EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1062-20170509

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 година относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/2017-05-09

02014R1062 — BG — 09.05.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1062/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2014 година

относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/698 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2017 година

  L 103

1

19.4.2017


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 198, 28.7.2015, стp.  28 (1062/2014)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1062/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2014 година

относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правилата за изпълнението на работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, посочени в член 89 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „решение за неодобряване“ означава решение за неодобряване на комбинация вещество/продуктов тип съгласно член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012 или член 89, параграф 1, трета алинея от същия регламент, или за негово невключване в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО;

б) „комбинация вещество/продуктов тип, включена в програмата за преглед“ означава комбинация вещество/продуктов тип, присъстваща в приложение II, която отговаря на следните условия:

i) не е била предмет на някое от следните:

 директива за включване в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО,

 регламент, с който същата се одобрява съгласно член 89, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012;

ii) не е била предмет на решение за неодобряване или последното решение за нейно неодобряване е било отменено;

в) „участник“ означава лице, което е подало заявление за комбинация вещество/продуктов тип, включена в програмата за преглед, или е подало нотификация, за която е установено, че е в съответствие с член 17, параграф 5 от настоящия регламент, или от чиято страна такова заявление или нотификация са били подадени;

г) „оценяващ компетентен орган“ означава компетентния орган, определен съгласно член 81 от Регламент (ЕС) № 528/2012 от държавата членка, посочена в приложение II към настоящия регламент.ГЛАВА 2

ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА

Член 3

Заявление за одобряване или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012

1.  Заявление за одобряване или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 може да се подава само от участник, за чиято нотификация Агенцията е установила, че е в съответствие с член 17, параграф 5 от настоящия регламент.

Когато заявлението се отнася до включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, то може да се отнася само до категория 1, 2, 3, 4, 5 или 6 от това приложение.

2.  Заявленията, посочени в параграф 1, се подават до Агенцията в срок от две години след декларацията за съответствие съгласно член 17, параграф 5.

Член 4

Приемане на заявленията

1.  Агенцията уведомява участника за дължимите по Регламент за изпълнение (ЕС) № 564/2013 на Комисията ( 1 ) такси и в случай че участникът не плати таксите в срок от 30 дни, отхвърля заявлението. Тя уведомява за това участника и оценяващия компетентен орган.

2.  След получаване на таксите по Регламент за изпълнение (ЕС) № 564/2013 Агенцията приема заявлението и уведомява за това участника и оценяващия компетентен орган, като посочва датата на приемане на заявлението и неговия уникален идентификационен код.

3.  Решенията на Агенцията, взети съгласно параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат обжалвани по реда на член 77 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

4.  В рамките на 30 дни след приемане на заявлението от Агенцията оценяващият компетентен орган информира участника за таксите, дължими съгласно член 80, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012, и отхвърля заявлението, в случай че таксите не бъдат платени в срок от 30 дни. Той уведомява за това участника и Агенцията.

Член 5

Валидиране на заявленията за одобряване или включване в категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012

1.  Когато заявление за одобряване или включване в категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, съдържащо данните, необходими в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от него, е прието от Агенцията съгласно член 4, параграф 2 и таксата е платена съгласно член 4, параграф 4, оценяващият компетентен орган валидира заявлението в рамките на 30 дни след плащането на таксите.

2.  Когато оценяващият компетентен орган е получил от участника досието съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007, но не е приел досието като пълно съгласно член 13 от него, оценяващият компетентен орган валидира заявлението най-късно на 3 януари 2015 г.

3.  В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, оценяващият компетентен орган не извършва оценка на качеството, нито на съответствието на подадените данни или обосновка.

4.  В случай че оценяващият компетентен орган сметне, че заявлението е непълно, той уведомява участника за това каква допълнителна информация е необходима за валидиране на заявлението и определя разумен срок за подаване на тази информация. Този срок обикновено не надхвърля 90 дни.

В рамките на 30 дни след като получи допълнителната информация, оценяващият компетентен орган валидира заявлението, ако сметне, че подадената допълнителна информация е достатъчна за спазване на изискването, посочено в параграф 2.

Ако участникът не подаде изисканата информация в посочения срок, оценяващият компетентен орган отхвърля заявлението и уведомява участника и Агенцията за това. В такъв случай част от таксите, платени в съответствие с член 80, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012, се възстановяват.

След валидиране на заявление оценяващият компетентен орган незабавно уведомява за това участника, Агенцията и другите компетентни органи и посочва датата на валидирането.

