EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20180628

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2018-06-28

02015R2403 — BG — 28.06.2018 — 002.003


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2015 година

за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 333, 19.12.2015 г., стp. 62)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1204 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2017 година

  L 173

12

6.7.2017

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/337 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2018 година

  L 65

1

8.3.2018


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 186, 27.5.2021, стp.  35 (2018/337)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2015 година

за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Обхват

▼M2

1.  
Настоящият регламент се прилага за огнестрелните оръжия от всички категории, изброени в част II от приложение I към Директива 91/477/ЕИО.

▼B

2.  
Настоящият регламент не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на неговото прилагане, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара.

Член 2

Лица и субекти, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия

Дезактивирането на огнестрелни оръжия се извършва от публични или частни субекти или от физически лица, на които е разрешено съгласно националното законодателство да извършват такава дейност.

Член 3

Проверка и удостоверяване на дезактивирането на огнестрелни оръжия

▼C1

1.  
Държавите членки определят компетентен публичен орган, който да проверява дали дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I („проверяващия субект“).

▼B

2.  
Когато на проверяващия субект е разрешено също така да дезактивира огнестрелни оръжия, държавите членки гарантират, че в рамките на субекта е налице ясно разделение на тези задачи и на лицата, които ги извършват.
3.  
Комисията публикува на интернет страницата си списък на проверяващите субекти, определени от държавите членки, включително подробна информация относно тях, както и символите им и данни за връзка с тях.
4.  
Когато дезактивирането на огнестрелните оръжия е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I, проверяващият субект издава на собственика на огнестрелното оръжие сертификат за дезактивиране в съответствие с образеца, посочен в приложение III. Цялата информация, включена в сертификата за дезактивиране, се представя и на езика на държавата членка, в която е издаден сертификатът, и на английски език.
5.  
Собственикът на дезактивираното оръжие съхранява постоянно сертификата за дезактивиране. Ако дезактивирането оръжие бъде пуснато на пазара, то се придружава от сертификата за дезактивиране.
6.  
Държавите членки гарантират, че данните на сертификатите, издадени за дезактивиране на огнестрелни оръжия, се съхраняват в продължение на поне 20 години, като се посочва датата на дезактивирането и номерът на сертификата.

Член 4

Искания за съдействие

Всяка държава членка може да потърси съдействие от субектите, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия или които са определени за проверяващи субекти от друга държава членка, с цел съответно извършване или проверка на дезактивирането на огнестрелно оръжие. При условие че искането бъде прието, в случаите когато то се отнася до проверката на дезактивирането на огнестрелно оръжие, проверяващият субект, който оказва съдействие, издава сертификат за дезактивиране в съответствие с член 3, параграф 4.

▼M2

Член 5

Маркировка на дезактивираните оръжия

Върху дезактивираните оръжия се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение II, за да се покаже, че те са били дезактивирани в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I. Маркировката се нанася от проверяващия субект върху всички основни компоненти, модифицирани за дезактивирането на огнестрелното оръжие, и трябва да отговаря на следните критерии:

а) 

да бъде ясно видима и неотстранима;

б) 

да носи информация за държавата членка, в която е извършено дезактивирането, и за проверяващия субект, който го е удостоверил;

в) 

оригиналният(те) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазва(т).

▼B

Член 6

Допълнителни мерки за дезактивиране

1.  
Държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки за дезактивиране на огнестрелни оръжия на своя територия, които излизат извън техническите спецификации, определени в приложение I.
2.  
Заедно с комитета, създаден с Директива 91/477/ЕИО, Комисията редовно прави анализ на евентуалните допълнителни мерки, приети от държавите членки, и разглежда въпроса за навременното преразглеждане на техническите спецификации, определени в приложение I.

Член 7

Прехвърляне на дезактивирани огнестрелни оръжия в рамките на Съюза

1.  
Дезактивирани огнестрелни оръжия могат да се прехвърлят към друга държава членка, при условие че имат нанесена общата уникална маркировка и се придружават от сертификат за дезактивиране в съответствие с настоящия регламент.
2.  
Държавите членки признават сертификатите за дезактивиране, издадени от друга държава членка, ако те отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Държавите членки, които са въвели допълнителни мерки в съответствие с член 6, обаче могат да изискват доказателства, че дезактивираното огнестрелно оръжие, което предстои да бъде прехвърлено на тяхна територия, съответства на тези допълнителни мерки.

