EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2120-20181220

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/2018-12-20

02015R2120 — BG — 20.12.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►M1  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2015 година

за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 ◄

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 310, 26.11.2015 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1971 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година

  L 321

1

17.12.2018
▼B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2015 година

за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012

▼B

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установяват общи правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и на съответните права на крайните потребители.

2.  С настоящия регламент се установява нов механизъм за определяне на цените на дребно за регулирани роуминг услуги в целия Съюз с цел премахване на надценките за роуминг на дребно, без да се нарушават условията на националните и посетените пазари.

▼M1

3.  С настоящия регламент се установяват и общи правила, за да се гарантира, че потребителите не се таксуват с прекомерни цени за междуличностни съобщителни услуги с номера, които се генерират в държавата членка, в която е установен националният доставчик на потребителя, и се терминират във фиксиран или мобилен номер в друга държава членка.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от Директива 2002/21/ЕО.

Прилагат се също и следните определения:

1) „доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава предприятие, предоставящо обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги;

2) „услуга за достъп до интернет“ означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством него свързаност с практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайни устройства;

▼M1

3) „регулирани комуникации в рамките на ЕС“ означава всяка междуличностна съобщителна услуга с номера, която се генерира в държавата членка, в която е установен националният доставчик на потребителя, и се терминира във фиксиран или мобилен номер от националния номерационен план на друга държава членка и която се таксува изцяло или частично на базата на реалното потребление;

4) „междуличностна съобщителна услуга с номера“ означава междуличностна съобщителна услуга, така както е определена в член 2, точка 6) от Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

▼B

Член 3

Гарантиране на достъп до отворен интернет

1.  Чрез своята услуга за достъп до интернет крайните потребители имат право на достъп до и разпространение на информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайни устройства по свой избор, независимо от местоположението на крайния потребител или доставчика или от местоположението, източника или местоназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата.

Настоящият параграф не засяга правото на Съюза и националното право, което е в съответствие с правото на Съюза относно законосъобразността на съдържанието, приложенията и услугите.

2.  Споразуменията между доставчиците на услуги за достъп до интернет и крайните потребители относно търговските и техническите условия и характеристиките на услугите за достъп до интернет, като например цени, обеми от данни или скорост, и всички търговски практики, провеждани от доставчиците на услуги за достъп до интернет, не ограничават упражняването на правата на крайните потребители, установени в параграф 1.

3.  Доставчиците на услуги за достъп до интернет третират еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

Първа алинея не пречи на доставчиците на услуги за достъп до интернет да прилагат разумни мерки за управление на трафика. За да се считат за разумни, тези мерки трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални и да не се основават на търговски съображения, а на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик. В тези мерки не се вклячва наблюдение специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

Доставчиците на услуги за достъп до интернет не могат да предприемат в мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени във втора алинея, и по-специално не могат да блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или да дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел:

а) спазване на законодателните актове на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, приложимо към доставчика на услуги за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство, в съответствие с правото на Съюза, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;

б) запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на крайните устройства на крайните потребители;

в) предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво.

4.  Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на целите по параграф 3. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ). Мерките за управление на трафика са в съответствие и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

5.  Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет, и доставчиците на съдържание, приложения и услуги, имат право свободно да предлагат услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество.

Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, в това число доставчиците на услуги за достъп до интернет, могат да предлагат или да оказват съдействие за такива услуги само ако мрежовият капацитет е достатъчен за предоставянето им в допълнение към предоставяните услуги за достъп до интернет. Тези услуги не се използват и не се предлагат като заместител на услугите за достъп до интернет и не следва да бъдат в ущърб на наличието или общото качество на услугите за достъп до интернет за крайните потребители.