Член 6

Оценка на заявленията

1.  Настоящият член се прилага, когато е изпълнено някое от следните условия:

а) когато е валидирано заявление съгласно член 5;

б) когато оценяващият компетентен орган е приел досието като пълно съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, но все още не е изпратил на Комисията доклада на компетентния орган съгласно член 14, параграф 4 от посочения регламент;

в) когато съгласно член 4, параграф 2 от Агенцията е прието заявление за включване в категория 1, 2, 3, 4 или 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 и таксата е платена съгласно член 4, параграф 4.

2.  Оценяващият компетентен орган оценява заявлението в съответствие с членове 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012, включително, ако е приложимо, всяко предложение за адаптиране на изискванията за предоставяне на данни, подадено в съответствие с член 6, параграф 3 от посочения регламент, и изпраща на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

3.  В случай че няколко участници подкрепят една и съща комбинация вещество/продуктов тип, оценяващият компетентен орган изготвя само един доклад за оценка. Докладът за оценката и заключенията се изпращат в рамките на някой от следните срокове, в зависимост от това коя дата е по-късна:

а) 365 дни след последното валидиране, посочено в параграф 1, буква а), приемане на пълно досие, посочено в параграф 1, буква б), или плащане на посочената в параграф 1, буква в) такса за въпросната комбинация вещество/продуктов тип;

б) сроковете, предвидени в приложение III.

4.  Преди да представи заключенията си на Агенцията, оценяващият компетентен орган предоставя на участника възможност да представи, в рамките на 30 дни, писмени бележки по доклада за оценката и по заключенията от нея. При изготвянето на окончателната оценка оценяващият компетентен орган надлежно взема предвид тези бележки.

5.  Ако се окаже, че за извършването на оценката е необходима допълнителна информация, оценяващият компетентен орган изисква от участника да подаде тази информация в определен срок и информира за това Агенцията.

Посоченият в параграф 3 срок от 365 дни временно спира да тече от датата на искането до датата на получаване на информацията. Освен ако това не е оправдано от естеството на изисканите данни или от изключителни обстоятелства, временното спиране не надхвърля следните срокове:

а) 365 дни в случаите, когато допълнителната информация се отнася до опасения, които не са разгледани в рамките на Директива 98/8/ЕО или в рамките на практиката, установена за прилагането на тази директива;

б) 180 дни в други случаи.

6.  В случай че оценяващият компетентен орган сметне, че съществуват опасения по отношение на здравето на хората, здравето на животните или по отношение на околната среда вследствие на кумулативни ефекти от употребата на биоциди, съдържащи едно и също активно вещество или различни активни вещества, той документира опасенията си в съответствие с изискванията, посочени в съответните части на раздел II.3 от приложение XV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), и ги включва като част от заключенията си.

7.  При завършване на своята оценка на опасността оценяващият компетентен орган без неоправдано забавяне и не по-късно от представянето на доклада за оценката съгласно параграф 3, според това кое е приложимо:

а) внася предложение в Агенцията съгласно член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако счете, че един от критериите, посочени в член 36, параграф 1 от него, е изпълнен, а не е отразен по подходящ начин в част 3 от приложение VI към посочения регламент;

б) се консултира с Агенцията, ако счете, че един от критериите в член 5, параграф 1, буква г) или д) от Регламент (ЕС) № 528/2012, или условието в член 10, параграф 1, буква г) от същия регламент са изпълнени, а не са отразени по подходящ начин в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, или не са в списъка с кандидат-вещества, посочен в член 59, параграф 1 от същия регламент.

Член 7

Становище на Агенцията

1.  Настоящият член се прилага, когато е изпълнено някое от следните условия:

а) в случай че оценяващият компетентен орган е представил доклад за оценката съгласно член 6, параграф 2 и според случая — предложение или консултация съгласно член 6, параграф 7;

б) в случай че доклад на компетентен орган е представен на Комисията съгласно член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, но докладът за оценката все още не е разгледан от Постоянния комитет по биоцидите съгласно член 15, параграф 4 от посочения регламент.

2.  При приемането на доклада Агенцията изготвя и представя пред Комисията становище относно одобряването на комбинацията вещество/продуктов тип или включването ѝ в категория 1, 2, 3, 4, 5 или 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, или и двете, като взема предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

Агенцията започва изготвянето на становището в рамките на някой от следните срокове, в зависимост от това коя дата е по-късна:

а) три месеца след приемането на доклада;

б) сроковете, предвидени в приложение III.

