EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0006-20191114

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 януари 2016 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала Фукушима и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/2019-11-14

02016R0006 — BG — 14.11.2019 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/6 НА КОМИСИЯТА

от 5 януари 2016 година

за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 003, 6.1.2016 г., стp. 5)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2058 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2017 година

  L 294

29

11.11.2017

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1787 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2019 година

  L 272

140

25.10.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/6 НА КОМИСИЯТА

от 5 януари 2016 година

за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Приложно поле

▼M1

Настоящият регламент се прилага за фуражи и храни, включително храни с второстепенно значение, по смисъла на член 1 от Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета ( 1 ) („продуктите“) с произход или изпратени от Япония, с изключение на:

▼B

а) продукти, събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

б) пратки за лична консумация с фуражи и храни от животински произход, които попадат в обхвата на член 2 от Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията ( 2 );

в) пратки за лична консумация с фуражи и храни, които не са от животински произход, не са с търговска цел и са предназначени за физическо лице само за лична консумация и употреба. При наличие на съмнение тежестта на доказване пада върху получателя на пратката.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „пратка“ означава:

 за продукти, за които съгласно член 5 се изисква вземане на проби и анализ — дадено количество от фуражи или храни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание, придружавани от един и същ документ или документи, транспортирани с едно и също превозно средство и с произход от една и съща префектура на Япония,

 за останалите продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент — дадено количество от фуражи или храни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, придружавани от един и същ документ или документи, транспортирани с едно и също превозно средство и с произход от една или повече префектури на Япония, в границите, установени в декларацията по член 5.

Член 3

Внос в Съюза

Продуктите могат да се внасят в Съюза само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137

Продуктите отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение I.

Член 5

Декларация за определени продукти

▼M1

1.  Всяка пратка с фуражи и храни, посочени в приложение II и класирани в кодовете по КН, упоменати в приложение II, както и комбинираните фуражи и съставните храни, в които съдържанието на тези продукти е над 50 % и които са с произход или са изпратени от Япония, се придружава от валидна декларация, съставена и подписана в съответствие с член 6.

▼B

2.  С декларацията, посочена в параграф 1, се удостоверява, че продуктите отговарят на изискванията на действащото законодателство в Япония.

3.  С декларацията, посочена в параграф 1, също така се удостоверява, че:

а) продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г.; или

б) продуктът не е с произход и не е изпратен от една от префектурите, изброени в приложение II ( 3 ), за които се изискват вземане на проби и анализ на същия продукт; или

▼M1

в) продуктът е изпратен, но не е с произход от една от префектурите, изброени в приложение II, за които се изискват вземане на проби и анализ на същия продукт, нито е бил изложен на радиоактивност по време на транзита или преработката; или

▼B

г) продуктът е с произход от една от префектурите, изброени в приложение II, за които се изискват вземане на проби и анализ на същия продукт, и се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа; или

д) когато произходът на продукта или на негови съставки, чието съдържание в продукта е над 50 %, е неизвестен, продуктът се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа.

▼M2

4.  Рибата и продуктите от риболов, посочени в приложение II и уловени или събрани в крайбрежните води на префектура Фукушима, се придружават от декларацията, посочена в параграф 1, и от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа, независимо къде на брега са разтоварени продуктите.

▼B

Член 6

Съставяне и подписване на декларацията

1.  Декларацията по член 5 се съставя в съответствие с образеца в приложение III.

2.  За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви а), б) и в), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган или от упълномощен представител на инстанция, упълномощена от компетентния японски орган под ръководството и надзора на компетентния японски орган.

3.  За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви г) и д) и параграф 4, декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния японски орган и се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа.

Член 7

Идентификация

Всяка пратка с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в декларацията по член 5, в доклада за анализ, посочен в член 6, параграф 3, в общия документ за влизане или в общия ветеринарен входен документ, посочени в член 9, параграф 2, и във ветеринарно-санитарния сертификат, придружаващ пратката.

