EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1333-20201212

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 година относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/2020-12-12

02014R1333 — BG — 12.12.2020 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1333/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 ноември 2014 година

относно статистиката на паричните пазари

(ЕЦБ/2014/48)

(ОВ L 359, 16.12.2014 г., стp. 97)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1599 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 септември 2015 година

  L 248

45

24.9.2015

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/113 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 7 декември 2018 година

  L 23

19

25.1.2019

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1677НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 27 септември 2019 година (ЕЦБ/2019/29)

  L 257

18

8.10.2019

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2004 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 ноември 2020 година

  L 412

31

8.12.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1333/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 ноември 2014 година

относно статистиката на паричните пазари

(ЕЦБ/2014/48)Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. 

„отчетна единица“, „резидент“ и „резидентен“ имат същото значение, както са определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

2. 

„парично-финансова институция“ (ПФИ) има същото значение, както е определено в член 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) ( 1 ), и включва всички клонове на ПФИ на територията на Съюза и ЕАСТ, освен ако изрично е предвидено друго в разпоредбите на настоящия регламент;

▼M2 —————

▼M2

5а. 

„финансови предприятия“ са институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители и чиято основна дейност е производството на финансови услуги, както е предвидено в преработената Европейска система от сметки (ЕСС 2010) съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

▼B

6. 

„нефинансови предприятия“ е секторът от нефинансови предприятия, посочен в ЕСС 2010;

7. 

„държавно управление“ обхваща институционалните единици, които са непазарни производители, чиято продукция е предназначена за индивидуално и колективно потребление и които се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори, и институционалните единици, които се занимават основно с преразпределението на национален доход и богатство, както е посочено в ЕСС 2010;

8. 

„общи основни балансови активи“ са общите активи минус други активи, така както тези термини са определени в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33);

▼M2

9. 

„статистически данни за паричния пазар“ са статистическите данни, свързани с обезпечените сделки, необезпечените сделки и деривативните сделки с инструменти на паричния пазар, сключени през съответния отчетен период между отчетни единици и финансови корпорации (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“, като не се включват вътрешногруповите сделки;

▼B

10. 

„инструмент на паричния пазар“ е който и да е от инструментите, посочени в приложения I, II и III;

11. 

„фонд на паричния пазар“ е предприятие за колективно инвестиране, което се нуждае от разрешение за извършване на дейност като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) или е алтернативен инвестиционен фонд съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), инвестира в краткосрочни активи и си е поставило като отделни или кумулативни цели предлагането на печалба в съответствие с лихвените проценти на паричния пазар или запазването на стойността на инвестицията;

12. 

„централна банка“ е която и да е централна банка, независимо от това къде се намира;

13. 

„национална централна банка/национални централни банки“ или „НЦБ“ са националните централни банки на държавите членки в Съюза;

▼M2

14. 

„референтна съвкупност от отчетни единици“ са ПФИ, резиденти в еврозоната, с изключение на централните банки и ФПП, които приемат деноминирани в евро депозити и/или емитират други дългови инструменти, и/или предоставят деноминирани в евро кредити, както е посочено в приложение I, II или III, от/на други финансови предприятия, държавно управление или нефинансови предприятия;

▼B

15. 

„група“ е група от предприятия — включително, но не само банкова група — която се състои от предприятие майка и дъщерните му предприятия, чиито финансови отчети са консолидирани за целите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

16. 

„клон“ означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от дадена институция и което извършва пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на институцията;

17. 

„клон в Съюза или клон в ЕАСТ“ е клон, който се намира и е регистриран в държава членка на Съюза или в държава от ЕАСТ;

18. 

„Европейската асоциация за свободна търговия“ е междуправителствената организация, създадена, за да насърчава свободната търговия и икономическата интеграция в полза на нейните държави членки;

19. 

„вътрешногрупова сделка“ е сделка, чийто обект са инструменти на паричния пазар, сключена от отчетна единица с друго предприятие, което е изцяло включено в същия консолидиран финансов отчет. Предприятията, които са страни по сделката, се считат за изцяло включени в „същата консолидация“, когато и двете са или:

а) 

включени в консолидация съгласно Директива 2013/34/ЕС или съгласно международните стандарти за финансова отчетност (IFRS), приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ), или когато се касае за група, чието предприятие майка е с главно управление в трета държава — съгласно общоприетите счетоводни принципи на тази трета държава, определени за еквивалентни на IFRS съгласно Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията ( 7 ) (или съгласно счетоводните стандарти на трета държава, прилагането на които е позволено в съответствие с член 4 от същия регламент); или

б) 

обхванати от същия надзор на консолидирана основа в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ) или когато се касае за група, предприятието майка на която е с главно управление в трета държава — от същия надзор на консолидирана основа от компетентен орган на трета държава, който е оценен като равностоен на надзора, подчинен на принципите, установени в член 127 от Директива 2013/36/ЕС;

20. 

