EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0504-20180807

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията от 11 март 2015 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/2018-08-07

02015R0504 — BG — 07.08.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/504 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 085, 28.3.2015 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1789 НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2016 година

  L 277

60

13.10.2016

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/128 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2018 година

  L 22

16

26.1.2018

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/986 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2018 година

  L 182

16

18.7.2018


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 300, 8.11.2016, стp.  26 (2015/504)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/504 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят мерките за изпълнение, посочени в член 68 от Регламент (ЕС) № 167/2013, за да се установят еднакви условия за прилагането на административните изисквания към одобряването на нови земеделски и горски превозни средства и на системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени и конструирани за тези превозни средства, както и към пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системите, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Член 2

Образец на информационния документ (списъка с данни) и техническата документация

Производителите, които подават заявление за ЕС одобряване на типа, представят информационния документ (списъка с данни) и техническата документация, посочени в член 22, параграф 1 и член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 167/2013, като за целта използват образеца, предвиден в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Образец на сертификата на производителя за достъпа до бордовата диагностика (OBD) на превозното средство и до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство

Производителите, за които се прилагат разпоредбите на член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и които подават заявление за ЕС одобряване на типа, представят пред органа по одобряването сертификат за достъпа до OBD на превозното средство и до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство в съответствие с член 53, параграф 8 от посочения регламент, като за целта използват образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Образци на сертификата за съответствие

Производителите издават сертификата за съответствие по член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 съгласно образците, установени в приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Образци на задължителната табела и маркировката за ЕС одобряване на типа

Производителите изготвят задължителната табела и маркировката за ЕС одобряване на типа по член 34, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013 съгласно образците, установени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 6

Образци на ЕС сертификата за одобряване на типа

Органите по одобряването издават ЕС сертификатите за одобряване на типа, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013, съгласно образците, установени в приложение V към настоящия регламент.

Член 7

Система за номериране на ЕС сертификатите за одобряване на типа

ЕС сертификатите за одобряване на типа се номерират в съответствие с приложение VI.

Член 8

Образец на протокола за резултатите от изпитванията

Органите по одобряването издават протокола за резултатите от изпитванията, посочен в член 25, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 167/2013, съгласно образеца, установен в приложение VII към настоящия регламент.

Член 9

Формат на протоколите от изпитване

1.  Форматът на протоколите от изпитване, посочен в член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013, отговаря на общите изисквания, установени в приложение VIII към настоящия регламент.

2.  Съществуващите протоколи от изпитването на компоненти и отделни технически възли, издадени съгласно Директива 2003/37/ЕО, Директива 2007/46/ЕО, Директива 97/68/ЕО и Регламент (ЕС) № 595/2009 или международните регулаторни актове, посочени в глава ХIII от Регламент (ЕС) № 167/2013, и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно същия регламент, се приемат за целите на одобряването на типа по Регламент (ЕС) № 167/2013, при условие че нито основните изисквания, нито изискванията към процедурите на изпитване са се променили след извършването на изпитването. Протоколите от изпитване, отговарящи на тези условия, са посочени в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 10

Списък на частите или оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи

Списъкът на частите или оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системите от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики, който е посочен в член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, е установен в приложение IХ към настоящия регламент.

Член 11

Образец на сертификата за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи

Органите по одобряването издават сертификата за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системите от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики, посочен в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, съгласно образеца, установен в приложение X към настоящия регламент.

Член 12

Система за номериране на сертификатите за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи

Сертификатите за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на системите от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики, се номерират съгласно приложение ХI.

▼M3

Член 12а

Преходни разпоредби във връзка с двигателите

По отношение на двигателите, получили одобряване на типа преди 1 януари 2018 г. или ако се касае за двигатели от подкатегории NRE-v-5 и NRE-c-5 — преди 1 януари 2019 г., продължават да се прилагат следните разпоредби от настоящия регламент във версията му, която е приложима към 6 август 2018 г.:

 приложение I, част A,

 приложение I, част Б, точка 4.2,

 приложение I, част Б, точка 5, подточки 2.2.2, 2.5 — 2.5.4.2, 5.2 — 5.5 и 6. — 8.22.4.2,

 приложение I, допълнения 1 — 9,

 приложение I, допълнение 10, точка 2.2.2,

 приложение I, допълнения 11 — 14,

 приложение I, допълнение 15, точка 2.2.2,

 приложение I, допълнения 16 — 23,

 приложение I, обяснителни бележки към информационния документ (списъка с данни) (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) и (56),

 приложение II, точка 2.1.1,

 приложение II, обяснителна бележка към приложение II (4),

 приложение III, допълнение 1, образец 1 на раздел 2, точките в рубриката „Общи характеристики на силовото предаване“,

 приложение III, допълнение 1, образец 1 на раздел 2, точките в рубриката „Двигател“,

 приложение III, допълнение 1, образец 1 на раздел 2, текстът в рубриката „Резултати от изпитвания за емисии на отработили газове (включително коефициент на влошаване)“, второ и четвърто тире от първи параграф,

 приложение III, допълнение 1, образец 1 на раздел 2, текстът в рубриката „Резултати от изпитвания за емисии на отработили газове (включително коефициент на влошаване)“, таблицата,

 приложение III, допълнение 1, обяснителните бележки към допълнение 1, с изключение на обяснителна бележка (32),

 приложение IV,

 приложение V, допълнение 2, обяснителните бележки към допълнение 2,

 приложение V, допълнение 4,

 приложение V, допълнение 5,

 приложение VII, допълнение 1, с изключение на точка 1. и първото тире на текста под точка 2.,

 приложение VIII, с изключение на точка 3.2, таблица 8-1, втори ред.

▼B

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТАНомер на приложението

Заглавие на приложението

I

Образец на информационния документ (списъка с данни) и техническата документация

II

Образец на сертификата на производителя за достъпа до бордовата диагностика (OBD) на превозното средство и до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство

III

Образци на сертификата за съответствие

IV

Образци на задължителната табела и маркировката за ЕС одобряване на типа

V

Образци на ЕС сертификата за одобряване на типа

VI

Система за номериране на ЕС сертификатите за одобряване на типа

VII

Образец на протокола за резултатите от изпитванията

VIII

Формат на протоколите от изпитване

IX

Списък на частите или оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи

X

Образец на сертификата за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи

XI

Система за номериране на сертификатите за пускане на пазара и пускане в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основните системи
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на информационния документ (списъка с данни) и техническата документацияСписък на допълненията

Номер на допълнението

Заглавие на допълнението

1

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) монтиране на система на двигателя/фамилия двигатели

2

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за нивото на звука извън превозното средство

3

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на двигател/фамилия двигатели като компонент/ОТВ

4

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за информиране на водача

5

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) монтиране на система от устройства за осветяване и светлинна сигнализация

6

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за електромагнитна съвместимост

7

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) монтиране на система от устройство(а) за звуков сигнал

▼M1

8

Образец на информационния документ относно ЕС одобряване на типа (или на типа превозно средство по отношение на) монтирането на огледала за виждане назад като система

▼B

9

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) монтиране на система от верижна ходова част

▼M3

10

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на електромагнитната съвместимост на електрически/електронни монтажни възли като компонент/ОТВ

▼B

11

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на масите на противотежестите като компонент/ОТВ

12

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на странична и/или задна защитна конструкция като компонент/ОТВ

13

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на гума като компонент

14

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на механично навесно устройство като компонент/ОТВ

15

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) спирачна уредба

16

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за нивото на шум, на което е изложен водачът

17

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система от закрепващи устройства за обезопасителни колани

18

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за защита от вредни вещества

19

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на защитна конструкция при преобръщане (ROPS) като ОТВ

20

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на защитна конструкция от падащи предмети (FOPS) като ОТВ

21

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на седалка на водача като компонент/ОТВ

22

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на обезопасителен колан като компонент/ОТВ

23

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на система за защита от проникване на предмети (OPS) като ОТВ

24

Декларация на производителя за мерките за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване и устройството за ограничаване на скоростта

ЧАСТ А

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.    Общи изисквания

1.1.

Когато производителят подава заявление за ЕС одобряване на типа за превозно средство, компонент или отделен технически възел, той трябва да представи съгласно член 22 от Регламент (ЕС) № 167/2013 техническа документация, която да съдържа следното:

а) списък със съдържанието;

б) информацията за процедурата за одобряване на типа, избрана в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013, чийто образец е установен в точка 2 (документ за техническата документация);

в) информационния документ (списъка с данни), установен в част Б от настоящото приложение;

г) всички съответни данни, чертежи, снимки и друга информация, изисквани в информационния документ (списъка с данни);

д) сертификата на производителя, с който се удостоверява пред органа по одобряването на типа достъпа до бордовата диагностика (OBD) на превозното средство и до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство, посочен в член 53, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и установен в приложение II към настоящия регламент;

е) за трактори, чийто тип е одобрен с монтирани на тях машини, и за превозни средства от категории R и S — документ, излагащ съдържанието на ЕО декларацията за съответствие съгласно националните разпоредби за прилагане на Директива 2006/42/ЕО, като не е задължително да се включват серийният номер и подписът;

ако органът по одобряването го изисква, производителят трябва да представи освен това всяка съответна документация, съдържаща се в техническото досие по приложение VII към посочената директива, и по-специално:

 използваните стандарти и други технически спецификации, включително съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност, обхванати от тези стандарти,

 всички технически протоколи с резултатите от изпитванията, извършени от производителя или от орган, избран от производителя или упълномощения му представител;

ж) всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването като част от процедурата за одобряване;

з) декларацията на производителя за мерките за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване и устройството за ограничаване на скоростта, посочена в член 17, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 167/2013 и в точка 4.3.2 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 на Комисията ( 1 ) съгласно образеца, установен в допълнение 24 към настоящото приложение;

и) за превозните средства, оборудвани с електрическо/електронно устройство, което ограничава динамичните характеристики на съответното превозно средство — данни и доказателства, че изменението или изключването на устройството или разкачването на кабелите му няма да увеличи динамичните му характеристики;

▼M1

й) за превозни средства от категории T2, T3 и T4.3, оборудвани със сгъваема ROPS с автоматична система за заключване, сертификат от производителя, посочващ, че предварителното изпитване е проведено в съответствие с процедурата за изпитване, определена в точка 5.5. от част Б3 на приложение IX към Делегиран Регламент (ЕС) № 1322/2014 ( *1 ).

▼B

1.2.

Заявленията на хартиен носител трябва да се подават в три екземпляра. Всички чертежи се представят в подходящ мащаб и с достатъчно подробности на листове във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.

1.3.

Трябва да се представя информация за работните характеристики на сложните електронни системи за управление на превозното средство, посочени в допълнение 2 към приложение ХХIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията ( 2 ).

▼M3

1.4. За двигателите се представят техническата документация и информационният документ (списъкът с данни), изисквани в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/656 на Комисията ( 3 ).

▼B

2.    Образец на документа за техническата документация

Информация

относно процедурата за одобряване на типа, избрана в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Документ за техническата документация

В техническата документация трябва да се включи надлежно попълнена версия на настоящата декларация.

Долуподписаният: [ … (имена и длъжност)]

Наименование на дружеството и адрес на производителя (4): …

Наименование и адрес на представителя на производителя (когато има) (4): …

С настоящото подава заявление за процедура за одобряване на типа:

а) поетапно одобряване на типа (1)

б) едноетапно одобряване на типа (1)

в) смесено одобряване на типа (1)

Ако е избрана процедурата по буква а) или в), за всички системи, компоненти и отделни технически възли трябва да се декларира съответствие с изискванията, както при процедурата по буква б).

Многоетапно одобряване на типа, избрано в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 167/2013: да/не (1)

Информация за превозното средство, която трябва да се попълни, ако се подава заявление за ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство:

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя) (4): …

1.2.

Тип (2): …

1.2.1.

Вариант(и) (2): …

1.2.2.

Версия(и) (2): …

1.2.3.

Търговско наименование (когато има): …

1.2.4.

Номер(а) на одобряването на типа на предишния етап (4): …

1.3.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (3): …

Подава заявление за одобряване на типа:

а) на тип комплектувано превозно средство (1)

б) на тип напълно комплектувано превозно средство (1)

в) на тип некомплектувано превозно средство (1)

г) на тип превозно средство с комплектувани и некомплектувани варианти (1)

д) на тип превозно средство с напълно комплектувани и некомплектувани варианти (1)

Информация, която трябва да се попълни, ако се подава заявление за одобряване на типа за система/компонент/отделен технически възел (1):

2.1.

Марка(и) (търговско наименование на производителя): …

2.2.

Тип (5): …

2.2.1.

Търговско наименование (когато има): …

▼M3 —————

▼B

2.8.

Виртуални и/или собствени изпитвания (1)

2.8.1.

Списък на системите, компонентите или отделните технически възли, върху които са били извършени виртуални и/или собствени изпитвания съгласно член 27, параграф 4 и член 60 от Регламент (ЕС) № 167/2013:Обобщаваща таблица за виртуални и/или собствени изпитвания

Делегиран акт

Номер на приложение

Изискване

Ограничения/забележки

 

 

 

 

2.8.2.

Добавен е подробен протокол за удостоверяване на виртуални и/или собствени изпитвания: да/не (1)

Място: …

Дата: …

Подпис: …

Име и длъжност в дружеството: …

Обяснителни бележки във връзка с документа за техническата документация

(Номера на бележки под линия, бележки под линия и обяснителни бележки, които не трябва да присъстват в документа за техническата документация)

(1)  Излишното се зачертава.

(2)  Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип — вариант — версия), определен за всеки тип, вариант и версия съгласно точка 2.3 от част Б от приложение I към настоящия регламент. За идентификация на варианта и версиите може да се използва матрицата по точка 2.2 от част Б от приложение I към настоящия регламент.

(3)  Класифицирани съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013, като се посочва съответният код, например „Т4.3а“ за трактор с нисък просвет, с максимална конструктивна скорост, по-малка или равна на 40 km/h.

(4)  В случай на многоетапно одобряване на типа да се представя тази информация за всеки етап.

▼M3

(5)  За двигателите посочете обозначението на типа двигател или в случай на типове двигатели в рамките на фамилия двигатели — типа фамилия (ТФ) съгласно точка 4 от част Б на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/656 на Комисията.

▼B

ЧАСТ Б

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ (СПИСЪК С ДАННИ)

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1.

Информационният документ (списъкът с данни) трябва да има референтен номер, даден от заявителя.

1.2.

При промяна на данните, които фигурират в информационния документ (списъка с данни) за одобряване на превозното средство, производителят трябва да представи променените страници на органа по одобряването, като ясно посочва направените промени, както и датата на преиздаване.

2.   ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2.1.

Всички информационни документи (списъци с данни) трябва да съдържат следното:

 матрицата по точка 2.2, за да се идентифицират версиите и вариантите на превозното средство, предназначено за одобряване на типа;

 списък на позициите, приложими към (под)категорията и техническите характеристики на превозното средство, от които са направени извадки, като се спазва системата за номериране на общия списък по точка 5.

2.2.

Матрица, показваща комбинациите от позициите, посочени в точка 5, в рамките на версиите и вариантите на типа превозно средствоМатрица за вариантите и версиите

Номер на позиция

Всички

Версия 1

Версия 2

Версия 3

Версия n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

За всеки вариант в рамките на типа трябва да се изготви отделна матрица.

2.2.2.

Позициите, за които няма ограничения за комбинациите в рамките на даден вариант, се отбелязват в колоната „Всички“.

2.2.3.

Горната информация може да се представи в друг формат или да се обедини с информацията, предоставена по точка 5.

2.3

Означения за тип, вариант и версия

2.3.1.

За всеки тип, вариант и версия превозно средство производителят определя буквено-цифров код, който е съставен от латински букви и/или арабски цифри и който се посочва и в сертификата за съответствие (вж. приложение III) на съответното превозно средство.

