EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20180915

Consolidated text: Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2018-09-15

02014D0145 — BG — 15.09.2018 — 017.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ 2014/145/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

(ОВ L 078, 17.3.2014 г., стp. 16)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/151/ОВППС НА СЪВЕТА от 21 март 2014 година

  L 86

30

21.3.2014

 M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/238/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 април 2014 година

  L 126

55

29.4.2014

►M3

РЕШЕНИЕ 2014/265/ОВППС НА СЪВЕТА от 12 май 2014 година

  L 137

9

12.5.2014

 M4

РЕШЕНИЕ 2014/308/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 май 2014 година

  L 160

33

29.5.2014

 M5

РЕШЕНИЕ 2014/455/ОВППС НА СЪВЕТА от 11 юли 2014 година

  L 205

22

12.7.2014

 M6

РЕШЕНИЕ 2014/475/ОВППС НА СЪВЕТА от 18 юли 2014 година

  L 214

28

19.7.2014

 M7

РЕШЕНИЕ 2014/499/ОВППС НА СЪВЕТА от 25 юли 2014 година

  L 221

15

25.7.2014

 M8

РЕШЕНИЕ 2014/508/ОВППС НА СЪВЕТА от 30 юли 2014 година

  L 226

23

30.7.2014

►M9

РЕШЕНИЕ 2014/658/ОВППС НА СЪВЕТА от 8 септември 2014 година

  L 271

47

12.9.2014

 M10

РЕШЕНИЕ 2014/801/ОВППС НА СЪВЕТА от 17 ноември 2014 година

  L 331

26

18.11.2014

►M11

РЕШЕНИЕ 2014/855/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 ноември 2014 година

  L 344

22

29.11.2014

 M12

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/241 НА СЪВЕТА от 9 февруари 2015 година

  L 40

14

16.2.2015

►M13

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/432 НА СЪВЕТА от 13 март 2015 година

  L 70

47

14.3.2015

►M14

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1524 НА СЪВЕТА от 14 септември 2015 година

  L 239

157

15.9.2015

►M15

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/359 НА СЪВЕТА от 10 март 2016 година

  L 67

37

12.3.2016

►M16

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/1671 НА СЪВЕТА от 15 септември 2016 година

  L 249

39

16.9.2016

 M17

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/1961 НА СЪВЕТА от 8 ноември 2016 година

  L 301

15

9.11.2016

►M18

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/445 НА СЪВЕТА от 13 март 2017 година

  L 67

88

14.3.2017

►M19

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1386 НА СЪВЕТА от 25 юли 2017 година

  L 194

63

26.7.2017

►M20

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1418 НА СЪВЕТА от 4 август 2017 година

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1561 НА СЪВЕТА от 14 септември 2017 година

  L 237

72

15.9.2017

►M22

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2163 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2017 година

  L 304

51

21.11.2017

►M23

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/392 НА СЪВЕТА от 12 март 2018 година

  L 69

48

13.3.2018

►M24

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/706 НА СЪВЕТА от 14 май 2018 година

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1085 НА СЪВЕТА от 30 юли 2018 година

  L 194

147

31.7.2018

►M26

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1237 НА СЪВЕТА от 12 септември 2018 година

  L 231

27

14.9.2018


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 066, 11.3.2015, стp.  21 (2014/265/ОВППС)

 C2

Поправка, ОВ L 066, 11.3.2015, стp.  22 (2014/499/ОВППС)

 C3

Поправка, ОВ L 199, 29.7.2015, стp.  46 (2014/151/ОВППС)

 C4

Поправка, ОВ L 280, 24.10.2015, стp.  39 (2015/1524)

 C5

Поправка, ОВ L 253, 30.9.2017, стp.  40 (2017/1561)

►C6

Поправка, ОВ L 152, 15.6.2018, стp.  60 (2018/706)
▼B

РЕШЕНИЕ 2014/145/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на УкрайнаЧлен 1

▼M9

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а) физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или осъществяват действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна, или възпрепятстващи работата на международните организации в Украйна, както и на свързани с тях физически лица;

б) физически лица, които активно осигуряват материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна, или които извличат ползи от тези вземащи решения лица, или

в) физически лица, които извършват трансакции със сепаратистките групи в района на Донбас в Украйна,

изброени в приложението.

▼B

2.  Параграф 1 не задължава никоя държава членка да отказва на своите граждани влизане на територията си.

3.  Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, когато дадена държава членка е обвързана със задължение по международното право, а именно:

а) в качеството на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б) в качеството на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейната егида;

в) съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (град-държава Ватикан) и Италия.

4.  Параграф 3 се приема за приложим и в случаите, когато дадена държава членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.  Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предоставя освобождаване в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.  Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи и в срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е Съюзът или държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, пряко насърчаващ политическите цели на ограничителните мерки, включително подкрепа за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

7.  Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, уведомява писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко от членовете на Съвета не направят възражение в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или няколко от членовете на Съвета направят възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

8.  Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6 и 7 държава членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицето, за които се отнася.

Член 2

▼M9

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от:

а) физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или осъществяват действия или политики, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна, или възпрепятстващи работата на международните организации в Украйна, както и от свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи;

б) юридически лица, образувания или органи, които подкрепят материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

в) юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, чиято собственост е била прехвърлена в нарушение на украинското право, или юридически лица, образувания или органи, които са извлекли ползи от такова прехвърляне;

г) физически или юридически лица, образувания или органи, които активно осигуряват материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна, или които извличат ползи от тези вземащи решения лица; или

д) физически или юридически лица, които извършват трансакции със сепаратистките групи в района на Донбас в Украйна,

изброени в приложението.

▼B

2.  Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в приложението.

3.  Компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на разумни по размер професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане или управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено по настоящия параграф.

4.  Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която лицето образуванието или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на правни претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива правни претенции;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложението; и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всички разрешения, дадени по настоящия параграф.

5.  Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това физическо или юридическо лице, образувание или орган в списъка в приложението, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1.

6.  Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други приходи по тези сметки;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да са предмет на мерките, предвидени в параграф 1.

▼M21

7.  Чрез дерогация от параграф 2 държава членка може да разреши плащане в полза на „Кримски морски пристанища“ за услуги, предоставени на пристанищата на Керченското риболовно пристанище, търговското пристанище на Ялта и търговското пристанище на Евпатория, и за услуги, предоставени от „Госхидрография“ и от подразделенията на пристанищния терминал на „Кримски морски пристанища“.

▼B

Член 3

▼M3

1.  Съветът, по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, взема с единодушие решение за съставянето и изменението на списъка в приложението.

▼B

2.  Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице образувание или орган да представи възражения.

3.  Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението по параграф 1 и уведомява съответното лице образувание или орган за това.