Агенцията представя становището пред Комисията в рамките на 270 дни след началото на изготвянето.

Член 8

Активни вещества, кандидати за замяна

1.  При изготвянето на становището си съгласно член 7, параграф 2 Агенцията проучва дали веществото отговаря на някой от критериите, изброени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, и разглежда този въпрос в становището си.

2.  Преди да представи на Комисията становището си, без да се засягат разпоредбите на членове 66 и 67 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Агенцията осигурява за период, не по-дълъг от 60 дни, публичен достъп до информацията относно потенциалните кандидати за замяна, в рамките на който заинтересованите трети страни могат да подават съответната информация, включително относно наличните заместители. Агенцията надлежно взема предвид получената информация при изготвяне на окончателното си становище.

3.  Когато активното вещество е одобрено и отговаря на един от критериите, определени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, то се определя като кандидат за замяна в регламента, приет съгласно член 89, параграф 1, първа алинея от същия регламент.

Член 9

Решение на Комисията

След получаване на становището на Агенцията съгласно член 7, параграф 2 Комисията без неоправдано забавяне изготвя проект на решение за приемане съгласно член 89, параграф 1 или съгласно член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, когато е приложимо.ГЛАВА 3

ПРОМЕНИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕГЛЕД

Член 10

Присъединяване или замяна на участници по взаимно съгласие

1.  Ролята на участника може да бъде поета или споделена по взаимно съгласие между съществуващ участник и бъдещ участник, при условие че бъдещият участник има правото да се позовава на всички данни, предоставени или посочени от съществуващия участник.

2.  За целите на настоящия член бъдещият участник и съществуващият участник съвместно подават в Агенцията нотификация чрез Регистъра за биоциди, посочен в член 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012 (наричан по-долу „Регистърът“), и включват всички свързани писма за достъп.

3.  След получаване на нотификация в съответствие с параграф 2 Агенцията актуализира информацията в Регистъра по отношение на идентичността на участника.

4.  Лице, установено в Съюза, което е поело или се е присъединило към ролята на участник съгласно настоящия член, се счита, че е представило досие или писмо за достъп до досие за целите на член 95 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Член 11

Оттегляне на участниците

1.  Счита се, че дадено лице е оттеглило подкрепата си за комбинация вещество/продуктов тип в програмата за преглед в следните случаи:

а) когато е информирало Агенцията или оценяващия компетентен орган чрез Регистъра за намерението си да се оттегли;

б) когато не е подало заявление в сроковете, определени в член 3, параграф 2;

в) когато заявлението му е отхвърлено съгласно член 4, параграф 1 или 4 или член 5, параграф 4;

г) когато не е предоставило допълнителната информация в сроковете, предвидени в член 6, параграф 5;

д) когато, в други случаи, не е платило таксите, дължими на оценяващия компетентен орган или Агенцията.

2.  Оттеглянето се счита за своевременно, освен ако не настъпи след датата, на която оценяващият компетентен орган предостави доклада си на заявителя съгласно член 6, параграф 4 от настоящия регламент.

Член 12

Последици от своевременно оттегляне

1.  В случай че дадено своевременно оттегляне стане известно на оценяващия компетентен орган, но не и на Агенцията, без неоправдано забавяне оценяващият компетентен орган информира за това Агенцията чрез Регистъра.

2.  В случай че своевременно оттегляне стане известно на Агенцията, тя актуализира информацията в Регистъра по отношение на идентичността на участника.

3.  В случай че всички участници, които подкрепят една и съща комбинация вещество/продуктов тип, са се оттеглили своевременно от програмата за преглед и в случай че ролята на участник за тази комбинация е предварително поета, Агенцията информира за това Комисията чрез Регистъра.

Член 13

Ново определение на активните вещества

1.  Когато оценката на съществуващо активно вещество не позволява изготвянето на заключения във връзка с веществото, както е идентифицирано в приложение II, оценяващият компетентен орган, след като се консултира със съответния участник, установява нова идентичност на веществото. Оценяващият компетентен орган информира Агенцията за това.

2.  Агенцията актуализира информацията в Регистъра по отношение на идентичността на веществото.

