва да произлиза от животни, отглеждани в Съюза от раждането им;

г) месо от животни, заклани в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета;

д) месо от животни, които нямат характеристики, правещи ги негодни за съхранение или последваща употреба;

е) месо от животни, които не са заклани в резултат на спешни мерки;

ж) месо в прясно състояние, съхранявано в замразено състояние.

IV.    Масло

Помощ се предоставя само за масло:

а) с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 80 %, максимално тегловно съдържание на млечно безмаслено сухо вещество от 2 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;

б) което е произведено в рамките на 60 дни преди деня на подаване на заявлението или на тръжното предложение.

Върху опаковката на маслото се посочва нетното тегло. Освен това се прилагат правилата за опаковане на маслото, посочени в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, с изключение на задължението за указване „сладка сметана“, когато маслото е с рН 6,2 или повече.

Съответствието с изискването за произход може да бъде доказано чрез удостоверение, че маслото е произведено в предприятие, одобрено в съответствие с част III, точка 1, букви а), б) и в) от приложение IV към настоящия регламент, или чрез друго подходящо удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата членка на производство, което потвърждава спазването на това изискване.

В случай че маслото е произведено в държава членка, различна от държавата, в която е сключен договорът за складово съхранение, държавата членка на производство предоставя всякакво съдействие, поискано от държавата членка, в която е сключен договорът, за да се удостовери произходът на продукта.

V.    Сирене

Помощ се отпуска само за сирене, което има защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) и което към началната дата на договора за складиране има минимална възраст, съответстваща на срока на зреене, определен за това сирене в спецификацията на продукта по член 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ), както ще бъде предлагано на пазара след складирането по договора, увеличена със срока на зреене, който надхвърля посочения срок и допринася за повишаването на стойността на сиренето.

Когато няма определен срок на зреене в спецификацията на продукта по член 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, към началната дата на договора за складиране сиренето трябва да е на минимална възраст, съответстваща на всеки срок на зреене, който допринася за повишаването на стойността на сиренето.

Освен това сиренето трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да носи неизтриваема маркировка с надпис, който може да бъде кодиран и който указва производителя и датата на производство;

б) да бъде складирано на цели пити в държавата членка, в която е произведено и в която отговаря на изискванията за обозначаване със ЗНП или ЗГУ по силата на Регламент (ЕС) № 1151/2012; както и

в) да не е било предмет на предишен договор за складиране.

Складодържателят води регистър, в който данните, посочени в трета алинея, буква а), се записват на датата на внасяне на склад.

VI.    Обезмаслено мляко на прах

Помощ се предоставя само за обезмаслено мляко на прах, което:

а) съдържа не повече от 1,5 % мазнини и 5 % вода и има съдържание на протеин на безмасленото сухо вещество най-малко 34 %;

б) е произведено в рамките на 60 дни преди деня на подаване на заявлението или на тръжното предложение;

в) се складира в торби с нетно тегло от 25 kg или в „големи торби“ с тегло не повече от 1 500 kg.

Върху торбите се посочва нетното тегло. Освен това се прилагат правилата за доставка и опаковане на обезмаслено мляко на прах, посочени в точки 2 и 3 от част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, с изключение на задължението за указване „обезмаслено мляко на прах, изсушено чрез пулверизация“ върху торбите.

Съответствието с изискването за произход може да бъде доказано чрез удостоверение, че обезмасленото мляко на прах е произведено в предприятие, одобрено в съответствие с част III, точка 1, букви а), б) и в) от приложение V към настоящия регламент, или чрез друго подходящо удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата членка на производство, което потвърждава спазването на това изискване.

В случай че обезмасленото мляко на прах е произведено в държава членка, различна от държавата, в която е сключен договорът за складово съхранение, държавата членка на производство предоставя всякакво съдействие, поискано от държавата членка, в която е сключен договорът, за да се удостовери произходът на продукта.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОПЕРАТОРИТЕ, ПОДАВАЩИ ТРЪЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ В СЕКТОРА НА МАСЛИНОВОТО МАСЛО

Операторите в сектора на маслиновото масло трябва да спадат към една от следните категории:

а) организация на производители или асоциация на организации на производители, която е била призната съгласно действащото национално законодателство на съответната държава членка;

б) маслобойна за извличане на маслиново масло, която отговаря на условията, определени от съответната държава членка;

в) предприятие за опаковка на маслиново масло, което отговаря на условията, определени от съответната държава членка.

Ако оператор в сектора на маслиновото масло не спазва задълженията, определени в настоящия регламент или в регламенти (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ), (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 14 ) или (ЕС) № 1308/2013, той не отговаря на условията за подаване на тръжно предложение или заявление за помощ за частно складиране в рамките на дванадесет месеца от датата, на която причините за това неспазване са били отстранени.

Такива действия не се предприемат в случаите, посочени в член 64, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или ако неспазването е с незначителен характер.( 1 ) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

( 2 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (вж. страница 71 от настоящия брой на Официален вестник).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

( 4 ) Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

( 6 ) Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).

( 7 ) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

( 8 ) Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

( 9 ) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

( 10 ) Директива 2001/114/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои частично или напълно дехидратирани консервирани млека за консумация от човека (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19).

( 11 ) Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

( 12 ) Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

( 13 ) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

( 14 ) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

Top