Член 4

Мерки за прозрачност с цел гарантиране на достъпа до отворен интернет

1.  Доставчиците на услуги за достъп до интернет осигуряват във всеки договор, който включва услуги за достъп до интернет да се посочва най-малко следното:

а) информация за начина, по който прилаганите от този доставчик мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;

б) ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може на практика да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;

в) ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всички услуги, посочени в член 3, параграф 5, за които се абонира крайният потребител, могат на практика да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител;

г) ясно и разбираемо обяснение относно минималната, обичайно наличната, максималната и рекламираната скорост за изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на фиксираните мрежи, или очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на мобилните мрежи, както и за начина, по който значителните отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване биха могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители, посочени в член 3, параграф 1;

д) ясно и разбираемо обяснение на средствата за правна защита, предоставени на потребителя съгласно националното право в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, и показателите, посочени в съответствие с букви а)—г).

Доставчиците на услуги за достъп до интернет публикуват информацията, посочена в първа алинея.

2.  Доставчиците на услуги за достъп до интернет въвеждат прозрачни, прости и ефикасни процедури за разрешаване на случаите на жалби на крайни потребители относно правата и задълженията по член 3 и параграф 1 от настоящия член.

3.  Изискванията, установени в параграфи 1 и 2, са в допълнение към предвидените в Директива 2002/22/ЕО и не възпрепятстват държавите-членки да запазят или да въведат допълнителни изисквания за наблюдение, информация и прозрачност, включително такива относно съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията. Тези изисквания са в съответствие с настоящия регламент и съответните разпоредби на директиви 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО.

4.  Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата и показателите, обявени от доставчика на услуги за достъп до интернет в съответствие с параграф 1, букви а)—г), когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от националния регулаторен орган, се счита за несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с които разполага потребителят съгласно националното право.

Настоящият параграф се прилага само към договори, сключени или подновени от 29 ноември 2015 г.

Член 5

Надзор и правоприлагане

1.  Националните регулаторни органи следят внимателно и гарантират спазването на членове 3 и 4 и насърчават осигуряването на непрекъснато наличие на услуги за достъп до интернет на недискриминационен принцип с качество, съответстващо на технологичния напредък. За тези цели националните регулаторни органи могат да налагат изисквания относно технически характеристики, минимални изисквания за качество на услугите и други подходящи и необходими мерки на един или повече доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, включително на доставчиците на услуги за достъп до интернет.

Националните регулаторни органи ежегодно публикуват доклади относно своите наблюдения и направените констатации и предоставят тези доклади на Комисията и на ОЕРЕС.

2.  По искане на националния регулаторен орган, доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, включително доставчиците на услуги за достъп до интернет, предоставят информация относно задълженията по членове 3 и 4, и по-специално информация относно управлението на мрежовия им капацитет и трафик, както и обосновка за всяка от прилаганите мерки за управление на трафика. Тези доставчици предоставят исканата информация в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

3.  До 30 август 2016 г. с цел да допринесе за последователното прилагане на настоящия регламент, ОЕРЕС, след консултация със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, издава насоки за изпълнение на задълженията на националните регулаторни органи съгласно настоящия член.

4.  Настоящият член не засяга задачите, възложени от държавите-членки на националните регулаторни органи или на други компетентни органи в съответствие с правото на Съюза.

▼M1

Член 5а

Цени на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС

1.  От 15 май 2019 г. цената на дребно (без ДДС) за потребители за регулирани комуникации в рамките на ЕС не надвишава 0 EUR,19 на минута за повиквания и 0 EUR,06 за текстови съобщения.

2.  Независимо от задълженията, установени в параграф 1, доставчиците на регулирани комуникации в рамките на ЕС могат освен това да предложат, а потребителите изрично да изберат, тарифа за международни комуникации, различна от установената в съответствие с параграф 1, по силата на която потребителите се ползват от тарифа за регулирани комуникации в рамките на ЕС, различна от тарифата, която би им се начислявала при липса на такъв избор. Преди потребителите да изберат различна тарифа, доставчикът на регулирани комуникации в рамките на ЕС ги информира за естеството на предимствата, които по този начин ще бъдат загубени.

