EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1011-20150627

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/2015-06-27

02015R1011 — BG — 27.06.2015 — 000.003


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1011 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 162, 27.6.2015 г., стp. 12)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 185, 14.7.2015, стp.  31 (2015/1011)

►C2

Поправка, ОВ L 125, 18.5.2017, стp.  75 (2015/1011)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1011 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят условията за издаване на лицензи и регистрации, случаите, в които такива не се изискват, критериите за доказване на законните цели на дадена сделка, информацията, необходима за мониторинг на търговията, условията за определяне на списъци на страните по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3, критериите за определяне на опростени процедури за нотификации преди износ и разрешения за износ, както и изискванията, отнасящи се до информацията, която трябва да бъде представена във връзка с прилагането на мерки за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „работни помещения“ означава сгради заедно със земята, заемани от даден оператор на всяко място, където той упражнява дейността си.

Член 3

Условия за предоставяне на лицензи

1.  С цел получаване на лиценз съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, операторът назначава служител, отговорен за търговията с вписаните вещества, изброени в категория 1 от приложението към посочения регламент, уведомява компетентния орган за името и начина за връзка с този служител и им съобщава незабавно за всяко последващо изменение на тази информация.

Отговорният служител гарантира, че вносът, износът или посредническите дейности се осъществяват съобразно съответните законови разпоредби и има правомощията да представлява оператора и да взема решенията, необходими за извършване на тази дейност.

2.  Съответният оператор изпълнява всички изброени по-долу изисквания и условия:

а) предприема адекватни мерки срещу неразрешеното изнасяне на вписани вещества от категория 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 от местата за съхранение, получаване, производство и преработка на вписани вещества, както и за гарантиране на сигурността на работните помещения;

б) операторът подава заявление, което съдържа:

i) пълното име, адрес, телефонен номер и/или номер на факс и електронен адрес на заявителя;

ii) пълното име и данните за контакт на отговорното длъжностно лице;

iii) описание на позицията и задълженията на отговорното длъжностно лице;

iv) пълните адреси на работните помещения;

v)  ►C1  описание на всички места, където се извършват операциите, описани в подточка ix); ◄

vi) информация, показваща, че са взети подходящите мерки, посочени в параграф 2, буква а);

vii) наименованието и кода по КН на вписаните вещества, както са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005;

viii) в случай на смес или природен продукт се посочва следното:

a) наименованието на сместа или природния продукт;

б) наименованието и кода по КН на съдържащите се в сместа или природния продукт вписани вещества, както са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005;

в) максималният процент на подобни вписани вещества в сместа или природния продукт;

ix) описание на предвиждания тип операции, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 273/2004 и в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005;

x) заверено копие от регистъра на фирмите или дейностите, при необходимост;

xi) свидетелство за съдимост на съответния оператор и на отговорното длъжностно лице или документ, показващ, че те предлагат необходимите гаранции за правилното провеждане на операциите или информация, която да позволи на компетентния орган да придобие такъв документ.

3.  Ако операторът вече е получил статут на одобрен икономически оператор в съответствие с член 5а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ( 1 ), той може да посочи номера на сертификата AEO при подаване на молба за лиценз, за да може компетентният орган да вземе под внимание неговия статут.

4.  При писмено искане от съответния компетентен орган заявителят следва да предостави всякаква необходима допълнителна информация.

5.  Когато заявителят е физическо лице, подточки ii) и iii) от параграф 2, буква б) не се прилагат, а подточка iv) от параграф 2, буква б) се прилага само когато е уместно.

6.  Без да се засягат приетите в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 273/2004 и член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005 мерки, компетентният орган отказва издаването на лиценз, ако условията, определени в член 3, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, не са изпълнени или ако има основателни причини да се подозира, че вписаните вещества са предназначени за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества.

7.  При търговията между Съюза и трети държави, посочена в Регламент (ЕО) № 111/2005, компетентният орган може или да ограничи валидността на лиценза до период не по-дълъг от три години, или да изисква от операторите да доказват през не повече от три години, че условията, при които е издаден лицензът, все още се изпълняват.

Това не засяга валидността на лицензите, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент.

8.  Лицензът не се прехвърля.

9.  Притежателят на лиценз подава заявление за нов лиценз, когато се предвижда едно от следните:

а) добавянето на вписано вещество;

б) започването на нова операция;

в) смяната на местоположението на работните помещения, където се извършват операциите.

В такива случаи валидността на съществуващия лиценз се прекратява на по-ранната от следните дати:

i)  ►C2  датата на изтичане на валидността, когато срокът на валидност е определен в съответствие с член 3, параграф 7 от настоящия регламент или в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 273/2004; ◄

ii) началната дата на валидност на новия лиценз.

10.  Параграф 9 се прилага и за лицензи, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент.

11.  Параграфи 2 — 6, 8, 9 и 10 се прилагат и за целите на издаването на лицензи съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004, с изключение на специални лицензи.

