EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1150-20170218

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/2017-02-18

02016R1150 — BG — 18.02.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1150 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор

(ОВ L 190, 15.7.2016 г., стp. 23)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/256 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2017 година

  L 38

37

15.2.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1150 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския секторГЛАВА I

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Член 1

Програмен период и уведомяване за съответните национални нормативни актове

▼M1

1.  Проектът на програмата за подпомагане, посочен в член 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се представя за следните петгодишни периоди:

а) финансови години 2014—2018;

б) финансови години 2019—2023.

1а.  Държавите членки представят на Комисията своите проекти на програми за подпомагане за финансовите години 2019—2023 до 1 март 2018 г. Ако националните пакети, предвидени за финансовата 2021 година и нататък, бъдат изменени след тази дата, държавите членки съответно адаптират програмите за подпомагане.

Държавите членки представят своите проекти на програми за подпомагане за финансовите години 2019—2023 на Комисията по електронен път, като използват образеца, посочен в приложение Iа.

Държавите членки представят финансовото разпределение по своите проекти на програми за подпомагане за финансовите години 2019—2023 на Комисията по електронен път, като използват образеца, посочен в приложение IIа.

▼B

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за приемането или изменението на своите нормативни актове, които се отнасят до програмите за подпомагане, посочени в параграф 1.

Член 2

Промени в програмите за подпомагане

1.  Промени в приложимите програми за подпомагане, които промени са предвидени в член 41, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се подават максимум два пъти на финансова година — съответно до 1 март и до 30 юни всяка година.

Тези срокове обаче не се прилагат в случай на спешни мерки поради природни бедствия по смисъла на член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията ( 1 ), на неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие по смисъла на член 2, точка 16 от посочения регламент, или на други извънредни обстоятелства.

▼M1

2.  Промените, упоменати в параграф 1, се посочват в програмата за подпомагане, която се представя на Комисията, като се използва образецът, поместен в приложение I или приложение Iа, и включват:

а) мотивите за предложените промени;

б) актуализирана версия на финансовата таблица, като се използва образецът, поместен в приложение II или приложение IIа, ако промените в програмата за подпомагане налагат преразглеждане на финансовото разпределение.

▼B

Член 3

Съдържание на програмите за подпомагане

Програмата за подпомагане трябва да съдържа:

а) за всяка от специалните мерки за подпомагане, посочени в членове 45—52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

i) описание на предложената стратегия и на количествените цели;

ii) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления;

iii) процедурата за кандидатстване;

iv) критериите за допустимост;

v) допустимите и недопустимите разходи;

vi) в съответните случаи — дали се прилагат стандартни таблици на единичните разходи, или вноски в натура, и ако е така — информация за метода на изчисление и годишно адаптиране;

vii) когато е приложимо — критериите за приоритет и съответната им относителна тежест;

viii) процедурата за подбор;

ix) сроковете за извършване на плащанията към бенефициерите;

x) когато е приложимо — дали може да се отпуснат авансови плащания, както и максималната ставка и условията за това;

xi) когато е приложимо — данни относно разграничаването спрямо други схеми на Съюза или национални схеми, както и данни относно системата за проверка, която се прилага, за да се избегне двойно финансиране;

xii) когато е приложимо — дали се предоставя държавна помощ;

б) резултатите от проведените консултации;

в) цялостната стратегия;

г) оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

д) график за прилагане на мерките;

▼M1

е) обща таблица за финансиране, както е посочена в приложение II или приложение IIа към настоящия регламент;

▼B

ж) критериите и другите количествени показатели, които да се използват при наблюдението и оценката;

з) предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно изпълнение на програмата;

и) наименованието и адреса на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата;

й) уебсайт, на който са обществено достъпни националните нормативни актове във връзка с програмите за подпомагане.ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕРАЗДЕЛ 1

ПопуляризиранеПодраздел 1

Информиране в държавите членки

Член 4

Процедура за кандидатстване

1.  За подпомагането, посочено в член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване и процедурата за предвиденото в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 евентуално продължаване на подпомагането, които включват правила относно:

а) юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на подадените заявления и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на разпоредбите относно допустимите операции, критериите за допустимост, критериите за приоритет и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 1, подраздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет;

д) сключването на договори, включително евентуалните стандартни формуляри;

е) условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции;

ж) оценката на съответната подпомагана операция въз основа на подходящи показатели.

2.  В случай на продължаване на подпомагането в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, резултатите от подпомаганата операция се оценяват преди продължаването и се вземат предвид в решението за продължаване.

▼M1

3.  Заявителите, които възнамеряват заедно с исканията си за плащане да представят сертификати за финансовите отчети съгласно член 41, уведомяват компетентния орган за това си намерение в момента на подаване на заявлението.

▼BПодраздел 2

Популяризиране в трети държави

Член 5

Процедура за кандидатстване

1.  За подпомагането, посочено в член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване и процедурата за предвиденото в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 евентуално продължаване на подпомагането, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на подадените заявления и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на разпоредбите относно допустимите операции, критериите за допустимост, критериите за приоритет и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 1, подраздел 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) съответните продукти и тяхното предлагане на пазара в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013, националните разпоредби и съответните спецификации;

д) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет;

е) сключването на договори, включително евентуалните стандартни формуляри;

ж) условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции;

з) оценката на съответната подпомагана операция въз основа на подходящи показатели.

2.  В случай на продължаване на подпомагането в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, резултатите от подпомаганата операция се оценяват преди продължаването на подпомагането и се вземат предвид в решението за продължаване.

▼M1

3.  Заявителите, които възнамеряват заедно с исканията си за плащане да представят сертификати за финансовите отчети съгласно член 41, уведомяват компетентните органи за това си намерение в момента на подаване на заявлението.

▼BПодраздел 3

Общоприложими разпоредби

Член 6

Съвместна операция по популяризиране

Две или повече държави членки може да решат да изберат съвместна операция по информиране или популяризиране. Те поемат ангажимент да участват във финансирането и договарят процедури за административно сътрудничество, за да улеснят наблюдението, изпълнението и проверките на съвместната операция.РАЗДЕЛ 2

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 7

Процедура за кандидатстване

1.  За подпомагането, посочено в член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) съдържанието на заявлението;

в) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

г) процедурите за гарантиране на допустимостта на заявлението и неговата съгласуваност с правилата и системата за контрол върху схемата за разрешаване на лозови насаждения в съответствие с членове 66 и 68 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д) проверката на спазването на разпоредбите относно критериите за допустимост, недопустимите разходи, критериите за приоритет и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

е) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет;

ж) условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции.

2.  Държавите членки може да определят минималния размер на площта, която може да бъде допусната за подпомагане за преструктуриране и конверсия, и минималния размер на площта, която се получава в резултат на преструктуриране и конверсия, както и всяка дерогация от това изискване, която трябва да бъде надлежно обоснована и да се основава на обективни критерии.РАЗДЕЛ 3

Събиране на реколтата на зелено

Член 8

Прилагане на мярката за подпомагане

За целите на член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки:

а) приемат разпоредби относно прилагането на мярката за подпомагане, които включват:

i) предварителното уведомление за събирането на реколтата на зелено;

ii) размера на компенсацията, която трябва да се изплати;

б) определят срока за подаване на заявления за подпомагане за събиране на реколтата на зелено, който срок се пада между 15 април и 10 юни всяка година;

в) до 10 юни всяка година установяват очакваната пазарна ситуация, която оправдава събирането на реколтата на зелено с цел възстановяване на пазарния баланс и предотвратяване на криза, и определят срока за извършване на операцията по събиране на реколтата на зелено, упоменат в член 43, параграф 1, буква в) от настоящия регламент;

г) всяка година определят срока за извършване на операцията по събиране на реколтата на зелено в съответствие с изискванията на член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, така че да се пада на дата след предвиденото в буква в) установяване на очакваната пазарна ситуация.