3.  Когато тарифа за регулирани комуникации в рамките на ЕС, отговаряща на изискванията по параграф 2, превишава пределните стойности, установени в параграф 1, на потребителите, които не са потвърдили или изразили в срок от два месеца, считано от 15 май 2019 г., избор на тарифа, както е посочено в параграф 2, автоматично се предоставят тарифите, установени в параграф 1.

4.  Потребителите могат да се прехвърлят безплатно от или обратно към тарифа, установена в параграф 1, в рамките на един работен ден от получаване на искането от доставчика, като доставчиците гарантират, че подобно прехвърляне не води до условия или ограничения, свързани с елементи на абонамента, различни от комуникациите, регулирани в рамките на ЕС.

5.  Когато максималните цени, посочени в параграф 1 са изразени в парични единици, различни от еврото, първоначалните граници се определят в тези парични единици, като се прилагат усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 15 януари, 15 февруари и 15 март 2019 г. от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз. Границите, изразени в парични единици, различни от еврото, се преразглеждат ежегодно, считано от 2020 г. Ежегодно преразглежданите граници в тези парични единици се прилагат от 15 май, като се използват усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 15 януари, 15 февруари и 15 март същата година.

6.  Националните регулаторни органи следят пазара и развитието на цените за регулирани комуникации в рамките на ЕС и докладват за тях на Комисията.

Когато доставчик на регулирани комуникации в рамките на ЕС установи, че поради специфични и изключителни обстоятелства, които го отличават от повечето други доставчици на Съюза, прилагането на пределната стойност, посочена в параграф 1 би имало значително въздействие върху неговата способност да поддържа съществуващите си цени за национални комуникации, националният регулаторен орган може, при поискване от доставчика, да предостави дерогация от параграф 1, само доколкото е необходимо и за подновяем период от една година. Оценката на устойчивостта на модела на национално таксуване се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на регулирани комуникации в рамките на ЕС, и на равнището на националните цени и приходи.

Когато доставчикът заявител е представил приложимата доказателствена тежест, националният регулаторен орган определя максималното ценово равнище, превишаващо една или и двете пределни стойности, посочени в параграф 1, което ще бъде необходимо, за да се гарантира устойчивостта на националният модел на таксуване на доставчика. ОЕРЕС публикува насоки относно параметри, които националните регулаторни органи да вземат предвид при извършването на своите оценки.

▼B

Член 6

Санкции

Държавите-членки определят разпоредби относно санкциите, приложими в случай на нарушение на членове 3, 4 и 5, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки най-късно до 30 април 2016 г. и уведомяват Комисията незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

▼M1

Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими в случай на нарушение на член 5а, и вземат всички необходими мерки, за да се гарантира тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки, установени с цел да се гарантира прилагането на член 5а, до 15 май 2019 г. и уведомяват Комисията без забавяне за всяко последващо изменение, което ги засяга.

▼B

Член 7

Изменения на Регламент (ЕС) № 531/2012

Регламент (ЕС) № 531/2012 се изменя, както следва:

1) В член 2 параграф 2 се изменя, както следва:

а) заличават се букви и), л) и н);

б) добавят се следните букви:

„с) „национална цена на дребно“ означава единична национална цена на дребно на доставчик на роуминг услуги, приложима за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени от даден клиент. В случай че няма определена единична национална цена на дребно, тогава се приема, че националната цена на дребно се равнява на същия механизъм за таксуване като този, който се прилага за клиента за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени в държавата-членка на този клиент;

т) „отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“ означава предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко на роуминг клиентите в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.“

2) В член 3 параграф 6 се заменя със следното:

„6.  Примерната оферта, посочена в параграф 5, е достатъчно подробна и съдържа всички съставни елементи, необходими за роуминг достъп на едро, както е определено в параграф 3, като включва и описание на предложенията, свързани с прекия роуминг достъп на едро и с достъпа до препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия. Посочената примерна оферта може да включва условия за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодичното им пътуване в рамките на Съюза. При необходимост националните регулаторни органи налагат промени в примерните оферти с цел осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.“

3) Член 4 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“;

б) в параграф 1 първата алинея се заличава;

в) параграфи 4 и 5 се заличават.

