EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0376-20180911

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/2018-09-11

02014R0376 — BG — 11.09.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 април 2014 година

за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 122, 24.4.2014 г., стp. 18)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2018 година

  L 212

1

22.8.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 април 2014 година

за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Цели

1.  Настоящият регламент има за цел повишаването на авиационната безопасност, като се гарантира, че съответната информация относно безопасността в областта на гражданското въздухоплаване се докладва, събира, съхранява, защитава, обменя, разпространява и анализира.

Настоящият регламент гарантира:

а) че когато е целесъобразно, въз основа на анализ на събраната информация се предприемат своевременни действия по отношение на безопасността;

б) непрекъснатата наличност на информацията относно безопасността чрез въвеждане на правила относно поверителността и подходящото използване на информацията, както и чрез хармонизирана и засилена защита на докладващите и на посочените в доклади за събитията лица; и

в) че рисковете за авиационната безопасност се вземат предвид и че се вземат мерки във връзка с тях както на равнището на Съюза, така и на национално равнище.

2.  Единствената цел на докладването на събития е предотвратяването на произшествия и инциденти, а не търсенето на вина или отговорност.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „докладващ“ означава физическо лице, което докладва съгласно настоящия регламент събитие или друга свързана с безопасността информация;

2) „въздухоплавателно средство“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност;

3) „инцидент“ означава инцидент по смисъла на Регламент (ЕС) № 996/2010;

4) „сериозен инцидент“ означава сериозен инцидент по смисъла на Регламент (ЕС) № 996/2010;

5) „произшествие“ означава произшествие по смисъла на Регламент (ЕС) № 996/2010;

6) „несъдържаща лични данни информация“ означава информацията от доклади за събития, в която са заличени всички лични данни, като например имена и адреси на физически лица;

7) „събитие“ означава всяко свързано с безопасността събитие, което застрашава или — ако не бъде отстранено или ако бъде пренебрегнато — би могло да застраши въздухоплавателно средство, лицата на борда му или други лица, и по-специално обхваща произшествие или сериозен инцидент;

8) „организация“ означава всяка организация, която предоставя авиационни продукти и/или е работодател на лица, от които се изисква да докладват за събития в съответствие с член 4, параграф 6, наема такива лица на договорна основа или използва услугите на такива лица;

9) „заличаване на лични данни“ означава заличаването от докладите за събития на всички лични данни, отнасящи се до докладващия и до посочените в доклади за събития лица, и всички данни, включително името на участващата(ите) в събитието организация(и), които биха могли да разкрият самоличността на докладващия или на трето лице, или да доведат до извличането на тази информация по дедуктивен път от доклада за събитието;

10) „опасност“ означава ситуация или обект, който може да предизвика смърт или нараняване на лице, щети на оборудването или съоръженията, загуба на материал или намаляване на способността на определено лице да изпълнява възложена му функция;

11) „орган за разследване във връзка с безопасността“ означава постоянния национален орган за разследване във връзка с безопасността в гражданското въздухоплаване, който провежда или наблюдава провеждането на разследвания във връзка с безопасността, както е посочено в член 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010;

12) „култура на справедливост“ означава култура, в която операторите или други лица, действащи на предна линия, не се наказват за действия, бездействия или взети от тях решения, съответстващи на техния опит и обучение, но не се проявява търпимост към грубата небрежност, умишлените нарушения и разрушителните действия;

13) „звено за контакт“ означава:

a) когато е отправено искане за предоставяне на информация от заинтересована страна, установена в държава членка — компетентния орган, определен от всяка държава членка в съответствие с член 6, параграф 3;

б) когато е отправено искане за предоставяне на информация от заинтересована страна, която не е установена в Съюза — Комисията;

14) „заинтересована страна“ означава всяко физическо или юридическо лице или всеки официален орган, независимо дали има правосубектност или не, които са в състояние да участват в повишаването на авиационната безопасност, като имат достъп до информацията за събития, обменяна между държавите членки, и попадат в една от категориите заинтересовани страни, предвидени в приложение II;

15) „държавна програма за безопасност“ означава интегриран набор от правни актове и дейности, насочени към управлението на безопасността на гражданското въздухоплаване в дадена държава членка;

16) „Европейски план за авиационна безопасност“ означава оценка на въпросите, свързани с безопасността, и свързания с това план за действие на европейско равнище;

17) „Европейска програма за авиационна безопасност“ означава интегрирания набор от правила на равнището на Съюза заедно с дейностите и процедурите, използвани за съвместно управление на безопасността на гражданското въздухоплаване на европейско равнище;

18) „система за управление на безопасността“ означава систематичен подход за управление на авиационната безопасност, включително необходимите организационни структури, отговорности, политики и процедури и включва всяка система за управление, която самостоятелно или интегрирано с други системи за управление на организацията осигурява управлението на безопасността.

Член 3

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят правилата за:

а) докладване на събития, които застрашават или които — ако не бъдат отстранени или ако бъдат пренебрегнати — биха застрашили въздухоплавателно средство, лицата на борда му или други лица, оборудване или инсталация, от които зависи експлоатацията на въздухоплавателното средство, и докладване на друга свързана с безопасността информация от значение във връзка с това;

б) анализ и последващи действия във връзка с докладваните събития и друга свързана с безопасността информация;

в) защита на заетите във въздухоплаването;

г) подходящо използване на събраната информация относно безопасността;

д) въвеждането на събраната информация в Европейския централен регистър; и

е) разпространението на тази несъдържаща лични данни информация сред заинтересованите страни с цел да им се предостави информацията, от която се нуждаят, за да повишат авиационната безопасност.

▼M1

2.  Настоящият регламент се прилага за събития и друга свързана с безопасността информация, свързани с граждански въздухоплавателни средства, спрямо които се прилага Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

Същевременно, настоящият регламент не се прилага за събития и друга свързана с безопасността информация, свързани с безпилотно въздухоплавателно средство, за което не се изисква сертификат или декларация съгласно член 56, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕС) 2018/1139, освен ако събитието или друга свързана с безопасността информация относно въпросното безпилотно въздухоплавателно средство не са довели до фатални или сериозни наранявания на човек или в събитието е участвало въздухоплавателно средство, различно от безпилотно въздухоплавателно средство.

Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент и за събития и друга свързана с безопасността информация, свързани с въздухоплавателни средства, спрямо които не се прилага Регламент (ЕС) 2018/1139.

▼B

Член 4

Задължително докладване

1.  Събитията, които представляват значителен риск за авиационната безопасност и попадат в изброените по-долу категории, се докладват от лицата, изброени в параграф 6, чрез системите за задължително докладване на събития съгласно настоящия член:

a) събития, свързани с експлоатацията на въздухоплавателното средство, като например:

i) събития, свързани със сблъскване;

ii) събития, свързани с излитане и приземяване;

iii) събития, свързани с гориво;

iv) събития по време на полета;

v) събития, свързани с комуникациите;

vi) събития, свързани с наранявания, аварийни и други критични ситуации;

vii) събития, свързани със загуба на работоспособност на членове на екипажа, или други събития, свързани с екипажа;

viii) събития, свързани с метеорологичните условия или сигурността;

б) събития, свързани с техническите условия, поддръжката и ремонта на въздухоплавателното средство, като например:

i) структурни дефекти;

ii) неизправно функциониране на системите;

iii) проблеми, свързани с поддръжката и ремонта;

iv) проблеми със задвижването (включително двигатели, витла и роторни системи) и проблеми със спомагателните захранващи уредби;

в) събития, свързани с аеронавигационното обслужване и съоръжения, като например:

i) сблъскване, опасно сближаване или възможност за сблъскване;

ii) специфични събития от областта на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване;

iii) събития, свързани с управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване;

г) събития, свързани с летищата и наземното обслужване, като например:

i) събития, свързани с летищните дейности и съоръжения;

ii) събития, свързани с обработка на пътници, багаж, поща и товари;

iii) събития, свързани с наземно обслужване на въздухоплавателни средства и услуги във връзка с това.

2.  Всяка организация, установена в държава членка, създава система за задължително докладване с цел да се улесни събирането на сведения за събитията, посочени в параграф 1.

3.  Всяка държава членка създава система за задължително докладване с цел да се улесни събирането на сведения за събития, включително на сведения за събития, събрани от организации съгласно параграф 2.

4.  Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) създава система за задължително докладване с цел да се улесни събирането на сведения за събития, включително на сведения за събития, събрани съгласно параграф 2 от организации, които са сертифицирани или одобрени от Агенцията.

5.  Комисията приема чрез актове за изпълнение списък с класификация на събитията, който да се използва при докладването на събития съгласно параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19, параграф 2.

Комисията включва в тези актове за изпълнение отделен списък с класификация на събитията, свързани с въздухоплавателни средства, различни от въздухоплавателните средства със сложна моторна тяга. Този списък представлява опростен вариант на списъка, посочен в първа алинея, и при необходимост се адаптира към особеностите на този сектор на въздухоплаването.

6.  Следните физически лица докладват събитията, посочени в параграф 1 — чрез системата, създадена в съответствие с параграф 2 от организацията, в която работи, с която има сключен договор или която обслужва докладващият, или като друга възможност — чрез системата, създадена в съответствие с параграф 3 от държавата членка, в която е установена организацията им, или от държавата, издала, заверила или приравнила свидетелството за правоспособност на пилот, или чрез системата, създадена в съответствие с параграф 4 от Агенцията:

a) командирът на въздухоплавателното средство или, в случай че той не е в състояние да докладва за събитието — всеки друг член на екипажа, който е след него по командната верига на въздухоплавателно средство, регистрирано в държава членка, или на въздухоплавателно средство, регистрирано извън Съюза, но използвано от оператор, за който държава членка осигурява надзор над експлоатацията, или от оператор, установен в Съюза;

б) лице, което се занимава с проектиране, производство, контрол на летателната годност, контрол, техническо обслужване или модифициране на въздухоплавателни средства или оборудване, или части от тях, под надзора на държава членка или на Агенцията;

в) лице, което подписва удостоверение за преглед на летателната годност или за пускане в експлоатация, свързано с въздухоплавателни средства или оборудване, или части от тях, под надзора на държава членка или на Агенцията;

г) лице, изпълняващо функция, която изисква то да бъде оправомощено от държава членка като член на персонала на доставчик на въздухоплавателни услуги, на което са възложени отговорности, свързани с аеронавигационното обслужване, или като служител за полетна информация;

д) лице, изпълняващо функция, свързана с управлението на безопасността на летище, за което се прилага Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

е) лице, изпълняващо функция, свързана с монтажа, модификацията, поддръжката, ремонта, основния ремонт, предполетната проверка или инспектирането на аеронавигационните съоръжения, надзорът върху които се осигурява от държава членка;

ж) лице, изпълняващо функция, свързана с наземното обслужване на въздухоплавателните средства, включително зареждане с гориво, подготовка на сборна товарителница, товарене, обработка срещу обледеняване и влекачни работи на летище съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008.

7.  Лицата, посочени в параграф 6, докладват за събитията в рамките на 72 часа от момента, в който са узнали за тях, освен ако не могат да го направят поради извънредни обстоятелства.

8.  След уведомяването за събитието всяка организация, която е установена в държава членка и която излиза извън обхвата на параграф 9, докладва на компетентния орган на тази държава членка, посочен в член 6, параграф 3, сведенията за събитията, събрани съгласно параграф 2 от настоящия член, във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не повече от 72 часа, след като е узнала за събитието.

9.  След уведомяването за събитието всяка организация, която е установена в държава членка, която е сертифицирана или одобрена от Агенцията, докладва на Агенцията сведенията за събитията, събрани съгласно параграф 2, във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не повече от 72 часа, след като е узнала за събитието.

Член 5

Доброволно докладване

1.  Всяка организация, установена в държава членка, създава система за доброволно докладване с цел да се улесни събирането на:

а) сведения за събития, които може да не се отчитат съгласно системата за задължително докладване;

б) друга свързана с безопасността информация, която се счита от докладващия за признак за действителна или потенциална заплаха за авиационната безопасност.