„работен ден“ по отношение на която и да е дата, посочена в договор или в потвърждение за сделка с инструмент на паричния пазар, е денят, в който търговските банки и валутните пазари са отворени за обичайната си дейност (включително за операции със съответния инструмент на паричния пазар) и извършват сетълмент на плащания в същата валута като валутата на задължението за плащане, което е дължимо на тази дата или е изчислено към тази дата. В случай че дадена сделка с инструмент на паричния пазар е уредена от стандартно основно споразумение, съставено от Европейската банкова федерация (ЕБФ), Асоциацията на кредитните пазари (АКП), Международна асоциация за суапове и деривати (МАСД) или други водещи европейски или международни пазарни асоциации, се използва предоставеното в споразумението определение или определението, към което то препраща. За сетълмента на сделка с инструмент на паричния пазар, по отношение на която сетълментът следва да се извърши посредством определена система за сетълмент, „работен ден“ е денят, в който системата за сетълмент е отворена за извършването на сетълмента на тази сделка;

▼M2

20а. 

„кредитна институция“ има същия смисъл, както е определено в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 );

▼B

21. 

„ден за сетълмент на TARGET2“ е всеки ден, в който TARGET2 (Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време) е отворена;

22. 

„споразумение за обратно изкупуване“ е споразумение, по силата на което страните по него могат да участват в сделки, по които едната страна („продавач“) се съгласява да продаде на другата страна („купувач“) определени „активи“ („ценни книжа“, „стоки“ или „други финансови активи“) на определена дата в близко бъдеще, в замяна на което купувачът плаща покупната цена на продавача, като едновременно с това купувачът се съгласява да продаде обратно на продавача активите на определена бъдеща дата или при поискване, в замяна на което продавачът плаща на купувача договорената за обратното изкупуване цена. Всяка подобна сделка може да бъде репо сделка или сделка за покупка с уговорка за последваща обратна продажба. „Споразумение за обратно изкупуване“ може да е и споразумение за предоставяне на активи в залог и за предоставяне на общо право на повторно използване в замяна на кредит на парични средства на определена дата в близко бъдеще и връщането на кредита и лихвите на бъдеща дата в замяна на връщането на активите. Репо сделките могат да бъдат сключени с предварително определен падеж („срочни репо сделки“) или без предварително определен падеж, като на страните се предоставя възможност да се споразумеят по всяко време относно това дали да продължат или да прекратят споразумението („отворени репо сделки“);

23. 

„тристранна репо сделка“ е репо сделка, при която на трета страна е възложено да избере обезпечението и да извършва действия по управлението му, докато е в сила сделката;

24. 

„валутен суап“ е суап сделка, при която едната страна продава на другата определена сума от определена валута в замяна на плащането на договорена сума от друга определена валута по договорен валутен курс (известен като спот валутен курс) с уговорката продадената валута да бъде изкупена обратно на бъдеща дата (известна като падеж) в замяна на продажбата на първоначално закупената валута по различен валутен курс (известен като форуърд валутен курс);

▼M2

25. 

„овърнайт индекс суап“ или „ОИС“ е лихвен суап, при който периодичният плаващ лихвен процент е равен на средната геометрична стойност на овърнайт лихвения процент (или овърнайт лихвен индекс) през определен период от време. Окончателното плащане се изчислява, като разликата между фиксирания лихвен процент и натрупания овърнайт лихвен процент, отчетена по време на действието на ОИС, се прилага към номиналната стойност на сделката;

▼B

26. 

„Рамката Базел III за КЛП“ е коефициентът на ликвидно покритие (КЛП), предложен от Базелския комитет и одобрен на 7 януари 2013 г. от Групата на управителите и ръководителите на надзорни органи, надзорния орган на Базелския комитет за банков надзор, като минимален глобален регулаторен стандарт по отношение на мерките за краткосрочна ликвидност в банковия сектор.

Член 2

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.  
Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от ПФИ, резиденти на еврозоната, от референтната съвкупност от отчетни единици, които са определени от Управителния съвет като отчетни единици съгласно параграф 2 или 3, както е приложимо, или от ПФИ, определени като отчетни единици съгласно параграф 4 — въз основа на посочените там критерии, и които са уведомени за отчетните си задължения съгласно параграф 5 (наричани по-долу „отчетни единици“).
2.  

На датата, на която настоящият регламент влезе в сила, Управителният съвет може да вземе решение, че ПФИ е отчетна единица, ако общите основни балансови активи на ПФИ надхвърлят 0,35 % от общите основни балансови активи на всички ПФИ от еврозоната въз основа на най-актуалните данни, с които ЕЦБ разполага, т.е.:

а) 

данните към края на месец декември на календарната година, предхождаща уведомлението съгласно параграф 5; или

б) 

ако данните по буква а) не са налични, данните към края на месец декември на предходната година.

За целите на това решение клоновете извън държавата на произход на съответната ПФИ се изключват от изчисляването на общите основни балансови активи на съответната ПФИ.

3.  
Считано от 1 януари 2017 г. Управителният съвет може да вземе решение за категоризирането на други ПФИ като отчетни единици въз основа на размера на общите им основни балансови активи в сравнение с общите основни балансови активи на всички ПФИ от еврозоната, значимостта на дейността на ПФИ при търгуването на инструменти на паричния пазар и важността им за стабилността и функционирането на финансовата система в еврозоната и/или в отделните държави членки.
4.  
Считано от 1 януари 2017 г. Управителният съвет може да вземе и решение, че за всяка държава членка от еврозоната като отчетни единици се определят поне три ПФИ. Следователно, ако въз основа на решенията на Управителния съвет, взети съгласно параграф 2 или параграф 3, в определена държава членка от еврозоната бъдат избрани по-малко от три ПФИ, действителната съвкупност от отчетни единици ще обхваща и други ПФИ от тази държава членка от еврозоната, които съответната НЦБ счита за представителни (наричани по-долу „представителни отчетни единици“), така че като отчетни единици за тази държава членка от еврозоната да бъдат определени поне три отчетни единици.