Член 4

1.  В приложението се съдържат основанията за включването в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1.

2.  В приложението се съдържа и необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, когато тази информация е налична. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 5

За да се постигне максимален ефект от мерките, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M26

Настоящото решение се прилага до 15 март 2019 г.

▼B

Настоящото решение подлежи на постоянен преглед. Действието му се удължава или самото решение се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

▼C1

Лица

▼B 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

▼M21

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV (Сергей Валериевич АКСЬОНОВ),

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Дата на раждане: 26.11.1972 г.

Място на раждане: Beltsy (Bălți), понастоящем Република Молдова

Аксьонов е избран за „министър-председател на Крим“ в кримската Върховна рада на 27 февруари 2014 г. в присъствието на проруски въоръжени лица. На 1 март 2014 г. неговото „избиране“ е обявено за противоконституционно от изпълняващия длъжността президент на Украйна Александър Турчинов. Аксьонов лобира активно за „референдума“ от 16 март 2014 г. и е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г. На 9 април 2014 г. той е назначен от президента Путин за изпълняващ длъжността „държавен глава“ на т.нар. „Република Крим“. На 9 октомври 2014 г. официално е „избран“ за „държавен глава“ на т.нар. „Република Крим“. Аксьонов впоследствие издава постановление за комбиниране на службата на „държавния глава“ с тази на „министър-председателя“.

Член на Държавния съвет на Русия. От януари 2017 г. е член на Върховния съвет на партия „Единна Русия“.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — първа степен.

17.3.2014 г.

▼M18

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир АндрIйович КОНСТАНТIНОВ)

Дата на раждане: 19.11.1956 г.

Място на раждане: Владимировка, (Vladimirovka, изв. още като Vladimirovca), Слободзейски район, Молдовска ССР (понастоящем Република Молдова) или Богомол, Молдовска ССР

Като председател на Върховния съвет на Автономната република Крим Константинов изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ срещу териториалната цялост на Украйна и призовава избирателите да гласуват в полза на независимостта на Крим на „референдума“ от 16 март 2014 г. Той е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г.

От 17 март 2014 г. е „председател“ на „Държавния съвет“ на т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

▼M23

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР (РСФСР)

Като бивш заместник министър-председател на Крим Темиргалиев изиграва значима роля за решенията, взети от „Върховния съвет“ относно „референдума“ от 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Той лобира активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

На 11 юни 2014 г. подава оставка от длъжността си на „първи заместник министър-председател“ на т.нар. „Република Крим“. Понастоящем генерален директор на дружеството, управляващо Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

17.3.2014 г.

▼M26

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Място на раждане: Харков, Украинска ССР

Березовский е назначен за командващ военноморския флот на Украйна на 1 март 2014 г., но след това полага клетва пред въоръжените сили на Крим, с което нарушава предишната си клетва.

До октомври 2015 г. е заместник-командващ Черноморския флот на Руската федерация.

От 2015 г. насам се обучава във военната академия на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация.

17.3.2014 г.

▼M21

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (ОлексIй Михайлович ЧАЛИЙ)

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Място на раждане: Москва или Севастопол

Чалий става „народен кмет на Севастопол“ по искане на обществеността на 23 февруари 2014 г. и приема този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г. Той е един от подписалите „договора за присъединяването на Крим към Руската федерация“ на 18 март 2014 г. Изпълнява длъжността „губернатор“ на Севастопол от 1 до 14 април 2014 г. и е бивш „избран“ председател на „Законодателното събрание“ на град Севастопол. Член на „Законодателното събрание“ на град Севастопол.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — първа степен.

17.3.2014 г.

▼M23

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Дата на раждане: 18.1.1970 г. или 29.3.1965 г.

Място на раждане: Артемовск (Artemivsk) (през 2016 г. се връща предишното наименование Bakhmut/Бахмут), Донецка област,Украйна

На 3 март 2014 г. Зима е назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (КСС) от „министър-председателя“ Аксьонов и приема назначението си. Той е предоставял информация от значение, включително база данни, на руските разузнавателни служби (ФСБ). Тази информация включва данни за активисти на Евромайдан и защитници на правата на човека в Крим. Той изиграва значима роля, за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г. бивши офицери на КСС в Крим обявяват създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

▼M15 —————

▼M18

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(СергIй Павлович ЦЕКОВ)

Дата на раждане: 28.9.1953 г. или 28.8.1953 г.

Място на раждане: Симферопол

Като заместник-председател на Върховната рада на Крим Цеков слага начало заедно със Сергей Аксьонов незаконното сваляне на правителството на Автономната република Крим. Той привлича към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Публично признава, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Един от първите кримски лидери, които публично поискаха присъединяването на Крим към Русия.

Член на Съвета на федерацията на Руската федерация от т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

▼M23

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Дата на раждане: 5.1.1958 г.

Място на раждане: Абакан, Хакасия

Бивш председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

През юли 2017 г. подава оставка като председател на Комисията за сигурност и отбрана. Продължава да бъде член на Съвета и членува в Комисията за вътрешно регулиране и парламентарни въпроси.

На 10 октомври 2017 г. с Указ N 372-SF Озеров е включен във временната комисия на Съвета на федерацията за защита на държавния суверенитет и предотвратяване на намеса във вътрешните работи на Руската федерация.

17.3.2014 г.

▼M16

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Дата на раждане: 29.9.1952 г.

Първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Джабаров, от името на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

▼M26

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Дата на раждане: 9.11.1972 г.

Място на раждане: Свердловск

Председател на Комисията по конституционно право и държавно изграждане към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Клишас публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна. В публични изказвания Клишас се опитва да обоснове руска военна намеса в Украйна с твърдението, че „украинският президент подкрепя молбата на кримските власти към президента на Руската федерация да предостави всеобхватна помощ в защита на гражданите на Крим“.

17.3.2014 г.

▼M16

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Дата на раждане: 28.9.1929 г.

Място на раждане: Дулеевка, Донецка област, Украинска ССР

Член на Комисията по федерални въпроси, регионална политика и въпросите на Севера към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Рижков, публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Дата на раждане: 4.10.1958 г.

Място на раждане: Лопатино, Сергашийска област, РСФСР

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Бушмин публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

▼M26

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Дата на раждане: 3.4.1957 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Северна Осетия

Бивш член на Комисията по международни отношения към Съвета на федерацията на Руската федерация. Задълженията му като член на Съвета на Руската федерация приключват през септември 2017 г.

От септември 2017 г. е първи заместник-председател на парламента на Северна Осетия.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепя в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

▼M21 —————

▼M16

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Дата на раждане: 14.2.1953 г.

Място на раждане: Пушкин, Ленинградска област

Член на Съвета на Държавната Дума; водач на групата „Справедлива Русия“ в Думата на Руската федерация.

