Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — BG — 01.10.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2424 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 341, 24.12.2015 г., стp. 21)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (EC) 2017/1001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 година

  L 154

1

16.6.2017


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 071, 16.3.2016, стp.  322 (2015/2424)

►C2

Поправка, ОВ L 110, 26.4.2016, стp.  4 (2015/2424)

►C3

Поправка, ОВ L 267, 30.9.2016, стp.  1 (2015/2424)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2424 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

(текст от значение за ЕИП)▼M1 —————

▼B

Член 2

Регламент (ЕО) № 2868/95 се изменя, както следва:

1) Правило 1, параграф 3 се заличава.

2) Правило 2 се заличава.

3) Правило 4 се заличава.

4) Правило 5 се заличава.

5) Правило 5а се заличава.

6) Правило 9, параграф 3 се изменя, както следва:

а) в буква а) думите „Правила 1, 2 и 3“ се заменят с думите „Правила 1 и 3 и член 28 от Регламента“;

б) в буква б) позоваването на „правило 4, буква б)“ се заменя с позоваване на „член 26, параграф 2 от Регламента“.

▼C2

6a) В правило 10, параграф 1 препратката към „правило 4, буква в)“ се заменя с препратка към „член 38, параграф 2 от регламента“.

▼B

7) Правило 11, параграф 2 се заличава.

8) Правило 12, буква к) се заличава.

▼C2

8a) Правило 23 се заличава.

8б) В правило 24, параграф 1 препратката към „правило 84, параграф 2“ се заменя с препратка към „член 87, параграф 2 от регламента“.

▼B

9) Дял IV се заличава.

▼C2

9a) В правило 47 препратката към „правило 84, параграф 2“ се заменя с препратка към „член 87, параграф 2 от регламента“.

▼B

10) В правило 62, параграф 2 думите „в Общността“ се заменят с „в Европейското икономическо пространство“.

11) В правило 71, параграф 1, думите „в Общността“ се заменят с „в Европейското икономическо пространство“.

12) Правило 76, параграф 2 се заличава.

13) Правило 78 се изменя, както следва:

а) в параграф 2, буква в) думите „в Общността“ се заменят с „в Европейското икономическо пространство“;

б) в параграф 2, буква б), параграфи 3 и 5, думите „държава членка“ и „държави членки“ се заменят с думите „държава — членка на Европейското икономическо пространство“ и „държави — членки на Европейското икономическо пространство“ съответно.

14) Правило 84 се заличава.

15) Правило 87 се заличава.

16) В дял XI, част К се заличава.

▼C2

16a) В правило 93, параграф 1 изразът „, а в противен случай се прилага правило 89“ се заличава.

16б) В правило 93, параграф 3 думите „и правило 88“ се заличават.

▼B

17) Правило 112, параграф 2 се заличава.

▼C2

17a) В правило 115, параграф 6 препратката към „правило 112, параграф 2“ се заличава.

17б) В правило 121, параграф 3, втора алинея препратката към „правило 112, параграф 2“ се заличава.

▼B

Член 3

Регламент (ЕО) № 2869/95 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се разбират като позовавания на Регламент (ЕО) № 207/2009 и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 23 март 2016 г.

▼C3

Следните точки от член 1 на настоящия регламент се прилагат считано от 1 октомври 2017 г.:

точка 8; точка 18, с изключение на параграф 5б от член 17 от Регламент (ЕО) No 207/2009; точки 19, 20, 21, 22, 23, 24, точка 26, доколкото се отнася до член 26, параграф 1, буква г) и член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 29, точка 30, доколкото се отнася до член 30, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 31, доколкото се отнася до член 33, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 32, доколкото се отнася до член 34, параграфи 1a, 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точки 33, 34, точка 35, доколкото се отнася до член 37, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 37, доколкото се отнася до член 39, параграф 1, второ изречение и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 43, доколкото се отнася до член 44, параграфи 2, 3, 4a и 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 46, доколкото се отнася до член 48, параграф 5, трето изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 47 доколкото се отнася до член 48а, параграф 1, първа алинея и параграфи 2—5 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 48, доколкото се отнася до член 49, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 49, доколкото се отнася до член 50, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точки 61, 62, 63, точка 64, доколкото се отнася до член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 67, с изключение на член 74б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 68, точка 71, доколкото се отнася до член 78, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 72, доколкото се отнася до член 79, параграфи 1—4 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 73, с изключение на член 79б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 и член 79в, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 74, доколкото се отнася до член 80, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 75, доколкото се отнася до член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 76, доколкото се отнася до член 82а, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 77; точка 78, доколкото се отнася до член 85, параграфи 1, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 80, доколкото се отнася до член 87, параграф 2, буква м) и параграф 3, буква ш) от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 84, доколкото се отнася до член 89, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 97 с изключение на член 113, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 98; точка 102, доколкото се отнася до член 119, параграфи 5, 5a, 6, 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 103; точка 108, доколкото се отнася до член 128, параграф 4, буква о) от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 111, доколкото се отнася до член 132, параграф 2, трето изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 113; точка 125; точка 126, доколкото се отнася до член 147, параграфи 1 и 3—8 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 127, доколкото се отнася до член 148а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009; параграф 128, доколкото се отнася до член 149 параграфи 1, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 129, доколкото се отнася до член 153 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 130, доколкото се отнася до член 153а, параграфи 1—5 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 132, с изключение на параграф 3 от член 154а от Регламент (ЕО) No 207/2009; точка 135, доколкото се отнася до член 158, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 136; точка 137, доколкото се отнася до член 159, параграфи 4—9 от Регламент (ЕО) № 207/2009; точка 138, доколкото се отнася до член 161, параграфи 3—5 от Регламент (ЕО) № 207/2009; и точка 139.