Член 9

Изчисляване на компенсацията

1.  Всяка година държавите членки изчисляват преките разходи за събиране на реколтата на зелено в зависимост от различните методи (ръчни, механични и химични), които те смятат за допустими с оглед на условията, приети от тях съгласно член 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.

Ако върху една и съща площ се използва повече от един метод, компенсацията се изчислява въз основа на най-евтиния метод.

2.  Държавите членки определят загубата на приходи, произтичаща от събиране на реколтата на зелено, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, като вземат предвид евентуалните икономии на разходи.

Член 10

Процедура за кандидатстване

1.  За подпомагането, посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) приложимата компенсация за съответния производител;

в) съдържанието на заявлението;

г) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

д) проверката на спазването на разпоредбите относно условията за правилното функциониране, критериите за допустимост, недопустимите действия, както и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

е) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет.

2.  Държавите членки може да предвидят, че в случай на оттегляне на заявление без надлежно обоснована причина разходите, извършени във връзка с неговата обработка, се поемат от съответния производител.РАЗДЕЛ 4

Взаимоспомагателни фондове

Член 11

Прилагане на мярката за подпомагане

За целите на член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки приемат разпоредби за прилагането на мярката за подпомагане.

Член 12

Процедура за кандидатстване

За подпомагането, посочено в член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 24 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на подадените заявления и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на условията за подпомагане и на други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет;

д) сключването на договори, включително евентуалните стандартни формуляри.РАЗДЕЛ 5

Застраховане на реколтата

Член 13

Процедура за кандидатстване

За подпомагането, посочено в член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 27 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на подадените заявления и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на условията за правилното функциониране, приети съгласно член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, както и на други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 5 от същия регламент;

г) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет, когато се прилагат критерии за приоритет;

д) сключването на договори, включително евентуалните стандартни формуляри;

е) плащанията към бенефициерите, включително чрез застрахователни дружества в съответствие с член 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.РАЗДЕЛ 6

Инвестиции

Член 14

Процедура за кандидатстване

За подпомагането, посочено в член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на разпоредбите относно допустимите действия и разходи, критериите за допустимост, критериите за приоритет и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет;

д) условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции.РАЗДЕЛ 7

Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 15

Процедура за кандидатстване

За подпомагането, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) подаването и подбора на заявления, които правила съдържат поне сроковете за подаване на заявления, сроковете за разглеждане на пригодността на всяко предложено действие и сроковете за уведомяване на операторите за резултатите от процедурата за подбор;

в) проверката на спазването на разпоредбите относно допустимите действия и разходи, критериите за допустимост, критериите за приоритет и други обективни критерии, посочени в глава II, раздел 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) подбора на заявленията, които правила съдържат поне относителната тежест на всеки критерий за приоритет;

д) условията за извършване на авансови плащания и внасяне на гаранции.РАЗДЕЛ 8

Дестилация на вторични продукти

Член 16

Прилагане на мярката за подпомагане

За целите на член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки приемат разпоредби за прилагането на мярката за подпомагане.

Член 17

Процедура за кандидатстване

За подпомагането, посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки определят правила относно процедурата за кандидатстване, които включват правила относно:

а) физическите или юридическите лица, които имат право да подават заявления в съответствие с член 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

б) проверката на спазването на разпоредбите относно целта на подпомагането, определени в глава II, раздел 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

в) изплащането на подпомагането в съответствие с член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 и член 18 от настоящия регламент.

Член 18

Размер на подпомагането

1.  Максималният размер на подпомагането, посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, което се изплаща на дестилерии, се определя на обемен процент алкохол и на хектолитър, както следва:

а) за суров алкохол, получен от джибри: 1,1 EUR/об. %/hl;

б) за суров алкохол, получен от вино и винена утайка: 0,5 EUR/об. %/hl;

2.   ►M1  Държавите членки определят размера на подпомагането и размера на компенсацията за разходите по събирането, посочени в член 52, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в рамките на максималния размер, предвиден в параграф 1 от настоящия член, и въз основа на обективни и недискриминационни критерии. Когато използват образците, поместени в приложения I, Ia, III, IV и IVa към настоящия регламент, те посочват в съответните точки и двете суми. ◄

Държавите членки може да адаптират тези суми в зависимост от различните типове производство, като прилагат обективни и недискриминационни критерии.ГЛАВА III

ДОКЛАДВАНЕ, ОЦЕНКА И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Докладване и оценка

1.  До 1 март всяка година държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението през предходната финансова година на мерките, които са предвидени в техните програми за подпомагане, посочени в част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

В този доклад се изброяват и описват мерките, за които е предоставено подпомагане от Съюза съгласно посочения раздел.

Докладът се представя, като се използва образецът, поместен в приложение III към настоящия регламент.

▼M1

2.  Едновременно с доклада, посочен в параграф 1, държавите членки представят на Комисията финансовите и техническите данни за изпълнението на мерките, предвидени в техните програми за подпомагане, като използват образеца, поместен в приложение IV или приложение IVa.

Тези данни трябва да съдържат следната информация за всяка финансова година и всяка мярка:

а) за финансовите години от петгодишния период, за които разходите вече са направени: действителни технически данни и отчет за разходите, които в никакъв случай не бива да надхвърлят бюджетните ограничения за държавата членка, определени в приложение VI към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) за следващите финансови години до края на планирания период за изпълнение на програмата за подпомагане: прогнозни технически данни и прогноза за разходите в рамките на бюджетните ограничения за държавата членка, определени в приложение VI към Регламент (ЕС) № 1308/2013, и в съответствие с най-новата версия на финансовата таблица, представена съгласно член 2 от настоящия регламент посредством образеца, поместен в приложение II или приложение IIа към настоящия регламент.

▼B

3.  Държавите членки изготвят таблица с подробни данни относно усвояването на подпомагането за мерките за информиране и популяризиране, посочени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в рамките на наличните финансови средства. Те представят тази таблица на Комисията до 1 март всяка година, като използват образеца, поместен в приложение V към настоящия регламент.

▼M1

4.  До 1 март 2017 г., 1 март 2019 г., 1 март 2022 г. и 1 март 2024 г. държавите членки представят на Комисията оценка на разходната ефективност и ползите от своите програми за подпомагане, като освен това посочват как може да се повиши тяхната ефикасност.

Тази оценка се подава, като се използва образецът, поместен в приложение III, придружава се от финансовата и техническата информация съгласно образеца, поместен в приложение IV или приложение IVа, и се отнася за всички предходни години от съответния петгодишен период. В заключението освен това се посочват следните точки:

а) C1: Оценка на разходната ефективност и ползите от програмата за подпомагане;

б) C2: Начини за повишаване на ефикасността на програмата за подпомагане.

▼B

5.  До 1 март всяка година държавите членки представят на Комисията годишен доклад за проверките, извършени през предходната финансова година в изпълнение на изискванията, посочени в глава IV, по отношение на всяка мярка от техните програми за подпомагане. Годишният доклад се представя, като се използва образецът, поместен в приложение VI.

6.  Упоменаванията на плащания през дадена финансова година се отнасят до плащания, действително извършени от държавите членки между 16 октомври от предходната календарна година и 15 октомври от съответната календарна година.

7.  Държавите членки водят подробна документация за своите програми за подпомагане (независимо дали са изменени, или не), както и за всички мерки, предприети при изпълнението на програмите.

Член 20

Уведомления във връзка с държавна помощ

1.  Когато държавите членки предоставят държавна помощ в съответствие с член 212 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за мерките, посочени в членове 45, 49 и 50 от същия регламент, те уведомяват Комисията за това, като използват образеца, поместен в приложение VII към настоящия регламент, и представят следната информация:

а) дали помощта ще бъде предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията ( 2 ) или съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията ( 3 ); или

б) номера, под който мярката е освободена от задължение за уведомяване по силата на регламент за освобождаване, приет въз основа на Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета ( 4 ); или

в) номера, под който Комисията е обявила мярката за съвместима с вътрешния пазар след уведомление, извършено в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора.