Вносител на законопроекта, даващ право на Руската федерация да приеме в състава си, под претекст за защита на руски граждани, територии на друга държава без съгласието на тази държава или без международен договор.

17.3.2014 г.

▼M26

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Дата на раждане: 30.7.1970 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Бивш заместник-председател на Държавната дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглавява демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

Бивш заместник-председател и настоящ член на Комисията по международни въпроси към Държавната дума на Руската федерация.

17.3.2014 г.

▼M18

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Дата на раждане: 4.1.1968 г.

Място на раждане: Москва

Бивш председател на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД) към Държавната дума на Руската федерация (член на политическата партия ЛДПР).

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим.

Понастоящем председател на Комисията по международни въпроси към Държавната дума на Руската федерация.

17.3.2014 г.

▼M16

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович Витко)

Дата на раждане: 13.9.1961 г.

Място на раждане: Витебск (Белоруска ССР)

Командващ Черноморския флот, адмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

17.3.2014 г.

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Дата на раждане: 2.7.1958 г.

Място на раждане: Сива, Пермска област, СССР

Бивш командващ руския Западен военен окръг, части от който са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. От ноември 2015 г. е началник на съвместния щаб на Организацията на Договора за колективна сигурност (CSTO).

17.3.2014 г.

▼M21

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)

Дата на раждане: 22.3.1958 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Автономна ССР Северна Осетия

Бивш командващ руския Южен военен окръг („ЮВО“), части от който са разположени в Крим; Черноморският флот е под командването на Галкин; голяма част от придвижването на въоръжени сили в Крим се осъществява от ЮВО.

Части от Южния военен окръг са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна, той подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. Освен това Черноморският флот е под контрола на този военен окръг.

Понастоящем работи в централния апарат на руското Министерство на отбраната. Помощник на министъра на отбраната от 19 януари 2017 г.

17.3.2014 г.

▼M26

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Дата на раждане: 21.12.1963 г.

Място на раждане: Москва

Заместник министър-председател на Руската федерация. Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

▼M16

23.

Yurievich Sergey GLAZYEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Дата на раждане: 1.1.1961 г.

Място на раждане: Запорожие, Украинска ССР

Съветник на президента на Руската федерация. Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (моминско име TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (моминско име Тютина)

Дата на раждане: 7.4.1949 г.

Място на раждане: Шепетовка, Хмелницка (Хмелницко-Подолска) област, Украинска ССР

Председател на Съвета на федерацията. На 1 март 2014 г. публично е подкрепила в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

▼M18

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Дата на раждане: 27.10.1954 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Бивш председател на Държавната дума. Публично е подкрепял разполагането на руски сили в Украйна. Публично е подкрепял договора за обединяването на Крим с Русия и свързания с това федерален конституционен закон.

Понастоящем директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация от октомври 2016 г. Постоянен член и секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

21.3.2014 г.

▼M14

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Дата на раждане: 26.4.1954 г.

Място на раждане: Москва

Назначен с президентски указ на 9 декември 2013 г. за ръководител на държавната новинарска агенция на Руската федерация „Россия сегодня“.

Централен участник в правителствената пропаганда в подкрепа на разполагането на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

▼M18

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Дата на раждане: 27.3.1963 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

Понастоящем вицеадмирал, изпълняващ длъжността командващ Балтийския флот на Русия.

21.3.2014 г.

▼M26

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Дата на раждане: 1.9.1956 г.

Място на раждане: Запорожие (Украинска ССР)

Бивш заместник-командващ Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

На 26 септември 2017 г. с указ на президента на Руската федерация е освободен от този пост и от военна служба.

От септември 2017 г. е член на Съвета на федерацията на Руската федерация, представляващ анексирания град Севастопол.

21.3.2014 г.

▼M16

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Дата на раждане: 21.9.1964 г.

Място на раждане: Солнцево, Липецка област

Помощник на президента на Руската федерация. Организатор на процеса в Крим, при който местни общности в Крим са били мобилизирани за подривна дейност срещу украинските власти в Крим.

21.3.2014 г.

▼M26

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Дата на раждане: 10.10.1955 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Председател на Избирателната комисия на Крим. Отговорен за провеждането на „референдума“ в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

В качеството си на председател на Избирателната комисия на Крим той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.3.2014 г.

▼M23

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Дата на раждане: 21.8.1946 г.

Място на раждане: Шмаковка, Приморска област

Бивш председател на избирателната комисия в Севастопол (до 26 май 2017 г.). Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

▼M26

32.

Генерал-лейтенант Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Дата на раждане: 5.12.1959 г.

Място на раждане: Ош, Киргизка ССР

Бивш командващ de facto руските войски, разположени на място в незаконно анексирания Крим (които Русия продължава официално да нарича „местни части за самоотбрана“). Бивш заместник-командир на Южния военен окръг. Понастоящем той е началник на отдел „Публична администрация и национална сигурност“ към военната академия на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация.

21.3.2014 г.

▼M23

33.

Elena Borisovna MIZULINA (моминско име DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна Мизулина (моминско име ДМИТРИЕВА)

Дата на раждане: 9.12.1954 г.

Място на раждане: Буй, Костромска област

Бивш депутат в Държавната дума. Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на техните централни власти.

От септември 2015 г. е член на Съвета на федерацията от Омски регион. Понастоящем заместник-председател на комисията на Съвета на федерацията за конституционно законодателство и държавно изграждане.

21.3.2014 г.

▼M16

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Дата на раждане: 7.11.1958 г.

Място на раждане: Бандурово, Кировградска област, Украинска ССР

Заместник министър-председател. Отговорен за надзора върху интеграцията на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

▼M18

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Дата на раждане: 15.9.1949 г.

Място на раждане: Москва

Бивш пълномощен представител на президента на Руската федерация в т.нар. „Кримска федерална област“, непостоянен член на Съвета за сигурност на Русия. Отговорен за упражняването на конституционните правомощия на руския държавен глава на територията на анексираната Автономна република Крим.

Понастоящем пълномощен представител на президента на Руската федерация във федерална област Северен Кавказ.

29.4.2014 г.

▼M15

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Дата на раждане: 27.10.1965 г.

Място на раждане: Ленинград

Бивш министър на кримските въпроси. Отговорен за интеграцията на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

Понастоящем заместник-ръководител на руската правителствена администрация, отговаря за организацията на работата на правителствената комисия за социално-икономическото развитие на т.нар. „Република Крим“.

29.4.2014 г.

▼M18

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Дата на раждане: 22.8.1960 г.

Място на раждане: Алахир, автономна ССР Северна Осетия, РСФСР

Бивш губернатор на анексирания украински град Севастопол.