Представителните отчетни единици се избират измежду най-големите кредитни институции, резиденти в съответната държава членка от еврозоната, въз основа на общите основни балансови активи на институциите, освен ако НЦБ предложат други критерии, с които ЕЦБ писмено се съгласи.

5.  
ЕЦБ или съответната НЦБ уведомява съответните ПФИ за решението на Управителния съвет съгласно параграф 2, 3 или 4 и за задълженията им по настоящия регламент. Уведомлението се изпраща в писмена форма поне четири месеца преди началото на първото отчитане.
6.  
Независимо от решенията на Управителния съвет, взети съгласно параграф 2, 3 или 4, НЦБ могат да събират и статистически данни за паричния пазар от ПФИ, резиденти в тяхната държава членка, които не са отчетни единици съгласно параграф 2, 3 или 4, въз основа на националните им изисквания за статистическа отчетност (наричани по-долу „допълнителни отчетни единици“). Ако дадена НЦБ определи допълнителни отчетни единици по този начин, тя своевременно ги уведомява.

Член 3

Изисквания за статистическа отчетност

▼M4

1.  
За целите на редовното изготвяне на статистически данни за паричния пазар отчетните единици отчитат ежедневна статистическа информация относно инструментите на паричния пазар на НЦБ на държавата членка, в която са резиденти, на консолидирана основа, включително за всички техни клонове в Съюза и в ЕАСТ, както и за техните клонове, които се намират в Обединеното кралство. Изискваната статистическа информация е посочена в приложения I, II и III. Отчетните единици отчитат изискваната статистическа информация в съответствие с минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия, ревизии и интегритет на данните, предвидени в приложение IV. НЦБ предава статистическата информация, която получава от отчетните единици, на ЕЦБ в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент.

▼M2

2.  
НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност във връзка с инструментите на паричния пазар, които отчетните единици следва да спазват. Тези правила за отчетност осигуряват предоставянето на необходимата статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение IV минимални стандарти.

▼B

3.  
Независимо от изискванията за отчетност, посочени в параграф 1, дадена НЦБ може да вземе решение, че избраните съгласно член 2, параграфи 2, 3 и 4 отчетни единици, резиденти в държавата членка на НЦБ, ще отчитат на ЕЦБ статистическата информация, посочена в приложения I, II и III. НЦБ надлежно уведомява ЕЦБ и отчетните единици в случаите, когато ЕЦБ определя и прилага правилата за отчетност, които отчетните единици следва да спазват, и поема задачата да събира необходимите данни пряко от отчетните единици.
4.  
Ако дадена НЦБ избере допълнителни отчетни единици и ги уведоми, както е посочено в член 2, параграф 6, те отчитат на НЦБ ежедневна статистическа информация относно инструментите на паричния пазар. В съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент при поискване от ЕЦБ НЦБ ѝ предава статистическата информация, която получи от допълнителните отчетни единици.

▼M2

5.  
НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност, които допълнителните отчетни единици следва да спазват, в съответствие с националните си изисквания за статистическа отчетност. НЦБ гарантират, че съгласно националните правила за отчетност допълнителните отчетни единици трябва да изпълняват изисквания, които са еквивалентни на членове 6—8, член 10, параграф 3 и членове 11 и 12 от настоящия регламент. НЦБ гарантират, че с тези правила за отчетност се осигуряват предоставянето на необходимата статистическа информация и извършването на точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение IV минимални стандарти.

▼B

Член 4

Срокове

▼M2

1.  
В случай че съгласно член 3, параграф 3 дадена НЦБ вземе решение, че отчетните единици отчитат пряко на ЕЦБ статистическата информация, посочена в приложения I, II и III, отчетните единици предават тази информация на ЕЦБ веднъж дневно между 18.00 ч. на датата на извършване на сделката и 7.00 ч. централноевропейско врем ( 10 ) на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката.
2.  
В случаите извън параграф 1 НЦБ предават посочената в приложения I, II и III ежедневна статистическа информация относно паричния пазар, която получават от отчетните единици, определени съгласно член 2, параграфи 2, 3 и 4, или от допълнителните отчетни единици, определени съгласно член 2, параграф 6, на ЕЦБ веднъж дневно преди 7.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката.

▼B

3.  
НЦБ решават докога най-късно трябва да получат данните от отчетните единици, за да спазят собствените си срокове за отчитане, както е посочено в параграф 2, и надлежно уведомяват отчетните единици.
4.  
Когато краен срок, посочен в параграф 1 или в параграф 2, се падне в неработен ден на TARGET2, крайният срок се удължава до следващия работен ден на TARGET2, както е съобщено на уебсайта на ЕЦБ.

▼M2

5.  
Когато се преценява дали дадена отчетна единица е изпълнила изискванията на настоящия член, нарушението на който и да е от минималните стандарти за предаване, посочени в приложение IV, параграф 1, подточки i) и ii), ще се счита за случай на неизпълнение на един и същ вид изискване за отчетност за целите на установяването на неизпълнение на рамката на ЕЦБ за неизпълнение на статистически изисквания.