2.  Всяка държава членка създава система за доброволно докладване с цел да се улесни събирането на:

а) сведения за събития, които може да не се отчитат съгласно системата за задължително докладване;

б) друга свързана с безопасността информация, която се счита от докладващия за признак за действителна или потенциална опасност за авиационната безопасност.

Тази система включва и събирането на информация, предавана от организациите съгласно параграф 6, но не се свежда само до това.

3.  Агенцията създава система за доброволно докладване с цел да се улесни събирането на:

а) сведения за събития, които може да не се отчитат съгласно системата за задължително докладване;

б) друга свързана с безопасността информация, която се счита от докладващия за признак за действителна или потенциална опасност за авиационната безопасност.

Тази система включва и събирането на информация, предавана от организации, сертифицирани или одобрени от Агенцията съгласно параграф 5, но не се свежда само до това.

4.  Системата за доброволно докладване се използва за улесняване на събирането на сведения за събития и друга свързана с безопасността информация, които:

а) не подлежат на задължително докладване съгласно член 4, параграф 1; или

б) се докладват от лица, които не са изброени в член 4, параграф 6.

5.  Всяка организация, която е установена в държава членка и която е сертифицирана или одобрена от Агенцията, своевременно докладва на Агенцията сведенията за събития и друга свързана с безопасността информация, които са събрани в съответствие с параграф 1 и които могат да свидетелстват за действителен или потенциален риск за авиационната безопасност.

6.  Всяка организация, която е установена в държава членка и не е сертифицирана или одобрена от Агенцията, своевременно докладва на компетентния орган на тази държава членка, определен съгласно член 6, параграф 3, сведения за събития и друга свързана с безопасността информация, които са събрани в съответствие с параграф 1 от настоящия член и които могат да свидетелстват за действителен или потенциален риск за авиационната безопасност. Държавите членки могат да изискат всяка установена на тяхната територия организация да докладва сведения за всички събития, събрани съгласно параграф 1 от настоящия член.

7.  Държавите членки, Агенцията и организациите могат да създават други системи за събиране и обработване на информация относно безопасността с цел да събират сведения за събития, които може да не се отчитат от системите за докладване, посочени в член 4 и в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Тези системи могат да включват докладване до образувания, различни от посочените в член 6, параграф 3, както и активното участие на:

а) сектора на въздухоплаването;

б) професионалните организации на авиационния персонал.

8.  Информацията, получавана при доброволното и задължителното докладване, може да се обедини в една система.

Член 6

Събиране и съхраняване на информация

1.  Всяка организация, установена в държава членка, определя едно или повече лица, които действат независимо, като събират, оценяват, обработват, анализират и съхраняват сведения за събития, докладвани съгласно членове 4 и 5.

Обработката на докладите се извършва с оглед предотвратяване на използването на информацията за други цели освен за безопасността и осигурява надлежно запазване на поверителността на данните за самоличността на докладващия и посочените в доклади за събития лица с цел насърчаването на „култура на справедливост“.

2.  Съгласувано с компетентния орган малките организации могат да въведат опростен механизъм за събиране, оценяване, обработване, анализиране и съхраняване на сведенията за събития. Те могат да изпълняват тези задачи съвместно с други организации от същия вид в съответствие с правилата за поверителност и защита съгласно настоящия регламент.

3.  Всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, които да създадат механизъм за независимо събиране, оценяване, обработване, анализиране и съхраняване на сведения за събития, докладвани съгласно членове 4 и 5.

Обработката на докладите се извършва с оглед предотвратяване на използването на информацията за други цели освен за безопасността и осигурява надлежно запазване на поверителността на данните за самоличността на докладващия и посочените в доклади за събития лица с цел насърчаването на „култура на справедливост“.

Органите, които може да бъдат определени съгласно първа алинея, заедно или поотделно, са следните:

a) националният орган за гражданско въздухоплаване; и/или

б) органът за разследване във връзка с безопасността; и/или

в) друг независим орган или независимо образувание, установен(о) в Съюза и натоварен(о) с тази функция.

Ако дадена държава членка определи повече от един орган или образувание, тя определя един (едно) от тях за звено за контакт за предаването на информацията, посочена в член 8, параграф 2.

4.  Агенцията определя едно или повече лица, които да създадат механизъм за независимо събиране, оценяване, обработване, анализиране и съхраняване на сведения за събития, докладвани в съответствие с членове 4 и 5.

Обработката на докладите се извършва с оглед предотвратяване на използването на информацията за други цели освен за безопасността и осигурява надлежно запазване на поверителността на данните за самоличността на докладващия и посочените в доклади за събития лица с цел насърчаването на „култура на справедливост“.

5.  Организациите съхраняват докладите за събития, изготвени въз основа на събраните в съответствие с членове 4 и 5 сведения за събитията, в една или повече бази данни.

6.  Компетентните органи, посочени в параграф 3, съхраняват в национална база данни докладите за събития, изготвени въз основа на събраните в съответствие с членове 4 и 5 сведения за събитията.

7.  Относимата информация за произшествия и сериозни инциденти, която е събрана или предоставена от органите за разследване във връзка с безопасността, също се съхранява в националната база данни.

8.  Агенцията съхранява в база данни доклади за събития, изготвени въз основа на събраните в съответствие с членове 4 и 5 сведения за събитията.

9.  Органите за разследване във връзка с безопасността трябва да имат пълен достъп до съответната национална база данни, посочена в параграф 6, с оглед изпълнението на своите отговорности съгласно член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010.

10.  Органите за гражданско въздухоплаване на държавите членки трябва да имат пълен достъп до съответната национална база данни, посочена в параграф 6, с оглед на изпълнението на своите отговорности във връзка с безопасността.

Член 7

Качество и съдържание на докладите за събития

1.  Докладите за събития, посочени в член 6, съдържат най-малко информацията, посочена в приложение I.

2.  Докладите за събития, посочени в член 6, параграфи 5, 6 и 8, съдържат класификацията на риска по отношение на безопасността на съответното събитие. Класификацията се проверява и при необходимост се променя и одобрява от компетентния орган на държавата членка или Агенцията в съответствие с общоевропейската схема за класификация на риска, посочена в параграф 5 от настоящия член.

