EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0747-20230404

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 747/2014 на Съвета от 10 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/2023-04-04

02014R0747 — BG — 04.04.2023 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 747/2014 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005

(ОВ L 203, 11.7.2014 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/401 НА СЪВЕТА от 7 март 2017 година

  L 63

3

9.3.2017

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1942 НА СЪВЕТА от 25 октомври 2017 година

  L 276

1

26.10.2017

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/512 НА СЪВЕТА от 27 март 2018 година

  L 84

13

28.3.2018

 M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1163 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2019 година

  L 182

33

8.7.2019

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/804 НА СЪВЕТА от 20 май 2021 година

  L 180

1

21.5.2021

►M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/595 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2022 година

  L 114

60

12.4.2022

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/720 НА СЪВЕТА от 31 март 2023 година

  L 94

1

3.4.2023




▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 747/2014 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 131/2004 и на Регламент (ЕО) № 1184/2005



Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„посреднически услуги“ означава:

i) 

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии или на финансови и технически услуги от трета държава за друга трета държава, или

ii) 

продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, които се намират в трети държави, с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

б) 

„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали нейното удовлетворяване е потърсено по съдебен ред или не, предявана преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент и свързана с изпълнението на договор или на сделка, като включва по-специално:

i) 

претенция за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или сделка;

ii) 

претенция за удължаване на сроковете или за плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii) 

претенция за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv) 

насрещна претенция;

v) 

искане за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

в) 

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от сделката или свързана с нея;

г) 

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, както са посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II;

д) 

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

е) 

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

ж) 

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

з) 

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) 

парични средства, чекове, парични претенции, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii) 

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) 

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) 

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, начислени или генерирани от активи;

v) 

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi) 

акредитиви, коносаменти, документи за продажба; както и

vii) 

документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси.

и) 

„Комитет по санкциите“ е комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 3 от Резолюция 1591 (2005) на Съвета за сигурност на ООН;

й) 

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения, или консултантски услуги, включително помощ в устна форма;

к) 

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ или посреднически услуги, свързани с военни дейности и предоставянето, производството, поддръжката и употребата на оръжия и свързаното с тях оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за посоченото, пряко или непряко нa всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Судан или за използване в Судан;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с военни действия, включително в частност на безвъзмездна помощ, заеми и експортно кредитно застраховане, както и за застраховане и презастраховане, за всяка продажба, доставка, прехвърляне или износ на оръжия и свързаното с тях оборудване или за оказване на свързана с тях техническа помощ, пряко или непряко, на всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Судан или за ползване в Судан;

Член3

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат предоставянето на финансиране и финансова подкрепа, техническа помощ и посреднически услуги, свързани с:

а) 

несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарна или защитна употреба, за контрол на спазването на човешките права или за програми на ООН, Африканския съюз (АС) и Европейския съюз за изграждане на институции;

б) 

технически средства, предназначени за операциите за управление на кризи на Европейския съюз, ООН и АС;

в) 

оборудване за разминиране и съоръжения за използване в операции по разминиране.

Член 4

Член 2 не се прилага за защитно облекло, включително бронирани жилетки и военни каски, изнесено временно за Судан от персонала на ООН, персонала на Европейския съюз или на неговите държави членки, представителите на медиите, хуманитарните работници и работниците в областта на развитието и свързания с тях персонал само за тяхно лично ползване.

Член 5

1.  
Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост или се владеят или контролират пряко или непряко от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I.
2.  
Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, нито в тяхна полза.
3.  
Приложение I включва физически и юридически лица, образувания или органи, които възпрепятстват мирния процес, представляват заплаха за стабилността в Дарфур и региона, извършват нарушения на международното хуманитарно право или международното право в областта на правата на човека или други жестокости, нарушават оръжейното ембарго и/или са отговорни за офанзивни военни полети във или над региона на Дарфур, както са определени от Комитета по санкциите.

▼M7

4.  

Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, необходими за своевременното предоставяне на хуманитарна помощ или в подкрепа на други дейности за осигуряване на основните човешки нужди, когато такава помощ или други дейности се извършват от:

а) 

Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и специализираните ѝ агенции и свързаните с тях организации;

б) 

международни организации;

в) 

хуманитарни организации със статус на наблюдател в Общото събрание на ООН и техни членове;

г) 

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA);

д) 

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества и партньорите по изпълнението на субектите по букви а) — г), докато и доколкото действат в това си качество; или от

е) 

други подходящи участници, определени от Комитета по санкциите по отношение на приложение I.

▼B

Член 6

1.  

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, ако са спазени следните условия:

а) 

съответният компетентен орган е констатирал, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

i) 

необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii) 

предназначени изключително за заплащане на разумни по размер хонорари или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

iii) 

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; както и

б) 

съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за констатацията по буква а) и за намерението си да даде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това в рамките на два работни дни от уведомлението.