2.  Представената информация трябва е валидна през целия срок на действие на националната програма за подпомагане, без да се засягат евентуални последващи промени в тази програма.

В случай на промени държавите членки представят тази информация до 1 март, като използват образеца, поместен в приложение VII.

▼M1

3.  Когато използват образците, поместени в приложения I, Ia, III, IV, IVa и V, държавите членки посочват в съответните точки дали ще бъде предоставена държавна помощ, както и съответната сума.

▼B

Член 21

Уведомления във връзка с авансови плащания

1.  При отпускане на авансови плащания в съответствие с член 49 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, държавите членки включват в посочените в член 7, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 текущи годишни счетоводни отчети на разплащателните агенции информация относно използването на авансовите плащания в срока, посочен в същия член. За тази цел държавите членки определят дата, до която бенефициерите трябва всяка година да представят на разплащателните агенции следната информация за всяка операция:

а) за всяка мярка — отчети за разходите, които оправдават използването на авансови плащания до 15 октомври; и

б) за всяка мярка — потвърждение за салдото по неизползваните авансови плащания към 15 октомври.

Държавите членки може да решат да освободят от това задължение бенефициерите по операции, за които допустимото финансово участие на Съюза е под 5 000 000 EUR.

2.  За целите на член 27, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията ( 5 ) като доказателство на правото да се придобие окончателно отпуснатата сума служат последният отчет за разходите и потвърждението за салдото, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Що се отнася до авансовите плащания, които са отпуснати за операции, избрани съгласно членове 46, 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, последният отчет за разходите и потвърждението за салдото, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се представят до края на втората финансова година след тяхното плащане.

Член 22

Общи разпоредби относно уведомленията

1.  Уведомленията до Комисията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

2.  Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, държавите членки вземат всички мерки, които са необходими, за да се осигури спазването на сроковете за уведомленията, посочени в настоящия регламент.

3.  Държавите членки съхраняват информацията, която са представили в съответствие с настоящия член, най-малко десет лозарски години след лозарската година, през която е представена информацията.

4.  Задълженията, определени в настоящия член, не засягат задълженията на държавите членки, определени в Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) по отношение на статистическите проучвания на площите с лозя.

Член 23

Процедура за подбор

1.  Държавите членки проверяват дали заявленията са подадени в определения срок, разглеждат всяко заявление и преценяват дали отговаря на правилата за съдържанието на заявлението, както и на критериите за допустимост и допустимите разходи, определени за всяка от мерките в техните програми за подпомагане. Ако заявленията не отговарят на тези изисквания или на критериите за допустимост и допустимите разходи, те се изключват като недопустими.

2.  Когато при дадена мярка се прилагат критерии за приоритет, след като извършат оценката, предвидена в параграф 1, държавите членки разглеждат всички заявления, които са счетени за допустими съгласно тази мярка, и им присъждат точки.

Точките се изчисляват въз основа на критериите за приоритет, които изпълнява заявлението, и на конкретната относителна тежест, която всеки критерий за приоритет получава за всяка мярка.

Въз основа на присъдените точки държавите членки изготвят класиране на допустимите заявления.

3.  Ако общата стойност на допустимите заявления за подпомагане по дадена мярка надвишава бюджетните средства, отпуснати за тази мярка за дадена финансова година, държавите членки правят подбор на заявленията в низходящ ред на класирането, изготвено съгласно параграф 2, до изчерпване на наличните бюджетни средства.

Като подход, алтернативен на горния, държавите членки може да определят минимален брой точки, които да служат като прагова стойност, и да подберат всички заявления, които са получили този минимален брой точки. Ако в този случай общата стойност на допустимите заявления, които достигат праговата стойност, надвишава наличните бюджетни средства за дадена мярка за подпомагане, държавите членки може да приложат спрямо тези заявления плащания на пропорционална основа.

4.  Държавите членки може да определят прагова стойност и да решат да изключат допустимите заявления, които не я достигат, дори ако стойността на допустимите заявления не надвишава наличните бюджетни средства.

5.  За всяка съответна мярка държавите членки може — със съгласието на заявителя — да включат отново в процедурата за подбор допустимите заявления, които са били изключени през предходната година съгласно параграфи 3 и 4.

6.  Когато заявленията са били изключени съгласно настоящия член, заявителите биват информирани за основанията за това.

Член 24

Опростено възстановяване на разходите

1.  Когато държавите членки решат да използват стандартни таблици на единичните разходи в съответствие с член 5, втора алинея и член 44, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, те:

а) определят тези таблици преди подаването на заявления;

б) определят тези таблици чрез справедлив, безпристрастен и проверим метод на изчисление, който се основава на:

i) статистически данни или друга обективна информация;

ii) проверени данни за минали периоди за отделните бенефициери; или

iii) прилагане на обичайните практики за определяне и анализ на разходите, които използват отделните бенефициери.

За тази цел държавите членки осигуряват изчисленията да се извършват или тяхната адекватност и точност да се потвърждават от орган, който е функционално независим от органите, отговарящи за изпълнението на програмата за подпомагане, и разполага с необходимите експертни познания.

2.  Държавите членки може да решат да използват диференцирани таблици, които да отчитат регионалните или местните особености.

3.  Държавите членки преразглеждат изчисленията, предвидени в параграф 1, на всеки две години и при необходимост адаптират първоначално определените стандартни таблици на единичните разходи.

4.  Държавите членки съхраняват всички документални доказателства във връзка с определянето на стандартните таблици на единичните разходи и тяхното преразглеждане, като по този начин се дава възможност да се провери основателността на метода, използван за определянето им в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква б).

Член 25

Срокове за извършване на плащанията към бенефициерите

Държавите членки определят срока за подаване на искането за плащане за всяка мярка за подпомагане.

Държавите членки извършват плащанията към бенефициерите в срок от дванадесет месеца след датата на подаване на валидно и пълно искане за междинно или окончателно плащане.

Член 26

Авансови плащания

1.  Бенефициерите на подпомагане съгласно членове 45, 46, 50, 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да поискат компетентните разплащателни агенции да им изплатят авансова сума, ако тази възможност е предвидена в националната програма за подпомагане в съответствие с член 49 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.

2.  Размерът на авансовите плащания не може да надвишава 80 % от финансовото участие на Съюза.

3.  Авансовото плащане се извършва, при условие че в съответствие с глава IV от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 бенефициерът е внесъл в полза на държавата членка банкова гаранция или равностойно обезпечение в размер, равен поне на размера на авансовото плащане.

4.  За целите на член 23 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 се определя задължението общият размер на авансовото плащане да се изразходва при изпълнението на съответната операция до края на втората финансова година след финансовата година, през която е извършено авансовото плащане, с изключение на случаите на непреодолима сила и други извънредни обстоятелства.

5.  Що се отнася до преструктурирането и конверсията на лозя, държавата членка може да адаптира срока, посочен в параграф 4, когато:

а) съответните площи са част от район, който е пострадал от природно бедствие по смисъла на член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 702/2014 или от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие по смисъла на член 2, точка 16 от посочения регламент, признато от компетентните органи на съответната държава членка;

б) планираните операции не може да бъдат изпълнени, тъй като растителният материал е засегнат от фитосанитарни проблеми, които са удостоверени от орган, признат от съответната държава членка.

Подпомагането може да се изплати авансово само ако всяко предходно действие, извършвано на същата площ, за което производителят е получил авансово подпомагане, е изпълнено изцяло.

6.  Гаранцията се освобождава, когато компетентната разплащателна агенция установи, че размерът на действителните разходи, който отговаря на финансовото участие на Съюза за съответните операции, надвишава размера на авансовото плащане.