▼M2 —————

▼B

Член 6

Случаи на сливане, разделяне, преобразуване, оздравяване и неплатежоспособност

1.  
В случай на сливане, разделяне, отделяне или друго преобразуване, което може да окаже влияние върху изпълнението на статистическите ѝ задължения, съответната отчетна единица уведомява ЕЦБ и съответната НЦБ веднага след като намерението да се осъществи подобна операция стане публично известно и в разумен срок преди операцията да бъде осъществена, за процедурите, които са планувани в изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за статистическа отчетност. Отчетната единица също уведомява ЕЦБ и съответната НЦБ в срок до 14 дни от приключването на операцията.
2.  
Ако отчетна единица се слее с друг субект чрез придобиване, както е определено в Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ), и един от сливащите се субекти е отчетна единица, придобиващият субект продължава да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент.
3.  
Ако отчетна единица се слее с друг субект чрез учредяване на ново дружество, както е определено в Директива 2011/35/ЕС, и един от сливащите се субекти е отчетна единица, новоучреденият субект е длъжен да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент, ако отговаря на определението за отчетна единица.
4.  
Ако отчетна единица се раздели на два или повече субекта чрез придобиване или чрез учредяване на нови дружества, както е определено в Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета ( 12 ), и един от новите субекти е отчетна единица, новият субект е длъжен да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент. Разделянето включва и операция по отделяне, по силата на която отчетна единица прехвърля всички или част от активите и пасивите си на ново дружество в замяна на акции в новото дружество.
5.  
Ако отчетна единица стане неплатежоспособна, загуби лиценза си за банкова дейност или поради други причини престане да извършва банкова дейност, като това се удостовери от компетентния надзорен орган, тя вече не е длъжна да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент.
6.  

За целите на параграф 5 отчетна единица се счита за неплатежоспособна, ако възникне едно или повече от следните обстоятелства:

а) 

отчетната единица извърши общо прехвърляне на имущество в полза на кредитори или с цел да участва в оздравяване, съдебно споразумение или конкордат с кредитори;

б) 

отчетната единица направи писмено признание, че не е в състояние да изплати дълговете си, когато те станат изискуеми;

в) 

отчетната единица поиска, се съгласи или приеме в нея или по отношение на цялото ѝ имущество или на съществена част от него да бъде назначен доверител, администратор, синдик, ликвидатор или длъжностно лице с подобни функции в нея или по отношение на цялото ѝ имущество, или на съществена част от него;

г) 

представяне или подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на отчетната единица (от лице, различно от контрагента, по отношение на задължение на отчетната единица към този контрагент) в съда или пред друг компетентен орган или агенция;

д) 

отчетната единица е прекратила дейността си чрез ликвидация или е обявена в несъстоятелност (или спрямо нея започне друго подобно производство); или отчетната единица, орган на публичната власт или друго образувание или лице подаде молба за оздравяването ѝ, сключването на съдебно споразумение или на конкордат, преструктурирането ѝ от акционерите или съдружниците в нея, управлението ѝ от администратор, ликвидацията ѝ, прекратяването ѝ или друга подобна мярка съгласно действащи или бъдещи законови и подзаконови норми, като тази молба не е спряна или отхвърлена в срок до 30 дни от подаването ѝ (освен когато става въпрос за молба за откриване на производство по ликвидация или друго подобно производство, като в тези случаи 30-дневният срок не се прилага);

е) 

назначаването в нея или по отношение на цялото ѝ имущество, или на съществена част от него на доверител, администратор, синдик, ликвидатор или длъжностно лице с подобни функции; или

ж) 

свикването на събрание на кредиторите с оглед на обсъждането на доброволно споразумение (или друга подобна процедура).

Член 7

Разпоредби относно поверителността

1.  
Когато получават или обработват данни съгласно настоящия регламент, които съдържат поверителна информация, включително когато обменят данни с други НЦБ от еврозоната, ЕЦБ и НЦБ прилагат стандартите за защита и използване на поверителна статистическа информация, установени в член 8 и член 8в от Регламент (ЕО) № 2533/98.
2.  
При спазване на параграф 1 поверителната информация, която се съдържа в статистическите данни, събирани съгласно настоящия регламент от ЕЦБ или дадена НЦБ, не се предават на или споделят с други органи или с други трети страни, различни от ЕЦБ и НЦБ от еврозоната, освен ако съответната отчетна единица е дала предварително изричното си писмено съгласие на ЕЦБ или на съответната НЦБ и ЕЦБ или съответната НЦБ, ако това е приложимо, са сключили подходящо споразумение за поверителност с тази отчетна единица.

Член 8

Проверка и принудително събиране

ЕЦБ или НЦБ според случая имат право да проверяват и ако е необходимо, да събират принудително информацията, която отчетните единици предоставят в съответствие с изискванията за статистическа отчетност, посочени в член 3 и приложения I, II и III към настоящия регламент. По-специално това право може да се упражнява, ако дадена отчетна единица не изпълнява предвидените в приложение IV стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизиите. Прилага се и член 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98.

Член 9

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ, Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да прави технически изменения в приложенията към настоящия регламент, при условие че те не променят заложената концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността за отчетните единици. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко такова изменение.