3.  Организациите, държавите членки и Агенцията установяват процедури за проверка на качеството на данните с цел да се подобри съгласуваността на данните, по-специално между първоначално събраната информация и съхранения в базата данни доклад.

4.  Базите данни, посочени в член 6, параграфи 5, 6 и 8, използват формати, които са:

а) стандартизирани с цел улесняване на обмена на информация; и

б) съвместими със софтуера Eccairs и таксономията ADREP.

5.  В тясно сътрудничество с държавите членки и Агенцията посредством мрежата от анализатори на авиационната безопасност, посочена в член 14, параграф 2, Комисията разработва общоевропейска схема за класификация на риска, за да могат организациите, държавите членки и Агенцията да класифицират събитията по отношение на техния риск за безопасността. При това Комисията взема предвид необходимостта от съвместимост със съществуващите схеми за класификация на риска.

Комисията разработва тази схема до 15 май 2017 г.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за определяне на общоевропейската схема за класификация на риска.

7.  Комисията приема чрез актове за изпълнение разпоредби за прилагането на общоевропейската схема за класификация на риска. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19, параграф 2.

8.  Комисията и Агенцията предоставят подкрепа на компетентните органи на държавите членки във връзка със задачата им за въвеждане на данните, включваща например:

а) въвеждането на минималната информация, посочена в параграф 1;

б) класификацията на събитията в зависимост от свързания с тях риск, посочена в параграф 2; и

в) определянето на процедури за проверка на качеството на данните, посочени в параграф 3.

Комисията и Агенцията предоставят тази подкрепа по такъв начин, че да спомагат за хармонизирането на процесите на въвеждане на данни в държавите членки, по-специално като осигуряват на персонала, работещ в органите и образуванията, посочени в член 6, параграфи 1, 3 и 4:

а) указания;

б) работни форуми; и

в) подходящо обучение.

Член 8

Европейски централен регистър

1.  Комисията управлява Европейски централен регистър за съхранение на всички доклади за събития, събирани в рамките на Съюза.

2.  Всяка държава членка, съгласувано с Комисията, актуализира Европейския централен регистър чрез прехвърляне на цялата информация, свързана с безопасността, която се съхранява в националните бази данни, посочени в член 6, параграф 6.

3.  Агенцията съгласува с Комисията техническите протоколи за прехвърлянето в Европейския централен регистър на всички доклади за събития, събирани от Агенцията съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за прилагането му, по-специално събитията, данни за които се съхраняват във вътрешната система за докладване на събития, както и информацията, събирана съгласно член 4, параграф 9 и член 5, параграф 5.

4.  Комисията приема чрез актове за изпълнение правила за управлението на Европейския централен регистър, посочен в параграфи 1 и 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19, параграф 2.

Член 9

Обмен на информация

1.  Държавите членки и Агенцията участват в обмен на информация, като посредством Европейския централен регистър предоставят на разположение на компетентните органи на другите държави членки, на Агенцията и на Комисията цялата информация, свързана с безопасността, съхранявана в съответните им бази данни с доклади.

Докладите за събития се прехвърлят в Европейския централен регистър не по-късно от 30 дни след въвеждането им в националната база данни.

При необходимост докладите за събития се актуализират с допълнителна информация, свързана с безопасността.

2.  Държави членки също така прехвърлят към Европейския централен регистър информация относно произшествия и сериозни инциденти, както следва:

а) в хода на разследването — предварителната фактическа информация относно произшествия и сериозни инциденти;

б) след приключване на разследването:

i) окончателния доклад от разследването; и

ii) обобщение на окончателния доклад от разследването на английски език, ако има такова.

3.  Държава членка или Агенцията изпраща във възможно най-кратък срок цялата съществена информация, свързана с безопасността, на съответния орган на държавата членка или на Агенцията, когато при събирането на сведения за събития, при съхраняването на доклади за събития или при изготвянето на анализ в съответствие с член 13, параграф 6 дадена държава членка или Агенцията установи наличието на въпроси, свързани с безопасността, за които счита, че:

a) са от интерес за други държави членки или за Агенцията; или

б) е възможно да налагат предприемането на действия във връзка с безопасността от страна на други държави членки или на Агенцията.

Член 10

Разпространение на информация, съхранявана в Европейския централен регистър

1.  Всяко образувание, на което е възложено регулирането на безопасността на гражданското въздухоплаване, или всеки орган за разследване във връзка с безопасността в рамките на Съюза трябва да разполага със сигурен пълен онлайн достъп до информацията за събития, съдържаща се в Европейския централен регистър.

Информацията се използва в съответствие с членове 15 и 16.

2.  Заинтересованите страни, посочени в приложение II, могат да поискат достъп до определена информация, съдържаща се в Европейския централен регистър.

Заинтересованите страни, установени в рамките на Съюза, отправят исканията си за информация до звеното за контакт в държавата членка, в която са установени.

Заинтересованите страни, установени извън Съюза, отправят исканията си до Комисията.

Комисията уведомява компетентния орган на съответната държава членка за подадените съгласно настоящия параграф искания.

3.  Без да се засяга член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 996/2010, информацията, която се съдържа в Европейския централен регистър, свързана с текущи разследвания във връзка с безопасността, извършвани в съответствие с посочения регламент, не може да се разкрива на заинтересованите страни съгласно настоящия член.

4.  От съображения за сигурност на заинтересованите страни не се предоставя пряк достъп до Европейския централен регистър.

Член 11

Обработване на искания и решения

1.  Исканията за информация, съдържаща се в Европейския централен регистър, се подават чрез формуляри, които са одобрени от звеното за контакт. Тези формуляри съдържат най-малко елементите, посочени в приложение III.

2.  Звеното за контакт, което получава искане, проверява:

а) дали искането е отправено от заинтересована страна;

б) дали е компетентно да разгледа това искане.

Когато звеното за контакт прецени, че компетентна да разгледа искането е друга държава членка или Комисията, то го препраща на тази държава членка или на Комисията, в зависимост от случая.