4) Член 5 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“;

б) параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Местните доставчици въвеждат задължението за отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни съгласно член 4, така че роуминг клиентите да използват отделни регулирани услуги за роуминг на данни. Местните доставчици изпълняват всички разумни искания за достъп до механизмите и съответните услуги по поддръжка, свързани с отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Достъпът до тези механизми и услуги по поддръжка, които са необходими за отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, включително услугите за идентификация на потребителя, е безплатен и не води до пряко таксуване на роуминг клиентите.“;

в) параграф 2 се заменя със следното:

„2.  За да се гарантира съгласувано и едновременно въвеждане в целия Съюз на отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, посредством актове за изпълнение и след като се консултира с ОЕРЕС Комисията, приема подробни правила за техническо решение за въвеждането на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.“;

г) в параграф 3 въведението се заменя със следното:

„3.  Техническото решение за въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни отговаря на следните критерии:“.

5) Вмъкват се следните членове:

„Член 6а

Премахване на надценките на дребно за роуминг

Считано от 15 юни 2017 г., при условие че законодателният акт, приет в резултат на предложението, посочено в член 19, параграф 2, е приложим на тази дата, доставчиците на роуминг не налагат никаква надценка в допълнение на националната цена на дребно на роуминг клиенти в която и да е държава-членка за изходящо или входящо регулирано роуминг повикване, за изпратено регулирано SMS съобщение при роуминг и за използвани регулирани услуги за роуминг на данни, включително MMS съобщения, нито каквато и да е обща такса за активиране на крайно устройство или услуга за използване в чужбина, като се спазват условията на членове 6б и 6в.

Член 6б

Справедливо ползване

1.  Доставчиците на роуминг могат да прилагат в съответствие с настоящия член и с актовете за изпълнение, посочени в член 6г, „политика за справедливо ползване“ спрямо потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на равнището на приложимите национални цени на дребно, за да се избегне злоупотреба или неправилно използване на регулирани роуминг услуги на дребно от страна на роуминг клиенти, като например използването на такива услуги от роуминг клиенти в държава-членка, различна от тази на техния местен доставчик, за цели, различни от периодично пътуване.

Политиката за справедливо ползване позволява на клиентите на доставчик на роуминг да потребяват обеми от регулирани роуминг услуги на дребно на приложимите национални цени на дребно, които са в съответствие с техните тарифни планове.

2.  Член 6д се прилага по отношение на регулираните роуминг услуги на дребно, които надхвърлят установеното в политиката за справедливо ползване.

Член 6в

Устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.  При определени и извънредни обстоятелства, с оглед да се осигури устойчивостта на модела на национално таксуване, когато роуминг доставчикът не може да възстанови своите общи действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги съгласно член 6а и член 6б от своите общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на такива услуги, този роуминг доставчик може да поиска разрешение за прилагане на надценка. Тази надценка се прилага само доколкото е необходимо за възстановяване на разходите от предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, като се вземат предвид приложимите максимални цени на едро.

2.  Когато доставчик на роуминг реши да се възползва от параграф 1 от настоящия член, той незабавно изпраща искане до националния регулаторен орган и му предоставя цялата необходима информация в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 6г. На всеки 12 месеца след това доставчикът на роуминг актуализира тази информация и я предоставя на националния регулаторен орган.