Разрешава се използването на скоби и тирета, при условие че те не заместват буква или цифра.

2.3.2.

Целият код трябва да е обозначен като „тип — вариант — версия“ или „TVV“.

2.3.3.

TVV трябва ясно и недвусмислено да идентифицира уникална комбинация от технически характеристики, свързани с критериите, определени в част Б от настоящото приложение.

2.3.4.

Производителят може да използва един и същ код за определяне на даден тип превозно средство, когато последното попада в две или повече категории.

2.3.5.

Производителят не може да използва един и същ код за определяне на даден тип превозно средство за повече от едно одобряване на типа в рамките на една категория превозни средства.

2.3.6.

Брой на знаците за TVV

2.3.6.1. Броят на знаците не трябва да е по-голям от:

а) 15 за кода на типа превозно средство;

б) 25 за кода на варианта;

в) 35 за кода на версията.

2.3.6.2. Пълният буквено-цифров код TVV не трябва да съдържа повече от 75 знака.

2.3.6.3. Когато TVV се използва в пълния му вид, се оставя интервал между типа, варианта и версията.

Пример за такъв TVV: 159AF[… интервал]0054[… интервал]977K(BE).

3.   ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТИ И ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

3.1.

В случай на система, компонент или отделен технически възел, които са посочени в таблица 1-1, производителят трябва да попълни приложимото допълнение към настоящото приложение.

Освен на изискванията от приложенията, споменати в таблица 1-1, системите, компонентите и отделните технически възли трябва да отговарят и на следните изисквания към:

а) процедурите за одобряване на типа (приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията);

б) съответствието на производството (приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията);

в) достъпа до информацията за ремонта и поддръжката (приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията).

▼M1Таблица 1-1

Списък на системите, компонентите и отделните технически възли, които могат да подлежат на ЕС одобряване на типа

▼M3

СПИСЪК I — изисквания към екологичните характеристики и характеристиките на задвижването

Допълнение

Система или компонент/отделен технически възел (ОТВ)

Делегиран регламент (ЕC) 2018/985 на Комисията (1)

Номер на приложението

Изменен със и/или на етап на изпълнение

1

Система: монтиране на двигател/фамилия двигатели

I

 

2

Система: ниво на звука извън превозното средство

II

 

3

Компонент/ОТВ: двигател/фамилия двигатели

I

 

▼M1

СПИСЪК II — изисквания за безопасност при експлоатация на превозното средство

Допълнение

Система или компонент/отделен технически възел (ОТВ)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 на Комисията Номер на приложението

Изменен със и/или на етап на изпълнение

4

Система: информиране на водача

X

 

5

Система: монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

XII

 

6

Система: електромагнитна съвместимост

XV

 

7

Система: монтиране на устройство(а) за звуков сигнал

XVI

 

8

Система: монтиране на огледала за виждане назад

IX

 

9

Система: монтиране на верижна ходова част

XXXIII

 

▼M3

10

Компонент/ОТВ: електромагнитна съвместимост на електрически/електронни монтажни възли

XV

 

▼M1

11

Компонент/ОТВ: маси на противотежестите

XXIII

 

12

Компонент/ОТВ: странична и/или задна защитна конструкция

XXVI / XXVII

 

13

Компонент: гума

XXX

 

14

Компонент/ОТВ: механично навесно устройство

XXXIV

 

СПИСЪК III — изисквания към спирачките на превозните средства

Допълнение

Система или компонент/отделен технически възел (ОТВ)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията (2) Номер на приложението

Изменен със и/или на етап на изпълнение

15

Система: спирачна уредба

II

 

СПИСЪК IV — конструкция на превозните средства и общи изисквания към одобряването на типа

Допълнение

Система или компонент/отделен технически възел (ОТВ)

Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията Номер на приложението

Изменен със и/или на етап на изпълнение

16

Система: ниво на шум, на което е изложен водачът

XIII

 

17

Система: закрепващи устройства за обезопасителни колани

XVIII

 

18

Система: защита от вредни вещества

XXIX

 

19

ОТВ: защитна конструкция при преобръщане (ROPS)

VI / VII / VIII / IX / X

 

20

ОТВ: защитна конструкция от падащи предмети (FOPS)

XI

 

21

Компонент/ОТВ: седалка на водача

XIV

 

22

Компонент/ОТВ: обезопасителни колани

XIX

 

23

ОТВ: системи за защита от проникване на предмети (OPS).

XX

 

(1)   Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията от 12 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства и техните двигатели и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/96 на Комисията (ОВ L 182, 18.7.2018 г., стр. 1).

(2)   Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията от 15 октомври 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията към спирането за одобряването на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 17, 23.1.2015 г., стр. 1).

▼B

4.   НОМЕРА НА ОДОБРЯВАНИЯ НА ТИПА ИЛИ НОМЕРА НА ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРЕДМЕТИ

4.1.

Производителят трябва да представя информацията, изисквана в съответствие с таблица 1-2 по отношение на предметите, приложими за превозното средство съгласно приложение I към Регламент (ЕС) № 167/2013. Трябва да се включват всички съответни одобрявания и протоколи от изпитвания (ако са налични) за всеки предмет. Въпреки това информацията по отношение на системите, компонентите и отделните технически възли не трябва да се представя тук, ако е включена в съответния сертификат за одобряване.Таблица 1-2

Обобщаващ списък на номерата на одобряванията на типа и протоколите от изпитвания

Номер на позицията и предмет

Номер на одобряването на типа или номер на протокола от изпитването (3)

Дата на издаване на одобряването на типа, разширението му или протокола от изпитването

Държава членка или договаряща страна (1), която издава одобряването на типа (2), или техническа служба, която изготвя протокола от изпитването (3)

Позоваване на регулаторен акт и последното му изменение

Вариант(и)/версия(и)

Пример: „36 ROPS (верижни трактори)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Договарящи страни по Ревизираната спогодба от 1958 г.

(*2)   Посочва се, когато не може да се установи от номера на одобряването на типа.

(*3)   Органът по одобряването нанася препратките към протоколите от изпитвания, установени с регулаторни актове, за които няма сертификат за одобряване на типа.

Подпис: …

Длъжност в дружеството: …

Дата: …

▼M3

4.2. За предметите по приложение I към Регламент (ЕС) № 167/2013, чиито одобрявания са били издадени съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ) или правилата на ИКЕ на ООН по член 49 от Регламент (ЕС) № 167/2013 (одобрявания по ИКЕ на ООН) или се основават на пълни протоколи от изпитвания, издадени на базата на стандартните правилници на ОИСР, като алтернатива на протоколите от изпитвания, изготвени съгласно посочения регламент и делегираните актове, приети съгласно същия регламент, производителят трябва да представя информацията по точка 5 само ако не я е представил вече в съответния сертификат за одобряване и/или протокол от изпитване. Информацията, посочена в сертификата за съответствие (приложение III към настоящия регламент), обаче се представя във всички случаи.

▼B

5.   ПОЗИЦИИ С ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ (СПИСЪКА С ДАННИ)

А    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя) (18):

1.2.

Тип (17):

1.2.1.

Вариант(и) (17): …

1.2.2.

Версия(и) (17): …

1.2.3.

Търговско наименование (когато има): …

1.2.4.

Номер(а) на одобряването на типа на предишния етап (3) (18): …

1.3.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (2):

1.4.

Наименование на дружеството и адрес на производителя (18):

1.4.1.

Наименование и адрес на монтажния завод: …

1.4.2.

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): …

1.5.

Задължителна табела на производителя

1.5.1.

Местоположение на задължителната табела на производителя (18): …

1.5.2.

Начин на закрепване (18): …

1.5.3.

Снимки и/или чертежи на задължителната табела (пример с посочени размери) (18): …

1.6.

Идентификационен номер на превозното средство

1.6.1.

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство върху шасито: …

1.6.2.

Снимки и/или чертежи на местоположението на идентификационния номер на превозното средство (пример с посочени размери): …

▼M1 —————

▼M1

1.6.3.

Идентификационният номер на превозното средство от типа започва със: …

▼B

2.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ, КОМПОНЕНТИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

2.1.

Марка(и) (търговско наименование на производителя):

2.2.

▼M3

Тип (6): …

▼B

2.2.1.

Търговско наименование (когато има): …

2.2.2.

Номер(а) на одобряването на типа (49) (когато има): …

2.2.3.

Одобряване на типа, издадено на (дата, когато има): …

2.2.4.

За компоненти и отделни технически възли — местоположение и начин на закрепване на маркировката(ите) за одобряване на типа (когато има) (19): …

2.3.

Наименование на дружеството и адрес на производителя:

2.3.1.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажните/производствените заводи: …

2.3.2.

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): …

2.4.

За системи и отделни технически възли — превозно средство, за което са предназначени (21):

2.4.1.

Тип (17): …

2.4.2.

Вариант(и) (17): …

2.4.3.

Версия(и) (17): …

2.4.4.

Търговско наименование(я) (когато има): …

2.4.5.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (2): …

▼M3 —————

▼B

3.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.

Снимки или чертежи на представителна версия на превозното средство: …

3.2.

Мащаб и чертеж с размери на цялото превозно средство: …

3.3.

▼M1

Оси и колела:

▼B

3.3.1.

Брой на осите и колелата: …

3.3.2.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела (23): …

3.3.3.

Брой и местоположение на управляемите оси (23): …

3.3.4.

Брой и местоположение на задвижващите оси (23): …

3.3.5.

Брой и местоположение на осите със спирачки (23): …

3.4.

За превозни средства от категория С

3.4.1.

Конфигурация на верижната ходова част: комплект вериги в предната част/комплект вериги в задната част/комплект вериги в предната част и комплект вериги в задната част/гъсенична верига от всяка страна на превозното средство (4)

3.4.2.

Брой и местоположение на задвижващия комплект вериги (22) …

3.4.3.

Брой и местоположение на комплекта със спирачки вериги (22) …

3.4.4.

Кормилно управление на превозни средства от категория С

3.4.4.1.

Кормилно управление чрез промяна на скоростта на веригата от лявата страна и от дясната страна: да/не/не е приложимо (4)

3.4.4.2.

Кормилно управление чрез извъртане на две противоположни или всичките четири вериги: да/не/не е приложимо (4)

3.4.4.3.

Кормилно управление чрез шарнирна връзка между предната и задната част на превозното средство около централна вертикална ос: да/не/не е приложимо (4)

3.4.4.4.

Кормилно управление чрез шарнирна връзка между предната и задната част на превозното средство около централна вертикална ос чрез промяна на направлението на колелата на оста с колела: да/не/не е приложимо (4)

3.4.5.

Средно контактно налягане върху земната повърхност, Р: … МРа

3.5.

Шаси

3.5.1.

Габаритен чертеж на шасито: …

3.5.2.

Тип шаси за превозни средства от категории Т и С: носеща рама/централна тръба/лонжеронна/шарнирна рама/рама със странични елементи/друго (4) (ако е друго, да се уточни: …)

3.5.3.

Тип шаси за превозни средства от категории R и S: теглич/твърд теглич/централна ос/друго (4) (ако е друго, да се уточни: …)

3.6.

Материал, използван за каросерията: …

3.7.

Местоположение и разположение на двигателя: …

3.8.

Разположение на кормилното колело: ляво/дясно/централно (4): …

3.9.

Превозното средство е оборудвано за дясно/ляво (4) движение и в държави, които използват метрични/метрични и британски мерни единици в скоростомера (4):

3.10.

Превозни средства от категория Т или С, оборудвани за приложения в горското стопанство: да/не (4)

3.11.

Превозни средства от категория Т или С, оборудвани със защита от вредни вещества: да/не (4)

3.12.

За превозни средства от категории R и S — тип спирачна уредба: ез/инерционна/непрекъснато действие/полунепрекъснато ействие/хидравлична/пневматична (4)

4.   МАСИ И РАЗМЕРИ

(в kg и mm) (препратка към чертеж, ако е приложимо)

4.1.    Маси на превозното средство (общо)

4.1.1.    Маса без товар

4.1.1.1.

Маса(и) без товар в готовност за движение (13):

4.1.1.1.1. Максимална: … kg (30)

4.1.1.1.2. Минимална: … kg (30)

4.1.1.1.3. Разпределение на тази маса/тези маси между осите: … kg

4.1.1.1.4. В случай на превозно средство от категория R или S с твърд теглич или централна ос да се посочи вертикалното натоварване в точката на прикачване (S): … kg

4.1.2.    Максимална маса, декларирана от производителя:

4.1.2.1.

Технически допустима максимална маса на превозното средство с товар (13): … kg

4.1.2.1.1.

Технически допустима максимална маса на ос: ос 1 … kg, ос 2 … kg, ос … kg

▼M1

4.1.2.1.2.

В случай на превозно средство от категория R или S с твърд теглич или централна ос да се посочи вертикалното натоварване в предната точка на прикачване (S): … kg

▼B

4.1.2.1.3.

Гранични стойности на разпределение на тази маса/тези маси между осите (да се посочат минималните гранични стойности в проценти върху предната и задната ос): … %

▼M1

4.1.2.2.

Маса(и) и гума(и)№ на комбинацията гуми

Номер на ос

Размер на гумите, вкл. индекс на товароносимост и символ на категория за скорост

Радиус на търкаляне (1) [mm]

Допустимо натоварване на една гума [kg]

Допустима максимална маса на ос [kg] (1)

Допустима максимална маса на превозното средство [kg] (1)

Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване [kg] (1) (2) (3)

Колея [mm]

Минимум

Максимум

1

1

 

2

 

 

2

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

(1)   Съгласно спецификациите на гумите.

(2)   Натоварването, предадено на базовия център на навесното устройство при статични условия независимо от навесното устройство. Ако допустимото максимално вертикално натоварване в точката на прикачване в зависимост от навесното устройство е посочено в тази таблица, разширете таблицата от дясната страна и посочете идентификацията на навесното устройство в горната част на колоната. За превозните средства от категория R или S тази колона(и) се отнася за задните навесни устройства, ако има такива.

(3)   Стойността се представя само ако допустимото максимално вертикално натоварване в точката на прикачване е по-малко от посоченото в позиции 38.3 и 38.4

▼B

4.1.2.3.

Маса(и) и верижна ходова частНомер на комплекта от вериги

Размери на веригата

Средно контактно налягане върху земната повърхност [kPa]

Максимално натоварване на една опорна ролка [kg] (1)

Допустима максимална маса на комплект вериги [kg] (1)

Допустима максимална маса на превозното средство [kg] (1)

Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване [kg] (1) (2)

Дължина [mm]

Широчина [mm]

1

 

2

 

 

(*1)   Съгласно спецификациите на опорната ролка.

(*2)   Натоварването, предадено на базовия център на навесното устройство при статични условия независимо от навесното устройство. Ако допустимото максимално вертикално натоварване в точката на прикачване в зависимост от навесното устройство е посочено в тази таблица, разширете таблицата от дясната страна и посочете идентификацията на навесното устройство в горната част на колоната.

▼M1 —————

▼M1

4.1.3.

Технически допустима теглена маса(и) за превозните средства от категория Т или С за всяка конфигурация на шасито/спирачната уредба на превозното средство от категория R или S (за превозните средства от категории R и S да се посочи допустимото максимално натоварване(ния) в задната точка на прикачване):Превозни средства от категории R и S

Спирачка

Теглич

Твърд теглич

Средна ос

Без спирачна уредба (1)

… kg

… kg

… kg

Инерционна спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

Хидравлична спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

Пневматична спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

(1)   Изчислено за условия на частично натоварване, определени от производителя на трактора със съгласието на техническата служба, посочени в точка 3.1.1.2 от приложение II към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/68.

4.1.4.