Понастоящем пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирската федерална област. Член на Съвета за сигурност на Руската федерация.

29.4.2014 г.

▼M16

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Дата на раждане: 7.5.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Съвета на Руската федерация от анексираната Автономна република Крим.

29.4.2014 г.

▼M13 —————

▼M16

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Дата на раждане: 21.12.1961 г.

Място на раждане: Таштагол, СССР

Заместник-председател на Държавната Дума, „Обединена Русия“. Отговорен за внасянето на законодателство с цел интегриране на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

▼M15 —————

▼M16

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Дата на раждане: 8.9.1955 г.

Място на раждане: Казан

Началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, първи заместник-министър на отбраната на Руската федерация, армейски генерал. Отговорен за мащабното разполагане на руски войски по границата с Украйна и за отсъствието на деескалация на положението.

29.4.2014 г.

▼M18

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(известен още като Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Дата на раждане: 6.7.1993 г.

Място на раждане: Прага, Чешката република

Активен член на „Луганската гвардия“. Участвал в завземането на сградата на луганското регионално подразделение на Службата за сигурност.

Продължава да бъде действащ военен боец към Луганската народна република.

29.4.2014 г.

▼M21 —————

▼M21

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Дата на раждане: 26.1.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Активен участник и организатор на сепаратистки действия, координатор на действията на „руските туристи“ в Донецк. Съосновател на „Гражданска инициатива в Донбас за Евразийския съюз“. Бивш „първи заместник-председател на Съвета на министрите“. До 4 септември 2015 г. е „председател“ на „Народния съвет на Донецката народна република“.

От февруари 2017 г. е лишен от мандата си на член на „Народния съвет на Донецката народна република“ по решение на т.нар. „Народен съвет“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

29.4.2014 г.

▼M15

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Дата на раждане: 9.5.1981 г. или 9.5.1982 г.

Място на раждане: Makiikva (Донецка област)

Един от ръководителите на „Донецката народна република“. Участвал в завземането и окупацията на регионалната администрация. Активен говорител на сепаратистите. До 4 септември 2015 г. т.нар. „заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“. От 4 септември 2015 г. е „председател“ на „Народния съвет на Донецката народна република“.

29.4.2014 г.

▼M26

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Дата на раждане: 1.5.1983 г.

Място на раждане: Харцизк, Донецка област

Един от ръководителите на идеологически радикалната организация „Народна милиция на Донбас“. Участвал активно в завземането на редица държавни сгради в Донецка област.

Член на „Народния съвет на Донецката народна република“, бивш председател и настоящ член на „Комитета на Народния съвет относно информационната политика и информационните технологии“.

29.4.2014 г.

▼M18

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(известен още като Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Дата на раждане: 17.12.1970 г.

Място на раждане: Москва

Идентифициран като служител на Главна дирекция „Разузнаване“ на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ). Участвал в инциденти в Славянск. Ръководител на общественото движение „Новорусия“. Бивш „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“.

На 4 ноември 2016 г. в Москва организира „руски марш“ за руските националисти, които подкрепят сепаратистите в Източна Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистки дейности в Източна Украйна. Един от организаторите на „руския марш“ през ноември 2016 г.

29.4.2014 г.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Дата на раждане: 4.2.1964 г.

Място на раждане: Алексеевка, Саратовска област

Бивш първи заместник-ръководител на президентската администрация на Русия. Отговорен за надзора върху политическата интеграция на анексираната украинска област Крим в Руската федерация.

Понастоящем председател на Държавната дума на Руската федерация от 5 октомври 2016 г.

12.5.2014 г.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Дата на раждане: 15.2.1957 г.

Място на раждане: Барнаул

Бивш командващ руските десантни войски, генерал-полковник. На високата си длъжност носи отговорност за разполагането на руски десантни сили в Крим.

Понастоящем председател на Комисията по отбрана към Държавната дума на Руската федерация.

12.5.2014 г.

▼M23

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово, Вологодска област, СССР

Бивш член на Държавната дума и бивш председател на Комисията по конституционно право на Държавната дума. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство относно анексирането на Крим и Севастопол към Руската федерация.

Член на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

12.5.2014 г.

▼M18

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Дата на раждане: 30.1.1971 г.

Място на раждане: село Скворцово, Симферополска област, Крим

Бивш ръководител на бюрото Федералната служба по миграция за Крим. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Крим.

12.5.2014 г.

▼M23

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Дата на раждане: 30.12.1965 г. или 19.12.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим или Запорожие

Бивш ръководител на бюрото на Федералната миграционна служба за Севастопол. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Севастопол.

От октомври 2016 г. ръководи администрацията на „Законодателното събрание“ на Севастопол.

12.5.2014 г.

▼M16

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Дата на раждане: 2.5.1965 г.

Място на раждане: Славянск (Донецка област)

Бивш самопровъзгласил се „народен кмет“ на Славянск (до 10 юни 2014 г.). Пономарьов призовава Владимир Путин да изпрати руски войски, които да защитят града, и по-късно иска от него доставка на оръжие. Хората на Пономарьов са свързани с отвличания (те отвличат активистката Ирма Крат и репортера на Vice News Симон Островски, които по-късно са освободени; задържат военни наблюдатели по Виенския документ на ОССЕ). Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.5.2014 г.

▼M18

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (известен още като Бес (дявол)

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Дата на раждане: 30.12.1965 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Един от ръководителите на самопровъзгласилата се милиция в Горловка. Безлер е поел контрол върху Службата за сигурност на Украйна в сградата на Донецка област и впоследствие е завзел областното управление на Министерството на вътрешните работи в град Горловка. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, под чието командване според данни на Украинската служба за сигурност е участвал в убийството на народния представител в Общинския съвет на Горловка Володимир Рибак.

12.5.2014 г.

▼M26

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Дата на раждане: 25.7.1980 г.

Място на раждане: Макиивка (Донецка област)

Един от бившите ръководители на въоръжените сили на провъзгласилата се „Донецка народна република“. Според Пушилин, един от ръководителите на „Донецката народна република“, целта на силите е „защита на народа на Донецката народна република и на териториалната цялост на републиката“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.5.2014 г.

▼M18

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег АнатолIйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Дата на раждане: 2.6.1970 г.

Място на раждане: Днепропетровск

Бивш член на Върховната рада и като такъв публично призовава за създаването на т.нар. „Новорусийска федерална република“, включваща югоизточните области на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Бивш „председател“ на т.нар. „Парламент на Съюза на народните републики“ („Парламент на Новорусия“).

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.5.2014 г.

▼M21

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман ВIкторович ЛЯГIН)

Дата на раждане: 30.5.1980 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Донецката народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума на 11 май 2014 г. за самоопределение на „Донецката народна република“. Бивш „министър на труда и социалната политика“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.5.2014 г.