3.  При получаване на искане съгласно параграф 2 националният регулаторен орган преценява дали доставчикът на роуминг е установил, че не е в състояние да възстанови разходите си в съответствие с параграф 1, при което устойчивостта на неговия модел на национално таксуване би била накърнена. Оценката на устойчивостта на модела на национално таксуване се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на роуминг, включително обективни различия между доставчиците на роуминг в съответната държава-членка и равнището на националните цени и приходи. Националният регулаторен орган разрешава надценката, когато са изпълнени условията по параграф 1 и настоящия параграф.

4.  Освен в случаите, когато искането е явно неоснователно или предоставя недостатъчна информация, националният регулаторен орган разрешава прилагането на надценка в срок от един месец от получаването на искането съгласно параграф 2. Когато националният регулаторен орган счита, че искането е явно неоснователно, или счита, че предоставената информация е била недостатъчна, след предоставяне на доставчика на роуминг възможност да бъде изслушан, той взема окончателно решение в допълнителен срок от два месеца за разрешаване, изменение или отхвърляне на надценката.

Член 6г

Прилагане на политика за справедливо ползване и за устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.  За да се осигури последователност при прилагането на членове 6б и 6в, след като се консултира с ОЕРЕС, до 15 декември 2016 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване и за методология за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг и искането, което трябва да се представи от доставчика на роуминг услуги за целите на това оценяване. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

2.  По отношение на член 6б, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване, Комисията взема предвид следното:

а) развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите-членки;

б) степента на сближаване на нивата на националните цени в рамките на Съюза;

в) моделите на пътуване в Съюза;

г) всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на националните и посетените пазари.

3.  По отношение на член 6в, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробните правила за методологията за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг на доставчика на роуминг, Комисията ги основава на следното:

а) определянето на общите действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно отчитане на действащите цени на едро за роуминг за небалансиран трафик и разумен дял на съвместните и общите разходи, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

б) определянето на общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

в) потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно и националното потребление от клиентите на доставчика на роуминг;

г) нивото на конкуренцията, цените и приходите на националния пазар и всеки наблюдаем риск, че роумингът на национални цени на дребно би оказал съществено въздействие върху развитието на тези цени.

4.  Комисиятаправи периодичен преглед на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1, с оглед на пазарните промени.

5.  Националният регулаторен орган осъществява стриктно наблюдение и надзор върху прилагането на политиката за справедливо използване и мерките във връзка с устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, като отчита в максимална степен съответните обективни фактори, специфични за съответната държава-членка и съответните обективни различия между доставчиците на роуминг. Без да се засяга процедурата, предвидена в член 6в, параграф 3, националният регулаторен орган своевременно осигурява прилагането на изискванията по член 6б и член 6в и на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1 от настоящия член. Националният регулаторен орган може по всяко време да поиска от доставчика на роуминг да измени или преустанови прилагането на надценката, ако тя не е съобразена с член 6б или член 6в. Националният регулаторен орган ежегодно информира Комисията за прилагането на членове 6б и 6в от настоящия член.

Член 6д

Предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно

1.  Без да се засягат разпоредбите на втора алинея, когато доставчикът на роуминг прилага надценка за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, които превишават определените лимити по политиката за справедливо ползване, той спазва следните изисквания (без ДДС):

а) всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг и регулирани услуги за роуминг на данни, не надвишава максималните цени на едро, предвидени съответно в член 7, параграф 2, член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1;

б) сборът от националната цена на дребно и всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг или регулирани услуги за роуминг на данни не надвишава съответно 0,19 EUR на минута, 0,06 EUR на SMS и 0,20 EUR за потребен мегабайт;

в) надценката, прилагана за входящи регулирани роуминг повиквания, не надвишава средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа в Съюза, определени в съответствие с параграф 2.

Доставчиците на роуминг не прилагат надценки за получени регулирани SMS съобщения при роуминг или получени съобщения по гласовата поща при роуминг. Това не засяга другите приложими такси, например таксите за прослушване на такива съобщения.

