EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0715-20170605

Consolidated text: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията от 11 май 2016 година за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2016) 2684)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/2017-06-05

02016D0715 — BG — 05.06.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/715 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2016 година

за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(нотифицирано под номер С(2016) 2684)

(ОВ L 125, 13.5.2016 г., стp. 16)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/801 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2017 от 8 май 2017 година

  L 120

26

11.5.2017
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/715 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2016 година

за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(нотифицирано под номер С(2016) 2684)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят мерки по отношение на някои плодове с произход от Аржентина, Бразилия, Южна Африка и Уругвай с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Phyllosticta citricarpa.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а) Phyllosticta citricarpa“ означава Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, наричан също Guignardia citricarpa Kiely в Директива 2000/29/ЕО;

▼M1

б) „посочените плодове“ означава плодовете от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди, различни от плодовете от Citrus aurantium L. и Citrus latifolia Tanaka.

▼BГЛАВА II

МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПЛОДОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛОДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИНДУСТРИАЛНА ПРЕРАБОТКА НА СОК

Член 3

Въвеждане в Съюза на посочените плодове, различни от плодове, предназначени изключително за индустриална преработка на сок

▼M1

1.  Чрез дерогация от част A, раздел I, точка 16.4, букви в) и г) от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО посочените плодове с произход от Аржентина, Бразилия, Южна Африка или Уругвай, различни от плодовете, предназначени изключително за индустриална преработка на сок, се въвеждат в Съюза в съответствие с членове 4—7 от настоящото решение.

▼B

2.  Параграф 1 от настоящия член се прилага, без да се засягат изискванията, определени в част A, раздел I, точки 16.1, 16.2, 16.3 и 16.5 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО.

Член 4

Въвеждане в Съюза на посочените плодове с произход от Бразилия

Посочените плодове с произход от Бразилия се въвеждат в Съюза само ако са придружени от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, в който в графата „Допълнителна декларация“ официално е посочено, че на мястото на производството не са били констатирани симптоми на Phyllosticta citricarpa от началото на последния вегетационен цикъл и че при подходяща официална проверка никой от плодовете, получени от мястото на производство, не е показал симптоми на вредителя.

Член 5

Въвеждане в Съюза на посочените плодове с произход от Южна Африка и Уругвай

В съответствие с член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО посочените плодове с произход от Южна Африка и Уругвай се придружават от фитосанитарен сертификат, в който в графата „Допълнителна декларация“ се включват следните елементи:

а) декларация, че посочените плодове произхождат от място на производство, подложено на третиране против Phyllosticta citricarpa, което е извършено в подходящо за целта време след началото на последния вегетационен цикъл;

б) декларация, че в мястото на производство е проведена подходяща официална проверка по време на вегетационния период и не са открити симптоми на Phyllosticta citricarpa по посочените плодове след началото на последния вегетационен цикъл;

в) декларация, че е взета проба в периода от пристигането на плодовете до тяхното опаковане в съоръженията за опаковане от поне 600 броя плодове от всеки вид на всеки 30 тона или част от това количество, като пробата е подбрана, доколкото е възможно, въз основа на възможните симптоми на Phyllosticta citricarpa и всички плодове от пробата, които показват симптоми, са били изследвани и за тях е било установено, че са свободни от посочения вредител;

г) по отношение на Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ в допълнение към декларациите, посочени в букви а), б) и в): декларация, че проба на всеки 30 тона или част от това количество е била изследвана за латентна инфекция и за нея е било установено, че е свободна от Phyllosticta citricarpa.

▼M1

Член 5а

Въвеждане в Съюза на посочените плодове с произход от Аржентина

В съответствие с член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО посочените плодове с произход от Аржентина се придружават от фитосанитарен сертификат, в който в графата „Допълнителна декларация“ се включват следните елементи:

а) декларация, че посочените плодове произхождат от място на производство, подложено на третиране против Phyllosticta citricarpa, което е извършено в подходящо за целта време след началото на последния вегетационен цикъл;

б) декларация, че в мястото на производство е проведена подходяща официална проверка по време на вегетационния период и не са открити симптоми на Phyllosticta citricarpa по посочените плодове след началото на последния вегетационен цикъл;

в) декларация, че е взета проба в периода от пристигането на плодовете до тяхното опаковане в съоръженията за опаковане от поне 600 броя плодове от всеки вид на всеки 30 тона или част от това количество, като пробата е подбрана, доколкото е възможно, въз основа на възможните симптоми на Phyllosticta citricarpa и всички плодове от пробата, които показват симптоми, са били изследвани и за тях е било установено, че са свободни от посочения вредител.