▼M23

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Дата на раждане: 12.1.1981 г.

Бивш ръководител на Централната избирателна комисия на „Луганската народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума от 11 май 2014 г. за самоопределение на „Луганската народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.5.2014 г.

▼M26

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Място на раждане: Михайловка, Ворошиловградска област, Украинска ССР или Евпатория, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш прокурор на т.нар. „Република Крим“. Активно работи за анексирането на Крим от Русия.

Понастоящем заместник-председател на Комисията по сигурност и борба с корупцията към Държавната дума на Руската федерация.

12.5.2014 г.

▼M21

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Дата на раждане: 9.2.

Място на раждане: Севастопол, Крим

Прокурор на Севастопол. Активно работи по анексирането на Севастопол от Русия.

12.5.2014 г.

▼M18

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Дата на раждане: 25.7.1972 г.

Място на раждане: Москва

Бивш т.нар. „министър-председател на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“ (напр. на 8 юли 2014 г. заявява: „нашите военни сили провеждат специална операция, насочена срещу украинските „фашисти“)“, подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики; ръководи „Съюз на доброволците от Донбас“.

Участва активно в набирането и обучението на „доброволци“, изпращани да се бият в Донбас.

12.7.2014 г.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Дата на раждане: 18.12.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на сигурността на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките дейности по отношение на сигурността на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

▼M16

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY,

(Александр Аркадьевич Калюсский)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

Олександр АркадIйович Калюський

Дата на раждане: 9.10.1975 г.

Бивш т.нар. „де факто заместник министър-председател по социалните въпроси на Донецката народна република“. Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

12.7.2014 г.

▼M18

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiТалiйович ХРЯКОВ)

Дата на раждане: 6.11.1958 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на информацията и средствата за масова комуникация“ на „Донецката народна република“. Понастоящем член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“. Отговорен за сепаратистките пропагандни дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия в Източна Украйна.

12.7.2014 г.

▼M23

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва дейности в подкрепа на сепаратистките структури на Луганската народна република.

12.7.2014 г.

▼M18

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Дата на раждане: 25.11.1971 г.

Място на раждане: Шаргун, Узбекистан

Бивш т.нар. „заместник министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“ (преди това — т.нар. „министър-председател на Луганската народна република“ и бивш говорител на „Югоизточната армия“).

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Отговорен за изявлението на Югоизточната армия, че украинските президентски избори не могат да се проведат в Луганската народна република поради „новия“ статут на областта.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

▼M21

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (ОлексIй В'ячеславович КАРЯКIН)

Дата на раждане: 7.4.1980 г. или 7.4.1979 г.

Място на раждане: Стаханов (Луганска област)

До 25 март 2016 г. т.нар. „председател на Върховния съвет на Луганската народна република“. Бивш член на т.нар. „Народен съвет на Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на „Върховния съвет“, отговорен за отправеното искане към Руската федерация да признае независимостта на „Луганската народна република“.

Подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

▼M14

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Дата на раждане: 13.8.1954 г.

Място на раждане: Перевалск (Луганска област)

Бивш т.нар. „министър на вътрешните работа на Луганската народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

▼M23

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Дата на раждане: 24.6.1964 г. или 25.6.1964 г., или 26.6.1964 г.

Място на раждане: Луганск (или може би Келменци, Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и бивш т.нар. „държавен глава“ на „Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Продължава да извършва „правителствени“ действия на т.нар. „правителство на Луганската народна република“ като специален пратеник на т.нар. „Луганска народна република“ относно изпълнението на споразуменията от Минск.

12.7.2014 г.

▼M26

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Дата на раждане: 20.6.1956 г или 6.10.1956 г.

Място на раждане: Дзержинск, Донецка област

Командващ Казашките сили.

Командващ сепаратистите в Източна Украйна, които водят бойни действия срещу украинските правителствени сили.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

12.7.2014 г.

▼M14 —————

▼M21

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Дата на раждане: 1.9.1950 г.

Място на раждане: Курумоч, Куйбишевска област

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация; Бивш директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

От 4 януари 2017 г. е директор на Руския институт за стратегически изследвания. Също така е председател на съвета на директорите на „Алмаз-Антей“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

▼M14

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Дата на раждане: 11.7.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург).

Постоянен член и секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Дата на раждане: 15.11.1951 г.

Място на раждане: Перм

Постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация; директор на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Дата на раждане: 8.10.1956 г.

Място на раждане: Жетикара, Казахска ССР

Постоянен член и заместник-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

▼M23

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток

Бивш постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава да бъде председател на Висшия съвет на партия „Единна Русия“.

25.7.2014 г.

▼M26

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Дата на раждане: 17.5.1954 г.

Завеждащ Пети отдел на Федералната служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ).

Като висш офицер от ФСБ (генерал-полковник) той ръководи служба, отговорна за разузнавателни операции и международна дейност.

25.7.2014 г.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Място на раждане: Куйбишев (Самара)

Член на Държавната дума.

Като член на Държавната дума обявява откриването на „де факто посолството“ на непризнатата, т.нар. „Донецка народна република“ в Москва; допринася за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Понастоящем председател на Комисията по въпросите на физическото възпитание, спорта и младежта към Държавната дума на Русия.

25.7.2014 г.

▼M14

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Дата на раждане: 5.10.1976 г.

Място на раждане: Центарой

Президент на Република Чечня. Кадиров е направил изявления в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и в подкрепа на въорежения бунт в Украйна. Наред с останалото, на 14 юни 2014 г. е заявил, че „направи всичко, за да спомогне за възраждането на Крим“. Във връзка с това е награден с медал за „освобождението на Крим“ от изпълняващия длъжността ръководител на Автономна република Крим за подкрепата, която е предоставил за незаконното анексиране на Крим. Освен това, на 1 юни 2014 г. е изразил готовността си да изпрати 74 000 чеченски доброволци в Украйна при поискване.

25.7.2014 г.

▼M26

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Дата на раждане: 23.12.1960 г.

Място на раждане: Виселки, Краснодарска област

Бивш губернатор на Краснодарския край.

Награден с медал „за освобождението на Крим“ от изпълняващия длъжността ръководител на Автономна република Крим за подкрепата, която е предоставил за незаконното анексиране на Крим. По този повод изпълняващият длъжността ръководител на Автономна република Крим заявява, че Ткачов е бил един от първите, заявили подкрепата си за новото „ръководство“ на Крим.

Бивш министър на земеделието на Руската федерация.

25.7.2014 г.

▼M18

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Дата на раждане: 10.2.1983 г. (или 10.3.1983 г.)