3.  Звеното за контакт, което получава искане, във всеки конкретен случай преценява дали искането е обосновано и изпълнимо.

Звеното за контакт може да предоставя информация на заинтересованите страни на хартиен носител или чрез сигурни електронни средства за комуникация.

4.  Ако искането бъде прието, звеното за контакт определя обема и нивото на информация, която да бъде предоставена. Без да се засягат членове 15 и 16, информацията се ограничава до строго необходимото за целите на искането.

Информация, която не е свързана със собственото оборудване, операции или област на дейност на заинтересованата страна, се предоставя само в обобщена форма или във форма, при която са заличени всички лични данни. Информация в необобщена форма може да бъде предоставена на заинтересованата страна, ако тя представи подробна писмена обосновка. Тази информация трябва да се използва в съответствие с членове 15 и 16.

5.  Звеното за контакт предоставя на заинтересованите страни, посочени в буква б) от приложение II, само информация, свързана с тяхното собствено оборудване, операции или област на дейност.

6.  Звеното за контакт, което получава искане от заинтересована страна, посочена в буква a) от приложение II, може да вземе решение от общ характер да предоставя редовно информация на тази заинтересована страна, при условие че:

а) поисканата информация е свързана със собственото оборудване, операции или област на дейност на заинтересованата страна;

б) с решението от общ характер не се предоставя достъп до цялото съдържание на базата данни;

в) решението от общ характер се отнася единствено до достъпа до несъдържаща лични данни информация.

7.  Заинтересованата страна използва получената съгласно настоящия член информация при спазване на следните условия:

а) заинтересованата страна използва информацията само за целта, посочена във формуляра за искането, която следва да е съвместима с целта на настоящия регламент, посочена в член 1; и

б) заинтересованата страна не разкрива получената информация без писменото съгласие на предоставилия информацията и взема необходимите мерки, за да гарантира подходяща степен на поверителност на получената информация.

8.  Решението за разпространение на информацията съгласно настоящия член се ограничава до строго необходимото за целите на нейния ползвател.

Член 12

Регистриране на искания и обмен на информация

1.  Всяко звено за контакт регистрира всяко получено искане, както и предприетото в съответствие с това искане действие.

При получаване на искане и/или предприемане на действия своевременно се изпраща информация за това на Комисията.

2.  Комисията предоставя на всички звена за контакт актуализирания списък на получените искания и на действията, предприети от различните звена за контакт и от самата Комисия.

Член 13

Анализ на събития и последващи действия на национално равнище

1.  Всяка организация, установена в държава членка, разработва процедура за анализиране на сведенията за събития, събрани в съответствие с член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1, с цел да се открият рисковете за безопасността, свързани с установени събития или групи събития.

Въз основа на този анализ всяка организация определя всички подходящи коригиращи или превантивни действия, необходими за повишаване на авиационната безопасност.

2.  Когато в резултат на анализа по параграф 1 организация, установена в държава членка, набележи подходящи коригиращи или превантивни действия, необходими за отстраняване на действителни или потенциални пропуски по отношение на авиационната безопасност, тази организация:

а) своевременно изпълнява тези действия; и

б) установява процедура за наблюдение на изпълнението и ефективността на действията.

3.  Всяка организация, установена в държава членка, редовно съобщава на своите служители и договорно нает персонал информацията, свързана с анализа и последващите действия във връзка със събития, по отношение на които са предприети превантивни или коригиращи мерки.

4.  Когато в резултат от своя анализ на събития или група събития, докладвани съгласно член 4, параграф 8 и член 5, параграф 6, организация, установена в държава членка, която не попада в обхвата на параграф 5, открие действителен или потенциален риск за авиационната безопасност, в срок от 30 дни от датата на уведомяване за събитието от докладващия тя съобщава на компетентния орган на държавата членка:

а) предварителните резултати от извършения в съответствие с параграф 1 анализ, ако има такъв; както и

б) всяко действие, което трябва да бъде предприето съгласно параграф 2.

При необходимост организацията съобщава окончателните резултати от анализа веднага щом бъдат налице и, по принцип, не по-късно от три месеца от датата на уведомяване за събитието.

Компетентният орган на дадена държава членка може да поиска от организациите да му предоставят предварителните или окончателните резултати от анализа на всяко събитие, за което е бил уведомен, но във връзка с което не е получил информация за последващите действия или е получил само предварителните резултати.

5.  Когато в резултат от своя анализ на събития или група събития, докладвани съгласно член 4, параграф 9 и член 5, параграф 5, организация, установена в държава членка, която е сертифицирана или одобрена от Агенцията, открие действителен или потенциален риск за авиационната безопасност, в срок от 30 дни от датата на уведомяване за събитието от докладващия тя съобщава на Агенцията:

а) предварителните резултати, ако има такива, от извършения съгласно параграф 1 анализ; както и

б) всяко действие, което трябва да бъде предприето съгласно параграф 2.

При необходимост сертифицираната или одобрената от Агенцията организация съобщава на Агенцията окончателните резултати от анализа веднага щом бъдат налице и, по принцип, не по-късно от три месеца от датата на уведомяването за събитието.

Агенцията може да поиска от организациите да ѝ предоставят предварителните или окончателните резултати от анализа на всяко събитие, за което е била уведомена, но във връзка с които не е получила информация за последващите действия или е получила само предварителните резултати.

6.  Всяка държава членка и Агенцията разработват процедура за анализиране на информацията относно събития, които са им били докладвани пряко в съответствие с член 4, параграф 6 и член 5, параграфи 2 и 3, за да се открият опасностите за безопасността, свързани с тези събития. Въз основа на този анализ те определят всички подходящи коригиращи или превантивни действия, необходими за повишаване на авиационната безопасност.

7.  Когато в резултат на анализа по параграф 6 държава членка или Агенцията набележи подходящи коригиращи или превантивни действия, необходими за отстраняване на действителни или потенциални пропуски по отношение на авиационната безопасност, тя:

а) своевременно изпълнява тези действия; и

б) установява процедура за наблюдение на изпълнението и ефективността на действията.