Обща технически допустима маса на състава от трактора (превозно средство от категория Т или С) и прикачното превозно средство (превозно средство от категория R или S) за всяка конфигурация на шасито/спирачната уредба на превозното средство от категория R или S:Превозни средства от категории R и S

Спирачна уредба

Теглич

Твърд теглич

Средна ос

Без спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

Инерционна спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

Хидравлична спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

Пневматична спирачна уредба

… kg

… kg

… kg

▼M1 —————

▼B

4.2.    Размери на превозното средство (габаритни)

4.2.1.    За некомплектувани превозни средства

4.2.1.1.   Дължина (31)

4.2.1.1.1.

Максимална допустима дължина на напълно комплектуваното превозно средство: … mm

4.2.1.1.2.

Минимална допустима дължина на напълно комплектуваното превозно средство: … mm

4.2.1.2.   Широчина (32)

4.2.1.2.1.

Максимална допустима широчина на напълно комплектуваното превозно средство: … mm

4.2.1.2.2.

Минимална допустима широчина на напълно комплектуваното превозно средство: … mm

▼M1

4.2.1.3.

Височина (в готовност за движение) (33)

▼M1

4.2.1.3.1.

Максимална: … mm

4.2.1.3.2.

Минимална: … mm

▼B

4.2.1.4.

Преден надвес (34): … mm

4.2.1.4.1.

За превозни средства от категории Т и С: преден ъгъл на проходимост … градуса

4.2.1.5.

За превозни средства от категории T и C: заден надвес (35) … mm

4.2.1.5.1.

За превозни средства от категории Т и С: заден ъгъл на проходимост … градуса

4.2.1.5.2.

Минимален и максимален допустим надвес на точката на прикачване (35) (46): … mm

4.2.1.6.

За превозни средства от категории T и C: просвет (36)

4.2.1.6.1.

Между осите: … mm

4.2.1.6.2.

Под предната ос: … mm

4.2.1.6.3.

Под задната ос: … mm

4.2.1.7.

Гранични допустими положения на центъра на тежестта на напълно комплектуваното превозно средство: … mm

4.2.1.7.1.

За превозни средства от категории Т и С — гранични допустими положения на центъра на тежестта на каросерията и/или вътрешните приспособления и/или оборудването и/или полезния товар: … mm

4.2.2.    За комплектувани/напълно комплектувани (4) превозни средства

4.2.2.1.

Габаритни размери на превозното средство, включително механичното навесно устройство:

4.2.2.1.1.   Дължина при движение по път (31)

4.2.2.1.1.1.

Максимална: … mm

4.2.2.1.1.2.

Минимална: … mm

4.2.2.1.2.   Широчина при движение по път (32)

4.2.2.1.2.1.

Максимална: … mm

4.2.2.1.2.2.

Минимална: … mm

4.2.2.1.3.   Височина при движение по път (33) (47)

4.2.2.1.3.1.

Максимална: … mm

4.2.2.1.3.2.

Минимална: … mm

4.2.2.2.

Преден надвес (34) (48)

4.2.2.2.1.

Максимален: … mm

4.2.2.2.2.

Минимален: … mm

4.2.2.3.

Заден надвес (35)

4.2.2.3.1.

Максимален: … mm

4.2.2.3.2.

Минимален: … mm

4.2.2.4.

Просвет (36)

4.2.2.4.1.

Максимален: … mm

4.2.2.4.2.

Минимален: … mm

4.2.2.5.

Междуосово разстояние (37): … mm

4.2.2.6.

Разстояние(я) между две последователни оси 1–2: … mm 2–3: … mm, 3–4: … mm и т.н.

4.2.2.7.

За превозни средства от категории R и S с твърд теглич и централна ос:

4.2.2.7.1. Разстояние между точката на прикачване и първата ос: … mm

4.2.2.7.2. Разстояние между точката на прикачване и последната ос: … mm

4.2.2.8.

Максимална и минимална широчина на колеята на всяка ос (измерена между равнините на симетрия на монтираните единични или сдвоени гуми, или гумите, които обикновено се монтират по три) (посочва се от производителя) (38):

4.2.2.8.1. Максимална: ос 1 … mm ос 2 … mm ос … … mm

4.2.2.8.2. Минимална: ос 1 … mm ос 2 … mm ос … … mm

4.2.2.9.

Местоположение на центъра на тежестта на превозното средство в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

4.2.2.9.1.

За превозни средства от категории T2, T4.1, T4.3 и от категории C2, C4.1, C4.3 — височина на центъра на тежестта, измерена спрямо земната повърхност, като се използват гумите, които обикновено се монтират на превозното средство: … mm

4.2.2.9.1.1.

За превозни средства от категории Т2 и С2 посочете отношението между точка 4.2.2.9.1 и средната минимална колея за всяка ос: ос 1: … ос 2: … ос …

4.2.2.9.1.2.

За превозни средства от категории T4.1 и C4.1 посочете отношението между точка 4.2.2.9.1 и средната минимална колея на всички оси: …

5.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ

5.1.    Максимална скорост на превозното средство:

5.1.1.    Максимална скорост на превозното средство при движение напред

5.1.1.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство: … km/h

5.1.1.2.

Изчислена максимална конструктивна скорост при най-високата предавка (да се посочат коефициентите, използвани при изчислението) (41): … km/h

5.1.1.3.

Измерена максимална скорост на превозното средство: … km/h (41)

5.1.2.    Максимална скорост на превозното средство при движение назад (54)

5.1.2.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство при движение назад: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M1

5.6.

Действително изминат път напред за един пълен оборот на задвижващите колела: … mm

▼B

Б.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼M3

6.   ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВИГАТЕЛЯ

6.1.7.

Категория и подкатегория на двигателя (7): …

6.2.1.

Горивен цикъл: четиритактов/двутактов/ротационен/друг (да се посочи) (4): …

6.2.2.

Тип запалване: запалване чрез сгъстяване/искрово запалване (4)

6.2.3.1.

Брой на цилиндрите: … и разположение (26):

6.2.8.

Гориво

6.2.8.1.

Вид гориво (9): …

6.2.8.3.

Списък на допълнителните горива, горивни смеси или емулсии, съвместими за употреба от двигателя, обявени от производителя в съответствие с точка 1.4 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 (да се посочи препратка към признат стандарт или спецификация): …

6.3.2.1.

Обявена номинална честота на въртене: … об./мин.

6.3.2.1.2.

Обявена номинална полезна (ефективна) мощност: … kW

6.3.2.2.

Честота на въртене при максимална мощност: … об./мин.

6.3.2.2.2.

Максимална полезна (ефективна) мощност: … kW

6.3.6.4.

Общ работен обем на двигателя: … cm3

▼M1

9.   УСТРОЙСТВО(А) ЗА НАТРУПВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ (11)

9.1. Описание: Описание: акумулаторна батерия/кондензатор/маховик/генератор (4)

9.2. Идентификационен номер: …

9.3. Вид на електрохимичната двойка: …

9.4. Натрупана енергия:

9.4.1. За акумулаторна батерия: напрежение: … и капацитет: … Ah за 2 h

9.4.2. За кондензатор: ….J

9.4.3. За маховик/генератор (4): … J

9.4.3.1. Инерционен момент на маховика: … kg m2

9.4.3.1.1. Допълнителен инерционен момент, ако не е включена предавка: … kg m2

9.5. Зарядно устройство: бордово/външно/няма (4)

▼B

10.   НИВО НА ЗВУКА ИЗВЪН ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

10.1.    Ниво на звука извън превозното средство, обявено от производителя

10.1.1.

В движение: … dB(A)

10.1.2.

В неподвижно състояние: … dB(A)

10.1.3.

При честота на въртене на двигателя: … min–1

10.2.

Кратко описание и схематичен чертеж на изпускателната уредба (включително системата за пълнене с въздух, устройствата за контрол на шума и емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител): …

10.3.

Система за пълнене с въздух

10.3.1.

Описание на всмукателния колектор (включително чертежи и/или снимки) (10): …

10.3.2.

Въздушен филтър

10.3.2.1.

Снимки и/или чертежи: …

10.3.2.2.

Марка: …

10.3.2.3.

Тип: …

10.3.3.

Шумозаглушител на всмукателната уредба

10.3.3.1.

Снимки и/или чертежи: …

10.3.3.2.

Марка: …

10.3.3.3.

Тип: …

10.4.

Изпускателна уредба

10.4.1.

Описание и/или чертеж на изпускателния колектор (10): …

▼M3

10.4.2. Описание и/или чертеж на елементите на изпускателната уредба, които не са част от двигателя: …

▼B

10.4.3.

Максимално допустимо противоналягане на отработилите газове при номинална честота на въртене на двигателя и при 100 % натоварване: … kPa

10.4.4.

Тип и маркировка на шумозаглушителя(ите) на изпускателната уредба: …

▼M1

10.4.4.1.

Шумозаглушител на изпускателната уредба, съдържащ влакнести материали: да/не (4);

▼B

10.4.5.

Обем на изпускателната уредба: … dm3

10.4.6.

Местоположение на изпускателния отвор: …

10.4.7.

Допълнителни мерки за намаляване на шума в отделението на двигателя и по двигателя за шума извън превозното средство (ако има такива мерки): …

10.5.

Данни за всякакви устройства, които не са свързани с двигателя и са предназначени за намаляване на шума (когато не са включени в други точки): …

▼M1

11.   ЗАДВИЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (13)

▼M3

11.1.

Кратко описание и схематичен чертеж на задвижването на превозното средство и системата му за управление (система за смяна на предавателното отношение, управление на съединителя или всеки друг елемент на задвижването): …

11.2.

Трансмисия

11.2.1. Кратко описание и схематичен чертеж на системата(ите) за смяна на предавателното отношение и управлението ѝ: …

11.2.2. Описание и/или чертеж на силовата трансмисия: …

11.2.3. Тип на силовата трансмисия: предавка (включително планетни зъбни предавки)/ремъчна/хидростатична/електрическа/друга (4) (ако е друга, да се посочи: …)

▼M1

11.2.4. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): …

11.2.5. Местоположение спрямо двигателя: …

11.2.6. Начин за управление: …

11.2.7. Разпределителна кутия: със/без (4)

▼M3

11.2.8. Тип на системата за смяна на предавателното отношение: механична (смяна на предавките)/двоен съединител (смяна на предавките)/полуавтоматична (смяна на предавките)/автоматична (смяна на предавките)/предавателна кутия с безстепенно изменение/хидростатично/неприложимо/друга (4) (ако е друга, да се посочи: …)

▼M1

11.3.

Съединител (когато има):

11.3.1. Кратко описание и схематичен чертеж на съединителя и на системата му за управление:

11.3.2. Максимален предаван въртящ момент: …

11.4.

Предавателни отношенияПредавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (предавателни отношения на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателни отношения в разпределителната кутия (предавателни отношения на честотата на въртене на двигателя към честотата на въртене на изходящия вал на разпределителната кутия)

Предавателно отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на честотата на въртене на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общи предавателни отношения

Предавателно отношение (честота на въртене на двигателя/скорост на превозното средство) само за ръчни трансмисии

Максимално за СVТ (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Минимално за CVT (1)

Заден ход

1

 

 

 

 

 

(*1)   СVТ (предавателна кутия с безстепенно изменение)

11.5.

Блокиране на диференциала

11.5.1. Блокиране на диференциала: да/не/по избор (4)

▼B

Б.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

12.   РЕГУЛАТОРИ НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ НА ЗАДВИЖВАНЕТО И/ИЛИ СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ

12.1.

Брой на регулаторите на скоростта: …

12.2.

Номинална точка на прекратяване на подаването на гориво № 1: …

12.2.1.

Честота на въртене на двигателя/електродвигателя/силовото предаване, при която започва да се прекратява подаването на гориво при натоварване: … min–1

12.2.2.

Максимална честота на въртене при минимално натоварване на двигателя: … min–1

12.3.

Номинална точка на прекратяване на подаването на гориво № 2: …

12.3.1.

Честота на въртене на двигателя/електродвигателя/силовото предаване, при която започва да се прекратява подаването на гориво при натоварване (4): … min–1

12.3.2.

Максимална честота на въртене при минимално натоварване на двигателя: … min–1

12.4.

Декларирано предназначение на регулатора(ите): ограничаване на максималната конструктивна скорост на превозното средство/ограничаване на максималната мощност/ограничаване на максималните обороти на двигателя (4): …

12.5.

Регулируемо устройство за ограничаване на скоростта, отговарящо на изискванията за превозните средства от категории N2 и N3 по точки 1 и 2, част II, точка 13.2, част III, точки 21.2 и 21.3, приложение 5, точка 1 и приложение 6 към Правило № 89 на ИКЕ на ООН (ОВ L 158, 19.6.2007 г., стр. 1), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

13.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

13.1.

Схема на управляемата ос, показваща геометричната схема на кормилното управление: …

13.2.

Категория на кормилното управление: ръчно/с усилвател/сервомеханизъм/диференциал (4)

13.3.

Задвижване и управление

13.3.1.

Тип на кормилното задвижване (да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

13.3.2.

Връзка с колелата (включително друга освен тази с механични средства; да се посочи за предните и задните, когато е приложимо): …

13.3.2.1.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (когато има): …

13.3.3.

Начин на подпомагане (когато има): …

13.3.3.1.

Начин и схема на работа, марка(и) и тип(ове): …

13.3.4.

Схема на кормилното оборудване като цяло, показваща местоположението в превозното средство на различните устройства, влияещи върху характеристиките на управлението: …

13.3.5.

Схема(и) на устройството(ата) за управление: …

13.3.6.

Обхват и начин на регулиране на устройството(ата) за управление: …

13.3.7.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (когато има): …

13.4.

Максимален ъгъл на завиване на колелата (ако са монтирани)

13.4.1.

Надясно: … градуса

Брой завъртания на кормилното колело:

13.4.2.

Наляво: … градуса

Брой завъртания на кормилното колело:

13.5.

Минимален диаметър на завиване (без спиране) (42)

13.5.1.

Надясно: … mm

13.5.2.

Наляво: … mm

13.5.3.

Метод за усилване (ако има): …

13.5.3.1.

Начин и схема на работа, марка(и) и тип(ове): …

13.6.

Кормилно управление на бързоходни (индекс на скоростта „b“) превозни средства от категория Т

13.6.1.

Изискванията съгласно раздели 2, 5 и 6 и приложения 4 и 6 към Правило № 79 на ИКЕ на ООН (ОВ L 137, 27.5.2008 г., стр. 25) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

13.6.2.

Изискванията към силата на управление съгласно раздел 6 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН (ОВ L 137, 27.5.2008 г., стр. 25) за превозните средства от категория N2 са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

13.6.3.

Изискванията по ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Земеделски трактори. Изисквания към кормилното управление) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

13.7.

Сложни електронни системи за управление, които засягат кормилното управление

13.7.1.

Изискванията по приложение 6 към Правило № 79 на ИКЕ на ООН (ОВ L 137, 27.5.2008 г., стр. 25) са изпълнени от сложните електронни системи за управление, които засягат кормилното управление, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

14.   СКОРОСТОМЕР, КИЛОМЕТРОПОКАЗАТЕЛ, ТАХОМЕТЪР И МОТОЧАСОВНИК

14.1.    Скоростомер

14.1.1.

Снимки и/или чертежи на цялата система: …

14.1.2.

Показван обхват на скоростите на превозното средство: …

14.1.3.

Допустимо отклонение на измервателния механизъм на скоростомера: …

14.1.4.

Техническа константа на скоростомера: …

14.1.5.

Начин на действие и описание на механизма за задействане: …

14.1.6.

Общо предавателно отношение на механизма за задействане: …

14.1.7.

Разчертаване на скалата на скоростомера или на други начини за показване на данните: …

14.1.8.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: …

14.2.    Километропоказател

14.2.1.