Член 27

Проверка на спазването на забраната за двойно финансиране

Що се отнася до подпомагането съгласно членове 45, 46, 48, 49, 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки посочват в съответната точка от програмата за подпомагане разпоредбите, които са приели, за да осигурят въвеждането на ефикасна система за контрол, чрез която да се избягва двойно финансиране, както е предвидено в член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.

Член 28

Очевидна грешка

Всички съобщения, искания или молби, отправени към държава членка съгласно част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно настоящия регламент, включително заявления за подпомагане, може да бъдат коригирани по всяко време след подаването им при очевидни грешки, признати от компетентния орган.ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ЗА КОНТРОЛРАЗДЕЛ 1

Принципи на контрола

Член 29

Проверки

1.  Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент или други законодателни актове на Съюза, държавите членки въвеждат проверките и мерките, които са необходими, за да се гарантира правилното прилагане на правилата за програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор, определени в част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 и в настоящия регламент. Проверките и мерките трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, така че да осигуряват адекватна защита на финансовите интереси на Съюза.

2.  Държавите членки осигуряват по-специално следното:

а) всички критерии за допустимост, определени в законодателството на Съюза, в националното законодателство или в националната рамка, да могат да бъдат проверявани;

б) да се подбират само операции, които могат да бъдат проверявани и контролирани;

в) компетентните органи, отговарящи за извършването на проверките, да разполагат с достатъчен на брой персонал с подходяща квалификация и опит, за да извършват ефективно проверките;

г) да предвидят проверки за избягване на неправомерното двойно финансиране на мерките по част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и други схеми на Съюза или национални схеми;

д) методите и средствата за проверка да се определят в съответствие с характера на съответната мярка за подпомагане и да се уточни кой трябва да подлежи на проверка;

е) при проверки, които се извършват въз основа на извадки, държавите членки гарантират, че по брой, характер и честота проверките на място са представителни за цялата територия на съответните държави членки и отговарят, когато е приложимо, на обема на лозаро-винарските продукти, предлагани на пазара или държани с цел предлагане на пазара.

Член 30

Административни проверки

1.   ►M1  Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане, искания за плащане или други декларации и искания за изменения, които се подават от заявител или бенефициер или от трета страна, и обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат проверени чрез административни проверки. ◄

При необходимост административните проверки включват кръстосани проверки, наред с останалото, с данните от интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в дял V, глава 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Процедурите изискват документиране на извършените контролни дейности, на резултатите от проверките и на мерките, взети в случай на установени несъответствия.

2.  Административните проверки на заявленията за подпомагане трябва да гарантират, че операцията е в съответствие с приложимите задължения, определени в законодателството на Съюза, в националното законодателство или в програмата за подпомагане. Проверките включват проверка на:

▼M1

а) допустимостта на заявителя;

▼B

б) критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения по операцията, за която е подадено заявление за подпомагане;

в) допустимостта на разходите по операцията и спазването на категорията разходи или на метода за изчисление, който се използва, когато подпомагането се изплаща въз основа на стандартни таблици на единичните разходи или на оправдателни документи, които се представят от бенефициера, както и в съответните случаи — на вноските в натура, разходите за персонал и административните разходи, посочени съответно в членове 45, 46 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149;

г) основателността на представените разходи (когато подпомагането се изплаща въз основа на оправдателни документи, които се представят от бенефициера), която се оценява посредством поне една от следните системи за оценка:

i) референтни разходи;

ii) сравнение на различни оферти;

iii) комисия за оценка;

д) спазването на критериите за приоритет и определянето на относителната им тежест за целите на процедурата за подбор, посочена в член 23 от настоящия регламент (когато е приложимо).

3.  Административните проверки на исканията за плащане трябва да са систематични и да включват — когато това е целесъобразно за въпросното искане — проверка на:

а) приключилата операция, в сравнение с операцията, за която е подадено и одобрено заявлението за подпомагане;

б) разходите и плащанията, извършени от бенефициера.

4.  Административните проверки включват процедури за избягване на неправомерното двойно финансиране по други схеми на Съюза или национални схеми.

Член 31

Проверки на място

1.  Държавите членки организират проверки на място на подбраните операции, като използват подходяща извадка, ако в настоящата глава е предвидена проверка въз основа на извадка.

Тези проверки се извършват преди окончателното плащане по дадена операция.

2.  Проверките на място може да се обявяват предварително, при условие че това не е в разрез с тяхната цел или ефективност. Обявяването е строго ограничено до необходимия минимален период от време, който не надвишава 14 дни.

3.  Когато е приложимо, предвидените в настоящия регламент проверки на място се извършват съвместно с други проверки, предвидени в законодателството на Съюза.

Член 32

Контролна норма и формиране на извадки за проверките на място

1.  Проверките на място след изпълнението на операциите по мерките, посочени в членове 46, 47, 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, трябва да са систематични.

По отношение на мерките, посочени в членове 45, 48, 49 и 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, проверките след изпълнението на операциите може да се извършват въз основа на извадка. Размерът на извадката трябва да обхваща минимум 5 % от заявленията, подбрани в съответствие с член 34 от настоящия регламент. Освен това извадката трябва да представлява минимум 5 % от сумите, обхванати от подпомагането.

По отношение на мерките, посочени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, обаче операциите, за които бенефициерите са съобщили, че възнамеряват да представят сертификат за финансовите отчети съгласно член 41 от настоящия регламент, се проверяват систематично на място поне веднъж преди окончателното плащане.

2.  Когато при проверките на място се констатира значително неспазване в контекста на дадена мярка за подпомагане на национално равнище или в регион или част от регион, компетентният орган увеличава съответно процента на бенефициерите, които да бъдат проверявани на място през следващата година.

Държавите членки обаче може да намалят минималното ниво на проверките на място, ако системите за управление и контрол функционират добре и процентът на грешка се поддържа на приемливо равнище.

Член 33

Съдържание на проверките на място

1.  Член 51, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията ( 7 ) се прилага mutatis mutandis по отношение на мерките, посочени в членове 45—52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  При всички подходящи случаи държавите членки използват интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в дял V, глава 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 34

Формиране на контролната извадка

1.  Контролните извадки за проверките на място, разрешени съгласно настоящата глава, се формират всяка година от компетентния орган въз основа на анализ на риска и на представителността на подадените заявления за подпомагане. Ефективността на анализа на риска се оценява и актуализира годишно:

а) чрез определяне на релевантността на всеки рисков фактор;

б) чрез сравняване на резултатите от извадките, формирани въз основа на анализ на риска, и посочените в параграф 2 извадки, формирани чрез случаен подбор;

в) чрез съобразяване с конкретната ситуация в държавата членка.

2.  За да се осигури елемент на представителност, държавите членки подбират на случаен принцип между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери, които да бъдат подложени на проверки на място.

3.  Компетентният орган съхранява документация за причините, поради които конкретни бенефициери са били подбрани за извършване на проверки на място. Инспекторът, който извършва проверката на място, бива информиран за тези причини преди започване на проверката.

Член 35

Доклад за проверките

1.  За всяка проверка на място се изготвя доклад, който дава възможност за преглед на всички данни от извършената проверка.

Ако проверките засягат финансиране от Съюза, в доклада се посочват по-специално:

а) проверените мерки и операции за подпомагане;

б) присъствалите лица;

в) когато е приложимо — проверените земеделски площи, измерените земеделски площи, резултатите от измерванията за измерен парцел и използваните методи за измерване;

г) количествата, обхванати от проверката, и резултатите от проверката;

д) дали бенефициерът е бил предварително известен за посещението и ако да — колко време предварително е станало това;

е) предприетите други допълнителни мерки за контрол.

2.  При констатиране на несъответствия между информацията в заявлението и действителната ситуация, установена при проверката на място или чрез дистанционно наблюдение, бенефициерът получава копие от доклада за проверката и разполага с възможността да го подпише, преди компетентният орган да формулира своите заключения от констатациите по отношение на произтичащите от това намаления или изключвания.