Член 10

Първо отчитане

1.  
За отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграф 2, първото отчитане съгласно настоящия регламент, като се имат предвид преходните разпоредби на член 12, започва с данни за 1 април 2016 г.
2.  
За отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграфи 3 и 4, първото отчитане съгласно настоящия регламент започва на датата, която ЕЦБ или съответната НЦБ съобщи на отчетната единица съгласно член 2, параграф 5, но не по-рано от 12 месеца след приемането на решението на Управителния съвет съгласно член 2, параграф 3 или параграф 4.
3.  
Освен това когато представителна отчетна единица е избрана съгласно член 2, параграф 4, тя може да подаде писмено искане до ЕЦБ или съответната НЦБ за временно отлагане на първата отчетна дата, като изложи основанията за това забавяне. Поисканото отлагане може да бъде разрешено за срок до шест месеца с възможност за последващи удължавания на срока до шест месеца. ЕЦБ или съответната НЦБ може да се споразумее за отлагането на първата отчетна дата по отношение на подалата искането представителна отчетна единица, ако счете, че забавянето е оправдано. Освен това ако на първата отчетна дата представителната отчетна единица не разполага с данни за отчитане или разполага само с данни, които както ЕЦБ, така и НЦБ считат за непредставителни, НЦБ може да се съгласи да освободи представителната отчетна единица от спазването на първата отчетна дата. Освобождаването може да се предостави само от НЦБ заедно с ЕЦБ, ако и ЕЦБ, и НЦБ считат, че искането е обосновано и не излага на риск представителността на отчетната извадка.
4.  
За ПФИ, избрани като допълнителни отчетни единици съгласно член 2, параграф 6, първото отчитане съгласно настоящия регламент започва на датата, която съответната НЦБ съобщи на допълнителната отчетна единица съгласно член 2, параграф 6.

Член 11

Клауза за периодичен преглед

ЕЦБ извършва преглед на действието на настоящия регламент 12 месеца след първото отчитане и съставя доклад за това. Според препоръките, направени в доклада, тя може да увеличи или да намали броя на отчетните единици и/или на изискванията за статистическа отчетност. След този първоначален преглед на всеки две години се извършват редовни актуализации на действителна съвкупност от отчетни единици.

Член 12

Преходни разпоредби

За периода от 1 април 2016 г. до 1 юли 2016 г. на отчетните единици се позволява да отчитат на ЕЦБ и на съответната НЦБ статистически данни за паричния пазар за някои, а не за всички, необходими дни. ЕЦБ или съответната НЦБ могат да определят дните, за които се изисква отчетност.

Член 13

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с обезпечените сделки

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ) всички споразумения за обратно изкупуване и сделки, сключени по силата на тях, включително тристранните репо сделки, които са деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), между отчетната единица и финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“. Изключват се вътрешногруповите сделки.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката ( 13 ), които подлежат на отчитане за всяка сделка:Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е нова сделка или изменение, отмяна или корекция на вече отчетена сделка.

 

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е новация.

 

Уникален идентификатор на сделката

Уникалният код, по който може да се открие сделката в съответния пазарен сегмент.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Собствена идентификация на сделката

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка. Собствената идентификацията на сделката е уникална за всяка сделка, отчетена за всеки сегмент на паричния пазар и за всяка отчетна единица.

 

Собствена идентификация на свързаната сделка

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за първоначалната сделка, която след това е била новирана.

Отчитането по това поле е задължително, ако е приложимо.

Собствена за контрагента идентификация на сделката

Собствена идентификация на сделката, с която контрагентът на отчетната единица обозначава същата сделка.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за разпознаването на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва при всички обстоятелства, в които контрагентът е обозначен с такъв идентификатор. Секторът и местонахождението на контрагента трябва да се отчетат, ако няма идентификационен код на правния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контрагента.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Кодът на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO), в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Идентификация на посредника по тристранна репо сделка

Идентификаторът на контрагента за посредника по тристранна репо сделка.

Отчитането на данни по това поле е необходимо за тристранните репо сделки.

Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва във всички случаи, в които посредникът е обозначен с такъв идентификатор.

Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият период, за които се отнасят данните за сделката във файла.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват финансовата сделка.

 

Дата на сетълмент

Датата, на която паричните средства за пръв път са разменени срещу актива съгласно договореното.

В случай на удължаването на действието на отворените репо сделки това е датата, на която се извършва сетълментът му, дори ако е нямало размяна на парични средства.

Падеж

Датата на обратното изкупуване, т.е. датата, на която паричните средства трябва да се върнат или получат срещу актива, който е даден или получен като обезпечение.

 

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е извършена с цел вземането на заем или даването в заем на парични средства.

 

Номинална стойност на сделката

Първоначално взетата или дадена в заем сума в евро.

 

Вид лихвен процент

Обозначава дали инструментът е с фиксиран или плаващ лихвен процент.

 

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция ACT/360, по който е сключено споразумението за обратно изкупуване и по който се олихвяват дадените в заем парични средства.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с фиксиран лихвен процент.

Референтен лихвен индекс

Международният идентификационен номер за ценни книжа (ISIN код) на базовия референтен лихвен процент, въз основа на който се изчисляват периодичните лихвени плащания.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с плаващ лихвен процент.

Спред в базисни пунктове

Броят базисни пунктове, които се прибавят към (ако са положителни) или се приспадат от (ако са отрицателни) базисния референтен лихвен процент, за да се изчисли действителният лихвен процент, приложим за определен период, при емитирането на инструмента с плаващ лихвен процент.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с плаващ лихвен процент.

ISIN код на обезпечението

ISIN кодът на актива, даден като обезпечение.

Отчитането на данни по това поле е по избор за тристранните споразумения за обратно изкупуване, които не са сключени срещу кошница от ценни книжа, за който съществува генеричен ISIN, и за видовете обезпечения, за които няма ISIN код.