Допустимо отклонение на измервателния механизъм на километропоказателя: …

14.2.2.

Начин на действие и описание на механизма за задействане: …

14.3.    Тахометър

14.3.1.

Допустимо отклонение на измервателния механизъм на тахометъра: …

14.3.2.

Начин на действие и описание на механизма за задействане: …

14.4.    Моточасовник

14.4.1.

Допустимо отклонение на измервателния механизъм на моточасовника: …

14.4.2.

Начин на действие и описание на механизма за задействане: …

15.   ПОЛЕ НА ВИДИМОСТ

15.1.

Чертеж(и) и/или снимка(и), показващи местоположението на частите на компонентите в рамките на предното поле на видимост от 180°: …

15.2.

Изискванията по ISO 5721-1:2013 (Земеделски трактори. Изисквания, процедури за изпитване и критерии за приемане по отношение на полето на видимост на водача. Част 1: Предно поле на видимост) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

15.3.

Изискванията по ISO 5721-2:2014 (Земеделски трактори. Изисквания, процедури за изпитване и критерии за приемане по отношение на полето на видимост на водача. Част 2: Странично и задно поле на видимост) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

16.   СТЪКЛОЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И СИСТЕМИ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ И СРЕЩУ ИЗПОТЯВАНЕ НА СТЪКЛА

16.1.    Стъклочистачки за предното стъкло

16.1.1.

Изискванията по ISO 5721-1:2013 (Земеделски трактори. Изисквания, процедури за изпитване и критерии за приемане по отношение на полето на видимост на водача. Част 1: Предно поле на видимост) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

16.1.2.

Като алтернатива на точка 16.1.1 представете подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) и посочете броя и честотата на действието им: …

16.2.    Устройства за измиване на предното стъкло

16.2.1.

Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

16.2.2.

Вместимост на резервоара: … l

16.3.    Системи за размразяване и срещу изпотяване на стъкла

16.3.1.

Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

16.3.2.

Максимална консумация електроенергия: … kW

17.   ОСТЪКЛЯВАНЕ

17.1.

Следните изисквания по Правило № 43 на ИКЕ на ООН (ОВ L 42, 12.2.2014 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): …

17.2.

Като алтернатива на точка 17.1 представете следната информация:

17.2.1.

Данни за бързо идентифициране на базовата точка за очите на водача (59): …

17.2.2.

за стъклата, различни от предни, чертежи във формат, не по-голям от А4 или сгънати до този формат, показващи:

 максималната площ,

 най-малкия ъгъл между две съседни страни на стъклото, и

 максималната височина на сегмента, ако има такъв;

17.2.3.

Предно(и) стъкло(а)

17.2.3.1.

Използван(и) материал(и): …

17.2.3.2.

Метод на монтиране: …

17.2.3.3.

Ъгъл/ъгли на наклон: … градуса

17.2.3.4.

Принадлежности за предното стъкло и мястото, на което са монтирани, както и кратко описание на всички електрически/електронни компоненти: …

17.2.3.5.

Чертежи в мащаб 1:10 и скици на предните стъкла и техния монтаж върху трактора, достатъчно подробни, за да показват:

17.2.3.5.1. положението на предното стъкло спрямо базовата точка за очите на водача (59),

17.2.3.5.2. ъгъла на наклона на предното стъкло,

17.2.3.5.3. положението и размерите на зоната за проверка на оптичните характеристики и при необходимост — на участъците, подложени на специфично закаляване,

17.2.3.5.4. разгънатата площ на предното стъкло,

17.2.3.5.5. максималната височина на сегмента на предното стъкло и

17.2.3.5.6. кривината на предното стъкло (само за целите на класифицирането на предните стъкла по групи);

17.2.3.6.

за двойните стъкла — чертежи във формат, не по-голям от А4 или сгънати в този формат, показващи в допълнение към информацията по точка 17.2.2:

 типа на всеки съставен компонент на стъклото,

 типа на свързването (органично, стъкло-стъкло или стъкло-метал),

 номиналната дебелина на празното пространство между двете стъкла.

17.2.4.

Прозорец/прозорци

17.2.4.1.

Местоположение: …

17.2.4.2.

Използван(и) материал(и): …

17.2.4.3.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има) на механизма за отваряне на прозореца: …

17.2.5.

Остъкляване на подвижен покрив

17.2.5.1.

Местоположение: …

17.2.5.2.

Използвани материали: …

17.2.5.3.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има) на механизма за отваряне на подвижния стъклен покрив: …

17.2.6.

Други стъкла

17.2.6.1.

Разположение: …

17.2.6.2.

Използвани материали: …

17.2.6.3.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има) на механизма за отваряне на другите стъкла: …

18.   ОГЛЕДАЛА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД

18.1.

Брой и клас(ове) на огледалата: …

18.2.

Изискванията по Правило № 46 на ИКЕ на ООН (ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 211) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

1.8.3.

Изискванията по Правило № 81 на ИКЕ на ООН (ОВ L 185, 13.7.2012 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

18.4.

Чертеж(и) за идентифициране на огледалото, показващ(и) местоположението на огледалото спрямо конструкцията на превозното средство: …

18.5.

Подробности за метода на закрепване, включително частта от конструкцията на превозното средство, към която се закрепва огледалото: …

18.6.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти на системата за регулиране: …

18.7.

Техническо описание на системата за размразяване и срещу изпотяване на огледалата: …

18.8.

Незадължително оборудване, което може да ограничи задното поле на видимост: …

18.9.

Поле на видимост за огледалото(ата) за виждане назад от клас II

18.9.1.

Отговаря на точка 5.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208: да/не (4).

18.9.2.

Като алтернатива на точка 18.9.1, изискванията по ISO 5721-2:2014 (Земеделски трактори. Изисквания, процедури за изпитване и критерии за приемане по отношение на полето на видимост на водача. Част 2: Странично и задно поле на видимост) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4).

19.   УСТРОЙСТВА ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОГЛЕДАЛА (ПО ИЗБОР)

19.1.

Тип и характеристики (например пълно описание на устройството): …

19.2.

В случай на устройство тип камера-монитор: обхват (mm), контраст, осветена зона, корекция на заслепяването, режим на екрана на монитора (черно-бял/цветен (4), кадрова честота, яркост на екрана (4): …

19.3.

Достатъчно подробни чертежи за определяне комплектността на устройството, включително ръководство за монтаж: …

19.4.

Изискванията по ISO 5721-2:2014 (Земеделски трактори. Изисквания, процедури за изпитване и критерии за приемане по отношение на полето на видимост на водача. Част 2: Странично и задно поле на видимост) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

20.   СИСТЕМИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ВОДАЧА

20.1.

Изискванията по ISO 15077:2008 (Земеделски трактори и самоходна техника. Органи за управление от страна на водача. Сили на задействане, преместване, местоположение и начин на работа), приложение Б за органите за управление от страна на водача, свързани с виртуални терминали, са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

21.   МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСТРОЙСТВАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ

21.1.

Списък на всички устройства (да се посочат броят, марката(ите), типът, маркировката за одобряване на типа на компонента, максималният интензитет на фаровете за дълги светлини, цветът, съответното сигнално устройство); списъкът може да включва няколко типа устройства за всяка функция; освен това, по отношение на всяка функция списъкът може да включва допълнителното указание „или еквивалентни устройства“: …

21.2.

Схема на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация като цяло, на която се показва местоположението на различните устройства в превозното средство: …

21.3.

Схеми с размери на външната част на превозното средство, показващи местоположението на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, брой и цвят на светлините: …

21.4.

За всяко светлинно устройство и отражател да се представи следната информация: …

21.4.1.

Чертеж, показващ обхвата на осветената повърхност: …

21.4.2.

Метод, използван за определяне на видимата повърхност: …

21.4.3.

Базова ос и базов център: …

21.4.4.

Начин на работа на скритите фарове: …

21.5.

Описание/чертеж и тип на устройството за регулиране на насочването на фаровете (т.е. автоматично, ръчно на степени, ръчно без степени) (4): …

21.5.1.

Устройство за управление: …

21.5.2.

Стандартни означения: …

21.5.3.

Означения, показващи състоянието на натоварване: …

21.6.

За превозните средства от категории R и S — описание на захранването на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация: …

21.7.

Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в системата за осветяване и светлинна сигнализация: …

22.   ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ, И ДРУГА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

22.1.    Каросерия

22.1.1.

Използвани материали и методи на изработване: …

22.2.    Скорост на горене на материалите в кабината

22.2.1.

Скорост на горене, ненадвишаваша 150 mm/min съгласно изискванията по ISO 3795:1989 (Пътни превозни средства и земеделски и горски трактори и техника. Определяне на огнеустойчивостта на вътрешното оборудване), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

22.3.    Вътрешна защита за пътниците

▼M1

22.3.1.

Снимки, чертежи и/или аксонометрична скица в разглобен вид на вътрешното оборудване, показващи частите от отделението за пътници и използваните материали (с изключение на вътрешните огледала за виждане назад), разположението на органите за управление, седалките и задната част на седалките, облегалките за главата, покрива и подвижния покрив, вратите и ръчките за вдигане и спускане на стъклата и друга арматура, която не е посочена: …

▼B

22.3.2.

За превозните средства, оборудвани с кормилно колело и седалка от типа „пейка“ или едноместни седалки в повече от една редица, задните седалки за пътници, ако са монтирани, отговарят на приложение XVII от Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията ( 6 ): да/не (4)

22.4.    Облегалка(и) за главата

22.4.1.

Има в превозното средство: да/не (4)

22.4.2.

Изискванията по Правило № 25 на ИКЕ на ООН (ОВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

22.4.3.

Тип: като част от седалката/отделяща се от седалката/отделна (4)

22.4.4.

Подробно описание на облегалката за главата, да се определи в частност характеристиката на материала или материалите на тапицерията и където е необходимо, местоположението, особеностите на връзките и частите за закрепване за типа седалка, за който се иска одобряване: …

22.4.5.

В случай на отделна облегалка за главата:

22.4.5.1.

Подробно описание на мястото, към което е предвидено да се закрепва облегалката за главата:

22.4.5.2.

Схеми в мащаб на съществените части от конструкцията и облегалката за главата: …

22.5.    Степенки

22.5.1.

Снимки и/или чертежи на работното пространство, показващи действителния брой, разположение и размери на степенките: …

22.6.    Друга защита от атмосферни въздействия

22.6.1.

Описание (включително снимки и чертежи): …

22.6.2.

Вътрешни и външни размери: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.   ВЪНШНА СТРАНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

23.1.

Общ изглед (чертеж или снимки, ако е необходимо — придружени с нанесени размери и/или с пояснителен текст), показващ местоположението на елементите в напречен и надлъжен разрез, на всички части от външната повърхност, които могат да бъдат разглеждани като задължителни за външните изпъкнали части, например, ако е приложимо, броня, линия на пода, колони на вратите и прозорците, решетки на входящите отвори на въздухопровода, решетка на радиатора, стъклочистачките за предното стъкло, водоотводни канали за дъжд, ръкохватки, направляващи профили, клапи, панти и ключалки на вратите, куки, халки, лебедки, декоративна облицовка, знаци, емблеми и жлебове и всякакви други части от външната повърхност, които могат да бъдат разглеждани като задължителни от гледна точка на опасността или сериозността на нараняването на лице при удар или контакт с външната повърхност (напр. оборудване за осветление). …

23.2.

Подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, съответните базови линии и съставните материали на предната част на превозното средство (отвътре и отвън), включително подробности за всяка монтирана система за активна безопасност на пешеходците. …

23.3.

Чертеж на контура на пода: …

24.   ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (EMC)

24.1.

Списък с описание на всички планирани комбинации от съответните електрически/електронни системи или електрически/електронни монтажни възли в превозното средство, типовете каросерии (60), вариантите по отношение на материала на каросерията, общото разположение на проводниците, вариантите по отношение на двигателя, версии с ляво/дясно кормилно управление и версии на междуосовото разстояние: …

24.2.

Изискванията по Правило № 10 на ИКЕ на ООН (ОВ L 254, 20.9.2012 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

24.3.

Изискванията по ISO 14982:1998 (Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерии за приемане) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

24.4.

Като алтернатива на точка 24.2 или точка 24.3 представете следната информация:

24.4.1.

Описание и чертежи/снимки на формите и съставните материали на частта от каросерията, оформяща отделението на двигателя и частта на отделението за пътници, най-близо до него: …

24.4.2.

Чертежи или снимки на местоположението на металните части, които се намират в отделението на двигателя (например отоплително оборудване, резервно колело, въздушен филтър, кормилен механизъм и др.): …

24.4.3.

Таблица или чертеж на устройствата за управление на радиосмущенията: …

24.4.4.

Подробности за номиналната стойност на активното съпротивление и в случай на съпротивителни кабели на запалването — за тяхното номинално съпротивление на метър: …

25.   УСТРОЙСТВО(А) ЗА ЗВУКОВ СИГНАЛ

25.1.

Одобряване на типа на компонент за устройство за звуков сигнал, предоставено съгласно изискванията за превозните средства от категория N по Правило № 28 на ИКЕ на ООН (ОВ L 323, 6.12.2011 г., стр. 33), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

25.2.

Кратко описание на използваното устройство: …

25.3.

Чертежи, на които е показано местоположението на устройството(ата) за звуков сигнал в превозното средство: …

25.4.

Данни за метода на закрепване, включително частта от превозното средство, към която е закрепено устройството за звуков сигнал: …

25.5.

Схема на електрическата/пневматичната верига: …

25.5.1.

Напрежение: променливо/постоянно (4)

▼M1

25.5.2.

Номинално напрежение или налягане на въздуха: … V / kPa (4)

▼B

25.6.

Чертеж на крепежния елемент: …

26.   ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА И КЛИМАТИЗАЦИЯ

26.1.

Отоплителната система е изпитана съгласно раздел 8 от ISO 14269-2:1997 (Земеделски и горски трактори и самоходна техника. Условия в кабината на водача. Част 2: Метод за изпитване и характеристики на отоплението, вентилацията и климатизацията) и протоколите от изпитванията са включени в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

26.2.

Климатичната система е изпитана съгласно раздел 9 от ISO 14269-2:1997 (Земеделски и горски трактори и самоходна техника. Условия в кабината на водача. Част 2: Метод за изпитване и характеристики на отоплението, вентилацията и климатизацията) и протоколите от изпитванията са включени в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

26.3.

Като алтернатива на точки 26.1 — 26.2, изискванията по Правило № 122 на ИКЕ на ООН (ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 231) за превозните средства от категория N са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

26.4.

Отоплителна система

26.4.1.

Обща схема на отоплителната система, показваща местоположението ѝ в превозното средство (и това на устройствата за намаляване на звука (включително местоположението на точките за топлообмен): …

26.4.2.

Обща схема на топлообменника в системи, използващи топлината от отработилите газове, или на частите, където се извършва обменът на топлина (в случай на отоплителни системи, използващи топлината от въздуха, охлаждащ двигателя): …

26.4.3.

Чертеж в разрез на топлообменника или частите, където се извършва обменът на топлина, посочвайки дебелината на стената, използваните материали и характеристиките на повърхността им: …

26.4.4.

Спецификации относно метода на изработка и технически данни за други основни компоненти на отоплителната система, напр. вентилатора: …

26.5.

Климатизация

26.5.1.

Кратко описание и схематичен чертеж на климатизацията и на системата ѝ за управление: …

26.5.2.

Газ, използван като хладилен агент в климатичната система: …

27.   УСТРОЙСТВА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

27.1.    За превозните средства от категории T и C

27.1.1.

Изискванията по Правило № 62 на ИКЕ на ООН (ОВ L 89, 27.3.2013 г., стр. 37) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

27.1.2.