12.  Публичните органи, посочени в член 3, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004, са митницата, полицията и официалните лаборатории на компетентните органи.

Член 4

Случаи, при които не се изисква лиценз

Аптеките, ветеринарномедицинските амбулатории, митницата, полицията, въоръжените сили и официалните лаборатории на компетентните органи са освободени от изискването за издаване на лиценз съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, доколкото тези оператори използват прекурсори на наркотични вещества само в рамките на служебните си задължения.

Операторите, посочени в първия параграф, са освободени също от следното:

а) осигуряването на документацията, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005;

б) задължението да назначават отговорното длъжностно лице, посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 5

Условия за предоставяне на регистрации

1.  С цел получаване на регистрация съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, операторът назначава служител, отговорен за търговията с вписаните вещества, изброени в категория 2 от приложението към посочения регламент, съобщава на компетентните органи името и начина за връзка с този служител и ги уведомява незабавно за всяко последвало изменение на тази информация.

Отговорният служител взема мерки да гарантира, че вносът, износът или посредническите дейности се осъществяват съобразно съответните законови разпоредби и има правомощията да представлява оператора и да взема решенията, необходими за извършване на тази дейност.

2.  Операторът на вписани вещества от категория 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 подава заявление, съдържащо информацията и документите, упоменати в член 3, параграф 2, буква б), с изключение на подточки vi), x) и xi) от член 3, параграф 2, буква б), освен ако това бъде поискано от компетентния орган.

Същото се отнася и за оператора, занимаващ се с износ на вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

3.  Прилага се също така член 3, параграфи 3 и 4.

4.  Първата алинея на параграф 2 и параграф 3 се прилагат mutatis mutandis по отношение на оператори и потребители, посочени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 по отношение на вписани вещества от категория 2 от приложение I към същия регламент.

5.  Потребителите на вписани вещества от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 също така предоставят информация относно използването на вписаните вещества.

Член 6

Случаи, при които не се изисква регистрация

Следните категории могат да бъдат освободени от изискването за регистрация в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005:

а) аптеките, ветеринарномедицинските амбулатории, митницата, полицията, официалните лаборатории на компетентните органи и въоръжените сили, доколкото тези оператори използват прекурсори на наркотични вещества в рамките на служебните си задължения;

б) операторите, занимаващи се с износа на вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, ако общо количествата на техния износ през предходната календарна година (1 януари — 31 декември) не превишават количествата, определени в приложение I към настоящия регламент. Когато тези количества са превишени през текущата календарна година, операторът незабавно трябва да изпълни изискването за регистрация.

в) операторите, занимаващи се с износа на смеси, съдържащи вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, ако количеството на вписаното вещество, съдържащо се в смесите, не превишава през предходната календарна година количествата, определени в приложение I към настоящия регламент. Когато тези количества са превишени през текущата календарна година, операторът незабавно трябва да изпълни изискването за регистрация.

Член 7

Условия за освобождаване от определени изисквания

За целите на член 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 клиентите уведомяват доставчиците си дали този член е приложим към тях.

Член 8

Критерии за определяне на законните цели на дадена сделка

1.  Операторът е длъжен да предостави информация, че пратката е напуснала държавата на износ съгласно действащите национални разпоредби, приети в съответствие с член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества ( 2 ), за да докаже законните цели на сделката си съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005.

2.  За целта операторът използва модела, определен в приложение II към настоящия регламент, или представя разрешението за внос, посочено в член 20 от Регламент (ЕО) № 111/2005, или декларацията на клиента, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Член 9

Информация, която се изисква за мониторинг на търговията

1.  За целите на член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004 операторите информират компетентните органи в резюме за количествата вписани вещества, които са използвани или доставени, а когато са доставени — за количеството, доставено на всяка трета страна.

За вписаните вещества от категория 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 първият параграф се прилага само при поискване от компетентните органи.

2.  За целите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 111/2005 операторите информират компетентните органи за следното:

а) износа на вписани вещества, подлежащи на разрешение за износ;

б) целия внос на вписани вещества от категория 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, изискващи разрешение за внос, или всички случаи, когато вписани вещества от категория 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 са внесени в свободна зона на контрол от тип II, поставени в процедура с отложено плащане, различна от транзит, или са допуснати за свободно обращение;

в) всички посреднически дейности с вписани вещества от категории 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

3.  Информацията, изисквана по параграф 2, буква а), се съставя, като се посочват страните на местоназначение, изнесените количества и референтните номера на разрешенията за износ, според случая.

4.  Информацията, изисквана по параграф 2, буква б), се съставя, като се посочват третата страна на износ и референтните номера на разрешенията за износ, според случая.

5.  Информацията, изисквана по параграф 2, буква в), се съставя, като се посочват третите страни, осъществяващи тези посреднически дейности и референтните номера на разрешенията за износ или внос, според случая. Операторите предоставят допълнителна информация при поискване от компетентните органи.

6.  Компетентните органи третират информацията, посочена в настоящия член, като поверителна търговска информация.