Член 14

Поемане на ролята на участник

1.  Агенцията публикува открита покана за поемане на ролята на участник за комбинация вещество/продуктов тип, когато е налице един от следните случаи:

а) в случай че всички участници, които подкрепят една и съща комбинация вещество/продуктов тип, са се оттеглили своевременно съгласно член 11 и ролята на участник за тази комбинация не е била поета преди това;

б) вследствие на ново определение съгласно член 13, като в такъв случай поканата се отнася само за всяко вещество, попадащо в обхвата на съществуващата идентичност в приложение II, но не и за новата идентичност на веществото.

2.  В рамките на 12 месеца от датата на публикуването по параграф 1 всяко лице може да представи нотификация за комбинацията съгласно член 17.

▼M1 —————

▼B

Член 15

Комбинации вещество/продуктов тип, допустими за включване в програмата за преглед

Когато даден биоцид, попадащ в обхвата на Регламент (ЕС) № 528/2012 и пуснат на пазара, се състои от, съдържа или генерира съществуващо активно вещество, което не е нито одобрено, нито включено в програмата за преглед за продуктовия тип, и не е включено в приложение I към същия регламент, това вещество е допустимо да бъде включено в програмата за преглед за съответния продуктов тип по някоя от следните причини:

а) лицето, което пуска продукта на пазара, е разчитало на публикувани указания или на писмени консултации, получени от Комисията или от компетентен орган, определен в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО или член 81 от Регламент (ЕС) № 528/2012, когато тези указания или консултации са посочили обективно обосновани причини, за да се счита, че продуктът е бил изключен от обхвата на Директива 98/8/ЕО или на Регламент (ЕС) № 528/2012, или че съответният продуктов тип е бил такъв, за който активното вещество е било нотифицирано, и когато впоследствие указанията или консултациите са преразгледани в решение, прието съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 или в нови меродавни указания, публикувани от Комисията;

б) веществото е обхванато от дерогацията за храни и фуражи, предвидена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007;

в) съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 биоцидът спада към продуктов тип, различен от този, към който е спадал съгласно Директива 98/8/ЕО, в резултат на промяна в обхвата на тези продуктови типове, като съдържа вещество, включено в програмата за преглед за оригиналния продуктов тип, но не и за новия такъв.

Член 16

Декларация за интереси за нотифициране

1.  Декларация за интереси за нотифициране на вещество, което е допустимо за включване в програмата за преглед съгласно член 15, се подава чрез Регистъра от всяко лице с интерес за нотифициране на комбинация вещество/продуктов тип до един от следните получатели:

а) до Комисията — най-късно 12 месеца след публикуването на решението или указанията, посочени в член 15, буква а);

б) до Агенцията — най-късно на 30 октомври 2015 г. в случаите, посочени в член 15, буква б);

в) до Комисията — най-късно на 30 октомври 2015 г. в случаите, посочени в член 15, буква в).

2.  В декларацията се посочва съответната комбинация вещество/продуктов тип. В случаите, посочени в член 15, буква а), в декларацията се предоставя подкрепена с доказателства обосновка, от която е видно, че всички условия, изброени там, са изпълнени.

3.  Когато в случай, посочен в член 15, буква а) или в), е изготвена декларация и Комисията сметне, като се консултира с държавите членки, че параграф 6 не е приложим и, според случая, че условията за нотифициране, изброени в член 15, буква а), са изпълнени, тя информира Агенцията за това.

4.  Когато в случай, посочен в член 15, буква б), е изготвена декларация или когато Комисията е информирала Агенцията съгласно параграф 3, Агенцията оповестява публично тази информация по електронен път, като посочва съответната комбинация вещество/продуктов тип. За целите на настоящия регламент публикуване съгласно член 3а, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1451/2007 се счита за публикуване съгласно настоящия параграф.

5.  В рамките на 6 месеца от датата на публикуване, посочена в параграф 4, всяко лице с интерес за нотифициране на комбинация вещество/продуктов тип може да направи това съгласно член 17.

6.  В случаите, посочени в член 15, букви а) и в), се счита, че комбинация вещество/продуктов тип е нотифицирана от даден участник и не е допустимо да бъде допълнително нотифицирана, когато са налице следните условия:

а) съответното активно вещество е вече включено в програмата за преглед;

б) едно от досиетата, предоставени на оценяващата държава членка за съответното активно вещество, вече съдържа всички данни, необходими за оценката на продуктовия тип;

в) участникът, който е предоставил това досие, посочва интерес за подкрепа на комбинацията вещество/продуктов тип.

Член 17

Процедура по нотифициране

▼M1

1.  Нотификациите съгласно член 14, параграф 2 или член 16, параграф 5 се предоставят на Агенцията чрез Регистъра.

