EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1017-20171230

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/2017-12-30

02015R1017 — BG — 30.12.2017 — 001.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 юни 2015 година

за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции

(ОВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2396 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2017 година

  L 345

34

27.12.2017


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 054, 24.2.2018, стp.  18 (2015/1017)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 юни 2015 година

за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестицииГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гаранция на ЕС, както и гаранционен фонд на ЕС. Освен това с настоящия регламент се създава Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП).

2.  За целите на параграф 1 в настоящия регламент се предвижда Комисията да сключи споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно ЕФСИ и споразумение с ЕИБ за създаването на ЕКЦИВ.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „Споразумение за ЕФСИ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за управление на ЕФСИ;

2) „Споразумение за ЕКЦИВ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за създаването на ЕКЦИВ;

3) „национални насърчителни банки или институции“ означава правни субекти, извършващи финансови дейности на професионална основа, на които е възложено от държава членка или образувание на държава членка, независимо дали на централно, регионално или местно равнище, да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването;

4) „инвестиционни платформи“ означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска, или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които образуванията насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

а) национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

▼M1

б) трансгранични, многонационални, регионални или макрорегионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки, региони или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

▼B

в) тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор;

5) „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията ( 1 );

6) „малки дружества със средна пазарна капитализация“ означава образувания, които имат до 499 служители, които не са МСП;

7) „дружества със средна пазарна капитализация“ означава образувания, които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация;

8) „допълняемост“ означава допълняемост съгласно определението в член 5, параграф 1.ГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 3

Предназначение

Предназначението на ЕФСИ е чрез осигуряване на капацитет за поемане на риск на ЕИБ да предоставя подкрепа в Съюза за следното:

а) инвестиции;

б) увеличен достъп до финансиране за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация.

Член 4

Условия на Споразумението за ЕФСИ

1.  Комисията сключва споразумение с ЕИБ относно управлението на ЕФСИ и относно предоставянето на гаранцията на ЕС в съответствие с изискванията по настоящия регламент.

2.  Споразумението за ЕФСИ съдържа по-специално разпоредби относно:

а) създаването на ЕФСИ, включително:

i) създаването на ЕФСИ като отделен, лесно разпознаваем и прозрачен инструмент и като отделна сметка, управлявана от ЕИБ, чиито операции са ясно разграничени от останалите операции на ЕИБ;

▼M1

ii) размера, който не може да е по-малко от 7 500 000 000  EUR във вид на гаранции или парични средства, и условията на финансовата вноска от ЕИБ чрез ЕФСИ;

▼B

iii) условията на финансирането или гаранциите, които се предоставят от ЕИБ чрез ЕФСИ на ЕИФ;

▼M1

iv) цените на операциите с покритието на гаранцията на ЕС, които трябва да са съобразени с ценовата политика на ЕИБ;

▼M1

v) процедурите, чрез които да се допринася, без да се засяга Протокол № 5 за Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към ДЕС и към ДФЕС и на предвидените в него правомощия на ЕИБ, за намаляване на разходите за финансирането на операциите, поети от бенефициера на финансирането от ЕИБ по линия на ЕФСИ, по-специално чрез промяна на доходността на гаранцията на ЕС, когато това е необходимо, по-специално когато напрежение на финансовите пазари би попречило на реализирането на жизнеспособен проект или когато е необходимо да се улесни създаването на инвестиционни платформи или финансирането на проекти в секторите или областите, в които съществува значителна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация, доколкото няма съществено отражение върху необходимото финансиране за обезпечаването на гаранционния фонд;

▼B

б) правилата за управление по отношение на ЕФСИ в съответствие с член 7, без да се засягат разпоредбите на Протокол № 5 относно Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към ДЕС и към ДФЕС, (наричан по-долу „Уставът на ЕИБ“), включително:

i) състава и броя на членовете на управителния съвет;

ii) разпоредба, съгласно която заседанията на управителния съвет трябва да се председателстват от представител на Комисията;

▼M1

iii) разпоредба, съгласно която управителният съвет трябва да взема решения в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 3;

▼B

iv) процедурата за назначаване на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, тяхното възнаграждение и условия на труд в съответствие с Правилника за персонала на ЕИБ, правилата и процедурите за замяната им в длъжност и за отчетността, без да се засягат разпоредбите на настоящия регламент;

v) процедурата за назначаване и освобождаване от длъжност на членовете на инвестиционния комитет, тяхното възнаграждение и условия на труд, правилата за гласуване в инвестиционния комитет, определящи кворума и даващи на всеки член по един глас;

vi) изискването управителният съвет и инвестиционният комитет да приемат съответно правилник за дейността си;

vii) изискването операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, да получат окончателно одобрение от управителните органи на ЕИБ в съответствие с Устава на ЕИБ;

viii) разпоредби за избягване и решаване на евентуални конфликти на интереси;

в) гаранцията на ЕС, която е безусловна, неотменима гаранция при първо поискване в полза на ЕИБ, включително:

▼M1

i) в съответствие с член 11 — подробни правила относно предоставянето на гаранцията на ЕС, включително правилата за покритието, определеното покритие на портфейлите от конкретни видове инструменти и съответните събития, задействащи евентуални искания за изпълнение по гаранцията на ЕС;

▼B

ii) изисквания, съгласно които възнаграждението за поемане на риск се разпределя пропорционално между участниците във финансирането на ЕФСИ в зависимост от съответното им участие в поемането на риска и съгласно които изплащането на възнаграждението за Съюза и плащанията по гаранцията на ЕС се извършват своевременно и само след като са нетирани възнагражденията и загубите от операциите;

iii) в съответствие с член 9 – изисквания за използването на гаранцията на ЕС, включително условията за плащане, например конкретния график, дължимите лихви по неизплатените суми и необходимите правила за ликвидност;

iv) в съответствие с член 11, параграф 5 – разпоредби и процедури във връзка с действията по събирането на задълженията, които трябва да бъдат поверени на ЕИБ;

г) в съответствие с настоящия регламент, и по-специално член 7, параграф 12 и член 9, параграф 5 от него, приложение II към него и всички делегирани актове, приети съгласно настоящия регламент — правилата за одобрение от инвестиционния комитет на използването на гаранцията на ЕС за отделни проекти или за оказване на подкрепа на инвестиционни платформи или фондове, или национални насърчителни банки или институции;

д) процедурите за представяне и одобряване на инвестиционни предложения за използването на гаранцията на ЕС, включително:

i) процедурата за предаване на инвестиционните предложения на инвестиционния комитет;

ii) разпоредбите относно информацията, която трябва да бъде предоставена при представянето на инвестиционните предложения на инвестиционния комитет;

iii) изискването процедурата за представяне и одобряване на инвестиционните предложения за използване на гаранцията на ЕС да не засяга правилата на ЕИБ за вземане на решения, установени в Устава на ЕИБ, и по-специално в член 19 от него;

iv) правила, чрез които допълнително се уточняват преходните разпоредби, които са съобразени с член 24 от настоящия регламент, и по-специално начина, по който операциите, одобрени от ЕИБ през периода, посочен в същия член, се включват в покритието на гаранцията на ЕС;

е) докладване, наблюдение и отчетност по отношение на ЕФСИ, включително:

i) в съответствие с член 16 – оперативните задължения на ЕИБ за докладване, когато е целесъобразно, в сътрудничество с ЕИФ;

ii) финансовите задължения за докладване по отношение на ЕФСИ;

iii) в съответствие с членове 20 и 21 – правилата за одит и предотвратяване на измами;

iv) основните показатели за резултатите от изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, постигането на целите и критериите, определени в членове 6 и 9 и в приложение II, мобилизирането на частен капитал и макроикономическото въздействие на ЕФСИ, включително неговото влияние върху подкрепата за инвестициите;

ж) оценките на функционирането на ЕФСИ в съответствие с член 18;

з) стратегията на ЕФСИ за комуникация и насърчаване;

и) процедурите и условията за изменение на Споразумението за ЕФСИ по инициатива на Комисията или на ЕИБ, включително задължението за докладване пред Европейския парламент и пред Съвета относно изменението;

й) всички други условия от административен или организационен характер, необходими за управлението на ЕФСИ, доколкото те позволяват правилното използване на гаранцията на ЕС;

к) правилата относно участието на държавите членки в ЕФСИ под формата на гаранции или на парични средства, както и на други трети страни - само под формата на парични средства, които не предоставят на тези държави членки или на други трети страни право на участие във вземането на решения и гласуването в управителния съвет.

3.  В Споразумението за ЕФСИ се предвижда също така:

а) свързаните с ЕФСИ дейности, провеждани от ЕИФ, да се управляват от ръководните органи на ЕИФ;

б) за свързаните с ЕФСИ дейности, провеждани от ЕИФ, да се прилагат изискванията за докладване в съответствие с член 16;

в) дължимото на Съюза възнаграждение от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, да се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по исканията за изпълнение по гаранцията на ЕС, а впоследствие — и на разходите в съответствие с член 9, параграф 6 и със Споразумението за ЕКЦИВ.

Член 5

Допълняемост

▼M1

1.  За целите на настоящия регламент „допълняемост“ означава подкрепата от ЕФСИ за операциите, които са насочени към преодоляване на неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, в рамките на който може да се използва гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен от ЕИБ, ЕИФ или със съществуващите финансови инструменти на Съюза без подкрепа от ЕФСИ. Получилите подкрепа от ЕФСИ проекти подкрепят общите цели, посочени в член 9, параграф 2, трябва да са насочени към създаване на трудова заетост и устойчив растеж и по принцип трябва да са с по-висок рисков профил в сравнение с проектите, получили подкрепа чрез обичайните операции на ЕИБ. Като цяло портфейлът на ЕФСИ трябва да бъде с по-висок рисков профил в сравнение с портфейла на инвестициите, получили подкрепа от ЕИБ в съответствие с нейните обичайни инвестиционни политики преди влизането в сила на настоящия регламент.