Член 36

Контролни органи

1.  Когато държава членка определи няколко компетентни органа да проверяват спазването на разпоредбите относно мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор, тя координира работата на тези органи.

2.  Всяка държава членка определя един орган за връзка, който отговаря за контактите с органите за връзка на другите държави членки и с Комисията. По-специално, този орган за връзка получава и предава искания за сътрудничество при прилагането на настоящата глава и представлява държавата членка пред другите държави членки или пред Комисията.

Член 37

Правомощия на служителите, извършващи контрол

Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да улесни работата на служителите на своите компетентни органи. Тя осигурява по-специално, че тези служители, при необходимост — съвместно със служители от други ведомства, които тя упълномощава за целта:

а) имат достъп до лозята, съоръженията за производство на вино и съхранение, съоръженията за преработка на лозаро-винарски продукти и транспортните средства за транспортиране на тези продукти;

б) имат достъп до търговските помещения или складовете, както и до транспортните средства на всяко лице, което държи с цел продажба, предлага на пазара или транспортира лозаро-винарски продукти или продукти, които могат да бъдат предназначени за използване в лозаро-винарския сектор;

в) могат да вземат проби от лозаро-винарски продукти, вещества или продукти, които може да се използват за приготвянето на такива продукти, и продукти, държани с цел продажба, предлагане на пазара или транспортиране;

г) имат достъп до счетоводните данни и до други документи, необходими при проверките, и да правят копия или извлечения от тях.

Член 38

Помощ при поискване

1.  Когато компетентен орган на държава членка предприема контролни дейности на нейната територия, той може да поиска информация от компетентен орган на друга държава членка, която може да е засегната пряко или косвено. Когато е отправено такова искане, помощта се предоставя своевременно.

Органът, към който е отправено искането, предоставя всякаква информация, която дава възможност на органа, отправил искането, да изпълни своите задължения.

2.  Когато съответният орган е отправил мотивирано искане, органът, към който е отправено искането, извършва специален надзор или проверки с оглед постигане на поставените цели или предприема необходимите стъпки, за да осигури извършването на такъв надзор или такива проверки.

3.  Органът, към който е отправено искането, действа така, както би действал от свое име.

4.  Със съгласието на органа, към който е отправено искането, органът, отправил искането, може да определи служители, които:

а) в помещенията на административните органи на държавата членка, където е установен органът, към който е отправено искането, да получат информация или копия от документи, отнасящи се до прилагането на разпоредбите в лозаро-винарския сектор или до контролни дейности;

б) или да присъстват при извършването на дейностите, изискани съгласно параграф 2, след като е информирал органа, към който е отправено искането, в разумен срок преди началото на тези дейности.

Копията, посочени в първата алинея, буква а), може да бъдат направени само със съгласието на органа, към който е отправено искането.

5.  Служителите на органа, към който е отправено искането, отговарят за провеждането на контролните дейности през цялото време.

6.  Служителите на органа, отправил искането:

а) представят писмено нареждане, в което се посочват самоличността и длъжността им;

б) разполагат, без да се засягат ограниченията, които държавата членка на органа, към който е отправено искането, налага на своите собствени служители при извършването на съответните проверки:

i) с правата на достъп, предвидени в член 37, букви а), б) и г);

ii) с правото да бъдат информирани за резултатите от проверките, извършени от служителите на органа, към който е отправено искането, върху пробите, взети съгласно член 37, буква в);

в) по време на проверките действат в съответствие с правилата и професионалните практики, които са длъжни да следват служителите от съответната държава членка, и са обвързани от задължението да съблюдават професионална тайна.

7.  Исканията, посочени в настоящия член, се предават на органа, към който са оправени в съответната държава членка, чрез органа за връзка на тази държава членка. Същата процедура се прилага по отношение на:

а) отговорите на такива искания;

б) съобщенията относно прилагането на параграфи 2 и 4.

8.  Независимо от параграф 7 и в интерес на по-експедитивното и по-ефективно взаимно сътрудничество държавите членки може да разрешат на компетентен орган:

а) да отправя своите искания или съобщения пряко до компетентния орган на друга държава членка;

б) да отговаря пряко на искания или съобщения, получени от компетентния орган на друга държава членка.

Член 39

Лица, които са обект на проверки

Физическите или юридическите лица и групите от такива лица, чиито професионални дейности може да бъдат обект на проверките, посочени в настоящата глава, не бива да възпрепятстват извършването на тези проверки и са длъжни да ги улесняват по всяко време.

Член 40

Събиране на недължимо платени суми

1.  Член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се прилага mutatis mutandis.

2.  Налагането на санкции и събирането на недължимо платени суми не засягат уведомяването на Комисията за нередности, което се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията ( 8 ).РАЗДЕЛ 2

Контрол на специалните мерки

Член 41

Проверки във връзка с операциите по информиране и популяризиране

1.  При операциите, които се изпълняват съгласно мерките, предвидени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и при които въз основа на административните проверки на първоначалното заявление за подпомагане за допустимо е счетено финансово участие на Съюза в общ размер на 300 000 EUR или повече, държавите членки може да разрешат на бенефициерите заедно с исканията за междинно или окончателно плащане, които обхващат финансово участие на Съюза в размер на 150 000 EUR или повече, да представят сертификат за финансовите отчети.

Държавите членки може да определят по-ниски прагови стойности, когато са налице доказателства, че този метод за контрол не увеличава риска за финансовите средства на Съюза.

Този сертификат се изготвя от одобрен външен одитор и трябва да предоставя адекватни доказателства за това, че предлаганите разходи са допустими и действителни, въз основа на следните критерии:

а) разходите са действително извършени от бенефициера или от организиращия орган, на който бенефициерът е поверил изпълнението на операцията по информиране или популяризиране, или на части от нея;

б) разходите съответстват на разходите, които са счетени за допустими от компетентния орган въз основа на административните проверки на първоначалното заявление за подпомагане;

в) разходите са необходими за изпълнението на операцията, одобрена от компетентния орган;

г) разходите може да бъдат идентифицирани и проверени, например, като са записани в счетоводната документация на бенефициера или на организиращия орган и са определени съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата членка, в която е установен бенефициерът или организиращият орган;

д) разходите отговарят на изискванията на приложимата нормативна уредба в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване;

е) разходите са приемливи, обосновани и отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

2.  Когато не се представя сертификатът, посочен в параграф 1, бенефициерите представят копия от всички фактури и оправдателни документи, доказващи, че разходите са допустими и действителни.

3.  При административните проверки на исканията за плащане държавите членки систематично проверяват представените документи по отношение на разходите, които са счетени за допустими въз основа на административните проверки на първоначалното заявление за подпомагане, както и по отношение на другите критерии, изброени в параграф 1.

Когато бенефициерите представят сертификат за финансовия отчет, административните проверки може да се извършат въз основа на този сертификат. Когато обаче административният преглед на сертификата за финансовия отчет не предоставя адекватни доказателства за това, че разходите са допустими и действителни, както и за спазването на критериите, изброени в параграф 1, държавите членки изискват всякаква допълнителна информация, която считат за нужна, и при необходимост извършват допълнителни проверки.

4.  Проверките на място на операциите по информиране и популяризиране може да се извършват в помещенията на бенефициера или на организиращия орган, на който бенефициерът е поверил изпълнението на операцията по информиране или популяризиране, или на части от нея.

Проверките на място имат за цел да се провери дали разходите са действителни и допустими и се изразяват в преглеждане на представените фактури и оправдателни документи спрямо счетоводната документация и — при необходимост — спрямо други оправдателни документи.

При проверките на място инспекторите може да проверяват извадка, която обхваща минимум 30 % от размера на исканото подпомагане и минимум 5 % от всички фактури или други оправдателни документи, които са представени или които са обхванати от сертификата за финансовия отчет, представен преди извършването на проверката на място.