▼M1

Член 6

Изисквания относно проверките на посочените плодове с произход от Аржентина, Южна Африка и Уругвай на територията на Съюза

1.  Посочените плодове с произход от Аржентина, Южна Африка и Уругвай преминават визуална проверка на входния пункт или на местоназначението, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията ( 1 ). Тези проверки се извършват върху проби от поне 200 броя плодове от всеки вид от посочените плодове на партида от 30 тона или част от това количество, подбрани въз основа на възможните симптоми на Phyllosticta citricarpa.

▼B

2.  Ако по време на посочените в параграф 1 проверки бъдат открити симптоми на Phyllosticta citricarpa, присъствието на посочения вредител се потвърждава или отхвърля чрез изследване на плодовете, показващи симптоми.

3.  При потвърждаване на присъствието на Phyllosticta citricarpa на партидата, от която е взета пробата, се отказва въвеждане в Съюза.

Член 7

Изисквания за проследимост

За целите на проследимостта посочените плодове се въвеждат в Съюза само ако са изпълнени следните условия:

а) мястото на производство, съоръженията за опаковане, износителите и всеки оператор, през който преминават посочените плодове, са официално регистрирани за тази цел;

б) във всеки един момент от придвижването си от мястото на производство до входния пункт в Съюза посочените плодове се придружават от документи, издадени под надзора на съответната национална служба за растителна защита;

▼M1

в) по отношение на посочените плодове с произход от Аржентина, Южна Африка и Уругвай в допълнение към букви а) и б) е съхранена подробна информация за третиранията преди и след беритбата.

▼BГЛАВА III

МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПЛОДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИНДУСТРИАЛНА ПРЕРАБОТКА НА СОК

Член 8

Въвеждане в Съюза и придвижване на територията му на посочените плодове, предназначени изключително за индустриална преработка на сок

▼M1

1.  Чрез дерогация от част A, раздел I, точка 16.4, буква г) от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО посочените плодове с произход от Аржентина, Бразилия, Южна Африка или Уругвай, предназначени изключително за индустриална преработка на сок, се въвеждат и придвижват в Съюза само ако са спазени членове 9—17 от настоящото решение.

▼B

2.  Параграф 1 от настоящия член се прилага, без да се засягат изискванията, определени в част A, раздел I, точки 16.1, 16.2, 16.3 и 16.5 от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО.

Член 9

Фитосанитарни сертификати

1.  Посочените плодове се придружават от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО. Фитосанитарният сертификат съдържа следните елементи в графата „Допълнителна декларация“:

а) декларация, че посочените плодове произхождат от място на производство, подложено на подходящо третиране против Phyllosticta citricarpa, което е извършено в подходящо за целта време;

б) декларация, че е била извършена подходяща визуална проверка по време на опаковането и при нея не са открити симптоми на Phyllosticta citricarpa в посочените плодове, добити от мястото на производство;

в) думите „Плодове, предназначени изключително за индустриална преработка на сок“.

2.  Във фитосанитарния сертификат се включват идентификационните номера на контейнерите и уникалните номера на етикетите в отделните пакети, както е посочено в член 17.

Член 10

Изисквания за проследимост и придвижване на посочените плодове в третата държава на произход

За целите на проследимостта посочените плодове се въвеждат в Съюза само ако произхождат от официално регистрирано място на производство и е налице официална регистрация на придвижването на тези плодове от мястото им на производство до пункта на износ в Съюза. Кодът на регистрираната производствена единица се посочва в графата „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат, посочен в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО.

Член 11

Входни пунктове за посочените плодове

1.  Посочените плодове се въвеждат на входните пунктове, определени от държавата членка, на чиято територия се намират въпросните входни пунктове.

2.  Държавите членки съобщават на другите държави членки, на Комисията и на засегнатите трети държави достатъчно рано определените входни пунктове и наименованието и адреса на официалния орган на всеки входен пункт.

Член 12

Проверки във входните пунктове на посочените плодове

1.  Посочените плодове преминават визуални проверки от страна на отговорния официален орган във входния пункт.

2.  Ако по време на проверките бъдат открити симптоми на Phyllosticta citricarpa, присъствието на посочения вредител се потвърждава или отхвърля чрез изследвания. При потвърждение на присъствието на вредителя на партидата, от която е взета пробата, се отказва въвеждане в Съюза.

Член 13

Изисквания към вносителите

1.  Вносителите на посочените плодове съобщават данните на всеки контейнер преди неговото пристигане на входния пункт на отговорния официален орган в държавата членка, в която се намира входният пункт, и — където е приложимо — на отговорния официален орган на държавата членка, в която ще се извърши преработката.

В съобщението се посочва следната информация:

а) обемът на посочените цитрусови плодове;

б) идентификационните номера на контейнерите;

в) очакваната дата на въвеждане и входен пункт на Съюза;

г) наименованията, адресите и местонахождението на обектите, посочени в член 15.