За по-добро преодоляване на неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации и за улесняване, по-специално, на използването на инвестиционни платформи за дребномащабните проекти, като по този начин се гарантира допълняемост и се избягва изтласкването по отношение на участници на същия пазар, специалните дейности на ЕИБ, които са подкрепяни от ЕФСИ, за предпочитане и при надлежна обосновка:

а) имат характеристики на подчиненост, включително заемането на по-ниски позиции спрямо други инвеститори;

б) участват в инструменти за споделяне на риска;

в) имат трансгранични характеристики;

г) са изложени на специфични рискове; или

д) имат други аспекти, както е описано по-подробно в раздел 3, буква г) от приложение II.

Без да се засяга изискването да отговарят на определението за допълняемост, посочено в първа алинея, следните елементи са силна индикация за допълняемост:

 проекти, които се характеризират с риск, съответстващ на специалните дейности на ЕИБ, по смисъла на определението в член 16 от Устава на ЕИБ, особено ако такива проекти носят специфични за дадена страна, сектор или регион рискове, по-специално тези, които са налице в по-слабо развитите региони и регионите в преход, и/или ако тези проекти носят рискове, свързани с иновациите, по-специално при недоказалите се технологии, които засилват растежа, устойчивостта и производителността;

 проекти, които се изразяват във физическа инфраструктура, включително електронна инфраструктура, свързваща две или повече държави членки, или в разширяване на тази инфраструктура или свързани с нея услуги от една държава членка към една или повече държави членки.

▼B

2.  В съответствие с инвестиционните насоки, предвидени в приложение II, управителният съвет адаптира комбинацията от проекти по отношение на секторите и държавите въз основа на постоянно наблюдение на промените в пазарните условия в държавите членки и в инвестиционната среда, с цел да се преодолеят неефективността на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, включително проблемите, произтичащи от финансовата фрагментация. При внасянето на такава адаптация управителният съвет избягва подход, който би бил по-рисков от необходимото.

Когато равнището на риска изисква това, специалните дейности на ЕИБ се използват по-широко по настоящия регламент, отколкото преди влизането му в сила. Това се прилага по-специално за онези държави членки, в които специалните дейности на ЕИБ не са били използвани или са били използвани само по изключение преди влизането в сила на настоящия регламент, за да се даде възможност за осъществяването на допълнителни операции и проекти, както и за допълнително финансиране от ЕИБ и националните насърчителни банки или институции или инвестиционни платформи.

Член 6

Критерии за допустимост за използването на гаранцията на ЕС

1.   ►M1  В Споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да подкрепя проекти за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации и проекти, които: ◄

а) са икономически жизнеспособни съгласно анализ на разходите и ползите, извършен в съответствие със стандартите на Съюза, като се взема предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране на проектите от страна на частни и публични партньори;

б) са съгласувани с политиките на Съюза, включително с целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, създаване на качествени работни места и икономическо, социално и териториално сближаване;

в) осигуряват допълняемост;

г) спомагат, където това е възможно, за максималното мобилизиране на капитал от частния сектор; и

д) са жизнеспособни от техническа гледна точка.

▼M1

2.  Няма ограничение за размера на проектите, които отговарят на условията за подкрепа от страна на ЕФСИ за операции, извършвани от ЕИБ или ЕИФ чрез финансови посредници. За да се гарантира, че подкрепата от ЕФСИ също така обхваща дребномащабни проекти, ЕИБ и ЕИФ, при необходимост и в рамките на възможното, разширяват сътрудничеството с националните насърчителни банки или институции и подкрепят предоставените възможности, включително чрез улесняване на създаването на инвестиционни платформи.

▼B

Член 7

Управление на ЕФСИ

1.  При изпълнението на задачите си съгласно настоящия регламент управителният съвет, инвестиционният комитет и изпълнителният директор се стремят да постигнат единствено целите, установени в настоящия регламент.

▼M1

1а.  Всички институции и органи, участващи в управленските структури на ЕФСИ, се стремят да осигурят баланс между половете в съответните ръководни органи на ЕФСИ.

▼B

2.  Споразумението за ЕФСИ предвижда ЕФСИ да се ръководи от управителен съвет, който с цел използване на гаранцията на ЕС да определя в съответствие с общите цели, установени в член 9, параграф 2:

а) стратегическата ориентация на ЕФСИ, включително разпределянето на гаранцията на ЕС в рамките на инфраструктурните и иновационните прозорци и всяко решение, което се взема съгласно член 11, параграф 3 и раздел 7, буква б) от приложение II;

б) оперативните политики и процедури, необходими за функционирането на ЕФСИ;

в) правилата, приложими за операциите с участието на инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции;

г) рисковия профил на ЕФСИ.

▼M1

3.  Управителният съвет се състои от петима членове: трима, назначени от Комисията, един — от ЕИБ и един експерт, назначен от Европейския парламент като член без право на глас. Този експерт не търси или приема инструкции от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и от което и да е правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган, и действа в условията на пълна независимост. Експертът изпълнява своите задължения безпристрастно и в интерес на ЕФСИ.

Управителният съвет избира председател измежду своите членове с право на глас с тригодишен мандат, с възможност за еднократно подновяване. Управителният съвет обсъжда и отчита във възможно най-голяма степен позициите на всички членове. Ако членовете не могат да постигнат единна позиция, управителният съвет взема решенията си с единодушие на своите членове с право на глас. Протоколите от заседанията на управителния съвет предоставят отчет по същество относно позициите на всички членове.

Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет. Европейският парламент се уведомява незабавно за тяхното публикуване.

▼B

Управителният съвет редовно организира консултации със съответните заинтересовани страни – по-специално със съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество – относно насочеността и изпълнението на инвестиционната политика, провеждана от ЕИБ съгласно настоящия регламент.

Инструментите, използвани от ЕИФ за осъществяване на операции, обхванати от настоящия регламент, се одобряват съвместно от управителния съвет и изпълнителния директор, след консултация с инвестиционния комитет.

4.  Държавите членки и други трети страни могат - като за други трети страни е необходимо съгласието на управителния съвет, да участват в ЕФСИ под формата на гаранции или на парични средства, когато става въпрос за държавите членки, и само под формата на парични средства, когато става въпрос за други трети страни. Държавите членки и другите трети страни нямат право нито на членство в управителния съвет, нито на участие при назначаването на други членове на персонала на ЕФСИ, включително членове на инвестиционния комитет, нито имат права във връзка с други аспекти на управлението на ЕФСИ както е предвидено в настоящия регламент.

5.  В Споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да има изпълнителен директор, който да отговаря за оперативното управление на ЕФСИ и за подготовката и председателството на заседанията на инвестиционния комитет, посочен в параграф 6.

▼M1

Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор участват в заседанията на управителния съвет като наблюдатели. Изпълнителният директор докладва всяко тримесечие пред управителния съвет за дейността на ЕФСИ.

▼B

6.  След открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ управителният съвет избира кандидат за всяка от длъжностите изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.

Европейският парламент и Съветът биват надлежно и своевременно информирани за всички етапи на процедурата за подбор, като се спазват строги изисквания за поверителност. Това се прилага независимо от това дали е сключено споразумението между Европейския парламент и ЕИБ, посочено в член 17, параграф 5.

Европейският парламент организира, възможно най-бързо и в срок до четири седмици от съобщаването на името на избрания кандидат, изслушване с кандидата за всяка длъжност.

След получаване на одобрението на Европейския парламент изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор се назначават от председателя на ЕИБ с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно.

7.  В Споразумението за ЕФСИ се предвижда към ЕФСИ да има инвестиционен комитет, който да отговаря за проучването на потенциалните проекти в съответствие с инвестиционните политики на ЕФСИ и за одобряването на подкрепата чрез гаранцията на ЕС за операциите на ЕИБ за проекти, които отговарят на изискванията на членове 6 и 9, независимо от мястото на изпълнение на такива проекти съгласно член 8. Освен това инвестиционният комитет е компетентният орган, който одобрява операциите с участието на инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции.

8.  Инвестиционният комитет се състои от осем независими експерти и от изпълнителния директор. Експертите от инвестиционния комитет се назначават от управителния съвет с мандат до три години след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. Техният мандат може да бъде подновяван, но не може да превишава общо шест години. Независимите експерти притежават значителен съответен пазарен опит в областта на структурирането на проекти и финансирането на проекти, както и експертни познания в областта на микро- и макроикономиката.

При назначаването на експертите в инвестиционния комитет управителният съвет осигурява разнообразието на състава на инвестиционния комитет, така че той да разполага с обширни знания за секторите, посочени в член 9, и за географските пазари в Съюза.

Съставът на инвестиционният комитет се характеризира с балансирано представяне на половете. Управителният съвет полага усилия да подбере експерти, които имат инвестиционен опит в една или повече от следните области:

а) научни изследвания, развитие и иновации;

б) транспортна инфраструктура и иновативни технологии за транспорт;

в) енергийни инфраструктури, енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

г) инфраструктури за информационни и комуникационни технологии;

▼M1

д) действия в областта на климата, опазване и управление на околната среда;

▼B

е) образование и обучение;

ж) здравеопазване и лекарства;

з) МСП;

и) сектори в областта на културата и творчеството;

й) градска мобилност;

к) социални инфраструктури и социална и солидарна икономика;

▼M1

л) устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на биоикономиката в по-широк смисъл.

▼B

9.  Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и в интерес на ЕФСИ. При прилагането на инвестиционните насоки, предвидени в приложение II, и вземането на решения за използване на гаранцията на ЕС те не търсят и не приемат указания от ЕИБ, от институциите на ЕС, от държавите членки или от друг публичен или частен орган. Без да се засяга предоставянето на аналитична, логистична и административна подкрепа за инвестиционния комитет от служителите на ЕИБ, се утвърждават и поддържат подходящи организационни мерки за осигуряване на оперативната независимост на инвестиционния комитет. Оценките на проектите, извършени от служители на ЕИБ, не обвързват инвестиционния комитет за целите на предоставянето на гаранцията на ЕС.