Когато не е предоставен ISIN кодът на актива, даден като обезпечение, трябва да се предоставят видът обезпечение, секторът – емитент на обезпечението и пулът от обезпечения.

Пул от обезпечения

Посочва дали активът, даден като обезпечение, представлява пул от обезпечения.

 

Вид обезпечение

Обозначава класа активи, дадени като обезпечение.

Задължително, ако не е предоставен ISIN кодът на обезпечението.

Сектор на емитента на обезпечението

Институционалният сектор на емитента на обезпечението.

Задължително, ако не е предоставен ISIN кодът на обезпечението.

Обозначение на специалните обезпечения

Обозначава всички споразумения за обратно изкупуване, сключени срещу предоставянето на общи обезпечения, както и тези, сключени срещу предоставянето на специални обезпечения.

Предоставя се само ако е приложимо за отчетната единица.

Номинална стойност на обезпечението

Номиналната стойност в евро на активите, дадени като обезпечение.

По избор за тристранните репо сделки и за други сделки, при които дадените като обезпечение активи не са идентифицирани посредством ISIN код.

Дисконтиране на обезпеченията

Мярка за контрол на риска, прилагана спрямо базовите обезпечения, при която стойността им се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент (дисконтиране).

Отчитането на данни по това поле е необходимо за сделките, обезпечени само с едно обезпечение; в останалите случаи e по избор.

2. Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия „на едро“ съгласно Рамката Базел III за КЛП ( 14 ).
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с необезпечените сделки

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

1. Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):

а) 

всички деноминирани в евро кредити с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), които отчетната единица е получила чрез описаните в таблицата по-долу инструменти от финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“;

б) 

всички деноминирани в евро сделки за отпускане на кредит на други кредитни институции с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмент) посредством необезпечени депозити, кол депозитни сметки или покупката от кредитните институции — емитенти на търговски ценни книжа, депозитни сертификати, облигации с плаващ лихвен процент и други дългови ценни книжа с матуритет до една година.

За целите на параграф 1, букви а) и б) по-горе вътрешногруповите сделки се изключват.

2. Таблицата по-долу съдържа подробно стандартно описание на категориите инструменти за сделките, за които отчетните единици трябва да отчитат данни на ЕЦБ. Ако от отчетните единици се изисква да отчитат сделките на тяхната НЦБ, съответната НЦБ следва да транспонира описанието на тези категории инструменти на национално равнище в съответствие с настоящия регламент.Вид инструмент

Описание

Депозити

Необезпечени лихвоносни депозити (включително кол депозитни сметки, но с изключение на текущите сметки), които са договорени за ползване след предизвестие или са с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и които са приети (получени заеми) или направени (предоставени заеми) от отчетната единица.

Кол депозитна сметка

Парични сметки с промени на приложимите лихвени проценти всеки ден, които пораждат лихвени плащания или изчисления на редовни интервали, с период на предизвестие за теглене на пари.

Спестовна сметка с период на предизвестие за теглене на пари.

Депозитен сертификат

Дългов инструмент с фиксиран лихвен процент в прехвърляема или непрехвърляема форма, емитиран от ПФИ, който дава право на титуляря на определен фиксиран лихвен процент за определен срок, ненадхвърлящ една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, който е или лихвоносен, или сконтиран.

Търговска ценна книга

Необезпечен дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е или лихвоносен, или сконтиран.

Обезпечени с активи търговски ценни книжа

Дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е лихвоносен или сконтиран, има матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е обезпечен по някакъв начин.

Облигация с плаващ лихвен процент

Дългов инструмент, при който периодичните лихвени плащания се изчисляват въз основа на стойността, т.е. чрез определянето на базов референтен лихвен процент като европейския междубанков лихвен процент (EURIBOR) на предварително определени дати, известни като дати на фиксиране, и който е с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент.

Други краткосрочни дългови ценни книжа

Несубординирани ценни книжа, различни от капиталови инструменти, с матуритет до една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, емитирани от отчетни единици, които обикновено са прехвърлими инструменти, търгувани на вторичните пазари, или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не дават на титуляря им право на собственост върху емитиращата институция. Тази позиция включва:

а)  ценни книжа, които предоставят на титуляря им безусловно право на фиксиран или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или определена фиксирана сума, платими на конкретна дата (или дати) или чието изплащане започва от определена към момента на емитирането дата;

б)  непрехвърлими инструменти, емитирани от отчетни единици, които впоследствие стават прехвърлими и следва да се прекласифицират като „дългови ценни книжа“.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката ( 15 ) които подлежат на отчитане за всяка сделка:Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и допълнителни характеристики

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е нова сделка или изменение, отмяна или корекция на вече отчетена сделка.

 

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е новация.

 

Уникален идентификатор на сделката

Уникалният код, по който може да се открие сделката в съответния пазарен сегмент.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Собствена идентификация на сделката

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка. Собствената идентификация на сделката е уникална за всяка сделка, отчетена за всеки сегмент на паричния пазар и за всяка отчетна единица.

 

Собствена идентификация на свързаната сделка

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за първоначалната сделка, която след това е била новирана.

Отчитането по това поле е задължително, ако е приложимо.