Доставчиците на роуминг таксуват изходящите и входящите роуминг повиквания на секунда. Доставчиците на роуминг могат да прилагат първоначален минимален период на таксуване към изходящите повиквания, който не надвишава 30 секунди. Доставчиците на роуминг таксуват клиентите си за предоставяне на регулирани услуги за роуминг на данни на база килобайт пренесени данни, освен за ММS съобщения, които може да се таксуват на бройка. В този случай цената на дребно, която доставчик на роуминг може да начисли на свой роуминг клиент за изпращане или получаване на MMS съобщение при роуминг, не надвишава максималната цена на дребно за регулирани услуги за роуминг на данни, установена в първата алинея.

През периода, посочен в член 6е, параграф 1, настоящият параграф не засяга предложения за предоставяне на роуминг клиенти на определен обем на потребление на регулирани услуги за роуминг на ден или друга фиксирана периодична цена, при условие че потреблението на пълния размер на посочения обем води до единична цена за изходящи и входящи регулирани роуминг повиквания, изпратени SMS съобщения и услуги за роуминг на данни, която не превишава съответната национална цена на дребно и максималната надценка, установена в първата алинея от настоящия параграф.

2.  До 31 декември 2015 г. Комисията, след като се консултира с ОЕРЕС и при спазване на втора алинея от настоящия параграф, приема актове за изпълнение за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в). Комисията преразглежда ежегодно посочените актове за изпълнение. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа се определя съгласно следните критерии:

а) максималното ниво на цените за терминиране в мобилна мрежа, наложени на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи от националните регулаторни органи в съответствие с член 7 и член 16 от Рамковата директива, както и член 13 от Директивата за достъпа, и

б) общия брой на абонатите в държавите-членки.

3.  Доставчиците на роуминг могат да предлагат, а роуминг клиентите могат да избират изрично роуминг тарифа, която е различна от определената в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и параграф 1 от настоящия член, при което роуминг клиентите се възползват от тарифа за регулирани роуминг услуги, различна от тази, която биха получили при липса на такъв избор. Доставчикът на роуминг напомня на тези роуминг клиенти какви предимства при роуминг биха загубили в такъв случай.

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, доставчиците на роуминг прилагат тарифа, определена в съответствие с член 6а и член 6б, и параграф 1 от настоящия член, за всички съществуващи и нови роуминг клиенти.

Роуминг клиентите могат във всеки един момент да поискат да преминат към тарифа, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да я сменят. Когато роуминг клиентите съзнателно предпочетат да сменят тарифата, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да се върнат към нея, прехвърлянето се извършва в рамките на един работен ден след получаването на искането, то е безплатно и не е обвързано с условия или ограничения, свързани с други елементи на абонамента, различни от роуминга. Доставчиците на роуминг могат да отложат прехвърляне до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от два месеца, от началото на прилагане на предишната роуминг тарифа.

4.  Доставчиците на роуминг гарантират, че в договор, който включва какъвто и да е вид регулирана роуминг услуга на дребно, се посочват основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално:

а) конкретния тарифен план или тарифни планове и за всеки тарифен план – видовете предлагани услуги, включително обемите на съобщителните услуги;

б) наложени ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно.

Доставчиците на роуминг публикуват информацията, посочена в първа алинея.

Член 6е

Преходни надценки на дребно за роуминг

1.  От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. доставчиците на роуминг могат да прилагат надценка в допълнение към националната цена на дребно за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно.

2.  За периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, член 6д се прилага mutatis mutandis.“

6) Членове 8, 10 и 13 се заличават.