▼B

Член 1, точка 108 от настоящия регламент ►C1  , доколкото се отнася до член 124, параграф 1, буква з) и член 128, параграф 4, буква н) от Регламент (ЕО) № 207/2009, се прилага от датата, на която влиза в сила решението, предвидено в член 124, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009, или ►C3  12 месеца след посочената в първа алинея от настоящия член дата, ◄ в зависимост от това кое настъпи по-рано. До тази дата посочените в член 124, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 207/2009 правомощия ◄ се упражняват от изпълнителния директор.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вмъква се следното приложение:
„ПРИЛОЖЕНИЕ -I

РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ

А. По реда на настоящия регламент на Службата се заплащат следните такси (в евро):

1. Основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка на ЕС (член 26, параграф 2):

1 000 EUR

2. Основна такса за подаване по електронен път на заявка за индивидуална марка на ЕС (член 26, параграф 2):

850 EUR

3. Такса за индивидуална марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 26, параграф 2):

50 EUR

4. Такса за индивидуална марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 26, параграф 2):

150 EUR

5. Основна такса за подаване на заявка за колективна или сертификатна марка на ЕС (член 26, параграф 2 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3:

1 800 EUR

6. Основна такса за подаване по електронен път на заявка за колективна или сертификатна марка на ЕС (член 26, параграф 2 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

1 500 EUR

7. Такса за колективна или сертификатна марка на ЕС за втори клас стоки и услуги: (член 26, параграф 2 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

50 EUR

8. Такса за колективна или сертификатна марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 26, параграф 2 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

150 EUR

9. Такса за търсене на заявка за марка на ЕС (член 38, параграф 2) или на международна регистрация, посочваща Съюза (член 38, параграф 2 и член 155, параграф 2): 12 EUR, умножена по броя на ведомствата за индустриална собственост, посочени в член 38, параграф 2; тази сума и последващите промени се публикуват от Службата в нейния Официален вестник.

10. Такса за възражение (член 41, параграф 3):

320 EUR

11. Основна такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС (член 47, параграф 3):

1 000 EUR

12. Основна такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС по електронен път (член 47, параграф 3):

850 EUR

13. Такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 47, параграф 3):

50 EUR

14. Такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 47, параграф 3):

150 EUR

15. Основна такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС (член 47, параграф 3 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

1 800 EUR

16. Основна такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС по електронен път (член 47, параграф 3 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

1 500 EUR

17. Такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 47, параграф 3 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

50 EUR

18. Такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС за стоки и услуги след втори клас (член 47, параграф 3 и член 66, параграф 3 или член 74а, параграф 3):

150 EUR

19. Допълнителна такса за закъсняло плащане на таксата за подновяване или за закъсняло подаване на искането за подновяване (член 47, параграф 3): 25 % от закъснялата такса за подновяване, но не повече от 1 500 EUR

20. Такса за искане за отмяна или за обявяване на недействителност (член 56, параграф 2):

630 EUR

21. Такса за подаване на жалба (член 60, параграф 1):

720 EUR

22. Такса за подаване на искане за restitutio in integrum (член 81, параграф 3):

200 EUR

23. Такса за молба за преобразуване на заявка за марка на ЕС или на марка на ЕС (член 113, параграф 1, във връзка също с член 159, параграф 1):

а) в заявка за национална марка,

б) в регистрация с посочване на държава членка, страна по Мадридския протокол:

200 EUR

24. Такса за продължаване на производството (член 82, параграф 1):

400 EUR

25. Такса за обявяване на разделяне на регистрирана марка на ЕС (член 49, параграф 4) или на заявка за марка на ЕС (член 44, параграф 4):

