Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0750-20151004

Регламент за изпълнение (ЕС) № 750/2014 на Комисията от 10 юли 2014 година относно защитните мерки във връзка с епидемичната дизентерия по свинете по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания за въвеждане в Съюза на животни от рода на свинете (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/750/2015-10-04

2014R0750 — BG — 04.10.2015 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 750/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2014 година

относно защитните мерки във връзка с епидемичната дизентерия по свинете по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания за въвеждане в Съюза на животни от рода на свинете

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 203, 11.7.2014 г., стp. 91)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1306/2014 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2014 година

  L 351

1

9.12.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1746 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2015 година

  L 256

5

1.10.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 750/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2014 година

относно защитните мерки във връзка с епидемичната дизентерия по свинете по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания за въвеждане в Съюза на животни от рода на свинете

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО ( 1 ), и по-специално член 18, параграфи 1 и 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 91/496/ЕИО се предвижда, inter alia, че ако дадена болест или друго явление, което може да представлява сериозна опасност за здравето на животните или хората, се появи или се разпространи върху територията на трета страна, или ако някакво друго сериозно съображение за здравето на животните налага това, Комисията, по своя собствена инициатива или по искане на държава членка, има правото незабавно да предприеме мерки, в това число и специални условия по отношение на животните, произхождащи от цялата засегната трета страна или от част от нея.

(2)

В Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията ( 2 ) се установяват, inter alia, изискванията за ветеринарно сертифициране при въвеждане в Съюза на определени пратки от живи животни. В него се предвижда, че пратки от копитни животни се въвеждат в Съюза само ако отговарят на определени изисквания и са придружени от подходящия ветеринарен сертификат, съставен съгласно съответния образец, установен в част 2 от приложение I към посочения регламент.

(3)

Във ветеринарно-санитарните изисквания, определени в образците на ветеринарни сертификати, се предвиждат гаранции по отношение на болестите по животните, които могат да застрашат здравния статус на животните в Съюза. Изпълнението на тези изисквания е от съществено значение, за да се защити Съюзът от огнища на екзотични болести.

(4)

В уведомление от Съединените американски щати до Световната организация за здравето на животните (OIE) ( 3 ) се посочва, че новият щам на чревен коронавирус при свинете, причиняван от нововъзникващия алфакоронавирус при свинете, включващ вируса на епидемичната дизентерия по свинете и новия щам на делтакоронавируса, е възникнал в Северна Америка. Канада информира Комисията относно положителни резултати за наличието на алфа и делтакоронавируси при изследвания, извършени в канадски свиневъдни стопанства.

(5)

Епидемичната дизентерия по свинете, причинена от нововъзникващия алфакоронавирус и от новия щам на делтакоронавирус по свинете, може да представлява риск за здравния статус на животните в Съюза. Клиничното заболяване засяга свинете, като е по-изразено при прасенцата, сред които се наблюдава висок процент на смъртност.

(6)

Поради това е необходимо да се направи преглед на ветеринарно-санитарните изисквания за внос на пратки на животни от рода на свинете в Съюза от области, където се наблюдава причиненото от тези вируси заболяване, с цел да се осигурят необходимите гаранции в стопанството на произход и да се предотврати въвеждането в Съюза на епидемична дизентерия по свинете, причинена от тези вируси.

(7)

Предвид необходимостта от защита на здравето на животните в Съюза и сериозната заплаха, породена от въвеждането в Съюза на живи свине за отглеждане и/или разплод, Комисията следва да приеме временни защитни мерки по отношение на пратки с посочените животни от засегнатите трети държави, посочени в приложение I към настоящия регламент. В съответствие с това пратките с такива животни трябва да бъдат придружавани от здравен сертификат в съответствие с образеца, посочен в приложение II към настоящия регламент, в който се предвиждат специфични гаранции по отношение на епидемична дизентерия по свинете, причинена от нововъзникващия алфакоронавирус и от новия щам на делтакоронавирус по свинете.

(8)

Поради сериозните рискове за здравето на животните, свързани с такива пратки, въпросните временни защитни мерки следва да влязат в сила в деня след публикуването на настоящия регламент и да се прилага за срок от 6 месеца.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Чрез дерогация от член 3, буква б) и части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 206/2010 пратките с живи свине за отглеждане и разплод, включени в образеца на ветеринарен сертификат „POR-X“, установен в посоченото приложение, от третите държави, изброени в приложение I към настоящия регламент, се придружават от ветеринарен сертификат в съответствие с образеца, посочен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до ►M2  31 октомври 2016 г. ◄ .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

CA — Канада

US — Съединени щати
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец POR-X-PED

image

image

image

image

image( 1 ) ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

( 2 ) Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

( 3 ) http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133

Top