7) Член 14 се изменя както следва:

а) в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„Тази основна персонализирана тарифна информация се изразява в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента и включва информация относно:

а) политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при превишаване на политиката за справедливо ползване; и

б) надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.“;

б) в параграф 1 шеста алинея се заменя със следното:

„Първа, втора, четвърта и пета алинея, с изключение на позоваването на политиката за справедливо ползване и надценката, прилагана в съответствие с член 6в, се прилагат и по отношение на гласовите услуги и SMS услугите при роуминг, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.“;

в) вмъква се следният параграф:

„2а.  Доставчикът на роуминг изпраща съобщение до роуминг клиента, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценка, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.“;

г) параграф 3 се заменя със следното:

„3.  При сключване на абонамент доставчиците на роуминг предоставят на всички клиенти пълна информация за приложимите цени за роуминг. Освен това те предоставят на роуминг клиентите си и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Впоследствие доставчиците на роуминг изпращат съобщение за напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.“

8) Член 15 се изменя както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Чрез автоматично съобщение доставчикът на роуминг информира роуминг клиента, че последният използва регулирани услуги за роуминг на данни и предоставя основна персонализирана тарифна информация за цените (в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава-членка, освен ако клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация.

Тази персонализирана тарифна информация включва информация относно:

а) политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при надвишаване на политиката за справедливо ползване; и

б) надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.

Информацията се предоставя на мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно устройство всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава-членка, различна от държавата-членка на неговия местен доставчик, и за първи път започне да ползва услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава-членка. Информацията се предоставя безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни.

Клиент, който е уведомил своя роуминг доставчик, че не изисква автоматична тарифна информация има право по всяко време и безплатно да поиска от своя роуминг доставчик тази услуга да му бъде предоставяна отново.“

б) вмъква се следният параграф:

„2а.  Доставчикът на роуминг изпраща съобщение, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирано потребление на роуминг на данни или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценката, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани услуги за роуминг на данни. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.“;

в) в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3.  Всеки доставчик на роуминг предоставя на всички свои роуминг клиенти възможността да избират изрично и безплатно услуга, чрез която се предоставя своевременно информация относно достигнатото потребление, изразено като обем или в паричната единица, в която роуминг клиентът получава сметките си за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази информация гарантира, че без изрично съгласие на клиента натрупаната сума за регулирани услуги за роуминг на данни за определен период на използване на услугите, с изключение на MMS съобщенията, таксувани на бройка, не превишава определена парична граница.“;

г) в параграф 6 първа алинея се заменя със следното:

„6.  Настоящият член, с изключение на параграф 5, параграф 2, втора алинея и параграф 2а и при спазване на втора и трета алинеи от настоящия параграф, се прилага и за услугите за роуминг на данни, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.“

9) Член 16 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Националните регулаторни органи осъществяват стриктно наблюдение и надзор на доставчиците на роуминг, които се възползват от член 6б, член 6в и член 6д, параграф 3.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Националните регулаторни органи предоставят публично актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по начин, който позволява на заинтересованите лица да получат лесен достъп до нея.“

10) Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Преглед

1.  До 29 ноември 2015 г. започва преглед на пазара на едро на роуминг, с цел да оцени мерките, необходими, за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г. Комисията прави преглед, inter alia, на степента на конкуренция на националните пазари на едро, и по-специално оценява нивото на направените разходи на едро и приложимите цени на едро, и на конкурентното положение на оператори с ограничен географски обхват, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията, както и способността на операторите да се възползват от икономии от мащаба. Комисията оценява също развитието на конкуренцията на пазарите на дребно на роуминг и всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на местните и посетените пазари. При оценката на мерките, необходими за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг, Комисията взема предвид необходимостта да се гарантира, че операторите на посетените мрежи са в състояние да си възстановят всички разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, включително съвместни и общи разходи. Комисията взема предвид и необходимостта от предотвратяване на постоянния роуминг или неправилното използване или злоупотребата с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

2.  До 15 юни 2016 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно констатациите от прегледа, посочен в параграф 1.

Този доклад се придружава от подходящо законодателно предложение, предшествано от обществена консултация, за изменение на цените на едро за регулирани роуминг услуги, определени в настоящия регламент, или за осигуряване на друго решение за преодоляване на проблемите, установени на ниво пазар на едро с оглед премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г.