2.  Вносителите информират отговорните официални органи, посочени в параграф 1, за всяка промяна в информацията, посочена в същия параграф, веднага след като узнаят за нея и при всички случаи преди пристигането на пратката на входния пункт.

Член 14

Придвижване на посочените плодове в Съюза

1.  Посочените плодове не могат да се придвижват към държава членка, различна от държавата членка, през която са били въведени в Съюза, освен в случаите, когато отговорните официални органи на засегнатата държава членка са съгласни да се извърши придвижването им.

2.  След като бъдат извършени проверките, посочени в член 12, посочените плодове директно и без забавяне се транспортират към обектите за преработка, посочени в член 15, или към склад. Всяко придвижване на посочените плодове става под надзора на отговорния официален орган на държавата членка, в която се намира входния пункт, и — където е целесъобразно — на държавата членка, в която ще се извърши преработката.

3.  Засегнатите държави членки сътрудничат, за да гарантират изпълнението на разпоредбата на настоящия член.

Член 15

Изисквания относно преработката на посочените плодове

1.  Посочените плодове се преработват на сок в обекти, разположени в райони, където не се произвеждат цитрусови плодове. Обектите се регистрират официално и се одобряват за целта от отговорния официален орган на държавата членка, в която се намират те.

2.  Отпадъците и страничните продукти от посочените плодове се използват или унищожават на територията на държавата членка, в която са били преработени плодовете, в район, където не се произвеждат цитрусови плодове.

3.  Отпадъците и страничните продукти се унищожават чрез дълбоко заравяне или се използват по метод, одобрен от официалния орган на държавата членка, в която посочените плодове са били преработени, под надзора на същия официален орган по начин, който не допуска никакъв възможен риск за разпространението на Phyllosticta citricarpa.

4.  В преработващият обект се пази документация за посочените плодове, които са били преработени, и тя се предоставя на отговорния официален орган на държавата членка, в която са преработени посочените плодове. В тази документация се съдържат номерата и отличителните знаци на контейнерите, обема на внесените посочени плодове, обема на унищожените или използваните отпадъци и странични продукти и подробни данни за използването или унищожаването им.

Член 16

Изисквания относно съхранението на посочените плодове

1.  Когато посочените плодове не се преработват незабавно, те се съхраняват в обект, регистриран и одобрен за целта от отговорния официален орган на държавата членка, в която се намира обектът.

2.  Партидите от посочените плодове трябва да могат да бъдат идентифицирани поотделно.

3.  Посочените плодове се съхраняват по начин, който не допуска какъвто и да било възможен риск за разпространението на Phyllosticta citricarpa.

Член 17

Контейнери, пакети и етикетиране

Посочените плодове се въвеждат и придвижват на територията на Съюза, ако са изпълнени следните условия:

а) поставени са в индивидуални пакети в контейнер;

б) на всеки контейнер и индивидуален пакет, посочени в буква а), е поставен етикет, съдържащ следната информация:

i) уникален номер на всеки индивидуален пакет;

ii) декларирано нето тегло на плодовете;

iii) маркировка, на която е посочено: „Плодове, предназначени изключително за индустриална преработка на сок“.ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Задължения за докладване

1.  До 31 декември на всяка година държавите членки вносителки предоставят на Комисията и на другите държави членки доклад с информация относно въведените в Съюза в съответствие с настоящото решение количества от посочените плодове през предходния вносен сезон.

2.  До 31 декември на всяка година държавите членки, на чиято територия посочените плодове се преработват на сок, предоставят на Комисията и на другите държави членки доклад, съдържащ всеки един от следните елементи:

а) количествата от посочените плодове, преработени на тяхна територия в съответствие с настоящото решение през предходния вносен сезон;

б) обема на унищожените отпадъци и на страничните продукти и подробна информация за метода на използване или унищожаване в съответствие с член 15, параграф 3.

3.  В доклада, посочен в параграф 1, се включват също така резултатите от фитосанитарния контрол на посочените плодове, извършен в съответствие с член 13, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО и настоящото решение.

Член 19

Нотификации

Държавите членки незабавно нотифицират на Комисията, на другите държави членки и на засегнатата трета държава потвърдените случаи на откриване на Phyllosticta citricarpa.

Член 20

Отмяна

Решение 2004/416/ЕО и Решение за изпълнение 2014/422/ЕС се отменят.

Член 21

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 юни 2016 г.

Член 22

Срок на действие

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 март 2019 г.

Член 23

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.( 1 ) Директива 2004/103/ЕО на Комисията от 7 октомври 2004 г. относно контрола за идентичност и проверките на фитосанитарното състояние на растенията, растителните продукти и други предмети, изброени в част Б от приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, които могат да бъдат извършвани на място, различно от входния пункт на Общността, или на място в непосредствена близост до него и за определяне на условията, свързани с тези проверки (ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16).

Top