Съответните изисквания за превозните средства от категория N2 по точки 2, 5 (без точка 5.6), 6.2 и 6.3 съгласно Правило № 18 на ИКЕ на ООН (ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 29) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

27.1.3.

Като алтернатива на точка 27.1.1 или точка 27.1.2 представете следната информация:

27.1.3.1.

Подробно описание, включително снимки или чертежи, на защитното устройство и частите на превозното средство, към които се монтира: …

27.1.3.2.

Списък на основните компоненти, от които се състои защитното устройство: …

27.2.    За превозните средства от категории R и S

27.2.1.

Подробно описание, включително снимки или чертежи, на защитното устройство(а) и частите на превозното средство, към които се монтира: …

27.2.1.1.

Списък на основните компоненти, от които се състои защитното устройство: …

▼M1

28.   МЯСТО ЗА ЗАДНАТА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА

28.1. Местоположение на регистрационната табела (посочете варианти, ако е необходимо; могат да се използват чертежи, ако е уместно):

28.1.1. Височина на горния край на регистрационната табела над пътя, горен ръб: … mm

28.1.2. Височина на горния край на регистрационната табела над пътя, долен ръб: … mm

28.1.3. Разстояние между центъра на табелата и средната надлъжна равнина на превозното средство: … mm

28.1.4. Размери (дължина × широчина): … mm × … mm

28.1.5. Наклон на равнината на регистрационната табела спрямо вертикалната ос: … градуса

28.1.6. Ъгъл на видимост в хоризонталната равнина: отпред: … градуса

29.   МАСИ НА ПРОТИВОТЕЖЕСТИТЕ

29.1. Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи с размери) на масите на противотежестите и начина на монтирането им върху трактора:

29.2. Брой комплекти маси на противотежестите:…

29.2.1. Брой компоненти на всеки комплект: Комплект 1: … Комплект 2: … комплект …

29.3. Маса на компонентите на всеки комплект:… комплект 1: … kg комплект 2: … kg … комплект …: … kg

29.3.1. Обща маса на всеки комплект: комплект 1: … kg …комплект 2: … kg … комплект …: … kg

29.4. Обща маса на масите на противотежестите: … kg

29.4.1. Разпределение на тези маси между осите: … kg

29.5. Материал(и) и начин на изработване: …

▼B

30.   БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ

30.1.

Кратко описание на монтажа на компонентите на силовите вериги и чертежи/снимки, показващи местата на монтиране на компонентите на силовите електрически вериги: …

30.2.

Схема на всички електрически функции, включени в силовата верига: …

30.3.

Работно напрежение (V): …

30.4.

Описание на защитата срещу поражение от електрически ток: …

30.5.

Предпазител и/или прекъсвач на веригата: да/не/по избор (4)

30.5.1.

Схема, указваща работния обхват: …

30.6.

Конфигурация на електрическата инсталация (кабелни снопове): …

30.7.

Генератор

30.7.1.

Тип: …

30.7.2.

Номинална мощност: … VА

30.8.

Всички електрически превозни средства

30.8.1.

За всички електрически превозни средства от категории Т2, Т3, С2 или С3 изискванията по приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014 са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/доколкото се прилага (4) (ако отговорът е „доколкото се прилага“, да се посочи: …)

30.9.

Разединител за акумулатора

30.9.1.

Разединяване на акумулатора чрез: електронна система/ключ за запалване/стандартен инструмент/прекъсвач/друго (4) (ако е друго, да се посочи: …)

31.   РЕЗЕРВОАР(И) ЗА ГОРИВО

31.1.

Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички връзки и тръбопроводи на системата за вентилация и обезвъздушаване, ключалки, вентили, крепежни устройства: …

31.2.

Чертеж, ясно показващ местоположението на резервоара(ите) в превозното средство: …

31.3.

Чертеж на термозащитния екран между резервоара и изпускателното устройство: …

31.4.

Основен резервоар за гориво

31.4.1.

Максимална вместимост: …

31.4.2.

Използвани материали: …

31.4.3.

Вход на резервоара за гориво: стеснен отвор/етикет (4) …

31.4.4.

Начин(и) за отвеждане на заряда (ако има): …

31.5.

Резервен резервоар(и) за гориво

31.5.1.

Максимална вместимост: …

31.5.2.

Използвани материали: …

31.5.3.

Вход на резервоара за гориво: стеснен отвор/етикет (4) …

31.5.4.

Начин(и) за отвеждане на заряда (ако има): …

32.   СТРАНИЧНА И ЗАДНА ЗАЩИТА

32.1.    Странична защита

32.1.1.

Наличие: да/не/непълно (4)

32.1.2.

Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към страничната защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с местоположението и прикрепването на оста/осите, чертеж на крепежните елементи и/или арматурата на устройството(ата) за странична защита. Ако страничната защита е постигната без устройство(а) за странична защита, чертежът трябва ясно да показва, че са спазени изискванията за размерите: …

32.1.3.

Чертеж на контура на пода в страничната част на превозното средство: …

32.1.4.

Чертежи на необходимите части чрез външната повърхност за измерване на височината (Н) на изпъкналите части на външната повърхност съгласно допълнение 1 към приложение ХХVII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208: …

32.1.5.

В случай на устройство за странична защита — пълно описание и/или чертеж на това устройство (включително крепежните елементи и арматурата) или номера на одобряването на типа на компонентите му: …

32.1.5.1.

Използвани материали: …

32.1.5.2.

Пълна информация за необходимата арматура и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към въртящия момент: …

32.1.6.

Изискванията по точки 2 и 3 и части I, II и III от Правило № 73 на ИКЕ на ООН (ОВ L 122, 8.5.2012 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

32.2.    Задна защитна конструкция

32.2.1.

Наличие: да/не/непълно (4)

32.2.2.

Чертеж на частите на превозното средство, имащи отношение към задната защитна конструкция, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с местоположението и монтирането на най-широката задна ос, чертеж на крепежните елементи и/или арматурата на задната защитна конструкция. Когато задната защитна конструкция не е специално устройство, чертежът трябва ясно да показва, че изискваните размери са спазени: …

32.2.3.

Чертеж на контура на пода в задната част на превозното средство: …

32.2.4.

При наличие на специално устройство — пълно описание и/или чертеж на задната защитна конструкция (включително крепежните елементи и арматурата) или, ако е одобрено като отделен технически възел, номерът на одобряването на типа: …

32.2.4.1.

Използвани материали: …

32.2.4.2.

Пълна информация за необходимата арматура и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към въртящия момент: …

33.   ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

33.1.    Размери на товарната платформа

33.1.1.

Дължина на товарната платформа: … mm

33.1.2.

Широчина на товарната платформа: … mm

33.1.3.

Височина на товарната платформа над земята (4) … mm

33.2.

Обявена от производителя безопасна товароносимост на товарната платформа: … kg

33.2.1.

Разпределение на тази маса между осите: … kg

33.3.

За превозните средства от категории Т и С — демонтируема платформа: да/не/по избор (4)

33.3.1.

Описание на устройствата за закрепване към превозното средство: …

33.4.

Стабилност на товарната платформа

33.4.1.

Местоположение на центъра на тежестта на платформата(ите) в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

33.4.2.

За превозните средства с няколко товарни платформи — местоположение на центъра на тежестта на превозното средство с товарната платформа с товар и без водач в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

34.   ПРЕДНО УСТРОЙСТВО ЗА ТЕГЛЕНЕ (ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ Т И С)

34.1.

Чертеж с размери на предното устройство за теглене и обезопасителното устройство: …

34.2.

За оборудваните превозни средства с технически допустима максимална маса, която не надхвърля 2 000 kg, изискванията по Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията (ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 36) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

35.   ГУМИ

35.1.

Получили одобряване на типа съгласно приложение ХХХ към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208: да/не/не се прилага (4)

35.2.

Получили одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1): да/не/не се прилага (4)

35.3.

Получили одобряване съгласно Правило № 106 на ИКЕ на ООН (ОВ L 257, 30.9.2010 г., стр. 231): да/не/не се прилага (4)

35.4.

Получили одобряване съгласно Правило № 30 на ИКЕ на ООН (ОВ L 307, 23.11.2011 г., стр. 1): да/не/не се прилага (4)

35.5.

Получили одобряване съгласно Правило № 54 на ИКЕ на ООН (ОВ L 307, 23.11.2011 г., стр. 2): да/не/не се прилага (4)

35.6.

Получили одобряване съгласно Правило № 75 на ИКЕ на ООН (ОВ L 84, 30.3.2011 г., стр. 46): да/не/не се прилага (4)

35.7.

Получили одобряване съгласно Правило № 117 на ИКЕ на ООН (ОВ L 307, 23.11.2011 г., стр. 3): да/не/не се прилага (4)

36.   СИСТЕМА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ

36.1.    Калници

36.1.1.

Превозно средство с калници: да/не (4)

36.1.2.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на калниците му: …

36.1.3.

Подробни чертежи на калниците и тяхното местоположение в превозното средство, показващи размерите и имайки предвид крайните комбинации гума/колело: …

36.2.    Други устройства против изпръскване

36.2.1.

Наличие: да/не/непълно (4)

36.2.2.

Кратко описание на превозното средство по отношение на системата му против изпръскване и съставните ѝ компоненти: …

36.2.3.

Подробни чертежи на системата против изпръскване и местоположението ѝ в превозното средство, показващи размерите и имайки предвид крайните комбинации гума/колело: …

37.   ВЕРИЖНА ХОДОВА ЧАСТ

(представете също точка 4.1.2.3)

37.1.

Снимки и чертежи с размери на разположението на верижната ходова част и монтажа ѝ на превозното средство (включително елементите в лентата, за да се гарантира, че тя се движи върху ролките и шарката от външната страна): …

37.2.

Тип материал в контакт с повърхността: гумени ленти/стоманени вериги/гумени подложки върху звената на веригата (4)

37.3.

Метални вериги

37.3.1.

Брой опорни ролки на веригата, пряко предаващи натоварването върху пътната повърхност (NR): …

37.3.2.

Повърхнина на външната площ на всяка подложка (AP): … mm2

37.4.

Гумени вериги

37.4.1.

Повърхнина на общата площ на гумените ребра в контакт с пътя (AL): … mm2

37.4.2.

Процент на площта на ребрата спрямо общата повърхност на лентата: … %

38.   МЕХАНИЧНИ НАВЕСНИ УСТРОЙСТВА

38.1.

Снимки и чертежи с размери на механичното навесно устройство, монтирането му на превозното средство и прикачането му към устройството, монтирано на прикачното превозно средство:

38.1.1.

Задно механично навесно устройство: да/не (4)

38.1.2.

Предно теглително-прикачно устройство (за превозни средства от категории R и S): да/не (4)

38.2.

Кратко техническо описание на механичното навесно устройство, като се посочват типът конструкция и използваният материал

38.2.1.

Задно механично навесно устройство: …

38.2.2.

Предно теглително-прикачно устройство (за превозни средства от категории R и S): …

38.3.

Задно механично навесно устройствоТип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208):

Марка:

Обозначение на типа от производителя:

Маркировка или номер на ЕС одобряването на типа:

Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Теглена маса (T) (4) (44):

… тона

… тона

… тона

Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (44):

… kg

… kg

… kg

Местоположение на точката на прикачване (62)

Височина над земята

минимална

… mm

… mm

… mm

максимална

… mm

… mm

… mm

Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през оста на задния мост:

минимално

… mm

… mm

… mm

максимално

… mm

… mm

… mm

38.4.

Предно теглително-прикачно устройство (за превозни средства от категории R и S):Тип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208):

Марка:

Обозначение на типа от производителя:

Маркировка или номер на ЕС одобряването на типа:

Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Теглена маса (T) (4) (44):

… тона

… тона

… тона

Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (44):

… kg

… kg

… kg

Местоположение на точката на прикачване (62)

Височина над земята

минимална

… mm

… mm

… mm

максимална

… mm

… mm

… mm

▼M1

38.5.

Описание на механичното навесно устройство:Тип (съгласно допълнение 1 от приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208):

Марка:

Обозначение на типа от производителя:

Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (4) (44):

… kg/kN (4)

Теглена маса (T) (4) (44):

… тона

Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (S) (44):

… kg

Снимки и чертежи в мащаб на навесното устройство. Тези чертежи трябва по-конкретно да показват подробно необходимите размери, както и измерванията за монтиране на устройството.

 

Кратко техническо описание на навесното устройство, като се посочват типът конструкция и използваният материал:

 

Тип на изпитването

Статично/динамично (4)

Маркировка или номер на ЕС одобрението на типа на:

— уши на теглича, съединителни или сходни съединителни устройства, които ще се закрепват към механичното навесно устройство (в случай на шарнирни или твърди тегличи)

— маркировка или номер на одобрението на типа на механични навесни устройства, които ще се прикрепят към лонжеронната рама/тегличната скоба (ако са ограничени до определени типове):

▼B

38.6.

Одобряване на типа на компоненти за механично навесно устройство, издадено съгласно Правило № 55 на ИКЕ на ООН (ОВ L 227, 28.8.2010 г., стр. 1), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

39.   ТРИТОЧКОВО НАВЕСНО УСТРОЙСТВО

39.1.

Триточково навесно устройство: монтирано отпред/монтирано отзад/монтирано отпред и отзад/няма (4)

▼M1

39.2.

Максимална теглена маса (16): …kg

▼B

40.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ НА ПРИКАЧВАНЕ

40.1.

Допълнителни точки на прикачване: да/не/по избор (4)

40.2.

Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) и основно предназначение на допълнителните точки на прикачване: …

40.3.

Допустимо максимално вертикално натоварване в допълнителните точки на прикачване: … kg

Г.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СПИРАЧКИТЕ

41.   ОКАЧВАНЕ

41.1.

Кратко описание и схематичен чертеж на окачването и системата му за управление за всяка ос или група оси или колело: …

41.2.

Чертеж на окачването: …

41.3.

Регулиране на нивото: да/не/по избор (4)

41.4.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: …

41.5.

Пневматично окачване на задвижващата ос: да/не (4)

41.5.1.

Окачване на задвижващата ос, еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4)

41.5.2.

Честота и затихване на трептенията на подресорната маса: …

41.6.

Пневматично окачване на задвижваната ос: да/не (4)

41.6.1.

Окачване на задвижваната ос, еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4)

41.6.2.

Честота и затихване на трептенията на подресорната маса: …

41.7.

Характеристика на еластичните елементи на окачването (конструкция, характеристики на материалите и размери): …

41.8.

Превозното средство е оборудвано с хидропневматично/хидравлично/пневматично (4) окачване: да/не (4)

41.9.

Стабилизатори: да/не/по избор (4)

41.10.

Амортисьори: да/не/по избор (4)

41.11.

Други устройства (ако има): …

42.   ОС(И) И ГУМИ

42.1.

Описание (включително снимки и чертежи) на оста/осите: …

42.2.

Материал(и) и начин на изработване: …

42.3.

Марка (когато е уместно): …

42.4.

Тип (когато е уместно): …

42.5.

Допустима максимална маса, понасяна от оста/осите: … kg

42.6.

Размери на оста/осите:

42.6.1.

Дължина: … mm

42.6.2.

Широчина: … mm

42.7.

Спирачна връзка с оста/осите: осова/радиална/интегрирана/друга (4) (ако е друга, уточнете: …)

42.8.

Размери на допустимо най-големите гуми на осите със спирачки: …

42.8.1.

Номинална окръжност на търкаляне на най-големите гуми на осите със спирачки: …

42.8.2.

Размери на допустимо най-големите гуми на задвижващите оси: …

42.8.3.

Номинална окръжност на търкаляне на най-големите гуми на задвижващите оси: …

43.   СПИРАЧКИ

▼M1

43.1.