Място на раждане: Северодонецк

Един от самообявилите се ръководители на т.нар. „Донецка народна република“. Отправя искане за руска интервенция в Източна Украйна, включително чрез разполагането на мироопазващи сили на Русия. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Губарев е отговарял за набирането на бойци за въоръжените сили на сепаратистите.

Носи отговорност за превземането на областната управа в Донецк от проруските сили, самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

Въпреки че е арестуван за застрашаване на териториалната цялост на Украйна и впоследствие освободен, той продължава да играе значителна роля в дейността на сепаратистите и по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина ЮрIївна ГУБАРЄВА)

Дата на раждане: 5.7.1983 г. или 10.3.1983 г.

Място на раждане: Каховка (Херсонска област)

В качеството си на бивш т.нар. „министър на външните работи“ носи отговорност за отбраната на т.нар. „Донецка народна република“, като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, тя следователно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

Член на т.нар. „Народен съвет“ на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

▼M23

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ председател на управителния съвет на Съюза на писателите на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

▼M18

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(ВалерIй Володимирович КАУРОВ)

Дата на раждане: 2.4.1956 г.

Място на раждане: Одеса

Самообявил се „президент“ на т.нар. „Република Новорусия“, призовал Русия да разположи войски в Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

▼M21

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK, известен още като Abwehr

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй АнатолIйович ЗДРИЛЮК)

Дата на раждане: 23.6.1972 г. (или 23.7.1972 г.)

Място на раждане: Виницка област

Старши помощник на Игор Стрелков/Гиркин, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Здрилюк подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (известен още като Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Дата на раждане: 19.2.1951 г.

Място на раждане: Новосибирск

Бивш „министър на държавната сигурност“ в сепаратистката област на Приднестровието. Бивш заместник министър-председател на „Донецката народна република“, който отговаря за сигурността и правоприлагането. В това си качество е носел отговорност за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

25.7.2014 г.

▼M14

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Дата на раждане: 31.5.1960 г.

Място на раждане: Загорск (Сергиев посад)

В качеството си на първи заместник-ръководител на администрацията на президента е отговорен за даването на указания на руските медии да възприемат линия, благоприятстваща сепаратистите в Украйна и анексирането на Крим, като по този начин подкрепя дестабилизирането на Източна Украйна и анексирането на Крим.

30.7.2014 г.

▼M26

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Дата на раждане: 23.7.1981 г. (евентуално)

Бивш говорител на т.нар. „правителство“ на т.нар. „Луганска народна република“, правила изявления, оправдаващи например свалянето на украински военен самолет, вземането на заложници, бойни действия на незаконните въоръжени групи, вследствие на което се подкопава териториалната цялост, суверенитетът и единството на Украйна.

Бивш говорител на пресслужбата на Луганската народна република.

30.7.2014 г.

▼M23

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Дата на раждане: 13.1.1954 г.

Място на раждане: Дзержинск (Донецка област)

Бивш член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния „референдум“, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Настоящ водач на Комунистическата партия на „Донецката народна република“.

30.7.2014 г.

▼M18

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(СергIй Вадимович АБIСОВ)

Дата на раждане: 27.11.1967 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

С приемането на назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на Република Крим“ от президента на Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи“ подкопава териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

▼M19

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Дата на раждане: 15.12.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург)

Аркадий Ротенберг е известен руски бизнесмен с тесни лични връзки с президента Путин. От март 2014 г. насам Ротенберг или негови дружества са получавали държавни поръчки на обща стойност над 7 милиарда щатски долара. През 2015 г. Ротенберг е начело на годишния списък на изпълнителите на държавни поръчки по стойност на поръчките, след като са му възложени договори на стойност 555 милиарда рубли от руското правителство. Много от тези поръчки са възложени без провеждането на официални състезателни процедури. На 30 януари 2015 г. министър-председателят Дмитрий Медведев подписва указ, с който възлага на дружеството на Ротенберг „Стройгазмонтаж“ поръчка за изграждането на моста през Керченския пролив от Русия до незаконно анексираната Автономна република Крим. Благодарение на тези поръчки Ротенберг извлича финансова полза от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или за дестабилизирането на източната част на Украйна.

Той е собственик на дружество „Стройгазмонтаж“, получило държавна поръчка за изграждането на моста през Керченския пролив от Русия до незаконно анексираната Автономна република Крим, с което се утвърждава включването ѝ в Руската федерация, което на свой ред допълнително подкопава териториалната цялост на Украйна. Също така през януари 2017 г. „Стройгазмонтаж“ получава държавна поръчка на стойност 17 милиарда рубли за изграждането на железопътна линия по Керченския мост, което отново подкопава в още по-голяма степен териториалната цялост на Украйна.

Той е председател на съвета на директорите на издателство „Просвещение“, осъществило по-специално проекта „На децата на Русия: Адрес — Крим“ — кампания за връзки с обществеността, имаща за цел да убеди децата в Крим, че те са вече живеещи в Русия руски граждани — и по този начин е подпомогнал политиката на руското правителство за включване на Крим в Русия.

30.7.2014 г.

▼M21

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Дата на раждане: 3.7.1974 г.

Място на раждане: Пушчино, Московска област

Г-н Малофеев е тясно свързан с украинските сепаратисти в Източна Украйна и Крим. Той е бивш работодател на г-н Бородай, бивш т.нар. „министър-председател“ на т.нар. „Донецка народна република“ и се е срещал с г-н Аксьонов, т.нар. министър-председател на т.нар. „Република Крим“ по време на процеса на анексирането на Крим. Украинското правителство е започнало наказателно разследване на материалната и финансова подкрепа, която се твърди, че предоставя на сепаратистите. Освен това е направил редица публични изявления в подкрепа на анексирането на Крим и включването на територията на Украйна в Русия, като по-конкретно през юни 2014 г. е заявил: „Не може цялата територия на Украйна да се включи в Русия. Източната част (на Украйна) може би“.

Следователно г-н Малофеев действа за дестабилизирането на Източна Украйна.

30.7.2014 г.

▼M14

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Дата на раждане: 25.7.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург).

Г-н Ковальчук се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател и най-големият акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 38 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Дата на раждане: 24.1.1950 г.

Място на раждане: Беларус

Г-н Шамалов се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той вторият най-голям акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 10 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, която на свой ред контролира телевизии, подкрепящи активно политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

▼M18

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Дата на раждане: 26.6.1976 г.

Място на раждане: Донецк

От 7 август 2014 г. замени Александър Бородай като т.нар. „министър-председател“ на т.нар. „Донецка народна република“. Понастоящем т.нар. „председател“ на „Донецката народна република“. С поемането и изпълнението на тези функции Захарченко подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

▼M23

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (известен още като „Царя“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Дата на раждане: 14.10.1974 г.