8.  Всяка държава членка и Агенцията трябва да разполагат с достъп до извършения анализ и да наблюдават по подходящ начин действията, предприети от организациите, за които съответно отговарят, по отношение на всяко събитие или група събития, наблюдавани в съответствие с параграф 4 или 5.

Ако дадена държава членка или Агенцията стигне до заключението, че изпълнението и ефективността на докладваните действия са неподходящи за справяне с действителни или потенциални пропуски по отношение на безопасността, тя осигурява предприемането и изпълнението на допълнителни подходящи действия от страна на съответната организация.

9.  Когато е налична, информацията относно анализа и последващите действия във връзка с отделни събития или групи събития, получена съгласно настоящия член, се въвежда за съхранение в Европейския централен регистър, в съответствие с член 8, параграфи 2 и 3, своевременно и не по-късно от два месеца след въвеждането ѝ в националната база данни.

10.  Държавите членки използват информацията, получена в резултат от анализа на доклади за събития, с цел набелязване на коригиращите действия, ако има такива, които да бъдат предприети в рамките на държавната програма за безопасност.

11.  За да информира населението за нивото на безопасност в гражданското въздухоплаване, най-малко веднъж годишно всяка държава членка публикува преглед на безопасността. Прегледът на безопасността:

а) съдържа обобщена и несъдържаща лични данни информация за видовете събития и друга свързана с безопасността информация, докладвана чрез нейните национални системи за задължително и доброволно докладване;

б) отбелязва тенденциите;

в) отбелязва предприетите действия.

12.  Държавите членки могат да публикуват и несъдържащи лични данни доклади за събития и резултати от анализ на рисковете.

Член 14

Анализ на събития и последващи действия на равнището на Съюза

1.  Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки си сътрудничат и участват редовно в обмена и анализа на информацията, съдържаща се в Европейския централен регистър.

Без да се засягат изискванията за поверителност, определени в настоящия регламент, когато е целесъобразно, могат да бъдат канени и наблюдатели след преценка на конкретния случай.

2.  Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки си сътрудничат чрез мрежа от анализатори на авиационната безопасност.

Мрежата от анализатори на авиационната безопасност допринася за повишаването на авиационната безопасност в Съюза, по-специално като извършва анализи на безопасността, подпомагащи изпълнението на Европейската програма за авиационна безопасност и Европейския план за авиационна безопасност.

3.  Агенцията оказва подкрепа на дейностите на мрежата от анализатори на авиационната безопасност, като например предоставя помощ във връзка с подготовката и организацията на заседанията на мрежата.

4.  Агенцията включва информация относно резултата от анализа на данните, посочен в параграф 1, в ежегодния си доклад за безопасността по член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 15

Поверителност и подходящо използване на информацията

1.  Държавите членки и организациите, в съответствие с националното си право, както и Агенцията вземат необходимите мерки, за да гарантират подходяща степен на поверителност на сведенията за събития, получени от тях съгласно членове 4, 5 и 10.

Всяка държава членка, всяка организация, установена в държава членка, или Агенцията обработва личните данни само до степента, необходима за целите на настоящия регламент, и без да се засягат националните правни актове в изпълнение на Директива 95/46/ЕО.

2.  Без да се засягат свързаните със защитата на информацията относно безопасността разпоредби на членове 12, 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 996/2010, информацията, получена от докладите за събития, се използва само за целта, за която е била събирана.

Държавите членки, Агенцията и организациите не предоставят и не използват тази информация за събития за:

а) търсене на вина или отговорност; или

б) друга цел, различна от поддържането или повишаването на авиационната безопасност.

3.  При изпълнение на задълженията си по член 14 във връзка с информацията, съдържаща се в Европейския централен регистър, Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки:

а) осигуряват поверителността на информацията; и

б) ограничават използването на информацията до строго необходимото с цел изпълнение на своите задължения, свързани с безопасността, без да търсят вина или отговорност. Във връзка с това посочената информация се използва по-специално за управление на риска и за анализ на тенденциите в областта на безопасността, което може да доведе до препоръки относно безопасността или действия за отстраняване на действителни или потенциални пропуски по отношение на безопасността.

4.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи, посочени в член 6, параграф 3, и техните компетентни правораздавателни органи си сътрудничат чрез предварителни административни договорености. Тези предварителни административни договорености имат за цел осигуряването на подходящ баланс между необходимостта от добро правораздаване, от една страна, и от непрекъснато наличие на информация относно безопасността, от друга страна.

Член 16

Защита на източника на информация

1.  За целите на настоящия член „лични данни“ включва по-специално имената или адресите на физически лица.

2.  Всяка организация, установена в държава членка, гарантира, че всички лични данни се предоставят на разположение на служители на организацията, различни от лицата, определени в съответствие с член 6, параграф 1, само когато това е абсолютно наложително за разследването на събития с цел повишаване на авиационната безопасност.

Несъдържащата лични данни информация се разпространява в рамките на организацията, доколкото е целесъобразно.

3.  Всяка държава членка гарантира, че никакви лични данни не се регистрират в националната база данни, посочена в член 6, параграф 6. Такава несъдържаща лични данни информация се предоставя на разположение на всички съответни лица, например за да им се даде възможност да изпълняват своите задължения във връзка с повишаването на авиационната безопасност.

4.  Агенцията гарантира, че никакви лични данни не се регистрират в базата данни на Агенцията, посочена в член 6, параграф 8. Такава несъдържаща лични данни информация се предоставя на разположение на всички съответни страни, например за да им се даде възможност да изпълняват своите задължения във връзка с повишаването на авиационната безопасност.

5.  Държавите членки и Агенцията не са възпрепятствани да предприемат каквито и да било действия с цел поддържане или повишаване на авиационната безопасност.

6.  Без да се засяга действието на приложимото национално наказателно право, държавите членки трябва да се въздържат от образуване на производства по отношение на непредумишлени или неволни нарушения, които са станали известни само поради това, че са били докладвани съгласно членове 4 и 5.