Член 42

Проверки във връзка с операциите по преструктуриране и конверсия на лозя

1.  За проверка на спазването на разпоредбите относно подпомагането за операциите по преструктуриране и конверсия на лозя, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки използват лозарския регистър.

При прилагането на член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 държавите членки определят правила относно процедурите за наблюдение на изпълнението на всяко действие в рамките на финансовата година и площта, посочена в заявлението за подпомагане.

2.  Проверката за потвърждаване на действителното провеждане на изкореняването като действие по преструктуриране и конверсия на лозя, се извършва посредством проверка на място. В случай на изкореняване на всички лозови насаждения в парцела или ако разделителната способност на дистанционното наблюдение е равна или по-голяма от 1 m2, проверката може да се извърши чрез дистанционно наблюдение.

3.  Площите, за които се получава подпомагане за операции по преструктуриране и конверсия на лозя, се проверяват систематично преди и след изпълнението на операциите. На проверка подлежат парцелите, за които е подадено заявление за подпомагане.

Проверката преди изпълнението на операциите обхваща и проверка дали съответните лозя съществуват, проверка на засадената площ, определена в съответствие с член 44 от настоящия регламент, както и проверка дали е изключено обичайното подновяване на лозя, както се изисква съгласно член 46, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Проверката, посочена във втората алинея, се извършва посредством проверка на място. Ако обаче държавата членка разполага с графичен инструмент или с равностоен инструмент в компютризирания лозарски регистър, който да позволява измерване на засадената площ в съответствие с член 44 от настоящия регламент, както и с надеждна актуализирана информация за засадените винени сортове лози, проверката може да се извърши посредством административни проверки и съответно задължението за извършване на проверка на място преди изпълнението на операциите може да се ограничи до 5 % от заявленията, подбрани съгласно член 34 от настоящия регламент, за да се потвърди надеждността на системата за административен контрол.

Ако при тази проверка на място се установят значителни нередности или несъответствия в даден регион или в част от регион, компетентният орган съответно увеличава броя на проверките на място през въпросната година.

Член 43

Проверки във връзка с операциите по събиране на реколтата на зелено

1.  По отношение на операциите по събиране на реколтата на зелено, посочени в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки осигуряват:

а) площите, за които се получава подпомагане за събиране на реколтата на зелено, да се проверяват систематично на място след изпълнението;

б) да се проверяват парцелите, за които е подадено заявление за подпомагане;

в) да се спазва срокът за извършване на операции по събиране на реколтата на зелено, посочен в член 8, буква г) от настоящия регламент;

г) мярката по събиране на реколтата на зелено да се изпълнява правилно, като проверяват дали съответната операция е извършена успешно.

2.  Чрез проверките, посочени в параграф 1, държавите членки проверяват:

а) дали съответните лозя съществуват и дали дадената площ е надлежно поддържана;

б) дали всички гроздове са напълно премахнати или унищожени;

в) какъв метод е използван.

3.  За да се гарантира, че в парцела, за който се получава подпомагане, не е останало годно за търгуване грозде, всички проверки се провеждат до 31 юли всяка година и при всички случаи трябва да са приключили към обичайното време на узряване на гроздето (етап М по Baggiolini, етап 83 по BBCH) във всяка отделна площ.

4.  За целите на проверките, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, всеки заявител за подпомагане за събиране на реколтата на зелено води документация за разходите по съответната операция или по други извършени дейности.

Член 44

Засадена площ

1.  За целите на мерките, посочени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, засадената с лозя площ се определя от външния периметър на лозовите насаждения с прибавяне на буфер, чиято широчина отговаря на половината от разстоянието между редовете. Засадената площ се определя в съответствие с член 38, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

2.  Когато държава членка реши да провери допустимите разходи за операции по преструктуриране и конверсия на лозя и по събиране на реколтата на зелено изключително въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, в които се използват мерни единици, различни от мерните единици за площ, или въз основа на оправдателни документи, които бенефициерите представят съгласно член 44, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, компетентните органи може да решат да не измерват засадената площ съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 45

Проверка на спазването на условията за дестилация на вторични продукти

По отношение на мярката, посочена в член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, компетентните органи на държавите членки извършват всички необходими проверки, за да проверят спазването на условията и граничната стойност, предвидени в член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 във връзка с член 52, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Държавите членки може да проверяват спазването на тази гранична стойност на равнище отделен производител или на национално равнище.

Държавите членки, които решат да извършват проверката на национално равнище, не може да включват в баланса за алкохола количествата, които не са предвидени за дестилация, и количествата, които са предназначени за разработване на продукти, различни от алкохол за промишлени или енергийни цели.

Член 46

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Национална програма за подпомагане за периода 2014—2018 г.Финансови години 2014—2018

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Ревизия №:

Причина: изменение, поискано от Комисията/изменение, поискано от държавата членка (3)

(1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(2)   Срок за уведомяване: 1 март и 30 юни.

(3)   Ненужното се зачерква.

A.    Описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели

(1)

 

a)  Информиране в държавите членки съгласно член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

б)  Популяризиране в трети държави съгласно член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(2)

 

a)  Преструктуриране и конверсия на лозя съгласно член 46, параграф 3, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

б)  Презасаждане на лозя поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, съгласно член 46, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(3)  Събиране на реколтата на зелено съгласно член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

(4)  Взаимоспомагателни фондове съгласно член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(5)  Застраховане на реколтата съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(6)  Инвестиции съгласно член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(7)  Иновации в лозаро-винарския сектор съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(8)  Дестилация на вторични продукти съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки (включително равнище на подпомагането):

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

Б.

Резултати от проведените консултации:

В.

Цялостна стратегия:

Г.

Оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план:

Д.

График за въвеждането на мерките:

Е.

Обща таблица за финансиране, подадена във формата от приложение II (да се посочи номерът на ревизията):

Ж.

Стратегически цели, показатели и количествени цели, които се използват за мониторинг и оценка:

З.

Предприети мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмата:

И.

Компетентни органи и структури, които отговарят за изпълнението на програмата

Й.

Уебсайт, на който са обществено достъпни националните нормативни актове във връзка с програмата за подпомагане:
ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

Национална програма за подпомагане за периода 2019—2023 г.Финансови години 2019—2023

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Ревизия №:

Причина: изменение, поискано от Комисията/изменение, поискано от държавата членка (3)

(1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(2)   Срок за уведомяване: 1 март и 30 юни.

(3)   Ненужното се зачерква.

A.    Описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели

(1)

 

a)  Информиране в държавите членки съгласно член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

б)  Популяризиране в трети държави съгласно член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(2)

 

a)  Преструктуриране и конверсия на лозя съгласно член 46, параграф 3, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

б)  Презасаждане на лозя поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, съгласно член 46, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(3)  Събиране на реколтата на зелено съгласно член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vi)  прилагане на стандартни таблици на единичните разходи/вноски в натура: да/не

  ако да: информация за метода на изчисление и годишно адаптиране:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

(4)  Взаимоспомагателни фондове съгласно член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(5)  Застраховане на реколтата съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(6)  Инвестиции съгласно член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

xii)  държавна помощ: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

(7)  Иновации в лозаро-винарския сектор съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки:

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

vii)  критерии за приоритет и тяхната относителна тежест:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

xi)  разграничаване спрямо други схеми на Съюза или национални схеми и система за проверка, въведена за избягване на двойно финансиране:

(8)  Дестилация на вторични продукти съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Въведено в програмата за подпомагане: да/не, ако да:

Описание на предложените мерки (включително равнище на подпомагането):

i)  предложена стратегия и количествени цели

ii)  бенефициери:

iii)  процедура за кандидатстване:

iv)  критерии за допустимост:

v)  допустими/недопустими разходи:

viii)  процедура за подбор:

ix)  срокове за извършване на плащанията към бенефициерите:

x)  авансови плащания: да/не, ако да: максимална ставка и условия:

Б.