Кратко описание на спирачната уредба(и), монтирана(и) на превозното средство (55): …

▼M3

43.2. Спецификации на превозното средство във връзка с управляващите схеми на пневматичните линии за управление и/или линиите за хидравлично и/или електрическо управление на спирачната уредба(и) и списък на поддържаните съобщения и параметри: …

▼M1 —————

▼B

43.4.

Спирачна уредба

43.4.1.

Описание на работата на спирачната уредба (включително всички електронни части), схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичния кръг (55): …

43.4.2.

Схема и скица на работата на спирачната уредба (55): …

43.4.3.

Списък на компонентите на спирачната уредба, обозначени по подходящ начин (55): …

43.4.4.

Технически обяснения за изчисляването за спирачната уредба (определяне на отношението на сумата от периферните спирачни сили върху колелата и силата, приложена за задействане на спирачките (върху органа за управление) (55): …

43.4.5.

Външен източник на енергия (ако има) (характеристики, вместимост на енергийните акумулатори, максимално и минимално налягане, манометър и устройство върху арматурното табло за предупреждаване при достигане на минималното налягане, съдове за вакуум и захранващ клапан, захранващи компресори, съответствие с изискванията за съоръженията, работещи под налягане) (55): …

43.4.6.

Електронна спирачна уредба: да/не/по избор (4)

43.4.7.

Номер(а) на протоколи от изпитване от тип I съгласно приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 (ако е приложимо): …

43.5.

Задействане на спирачката (на теглещото превозно средство)

▼M3

43.5.1.

Задействане на спирачката на работната спирачна уредба на теглещото превозно средство: механично/пневматично/хидравлично/хидростатично/без усилвател/с усилвател/изцяло с усилвател (4)

▼B

43.5.2.

Технология на задействането: пневматично/хидравлично/ пневматично и хидравлично (4)

▼M3

43.5.3. Блокиране на левия и десния орган за управление на спирането: да/не (4)

43.6.

Органи за управление на спирането на прикачното превозно средство (на теглещото превозно средство)

▼M1

43.6.1. Технология на системата за управление на спирачките на прикачното превозно средство: хидравлично/пневматично/електрическо/без (4)

▼M3 —————

▼M3

43.6.2. Описание на съединителите, съединенията и обезопасяващите устройства (включително чертежи и скици и обозначаване на всички електронни елементи): …

43.6.2.1. Вид пневматична връзка: двутръбопроводна/без (4)

43.6.2.1.1. Подавано налягане — пневматика (два тръбопровода): … kPa

43.6.2.1.2. Линия за електрическо управление: да/не (4)

43.6.2.2. Вид хидравлична връзка: еднотръбопроводна/двутръбопроводна/без (4)

43.6.2.2.1. Подавано налягане — хидравлика: един тръбопровод: … kPa Два тръбопровода: … kPa

43.6.2.2.2. Наличие на съединител по ISO 7638:2003 (15): да/не (4)

43.7.

Спирачни устройства на прикачното превозно средство (на прикачното превозно средство)

43.7.1.

Технология на системата за управление на спирачките на прикачното превозно средство: хидравлична/пневматична/електрическа/инерционна/без (4)

43.7.2.

Устройство, задействащо спирачката на прикачното превозно средство: барабан/диск/друго (4)

43.7.2.1.

Описание и характеристики: …

43.7.3.

Описание на съединителите, съединенията и обезопасяващите устройства (включително чертежи и скици и обозначаване на всички електронни елементи): …

43.7.3.1.

Вид пневматична връзка: двутръбопроводна/без (4)

43.7.3.1.1.

Линия за електрическо управление: да/не (4)

43.7.3.2.

Вид хидравлична връзка: двутръбопроводна/без (4)

43.7.3.2.1.

Наличие на съединител по ISO 7638:2003 (15): да/не (4)

▼M1

43.А.   ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ОСИТЕ И СПИРАЧКИТЕ НА ПРИКАЧНОТО ПРЕВОЗНО ВЪВ ВРЪЗКА С АЛТЕРНАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА ТИП I И ТИП III

43.А.1. Общи положения

43.А.1.1. Наименование и адрес на производителя на оста или превозното средство:

43.А.2. Данни за оста

43.А.2.1. Производител (наименование и адрес):…

43.А.2.2. Тип/вариант:…

43.А.2.3. Идентификатор на оста: ID1-…

43.А.2.4. Товар върху оста при изпитване (Fe): … daN

43.А.2.5. Данни за колелата и спирачките съгласно следните фигури 1А и 1Б…

43.А.3. Спирачка

43.А.3.1. Обща информация

43.А.3.1.1. Марка:

43.А.3.1.2. Производител (наименование и адрес):

43.А.3.1.3. Тип спирачка (напр. барабанна / дискова):

43.А.3.1.3.1. Вариант (напр. S-образен разтварящ ексцентрик, единичен клин и т.н.):

43.А.3.1.4. Идентификатор на спирачката: ID2-

43.А.3.1.5. Данни за спирачката съгласно фигури 2A и 2Б:

43.А.3.2. Данни за барабанна спирачка

43.А.3.2.1. Устройство за регулиране на спирачката (външно/вградено):…

43.А.3.2.2. Обявена максимална стойност на задействащия спирачката момент Cmax: … Nm

43.А.3.2.3. Механичен КПД: h =…

43.А.3.2.4. Обявен прагов момент на гърбичния вал на спирачката C0,dec: Nm

43.А.3.2.5. Ефективна дължина на гърбичния вал: mm

43.А.3.3. Спирачен барабан:

43.А.3.3.1. Максимален диаметър на повърхността на триене (граница на износването): … mm

43.А.3.3.2. Основен материал:…

43.А.3.3.3. Обявена маса: … kg

43.А.3.3.4. Номинална маса: … kg

43.А.3.4. Спирачни накладки

43.А.3.4.1. Производител и адрес:…

43.А.3.4.2. Марка…

43.А.3.4.3. Тип…

43.А.3.4.4. Идентификация (идентификация на типа върху накладката)…

43.А.3.4.5. Минимална дебелина (граница на износване) mm

43.А.3.4.6. Метод на закрепване на фрикционния материал към спирачната челюст:…

43.А.3.4.6.1. Най-неблагоприятен случай на закрепване (в случай на няколко):…

43.А.3.5. Данни за дискова спирачка

43.А.3.5.1. Тип свързване към оста (аксиално, радиално, вградено и др.):…

43.А.3.5.2. Устройство за регулиране на спирачката (външно/вградено):…

43.А.3.5.3. Максимален ход на изпълнителния механизъм: … mm

43.А.3.5.4. Ообявена максимална прилагана сила ThAmax: … daN

43.А.3.5.4.1 Cmax = ThAmax · le : … Nm

43.А.3.5.5. Радиус на триене: re = …mm

43.А.3.5.6. Дължина на лоста: le = …mm

43.А.3.5.7. Отношение на входното спрямо изходното усилие (le/ee): i = ….

43.А.3.5.8. Механичен КПД: h =…

43.А.3.5.9. Обявено гранично задействащо спирачката усилие ThA0,dec: … N

43.А.3.5.9.1. C0,dec = ThA0,dec · le : … Nm

43.А.3.5.10. Минимална дебелина на въртящата се част на спирачката (граница на износване): … mm

43.А.3.6. Данни за диска на спирачката:…

43.А.3.6.1. Описание на типа диск:…

43.А.3.6.2. Връзка/монтиране към главината:…

43.А.3.6.3. Вентилиране (да/не):…

43.А.3.6.4. Обявена маса: … kg

43.А.3.6.5. Номинална маса: … kg

43.А.3.6.6. Обявен външен диаметър: … mm

43.А.3.6.7. Минимален външен диаметър: … mm

43.А.3.6.8. Вътрешен диаметър на спирачния диск: … mm

43.А.3.6.9. Широчина на канала на вентилиране (ако е приложимо): … mm

43.А.3.6.10. Основен материал:…

43.А.3.7. Данни за дисковите спирачни накладки:…

43.А.3.7.1. Производител и адрес на производителя:…

43.А.3.7.2. Марка:

43.А.3.7.3. Тип:…

43.А.3.7.4. Идентификация (тип идентификация върху планката на накладката):…

43.А.3.7.5. Минимална дебелина (граница на износване): … mm

43.А.3.7.6. Метод на закрепване на фрикционния материал към планката на накладката:…

43.А.3.7.6.1. Най-неблагоприятен случай на закрепване (в случай на няколко):…

image

image

image

imagexe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

Д.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

44.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

44.1.

Описание на системите за управление на качеството: …

45.   ДОСТЪП ДО БОРДОВАТА ДИАГНОСТИКА (OBD) НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ДО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО (45)

45.1.

Адрес на основния уебсайт за достъп до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство (45): …

45.2.

В случай на многоетапно одобряване на типа — адрес на основния уебсайт за достъп до информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство от производителя(ите) от предишен етап (45): …

45.3.

Съответната информация, позволяваща разработване на резервни компоненти, които са от основно значение за правилното функциониране на системата за OBD, е предоставена: да/не (4)

45.4.

Годишно производство на тип в международен план (61): …

45.5.

Представени са данни, че информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство е осигурена само чрез използване на отворени формати за текст и графика или формати, позволяващи четене и разпечатване с използването само на стандартни софтуерни добавки, които са свободно достъпни, инсталират се лесно и са съвместими с обичайно използваните компютърни операционни системи.

45.5.1.

Ключовите думи в метаданните отговарят на ISO 15031-2:2010 (Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 2: Ръководство за термини, определения, абревиатури и акроними): да/не (4)

45.6.

Препрограмиране на блоковете за управление съгласно точка 2.5 от допълнение 1 към приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията

45.6.1.

Препрограмирането на блоковете за управление се извършва съгласно SAE J2534/TMC RP1210/друг софтуер, който не е обект на права на собственост (4) (ако отговорът е „друг софтуер, който не е обект на права на собственост“, да се уточни: …)

45.6.1.1.

Софтуер, който е обект на права на собственост: да/не (4)

45.6.1.2.

ISO 22900-2 (Пътни превозни средства. Модулен интерфейс за превозни средства за предаване на данни (MVCI). Част 2: Приложно-програмен интерфейс на протоколна единица за диагностични данни (D-PDU API): да/не (4)

45.6.1.3.

SAE J2534 (Препоръчана практика за програмиране през междинно устройство на превозното средство): да/не (4)

45.6.1.4.

TMC RP1210 (API): да/не (4)

45.6.1.5.

Друг софтуер, който не е обект на права на собственост: да/не (4) (ако е друг софтуер, който не е обект на права на собственост, да се уточни: …)

45.6.2.

Валидирането на съвместимостта на собствено приложение на производител и интерфейсите за комуникация на превозното средство (VCI) е извършено чрез: самостоятелно разработени VCI/наемане на специален хардуер (4)

45.6.3.

Комуникацията на борда на превозното средство и комуникацията между ECU и диагностичния център за сервизно обслужване се извършват съгласно стандарт:

▼M1

45.6.3.1. SAE J1939-13 (Мрежа за серийно управление и комуникация на превозното средство): да/не (4)

45.6.3.2. ISO 11783-2 (Земеделски и горски трактори и техника – Мрежа за данни за серийно управление и комуникации): да/не (4)

45.6.3.3. ISO 13400-4 (Пътни превозни средства – Комуникация между превозно средство и външно оборудване за диагностика, свързана с емисии): да/не (4)

45.6.3.4. ISO 13400-4 (Пътни превозни средства – Диагностична комуникация чрез интернет протокол (DoIP)) (4): да/не (4)

▼B

45.7.

Информация, необходима за производство на оборудване за диагностика

45.7.1.

Производителят на превозното средство използва оборудване за диагностика и изпитване съгласно ISO 22900-2:2009 (Пътни превозни средства. Модулен интерфейс за превозни средства за предаване на данни (MVCI). Част 2: Приложно-програмен интерфейс на протоколна единица за диагностични данни (D-PDU API) и ISO 22901-2:2011 (Пътни превозни средства. Отворен обмен на диагностични данни (ODX). Част 2: Диагностични данни, свързани с емисиите) в своите франчайзингови мрежи: да/не/не се прилага (4) (ако не се прилага: посочете причините: …)

45.7.2.

Файлове за ODX са достъпни за независимите оператори чрез уебсайта на производителя: да/не/не се прилага (4) (ако не се прилага: посочете причините: …)

45.7.3.

Информацията за протокола за комуникация по точка 1.1 от допълнение 2 към приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 е предоставена чрез уебсайтове на производителя за информацията за ремонта: да/не/не се прилага (4) (ако не се прилага, посочете причините: …)

45.7.4.

Информацията, необходима за изпитването и диагностиката на компонентите, следени от OBD, по точка 1.2 от допълнение 2 към приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията е предоставена чрез уебсайтове на производителя за информацията за ремонта: да/не/не се прилага (4) (ако не се прилага, посочете причините: …)

45.7.5.

Данните, необходими за извършване на ремонта, по точка 1.3 от допълнение 2 към приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 е предоставена чрез уебсайтове на производителя за информация за ремонта: да/не/не се прилага (4) (ако не се прилага, посочете причините: …)

45.8.

Информация за ремонта и поддръжката на съставите от превозни средства

45.8.1.

Производителят на превозното средство препоръчва състав от тип трактор с тип превозно средство категория R или S или обратното: да/не (4)

45.8.2.

Превозни средства, за които се препоръчва съставът:

45.8.2.1.

Марка (търговско наименование на производителя) (18): …

45.8.2.2.

Тип (17): …

45.8.2.2.1.

Вариант(и) (17): …

45.8.2.2.2.

Версия(и) (17): …

45.8.2.3.

Търговско наименование (когато има): …

45.8.2.4.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (2): …

45.8.3.

Информацията за OBD и информацията за ремонта и поддръжката на превозното средство за взаимосвързаността на двете превозни средства е предоставена чрез уебсайта, създаден съвместно от няколко производители или от обединение от производители: да/не (4)

45.8.3.1.

Адрес на уебсайта, създаден съвместно от няколко производители или от обединение от производители (45): …

46.   ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ (ROPS)

46.1.

Оборудване за ROPS: задължително/по избор/стандартно (4)

46.2.

ROPS чрез кабина/рама/предно/задно монтиран ролбар (4)

▼M1

46.2.1.

В случай на греда за защита при преобръщане: сгъваема/несгъваема (4)

46.2.2.

В случай на сгъваема греда за защита при преобръщане:

46.2.2.1. Действие на сгъване: без подпомагане / с частично подпомагане / с пълно подпомагане (4)

46.2.2.2. В случай на действие на сгъване без подпомагане или с частично подпомагане:

46.2.2.2.1. Ръчно сгъваеми ЗКП: Сгъване с инструменти/сгъване без инструменти (4)

46.2.2.2.2. Снимки и подробни технически чертежи, показващи областта на захват, и изглед отстрани и отгоре на достъпните зони. На чертежите трябва да фигурират размери и максимални усилия за задействане на ROPS:…

46.2.2.3. В случай на действие на сгъване с частично или пълно подпомагане — кратко описание на устройствата за подпомагане и техните органи за управление, ако има, както и местоположението им: …

46.2.2.4. Заключващ механизъм: ръчен/автоматичен (4)

46.2.2.4.1. За ръчни заключващи механизми, кратко описание на заключващия механизъм и на неговата ергономична конструкция, за да се избегнат опасностите от прищипване и срязване, и ограничаване на силата, необходима за неговото функциониране: …

46.2.2.4.2. За автоматични заключващи механизми,

46.2.2.4.2.1. Кратко описание на заключващия механизъм, неговите органи за управление, ако има, както и местоположението им: …

46.2.2.4.2.2. Сертификатът на производителя, определена в бележка 2 от точка 5.5. от част Б3 на приложение IX към Делегиран Регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията: да/не (4)

▼B

46.3.