Член 8

Изисквания за нотифициране

Държавите членки нотифицират на Комисията всички мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и всички допълнителни мерки, въведени в съответствие с член 6. За тази цел държавите членки прилагат процедурата за нотифициране, установена в Директива (ЕС) 2015/1535.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия

— 
Операциите за дезактивиране, които трябва да се извършат при привеждане на огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на три таблици:
— 
в таблица I е даден списък на различните видове огнестрелни оръжия,
— 
в таблица II са посочени общите принципи, които трябва да бъдат спазвани при привеждането на огнестрелните оръжия в състояние на необратима нефункционалност,
— 
в таблица III са описани специфичните операции за отделните видове огнестрелни оръжия, чрез които те се привеждат в състояние на необратима нефункционалност.
— 
Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да създават невъзможност за тяхното реактивиране с използване на обикновени инструменти.
— 
Техническите спецификации относно дезактивирането на огнестрелни оръжия са насочени към дезактивирането на основните компоненти на огнестрелните оръжия, както те са дефинирани в Директива 91/477/ЕИО Техническите спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия, определени в приложение I, се отнасят също и за дезактивирането на цеви за смяна, които, бидейки самостоятелни предмети, са свързани в техническо отношение с подлежащото на дезактивиране огнестрелно оръжие и са предназначени да бъдат монтирани на него.
— 
С цел да се гарантира правилно и единно прилагане на операциите по дезактивиране на огнестрелни оръжия, Комисията трябва да разработи дефиниции в сътрудничество с държавите членки.

Таблица I

Списък на видовете огнестрелни оръжияВидове огнестрелни оръжия

1

Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2

Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)

3

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

4

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7

Автоматични огнестрелни оръжия: напр. автомати, картечници (картечни пистолети), автоматични пистолети

8

Преднозарядни огнестрелни оръжия, включително с чупеща се цев (без револвери с барабанно зареждане)

Таблица II

Общи принципи

Необходимо е да се предотврати възможността за разглобяване на основните компоненти на огнестрелните оръжия чрез заваряване, залепване (bonding) или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

В зависимост от националното законодателство този процес може да се извърши след проверката от националния орган.

Твърдост на влаганите елементи: Дезактивиращият стопански субект трябва да осигури по отношение на използваните щифтове/запушалки/пръти да са с твърдост поне 40 HRC, както и да използва за заваряването материал, осигуряващ трайно и реално съединение.

Таблица III

Специфични операции за отделните видове огнестрелни оръжия1.  ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУАВТОМАТИЧНИ)

1.1

Цев (barrel): Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

1.2

Цев: За всички пистолети с изключение на тези с чупеща се цев е необходимо да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

1.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

1.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 1.2.

1.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към пистолета, се прилагат операции 1.1 — 1.4 и 1.19, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

1.6

Затвор (breech block)/затворна глава (bolt head): Ударникът се отстранява или скъсява.

1.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

1.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

1.9

Затворен блок (slide): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.

1.10

Затворен блок: Ударникът се отстранява.

1.11

Затворен блок: Заключващите зъбци в затворния блок се отстраняват.

1.12

Затворен блок: Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.

1.13

Затворен блок: Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.

1.14

Затворна рама (frame)/цевна кутия (receiver): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

1.15

Затворна рама/цевна кутия: Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

1.16

Спусков механизъм (trigger mechanism): Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

1.17

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

1.18

Автоматична система (automatic system): Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

1.19

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

1.20

Пълнители (magazines): Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

1.21

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

1.22

Заглушител (silencer/suppressor): Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

1.23

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.2.  РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

2.1

Цев: Прави се надлъжен прорез (с широчина > 

image

 калибър; дължина: минимум

image

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).

2.2

Цев: Пробива се отвор и през двете страни на цевта (близо до съединителния конус на цевта) и в него трябва да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от калибъра, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се заварява здраво запушалка от закалена стомана (с дължина минимум половината от дължината на камерата на барабана) в цевта, като запушалката се разполага така, че да започва от страната на барабана.

2.3

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към затворната рама чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 2.2.

2.4

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 2.1 — 2.3, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

2.5

Барабан (cylinder): Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му чрез машинна обработка. Отстранява се възможно най-голяма част от вътрешните стени, в идеалния случай по целия диаметър, но без да се засегне външната стена.

2.6

Барабан: Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не може да се изважда или се прилагат други подходящи мерки, като например щифтово съединение, които да правят неговото изваждане невъзможно.

2.7

Барабан: За барабаните за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилага операция 2.5. Освен това възможността барабанът да бъде монтиран на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

2.8

Затворна рама/цевна кутия: Отворът за ударника се разширява до размер, три пъти по-голям от първоначалния размер.

2.9

Затворна рама/цевна кутия: Ударникът се отстранява или скъсява.

2.10

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

2.11

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

2.12

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

2.13

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.3.  ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ)

3.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

3.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.

3.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

3.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 3.2.

3.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 3.1 — 3.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

3.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

3.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

3.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

3.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

3.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

3.11

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

3.12

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.4.  ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ)

4.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина >

image

калибър; дължина: минимум

image

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта (forcing cone).