Член 8

Гранични инспекционни пунктове и определени гранични пунктове

1.  Пратки с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, се въвеждат в Съюза през определен граничен пункт по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията ( 4 ) („определения граничен пункт“).

2.  Параграф 1 не се прилага за пратки с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, попадащи в обхвата на Директива 97/78/ЕО на Съвета ( 5 ). Тези пратки се въвеждат в Съюза през граничен инспекционен пункт по смисъла на член 2, параграф 2, буква ж) от посочената директива.

Член 9

Предварително уведомление

1.  Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват за пристигането на всяка пратка с продукти, посочени в член 5, параграф 1.

2.  За целите на предварителното уведомление стопанските субекти в областта на храните и фуражите или техните представители попълват:

а) за продукти от неживотински произход: част I от общия документ за влизане (ОДВ), посочен в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 669/2009, като вземат предвид указанията за попълване на ОДВ, съдържащи се в приложение II към същия регламент; за целите на настоящия регламент клетка I.13 от ОДВ може да съдържа повече от един код на стоката;

б) за риба и продукти от риболов: общия ветеринарен входен документ (ОВВД), установен в приложение III към Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията ( 6 ).

Съответният документ се предава на компетентния орган на определения граничен пункт или на граничния инспекционен пункт най-малко два работни дни преди действителното пристигане на пратката.

Член 10

Официален контрол

1.  Компетентните органи на граничния инспекционен пункт или на определения граничен пункт извършват следните проверки на продуктите по член 5, параграф 1:

а) документални проверки на всички пратки;

б) проверки за идентичност на случаен принцип и физически проверки на случаен принцип, в това число лабораторен анализ за наличието на цезий-134 и цезий-137. Резултатите от анализа трябва да бъдат на разположение най-късно до пет работни дни.

2.  Ако резултатът от лабораторния анализ докаже, че гаранциите, представени в декларацията по член 5, са с невярно съдържание, декларацията се счита за невалидна и се приема, че пратката с фуражи и храни не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Член 11

Разходи

Всички разходи, произтичащи от предвидения в член 10 официален контрол, както и от мерки, предприети вследствие на установено несъответствие, са за сметка на стопанските субекти в областта на фуражите и храните.

Член 12

Допускане за свободно обращение

1.  Предварително условие за допускането за свободно обращение на всяка пратка с продукти по член 5, параграф 1 е стопанският субект в областта на фуражите или храните или негов представител да представи (на физически носител или по електронен път) на митническите органи ОДВ, надлежно попълнен от компетентния орган след извършването на всички официални проверки. Митническите органи допускат пратката за свободно обращение само ако има благоприятно решение от компетентния орган, посочено в клетка II.14 на ОДВ и удостоверено с положен подпис в клетка II.21 на ОДВ.

2.  Параграф 1 не се прилага за пратките с продукти, посочени в член 5, параграф 1, попадащи в обхвата на Директива 97/78/ЕО. Допускането за свободно обращение на тези пратки е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 136/2004.

Член 13

Продукти, които не отговарят на изискванията

Продуктите, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, не се пускат на пазара. Тези продукти се унищожават по безопасен начин или се връщат в Япония.

▼M2

Член 14

Преразглеждане

Настоящият регламент подлежи на преразглеждане преди 30 юни 2021 г.

▼B

Член 15

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 се отменя.

Член 16

Преходна разпоредба

Чрез дерогация от разпоредбите на член 3 продуктите могат да бъдат внесени в Съюза при следните условия:

а) ако отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014; и

б) ако са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент или са напуснали Япония след влизането в сила на настоящия регламент, но преди 1 февруари 2016 г., и са придружени от декларация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014, издадена преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ IМаксимално допустими нива за храни (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Храни за кърмачета и малки деца

Мляко и напитки на млечна основа

Минерална вода, подобни напитки и чаена отвара от неферментирали листа

Други храни

Общо количество цезий-134 и цезий-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)

(1)   За сушени продукти, предназначени за консумация след възстановяване на първоначалното им състояние, максимално допустимото ниво се прилага за възстановения и готов за консумация продукт.