Място на раждане: Горски (Луганска област)

От 14 август 2014 г. заменя Игор Стрелков/Гиркин като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията от април 2014 г. командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да изпълни стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Следователно Кононов подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

▼M18

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Дата на раждане: 21.1.1983 г.

Място на раждане: Дебалцево

Свързан с „Донбаската народна милиция“. Наред с другото е заявявал, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Следователно Руденко е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Член на т.нар. „Народен съвет на Донецката народна република“.

12.9.2014 г.

▼M18 —————

▼M18

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(АндрIй ЮрIйович ПIНЧУК)

Възможна дата на раждане: 27.12.1977 г.

Бивш „министър на държавната сигурност“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики. Ръководител на „Съюз на доброволците от Донбас“.

12.9.2014 г.

▼M16

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Дата на раждане: 1.3.1977 г.

Бивш т.нар. „министър на вътрешните работи“ на „Донецката народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Следователно е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

▼M26

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Дата на раждане: 23.9.1976 г.

Място на раждане: Москва

Бивш представител в Москва на т.нар. „Донецка народна република“. В изявленията си, наред с другото, е споменавал за готовността на въоръжените отряди да водят партизанска война и за отнемането на оръжейни системи от украинските въоръжени сили. Следователно е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Един от бившите ръководителите на „Съюз на доброволците от Донбас“.

12.9.2014 т.

▼M23

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Дата на раждане: 26.7.1956 г.

Място на раждане: Чобручи, Слободзейски район, понастоящем Република Молдова

Бивш т.нар. „заместник министър-председател по социалните въпроси“ на „Донецката народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин. Бивш ръководител на администрацията на Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна република“.

До март 2017 г. е т.нар. „пълномощен представител на президента“ на т.нар. „Приднестровска молдовска република“ в Руската федерация.

12.9.2014 г.

▼M14

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Дата на раждане: 19.11.1954 г.

Място на раждане: Kochmes, Коми, АССР

Т.нар. „заместник министър-председател“ на Крим и пълномощен представител на Крим към президента Путин. Мурадов изигра важна роля за консолидирането на руския институционален контрол върху Крим след незаконното анексиране. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

▼M18

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло СергIйович ШЕРЕМЕТ)

Дата на раждане: 23.5.1971 г.

Място на раждане: Джанкой

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Шеремет изиграва основна роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март в Крим за обединение с Русия. Според сведенията по време на референдума той командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

На 18 септември 2016 г. е избран за депутат в Държавната дума от незаконно анексирания Кримски полуостров.

12.9.2014 г.

▼M14

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Дата на раждане: 2.2.1948 г.

Място на раждане: Красноярск

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация. На 1 март 2014 г. Vorobiov публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна. Впоследствие гласува в подкрепа на съответния указ.

12.9.2014 г.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Дата на раждане: 25 април 1946 г.

Място на раждане: Алма-Ата, Казахска ССР

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

▼M23

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин

Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

През октомври 2017 г. е назначен с президентски указ за изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан.

12.9.2014 г.

▼M14

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Дата на раждане: 19.8.1957 г.

Място на раждане: Stefanidin Dar, Ростовски район

Председател („атаман“) на Съюза на руските и чуждестранните казашки сили и заместник-председател на Държавната дума. Подкрепи анексирането на Крим и призна, че руските казаци активно участват в украинския конфликт на страната на подкрепяните от Москва сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

▼M18

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Дата на раждане: 6.8.1960 г.

Място на раждане: Степной дворец

Бивш първи заместник-председател на Комисията по външни работи към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума на Русия

12.9.2014 г.

▼M23

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Дата на раждане: 5.4.1948 г.

Място на раждане: Опошка

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Член на Президиума на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация.

12.9.2014 г.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Дата на раждане: 21.3.1964 г.

Място на раждане: Рудний, Костанайска област, Казахска ССР

Бивш член на Държавната дума и бивш първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките политики.

12.9.2014 г.

▼M14

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Дата на раждане: 7.8.1950 г.

Място на раждане: Bogoroditsk

Първи заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Дата на раждане: 27.9.1972 г.

Място на раждане: Москва

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

▼M18

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Дата на раждане: 28.5.1953 г.

Място на раждане: Пушкин

Бивш член на Държавната дума. Бивш заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем член на Централната избирателна комисия.

12.9.2014 г.

▼M15

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Дата на раждане: 7.1.1972 г.

Място на раждане: Павлов на Нева

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. тя гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

▼M26

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Наумец)

Дата на раждане: 11.2.1968 г.

Генерал-майор от руската армия. Бивш командващ 76-а военновъздушна дивизия, която е свързвана с руското военно присъствие на територията на Украйна, по-специално по време на незаконното анексиране на Крим. От 2018 г. заместник-началник на щаба на десантните сили.

12.9.2014 т.

▼M14

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Дата на раждане: 20.8.1952

Място на раждане: Cheremkhovo

Sergei Chemezov е един от известните приближени на президента Путин, като и двамата са били служители на КГБ, разположени в Дрезден; член на Върховния съвет на „Обединена Русия“. Облагодетелстван от връзките си с руския президент с назначения на висши постове в държавни предприятия. Председател на конгломерата Rostec, водеща руска държавна корпорация в областта на отбраната и промишленото производство. След решение на руското правителство Technopromexport, дъщерно дружество на Rostec, планира изграждането на електроцентрали в Крим, с което се подкрепя интегрирането на Крим в Руската федерация.

Освен това Rosoboronexport, дъщерно дружество на Rostec, е подкрепило интегрирането на кримски дружества от сектора на отбраната в отбранителната промишленост на Русия, с което утвърждава незаконното анексиране на Крим от Руската федерация.

12.9.2014 г.

▼M23

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович БАБАКОВ)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев

Бивш член на Държавната дума. Бивш депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

Понастоящем е член на Съвета на федерацията на Руската федерация. Заместник-председател на Комисията по външни работи.

12.9.2014 г.

▼M26

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Дата на раждане: 29.9.1982 г. или 23.9.1982 г.

В качеството си на бивш на т.нар. „председател на Луганската централна избирателна комисия“ е отговорен за организирането на т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. в „Луганската народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. Между октомври 2015 г. и декември 2017 г. изпълнява функциите на т.нар. „министър на правосъдието“ на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочените функции и организира незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

▼M18

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (известен още като Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Дата на раждане: 15.9.1981 г.

Място на раждане: Луганск

Депутат от „Луганския икономически съюз“ в „Народния съвет“ на „Луганската народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „председател“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни. От 2014 г. той е „председател“ на т.нар. „Федерация на профсъюзите“ и член на т.нар. „Народен съвет“ на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Подкрепя активно действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

29.11.2014 г.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, известна още като Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN или Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса ЛеонIдIвна АЙРАПЕТЯН)

Дата на раждане: 21.2.1970 г.