2.  
Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, след като констатират, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за тази констатация и Комитетът по санкциите я е одобрил.

Член 7

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) 

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 5, са били включени в приложение I, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б) 

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава обезпечителна мярка или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в) 

обезпечението или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложение I;

г) 

признаването на обезпечението или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; както и

д) 

Комитетът по санкциите е уведомен от държавата членка за обезпечението или решението.

Член 8

1.  
Член 5, параграф 2 не препятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица по сметката на лицето, образуванието или органа, посочен в приложение I, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират съответния компетентен орган за всяка подобна сделка.
2.  

Член 5, параграф 2 не се прилага по отношение на добавянето към замразените сметки на:

а) 

лихви или други доходи по тези сметки;

б) 

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 5, са били включени в приложение I; или

в) 

плащания, дължими съгласно обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство или решение, постановено в рамките на такова производство, съгласно посоченото в член 7;

при условие че тези лихви, други доходи и плащания се замразяват в съответствие с член 5, параграф 1.

Член 9

1.  

Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) 

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 5, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са установени, и предават такава информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б) 

сътрудничат на компетентните органи, посочени в приложение II, при проверка на тази информация.

2.  
Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на държавите членки.
3.  
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

▼M7

Член 10

Забранява се съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на мерките, посочени в член 2 и член 5, параграфи 1, 2 и 3.

▼B

Член 11

1.  
Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно и въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.
2.  
Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да била отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 12

1.  

Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като претенции за компенсация или във връзка с гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) 

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I;

б) 

всякакви физически или юридически лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.  
Във всяко производство за изпълнение по претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение на съответната претенция.
3.  
Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 13

1.  

Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно:

а) 

замразени финансови средства по член 5 и разрешения, дадени съгласно членове 6, 7 и 8;

б) 

нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.  
Държавите членки незабавно си съобщават взаимно и съобщават на Комисията всяка друга подходяща информация, с която разполагат и която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 14

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 15

1.  
Когато Съветът за сигурност на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган и предостави изложение на основанията за това, Съветът включва в приложение I това физическо или юридическо лице, образувание или орган. Съветът уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образувание или орган за решението си и за изложението на основанията пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави на това физическо или юридическо лице, образувание или орган възможност да представи възражения.
2.  
Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съвета прави преглед на решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа във връзка с това.
3.  
Когато Организацията на обединените нации реши да заличи от списъка лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя приложение I съответно.

Член 16

В приложение I се съдържа, доколкото е налична, информацията, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, която е необходима за идентифициране на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, включително псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерата на паспорта и на личната карта, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също така датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 17

1.  
Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.  
Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 18

1.  
Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.
2.  
Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.
3.  
Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които трябва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 19

Настоящият регламент се прилага:

а) 

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) 

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в) 

по отношение на всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) 

по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган, на територията на Съюза или извън нея, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д) 

по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 20

Регламенти (ЕО) № 131/2004 и (ЕО) № 1184/2005 се отменят. Позоваванията на отменените регламенти се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 748/2014.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.




ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5

A.   Физически лица

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Известен още като: Gaffar Mohmed Elhassan

Длъжност: Генерал-майор и командващ Западния военен регион във Въоръжените сили на Судан.

Национален идентификационен номер: Идентификационна карта на бивш военнослужещ № 4302.

Дата на раждане: 24 юни 1952 г.

Адрес: El Waha, Omdurman (Ел-Уаха, Омдурман), Судан:

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Бивш военнослужещ в суданската армия. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Експертната група съобщава, че генерал-майор Gaffar Mohammed Elhassan е заявил пред нея, че е осъществявал прякото оперативно командване (предимно тактическо) на всички части на въоръжените сили на Судан в Дарфур, докато е бил командващ Западния военен регион. Elhassan е заемал длъжността командващ Западния военен регион от ноември 2004 г. (приблизително) до началото на 2006 г. По сведения на експертната група Elhassan е отговорен за нарушения на точка 7 от Резолюция 1591 на Съвета за сигурност на ООН, тъй като по силата на заеманата от него длъжност е изисквал (от Хартум) и разрешавал (от 29 март 2005 г.) трансфер на военно оборудване в Дарфур без предварително одобрение от комитета по Резолюция 1591. Самият Elhassan е признал пред експертната група, че между 29 март 2005 г. и декември 2005 г. от други части на Судан в Дарфур са прехвърлени въздухоплавателни средства, двигатели за въздухоплавателни средства и друго военно оборудване. Той например е съобщил пред експертната група, че между 18 и 21 септември 2005 г. в Дарфур без разрешение са прехвърлени два щурмови вертолета Ми-24. Налице са също така основателни причини да се смята, че Elhassan, в качеството си на командващ Западния военен регион, е пряко отговорен за разрешаване на офанзивни военни полети в района около Абу Хамра на 23—24 юли 2005 г. и в района Джебел Мун в Западен Дарфур на 19 ноември 2005 г. И в двете операции са участвали щурмови вертолети Ми-24, за които има сведения, че и в двата случая са извършвали обстрел. Експертната група заявява, че Elhassan е посочил пред нея, че лично е одобрил исканията за въздушно подкрепление и други въздушни операции в качеството си на командващ Западния военен регион. (Вж. доклад на експертната група S/2006/65, точки 266–269.) С тези си действия генерал-майор Gaffar Mohammed Elhassan е нарушил съответните разпоредби на Резолюция 1591 на Съвета за сигурност на ООН и поради това отговаря на критериите за включване от комитета в списъка на лицата, подлежащи на санкции.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Известен още като: a) Sheikh Musa Hilal; б) Abd Allah; в) Abdallah; г) AlNasim; д) Al Nasim; е) AlNaseem; ж) Al Naseem; з) AlNasseem; и) Al Nasseem

