EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1814-20180408

Consolidated text: Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/2018-04-08

02015D1814 — BG — 08.04.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1814 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 октомври 2015 година

относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 264, 9.10.2015 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/410 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 14 март 2018 година

  L 76

3

19.3.2018
▼B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1814 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 октомври 2015 година

относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Резерв за стабилност на пазара

1.  През 2018 г. се създава резерв за стабилност на пазара, като прехвърлянето на квоти в резерва започва от 1 януари 2019 г.

2.  Количеството от 900 милиона квоти, извадено от тръжните количества през периода 2014—2016 г., както е определено в Регламент (ЕС) № 176/2014 съгласно член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, не се прибавя към количествата, продавани на търг през 2019 г. и 2020 г., а вместо това се прехвърля в резерва.

3.  Квотите, които не са разпределени за инсталации съгласно член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, и квотите, които не са разпределени за инсталации в резултат на прилагането на член 10а, параграфи 19 и 20 от посочената директива, се прехвърлят в резерва през 2020 г. Комисията извършва преглед на Директива 2003/87/ЕО във връзка с тези неразпределени квоти и, ако е целесъобразно, представя предложение на Европейския парламент и на Съвета.

4.  Комисията публикува общия брой квоти в обращение всяка година до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение за дадена година е натрупаният брой квоти, издадени в периода от 1 януари 2008 г., включително броят на издадените квоти съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за ползване на международни кредити, упражнени от инсталациите, попадащи в обхвата на СТЕ на Съюза, по отношение на емисии до 31 декември от съответната година, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в СТЕ на Съюза между 1 януари 2008 г. и 31 декември на същата тази година, всички квоти, отменени в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, и броят на квотите в резерва. Не се вземат предвид емисии през тригодишния период с начало през 2005 г. и край през 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първата публикация се извършва до 15 май 2017 г.

5.  Всяка година определен брой квоти, равен на 12 % от общия брой на квотите в обращение, както е определен в най-актуалната публикация, посочена в параграф 4 от настоящия член, се изважда от количеството квоти, което ще бъде продавано на търг в държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, и се прехвърля в резерва за период от 12 месеца с начало 1 септември от съответната година, освен когато броят квоти за прехвърляне в резерва е по-малък от 100 милиона. През първата година от функционирането на резерва прехвърлянето на квоти в него се извършва и в периода между 1 януари и 1 септември на същата година по отношение на 8 %(представляващи по 1 % за всеки календарен месец) от общия брой на квотите в обращение, определен в най-актуалната публикация. ►M1  Чрез дерогация от първото и второто изречение, до 31 декември 2023 г. посочените във въпросните изречения проценти и брой квоти в размер на 100 милиона се удвояват. ◄

Без да се засяга общият брой квоти, които трябва да бъдат извадени съгласно настоящия параграф, до 31 декември 2025 г. квотите, посочени в член 10, параграф 2, първа алинея, буква б) от Директива 2003/87/ЕО, не се вземат предвид при определянето на дяловете на държавите членки в това общо количество.

▼M1

5а.  Освен ако не бъде решено друго в първия преглед, извършен съгласно член 3, считано от 2023 г. квотите, налични в резерва над общия брой квоти, продадени чрез търг през предходната година, престават да бъдат валидни.

▼B

6.  През която и да е година, ако общият брой на квотите в обращение е по-малък от 400 милиона, от резерва се освобождават 100 милиона квоти и се прибавят към количеството квоти, което се продава на търг от държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. Ако в резерва има по-малко от 100 милиона квоти, всички квоти от резерва се освобождават съгласно настоящия параграф.

7.  През която и да е година, ако параграф 6 от настоящия член не е приложим и са приети мерки съгласно член 29а от Директива 2003/87/ЕО, от резерва се освобождават 100 милиона квоти и се прибавят към количеството квоти, което се продава на търг от държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. Ако в резерва има по-малко от 100 милиона квоти, всички квоти от резерва се освобождават съгласно настоящия параграф.

8.  Когато след публикуването на общия брой квоти в обращение са взети мерки съгласно параграф 5, 6 или 7, в календарите за провеждане на търговете се вземат предвид квотите, които са прехвърлени в резерва или ще бъдат освободени от резерва. Квотите се прехвърлят в резерва или се освобождават от него в рамките на период от 12 месеца. Когато се освобождават квоти съгласно параграф 6 или 7, независимо от периода, през който се извършва освобождаването на квоти, освобождаването следва дяловете на държавите членки, приложими към момента на прехвърлянето на квотите в резерва, както и реда, в който квотите са били прехвърлени в резерва.

Член 2

Изменения на Директива 2003/87/ЕО

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1) Член 10 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1.  От 2019 г. нататък държавите членки провеждат търгове за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с членове 10а и 10в и не са прехвърлени в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ).

б) след параграф 1 се вмъква следният параграф:

„1a.  Когато количеството квоти, които се продават на търг от държавите членки в последната година от всеки период, посочен в член 13, параграф 1 от настоящата директива, надвиши с повече от 30 % очакваното средно тръжно количество за първите две години на следващия период преди прилагането на член 1, параграф 5 от Решение (ЕС) 2015/1814, две трети от разликата между количествата се приспадат от тръжните количества за последната година на съответния период и се добавят на равни вноски към количествата, които се продават на търг от държавите членки през първите две години на следващия период.“;

2) В член 13, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Държавите членки издават квоти на лица за текущия период в замяна на всички притежавани от тях квоти, които са отменени съгласно първа алинея. По същия начин квотите, които са поставени в резерва за стабилност на пазара и които вече не са валидни, се заменят с квоти, които са валидни за текущия период.“.

Член 3

Преглед

Комисията извършва мониторинг на функционирането на резерва в контекста на доклада, предвиден в член 10, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО. В този доклад следва да се разгледат съответните последици за конкурентоспособността, по-специално в промишления сектор, включително по отношение на показателите на БВП, заетостта и инвестициите. В срок от три години след датата, на която започва да функционира резервът, а след това — на интервали от пет години, Комисията, въз основа на анализ на нормалното функциониране на европейския пазар на въглеродни емисии, прави преглед на резерва и, ако е целесъобразно,представя предложение на Европейския парламент и на Съвета. При всеки преглед се обръща специално внимание на процентната стойност за определянето на броя на квотите, които да бъдат прехвърлени в резерва съгласно член 1, параграф 5 от настоящото решение, както и числената стойност на прага за общия брой на квотите в обращение и броя на квотите, които се освобождават от резерва съгласно член 1, параграф 6 или 7 от настоящото решение. При този преглед Комисията разглежда също така въздействието на резерва върху растежа, работните места, конкурентоспособността на промишлеността на Съюза и риска от изместване на въглеродни емисии.

Член 4

Преходна разпоредба

Член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с изменението в Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) продължава да се прилага до 31 декември 2018 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.( *1 ) Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).“;

( 1 ) Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63).

Top