3.  Освен това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад на всеки две години след представянето на доклада, посочен в параграф 2. Всеки доклад включва, inter alia, оценка на:

а) наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на регулираните услуги на дребно за гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни, по-специално с отчитане на технологичното развитие;

б) степента на конкуренция както на пазарите на роуминг на дребно, така и на едро, и по-специално конкурентното положение на малки, независими или нови оператори на пазара, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията и степента на взаимно свързване между операторите;

в) степента, до която въвеждането на структурните мерки, предвидени в членове 3 и 4, е дало резултати за развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на регулирани роуминг услуги.

4.  С цел да се оцени развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг услуги в рамките на Съюза ОЕРЕС редовно събира данни от националните регулаторни органи за изменението на цените на едро и дребно на регулирани гласови услуги, SMS и услуги за роуминг на данни. Тези данни се съобщават на Комисията най-малко два пъти годишно. Комисията ги оповестява публично.

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС докладва редовно и относно развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите-членки по отношение както на вътрешните услуги и роуминг услугите, така и на развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг.

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи информация относно прозрачността и сравнимостта на различните тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията оповестява публично тези данни и констатации.“

Член 8

Изменение на Директива 2002/22/ЕО

В член 1 от Директива 2002/22/ЕО параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Националните мерки относно достъпа на крайните потребители до услуги и приложения чрез електронни съобщителни мрежи или ползването им зачитат основните права и свободи на физическите лица, включително във връзка с правото на неприкосновеност на личния живот и на справедлив процес в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.“

Член 9

Клауза за преразглеждане

До 30 април 2019 г. и на всеки четири години след това, Комисията прави преглед на членове 3, 4, 5 и 6 и докладва на Европейския парламент и на Съвета за това, като. внася, ако е необходимо, подходящи предложения за изменение на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила и преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от 30 април 2016 г. с изключение на:

а) в случай че законодателният акт, който трябва да бъде приет въз основа на предложението, посочено в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, е приложим на 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на членове 6а—6г от Регламент (ЕС) № 531/2012, член 7, точка 7, букви а)—в) от настоящия регламент и член 7, точка 8, букви а), б) и г) от настоящия регламент се прилагат от посочената дата.

В случай че посоченият законодателен акт не е приложим на 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на член 6е от Регламент (ЕС) № 531/2012 продължава да се прилагат, докато посоченият законодателен акт стане приложим.

В случай че посоченият законодателен акт се прилага след 15 юни 2017 г., член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на членове 6а—6г от Регламент (ЕС) № 531/2012, член 7, точка 7, букви а)—в) от настоящия регламент и член 7, точка 8, букви а), б) и г) се прилагат от датата на прилагане на посочения законодателен акт;

б) предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията в член 7, точка 4, буква в) от настоящия регламент и в член 7, точка 5 от настоящия регламент по отношение на член 6г и член 6д, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 се прилага от 29 ноември 2015 г.;

в) Член 5, параграф 3 се прилага от 29 ноември 2015 г.;

г) член 7, точка 10 от настоящия регламент се прилага от 29 ноември 2015 г.

3.  Държавите-членки могат да запазят до 31 декември 2016 г. националните мерки, които не са в съответствие с член 3, параграф 2 или параграф 3, в това число схемите за саморегулиране, които са били въведени преди 29 ноември 2015 г. Тези държави-членки уведомяват Комисията относно посочените мерки до 30 април 2016 г.

4.  Разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията ( 4 ), свързани с техническия способ за осъществяване на достъп до локалните услуги за роуминг на данни в посетената мрежа, продължават да се прилагат за целите на отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни до приемането на акта за изпълнение, посочен в член 7, точка 4, буква в) от настоящия регламент.

▼M1

5.  Срокът на действие на член 5а изтича на 14 май 2024 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).

( 2 ) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

( 3 ) Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза (ОВ L 347, 15.12.2012 г., стр. 1).

Top