(2)   С цел да се осигури съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) 2016/52.Максимално допустими нива за фуражи (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Фураж, предназначен за едър рогат добитък и коне

Фураж, предназначен за свине

Фураж, предназначен за домашни птици

Храни за риба (3)

Общо количество цезий-134 и цезий-137

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1)   Максимално допустимото ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.

(2)   С цел да се осигури съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) 2016/52.

(3)   С изключение на храни за декоративни риби.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Храни и фуражи, за които преди износ за Съюза се изисква вземане на проби и анализ за наличие на цезий-134 и цезий-137

а)    продукти с произход от префектура Фукушима:

 гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 и ex 2005 99 80 ,

 риба и продукти от риболов, класирани в кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10 , 1504 20 и 1604 с изключение на:

 

 риба от вида Seriola quinqueradiata (Seriola quinqueradiata) и от вида Seriola lalandi (Seriola lalandi), класирани в кодове по КН ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 5985, ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90 ,

 едра кехлибарена риба (Seriola dumerili), класирана в кодове по КН ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 5985, ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90 ,

 риба от вида Pagrus major (Pagrus major), класирана в кодове по КН 0302 85 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 5985, ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90 ,

 риба от вида Pseudocaranx dentex (Pseudocaranx dentex), класирана в кодове по КН ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 5985, ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90 ,

 тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis), класиран в кодове по КН ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 14 41 , ex 1604 14 48 и ex 1604 20 70 ,

 атлантическо-средиземноморска скумрия (Scomber japonicus), класирана в кодове по КН ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 и ex 1604 20 50 ,

  Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ,

 бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 07 09 99, ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 и 2005 91 00 ,

 елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ,

 (японска) райска ябълка (Diospyros sp.) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0810 70 00 , ex 0811 90 , ex 0812 90 и ex 0813 50 ;

б)    продукти с произход от префектура Мияги:

 гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 и ex 2005 99 80 ,

  Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ,

 бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 07 09 99, ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 и 2005 91 00 ,

 орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ,

 елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ;

в)    продукти с произход от префектура Гунма:

 гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 и ex 2005 99 80 ,

  Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ,

 елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ;

г)    продукти с произход от префектури Яманаши, Ямагата или Шизуока:

 гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 и ex 2005 99 80 ,

 елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ;

д)    продукти с произход от префектури Ибараки, Нагано или Ниигата:

 елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 и ex 0712 90 ;

е)    съставни продукти, в които съдържанието на продуктите, посочени в букви а) — д) от настоящото приложение, е над 50 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация за вноса в Съюза на

(продукт и държава на произход)

Код за идентификация на партидата Номер на декларацията

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

(упълномощен представител съгласно член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6)

ДЕКЛАРИРАМ, че (продуктите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6) от настоящата пратка, състояща се от: ………(описание на пратката, продукт, брой и вид на опаковките, бруто или нето тегло), натоварена в (място на товаренето) на (дата на товаренето) от (идентификация на превозвача)с местоназначение (населено място и държава)и произхождаща от предприятието ……(наименование и адрес на предприятието)

отговаря на изискванията на действащото законодателство в Япония относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137.

ДЕКЛАРИРАМ, че пратката съдържа:

 продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

 продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които не са с произход или изпратени от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт;

 продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са изпратени, но не са с произход от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и не са били изложени на радиоактивност по време на транзита;

 продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са с произход от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и от които е взета проба на (дата) и са подложени на лабораторен анализ на дата) в (наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е приложен;

 продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, с неизвестен произход или производен продукт от тях, или комбиниран фураж или съставна храна, в които съдържанието на тези продукти е над 50 % като съставка(и) с неизвестен произход, от които са взети проби на (дата), като същите са били подложени на лабораторен анализ на (дата) в (наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е приложен.

Съставено в на година.

Подпис и печат на упълномощения представител, посочен в член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6( 1 ) ОВ L 13, 20.1.2016 г., стр. 2.

( 2 ) Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1).

( 3 ) Списъкът на продуктите в приложение II не засяга изискванията на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).

( 5 ) Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

( 6 ) Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11).

Top