10.  Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. ►M1  Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор цялата информация, която е необходима с оглед на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси. ◄

11.  По искане на управителния съвет договорът на всеки член на инвестиционния комитет, който нарушава задълженията, установени в параграфи 9 и 10, се прекратява в съответствие с приложимите разпоредби на правото в областта на заетостта и труда. ►M1  Изпълнителният директор носи отговорност да информира управителния съвет за всяко такова нарушение, достигнало до неговото знание, и е отговорен да предлага и проследява изпълнението на подходящи действия. Изпълнителният директор изпълнява своето задължение за полагане на грижа по отношение на потенциалните конфликти на интереси на всеки член на инвестиционния комитет. ◄

12.  Инвестиционният комитет взема решения относно използването на гаранцията на ЕС в съответствие с настоящия регламент, включително с инвестиционните насоки, установени в приложение II.

Решенията на инвестиционния комитет се вземат с обикновено мнозинство. ►M1  Решенията за одобряване на използването на гаранцията на ЕС са публични и достъпни и включват обосновката за решението, с особен акцент върху спазването на критерия за допълняемост. Те се отнасят също така до общата оценка, произтичаща от набора от показатели, посочен в параграф 14. Публикацията не съдържа чувствителна в търговско отношение информация. Когато взема решение, инвестиционният комитет се ползва от документацията, предоставена от ЕИБ.

Наборът от показатели, който е инструмент, с чиято помощ инвестиционният комитет определя приоритетите при използването на гаранцията на ЕС за операции с по-високи показатели и добавена стойност, става публично достояние след подписването на съответния проект. Публикацията не съдържа чувствителна в търговско отношение информация.

Чувствителните в търговско отношение части на решенията на инвестиционния комитет се изпращат от ЕИБ на Европейския парламент при поискване и при спазване на строги изисквания за поверителност. ◄

▼M1

Два пъти годишно ЕИБ представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията списък с всички решения на инвестиционния комитет, както и наборите от показатели, свързани със съответните решения. Това представяне подлежи на строги изисквания за поверителност.

▼B

13.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за изменение на несъществени елементи на раздели 6— 8 от инвестиционните насоки, предвидени в приложение II към настоящия регламент, без тези раздели да се заличават изцяло. Тези делегирани актове се подготвят в тясно сътрудничество с ЕИБ.

▼M1

14.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23, параграфи 1—3 и параграф 5 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на набор от показатели, които да се използват от инвестиционния комитет за осигуряване на независима и прозрачна оценка на потенциалното и реалното използване на гаранцията на ЕС. Тези делегирани актове се подготвят в тясно сътрудничество с ЕИБ.

Управителният съвет, като част от стратегическото ориентиране на ЕФСИ, установява минимален праг за всеки стълб в набора от показатели с оглед на подобряването на оценката на проектите.

Управителният съвет може, по искане на ЕИБ, да разреши на инвестиционния комитет да разгледа проект, чийто резултат по някой от стълбовете е под минималния необходим брой точки, когато при общата оценка, съдържаща се в набора от показатели, се стига до заключението, че свързаната с този проект операция би преодоляла значителна пазарна неефективност или би предоставила високо равнище на допълняемост.

▼BГЛАВА III

ГАРАНЦИЯ НА ЕС И ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ЕС

Член 8

Гаранция на ЕС

Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция на ЕИБ за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент и от Споразумението за ЕФСИ (наричана по-долу „гаранцията на ЕС“), когато тези операции:

а) се осъществяват в рамките на Съюза; или

б) включват образувания, намиращи се или установени в една или повече държави членки, и обхващат една или повече трети държави, включени в обхвата на Европейската политика за съседство, включително стратегическото партньорство, политиката на разширяване и Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, или отвъдморска страна или територия, посочена в приложение II към ДФЕС, независимо дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор.

Гаранцията от ЕС се предоставя като гаранция при поискване по отношение на инструментите, посочени в член 10.

Член 9

Изисквания за използване на гаранцията на ЕС

1.  Предоставянето на гаранцията на ЕС е обусловено от влизането в сила на Споразумението за ЕФСИ.

▼M1

2.  Гаранцията на ЕС се предоставя за операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, одобрени от инвестиционния комитет или за финансиране или за гаранции на ЕИФ с цел извършване на операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ в съответствие с член 11, параграф 3.

Когато е целесъобразно, ЕИБ делегира оценката, подбора и мониторинга на дребномащабни подпроекти на финансови посредници или на одобрени допустими механизми, по-специално инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции като средство за увеличаване и улесняване на достъпа до финансиране за дребномащабните проекти. Независимо от разпоредбите на параграф 5, трета алинея от настоящия член, инвестиционният комитет не запазва правото да одобрява използването на гаранцията на ЕС за подпроекти, делегирани на финансови посредници или на одобрени допустими механизми, когато участието на ЕФСИ в подобни подпроекти възлиза на по-малко от 3 000 000  EUR. Когато е необходимо, управителният съвет предоставя указания относно процедурата, с която инвестиционният комитет взема решения относно използването на гаранцията на ЕС за подпроекти, за които приносът от ЕФСИ е равен на или надвишава 3 000 000  EUR.

Съответните операции са съгласувани с политиките на Съюза и спомагат за постигането на някоя от следните общи цели:

▼B

а) научни изследвания, развитие и иновации, по-специално чрез:

i) проекти които са в съответствие с „Хоризонт 2020“;

ii) научноизследователски инфраструктури;

iii) демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

iv) оказване на подкрепа на академичната общност, включително сътрудничество с промишлените отрасли;

v) трансфер на знания и технологии;

б) развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и рамките на политиката в областта на климата и енергетиката за 2020, 2030 и 2050 г., по-специално чрез:

i) разширяване на използването или доставките на енергия от възобновяеми източници;

ii) енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и саниране на сградите);

iii) развитие и модернизиране на енергийната инфраструктура (по-специално на междусистемните връзки, интелигентните мрежи на равнище разпределение, съхранението на енергия и синхронизирането на мрежите);

в) развитие на транспортната инфраструктура и оборудване и иновативните технологии за транспорт, по-специално чрез:

i) проекти и хоризонтални приоритети, които отговарят на условията за финансиране съгласно регламенти (ЕС) № 1315/2013 и (ЕС) № 1316/2013;

ii) проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност (насочени към достъпността, намаляването на емисиите на парникови газове, енергийното потребление и произшествията);

iii) проекти, свързващи транспортни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа;

▼M1

iv) железопътна инфраструктура, други железопътни проекти и морски пристанища;

▼B

г) финансова подкрепа чрез ЕИФ и ЕИБ за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, по-специално чрез:

i) предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;

ii) предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването на МСП, новите предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори;

д) развитие и внедряване на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез:

i) цифрово съдържание;

▼M1

ia) технология за блок вериги;

iб) интернет на предметите;

iв) инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;

▼B

ii) цифрови услуги;

iii) високоскоростни телекомуникационни инфраструктури;

iv) широколентови мрежи;

е) околна среда и ефективно използване на ресурсите, по-специално чрез:

i) проекти и инфраструктури в сферата на опазването и управлението на околната среда;

ii) укрепване на екосистемните услуги;

iii) устойчиво развитие на градовете и селските райони;

iv) действия за борба срещу изменението на климата;

ж) човешки капитал, култура и здравеопазване, по-специално чрез:

i) образование и обучение;

▼M1

ii) културните и творческите индустрии, за които се разрешават специфични за секторите финансови механизми чрез връзка с програмата „Творческа Европа“, създадена с Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ) и гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, създаден съгласно същия регламент, за да се предоставят подходящи за целите на тези индустрии заеми;

▼B

iii) иновативни решения в здравеопазването;

iv) нови ефективни лекарства;

▼M1

v) социални инфраструктури, социални услуги, социална и солидарна икономика;

▼B

vi) туризъм;

▼M1

з) устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на биоикономиката в по-широк смисъл;

и) в рамките на изискванията на настоящия регламент, за по-слабо развитите региони и регионите в преход, изброени съответно в приложения I и II към Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията ( 3 ), други отрасли и услуги, допустими за подкрепа от ЕИБ.

Като отчита основания на търсенето характер на ЕФСИ, ЕИБ има за цел поне 40 % от финансирането на ЕФСИ по инфраструктурния и иновационен прозорец да подкрепя компоненти на проекти, допринасящи за действията в областта на климата, в съответствие с ангажиментите, поети по време на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21). Финансирането на ЕФСИ за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация не се включва в това изчисление. ЕИБ използва международно договорената си методология с цел идентифициране на компонентите на действията по климата или на дела на разходите. При необходимост управителният съвет предоставя подробни насоки за тази цел.

▼M1

3.  Инвестиционният период, през който гаранцията на ЕС може да бъде предоставяна с цел оказване на подкрепа за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, продължава до:

а) 31 декември 2020 г. за операциите на ЕИБ, за които до 31 декември 2022 г. е подписан договор между ЕИБ и бенефициера или финансовия посредник;

б) 31 декември 2020 г. за операциите на ЕИФ, за които до 31 декември 2022 г. е подписан договор между ЕИФ и финансовия посредник.

4.  Когато е необходимо и в най-голяма възможна степен ЕИБ си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и инвестиционните платформи.

▼B

5.  ЕИБ използва гаранцията на ЕС за оказване на подкрепа на инвестиционни платформи или фондове и национални насърчителни банки или институции, инвестиращи в операции, отговарящи на изискванията на настоящия регламент (наричани по-долу „допустими механизми“), след одобрение от страна на инвестиционния комитет.

Управителният съвет определя в съответствие с член 7, параграф 2 политиката във връзка с допустимите механизми, посочени в първа алинея от настоящия параграф. Инвестиционният комитет оценява съответствието на такива механизми и техните специфични инструменти, за които се търси подкрепата на ЕФСИ, с политиките, определени от управителния съвет.

▼M1

Инвестиционният комитет може да реши да си запази правото да одобрява нови проекти, представени от финансови посредници или в рамките на одобрени допустими механизми.