Снимки и подробни технически чертежи, показващи местоположението на ROPS, контролната точка на седалката (SIP), подробности за крепежните елементи и местоположението на предната част на трактора, която може да осигури опора за трактора, ако се преобърне (ако е необходимо) и др. (в случай на предно монтирана сгъваема ROPS, да се покажат областта на захват и изглед отстрани и отгоре на достъпните зони). На чертежите трябва да са посочени основните размери, включително външните размери на трактора с монтирана защитна конструкция и основните вътрешни размери: …

46.4.

Кратко описание на защитната конструкция, включително:

46.4.1.

Тип конструкция: …

46.4.2.

Подробни данни за крепежните елементи: …

46.4.3.

Подробни данни за предната част на трактора, която може да осигури опора за трактора, ако се преобърне (ако е необходимо): …

46.4.4.

Допълнителна рама: …

46.5.

Размери (52)

46.5.1.

Височина на елементите на тавана над контролната точка на седалката (SIP): … mm

46.5.2.

Височина на елементите на тавана над пода на трактора: … mm

46.5.3.

Вътрешна широчина на защитната конструкция вертикално над контролната точка на седалката на нивото на центъра на кормилното колело: … mm

46.5.4.

Разстояние от центъра на кормилното колело до дясната страна на защитната конструкция: … mm

46.5.5.

Разстояние от центъра на кормилното колело до лявата страна на защитната конструкция: … mm

46.5.6.

Минимално разстояние между венеца на кормилното колело и защитната конструкция: … mm

46.5.7.

Хоризонтално разстояние между контролната точка на седалката и задната част на защитната конструкция над контролната точка на седалката: … mm

46.5.8.

Местоположение (спрямо задната ос) на предната част на трактора, която може да осигури опора за трактора, ако се преобърне (ако е необходимо):

46.5.8.1.

Хоризонтално разстояние: … mm

46.5.8.2.

Вертикално разстояние: … mm

46.6.

Данни за материалите, използвани за изработването на защитната конструкция, и спецификации на използваната стомана (53)

46.6.1.

Основна рама (части — материал — размери): …

46.6.2.

Крепежни елементи (части — материал — размери): …

46.6.3.

Сглобяване и болтове за закрепване (части — размери): …

46.6.4.

Таван (части — материал — размери): …

46.6.5.

Облицовка (ако има) (части — материал — размери): …

46.6.6.

Стъкла (ако има) (части — материал — размери): …

46.6.7.

Предна част на трактора, която може да осигури опора за трактора, ако се преобърне (ако е необходимо) (части — материал — размери): …

46.7.

Като алтернатива на точки 46.1 — 46.6.7 представете следната информация:

46.7.1.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски трактори (динамично изпитване), Правилник № 3 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

46.7.2.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски верижни трактори, Правилник № 8 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

46.7.3.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски трактори (статично изпитване), Правилник № 4 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

46.7.4.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтираните защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски колесни трактори с тясна колея, Правилник № 6 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

46.7.5.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтираните защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски колесни трактори с тясна колея, Правилник № 7 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

47.   ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ (FOPS)

47.1.    Превозни средства от категории Т и С за приложения в горското стопанство

47.1.1.

Изискванията по стандарт ISO 8083:2006 (Горска техника. Защитни конструкции от падащи предмети (FOPS). Лабораторни изпитвания и изисквания към характеристиките) ниво I/ниво II (4) за FOPS са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

47.2.    Всички други превозни средства от категории Т и С, оборудвани с FOPS

47.2.1.

Снимки и подробни технически чертежи, показващи местоположението на FOPS, контролната точка на седалката (SIP) и др. На чертежите трябва да са посочени основните размери, включително външните размери на трактора с монтирана защитна конструкция и основните вътрешни размери: …

47.2.2.

Кратко описание на защитната конструкция, включително:

47.2.2.1.

Тип конструкция: …

47.2.2.2.

Подробни данни за крепежните елементи: …

47.2.3.

Размери (52)

47.2.3.1.

Височина на елементите на тавана над контролната точка на седалката (SIP): … mm

47.2.3.2.

Височина на елементите на тавана над пода на трактора: … mm

47.2.3.3.

Обща височина на трактора с монтирана защитна конструкция: … mm

47.2.3.4.

Обща широчина на защитната конструкция (ако са включени калници, това трябва да се посочи): … mm

47.2.4.

Данни за материалите, използвани за изработването на защитната конструкция, и спецификации на използваната стомана (53)

47.2.4.1.

Основна рама (части — материал — размери): …

47.2.4.2.

Крепежни елементи (части — материал — размери): …

47.2.4.3.

Сглобяване и болтове за закрепване (части — размери): …

47.2.4.4.

Таван (части — материал — размери): …

47.2.5.

Подробни данни за усилванията, извършени от производителя, на оригиналните части: …

47.2.6.

Като алтернатива на точки 47.2.1 — 47.2.5, пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции от падащи предмети на земеделски и горски трактори, Правилник № 10 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

48.   НИВО НА ШУМ, НА КОЕТО Е ИЗЛОЖЕН ВОДАЧЪТ

48.1.

Превозни средства от категория T или C (с гумени вериги), които трябва да се изпитват съгласно метод на изпитване 1 в съответствие с точка 2 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014: да/не/не се прилага (4)

48.2.

Превозни средства от категория T или C (с гумени вериги), които трябва да се изпитват съгласно метод на изпитване 2 в съответствие с точка 3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014: да/не/не се прилага (4)

48.3.

Превозните средства от категория C със стоманени вериги, които трябва да се изпитват върху пласт влажен пясък, както е посочено в точка 5.3.2 от ISO 6395:2008 (Машини за земни работи. Определяне на нивото на звуковата мощност. Условия за динамичното изпитване): да/не/не се прилага (4)

48.4.

Като алтернатива на точки 48.1 — 48.3, пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално измерване на шума на мястото (местата) на водача на земеделски и горски трактори, Правилник № 5 на ОИСР, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

49.   МЕСТА ЗА СЯДАНЕ (СЕДЛА И СЕДАЛКИ)

49.1.

Конфигурация на местата за сядане: седалка/седло (4)

49.2.

Координати или чертеж на базовата точка на седалката (S) на всички места за сядане: …

49.3.

Описание и чертежи на:

49.3.1.

седалките и техните закрепвания: …

49.3.2.

системата за регулиране: …

49.3.3.

системите за преместване и блокиране: …

49.3.4.

закрепващите устройства на обезопасителните колани (когато са вградени в конструкцията на седалката): …

49.3.5.

частите от превозното средство, използвани за закрепване: …

49.4.

Седалка на водача

▼M1

49.4.1.

Местоположение на седалката на водача: ляво/дясно/в средата (4)

▼B

49.4.2.

Категория на типа седалка на водача: категория A, клас I/II/III, категория B (4)

49.4.3.

Реверсируемо положение на водача: да/не (4)

49.4.3.1.

Описание на реверсируемото положение на водача: …

49.4.4.

Размери на седалката на водача, включително дълбочината и широчината на повърхността на седалката, местоположението и наклона на облегалката за гърба и наклона на повърхността на седалката:

49.4.5.

Основни характеристики на седалката на водача: …

49.4.6.

Система за регулиране: …

49.4.7.

Система за преместване и блокиране в надлъжна и вертикална посока: …

49.4.7.1.

В случай на превозни средства, които не са оборудвани с регулируема седалка, да се посочи преместването на кормилната колона и педала: …

▼M1

49.5.

Седалка(и) за пътници

49.5.1. Брой на седалки за пътници:…

49.5.2. Местоположение и подреждане (8):…

49.5.3. Размери на седалката(ите) за пътници: …

49.5.4. Основни характеристики на седалката(ите) за пътници:…

49.5.5. Изискванията по стандарт EN 15694:2009 (Земеделски и горски трактори. Седалка за пътник. Изисквания и методи за изпитване) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ: да/не/не се прилага (4)

49.5.6. Изискванията по стандарт EN 15997:2011 (Превозни средства с повишена проходимост (ATV). Изисквания за безопасност и методи за изпитване) за седалките за пътници за превозно средство от тип II АТV са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не е приложимо (4)

▼B

50.   РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪП ДО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ИЗЛИЗАНЕ ОТ НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

50.1.    Работно пространство

50.1.1.

Подробни снимки или чертежи, включително размерите на работното пространство, в които да се посочва по-конкретно местоположението на базовата точка на седалката (S) и размерите на работното пространство около нея, отстоянието между кормилното колело и неподвижните части на трактора, местоположенията на органите за управление, степенките и необходимите перила: …

50.1.2.

Ръчните органи за управление трябва да са с минималните отстояния в съответствие с точка 4.5.3 от стандарт ISO 4254-1:2013 (Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

50.2.

Достъп до мястото на водача

50.2.1.

Подробни снимки или чертежи и/или в разгънат вид, включително размери на входовете, стъпалата, степенките, перилата и дръжките: …

50.2.2.

Минимални размери на стъпалата, вградените стъпала и степенките:

50.2.2.1.

Отстояние в дълбочина: … mm

50.2.2.2.

Отстояние по широчина: … mm

50.2.2.3.

Отстояние във височина: … mm

50.2.2.4.

Разстояние между опорните повърхности на две стъпала: … mm

50.2.3.

За превозни средства от категория С: изискванията в раздел 3.3.5 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

50.2.4.

Осигурени перила/дръжки (4): да/не (4)

50.3.

Достъп до места, различни от мястото на водача

50.3.1.

Подробни снимки или чертежи и/или в разгънат вид, включително размери на входовете, стъпалата, степенките, перилата и дръжките: …

50.3.2.

Минимални размери на стъпалата, вградените стъпала и степенките:

50.3.2.1.

Отстояние в дълбочина: … mm

50.3.2.2.

Отстояние по широчина: … mm

50.3.2.3.

Отстояние във височина: … mm

50.3.2.4.

Разстояние между опорните повърхности на две стъпала: … mm

50.3.3.

Осигурени перила/дръжки (4): да/не (4)

50.4.

Врати за пътниците, ключалки и панти

50.4.1.

Брой на вратите, конфигурация на вратите, размери и максимален ъгъл на отваряне (5): …

50.4.2.

Чертеж на ключалки и панти и на тяхното местоположение на вратите: …

50.4.3.

Техническо описание на ключалки и панти: …

50.4.4.

Вратите на превозното средство с прозорци с електрическо задвижване, както и покривните люкове с електрическо задвижване, ако има такива, отговарят на изискванията по точки 5.8.1 — 5.8.5 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН (ОВ L 188, 16.7.2008 г., стр. 32): да/не (4)

50.5.

Прозорци и авариен изход

50.5.1.

Снимки или чертежи и/или в разгънат вид на разположението на прозорците и аварийните изходи, както и на всички допълнителни средства за улесняване на евакуацията: …

50.5.2.

Брой на прозорците: … и на аварийните изходи: …

50.5.3.

Размери на прозорците: … mm × … mm и на аварийните изходи … mm × … mm

50.5.4.

Средства за преодоляване на разликите във височината, надвишаващи 1 000 mm, за да се улесни евакуацията, ако има такива: …

51.   ВАЛ(ОВЕ) ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ

51.1.

Брой на валовете за отвеждане на мощност: …

▼M1

51.2.

Главен вал за отвеждане на мощност

51.2.1. Местоположение: отпред/отзад/друго (4) (ако е друго, да се посочи:…)

51.2.2. Обороти в минута: … min–1

51.2.2.1. Отношение на честотата на въртене на вала за отвеждане на мощност към тази на двигателя: …

51.2.3. По избор: мощността при вала за отвеждане на мощност (ВОМ) при номинална честота на въртене (в съответствие с Правилник № 2 на ОИСР (57) или ISO 789-1:1990 (Земеделски трактори. Процедури за изпитване. Част 1: Изпитвания на мощността на валовете за отвеждане на мощност)Номинална честота на въртене на ВОМ

(min–1)

Съответна честота на въртене на двигателя

(min–1)

Мощност

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.4. Предпазно устройство на ВОМ (описание, размери, чертежи, снимки): …

▼B

51.3.

Допълнителен вал за отвеждане на мощност (ако има)

51.3.1.

Местоположение: отпред/отзад/друго (4) (ако е друго, да се посочи: …)

51.3.2.

Честота на въртене на минута: …

51.3.2.1.

Отношение на честотата на въртене на вала за отвеждане на мощност към тази на двигателя: …

▼M1

51.3.3.

Незадължително: мощността при вала за отвеждане на мощност (ВОМ) при номинална честота(и) на въртене (в съответствие с Правилник № 2 на ОИСР (57) или ISO 789-1:1990 (Земеделски трактори. Процедури за изпитване. Част 1: Изпитвания на мощността на валовете за отвеждане на мощност)Номинална честота на въртене на ВОМ

(min–1)

Съответна честота на въртене на двигателя

(min–1)

Мощност

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

▼B

51.3.4.

Предпазно устройство на ВОМ (описание, размери, чертежи, снимки): …

51.4.

Заден вал за отвеждане на мощност

51.4.1.

Изискванията по стандарт ISO 500-1:2014 (Земеделски трактори. Задно монтирани валове за отвеждане на мощност от типове 1, 2, 3 и 4. Част 1: Общи спецификации, изисквания за безопасност, размери за главната защитна преграда и зоната на безопасност) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

51.4.2.

Изискванията по стандарт ISO 500-2:2004 (Земеделски трактори. Задно монтирани валове за отвеждане на мощност от типове 1, 2 и 3. Част 2: Трактори с тясна колея, размери за главната защитна преграда и зоната на безопасност) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

51.5.

Преден вал за отвеждане на мощност

51.5.1.

Изискванията по стандарт ISO 8759-1:1998 (Земеделски колесни трактори. Предно монтирано оборудване. Част 1: Вал за отвеждане на мощност и триточково свързване) (с изключение на точка 4.2 от него) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

52.   ЗАЩИТА НА ДВИЖЕЩИ СЕ КОМПОНЕНТИ, ИЗПУСКАТЕЛНА УРЕДБА, ЗАЩИТНИ И ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА

52.1.

Описание (включително чертежи, скици или снимки) на предпазните устройства с размери, показващо безопасните разстояния за предотвратяване на контакт с опасните части, и предпазните устройства за осигуряване на защита в опасните точки, най-малко за следните компоненти:

52.1.1.

Органи за управление: …

52.1.2.

Задно триточково навесно устройство: …

52.1.3.

Предно триточково навесно устройство: …

52.1.4.

Седалка на водача и средата около нея: …

52.1.5.

Седалка(и) за пътници …

52.1.6.

Управляем и люлеещ се мост: …

52.1.7.

Трансмисионни валове, закрепени на трактора: …

52.1.8.

Свободна зона около задвижващите колела: …

52.1.9.

Капак на двигателя: …

52.1.10.

Защита от нагорещени повърхности: …

52.1.11.

Изпускателна уредба: …

52.1.12.

Колела: …

52.2.

Описание (включително снимки и чертежи, ако е необходимо) на предпазните устройства, използвани за:

52.2.1.

Едностранна защитна повърхност: …

52.2.2.

Многостранна защитна повърхност: …

52.2.3.

Защита чрез пълно покриване: …

52.2.4.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): …

52.3.

Изискванията по стандарт EN 15997:2011 (Превозни средства с повишена проходимост (ATV). Изисквания за безопасност и методи за изпитване) за нагорещените повърхности са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

52.4.

Описание (включително чертежи, скици или снимки) на разположението и маркировката на гъвкавите хидравлични маркучи: …

52.5.

За превозните средства от категория R с възможност за накланяне — описание (включително чертежи, скици или снимки) на подпорните устройства за обслужване и поддръжка: …

52.6.

Описание и идентификация (включително чертежи, скици или снимки) на точките за гресиране и средствата за достъп до тях: …

53.   ЗАКРЕПВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ

53.1.