▼B

2.  Нотификацията се изпраща в IUCLID формат. Той съдържа посочените в приложение I данни.

3.  В случай че в приложение II не е посочен оценяващ компетентен орган за въпросното активно вещество, нотифициращият информира Агенцията за наименованието на избрания от него компетентен орган, определен в съответствие с член 81 от Регламент (ЕС) № 528/2012, и предоставя писмено потвърждение, че този компетентен орган е дал съгласие за извършване на оценка на досието.

4.  При получаване на нотификация Агенцията уведомява Комисията за това и уведомява нотифициращия за дължимите такси съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 564/2013. Ако нотифициращият не заплати таксата в рамките на 30 дни от получаването на тази информация, Агенцията отхвърля нотификацията и уведомява нотифициращия и Комисията за това.

5.  При получаване на плащането на таксите Агенцията, в рамките на 30 дни, проверява дали нотификацията е в съответствие с изискванията на параграф 2. Ако нотификацията не отговаря на тези изисквания, Агенцията предоставя на нотифициращия 30-дневен срок, за да я попълни или поправи. След изтичането на този 30-дневен срок Агенцията, в рамките на 30 дни, или декларира, че нотификацията е в съответствие с изискванията на параграф 2, или отхвърля нотификацията и уведомява нотифициращия и Комисията за това.

6.  Решенията на Агенцията съгласно параграф 4 или 5 могат да бъдат обжалвани в съответствие с член 77 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

7.  В случай на нотификация, за която е установено, че е в съответствие с параграф 5, Агенцията незабавно:

▼M1

а) в случай че нотификацията е предоставена съгласно член 14, параграф 2, актуализира информацията в Регистъра по отношение на идентичността на участника и според случая — на веществото;

▼B

б) в случай че нотификацията е предоставена съгласно член 16, параграф 5, уведомява Комисията за съответствието.

Член 18

Включване в програмата за преглед

Когато комбинация вещество/продуктов тип се счита за нотифицирана в съответствие с член 16, параграф 6 или когато Агенцията уведоми Комисията за съответствието съгласно член 17, параграф 7, буква б), Комисията включва комбинацията вещество/продуктов тип в програмата за преглед.

Член 19

Информация за веществата, които вече не са подкрепени в рамките на програмата за преглед

Когато в срока, посочен в член 16, параграф 5, не е получена нотификация или когато е получена посочена в същия член нотификация, която впоследствие е отхвърлена от Агенцията съгласно член 17, параграф 4 или 5, Агенцията уведомява за това държавите членки чрез Регистъра и публикува тази информация в електронен вид.

Член 20

Решения на Комисията за веществата, които вече не са подкрепени в рамките на програмата за преглед

Комисията изготвя проект на решение за неодобряване съгласно член 89, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 в следните случаи:

а) когато Агенцията уведомява Комисията за своевременното оттегляне на всички участници съгласно член 12, параграф 3 от настоящия регламент;

▼M1

б) когато никой не е представил нотификация в сроковете, предвидени в член 14, параграф 2 от настоящия регламент, или когато такава нотификация е представена и отхвърлена съгласно член 17, параграф 4 или член 17, параграф 5 от него;

в) когато нотификация е представена в сроковете, предвидени в член 14, параграф 2 от настоящия регламент, и за която е установено, че е в съответствие с член 17, параграф 5 от него, но идентичността на веществото в нотификацията обхваща само част от съществуващата идентичност в приложение II към настоящия регламент.

▼B

В случая, посочен в първата алинея, буква в), проектът на решение за неодобряване обхваща всяко вещество, което попада в обхвата на съществуващата идентичност в приложение II към настоящия регламент, но не и в обхвата на нотификацията или някое решение за одобряване.ГЛАВА 4

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Преходни мерки за веществата, посочени в член 15

1.  Държава членка може да продължи да прилага своята настояща система или практика за пускане на биоциди на пазара и за употреба на биоцид, който се състои от, съдържа или генерира съществуващо активно вещество, посочено в член 15, букви б) и в). В такива случаи:

а) считано от изтичането на 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент биоцидът не може повече да бъде предоставян на пазара;

б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи до 30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Държава членка може да продължи да прилага своята настояща система или практика за пускане на биоциди на пазара и за употреба на биоцид, който се състои от, съдържа или генерира съществуващо активно вещество, посочено в член 15, буква а). В такива случаи:

а) считано от изтичането на 24 месеца след някой от следните срокове, в зависимост от това коя дата е по-късна, биоцидът не може повече да бъде предоставян на пазара:

i) датата на влизане в сила на настоящия регламент;

ii) нотификацията или публикуването на решението или указанията, посочени в член 15, буква а);

б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи до 30 месеца след някой от следните срокове, в зависимост от това коя дата е по-късна:

i) датата на влизане в сила на настоящия регламент;

ii) нотификацията или публикуването на решението или указанията, посочени в член 15, буква а).