▼B

6.  В съответствие с член 17 от Устава на ЕИБ тя изисква бенефициерите на операциите по финансиране и инвестиране да покрият всички нейни разходи, свързани с ЕФСИ. Без да се засягат втора и трета алинея от настоящия параграф, общият бюджет на Съюза не покрива никакви административни разходи или каквито и да било други такси на ЕИБ за нейните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС при спазване на общ максимален размер, съответстващ на 1 % от общите текущи задължения по гаранцията на ЕС, за покриване на разходите, които биха били поети от бенефициерите на операциите по финансиране и инвестиране, но които не са били събрани, от момента на неизпълнение.

Освен това ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС за покриване на съответния дял от евентуалните разходи по събирането, освен ако те не са приспаднати от събраните суми, и всякакви разходи, свързани с управлението на ликвидността.

В случай че ЕИБ, като действа от името на ЕФСИ, предоставя на ЕИФ финансиране или гаранции, обезпечени с гаранция на ЕС в съответствие с член 11, параграф 3, таксите на ЕИФ могат да бъдат покрити от общия бюджет на Съюза, доколкото не са приспаднати от възнаграждението, посочено в член 4, параграф 2, буква в), подточка ii), или от приходи, събрани суми или други плащания, получени от ЕИФ.

7.  Държавите членки могат да използват всякакви източници на финансиране от Съюза, включително инструментите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове и на трансевропейските мрежи и политиките в областта на промишлеността, за да участват във финансирането на проекти, отговарящи на условията за допустимост, в които ЕИБ инвестира самостоятелно или чрез ЕИФ с подкрепата на гаранцията на ЕС, при условие че тези проекти отговарят на критериите за допустимост и на целите и принципите, приложими съгласно правната рамка на съответните инструменти и на ЕФСИ.

Комисията може, когато е целесъобразно, да дава насоки относно съчетаването на използването на инструментите на Съюза с финансирането от ЕИБ с покритието на гаранцията на Съюза, за да осигури наличието на координация, допълняемост и полезно взаимодействие.

Член 10

Допустими инструменти

1.  За целите на член 9, параграф 2 и в съответствие с член 11 ЕИБ използва гаранцията на ЕС за покриване на риска за инструментите, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.  Допустимо е покритието с гаранцията на ЕИБ на следните инструменти:

▼M1

а) предоставяни от ЕИБ заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на инструменти за финансиране или инструменти за кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, включително в полза на национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове;

▼B

б) финансиране или гаранции от ЕИБ за ЕИФ, позволяващи му да осигурява заеми, гаранции, насрещни гаранции и всякакви други форми на инструменти за кредитно подобрение, инструменти на капиталовия пазар и капиталови или квазикапиталови участия, включително в полза на национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове;

в) гаранции от ЕИБ за национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове при насрещна гаранция от ЕС.

Инструментите, посочени в първа алинея, букви а) и б), се предоставят, придобиват или емитират в полза на операциите, посочени в член 8, и отговарящи на изискванията на настоящия регламент, когато финансирането от ЕИБ или ЕИФ е било предоставено съгласно споразумение за финансиране или сделка, подписани или сключени от ЕИБ или ЕИФ, чиито срок не е изтекъл и които не са прекратени.

3.  Гаранциите от ЕИБ, предоставяни на национална насърчителна банка или институция при насрещна гаранция на ЕС, целят постигането на капиталово облекчение, когато е приложимо.

4.  При операциите си съгласно настоящия регламент ЕИФ може да предоставя гаранции на национална насърчителна банка или институция или инвестиционна платформа или да инвестира в инвестиционна платформа.

Член 11

Покритие и условия на гаранцията на ЕС

▼M1

1.  Размерът на гаранцията на ЕС в нито един момент не надхвърля 26 000 000 000  EUR, от които една част може да бъде разпределена за финансиране или за гаранции от ЕИБ за ЕИФ в съответствие с параграф 3. Съвкупните нетни плащания от общия бюджет на Съюза по гаранцията на ЕС не надхвърлят 26 000 000 000  EUR и не превишават 16 000 000 000  EUR преди 6 юли 2018 г.

▼B

2.  Възнаграждението за поемане на риск на портфейл се разпределя между участниците, пропорционално на съответното им участие в поемането на риска. С гаранцията на ЕС се допуска предоставянето на гаранции за първа загуба на равнище портфейл или на пълна гаранция. Гаранцията на ЕС може да бъде предоставена на база pari passu с други участници.

▼M1

3.  Когато ЕИБ предоставя финансиране или гаранции на ЕИФ с оглед осъществяване на операциите по финансиране и инвестициите на ЕИБ, с гаранцията на ЕС се осигурява пълна гаранция за това финансиране или гаранции с първоначален максимален размер от 6 500 000 000  EUR, при условие че ЕИБ е предоставила постепенно сума от поне 4 000 000 000  EUR за финансиране или гаранции без покритие с гаранцията на ЕС. Без да се засяга параграф 1, максималният размер от 6 500 000 000  EUR може, когато е целесъобразно, да бъде коригиран от управителния съвет до максимум 9 000 000 000  EUR, без насрещно задължение от страна на ЕИБ да осигури сумите над 4 000 000 000  EUR.

▼B

4.  Когато ЕИБ поиска изпълнение по гаранцията на ЕС в съответствие със Споразумението за ЕФСИ, Съюзът плаща при поискване в съответствие с условията на това споразумение.

5.  Когато Съюзът извърши плащане в полза на ЕИБ по искане за изпълнение по гаранцията на ЕС, Съюзът встъпва в съответните права на ЕИБ, свързани с всяка една от нейните операции по финансиране или инвестиране, обхванати от настоящия регламент, а ЕИБ предприема от името на Съюза действия за събиране на задълженията във връзка с изплатените суми и възстановява на Съюза събраните суми в съответствие с разпоредбите и процедурите, посочени в член 4, параграф 2, буква в), подточка iv).

6.  Гаранцията на ЕС се предоставя като гаранция при поискване във връзка с инструментите, посочени в член 10, като покрива:

▼M1

а) за дълговите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а):

i) главницата и цялата лихва, както и всички суми, които са дължими на ЕИБ, но не са получени от нея в съответствие с условията на операциите по финансиране до момента на неизпълнение; за подчинения дълг отлагането, намаляването или изискваното излизане се разглеждат като случаи на неизпълнение;

ii) загуби, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро, на пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са ограничени;

б) за капиталовите или квазикапиталовите инвестиции, посочени в член 10, параграф 2, буква а) — инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро;

▼B

в) за операциите, посочени в член 10, параграф 2, буква б) – използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

Гаранцията на ЕС покрива и сумите, посочени в член 9, параграф 6, втора и трета алинея.

Член 12

Гаранционен фонд на ЕС

1.  Създава се гаранционен фонд на ЕС (наричан по-долу „гаранционният фонд“), който представлява ликвиден резерв, от който ЕИБ получава плащане, в случай че бъде поискано изпълнение по гаранцията на ЕС.

2.  Гаранционният фонд се финансира чрез:

а) вноски от общия бюджет на Съюза;

б) приходи от инвестираните ресурси на гаранционния фонд;

в) суми, събирани от неизправни длъжници в съответствие с процедурата по събиране на задълженията, установена в Споразумението за ЕФСИ, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква в), подточка iv);

г) приходи и всякакви други плащания, получени от Съюза в съответствие със Споразумението за ЕФСИ.

3.  Постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б), в) и г) от настоящия член, представляват вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

4.  Ресурсите на гаранционния фонд, предоставени му съгласно параграф 2, се управляват пряко от Комисията и се инвестират в съответствие с принципа на доброто финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила.

▼M1

5.  Постъпленията в гаранционния фонд, посочени в параграф 2, се използват за постигане на подходящо равнище на средствата (наричано по-долу „целевият размер“), отразяващо съвкупните задължения по гаранцията на ЕС. Целевият размер представлява 35 % от съвкупните задължения по гаранцията на ЕС.

▼B

6.  След оценка на това доколко е подходящо равнището на гаранционния фонд в рамките на доклада, предвиден в член 16, параграф 6, се извършват следните плащания:

а) всеки излишък се изплаща към общия бюджет на Съюза като вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на всички бюджетни редове, които са били използвани като източник за преразпределяне на средства за гаранционния фонд;

б) всяко попълване на гаранционния фонд се изплаща на годишни траншове в рамките на срок, не по-дълъг от три години, започващ през годината n+1.

▼M1

7.  От 1 юли 2018 г., ако в резултат на искания за изпълнение по гаранцията на ЕС равнището на гаранционния фонд е намаляло под 50 % от целевия размер или би могло да падне под този размер в рамките на една година съгласно извършената от Комисията оценка на риска, Комисията представя доклад за изключителните мерки, които биха могли да бъдат необходими.

8.  След постъпило искане за изпълнение по гаранцията на ЕС постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б) и г) от настоящия член, надхвърлящи целевия размер, се използват в рамките на инвестиционния период, предвиден в член 9, за възстановяване на гаранцията на ЕС до пълния ѝ размер.

9.  Постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, буква в), се използват за възстановяване на гаранцията на ЕС до пълния ѝ размер.

10.  В случай че гаранцията на ЕС бъде напълно възстановена до размер от 26 000 000 000  EUR, всяка сума в гаранционния фонд над целевия размер се изплаща към общия бюджет на Съюза като вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на всички бюджетни редове, които са могли да бъдат използвани като източник за преразпределяне на средства за гаранционния фонд.

▼B

Член 13

Финансиране на гаранционния фонд от общия бюджет на Съюза

Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменят съгласно предвиденото в приложение I към настоящия регламент.

Ако е необходимо, в общия бюджет на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за плащания и след 2020 г., до финансовата 2023 година включително, с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от член 12, параграф 5, втора алинея.