Първа алинея не се прилага в случаите, посочени в параграф 10. Държавите членки могат да запазят или да приемат мерки за повишаване на защитата на докладващите или лицата, посочени в доклади за събития. По-специално държавите членки могат да прилагат това правило без изключенията, посочени в параграф 10.

7.  В случай че бъдат образувани дисциплинарни или административни производства съгласно националното право, информацията, която се съдържа в докладите за събитията, не се използва срещу:

а) докладващите; или

б) посочените в доклади за събития лица.

Първа алинея не се прилага в случаите, посочени в параграф 10.

Държавите членки могат да запазят или да приемат мерки за повишаване на защитата на докладващите или на лицата, посочени в доклади за събития. Държавите членки могат да разширят обхвата на тази защита, по-специално по отношение на гражданските производства.

8.  Държавите членки могат да приемат или да запазят законодателни разпоредби, гарантиращи степен на защита на докладващия или на лицата, посочени в доклади за събития, която да бъде по-висока от установената в настоящия регламент.

9.  Освен в случаите, в които се прилага параграф 10, работодателят на служителите и договорно наетият персонал, които докладват или са посочени във връзка със събития, съобщени съгласно членове 4 и 5, или организацията, на която се предоставят услугите, не предприемат действия с неблагоприятни за тези служители и персонал последици въз основа на предоставената от докладващия информация.

10.  Защитата по параграфи 6, 7 и 9 от настоящия член не се прилага в следните случаи:

а) умишлено нарушение; или

б) при наличие на явно, грубо и сериозно пренебрегване на очевиден риск и пълна липса на професионална отговорност за предприемане на мерки, очевидно необходими в съответните обстоятелства, които водят до предвидими вреди за лице или имущество или съществено намаляват нивото на авиационната безопасност.

11.  Всяка организация, установена в държава членка, след провеждането на консултации с представители на служителите си приема вътрешни правила, които описват как принципите на „културата на справедливост“, и по-специално принципът, посочен в параграф 9, се гарантират и прилагат в рамките на организацията.

Органът, определен съгласно параграф 12, може да поиска да прегледа вътрешните правила на организациите, установени в държавите членки, преди въвеждането на тези правила.

12.  Всяка държава членка определя орган, отговарящ за прилагането на параграфи 6, 9 и 11.

Служителите и договорно наетият персонал могат да докладват на този орган за предполагаеми нарушения на установените в настоящия член правила. Служителите и договорно наетият персонал не подлежат на санкции за докладването на тези предполагаеми нарушения. Служителите и договорно наетият персонал могат да уведомяват Комисията за подобни предполагаеми нарушения.

Когато е целесъобразно, определеният орган предоставя консултации на съответните органи на своята държава членка относно правните средства за защита или санкциите съгласно член 21.

13.  На 15 май 2019 г. и на всеки пет години след това всяка държава членка представя на Комисията доклад относно прилагането на настоящия член, и по-специално относно дейностите на органа, определен съгласно параграф 12. Този доклад не може да съдържа никакви лични данни.

Член 17

Актуализиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел:

a) да актуализира списъка със задължителните полета с данни в докладите за събития, посочени в приложение I, когато вследствие на натрупания опит от прилагането на настоящия регламент се наложат промени с цел повишаване на авиационната безопасност;

б) да актуализира формуляра за искане на информация от Европейския централен регистър, съдържащ се в приложение III, с оглед натрупания опит и новите обстоятелства;

в) да привежда приложенията в съответствие със софтуера Eccairs и таксономията ADREP, както и с правни актове, приети от Съюза, и с международни споразумения.

Агенцията и мрежата от анализатори на авиационната безопасност, посочена в член 14, параграф 2, предоставят на Комисията подходящо становище или становища с цел актуализиране на списъка на задължителните полета.

Член 18

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 6 и член 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6 и член 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 6 и член 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 20

Достъп до документи и защита на личните данни

1.  С изключение на членове 10 и 11, които установяват по-строги правила за достъп до данните и информацията, съдържащи се в Европейския централен регистър, настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат националните правни актове, приети в изпълнение на Директива 95/46/ЕО и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 21

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими за нарушение на настоящия регламент. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки съобщават на Комисията тези разпоредби и всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 22

Изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010

Член 19 от Регламент (ЕС) № 996/2010 се заличава.

Посоченият член продължава обаче да се прилага до началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 24, параграф 3.

Член 23

Отмяна

Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 и Регламент (ЕО) № 1330/2007 се отменят. Те продължават да се прилагат до началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 24, параграф 3.

Член 24

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  До 16 ноември 2020 г. Комисията публикува доклад за оценка на изпълнението на настоящия регламент и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад обхваща по-специално приноса на настоящия регламент за намаляването на броя на произшествията с въздухоплавателни средства и свързаните с тях смъртни случаи. Когато е целесъобразно и въз основа на този доклад, Комисията прави предложения за изменение на настоящия регламент.

3.  Настоящият регламент започва да се прилага от 15 ноември 2015 г. и не по-рано от влизането в сила на мерките за изпълнение, посочени в член 4, параграф 5. Член 7, параграф 2 се прилага от влизането в сила на делегираните актове и актовете за изпълнение, с които се определя и установява общоевропейската схема за класификация на риска, посочена в член 7, параграфи 6 и 7.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПРИЛОЖИМИ ЗА СХЕМИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ДОБРОВОЛНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪБИТИЯ

Бележка:  Полетата с данни трябва да се попълнят с исканата информация. Когато компетентните органи на държавите членки или Агенцията нямат възможност да впишат тази информация, защото тя не е била предоставена от организацията или от докладващия, в полето може да се впише „неизвестно“. Въпреки това, за да се гарантира предаването на подходящата информация, следва във възможно най-голяма степен да се избягва използването на „неизвестно“ и при възможност докладът следва да се допълни с информацията на по-късен етап.