Резултати от проведените консултации:

В.

Цялостна стратегия:

Г.

Оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план:

Д.

График за въвеждането на мерките:

Е.

Обща таблица за финансиране, подадена във формата от приложение II (да се посочи номерът на ревизията):

Ж.

Стратегически цели, показатели и количествени цели, които се използват за мониторинг и оценка:

З.

Предприети мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмата:

И.

Компетентни органи и структури, които отговарят за изпълнението на програмата

Й.

Уебсайт, на който са обществено достъпни националните нормативни актове във връзка с програмата за подпомагане:
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Финансово разпределение на националната програма за подпомагане за периода 2014—2018 г. ( 9 )(в хиляди евро)

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

Причина: изменение, поискано от Комисията/изменение, поискано от държавата членка (3)

 

 

Финансова година

 

Мерки

Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.а. —  Информиране в държавите членки

Член 45, параграф 1, буква а)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

1.б. —  Популяризиране в трети държави

Член 45, параграф 1, буква б)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

2.а. —  Преструктуриране и конверсия на лозя

член 46, параграф 3, букви а), б), г)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

2.б. —  Презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията

Член 46, параграф 3, буква в)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

3. —  Събиране на реколтата на зелено

Член 47

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

4. —  Взаимоспомагателни фондове

Член 48

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

5. —  Застраховане на реколтата

Член 49

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

6. —  Инвестиции

Член 50

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

7. —  Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 51

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

8. —  Дестилация на вторични продукти

Член 52

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

(*1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(*2)   Срок за уведомяване: 30 юни.

(*3)   Ненужното се зачерква.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Финансово разпределение на националната програма за подпомагане за периода 2019—2023 г. ( 10 )(в хиляди евро)

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

Причина: изменение, поискано от Комисията/изменение, поискано от държавата членка (3)

 

 

Финансова година

 

Мерки

Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.а. —  Информиране в държавите членки

Член 45, параграф 1, буква а)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

1.б. —  Популяризиране в трети държави

Член 45, параграф 1, буква б)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

2.а. —  Преструктуриране и конверсия на лозя

член 46, параграф 3, букви а), б), г)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

2.б. —  Презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията

Член 46, параграф 3, буква в)

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

3. —  Събиране на реколтата на зелено

Член 47

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

4. —  Взаимоспомагателни фондове

Член 48

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

5. —  Застраховане на реколтата

Член 49

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

6. —  Инвестиции

Член 50

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

7. —  Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 51

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

8. —  Дестилация на вторични продукти

Член 52

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

Предишно уведомление

 

 

 

 

 

 

Изменена сума

 

 

 

 

 

 

(*1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(*2)   Срок за уведомяване: 30 юни.

(*3)   Ненужното се зачерква.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Докладване за изпълнението на националната програма за подпомаганеФинансова година:

Дата на уведомлението:

Ревизия №:

Държава членка (1) :

(1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

A.

Обща оценка:

Б.

Условия и резултати от изпълнението на предложените мерки ( 11 )

(1)

 

а)  Информиране в държавите членки съгласно член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати ( 12 )

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

Държавна помощ:

б)  Популяризиране в трети държави съгласно член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати (12) 

Обем на износа по местоназначения (в hl):

Промяна в дяла на вината от държавата членка на чуждестранните пазари по целеви пазари:

Обем на износа по местоназначения (в hl):

Стойност на износа по местоназначения (в евро):

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

Държавна помощ:

(2)

 

а)  Преструктуриране и конверсия на лозя съгласно член 46, параграф 3, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

б)  Презасаждане на лозя поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, съгласно член 46, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

(3)  Събиране на реколтата на зелено съгласно член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати, включително промяна в запасите:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

(4)  Взаимоспомагателни фондове съгласно член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

(5)  Застраховане на реколтата съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Брой на застрахованите хектари в лозаро-винарския сектор в сравнение с другите земеделски земи:

Вид на финансираното застраховане:

Разходи по видове застраховане:

Брой на бенефициерите по видове застраховане:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

Държавна помощ:

(6)  Инвестиции съгласно член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

Държавна помощ:

(7)  Иновации в лозаро-винарския сектор съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението:

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

(8)  Дестилация на вторични продукти съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

Условия на изпълнението (включително равнище на подпомагането):

Резултати:

Осъществяване на целите, заложени в програмата за подпомагане:

В.

Заключения (и при необходимост — предвидени изменения)
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Технически данни относно националната програма за подпомагане за периода 2014—2018 г. ( 13 )(финансови суми в хиляди евро)

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

 

 

 

Финансова година

 

Мерки

Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014—2018 г.

 

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Общо Изпълнение + Прогноза

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.а. —  Информиране в държавите членки

Член 45, параграф 1, буква а)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

1.б. —  Популяризиране в трети държави

Член 45, параграф 1, буква б)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

2. —  Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 46

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

2.а. —  Презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията

Член 46, параграф 3, буква в)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

3. —  Събиране на реколтата на зелено

Член 47

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

4. —  Взаимоспомагателни фондове

Член 48

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Брой на новите фондове

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един фонд

 

 

 

 

 

 

5. —  Застраховане на реколтата

Член 49

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на финансираните застрахователни полици

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една застрахователна полица

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.а. —  Инвестиции

Член 50

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.б. —  Инвестиции в регионите за сближаване

Член 50, параграф 4, буква а)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.в. —  Инвестиции в региони, различни от регионите за сближаване

Член 50, параграф 4, буква б)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.г. —  Инвестиции в най-отдалечените региони

Член 50, параграф 4, буква в)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.д. —  Инвестиции на малките острови в Егейско море

член 50, параграф 4, буква г)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

7. —  Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 51

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

8. —  Дестилация на вторични продукти

Член 52

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите (дестилерии)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Винена утайка: Обхват на максималното подпомагане (EUR/об.%/hl)

 

 

 

 

 

 

Джибри: Обхват на максималното подпомагане (EUR/об.%/тон)

 

 

 

 

 

 

Дестилирана винена утайка (в hl)

 

 

 

 

 

 

Дестилирани джибри (в тонове)

 

 

 

 

 

 

Получен алкохол (в милиони hl)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за hl получен алкохол

 

 

 

 

 

 

(*1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(*2)   Срок за уведомяване: 1 март.
ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

Технически данни относно националната програма за подпомагане за периода 2019—2023 г. ( 14 )(финансови суми в хиляди евро)

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

 

 

 

Финансова година

 

Мерки

Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2019—2023 г.

 

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Изпълнение/Прогноза

Общо Изпълнение + Прогноза

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.а. —  Информиране в държавите членки

Член 45, параграф 1, буква а)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

1.б. —  Популяризиране в трети държави

Член 45, параграф 1, буква б)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

2. —  Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 46

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

2.а. —  Презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията

Член 46, параграф 3, буква в)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

3. —  Събиране на реколтата на зелено

Член 47

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общо обхваната площ (ha)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза (в евро/ha)

 

 

 

 

 

 

4. —  Взаимоспомагателни фондове

Член 48

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Брой на новите фондове

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един фонд

 

 

 

 

 

 

5. —  Застраховане на реколтата

Член 49

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на финансираните застрахователни полици

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една застрахователна полица

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.а. —  Инвестиции

Член 50

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.б. —  Инвестиции в регионите за сближаване

Член 50, параграф 4, буква а)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.в. —  Инвестиции в региони, различни от регионите за сближаване

Член 50, параграф 4, буква б)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.г. —  Инвестиции в най-отдалечените региони

Член 50, параграф 4, буква в)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

6.д. —  Инвестиции на малките острови в Егейско море

член 50, параграф 4, буква г)

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

Общ размер на държавната помощ

 

 

 

 

 

 

7. —  Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 51

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Общо разходи на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Брой на операциите

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за една операция

 

 

 

 

 