Годишните бюджетни кредити от общия бюджет на Съюза за попълване на гаранционния фонд се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета ( 5 ).ГЛАВА IV

ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 14

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

1.  Целта на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) е да доразвие съществуващите консултантски услуги на ЕИБ и на Комисията, за да предоставя консултантска подкрепа при набелязването, подготовката и разработването на инвестиционни проекти, както и да функционира като единен технически консултантски център за финансирането на проекти в рамките на Съюза. ►M1  Тази подкрепа включва предоставянето на целева подкрепа за използването на техническа помощ за структуриране на проекти, за използването на иновативни финансови инструменти, за използването на публично-частни партньорства и когато е целесъобразно, предоставянето на информация по въпроси, свързани с правото на Съюза, като се вземат предвид особеностите и потребностите на държавите членки с по-слабо развити финансови пазари, както и положението в различни сектори. ◄

ЕКЦИВ разполага с капацитет за предоставяне на техническа помощ в областите, посочени в член 9, параграф 2, и по-специално в областта на енергийната ефективност, трансевропейската транспортна мрежа и градската мобилност. ►M1  Той подкрепя и подготовката на проекти за действия по климата и кръговата икономика или части от тях, по-специално в контекста на COP21, подготовката на проекти в цифровия сектор, както и подготовката на проектите, посочени в член 5, параграф 1, трета алинея, второ тире. ◄

2.  ЕКЦИВ предоставя услуги в допълнение към услугите, които вече се предлагат по други програми на Съюза, включително:

а) осигуряване на единно входящо звено за предоставяне на техническа помощ за органи и организатори на проекти;

б) подпомагане на организаторите на проекти, когато е уместно, при разработването на техните проекти, така че да изпълняват критериите за допустимост, установени в член 6;

▼M1

в) привличане на местния опит, за да се улесни предоставянето на подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и активно допринасяне, когато е възможно, за целта за секторна и географска диверсификация на ЕФСИ, посочена в точка 8 от приложение II, като подкрепя ЕИБ и националните насърчителни банки или институции да инициират и разработват операции, по-специално в по-слабо развити региони и региони в преход, и като спомага за структурирането на търсенето на подкрепа по линия на ЕФСИ, при необходимост;

▼B

г) осигуряване на платформа за партньорски обмен и споделяне на ноу-хау по отношение на разработването на проекти;

▼M1

д) предоставяне на активна, консултантска подкрепа, при необходимост чрез присъствие на местно равнище, за създаването на инвестиционни платформи, по-специално трансгранични и макрорегионални инвестиционни платформи, в които участват няколко държави членки и/или региони;

▼M1

е) използване на потенциала за привличане и финансиране на дребномащабни проекти, включително чрез инвестиционни платформи;

ж) предоставяне на консултации относно комбинирането на други източници на финансиране от Съюза, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013, с ЕФСИ, с цел решаване на практически проблеми, свързани с използването на такива комбинирани източници на финансиране;

з) предоставяне на проактивна подкрепа за популяризиране и насърчаване на операциите, посочени в член 8, първа алинея, буква б).

▼B

3.  Услугите на ЕКЦИВ са на разположение на организаторите на проекти от публичния и частния сектор, включително национални насърчителни банки или институции и инвестиционни платформи или фондове и регионални и местни публични образувания.

4.  Таксите, начислявани от ЕИБ за услугите на ЕКЦИВ по параграф 2, се използват за покриване на разходите по операциите на ЕКЦИВ и за предоставянето на тези услуги. За таксите, начислявани на МСП, следва да се определи горна граница, равна на една трета от разходите за техническата помощ, която им се предоставя. Услугите, предоставяни от ЕКЦИВ на публични организатори на проекти в допълнение към услугите, които вече се предлагат по програми на Съюза, са безплатни.

▼M1

5.  За да се постигне посочената в параграф 1 цел и да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа на местно равнище, ЕКЦИВ се стреми да използва експертния опит на ЕИБ, Комисията, националните насърчителни банки или институции и управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове.

▼M1

5а.  ЕИБ предлага на организаторите на проекти, кандидатстващи за финансиране от ЕИБ, включително по-специално за дребномащабните проекти, да представят съответните проекти на ЕКЦИВ, за да се подобри, по целесъобразност, подготовката на проектите им и/или да се даде възможност за преценка на възможността за групирането на проекти чрез инвестиционни платформи. Освен това тя уведомява организаторите на проекти, за които финансирането от ЕИБ е било отказано или които са изправени пред недостиг от финансиране независимо от евентуално финансиране от ЕИБ, относно възможността за включване на техните проекти в Европейския портал за инвестиционни проекти.

▼B

6.  С цел да се гарантира широко покритие на услугите, предоставяни от ЕКЦИВ на територията на Съюза, ЕКЦИВ си сътрудничи, когато е възможно, с доставчици на подобни услуги на равнището на Съюза, на регионално, национално или поднационално равнище. ►M1  Сътрудничеството между ЕКЦИВ, от една страна, и национална насърчителна банка или институция, международна финансова институция или институция или управляващ орган, включително такива, които извършват дейност като национален консултант, които притежават опит от значение за постигането на целите на ЕКЦИВ, от друга страна, може да бъде под формата на договорно партньорство. ЕКЦИВ се стреми към сключването на поне едно споразумение за сътрудничество с национална насърчителна банка или институция от всяка държава членка. В държавите членки, в които не съществуват такива национални насърчителни банки или институции, ЕКЦИВ предоставя, по целесъобразност и при искане от съответната държава членка, проактивна консултантска подкрепа за създаването на такава банка или институция. ◄

▼M1

6а.  За да се развие широк географски обхват на консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се разчита на местни знания за ЕФСИ, при необходимост се гарантира присъствие на ЕКЦИВ на местно равнище, като се вземат под внимание съществуващите схеми за подпомагане, с оглед на предоставяне на осезаема, проактивна, адаптирана към конкретните обстоятелства помощ на място. Присъствие на ЕКЦИВ се установява по-специално в държави членки или региони, които са изправени пред трудности при развитието на проекти по ЕФСИ. ЕКЦИВ подпомага трансфера на знания към регионалното и местното равнище с цел натрупване на регионален и местен капацитет и експертен опит.

▼M1

7.  Годишна референтна сума в размер на 20 000 000  EUR се предоставя от общия бюджет на Съюз за допринасяне за покриването на разходите по операциите на ЕКЦИВ до 31 декември 2020 г. във връзка с услугите, посочени в параграф 2, доколкото тези разходи не са покрити от оставащата сума от таксите, посочени в параграф 4.

▼B

8.  Комисията сключва споразумение с ЕИБ за създаването на ЕКЦИВ в рамките на ЕИБ (наричано по-долу „Споразумението за ЕКЦИВ“).

Споразумението за ЕКЦИВ съдържа по-специално разпоредби относно необходимото финансиране на ЕКЦИВ в съответствие с параграф 7.

9.  За първи път до 1 септември 2016 г., а след това — ежегодно, ЕИБ представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад относно услугите, предоставяни от ЕКЦИВ съгласно параграф 2, и изпълнението на неговия бюджет. Докладът съдържа информация относно получените такси и тяхното използване.ГЛАВА V

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Член 15

Европейски портал за инвестиционни проекти

1.  Комисията, с подкрепата на ЕИБ, създава прозрачен Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), чрез който се събира информация за текущи и бъдещи инвестиционни проекти в Съюза. Той представлява общодостъпна и лесна за използване база данни за проекти, в която се осигурява съответната информация за всеки проект.

2.  ЕПИП служи основно за целите на осигуряване на видимост за инвеститорите и за информационни цели. Включването на проекти в ЕПИП не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент, по друг инструмент на Съюза или за публично финансиране.

3.  Държавите членки могат да допринасят за създаването и управлението на ЕПИП.

4.  На частните организатори на проекти може да се начислява невъзстановима такса за обработването на заявления за прием на проекти в ЕПИП. Събраните приходи от такси представляват външен целеви приход за ЕПИП в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.ГЛАВА VI

ДОКЛАДВАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ОЦЕНКА

Член 16

Докладване и отчитане

▼M1

1.  ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, на всеки шест месеца представя на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, посочени в член 4, параграф 2, буква е), подточка iv). Докладът също така включва статистически, финансови и счетоводни данни за всяка операция по финансиране и инвестиране на ЕИБ, както и на обобщено равнище. Освен това веднъж в годината докладът включва информация относно пречките пред инвестициите, с които се е сблъскала ЕИБ, при извършването на инвестиционните операции, обхванати от настоящия регламент.

▼B

2.  ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Докладът се оповестява публично и включва:

а) оценка на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент, и по-специално с критерия за осигуряване на допълняемост, заедно с оценка на разпределението на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ между общите цели, установени в член 9, параграф 2;

б) оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни постижения, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на работни места;

в) оценка на степента, в която операциите, обхванати от настоящия регламент, допринасят за постигането на общите цели, установени в член 9, параграф 2, включително оценка на равнището на инвестициите на ЕФСИ в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, транспорта (включително трансевропейската транспортна мрежа и градската мобилност), телекомуникациите, енергийната инфраструктура и енергийната ефективност;

г) оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, посочени в член 4, параграф 2, буква е), подточка iv);

д) оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез подкрепените от ЕФСИ проекти;

е) описание на проектите, в рамките на които подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове се съчетава с подкрепата от ЕФСИ, както и пълния размер на участието на всеки източник;

ж) размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициерите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на обобщено равнище;

з) оценка на добавената стойност на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ и рисковете, свързани с тези операции;

и) подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията на ЕС, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания;

й) одитираните от независим външен одитор финансови доклади за операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент.

3.  За целите на отчетността на Комисията, докладването от нейна страна по отношение на покритите от гаранцията на ЕС рискове и управлението на гаранционния фонд от Комисията ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, ежегодно предоставя на Комисията и на Сметната палата:

а) оценката на риска на ЕИБ и ЕИФ и информация за категоризацията на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент;

б) текущите финансови задължения на Съюза, произтичащи от гаранцията на ЕС, предоставена по операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, разбити по операции;

в) общата сума на приходите или загубите, произтичащи от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ в рамките на портфейлите, посочени в член 4, параграф 2, буква в), подточка i).