Собствена за контрагента идентификация на сделката

Собствена идентификация на сделката, с която контрагентът на отчетната единица обозначава същата сделка.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за разпознаването на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва при всички обстоятелства, в които контрагентът е обозначен с такъв идентификатор. Секторът и местонахождението на контрагента трябва да се отчетат, ако няма идентификационен код на правния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контрагента.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Кодът на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO), в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият период, за които се отнасят данните за сделката във файла.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват отчетената финансовата сделка.

 

Дата на сетълмент

Датата, на която контрагентите си разменят паричната сума или на която се извършва сетълмент на покупката или продажбата на дълговия инструмент.

За всички кол депозитни сметки и други необезпечени сделки за получаване или вземане на кредит, договорен за ползване след предизвестие, датата, на която срокът на депозита е удължен (т.е. на която е трябвало да бъде върнат, ако беше упражнена опцията за купуване и срокът му не беше удължен).

Падеж

Датата, на която кредитополучателят трябва да върне дължимата парична сума на кредитодателя или на която настъпва падежът на дълговия инструмент и по него се дължи обратно плащане.

 

Вид инструмент

Инструментът, чрез който се получава или дава кредит.

 

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали сделката представлява вземане на заем на парични средства или даване в заем на парични средства.

 

Номинална стойност на сделката

Паричната сума в евро, която е дадена или взета на заем по депозити. За дълговите ценни книжа това е номиналната стойност на емитираната/купената ценна книга.

 

Цена на сделката

Мръсната цена (т.е. цената, в която е включена натрупаната лихва), на която ценната книга е емитирана или търгувана в процентни пунктове.

Отчита се като 100 за необезпечените депозити.

Вид лихвен процент

Обозначава дали инструментът е с фиксиран или плаващ лихвен процент.

 

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция ACT/360, по който е сключен депозитът и по който се олихвяват дадените в заем парични средства. За дълговите инструменти това е действителният лихвен процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция ACT/360, по който инструментът е емитиран или купен.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с фиксиран лихвен процент.

Референтен лихвен индекс

Международният идентификационен номер за ценни книжа (ISIN код) на базовия референтен лихвен процент, въз основа на който се изчисляват периодичните лихвени плащания.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с плаващ лихвен процент.

Спред в базисни пунктове

Броят базисни пунктове, които се прибавят към (ако са положителни) или се приспадат от (ако са отрицателни) референтния лихвен индекс, за да се изчисли действителният лихвен процент, приложим за определен период, при емитирането на инструмента с плаващ лихвен процент.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с плаващ лихвен процент.

Опция за купуване или опция за продаване

Обозначава дали инструментът е с опция за купуване или опция за продаване.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с опция за купуване или опция за продаване.

Първа дата на опцията за купуване/продаване

Първата дата, на която може да бъде упражнена опцията за купуване или продаване.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите с опция за купуване или продаване, която може да бъде упражнена на една или повече предварително определени дати.

Срок на предизвестието за опцията за купуване/продаване

Броят календарни дни, които титулярят/емитентът на инструмента ще даде на емитента/титуляря на инструмента, преди да упражни опцията за продаване/купуване.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за инструментите/сделките със срок на предизвестието за опцията за купуване/продаване и за депозитите, договорени за ползване с предварително уговорен срок на предизвестие.

2. Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с дериватните сделки

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):

а) 

всички валутни суап сделки, при които се купува/продава спот евро в замяна на чуждестранна валута и впоследствие еврото се продава или купува обратно на форуърдна дата по предварително договорен форуърден валутен курс с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента на спот рамото на валутната суап сделка), сключени между отчетната единица и финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“;

б) 

овърнайт индекс суап (ОИС) сделки, деноминирани в евро, между отчетната единица и финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно Рамката Базел III за КЛП.

За целите на букви а) и б) по-горе вътрешногруповите сделки се изключват.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката ( 16 ), които подлежат на отчитане за всяка сделка, която е валутен суап:Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е нова сделка или изменение, отмяна или корекция на вече отчетена сделка.

 

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е новация.

 

Уникален идентификатор на сделката

Уникалният код, по който може да се открие сделката в съответния пазарен сегмент.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Собствена идентификация на сделката

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка. Собствената идентификация на сделката е уникална за всяка сделка, отчетена за всеки сегмент на паричния пазар и за всяка отчетна единица.

 

Собствена идентификация на свързаната сделка

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за първоначалната сделка, която след това е била новирана.

Отчитането по това поле е задължително, ако е приложимо.

Собствена за контрагента идентификация на сделката

Собствена идентификация на сделката, с която контрагентът на отчетната единица обозначава същата сделка.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за разпознаването на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва при всички обстоятелства, в които контрагентът е обозначен с такъв идентификатор. Секторът и местонахождението на контрагента трябва да се отчетат, ако няма идентификационен код на правния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контрагента.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Кодът на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO), в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият период, за които се отнасят данните за сделката във файла.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват отчетената финансовата сделка.

 

Дата на спот вальора

Датата, на която едната страна продава на другата страна определена сума от определена валута в замяна на плащането на договорена сума от друга определена валута по договорен валутен курс, известен като спот валутен курс.

 

Падеж

Датата, на която се прекратява действието на валутната суап сделка и валутата, продадена на датата на спот вальора, се изкупува обратно.

 

Вид валутна сделка

С този атрибут се посочва дали сумата в евро, отчетена по номиналната стойност на сделката, е купена или продадена на датата на спот вальора.