4.2

Цев: В патронника трябва да бъде здраво заварена плътно прилягаща запушалка с дължина поне 2/3 от дължината на камерата, като тя следва да бъде разположена възможно най-близо до задната част на цевта.

4.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

4.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

4.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 4.1 — 4.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

4.6

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

4.7

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

4.8

Затворна кутия: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който да е най-малко 10 mm или да е равен на диаметъра на челото на затвора.

4.9

Затворна кутия: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

4.10

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

4.11

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.5.  ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)

5.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включен в цевта патронник се прави надлъжен прорез (с широчина >

image

калибър; дължина: минимум

image

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

5.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

5.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

5.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 5.2.

5.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 5.1 — 5.4, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

5.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

5.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

5.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

5.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

5.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

5.11

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

5.12

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

5.13

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

5.14

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

5.15

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.6.  ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗНИ)

6.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника). За огнестрелни оръжия без включена в цевта камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 

image

 калибър; дължина: минимум

image

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

6.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към затворната кутия. Като алтернативна възможност се вкарва и здраво се заварява в патронника запушалка с размера на патрона.

6.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

6.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 6.2.

6.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 6.1 — 6.4 и 6.12, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

6.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

6.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

6.9

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

6.10

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

6.11

Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

6.12

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

6.13

Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване; залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.14

Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

6.15

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

6.16

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

6.17

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, прокарват се един или няколко щифта през пълнителя, патронника и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

6.18

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

6.19

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.7.  АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ

7.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на патронника, когато има такъв (широчина: > 

image

 калибър; дължина: за нарезните цеви — три пъти дължината на патронника, и за гладкостенните цеви — два пъти дължината на патронника).

7.2

Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор и през двете стени на патронника, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия. Като алтернативна възможност в патронника се вкарва и здраво се заварява запушалка с размера на патрона.

7.3

Цев: Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

7.4

Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност. За тази цел може да се използва щифтът, използван в операция 7.2.

7.5

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 7.1 — 7.3, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.6

Затвор/затворна глава: Ударникът се отстранява или скъсява.

7.7

Затвор/затворна глава: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора. Всички заключващи зъбци трябва да бъдат отстранени или значително отслабени.

7.8

Затвор/затворна глава: Отворът за ударника се заварява.

7.9

Затворен блок (за автоматични пистолети): Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отстранен материал по цялото чело на затвора.

7.10

Затворен блок (за автоматични пистолети): Ударникът се отстранява.

7.11

Затворен блок (за автоматични пистолети): Заключващите зъбци в затворния блок се отстраняват.

7.12

Затворен блок (за автоматични пистолети): Когато е приложимо, вътрешната част на зацепващия ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, намиращ се в затворния блок, се отнема машинно под ъгъл в интервала между 45 градуса и 75 градуса.

7.13

Затворен блок (за автоматични пистолети): Ако затворът може да се отделя от тялото на затворния блок, дезактивираният затвор трябва да бъде трайно фиксиран към тялото на затворния блок.

7.14

Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Отстранява се подавачът на патрони, ако има такъв.

7.15

Затворна рама/цевна кутия (за автоматични пистолети): Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

7.16

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

7.17

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

7.18

Автоматична система: Газовото бутало, газовата тръба и газовото отверстие се унищожават посредством срязване или заваряване.

7.19

Автоматична система: Ако няма газово бутало, газовата тръба се отстранява. Ако цевта се използва като газово бутало, дезактивираната цев се заварява към гнездото. Във всички случаи, при които има газоотвеждащ отвор, той трябва да се затвори чрез заваряване.

7.20

Автоматична система: Челото на затвора се отнема машинно или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо първоначалния ъгъл на челото. Необходимо е да бъде отнет материал по цялата повърхност на челото на затвора и другаде, така че масата на затвора/болтовия затвор да бъде намалена с минимум 50 % от първоначалната маса. Затворът трайно се фиксира към огнестрелното оръжие чрез заваряване; залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.21

Автоматична система: В случаите, при които затворните глави са вградени в носач на болтовия затвор, носачът трябва да бъде намален с минимум 50 %. Затворната глава трябва да бъде трайно фиксирана към носача и носачът трябва да бъде трайно фиксиран към огнестрелното оръжие чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

7.22

Пълнители: Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката, в зависимост от вида на оръжието, с цел предотвратяване на отстраняването му.

7.23

Пълнители: Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се използват подходящи мерки, или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

7.24

Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, се прокарват един или няколко щифта през пълнителя, камерата и затворната рама, така че те да бъдат трайно свързани помежду си. Съединението се закрепва чрез заваряване.

7.25

Заглушител: Трайно се предотвратява възможността за сваляне на заглушителя чрез използване на щифт от закалена стомана или чрез заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност, ако заглушителят е част от оръжието.