4.  ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, при поискване предоставя на Комисията всякаква допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на задълженията на Комисията във връзка с настоящия регламент.

5.  ЕИБ и когато е приложимо — ЕИФ, предоставят посочената в параграфи 1—4 информация на собствени разноски.

6.  До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията изискваната информация за състоянието на гаранционния фонд. В допълнение, до 31 май всяка година Комисията представяна Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на гаранционния фонд през предходната календарна година, включително оценка на това доколко подходящи са целевият размер и равнището на гаранционния фонд, както и на необходимостта от попълване на фонда. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние на гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите сделки и съответната информация относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и свързания с гаранционния фонд риск към края на предходната календарна година.

Член 17

Отчетност

▼M1

1.  По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет и изпълнителният директор докладват на поискалата това институция относно резултатите на ЕФСИ, включително когато Европейският парламент отправи подобно искане, като участват в изслушване пред Европейския парламент. Освен това, по искане на Европейския парламент или на Съвета, изпълнителният директор докладва относно работата на инвестиционния комитет на изпратилата искането институция.

2.  Председателят на управителния съвет и изпълнителният директор отговарят устно или писмено на въпросите, отправени към ЕФСИ от Европейския парламент или от Съвета, във всички случаи в рамките на пет седмици от датата на получаване на въпроса. Наред с това изпълнителният директор отговаря устно или писмено на Европейския парламент или на Съвета по въпроси, свързани с работата на инвестиционния комитет.

▼B

3.  По искане на Европейския парламент или на Съвета Комисията представя доклад относно прилагането на настоящия регламент.

4.  По искане на Европейския парламент председателят на ЕИБ участва в изслушване на Европейския парламент относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Председателят на ЕИБ отговаря устно или писмено на въпросите, отправени към ЕИБ от Европейския парламент или от Съвета и засягащи операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, в рамките на пет седмици от датата на получаването им.

5.  Европейският парламент и ЕИБ сключват споразумение относно подробните правила за обмена на информация между Европейския парламент и ЕИБ съгласно настоящия регламент, включително относно процедурата за подбор във връзка с назначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор.

Член 18

Оценка и преглед

1.  До 5 януари 2017 г. ЕИБ изготвя оценка на функционирането на ЕФСИ. ЕИБ представя своята оценка на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

2.  До 5 януари 2017 г. Комисията изготвя оценка на използването на гаранцията на ЕС и функционирането на гаранционния фонд. Комисията представя своята оценка на Европейския парламент и на Съвета. Тази оценка се придружава от становище на Сметната палата.

3.  До 30 юни 2018 г. и на всеки три години след това:

а) ЕИБ публикува подробен доклад относно функционирането на ЕФСИ, който включва оценка на въздействието на ЕФСИ върху инвестициите в Съюза, създаването на работни места и достъпа до финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

б) Комисията публикува подробен доклад относно използването на гаранцията на ЕС и функционирането на гаранционния фонд.

4.  ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, подпомага изготвянето на оценката и доклада съответно по параграфи 2 и 3 и предоставя на Комисията необходимата за тази цел информация.

5.  ЕИБ и ЕИФ редовно представят на Европейския парламент, Съвета и Комисията всички свои независими доклади за оценка, в които се оценяват въздействието и практическите резултати, постигнати в резултат на дейностите на ЕИБ и ЕИФ по настоящия регламент.

▼M1

6.  Преди представянето на всяко ново предложение в рамките на многогодишната финансова рамка, започваща през 2021 г., и в края на инвестиционния период Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент, който включва:

а) оценка на функционирането на ЕФСИ, използването на гаранцията на ЕС и функционирането на ЕКЦИВ;

б) оценка дали ЕФСИ се състои в правилно използване на средствата от общия бюджет на Съюза, дали мобилизира достатъчно частен капитал и дали привлича частни инвестиции.

в) оценка дали поддържането на схема за подкрепа на инвестициите е полезно от макроикономическа гледна точка;

г) оценка, в края на инвестиционния период, на прилагането на процедурата, посочена в член 4, параграф 2, буква а), подточка v).

7.  Като отдава необходимото внимание на първия доклад, съдържащ независимата оценка, посочена в параграф 6, Комисията, ако е целесъобразно, внася законодателно предложение, заедно с подходящо финансиране, съобразено с многогодишната финансова рамка, започваща през 2021 г.

8.  Докладите, посочени в параграф 6 от настоящия член, включват оценка относно използването на набора от показатели, посочени в член 7, параграф 14 и Приложение II, по-специално по отношение на обмислянето на целесъобразността на всеки стълб и съответните им роли при оценката. По целесъобразност и ако това е надлежно обосновано от неговите констатации, докладът се придружава от предложение за преразглеждане на делегирания акт, посочен в член 7, параграф 14.

▼BГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Прозрачност и публично оповестяване на информация

В съответствие с политиката си за прозрачност и общите принципи на Съюза относно достъпа до документи и информация ЕИБ оповестява публично на своята интернет страница информация за всички операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, включително ролята на финансовите посредници, както и за начина, по който тези операции допринасят за постигането на общите цели, установени в член 9, параграф 2.

▼M1

ЕИБ и ЕИФ информират или задължават финансовите посредници да информират крайните бенефициери, включително МСП, за съществуването на подкрепа по ЕФСИ, като осигуряват видимост за тази информация, особено в случая на МСП, в съответното споразумение за предоставяне на подкрепа по ЕФСИ, като по този начин повишават обществената осведоменост и подобряват видимостта.

▼B

Член 20

Одитиране от Сметната палата

1.  Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 ДФЕС.

▼M1

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя пълен достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейната задача.

▼B

Член 21

Мерки за борба с измамите

1.  ЕИБ незабавно уведомява OLAF и ѝ предоставя необходимата информация, когато на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, има основания да предполага, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза.

2.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 7 ) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета ( 8 ), като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

При доказване на подобни незаконни дейности ЕИБ предприема действия за събиране на задълженията, свързани с нейните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности.

3.  Споразуменията за финансиране, подписани във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, включват разпоредби, които допускат изключване от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ и, ако е целесъобразно, предприемане на подходящи мерки за събиране на задълженията в случай на измама, корупция или друга незаконна дейност в съответствие със Споразумението за ЕФСИ, политиките на ЕИБ и приложимите нормативни изисквания. Решението за изключване от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, се взема съобразно съответното споразумение за финансиране или инвестиране.

Член 22

Изключени дейности и неоказващи съдействие юрисдикции

▼M1

1.  При своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, ЕИБ и ЕИФ спазват приложимото законодателство на Съюза и договорените международни стандарти и стандартите на Съюза и следователно не подкрепят проекти в рамките на настоящия регламент, които допринасят за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, избягване на данъци, данъчни измами или отклонение от данъчно облагане.

В допълнение ЕИБ и ЕИФ не влизат в нови или подновени операции с образувания, учредени или установени в юрисдикции, включени в списъците в рамките на съответната политика на Съюза по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, или идентифицирани като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ) или които не спазват ефективно разпоредбите на Съюза или международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация.

При сключване на споразумения с финансови посредници ЕИБ и ЕИФ въвеждат изискванията, посочени в настоящия член, в съответните споразумения и изискват от финансовите посредници да докладват във връзка с тяхното спазване.

ЕИБ и ЕИФ правят преглед на своята политика относно юрисдикциите, които не оказват съдействие, най-късно след приемането на списъка на Съюза на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Всяка година след това ЕИБ и ЕИФ представят доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на своята политика относно юрисдикциите, които не оказват съдействие, по отношение на операциите за финансиране и инвестиции от ЕФСИ, включително информация по държави, както и списък на посредници, с които те си сътрудничат.

▼B

2.  По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, ЕИБ прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ) и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ). По-специално ЕИБ поставя като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

Член 23

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   ►M1  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграфи 13 и 14, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 4 юли 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. ◄ Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграфи 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегираният акт, с който за първи път се определя наборът от правила и който е приет съгласно член 7, параграф 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три седмици след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три седмици по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Параграф 4 от настоящия член се прилага mutatis mutandis по отношение на всеки следващ делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 14.ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Преходни разпоредби

1.  ЕИБ и ЕИФ може да представят на Комисията операциите по финансиране и инвестиране, одобрени от тях през периода от 1 януари 2015 г. до сключването на Споразумението за ЕФСИ и първоначалното назначаване на всички членове на инвестиционния комитет и на изпълнителния директор след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Комисията оценява операциите, посочени в параграф 1, и когато те отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 6,общите цели, установени в член 9, параграф 2 и приложение II, взема решение те да бъдат включени в покритието на гаранцията на ЕС.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1291/2013 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1316/2013

1) Регламент (ЕС) № 1291/2013 се изменя, както следва:

а) в член 6 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.  Финансовият пакет за изпълнение на „Хоризонт 2020“ е определен на 74 828,3 милиона евро по текущи цени, от които максимум 72 445,3 милиона евро се разпределят за дейности по дял ХIХ от ДФЕС.

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

2.  Сумата за дейности по дял ХIХ от ДФЕС се разпределя между приоритетите, посочени в член 5, параграф 2 от настоящия регламент, както следва:

а) високи постижения в научната област – 24 232,1 милиона евро по текущи цени;

б) водещи позиции в промишлеността – 16 466,5 милиона евро по текущи цени;

в) обществени предизвикателства – 28 629,6 милиона евро по текущи цени.

Максималният общ размер на финансовото участие на Съюза по линия на „Хоризонт 2020“ за конкретните цели, посочени в член 5, параграф 3, и за неядрените преки действия на СИЦ, е както следва:

i) „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ – 816,5 милиона евро по текущи цени;

ii) „Наука със и за обществото“ – 444,9 милиона евро по текущи цени;

iii) Неядрени преки действия на СИЦ – 1 855,7 милиона евро по текущи цени.