 

8. —  Дестилация на вторични продукти

Член 52

Общо разходи на Съюза

 

 

 

 

 

 

Брой на бенефициерите (дестилерии)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за един бенефициер

 

 

 

 

 

 

Винена утайка: Обхват на максималното подпомагане (EUR/об.%/hl)

 

 

 

 

 

 

Джибри: Обхват на максималното подпомагане (EUR/об.%/тон)

 

 

 

 

 

 

Дестилирана винена утайка (в hl)

 

 

 

 

 

 

Дестилирани джибри (в тонове)

 

 

 

 

 

 

Получен алкохол (в милиони hl)

 

 

 

 

 

 

Среден размер на финансовото участие на Съюза за hl получен алкохол

 

 

 

 

 

 

(*1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(*2)   Срок за уведомяване: 1 март.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Уведомление за мярка за популяризиране

Финансова година:

1.    Информиране в държавите членкиДържава членка:

Прогнози/изпълнение (1)

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

Бенефициери

Допустима мярка (член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Описание (3)

Целеви пазар

Период

Допустими разходи

(в евро)

от които финансово участие на Съюза

(в евро)

от които друго подпомагане от публични източници, ако има такова

(в евро)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Ненужното се зачерква.

(*2)   Срок за уведомяване: 1 март всяка година.

(*3)   Включително ако мярката за популяризиране е организирана в сътрудничество с една или повече други държави членки.

2.    Популяризиране в трети държавиДържава членка:

Прогнози/изпълнение (1)

Дата на уведомлението (2) :

Дата на предишното уведомление:

Номер на настоящата таблица с изменения:

Бенефициери

Допустима мярка (член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Описание (3)

Целеви пазар

Период

Допустими разходи

(в евро)

от които финансово участие на Съюза

(в евро)

от които друго подпомагане от публични източници, ако има такова

(в евро)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Ненужното се зачерква.

(*2)   Срок за уведомяване: 1 март всяка година.

(*3)   Включително ако мярката за популяризиране е организирана в сътрудничество с една или повече други държави членки.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Годишен доклад за извършените проверкиФинансова година:

Държава членка (1) :

Дата на уведомлението (2) :

Мярка (3) :

(1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(2)   Срок за уведомяване: 1 март.

(3)   За всяка мярка от програмата за подпомагане се попълва едно уведомление.

1.    Брой на проверкитеРазплащателна агенция

Наименование на единицата (1)

Общ размер на разпределеното подпомагане (бюджет)

Общ размер на заявеното подпомагане

Общ размер на изплатеното подпомагане

Брой на изплатените единици (1)

Общ брой на подадените заявления за подпомагане

Общ брой на заявленията, по които е изплатено подпомагане

Общ брой на бенефициерите

ПРОВЕРКИ

съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 и настоящия регламент

Административни проверки съгласно член 59, параграф 1

Проверки на място (2) съгласно член 59, параграф 2

(Авансови плащания)

(Окончателни плащания)

Общ брой на проверените заявления за подпомагане

Общ размер на проверените заявления за подпомагане

Извадка: подбор въз основа на анализ на риска (2)

Извадка: случаен подбор (2)

Брой на заявленията за подпомагане, подложени на проверка на място въз основа на анализ на риска

Размер на заявеното подпомагане, подложено на проверка на място въз основа на анализ на риска

Брой на заявленията за подпомагане, подложени на проверка на място чрез случаен подбор

Размер на заявеното подпомагане, подложено на проверка на място чрез случаен подбор

EUR

EUR

EUR

EUR

брой

брой

брой

брой

брой

EUR

брой

EUR

брой

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

РА_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РА_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   В зависимост от мярката, операцията или действието понятието „единица“ означава брой на операциите, хектари, тонове, литри и т.н.

(2)   Ако 100 % са подложени на проверки, всички данни се докладват в рубриката „Проверки на място въз основа на анализ на риска“.

2.    Резултати от проверкитеРазплащателна агенция

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ

Размер на намалението на подпомагането

(Регламент (ЕС) № 1306/2013,

член 64)

Административни проверки

Проверки на място

Брой на заявленията за подпомагане, в които при административна проверка са констатирани нередности (1)

Стойност на нередностите, открити при административна проверка (2)

Процент на грешка според сумата

Брой на заявленията за подпомагане, които съдържат нередности

Стойност на нередностите

Процент на грешка

Констатирани в извадка, формирана въз основа на анализ на риска

Констатирани в извадка, формирана чрез случаен подбор

Констатирани в извадка, формирана въз основа на анализ на риска

Констатирани в извадка, формирана чрез случаен подбор

Риск

Случаен подбор

Въз основа на административни проверки

Въз основа на проверки на място

Общ размер на намалението на подпомагането въз основа на административни проверки и проверки на място

брой

EUR

%

брой

брой

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

РА_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РА_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   В зависимост от мярката, операцията или действието понятието „единица“ означава брой на операциите, хектари, тонове, литри и т.н.

(2)   

— Ако при административна проверка се констатира нередност и същото искане за подпомагане е предмет на проверка на място, при която не се констатират никакви други нередности, нередността се отчита като констатирана при административната проверка.

— Ако при административна проверка се констатира предполагаема нередност и в интерес на по-нататъшното разследване се насрочи проверка на място, която потвърждава предполагаемата нередност, нередността се отчита като констатирана при административната проверка.

— Ако при административна проверка се констатира нередност и при проверка на място на същото заявление за подпомагане се констатира друга нередност, двете нередности се отчитат поотделно.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация за държавната помощ

относно държавната помощ, която вече е разрешена съгласно членове 107, 108 и 109 от Договора, относно държавната помощ, която е освободена от задължението за уведомяване, или относно използването на схема de minimis ( 15 )Държава членка (1) :

Съответен регион или съответни региони (ако е приложимо):

Дата на уведомлението (2) :

Код на мярката

Наименование на мярката за помощ

Правно основание на мярката

Продължителност на мярката за помощ

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Използва се съкращение съгласно Службата за публикации.

(*2)   Срок за уведомяване: 1 март всяка година.

Посочва се съответно:

 за мерките, обхванати от регламент за помощта de minimis: „Всяка помощ, предоставена съгласно тази мярка, е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти) или Регламент (ЕС) № 1408/2013 (първично производство)“ ( 16 ),

 за помощта, която е освободена от задължението за уведомяване: регистрационният номер (номер SA),

 за разрешената помощ: референтният номер на решението на Комисията за одобрение на държавната помощ, включително номерът на държавната помощ (номер SA), и референтният номер на писмото за одобрението,( 1 ) Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9).

( 4 ) Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1).

( 5 ) Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

( 6 ) Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета и Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7).

( 7 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

( 8 ) Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационна система в тази област и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56).

( 9 ) Сумите включват също разходи за операции, които са започнали в рамките на предходната петгодишна програма за периода 2009—2013 г. и за които плащанията ще бъдат извършени през третата петгодишна програма 2014—2018 г.

( 10 ) Сумите включват също разходи за операции, които са започнали в рамките на предходната петгодишна програма за периода 2014—2018 г. и за които плащанията ще бъдат извършени през третата петгодишна програма 2019—2023 г.

( 11 ) Попълват се само точките, които се отнасят до мерките, въведени в програмата за подпомагане.

( 12 ) Оценка на въздействието в технически, икономически, екологичен и социален план въз основа на критериите и количествените показатели, определени в представената програма с оглед на наблюдението и оценката.

( 13 ) Посочват се данните за изпълнението за финансовите години, за които вече са направени разходи, и прогнозните данни за текущата и следващите финансови години.

( 14 ) Посочват се данните за изпълнението за финансовите години, за които вече са направени разходи, и прогнозните данни за текущата и следващите финансови години.

( 15 ) Уведомлението, посочено в член 20, параграф 1 (Уведомление във връзка с държавна помощ).

( 16 ) Посочва се кой регламент се прилага.

Top