3.  Държава членка може да продължи да прилага своята настояща система или практика за пускане на биоциди на пазара или за употреба на биоцид, който се състои от, съдържа или генерира съществуващо активно вещество, за който Агенцията е извършила публикуване съгласно член 16, параграф 4 за съответния продуктов тип. В такива случаи:

а) считано от изтичането на 12 месеца след датата, на която Агенцията е извършила публикуване в електронен формат, посочено в член 19, биоцидът не може повече да бъде предоставян на пазара; и

б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи до 18 месеца след датата на това публикуване.

Член 22

Съществена употреба

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, в рамките на 18 месеца от датата на решение да не се одобри съществуващо активно вещество, когато държава членка счита това съществуващо активно вещество за съществено поради една от причините, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 528/2012, тази държава членка може да подаде мотивирано заявление до Комисията за дерогация от член 89, параграф 2, втора алинея от същия регламент.

2.  Подаващата заявление държава членка подава мотивираното заявление до Агенцията чрез Регистъра. Когато заявлението съдържа поверителна информация, подаващата заявление държава членка подава същевременно неповерителен вариант.

3.  Агенцията оповестява публично заявлението или, според случая, неповерителния вариант по електронен път. Държавите членки или всяко лице имат възможност, в рамките на 60 дни от публикуването, да представят забележки.

4.  Вземайки предвид получените забележки, Комисията може да предостави дерогация от член 89, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012, като позволи на подалата заявление държава членка пускането на пазара на биоцидите, състоящи се от, съдържащи или генериращи веществото, и употребата в тази държава членка в съответствие с националните правила и при спазване на условията в параграф 5 и всички допълнителни условия, наложени от Комисията.

5.  Държавата членка, на която се предоставя дерогацията:

а) гарантира, че продължаването на употребата е ограничено само до случаи, при които са изпълнени условията по параграф 1, и за времето, за което са изпълнени посочените условия;

б) налага подходящи мерки за намаляване на риска, за да се гарантира, че експозицията на хората, животните и околната среда е сведена до минимум;

в) гарантира, че се търсят алтернативи или че се подготвя за подаване заявление за одобряване на активното вещество в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в надлежния срок преди изтичането на дерогацията.ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Отменяне

Регламент (ЕО) № 1451/2007 се отменя.

Позоваването на посочения регламент се тълкува като позоваване на настоящия регламент.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за информацията в нотификации по силата на член 17

Нотификацията по силата на член 17 съдържа следната информация:

(1) доказателство за това, че веществото е съществуващо активно вещество по смисъла на член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012;

(2) посочване на продуктовия тип или типове, предмет на нотификацията;

(3) информация за всички изследвания, които са били възложени за целите на заявление за одобряване или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, както и очакваната дата на завършване;

(4) информацията, посочена в раздели:

а) 1, 2 и от 7.1 до 7.5 от таблицата в дял 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 528/2012, за химически вещества;

б) 1, 2 и от 6.1 до 6.4 от таблицата в дял 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 528/2012, за микроорганизми;

(5) когато нотификацията е била направена в случай, посочен в член 15, буква а), доказателство, че веществото е било на пазара като активно вещество на биоцид, попадащ в съответния продуктов тип на датата на нотификацията или публикуването на решението или указанията, посочени в същата буква.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОМБИНАЦИИ ВЕЩЕСТВО/ПРОДУКТОВ ТИП, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА 3 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

Комбинации вещество/продуктов тип, които са поддържани към 3 февруари 2017 г., с изключение на всякакви други наноматериали, различни от изрично посочените във вписвания 1017, 1019 и 1023Номер на вписване

Наименование на веществото

Докладваща държава членка

ЕО номер

CAS номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Формалдехид

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-бутоксиетокси)етил-6-пропилпиперонилов етер/пиперонилбутоксид

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Бронопол

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Етанол

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Мравчена киселина

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Салицилова киселина

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Пропан-1-ол

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Етиленов оксид

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Лимонена киселина

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Гликолова киселина

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Пероцетна киселина

FI

201-186-8

79-21-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-млечна киселина

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он (ротенон)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Симклозен