Ориентировъчната разбивка за приоритетите и конкретните цели, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, е посочена в приложение II.

3.  Европейският институт за иновации и технологии се финансира по линия на „Хоризонт 2020“ с максимум 2 383 милиона евро по текущи цени съгласно посоченото в приложение II.“;

б) приложение II се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разбивка на бюджета

Като се спазват условията на ежегодната бюджетна процедура, ориентировъчната разбивка за „Хоризонт 2020“ е, както следва: 

Милиони евро по текущи цени

I  Високи постижения в научната област, в това число:

24 232,1

1.  Европейски научноизследователски съвет (ЕНС)

13 094,8

2.  Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ)

2 585,4

3.  Действия по „Мария Склодовска-Кюри“

6 162,3

4.  Научноизследователски инфраструктури

2 389,6

II  Водещи позиции в промишлеността, в това число:

16 466,5

1.  Водещи позиции при базовите и промишлените технологии (1)(4)

13 035

2.  Достъп до рисково финансиране (2)

2 842,3

3.  Иновации в МСП (3)

589,2

III  Обществени предизвикателства, в това число (4)

28 629,6

1.  Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

7 256,7

2.  Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика

3 707,7

3.  Сигурна, чиста и ефективна енергия

5 688,1

4.  Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

6 149,4

5.  Действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините

2 956,5

6.  Европа в един променящ се свят – приобщаващи, новаторски и мислещи общества

1 258,5

7.  Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

1 612,7

IV  Разпространяване на високи научни постижения и разширяване на участието

816,5

V  Наука със и за обществото

444,9

VI  Неядрени преки действия на Съвместния изследователски център (СИЦ)

1 855,7

VII  Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

2 383

ОБЩО

74 828,3

(*1)   Включително 7 423 милиона евро за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), от които 1 549 милиона евро за фотоника, микро- и наноелектроника, 3 741 милиона евро за нанотехнологии, авангардни материали и авангардни технологии за производство и преработка, 501 милиона евро за биотехнологии и 1 403 милиона евро за космически технологии. В резултат на това 5 792 милиона евро ще бъдат на разположение в подкрепа на дейностите по ключови базови технологии.

(*2)   Около 994 милиона евро от тази сума могат да бъдат използвани за изпълнението на проекти по Стратегическия план за енергийните технологии (SET). Около една трета от сумата може да се предостави на МСП.

(*3)   В рамките на целта за разпределяне на най-малко 20 % от общите сумарни бюджетни средства за конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и приоритета „Обществени предизвикателства“ за МСП, най-малко 5 % от тези сумарни бюджети ще бъдат първоначално разпределени за инструмента за МСП. Най-малко 7 % от общите бюджетни средства по конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и приоритета „Обществени предизвикателства“ ще бъдат разпределени за инструмента за МСП, усреднено за целия срок на действие на програма „Хоризонт 2020“.

(*4)   Пилотните действия „Бърз път към иновациите“ (БПИ) ще се финансират от конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и от съответните конкретни цели на приоритета „Обществени предизвикателства“. С оглед на цялостната оценка на пилотния инструмент БПИ ще бъде започната работата по достатъчно на брой проекти.“.

2) Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както следва:

а) в член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Финансовият пакет за изпълнението на МСЕ за периода 2014-2020 г. се определя на 30 442 259 000  EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя, както следва:

а) сектор на транспорта: 24 050 582 000  EUR, от които 11 305 500 000  EUR се прехвърлят от Кохезионния фонд, за да бъдат изразходвани в съответствие с настоящия регламент изключително в държави членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд;

б) сектора на телекомуникациите: 1 041 602 000  EUR;

в) сектора на енергетиката: 5 350 075 000  EUR.

Тези суми не засягат прилагането на инструмента за гъвкавост, предвиден в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета ( *1 ).

б) В член 14 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Общият размер на участието от бюджета на Съюза във финансовите инструменти не може да надвишава 8,4 % от общия размер на финансовия пакет на МСЕ, както е посочено в член 5, параграф 1.“

в) В член 21 параграф 4 се заменя със следното:

„4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 относно повишаване на тавана, определен в член 14, параграф 2, до 10 %, при условие че са спазени следните условия:

i) оценката на пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти“ през 2015 г. е положителна; и

ii) навлизането на финансови инструменти надвишава 6,5 % под формата на договорни ангажименти по проекти.“
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНВЕСТИЦИОННИ НАСОКИ НА ЕФСИ

1.    Обхват

Целта на инвестиционните насоки е да послужат, заедно с настоящия регламент, като основа за вземането от инвестиционния комитет по прозрачен и независим начин на решения относно използването на гаранцията на ЕС за операции на ЕИБ, които отговарят на условията за допустимост по ЕФСИ, в съответствие с целите и всички други относими изисквания, определени в настоящия регламент.

Инвестиционните насоки се основават на принципите, установени в настоящия регламент по отношение на общите цели, критериите за допустимост, допустимите инструменти и определението за допълняемост. Те допълват настоящия регламент, като: i) осигуряват допълнителни насоки относно допустимостта, ii) осигуряват рамка за риска за операциите, iii) определят прагове за секторна и географска диверсификация и iv) определят критерии за оценка на приноса за постигането на целите на ЕФСИ, за да бъде улеснено определянето на приоритети.

Инвестиционните насоки се прилагат единствено към операциите на ЕФСИ, свързани с дълговите и капиталовите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, и следователно не са приложими за операциите на ЕФСИ, свързани с инструментите, посочени в член 10, параграф 2, буква б).

2.    Допустими партньори, видове проекти и инструменти

a) Допустимите партньори, които могат да се ползват от гаранцията на ЕС, включва:

 образувания с всякакъв размер, включително предприятия за комунални услуги, предприятия със специално предназначение или дружества за проекти, МСП или дружества със средна пазарна капитализация,

 национални насърчителни банки или институции или финансови институции за посредничество,

 капиталови/дългови фондове и всякаква друга форма на дружества за колективно инвестиране,

 инвестиционни платформи,

 образувания от публичния сектор (независимо дали са териториални или не, но с изключение на операции с подобни образувания, които пораждат пряк риск за държавата членка) и предприятия от типа на образуванията от публичния сектор.

б) Гаранцията на ЕС се предоставя с цел подкрепа, пряка или непряка, на финансирането на нови операции. В областта на инфраструктурата следва да бъдат насърчавани инвестиции „на зелено“ (създаване на активи). Инвестиции в съществува промишлени обекти (разширяване и модернизиране на съществуващи активи) също могат да получат подкрепа. По правило, гаранцията на ЕС не се предоставя в подкрепа на операции по рефинансиране (като замяна на съществуващите кредитни споразумения или други форми на финансова подкрепа за проекти, които вече са частично или напълно реализирани), освен при изключителни и добре обосновани обстоятелства, когато се докаже, че подобна операция ще позволи нова инвестиция в размер, най-малко еквивалентен на този на сумата на операцията, и че тази инвестиция ще отговаря на критериите за допустимост и общите цели, установени съответно в член 6 и в член 9, параграф 2.

▼M1

Подкрепата на ЕФСИ за автомагистрали се ограничава до частни и/или публични инвестиции, що се отнася до:

 инвестиции в транспорта в държавите — бенефициери на Кохезионния фонд, в по-слабо развитите региони или в трансграничните транспортни проекти;

 актуализиране, поддържане или подобряване на пътната безопасност, разработване на устройства за интелигентни транспортни системи (ИТС) или гарантиране на целостта и стандартите на съществуващите автомагистрали в трансевропейската транспортна мрежа, по-специално безопасни зони за паркиране, станции за зареждане с алтернативни чисти горива и системи за електрозареждане;

 принос за завършване на трансевропейската транспортна мрежа до 2030 г.

Подкрепата от ЕФСИ е изрично възможна също така за поддръжката и модернизирането на съществуващата транспортна инфраструктура.

в) Гаранцията на ЕС подкрепя широк спектър от продукти, за да може ЕФСИ да се адаптира към потребностите на пазара, като в същото време се насърчават частните инвестиции в проекти, без да се измества частното пазарно финансиране. ►M1  В този контекст се очаква, че ЕИБ ще предостави финансиране по ЕФСИ с цел постигане на общата цел от поне 500 000 000 000  EUR публични или частни инвестиции, включително финансиране, мобилизирано чрез ЕИФ в рамките на операции по ЕФСИ, свързани с инструментите, посочени в член 10, параграф 2, буква б), национални насърчителни банки или институции, както и чрез увеличен достъп до финансиране за образуванията с до 3 000 служители. ◄ Допустимите продукти включват, inter alia ( 12 ), заеми, гаранции/насрещни гаранции, финансиране тип „мецанин“ и подчинено финансиране, инструменти на капиталовия пазар, включително за кредитно подобрение, и капиталови или квазикапиталови участия, включително чрез национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове. В този контекст, за да се позволи на широк спектър от инвеститори да инвестират в проекти на ЕФСИ, е допустимо ЕИБ да структурира подходящи портфейли.

г) Допустимо е националните насърчителни банки или институции и инвестиционните платформи или фондове да ползват покритие от гаранцията на ЕИБ в рамките на насрещната гаранция по гаранцията на ЕС в съответствие с член 10, параграф 2, буква в). Решението за предоставяне на тази гаранция на ЕИБ има за цел мобилизирането на инвестиции както на национално, така и на регионално равнище, и използването на допълнителния експертен опит, конкретните сравнителни предимства и обхвата на тези образувания в полза на инициативата за ЕФСИ.