Изискванията по стандарт ISO 3776-1:2006 (Земеделски трактори и техника. Обезопасителни колани. Част 1: Изисквания към местоположението на закрепващите устройства) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

53.2.

Снимки и/или чертежи на каросерията, показващи действителното местоположение и размери на закрепващите устройства: …

53.3.

Чертежи на закрепващите устройства и частите на превозното средство, към които са закрепени (а също и декларация за вида на използваните материали): …

53.4.

Обозначение на типовете колани (14), разрешени за фиксиране към закрепващите устройства на превозното средство 

Разположение на закрепващите устройства

Конструкция на превозното средство

Конструкция на седалката

Седалка на водача

left accolade

Долни закрепващи устройства

left accolade

външно

вътрешно

 

 

Горни закрепващи устройства

 

 

Седалка за пътници

1

left accolade

Долни закрепващи устройства

left accolade

външно

вътрешно

 

 

Горни закрепващи устройства

 

 

Седалка за пътници

left accolade

Долни закрепващи устройства

left accolade

външно

вътрешно

 

 

Горни закрепващи устройства

 

 

53.4.1.

Забележка: …

53.5.

Специални устройства (напр. устройство за регулиране на височината на седалката, устройство за предварително обтягане на колана и др.): …

53.6.

Описание на конкретния тип обезопасителен колан, където закрепващото устройство е в облегалката на седалката или съдържа устройство за поглъщане на енергията: …

53.7.

Като алтернатива на точки 53.2 — 53.6

53.7.1.

Изискванията по стандарт ISO 3776-2:2013 (Земеделски трактори и техника. Обезопасителни колани. Част 2: Изисквания към якостта на закрепващите устройства) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.2.

Протоколът от изпитване е издаден въз основа на Правило № 14 на ИКЕ на ООН (ОВ L 109, 28.4.2011 г., стр. 1), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.3.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски трактори (динамично изпитване), Правилник № 3 на ОИСР с изпитани закрепващи устройства за обезопасителни колани, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.4.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски верижни трактори, Правилник № 8 на ОИСР с изпитани закрепващи устройства за обезопасителни колани, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.5.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитните конструкции на земеделски и горски трактори (статично изпитване), Правилник № 4 на ОИСР с изпитани закрепващи устройства за обезопасителни колани, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.6.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтираните защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски колесни трактори с тясна колея, Правилник № 6 на ОИСР с изпитани закрепващи устройства за обезопасителни колани, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

53.7.7.

Пълният протокол от изпитване, издаден въз основа на Стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтираните защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски колесни трактори с тясна колея, Правилник № 7 на ОИСР с изпитани закрепващи устройства за обезопасителни колани, издание 2015 г. от юли 2014 г., е представен със съответната документация, включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

54.   ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ

54.1.

Изискванията по стандарт ISO 3776-3:2009 (Земеделски трактори и техника. Обезопасителни колани. Част 3: Изисквания към сглобяването) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

54.2.

Протоколът от изпитване е издаден въз основа на Правило № 16 на ИКЕ на ООН (ОВ L 233, 9.9.2011 г., стр. 1), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

▼M1

54.3.

За броя и местоположението на обезопасителните колани и седалките, на които могат да се използват, да се попълни дадената по-долу таблица:Конфигурация на обезопасителните колани и информация за нея

 

 

 

Пълна маркировка за ЕС одобряване на типа/маркировка за одобряване на типа на ИКЕ

Вариант, когато има

Устройство за регулиране на колана по височина (да се посочи да/не/по избор)

Седалка на водача

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Седалка за пътници

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Седалка за пътници

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = лява страна, C = среда, R = дясна страна

▼B

54.4.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: …

55.   СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ (OPS)

55.1.    Превозни средства от категории Т и С за приложения в горското стопанство

55.1.1.

Изискванията по стандарт ISO 8084:2003 (Горска техника. Защитни конструкции за водача. Лабораторни изпитвания и изисквания към характеристиките) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

55.2.    Всички други превозни средства от категории Т и С, оборудвани с OPS

55.2.1.

Изискванията по приложение 14 към Правило № 43 на ИКЕ на ООН (ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 119) за безопасните стъкла са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

56.   РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МАРКИРОВКИ

56.1.    Ръководство за експлоатация

56.1.1.

Изискванията по ISO 3600:1996 (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Ръководство за експлоатация. Съдържание и представяне) (с изключение на раздел 4.3 „Идентификация на машината“) са изпълнени: да/не (4)

56.1.2.

Информацията, изисквана съгласно приложение ХХII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014, е представена в ръководството за експлоатация: да/не (4)

56.2.    Информация, предупреждения и маркировки

56.2.1.

Изискванията по ISO 3767, част 1 (1998+A2:2012) (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Символи за органи за управление и за други индикаторни устройства. Част 1: Общи символи) и ако е приложимо, част 2 (:2008) (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Символи за органи за управление и за други индикаторни устройства. Част 2: Символи за земеделски трактори и техника) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

56.2.2.

Като алтернатива на точка 56.2.1, изискванията по Правило № 60 на ИКЕ на ООН (ОВ L 95, 31.3.2004 г., стр. 10) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

56.2.3.

Изискванията по стандарт ISO 11684:1995 (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Знаци за безопасност и пиктограми за опасност. Общи принципи) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

56.2.4.

Изискванията по стандарт ISO 7010:2011 (Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

56.3.

Описание, кодове на цветовете и средства за идентификация на посоките на потока на хидравличните фитинги (включително чертежи, скици или снимки): …

56.4.

Описание, кодове на цветовете и средства за идентификация на безопасните места за повдигане с крик (включително чертежи, скици или снимки): …

▼M1

57.   ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЗАДЕЙСТВАНИ ОТ ВОДАЧА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СИГНАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ПОКАЗВАЩИТЕ УРЕДИ

57.1.

Снимки и/или чертежи на разположението на символите и органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди: …

57.2.

Органи за управление, сигнални устройства и показващи уреди, чието означаване е задължително, когато са монтирани, както и символите, използвани за тази целНомер на символ

Устройство

Наличен орган за управление/показващ уред (1)

Означено със символ (1)

Място (2)

Налично сигнално устройство (1)

Означено със символ (1)

Място (2)

1

Фарове за къси светлини

 

 

 

 

 

 

2

Фарове за дълги светлини

 

 

 

 

 

 

3

Габаритни светлини (странични)

 

 

 

 

 

 

4

Предни фарове за мъгла

 

 

 

 

 

 

5

Задни фарове за мъгла

 

 

 

 

 

 

6

Устройство за регулиране на фаровете

 

 

 

 

 

 

7

Светлинни устройства за паркиране

 

 

 

 

 

 

8

Пътепоказатели

 

 

 

 

 

 

9

Аварийна сигнализация

 

 

 

 

 

 

10

Стъклочистачка за предното стъкло

 

 

 

 

 

 

11

Устройство за измиване на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

12

Стъклочистачка и устройство за измиване на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

13

Чистачка за фарове

 

 

 

 

 

 

14

Устройство за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

15

Устройство за размразяване и срещу изпотяване на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

16

Вентилатор

 

 

 

 

 

 

17

Подгряване на дизелов двигател

 

 

 

 

 

 

18

Смукач

 

 

 

 

 

 

19

Повреда в спирачната уредба

 

 

 

 

 

 

20

Ниво на горивото

 

 

 

 

 

 

21

Зареждане на акумулаторната батерия

 

 

 

 

 

 

22

Температура на охлаждащата течност в двигателя

 

 

 

 

 

 

23

Сигнална светлина за неизправност (MI)

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = да
– = не или не е налично отделно по изборo
o = по избор.

(*2)    d = директно върху органа за управление, сигналното устройство или показващия уред
c = в непосредствена близост.

57.3.

Органи за управление, сигнални устройства и показващи уреди, чието означаване е по избор, когато са монтирани, както и символите, които трябва да бъдат използвани за разпознаването имНомер на символ

Устройство

Наличен орган за управление/показващ уред (1)

Означено със символ (1)

Място (2)

Налично сигнално устройство (1)

Означено със символ (1)

Място (2)

1

Ръчна спирачка

 

 

 

 

 

 

2

Стъклочистачка за задното стъкло

 

 

 

 

 

 

3

Устройство за измиване на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

4

Стъклочистачка и устройство за измиване на задното стъкло

 

 

 

 

 

 

5

Стъклочистачка за предното стъкло с интервален режим на работа

 

 

 

 

 

 

6

Устройство за звуков сигнал

 

 

 

 

 

 

7

Капак

 

 

 

 

 

 

8

Обезопасителен колан

 

 

 

 

 

 

9

Налягане на маслото в двигателя

 

 

 

 

 

 

10

Безоловен бензин

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = да
– = не или не е налично отделно по изборo
o = по избор.

(*2)    d = директно върху органа за управление, сигналното устройство или показващия уред
c = в непосредствена близост.

57.4.

Кратко описание и схематичен чертеж на местоположенията, преместването, начините на работа и цветните кодове на отделните органи за управление във вътрешността на превозното средство, за да се покаже как достъпът от земната повърхност до вътрешните органи за управление е била избегната, що се отнася до тракторите без затворена кабина:…

57.5.

Кратко описание и схема на местоположенията, преместването, начините на работа и цветните кодове на отделните органи за управление извън превозното средство и да се посочат опасните зони отпред и отзад съгласно допълнение 1 към приложение ХХIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014:…

57.6.

Изискванията по приложения А и В от стандарт ISO 15077:2008 (Земеделски трактори и самоходна техника. Органи за управление от страна на водача. Сили на задействане, преместване, местоположение и начин на работа) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

57.7.

Изискванията по точка 4.5.3 от стандарт ISO 4254-1:2013 (Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания), с изключение на органите за управление, задействани с върха на пръста, са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

57.8.

Изискванията по стандарт EN 15997:2011 (Превозни средства с повишена проходимост (ATV). Изисквания за безопасност и методи за изпитване) за ръчната газ и ръчния съединител са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4)

57.9.

За превозните средства от категории Т и С изискванията по стандарт ISO 10975:2009 (Земеделски трактори и техника. Системи за автоматично управление за управлявани от водач трактори и самоходна техника. Изисквания за безопасност) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не е приложимо (4)

▼B

58.   ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

58.1.

Кратко описание (включително чертежи и снимки) на подаването на въздухоподаващата и филтрираща уредба, включително устройства, използвани, за да се получи свръхналягане в кабината и въздушния поток на чистия филтриран въздух: …

58.2.

Изискванията по стандарт EN 15695-1 (Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 1: Класификация на кабините, изисквания и методи за изпитване): категория 1/категория 2/категория 3/категория 4 (4) за класификацията на кабините по отношение на защитата от вредни вещества, са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

58.3.

Изискванията по стандарт EN 15695-2 (Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 2: Филтри, изисквания и методи за изпитване): противопрахов филтър/аерозолен филтър/филтър за изпаренията (4) по отношение на защитата от вредни вещества, са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4)

59.   ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ Т И С — МАШИНИ (63), МОНТИРАНИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

59.1.

Общо описание на машините и взаимодействието им с превозното средство: …

59.2.

Габаритен чертеж на машините и чертежи на веригите за управление, както и съответни описания и разяснения, необходими за разбиране на работата на машините: …
Допълнение 1

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) монтиране на система на двигателя/фамилия двигатели

А.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

2.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ, КОМПОНЕНТИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

2.1.

Марка(и) (търговско наименование на производителя):

2.2.

▼M3

Тип (6): …

▼B

2.2.1.

Търговско наименование (когато има): …

2.2.2.

Номер(а) на одобряването на типа (49) (когато има): …

2.2.3.

Одобряване на типа, издадено на (дата, когато има): …

2.2.4.

За компоненти и отделни технически възли — местоположение и начин на закрепване на маркировката(ите) за одобряване на типа (когато има) (19): …

2.3.

Наименование на дружеството и адрес на производителя:

2.3.1.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажните/производствените заводи: …

2.3.2.

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): …

2.4.

За системи и отделни технически възли — превозно средство, за което са предназначени (21):

2.4.1.

Тип (17): …

2.4.2.

Вариант(и) (17): …

2.4.3.

Версия(и) (17): …

2.4.4.

Търговско наименование (когато има): …

2.4.5.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ

5.1.   Максимална скорост на превозното средство:

5.1.1.   Максимална скорост на превозното средство при движение напред

5.1.1.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство: … km/h

5.1.1.2.

Изчислена максимална конструктивна скорост при най-високата предавка (да се посочат коефициентите, използвани при изчислението) (41): … km/h

5.1.1.3.

Измерена максимална скорост на превозното средство: … km/h (41)

5.1.2.   Максимална скорост на превозното средство при движение назад (54)

5.1.2.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство при движение назад: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

Б.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼M3

6.   ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВИГАТЕЛЯ

6.1.7.

Категория и подкатегория на двигателя (7):

6.2.1.

Горивен цикъл: четиритактов/двутактов/ротационен/друг (да се посочи) (4): …

6.2.2.

Тип запалване: запалване чрез сгъстяване/искрово запалване (4)

6.2.3.1.

Брой на цилиндрите: … и разположение (26):

6.2.8.

Гориво

6.2.8.1.

Вид гориво (9):

6.2.8.3.

Списък на допълнителните горива, горивни смеси или емулсии, съвместими за употреба от двигателя, обявени от производителя в съответствие с точка 1.4 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 (да се посочи препратка към признат стандарт или спецификация): …

6.3.2.1.

Обявена номинална честота на въртене: … об./мин.

6.3.2.1.2.

Обявена номинална полезна (ефективна) мощност: … kW

6.3.2.2.

Честота на въртене при максимална мощност: … об./мин.

6.3.2.2.2.

Максимална полезна (ефективна) мощност: … kW

6.3.6.4.

Общ работен обем на двигателя: … cm3

▼B
Допълнение 2

Образец на информационния документ (списъка с данни) относно ЕС одобряване на типа на тип (или тип превозно средство по отношение на) система за нивото на звука извън превозното средство

А.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

2.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ, КОМПОНЕНТИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

2.1.

Марка(и) (търговско наименование на производителя):

2.2.

▼M3

Тип (6): …

▼B

2.2.1.

Търговско наименование (когато има): …

2.2.2.

Номер(а) на одобряването на типа (49) (когато има): …

2.2.3.

Одобряване на типа, издадено на (дата, когато има): …

2.2.4.

За компоненти и отделни технически възли — местоположение и начин на закрепване на маркировката(ите) за одобряване на типа (когато има) (19): …

2.3.

Наименование на дружеството и адрес на производителя:

2.3.1.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажните/производствените заводи: …

2.3.2.

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): …

2.4.

За системи и отделни технически възли — превозно средство, за което са предназначени (21):

2.4.1.

Тип (17): …

2.4.2.

Вариант(и) (17): …

2.4.3.

Версия(и) (17): …

2.4.4.

Търговско наименование (когато има): …

2.4.5.

Категория, подкатегория и индекс на скоростта на превозното средство (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ

5.1.    Максимална скорост на превозното средство:

5.1.1.    Максимална скорост на превозното средство при движение напред

5.1.1.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство: … km/h

5.1.1.2.

Изчислена максимална конструктивна скорост при най-високата предавка (да се посочат коефициентите, използвани при изчислението) (41): … km/h

5.1.1.3.

Измерена максимална скорост на превозното средство: … km/h (41)

5.1.2.   Максимална скорост на превозното средство при движение назад (54)

5.1.2.1.

Обявена максимална конструктивна скорост на превозното средство при движение назад: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

6.   ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВИГАТЕЛЯ

6.1.7.

Категория и подкатегория на двигателя (7):

6.2.1.

Горивен цикъл: четиритактов/двутактов/ротационен/друг (да се посочи) (4): …

6.2.2.

Тип запалване: запалване чрез сгъстяване/искрово запалване (4)