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Бифенил-2-ол

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Цинамалдехид/3-фенилпропен-2-ал (канелен алдехид)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Гераниол

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Глиоксал

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Хекса-2,4-диенова киселина (сорбинова киселина)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Клорофен (хлорофен)

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-феноксиетанол

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Цетилпиридиниев хлорид

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Въглероден диоксид

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Натриев диметиларсинат (натриев какодилат)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Натриев тосилхлорамид (натриев тосилхлорамид — хлорамин Т)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Калиев диметилдитиокарбамат

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Натриев диметилдитиокарбамат

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Натриев 2-бифенилат

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Тирам

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Метам-натрий

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол (тиабендазол)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Диурон

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Цианамид

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

3,5-диметилтетрахидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион (Дазомет)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Тербутрин

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N′,N′-диметил-N-(флуородихлорометилтио)-N-фенилсулфамид (дихлофлуанид)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-хексахидро-2Н-изоиндол-2-ил)метилов (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (d-тетраметрин)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Монолинурон

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (диамин)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

346

Натриев дихлороизоцианурат дихидрат

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Натриев троклозен

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Мецетрониев етилсулфат

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Етилендиокси)диметанол (продукти от реакцията на етиленгликол с параформалдехид (EGForm)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Натриева сол на пиридин-2-тиол-1-оксид (натриев пиритион)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Метенаминов 3-хлороалилохлорид (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5- триил)триетанол (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол- 2,5(1Н,3Н)-дион (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Метиленов дитиоцианат

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

5,5-диметил-1,3-бис(хидроксиметил)имидазолидин-2,4-дион (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Сребро

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Сребро, като наноматериал

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Серен диоксид

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Натриев бромид

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Натриев хипохлорит

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Тетраметрин

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Водороден пероксид

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4- c]оксазол (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Сребърен нитрат

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Динатриев пероксодисулфат/натриев персулфат

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Калциев хипохлорит

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Хлор

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Амониев сулфат

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Сребърен хлорид

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

473

Пиретрини и пиретроиди

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Хлорен диоксид

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-дибромо-2-цианоацетамид (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Карбендазим

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Диалуминиев хлорид пентахидроксид

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Амониев бромид

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Цинков пиритион

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Додецилгуанидинмонохидрохлорид

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Калиев 2-бифенилат

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Бромен хлорид

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Бензилокси)метанол

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

541

Натриев p-хлоро-m-крезолат

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-глюконова киселина, свързана с N,N″- бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино- 2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

р-[(дийодометил)сулфонил]толуен

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Бензотиазол-2- илтио)метилтиоцианат (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-илов 2,2-диметил- 3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (пралетрин)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат (калиев сорбат)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

алфа,алфа′,алфа″-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2Н,4Н,6Н)-триетанол (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Бромо-5,5-диметилхлороимидазолидин-2,4-дион (BCDMH/бромодиметилхлорохидантоин)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилуреа/изопротурон

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол (имазалил)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(2-оксооксазоло-6-хлоро[4,5- b]пиридин-3(2H)-ил)метил]-O,O-диметилтиофосфат (азаметифос)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

606

алфа-циано-бензилов 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (цифенотрин)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Диметилтетрадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8-диол (цитриодиол)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-алфа-Циано-3-феноксибензилов (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (циперметрин)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-етинил-2-метилпент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/емпентрин

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-дихлороизотиазол-3(2H)-он; 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он (DCOIT)

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

3,3′-Метиленбис[5-метилоксазолидин] (оксазолидин/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Алкил(C12-18)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Алкил(C12-16)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-Алкилдиметиламини, N-оксиди

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Магнезиев монопероксифталат хексахидрат (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Екстракт от маргоза

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1024

Студено пресовано масло от екстракт от маргоза от ядките на Azadirachta indica, извлечено със суперкритичен въглероден диоксид

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Алкил(C12-C14)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Алкил(C12-C14)етилбензиламониев хлорид (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, екстракт

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Лавандула, Lavandula hybrida, екстракт/масло лавандин

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Продукти от реакцията на: глутаминова киселина и N-(C12-C14-алкил)пропилендиамин (глукопротамин)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Фталимидо)пероксихексанова киселина (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Бутилбензо[d]изотиазол-3-он (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Тетрахлородекаоксид комплекс (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Водороден натриев сребърен циркониев фосфат