Отчитането на този атрибут следва да се отнася за спот сделки с евро, т.е. дали еврото се купува или продава на датата на спот вальора.

 

Номинална стойност на сделката

Номиналната стойност в евро на валутния суап.

 

Код на чуждестранната валута

Международният трицифрен ISO код на валутата, която е купена/продадена в замяна на евро.

 

Спот валутен курс

Валутният курс на еврото спрямо чуждестранната валута, приложим към първото рамо на валутната суап сделка.

 

Валутни форуърдни пунктове

Разликата между форуърден валутен курс и спот валутен курс, изразена в базисни пунктове, котирана в съответствие с преобладаващите пазарни правила за съответната валутна двойка.

 

2. Вид данни за сделките ОИС, които подлежат на отчитане за всяка сделкаПоле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е нова сделка или изменение, отмяна или корекция на вече отчетена сделка.

 

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е новация.

 

Уникален идентификатор на сделката

Уникалният код, по който може да се открие сделката в съответния пазарен сегмент.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Собствена идентификация на сделката

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка. Собствената идентификация на сделката е уникална за всяка сделка, отчетена за всеки сегмент на паричния пазар и за всяка отчетна единица.

 

Собствена идентификация на свързаната сделка

Уникалният вътрешен идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за първоначалната сделка, която след това е била новирана.

Отчитането по това поле е задължително, ако е приложимо.

Собствена за контрагента идентификация на сделката

Собствена идентификация на сделката, с която контрагентът на отчетната единица обозначава същата сделка.

Отчитането по това поле е необходимо, ако има данни.

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за разпознаването на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Идентификационният код на правния субект (LEI) трябва да се използва при всички обстоятелства, в които контрагентът е обозначен с такъв идентификатор. Секторът и местонахождението на контрагента трябва да се отчетат, ако няма идентификационен код на правния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контрагента.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Кодът ISO на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставена идентификацията на контрагента.

Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият период, за които се отнасят данните за сделката във файла.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

По избор.

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват финансовата сделка.

 

Начална дата

Датата, на която се изчислява овърнайт лихвеният процент на плаващото рамо.

 

Падеж

Последната дата от срока, в рамките на който се изчислява натрупаният овърнайт лихвен процент.

 

Фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент, използван при изчисляването на плащането по ОИС.

 

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали фиксираният лихвен процент е платен или получен от отчетната единица.

 

Номинална стойност на сделката

Условна стойност на ОИС.

 

3. Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Минимални стандарти, които следва да бъдат прилагани от действителната съвкупност от отчетни единици

За да отговорят на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност, отчетните единици трябва да изпълнят следните минимални стандарти.

1.   Минимални стандарти за предаване:

i) 

отчитането трябва да бъде навременно и в рамките на сроковете, определени от ЕЦБ и съответната национална централна банка (НЦБ);

ii) 

статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и във формат съгласно техническите изисквания за отчетността, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ;

iii) 

отчетната единица трябва да предостави на ЕЦБ и на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече лица за контакт;

iv) 

трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на ЕЦБ и на съответната НЦБ.

2.   Минимални стандарти за точност:

i) 

статистическата информация трябва да бъде вярна;

ii) 

отчетните единици трябва да могат да предоставят сведения относно промените, за които предадените данни носят информация;

iii) 

статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се съдържат повтарящи се и структурни пропуски; съществуващите непълноти в данните трябва да бъдат посочени и обяснени на ЕЦБ и на съответната НЦБ и, когато е приложимо, се запълват, колкото е възможно по-бързо;

iv) 

отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ за техническото предаване на данните;

v) 

отчетните единици трябва да отговарят, като предоставят необходимата информация в сроковете, определени от ЕЦБ или съответната НЦБ, на всяко съобщение от ЕЦБ или съответната НЦБ, с което те искат от тях да потвърдят точността на статистическата информация или да отговорят на запитвания във връзка с точността.

3.   Минимални стандарти за съответствие с понятията:

i) 

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия регламент;

ii) 

в случай на отклонения от тези определения и класификации отчетните единици трябва редовно да наблюдават и измерват количествено разликата между използваната мярка и мярката, съдържаща се в настоящия регламент;

iii) 

отчетните единици трябва да могат да обяснят прекъсванията на предадените данни спрямо данните от минали периоди.

4.   Минимални стандарти за ревизии:

Трябва да се спазват политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ. Ревизиите, които се отклоняват от редовните ревизии, трябва да бъдат придружени от обяснителни бележки.

5.   Минимални стандарти за интегритета на данните:

i) 

статистическата информация трябва да е съставена и предадена от отчетните единици по безпристрастен и обективен начин;

ii) 

грешките при предаването на данните трябва да бъдат коригирани и съобщени от отчетните единици на ЕЦБ и съответната НЦБ на най-ранната възможна дата.( 1 ) Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

( 3 ) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

( 4 ) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

( 5 ) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

( 6 ) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

( 7 ) Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 66).

( 8 ) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

( 9 ) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

( 10 ) Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.

( 11 ) Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно сливанията на акционерни дружества (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 1).

( 12 ) Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 г., приета на основание на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47).

( 13 ) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

( 14 ) Вж. „Базел III: Коефициентът на ликвидно покритие и инструментите за наблюдение на ликвидния риск“, Базелски комитет за банков надзор, януари 2013 г., стр. 23—27, текстът е публикуван на уебсайта на Банката за международни разплащания www.bis.org.

( 15 ) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

( 16 ) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

Top