250 EUR

26. Такса за заявка за регистрация на лицензия или друго право върху регистрирана марка на ЕС (до 1 октомври 2017 г. — правило 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95, и от тази дата — член 22а, параграф 2) или върху заявка за марка на ЕС (до 1 октомври 2017 г. — правило 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95, и от тази дата — член 22а, параграф 2):

а) предоставяне на лицензия;

б) прехвърляне на лицензия;

в) учредяване на вещно право;

г) прехвърляне на вещно право;

д) принудително изпълнение:

200 EUR на регистрация, но при подаване на повече от едно искание в една и съща заявка или по едно и също време, общата сума не надхвърля 1 000 EUR

27. Такса за отмяна на регистрация на лицензия или друго право (до 1 октомври 2017 г. — правило 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95, и от тази дата — член 24а, параграф 3): 200 EUR за всяка отмяна, но когато са подадени повече от едно искане в една и съща заявка или по едно и също време, общата сума не надхвърля 1 000 EUR

28. Такса за промяна на регистрирана марка на ЕС (член 48, параграф 4):

200 EUR

29. Такса за издаване на копие от заявката за марка на ЕС (член 88, параграф 7), копие от удостоверение за регистрация (член 45, параграф 2) или извлечение от регистъра (член 87, параграф 7):

а) незаверено копие или извлечение:

10 EUR

б) заверено копие или извлечение:

30 EUR

30. Такса за проверка на досиетата (член 88, параграф 6):

30 EUR

31. Такса за издаване на копие на документите от досиетата (член 88, параграф 7):

а) незаверено копие:

10 EUR

б) заверено копие:

30 EUR

плюс за всяка страница, надхвърляща 10

1 EUR

32. Такса за съобщаване на съдържаща се в дадено досие информация (член 88, параграф 9):

10 EUR

33. Такса за преразглеждане на определянето на процедурните разноски, които подлежат на възстановяване (до 1 октомври 2017 г. — правило 94, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95, и от тази дата — член 85, параграф 7):

100 EUR

34. Такса за подаване на международна заявка в Службата (до 1 октомври 2017 г. — член 147, параграф 5, и от тази дата — член 147, параграф 4):

300 EUR

Б. Такси, които се заплащат на Международното бюро

I.   Индивидуални такси за международна регистрация, посочваща Съюза.

1. От заявителя за международна регистрация, посочваща Съюза, се изисква да заплати на Международното бюро индивидуална такса за посочване на Европейския съюз в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

2. От притежателя на международна регистрация, който подава молба за териториално разширяване, посочваща Съюза след международната регистрация, се изисква да заплати на Международното бюро индивидуална такса за посочването на Европейския съюз в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

3. Размерът на таксите по B.I.1 or B.I.2 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на СОИС съгласно правило 35, точка 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:

а) за индивидуална марка: 820 EUR плюс, където е приложимо, 50 EUR за втори клас стоки и услуги и 150 EUR за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас;

б) за колективна или сертификатна марка: 1 400 EUR плюс, където е приложимо, 50 EUR за втори клас стоки и услуги и 150 EUR за всеки клас стоки и услуги след втори клас.

II.   Индивидуални такси за подновяване на международна регистрация, посочваща Европейския съюз

1. От притежателя на международна регистрация, посочваща Европейския съюз, се изисква да заплати на Международното бюро като част от таксата за подновяване на международната регистрация индивидуална такса за посочване на Европейския съюз в съответствие с член 8, параграф 7 от Мадридския протокол.

2. Размерът на таксите по B.II.1 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на СОИС съгласно правило 35, точка 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:

а) за индивидуална марка: 820 EUR плюс, където е приложимо, 50 EUR за втори клас стоки и услуги и 150 EUR за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас;

б) за колективна или сертификатна марка: 1 400 EUR плюс, където е приложимо, 50 EUR за втори клас стоки и услуги и 150 EUR за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас.“
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕО) № 2869/95

Регламент (ЕО) № 207/2009

Член 1

Член 2

Приложение -I, част A, точки 1 — 34

Член 3

Член 144, параграф 1

Член 4

Член 144, параграф 2

Член 5, параграф 1

Член 144а, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 2

Член 144а, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 3

Член 144а, параграф 1, трета алинея

Член 6

Член 144а, параграф 1, четвърта алинея

Член 7, параграф 1

Член 144а, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 144а, параграф 3

Член 8

Член 144б

Член 9

Член 144в, параграфи 1 и 2

Член 10

Член 144в, параграф 4

Член 11

Приложение -I, част Б(I), точки 1 — 3

Член 12

Приложение -I, част Б(II), точки 1 и 2

Член 13

Член 14

Член 15

Top