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

втор-Бутилов 2-(2-хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксилат (икаридин)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

цис-1-(3-Хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантанов хлорид (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-Диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метилов (1R)-цис-хризантемат; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метилов (1R)-транс-хризантемат (имипротрин)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

807

(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин(хлотианидин)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

952

Bacillus sphaericus other than Bacillus sphaericus 2362, щам ABTS-1743

IT

Микроорганизъм

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp.israelensis Serotype H14, различно от щам AM65-52 и различно от щам SA3A

IT

Микроорганизъм

Не е приложимо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Микроорганизъм

Не е приложимо

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Активен хлор: произведен чрез реакция на хипохлориста киселина и натриев хипохлорит и получен in situ

SK

Смес

Не е приложимо

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Пероксиоктанова киселина

FR

Не е приложимо

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Зеолит със сребро

SE

Не е приложимо

Не е приложимо

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Продукти от реакцията на 5,5-диметилхидантоин, 5-етил-5-метилхидантоин с бром и хлор (DCDMH)

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Реакционна маса на титанов диоксид и сребърен хлорид

SE

Не е налично

Не е налично

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Продукти от реакцията на 5,5-диметилхидантоин, 5-етил-5-метилхидантоин с хлор (DCEMH)

NL

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Стъкло със сребърен фосфат

SE

Не е налично

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Зеолит със сребро и цинк

SE

Не е налично

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Зеолит със сребро и мед

SE

Не е налично

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Сребро, адсорбирано върху силициев диоксид (като наноматериал под формата на стабилен агрегат с първични частици в рамките на наномащаба)

SE

Не е налично

Не е налично

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Силициев диоксид (като наноматериал, образуван от агрегати и агломерати)

FR

Не е налично

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Силициев диоксид (силициев диоксид/кизелгур)

FR

Продукт за растителна защита

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-Алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енилов (1R,3R;1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 4 изомера 1R транс,1R: 1R транс,1S: 1R цис,1R: 1R цис,1S 4:4:1:1) (d-алетрин)

DE

Продукт за растителна защита

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-Алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енилов (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (смес от 2 изомера 1R транс: само 1R/S 1:3) (есбиотрин)

DE

Продукт за растителна защита

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-Хлоро-3-пиридинил)метил)-N-метил-N-цианоетанимидамид (ацетамиприд)

BE

Продукт за растителна защита

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

(S)-3-Фенокси-алфа-цианобензилов (S)-3-метил-2-(4-хлорофенил)бутират (есфенвалерат)

PT

Продукт за растителна защита

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Бромо-2-(4-хлорофенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорометилпирол-3-карбонитрил (хлорфенапир)

PT

Продукт за растителна защита

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Полимер на N-метилметанамин (EINECS 204-697-4) и (хлорометил)оксиран (EINECS 203-439-8)/полимерен четвъртичен амониев хлорид

HU

Полимер

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

Монохидрохлорид на полимер на N,N″-1,6-хександиилбис[N′-цианогуанидин] (EINECS 240-032-4) и хексаметилендиамин (EINECS 204-679-6)/полихексаметиленбигуанид (мономер: 1,5-Бис(триметилен)гуанилгуанидиниев монохидрохлорид) (PHMB)

FR

Полимер

27083-27-8/32289-58-0

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

868

Поли(хексаметиленбигуанид)

FR

Полимер

91403-50-8

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Поли(хексаметиленбигуанид), алфа-[2-(Дидецилметиламонио)етил]-омега-хидрокси-поли(окси-1,2-етандиил)пропаноат (сол) (Bardap 26)

IT

Полимер

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат (полимерен бетаин)

EL

Полимер

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СроковеПродуктови типове

Срокове за представяне на доклада за оценка съгласно член 6, параграф 3, буква б)

Срокове за започване на изготвянето на становището съгласно член 7, параграф 2, буква б)

8, 14, 16, 18, 19 и 21

31.12.2015 г.

31.3.2016 г.

3, 4 и 5

31.12.2016 г.

31.3.2017 г.

1 и 2

31.12.2018 г.

31.3.2019 г.

6 и 13

31.12.2019 г.

31.3.2020 г.

7, 9 и 10

31.12.2020 г.

31.3.2021 г.

11, 12, 15, 17, 20 и 22

31.12.2022 г.

►C1  30.9.2023 г. ◄( 1 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 564/2013 на Комисията от 18 юни 2013 г. относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите по силата на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предлагането на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 19.6.2013 г., стр. 17).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Top