Член 10

Условия за съставяне на списъци на държавите по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3

Посочените в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 списъци включват всички изброени данни:

а) трети държави, с които Съюзът е сключил конкретно споразумение относно прекурсорите на наркотични вещества;

б) трети държави, които са поискали да получават нотификация преди износ съгласно член 12, параграф 10 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

в) трети държави, които са поискали да получават нотификация преди износ съгласно член 24 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

Списъците на конкретните страни по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3 от приложението, посочено в букви а), б) и в), се публикуват на уебсайта на Комисията.

Член 11

Критерии за определяне на опростени процедури за нотификация преди износ

1.  По силата на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005, компетентните органи могат да изпратят опростена нотификация преди износа, обхващаща няколко износни операции, извършени в конкретен период от време от 6 или 12 месеца, в случай на износ, предназначен за осъществяване по опростената процедура за разрешение за износ.

2.  Компетентният орган на страната износител предоставя информацията, посочена в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, на компетентния орган на третата страна на местоназначение.

3.  Компетентният орган информира съответно държавата на местоназначение, като за тази цел използва онлайн системата PEN или „Многостранна нотификация за докладване на химични вещества“, посочена в приложение III към настоящия регламент.

Член 12

Критерии за определяне на опростени процедури за получаване на разрешения за износ

1.  След като заинтересованият оператор подаде заявление, компетентният орган може да предостави разрешение за износ по опростената процедура съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 111/2005, в случаи на чест износ на едно конкретно вписано вещество от категория 3 или 4 от приложението към посочения регламент, който се осъществява от един и същи износител, установен в Съюза, и един и същи вносител в същата трета държава на местоназначение, като това разрешение обхваща конкретен период от 6 или 12 месеца.

Подобно опростено разрешение за износ може да се предостави в следните случаи:

а) когато по време на предишен износ операторът е показал способността си да изпълнява всички задължения, свързани с този износ, и не е извършил никакви нарушения на съответното законодателство;

б) когато компетентният орган може да се убеди в законните цели на тези операции на износ.

2.  Заявлението за опростено разрешение за износ съдържа най-малко следното:

а) имената и адресите на износителя, вносителя в третата държава и крайния получател;

б) наименованието на вписаното вещество, както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, или, в случай на смес или природен продукт, наименованието и кода по КН и наименованието на всяко вписано вещество, както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, съдържащо се в сместа или природния продукт;

в) максималното количество на вписаното вещество, предназначено за износ;

г) планирания конкретен период от време за износните операции.

3.  Компетентният орган взема решение по заявлението за опростено разрешение за износ в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на изискваната информация.

4.  В случай на спешна медицинска помощ, ако условията по параграф 1, букви а) и б) от настоящия член са изпълнени, компетентният орган взема решение по заявлението за опростено разрешение за износ при износ на вписани вещества от категория 4 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 незабавно или най-късно в срок от 3 работни дни след получаване на заявлението.

Член 13

Условия и изисквания относно информацията, която се предоставя във връзка с изпълнението на мерките за мониторинг

1.  Държавите членки представят на Комисията справките, посочени в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 273/2004 през месеца, следващ всяко календарно тримесечие. В справките се съдържа информация за всички случаи, когато освобождаването на вписани или невписани вещества е било спряно или вписаните или невписани вещества са били задържани.

2.  Тази информация включва следното:

а) наименованията на веществата;

б) когато са известни, произхода и местоназначението им;

в) количеството на веществата, митническия им статус и използваното транспортно средство.

3.  В края на всяка календарна година Комисията съобщава на всички държави членки получената информация по параграф 1.

Член 14

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1277/2005 се отменя.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IВещество

Количество

Ацетон (1)

50 kg

Етилов етер (1)

20 kg

Етилметилкетон (1)

50 kg

Толуол (1)

50 kg

Сярна киселина

100 kg

Солна киселина

100 kg

(1)   Солите на тези вещества, когато е възможно съществуването на такива соли.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

image

Бележки

1. Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2. Поредните номера и текстът на образеца са задължителни.

Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ПРИЛОЖЕНИЕ III

image

Бележки

1. Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2. Поредните номера и текстът на образеца са задължителни. Попълването на полетата, маркирани с получер шрифт, е задължително.

3. Подробности за попълване на полетата:

Поле „Част А“: Посочете дали многостранната нотификация за докладване на химични вещества (МНДХВ) обхваща една или няколко износни операции. Когато тя обхваща няколко износни операции, посочете в кой период от време.

Поле 14 (Количество и тегло): Когато МНДХВ обхваща няколко износни операции, посочете максималното количество и тегло.

Поле 18 (Дата на отпътуване): Когато МНДХВ обхваща няколко износни операции, това поле трябва да се попълни с последната очаквана дата на отпътуване.

Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).( 1 ) Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността от 12 октомври 1992 г. (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

( 2 ) Решение на Съвета от 22 октомври 1990 г. (ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56).

Top