7.26

Заглушител: Отстраняват се всички вътрешни части на заглушителя (за които това е възможно) и техните точки на закрепване, така че да остане само тръбата. Пробиват се отвори с диаметър, по-голям от калибъра на огнестрелното оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), през корпуса, като се прониква в разширителната камера. Като алтернативна възможност в корпуса се прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, който прониква в разширителната камера.8.  ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

8.1

Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, включително и на камерата, когато има такава (широчина: > 

image

 калибър; дължина: три пъти диаметъра на куршума). За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се прави надлъжен прорез (с широчина > 

image

 калибър; дължина: минимум

image

от дължината на цевта, измерена от съединителния конус на цевта.

8.2

Цев: За огнестрелни оръжия с включена в цевта газова камера е необходимо да бъде пробит отвор през двете стени на газовата камера, в който да бъде вложен и здраво заварен щифт от закалена стомана (с диаметър > 50 % от патронника, минимум 4,5 mm). Същият щифт може да се използва за застопоряване на цевта към цевната кутия.

За огнестрелни оръжия без включена в цевта газова камера се заварява здраво съответстваща по размер запушалка от неръждаема стомана (с дължина минимум два пъти диаметъра на куршума), в цевта откъм страната на съединителния конус на цевта.

8.3

Цев: За цевите за смяна, които не са сглобени към огнестрелното оръжие, се прилагат операции 8.1 — 8.2, в съответствие с конкретния случай. Освен това възможността цевите да бъдат монтирани на огнестрелно оръжие трябва трайно да бъде предотвратена чрез срязване, заваряване, залепване или използване на други подходящи мерки с еквивалентна степен на неизменност.

8.4

В случай на чупеща се цев: Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър, който е най-малко 10 mm или е равен на диаметъра на челото на затвора.

8.5

В случай на чупеща се цев: Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

8.6

Спусков механизъм: Осигурява се разрушаване на физическата функционална връзка между спусъка и петлето, ударника или шепталото. Спусковият механизъм се стопява, а също и се заварява в цевната кутия/затворната рама, в съответните случаи. Ако такова стопяване на спусковия механизъм е невъзможно, той се отстранява и неговото място се запълва с наварен метал или епоксидна смола.

8.7

Спусков механизъм: Спусковият механизъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени към цевната кутия/затворната рама (в случай че затворната рама е стоманена) или да бъдат залепени към цевната кутия с устойчиво на висока температура лепило (в случай че затворната рама е изработена от лек метал или от полимер).

8.8

Нипели/отвори: Нипелът(ите) се отстранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).

8.9

Отделна газова камера (няколко на брой газови камери, с изключение на барабанни): При наличие на отделна газова камера или на няколко на брой газови камери се отстранява вътрешната стена на газовата камера (вътрешните стени на газовите камери) по минимум 2/3 от нейната (тяхната) дължина чрез машинна обработка. Отстранява се колкото е възможно повече от вътрешната стена (вътрешните стени), в идеалния случай колкото е диаметърът на калибъра.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

image

(1) Знак, че оръжието е дезактивирано (запазва се като „EU“ във всички национални маркировки).

(2) Означение за държавата, в която е извършено дезактивирането — официален международен код на съответната държава.

(3) Символ на субекта (органа), който е удостоверил дезактивирането на огнестрелното оръжие.

(4) Година на дезактивиране.

Пълната маркировка се поставя единствено върху затворната рама на огнестрелното оръжие, а знакът за дезактивирано оръжие (1) и означението за държавата, в която е извършено дезактивирането (2), се поставят върху всички останали основни компоненти.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на сертификат за дезактивирани огнестрелни оръжия

(сертификатът се изготвя на хартия със защита срещу фалшифициране)Лого на ЕС

 

Наименование на субекта (органа), проверил и удостоверил съответствието на дезактивирането

Лого

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЗАКТИВИРАНЕ

Номер на сертификата:

Мерките за дезактивиране съответстват на изискванията в техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2018/337 от 5 март 2018 г.

Наименование на стопанския субект, извършил дезактивирането:

Държава:

Дата/година на удостоверяване на дезактивирането:

Производител/търговска марка на дезактивираното огнестрелно оръжие:

Тип:

Марка/модел:

Калибър:

Сериен номер (серийни номера):

Забележки:

 

 

 

Официален знак на ЕС за дезактивиране

Име, длъжност и подпис на отговорното лице

 

 

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ: Настоящият сертификат е важен документ. Той следва да бъде пазен постоянно от собственика на дезактивираното огнестрелно оръжие. Основните компоненти на дезактивираното оръжие, за което се отнася настоящият сертификат, са маркирани с официален знак за извършена инспекция; тези знаци не трябва да бъдат отстранявани или променяни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подправянето на сертификат за дезактивиране може да представлява престъпление по националното законодателство.

Top