Длъжност: а) бивш член на Националното събрание на Судан от район Al-Waha, б) бивш специален съветник в Министерството на федералните въпроси, в) върховен вожд на племето Махамид в Северен Дарфур

Дата на раждане: а) 1 януари 1964 г.; б) 1959 г.

Място на раждане: Кутум (Kutum);

Адрес: а) Кабкабия (Kabkabiya), Судан; б) Кутум, Судан (пребивава в Кабкабия и в град Кутум, Северен Дарфур и е пребивавал в Хартум).

Гражданство: Судан

Паспорт: а) дипломатически паспорт D014433, издаден на 21 февруари 2013 г. (валиден до 21 февруари 2015 г.);

б) дипломатически паспорт D009889, издаден на 17 февруари 2011 г. (валиден до 17 февруари 2013 г.)

Национален идентификационен номер: удостоверение за гражданство № A0680623.

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

В доклада на Human Rights Watch се посочва, чe организацията разполага със записка от 13 февруари 2004 г. от местна правителствена служба в Северен Дарфур, с която се нарежда на силите за сигурност в района да позволят на муджахидините и доброволците под ръководството на Sheikh Musa Hilal да действат в района [на Северен Дарфур] и да обезпечават належащите им нужди. На 28 септември 2005 г. 400 души от арабските милиции нападат селата Аро Шароу (Aro Sharrow) (включително лагера за вътрешно разселени лица), Ачо (Acho) и Гозмена (Gozmena) в Западен Дарфур. Смятаме също, че Musa Hilal е присъствал при нападението срещу лагера за вътрешно разселени лица в Аро Шароу: синът му е убит при нападението на Суданската освободителна армия срещу Шарея, така че той е ангажиран в лично кръвно отмъщение. Налице са и основателни причини да се смята, че в качеството си на върховен вожд той носи пряка отговорност за тези действия и е отговорен за нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и за други извършени жестокости.

▼M5 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Известен още като: а) генерал Gibril Abdul Kareem Barey; б) „Tek“; в) Gabril Abdul Kareem Badri

Длъжност: полеви командир на Националното движение за реформа и развитие

Дата на раждане: 1 януари 1967 г.

Място на раждане: Ел-Фашер (El-Fasher), Северен Дарфур

Гражданство: суданец по рождение

Адрес: Тина (Tine), Судан (пребивава в Тина, от суданската страна на границата с Чад)

Национален идентификационен номер: a) 192-3238459- 9, б) удостоверение за гражданство по рождение 302581

Дата на посочване от ООН: 25 април 2006 г.

Друга информация: Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Сведения от описателното обобщение на основанията за вписване, предоставено от Комитета по санкциите:

Mayu е отговорен за извършените в Дарфур отвличания на служители на мисията на Африканския съюз в Судан (AMIS) през октомври 2005 г. Mayu се опитва открито да възпрепятства AMIS чрез сплашване; през ноември 2005 г., например, е заплашвал, че ще обстрелва хеликоптерите на Африканския съюз (АС) в района на Джебел Мун. С тези си действия Mayu несъмнено нарушава Резолюция 1591 на Съвета за сигурност, като поставя под заплаха стабилността в Дарфур, поради което отговаря на критериите за включване от комитета в списъка на лицата, подлежащи на санкции.

▼B

Б.   Юридически лица, образувания и органи




ПРИЛОЖЕНИЕ II

УЕБСАЙТОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

▼M6

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ЧЕХИЯ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ЕСТОНИЯ

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ИРЛАНДИЯ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

КИПЪР

https://mfa.gov.cy/themes/

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

МАЛТА

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ПОЛША

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ПОРТУГАЛИЯ

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

https://um.fi/pakotteet

ШВЕЦИЯ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels/Брюксел, Belgium/Белгия

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top