3.    Допълняемост

Гаранцията на ЕС се предоставя в подкрепа на операции, които отговарят на критерия за осигуряване на допълняемост по смисъла на определението в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

Прилагат се и следните общи принципи:

a) с цел да се избегне дублиране на съществуващите финансови инструменти гаранцията на ЕС може да допълва, да се комбинира със или да укрепва или подобрява съществуващи програми на Съюза или други източници на финансиране от Съюза, или съвместни инструменти;

б) по време на инвестиционния период на ЕФСИ инвестициите, получили подкрепа от ЕФСИ, като правило не изместват използването на други финансови инструменти на Съюза;

в) обръща се внимание на допълняемостта между новите продукти на инфраструктурния и иновационния прозорец, които са съсредоточени върху МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, и съществуващите финансови инструменти на ЕС и финансовите инструменти на ЕФСИ в рамките на прозореца за МСП, така че да се постигне най-високо равнище на ефикасно използване на финансовите ресурси. При все това е възможно кумулативно използване на инструменти, по-специално когато обичайната подкрепа не е достатъчна, за да даде тласък на инвестициите;

▼M1

г) присъствието на една или повече от следните характеристики обикновено води до класифициране на операциите като специални дейности на ЕИБ:

 подчиненост спрямо други кредитори, включително национални насърчителни банки или институции и частни кредитори;

 участие в инструменти за споделяне на риска, при които поетата позиция излага ЕИБ на високи равнища на риск;

 излагане на специфични рискове, като например специфични за дадена страна, сектор или регион рискове и рискове, в частност тези, които са налице в по-слабо развитите региони и регионите в преход, и/или рискове, свързани с иновациите, по специално при недоказалите се технологии, които засилват растежа, устойчивостта и производителността;

 характеристики, подобни на тези при капиталовите инструменти, като плащания, обвързани с резултатите; или

 други установими аспекти, водещи до по-висока експозиция на риск съгласно насоките за кредитния риск на ЕИБ, като например риск от контрагента, ограничена сигурност и прибягване само до активите по проектите за възстановяване.

▼B

4.    Добавена стойност: принос за постигането на целите на ЕФСИ

Проектите, които се ползват от гаранцията на ЕС, са съобразени с критериите за допустимост и общите цели, установени съответно в член 6 и в член 9, параграф 2.

5.    Набор от показатели

Инвестиционният комитет използва набора от показатели, посочен в член 7, с цел осигуряване на независима и прозрачна оценка на възможното използване на гаранцията на ЕС. ►M1  Наборът от показатели става обществено достъпен веднага след като дадена операция с гаранция на ЕС бъде подписана, с изключение на поверителната търговска информация. ◄

6.    Инвестиционни прозорци

а) Дълговите и капиталовите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) се предоставят чрез Инфраструктурен и инвестиционен прозорец, който се състои от кредитен подпрозорец и капиталов подпрозорец. Разпределянето на операциите ( 13 ) в един от двата подпрозореца се основава на системата на ЕИБ за категоризация на заемите и стандартната оценка на риска на ЕИБ и е в съответствие с насоките, дадени от управителния съвет.

б) Инфраструктурен и иновационен прозорец – кредитен подпрозорец

  ►M1  За операции от типа дългови операции ЕИБ или ЕИФ извършва стандартната си оценка на риска, включваща изчисляване на вероятността от неизпълнение и процента на събиране на задълженията. Въз основа на тези параметри ЕИБ или ЕИФ определя количествено риска за всяка операция. ◄ Това изчисление се извършва, без да се взема предвид гаранцията на ЕС, с цел отразяване на цялостния риск от операцията.

  ►M1  За всяка операция от типа дългова операция се извършва категоризация на риска (кредитна категоризация на операцията) в съответствие със системата на ЕИБ или на ЕИФ за категоризация на заемите. ◄ Информация относно категоризацията на заемите се включва в проектната документация за инвестиционния комитет. Операциите с по-висок рисков профил от този на проектите, получили подкрепа чрез обичайни операции на ЕИБ, се обозначават като специални дейности съгласно определението в член 16 от Устава на ЕИБ и в насоките на ЕИБ за политиката спрямо кредитния риск. Операциите, получили подкрепа чрез гаранцията на ЕС, имат по правило по-висок рисков профил от обичайните операции на ЕИБ и следователно попадат в обхвата на специалните дейности. Операции с по-добра кредитна категоризация могат да бъдат включени в портфейла на ЕФСИ, при условие че е ясно доказано, че имат висока добавена стойност и включването им е съобразено с критерия за осигуряване на допълняемост.

  ►M1  Проектите са икономически и технически жизнеспособни, а финансирането на ЕИБ се структурира в съответствие с принципите на доброто банково управление и отговаря на първостепенните принципи на управление на равнището на риска, установени от ЕИБ или ЕИФ в техните вътрешни насоки. ◄ На членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет се предоставя цялата информация от значение.

  ►M1  Цената на продуктите от типа на дълговите продукти се образува в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а), подточка iv). ◄

в) Инфраструктурен и иновационен прозорец – капиталов подпрозорец

▼C1

 За операции от типа на капиталовите операции гаранцията на ЕС може да се използва за подкрепа на преки инвестиции в отделни дружества или проекти (капиталови преки инвестиции) или за финансиране на фондове или аналогични портфейлни рискове (портфейл от капиталови инструменти), при условие че ЕИБ инвестира pari passu и на собствен риск. Определянето на това дали дадена операция включва капиталови рискове или не, независимо от правната форма и номенклатура, се основава на стандартната оценка на ЕИБ.

▼B

  ►M1  Операциите на ЕИБ от типа на капиталовите операции се осъществяват в съответствие с вътрешните правила и процедури на ЕИБ или на ЕИФ. ◄ На членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет се предоставя цялата информация от значение за оценката на операцията.

  ►M1  Цената на инвестициите от типа на капиталовите инвестиции се образува в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а), подточка iv). ◄

7.    Ограничения за експозиции по категории риск

a) Ограниченията за експозиции за категориите специални дейности намаляват с повишаването на равнището на риск съгласно кредитната категоризация на операциите. Ето защо ограничението е като цяло по-високо за кредитния риск, отколкото за капиталовия риск.

б) Като съобразява наличието на кредитно подобрение, осигурено от гаранцията на ЕС, ЕИБ определя по-високо равнище на ограниченията за експозиции за ЕФСИ в сравнение със съответното равнище при собствените рискови операции на ЕИБ. Членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет получават подробно изложение на ограниченията на риска на ЕФСИ. Управителният съвет упражнява редовен надзор върху промените в рисковия профил на портфейла на ЕФСИ и приема подходящи мерки, ако счита това за необходимо.

в) Операции, свързани с по-големи суми в сравнение със специалните ограничения на ЕФСИ, могат да бъдат включени в портфейла на ЕФСИ по изключение, със съгласието на управителния съвет, при условие че ясно са доказани допълняемостта и добавената стойност и че е малко вероятно включването им да застраши постигането на цялостната цел за равнището на риска на портфейла в края на ►M1  ————— ◄ инвестиционен период.

8.    Секторна и географска диверсификация

ЕФСИ се основава на търсенето, но има за цел да подпомага допустими проекти в рамките на целия Съюз, както и презгранични проекти, обхванати от член 8 от настоящия регламент, без предварително секторно или географско разпределение. Въпреки това трябва да се положат максимални усилия, за да се гарантира, че в края на ►M1  ————— ◄ инвестиционен период са обхванати широк спектър от сектори и региони, като се избягва прекомерна секторна или географска концентрация.

a)   Секторна концентрация

С цел управление на секторната диверсификация и концентрация на портфейла на ЕФСИ управителният съвет определя индикативни ограничения за концентрация по отношение на обема на операциите, получили подкрепа чрез гаранцията на ЕС в края на ►M1  ————— ◄ инвестиционен период. Индикативните ограничения за концентрация се оповестяват публично.

Управителният съвет може да вземе решение за изменение на тези индикативни ограничения, след като се консултира с инвестиционния комитет. В този случай управителният съвет обяснява в писмена форма решението си на Европейския парламент и Съвета.

б)   Географска концентрация

Получилите подкрепа от ЕФСИ операции не трябва да са концентрирани върху конкретна територия в края на ►M1  ————— ◄ инвестиционен период. За тази цел управителният съвет приема индикативни насоки за географска диверсификация и концентрация. Управителният съвет може да вземе решение за изменение на тези индикативни ограничения, след като се консултира с инвестиционния комитет. Управителният съвет обяснява в писмена форма решението си относно индикативните ограничения на Европейския парламент и на Съвета. ЕФСИ следва да има за цел да обхване всички държави членки.
1.    Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно разбивката за „Хоризонт 2020“

„Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че следните бюджетни редове няма да участват във финансирането на ЕФСИ: „Засилване на граничните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет“, „Действия по „Мария Склодовска-Кюри“ и „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“. Оставащата сума, произтичаща от допълнителното използване на маржа в сравнение с предложението на Комисията, ще бъде възстановена по другите бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, пропорционално на намаленията, предложени от Комисията. Ориентировъчната разбивка се съдържа в приложение I към Регламента за ЕФСИ.“

2.    Изявление на Комисията относно проектобюджета за 2016 г.

„Комисията ще анализира потенциалното въздействие на вноските в ЕФСИ от различните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“ върху ефективното изпълнение на съответните програми и ако това е целесъобразно, ще предложи писмо за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Съюза за 2016 г. с цел коригиране на разбивката за бюджетните редове на „Хоризонт 2020““.

3.    Изявление на Комисията относно нейната оценка на еднократните вноски в контекста на инициативата за ЕФСИ за целите на прилагането на Пакта за стабилност и растеж

„Без да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки – от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка – в ЕФСИ или в тематични или многонационални инвестиционни платформи, създадени за изпълнението на Плана за инвестиции, следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета.“( 1 ) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

( 3 ) Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 г. за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 22).

( 4 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

( 6 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

( 7 ) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

( 8 ) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

( 9 ) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

( 10 ) Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

( 11 ) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

( *1 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 884).“

( 12 ) Това е неизчерпателно посочване на продукти, които могат да бъдат предлагани чрез ЕФСИ.

( 13 ) Понятието „операция“ се отнася за преките инвестиции в проекта (дълг или капитал) или за „операция“ (проекти, програми или съоръжения) с участието на финансов или друг посредник, но не и, като уточнението се прави с цел избягване на съмнения, за свързаните с тях проекти, подкрепяни от подобна операция с участието на посредник.

Top