EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016L1919-20161104

Consolidated text: Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1919/2016-11-04

02016L1919 — BG — 04.11.2016 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2016 година

относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

(ОВ L 297, 4.11.2016 г., стp. 1)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 091, 5.4.2017, стp.  40 (2016/1919)
▼B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2016 година

относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арестЧлен 1

Предмет

1.  С настоящата директива се установяват общи минимални правила относно правото на правна помощ за:

а) заподозрени и обвиняеми лица в рамките на наказателното производство; както и

б) лица, за които е издадена европейска заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР („искани за предаване лица“).

2.  Настоящата директива допълва директиви 2013/48/ЕС и (ЕС) 2016/800. Настоящата директива не може да се тълкува в смисъл, който ограничава правата, предвидени в тези директиви.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на заподозрени и обвиняеми лица в рамките на наказателно производство, които имат право на достъп до адвокат съгласно Директива 2013/48/ЕС и които:

а) са задържани;

б) трябва да бъдат подпомагани от адвокат в съответствие с правото на Съюза или националното право; или

в) трябва или е позволено да присъстват на следствени действия или действия по събиране на доказателства, включително следните като минимум:

i) разпознаване;

ii) очна ставка;

iii) възстановка на местопрестъплението.

2.  Настоящата директива се прилага също така, при арест в изпълняващата държава членка, по отношение на искани за предаване лица, които имат право на достъп до адвокат съгласно Директива 2013/48/ЕС.

3.  Настоящата директива се прилага също така, при същите условия като предвидените в параграф 1, по отношение на лица, които първоначално не са били заподозрени или обвиняеми, но са се конституирали като такива в хода на разпит от полицейски или други правоохранителни органи.

4.  Без да се засяга правото на справедлив съдебен процес, по отношение на леки нарушения,

а) когато правото на държава членка предвижда налагане на санкция от орган, различен от съд, компетентен по наказателни дела, и налагането на тази санкция може да бъде обжалвано или отнесено към такъв съд; или

б) когато не може да бъде наложено наказание лишаване от свобода,

настоящата директива се прилага само за производства пред съд, компетентен по наказателни дела.

При всички случаи, настоящата директива се прилага когато е взето решение за задържане и по време на задържането, на всеки етап от производството до неговото приключване.

Член 3

Определение

За целите на настоящата директива „правна помощ“ означава финансиране от страна на държава членка на помощта от адвокат, осигуряваща упражняване на правото на достъп до адвокат.

Член 4

Правна помощ в наказателно производство

1.  Държавите членки гарантират, че заподозрени и обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да платят за помощ от адвокат, имат право на правна помощ, когато интересът на правосъдието изисква това.

2.  Държавите членки могат да извършват проверка на средствата, проверка на целесъобразността, или и двете, за да определят дали да се предостави правна помощ в съответствие с параграф 1.

3.  Когато държава членка извършва проверка на средствата, тя отчита всички релевантни и обективни фактори като доходи, капитал и семейно положение на съответното лице, както и разходите за помощта от адвокат и жизнения стандарт в тази държава членка, за да определи дали, в съответствие с приложимите критерии в тази държава членка, заподозреният или обвиняемият не разполага с достатъчно средства за заплащане на помощ от адвокат.

4.  Когато държава членка извършва проверка на целесъобразността, тя отчита тежестта на престъплението, сложността на случая и сериозността на санкцията, която би била наложена, за да определи дали интересът на правосъдието изисква предоставяне на правна помощ. Във всеки случай, проверката на целесъобразността се счита за удовлетворена в следните случаи:

а) когато заподозрян или обвиняем се яви пред компетентен съд или съдия с оглед вземане на решение относно задържане под стража на всеки етап на производството, попадащ в обхвата на настоящата директива; както и

б) по време на задържането.

5.  Държавите членки гарантират, че правна помощ се предоставя без ненужно забавяне и най-късно преди разпита от полицията, от друг правоприлагащ или съдебен орган, или преди следствените действия или действията по събиране на доказателства, посочени в буква в) от член 2, параграф 1 да бъдат извършени.

6.  Правна помощ се предоставя само за целите на наказателното производство, в рамките на което съответното лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление.

Член 5

Правна помощ в рамките на производството по европейската заповед за арест

1.  Изпълняващата държава членка гарантира, че исканите за предаване лица имат право на правна помощ от момента на арестуването им въз основа на европейска заповед за арест до предаването им или докато решението относно непредаването им влезе в сила.

2.  Издаващата държава членка гарантира, че исканите за предаване лица, за които има издадена европейска заповед за арест за целите на осъществяване на наказателно преследване, които упражняват правото си да им бъде назначен адвокат в издаващата държава членка, който да подпомага адвоката в изпълняващата държава членка в съответствие с член 10, параграфи 4 и 5 от Директива 2013/48/ЕС, имат право на правна помощ в издаващата държава за целите на такова производство в изпълняващата държава членка, доколкото правна помощ е необходима за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие.

3.  Правото на правна помощ по параграфи 1 и 2 може да зависи от извършването на проверка на средствата в съответствие с член 4, параграф 3, който се прилага mutatis mutandis.

Член 6

Решения относно предоставянето на правна помощ

1.  Решенията относно това дали да се предостави правна помощ и относно назначаването на адвокати се вземат без ненужно забавяне от компетентен орган. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че компетентният орган взема своите решения надлежно и при зачитане на правото на защита.

2.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица са уведомени писмено, ако са получили частичен или пълен отказ за предоставяне на правна помощ.

Член 7

Качество на услугите и обучението по правна помощ

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, включително по отношение на финансирането, за да гарантират, че:

а) съществува ефективна и с адекватно качество система за правна помощ; както и

б) услугите за правна помощ са с качество, което е адекватно за гарантиране на справедливостта на производствата, с надлежно зачитане на независимостта на юридическата професия.

2.  Държавите членки гарантират, че подходящо обучение се предоставя на всички служители, участващи във вземането на решения относно правната помощ в наказателното производство и в производство по европейска заповед за арест.

3.  Като се зачитат надлежно независимостта на юридическата професия и ролята на лицата, отговорни за обучението на адвокати, държавите членки предприемат подходящи мерки, за да насърчават осигуряването на подходящо обучение за адвокатите, които предоставят услуги за правна помощ.

4.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица имат право, при искане от тяхна страна, на замяна на адвоката, който е назначен да им предоставя услуги за правна помощ, когато това е оправдано от конкретните обстоятелства.

Член 8

Средства за правна защита

Държавите членки гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица разполагат с ефективни средства за правна защита съгласно националното право в случай на нарушаване на правата им по настоящата директива.

Член 9

Уязвими лица

Държавите членки гарантират, че при прилагането на настоящата директива се вземат предвид особените нужди на уязвими заподозрени, обвиняеми и искани за предаване лица.

Член 10

Предоставяне на данни и докладване

1.  До ►C1  5 май ◄ 2021 г., а след това на всеки три години държавите членки предоставят на Комисията наличните данни, които показват как са били прилагани правата по настоящата директива.

2.  До ►C1  5 май ◄ 2022 г. и след това на всеки три години, Комисията представя доклад относно изпълнението на настоящата директива на Европейския парламент и на Съвета. В своя доклад Комисията прави оценка на прилагането на настоящата директива по отношение на правото на правна помощ в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест.

Член 11

Запазване на нивото на закрила

Настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация от което и да е от правата и процесуалните гаранции, гарантирани от Хартата, ЕКПЧ или други релевантни разпоредби на международното право или правото на някоя от държавите членки, осигуряващи по-високо ниво на защита.

Член 12

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до ►C1  5 май ◄ 2019 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Top