1.   ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА С ДАННИ

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази данни доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Заглавие

 Заглавие

2) Регистрационна информация

 Отговорна организация

 Номер на преписката

 Статус на събитието

3) Време

 Дата по координирано универсално време (UTC)

4) Място

 Държава/област на настъпване на събитието

 Местоположение на събитието

5) Класификация

 Клас на събитието

 Категория на събитието

6) Описание

 Език на описанието

 Описание

7) Събития

 Вид на събитието

8) Класифициране на риска

2.   СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА С ДАННИ

2.1.    Полета с данни за въздухоплавателното средство

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази данни доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Идентификационни данни за въздухоплавателното средство

 Държава на регистрация

 Марка/модел/серия

 Сериен номер на въздухоплавателното средство

 Регистрация на въздухоплавателното средство

 Позивни

2) Експлоатация на въздухоплавателното средство

 Оператор

 Вид дейност

3) Описание на въздухоплавателното средство

 Категория на въздухоплавателното средство

 Вид на задвижването

 Категория според масата

4) История на полета

 Последна точка на отпътуване

 Планирано местоназначение

 Фаза на полета

5) Метеорологични условия

 Приложимост на данните за метеорологичните условия

2.2.    Полета с данни за аеронавигационното обслужване

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази данни доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Връзка с управлението на въздушното движение (УВД)

 Принос на УВД

 Нарушено обслужване (въздействие върху обслужването, предоставено от УВД)

2) Наименование на отдела на обслужването на въздушното движение (ОВД)

2.2.1    Полета с данни за нарушение на сепарационните минимуми/загуба на сепарация и нарушаване на въздушното пространство

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази данни доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Въздушно пространство

 Вид на въздушното пространство

 Клас на въздушното пространство

 Наименование на FIR/UIR

2.3.    Полета с данни за летището

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Индикатор за местоположение (индикатор за местоположение на летището по ИКАО)

2) Местоположение на летището

2.4.    Полета с данни относно повреда на въздухоплавателното средство или нараняване на лице

Когато въвеждат в съответните си бази данни информация за задължително докладвано събитие и доколкото е възможно — за доброволно докладвано събитие, организациите, държавите членки и Агенцията гарантират, че регистрираните в техните бази данни доклади за събития съдържат най-малко следната информация:

1) Степен на сериозност

 Най-сериозна вреда

 Степен на нараняване

2) Нараняване на лица

 Брой наранени лица на земята (смъртоносно, сериозно, леко)

 Брой наранени лица във въздухоплавателното средство (смъртоносно, сериозно, леко)
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

а) Списък на заинтересованите страни, които могат да получават информация въз основа на отделно решение за всеки конкретен случай в съответствие с член 11, параграф 4 или въз основа на решение от общ характер съгласно член 11, параграф 6:

1. Производители: проектанти и производители на въздухоплавателни средства, двигатели, витла и самолетни части и принадлежности и съответните им асоциации; проектанти и производители на системи за управление на въздушното движение (УВД) и съставни части на тези системи; проектанти и производители на системи и съставни части за аеронавигационно обслужване (АНО); проектанти и производители на системи и оборудване, използвано в стерилната зона на летището

2. Поддръжка: организации, занимаващи се с поддръжката или основния ремонт на въздухоплавателни средства, двигатели, витла и самолетни части и принадлежности; с монтажа, модификацията, поддръжката, ремонта, основния ремонт, предполетната проверка или инспектирането на аеронавигационните съоръжения; или с поддръжката или основния ремонт на системите, съставните части и оборудването в стерилната зона на летището

3. Оператори: въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства, асоциации на въздушни превозвачи и оператори; летищни оператори и асоциации на летищни оператори

4. Доставчици на аеронавигационни услуги и доставчици на специфични функции за управление на въздушното движение

5. Доставчици на летищни услуги: организации, занимаващи се с наземното обработване на въздухоплавателните средства, включително зареждане с гориво, подготовка на сборна товарителница, товарене, отстраняване на заледяванията и влекачни работи на летището, както и спасителни и противопожарни или други аварийни служби

6. Организации за авиационно обучение

7. Организации на трети държави: правителствени въздухоплавателни органи и органи за разследване на инциденти от трети държави.

8. Международни въздухоплавателни организации

9. Научни изследвания: държавни или частни научноизследователски лаборатории, центрове или организации; или университети, участващи в изследвания и проучвания за авиационна безопасност

б) Списък на заинтересованите страни, които могат да получават информация въз основа на отделно решение за всеки конкретен случай съгласно член 11, параграфи 4 и 5:

1. Пилоти (индивидуално за всеки случай)

2. Ръководители полети (индивидуално за всеки случай) и други членове на персонала от управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, изпълняващ задачи във връзка с безопасността

3. Инженери/техници/персонал по поддръжка на електронните системи за безопасност на въздушното движение/управители на полетите (или на летищата) (индивидуално за всеки случай)

4. Професионални представителни органи на персонала, изпълняващ задачи във връзка с безопасността
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР

1. Име:

Функция/длъжност:

Дружество:

Адрес:

Тел.:

Електронна поща:

Дата:

Вид на дейността:

Категория заявители, в която попадате (вж. приложение II към Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване ( 3 )):

2. Искана информация (бъдете възможно най-конкретни, като посочите съответната дата/период, които Ви интересуват):

3. Основание за искането:

4. Обяснете целта, за която ще бъде използвана информацията:

5. Дата, до която най-късно се изисква информацията:

6. Попълненият формуляр следва да бъде изпратен по електронна поща до: (звено за контакт)

7. Достъп до информация

От звеното за контакт не се изисква да предоставя каквато и да било поискана информация. То може да предостави информацията само ако е убедено, че искането е в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014. Заявителят се задължава той и неговата организация да ограничат използването на информацията до целта, посочена от него в точка 4. Припомня се също така, че информацията, предоставена въз основа на това искане, се предоставя само за целите на авиационната безопасност, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 376/2014, а не за други цели, по-специално за търсене на вина или отговорност или за търговски цели.

На заявителя не се разрешава да разкрива предоставената информация на когото и да било без писменото съгласие на звеното за контакт.

Неспазването на тези условия може да доведе до отказ да бъде предоставен достъп до друга информация, съхранявана в Европейския централен регистър, както и до налагането на санкции, когато е приложимо.

8. Дата, място и подпис:( 1 ) Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

( 3 ) ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18.

Top