Бивш т.нар. „министър на здравеопазването“ на т.нар. „Луганска народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

▼M23

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (известен още като Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Дата на раждане: 7.8.1957 г.

Място на раждане: град Сталино (понастоящем Донецк)

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“ и председател на общественото обединение „Съюз на ветераните на „Беркут“ от Донбас“ и член на общественото движение „Свободен Донбас“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава да бъде член на т.нар. „народен съвет на Донецката народна република“.

29.11.2014 г.

▼M18

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (известен още като Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Дата на раждане: 30.8.1977 г.

Място на раждане: Макиивка (Донецка област)

Бивш т.нар. „министър на външните работи“ и т.нар. „първи заместник-председател“ на „Парламента“ на „Донецката народна република“. Кандидат в т.нар. незаконни „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „председател“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистките действия и политики.

29.11.2014 г.

▼M23

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Дата на раждане: 23.2.1969 г.

Място на раждане: Село Белозерное, Ромодановски район, СССР

Бивш т.нар. „първи заместник министър-председател“ и предишен „главен прокурор“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем „помощник“ на ръководителя на московското подразделение на Следствения комитет на Руската федерация (ГСУ СК).

29.11.2014 г.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Дата на раждане: 3.2.1963 г.

Място на раждане: Москва

Бивш „заместник министър-председател по финансовите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава активно да подкрепя сепаратистките структури на Луганската народна република.

29.11.2014 г.

▼M21

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)

Дата на раждане: 29.8.1969 г. или 1973 г.

Място на раждане: Свердловск, Луганск

Бивш „министър на отбраната“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

▼M18

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся МихайлIвна ЛАПТЄВА)

Дата на раждане: 11.3.1976 г.

Място на раждане: Джамбул/Ямбул (Казахстан), понастоящем Тараз

Бивш „министър на образованието, науката, културата и религията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (известен още като Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Дата на раждане: 17.3.1963 г.

Място на раждане: Архангелск

Бивш т.нар. „министър в Съвета на министрите“ на „Луганската народна република“ (ръководител на администрацията по правителствените въпроси) на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (известен още като Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Дата на раждане: 15.3.1961 г.

Място на раждане: Водянское, Доброполски район, Донецка област

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Бивш т.нар. „министър на образованието“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем личен съветник на министър-председателя на Донецката народна република.

29.11.2014 г.

▼M21

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (известен още като Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Дата на раждане: 10.5.1980 г. или 21.10.1983 г.

Място на раждане: Снежное, Донецка област

град Снежное, Донецка област

Член на „Народния съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“. Председател на общественото движение „Свободен Донбас“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

▼M18

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO, известен още като Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Дата на раждане: 12.3.1964 г.

Място на раждане: Ромни, Сумска област

Ромны, Сумская область

„Заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

29.11.2014 г.

▼M15 —————

▼M16

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, известен още като Фриц, Сърбина

(Алексей Юрьевич Мильчаков)

Дата на раждане: 30.4.1991 г.

Място на раждане: Санкт Петербург

Командир на отряд „Русич“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M21

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН)

Дата на раждане: 27.6.1966 г.

Място на раждане: Донецк

Говорител на министерството на отбраната на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Продължава да бъде действащ военен командир в т.нар. „Донецка народна република“.

16.2.2015 г.

▼M26

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Дата на раждане: 20.5.1972 г. или 30.5.1972 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на незаконната т.нар. „Луганска народна република“. Председател на „Централната избирателна комисия“ на т.нар. „Луганска народна република“ от октомври 2015 г.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M23

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (известен още като KUZOVLEV, известен още като TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, известен още като КУЗОВЛЕВ, известен още като ТАМБOB).

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Бивш т.нар. главнокомандващ на Народната милиция на „Луганската народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Командир на 8-а армия на руските въоръжени сили.

16.2.2015 г.

▼M26

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Дата на раждане: 20.1.1988 г.

Място на раждане: Красноармейск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

▼M18

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр ЮрIйович ТИМОФЕЄВ)

Дата на раждане: 15.5.1971 г.

Място на раждане: Невинномиск, Ставрополски край

Невинномысск, Ставропольский край

Т.нар. „министър на финансите и данъците“ на „Донецката народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

▼M21

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Дата на раждане: 5.1.1967 г.

Място на раждане: село Бараниковка, Беловодски район, Луганска област

село Бараниковка, Беловодски район, Луганска област

Т.нар. „министър на финансите“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

▼M18

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(ВIктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Дата на раждане: 22.4.1985 г.

Място на раждане: Херсон

Т.нар. „министър на съобщенията“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

▼M23

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга IгорIвна БЕСЕДIНА)

Дата на раждане: 10.12.1976 г.

Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на икономическото развитие и търговията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

Понастоящем ръководител на външноикономическия отдел в кабинета на ръководителя на „Луганската администрация“.

16.2.2015 г.

▼M26

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Дата на раждане: 25.7.1978 г. (или 23.3.1975 г.)

Място на раждане: Красни луч, Ворошиловград, Лугански район

Бивш т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“ (до октомври 2017 г.). Понастоящем изпълнява функциите на т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.

▼M23

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Дата на раждане: 15.5.1955 г.

Място на раждане: Омск

Бивш заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

От 28 декември 2016 г. е бивш заместник-министър на външните работи.

Заема длъжността посланик в дипломатическия корпус на Руската федерация.

16.2.2015 г.

▼M18

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Дата на раждане: 8.5.1956 г.

Място на раждане: Каунас, Литва

Бивш първи заместник-министър на отбраната (до 17 ноември 2015 г.), в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиките на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

В момента работи в „Росатом“.

16.2.2015 г.

▼M15

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картаполов)

Дата на раждане: 9.11.1963 г.

Място на раждане: ГДР

Командващ Западния военен окръг от 10 ноември 2015 г. Бивш началник на главното оперативно управление и заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. Участва активно в разработването и осъществяването на военната кампания на руските сили в Украйна.

Според обявените дейности на Генералния щаб, като упражнява оперативен контрол върху въоръжените сили, той участва активно в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

▼M18

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Давьιдович КОБЗОН)

Дата на раждане: 11.9.1937 г.

Място на раждане: Часов Яр, Украйна

Член на Държавната дума.

Посещавал е т.нар. Донецка народна република и по време на посещението си е правил изявления в подкрепа на сепаратистите. Освен това е бил назначен за почетен консул на т.нар. „Донецка народна република“ в Руската федерация.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

В момента първи заместник-председател на Комисията по култура към Държавната дума.

16.2.2015 г.

▼M14

151.

Vаlery Fedоrоvich RASHKIN

(Валерий Фëдорович Рашкин)

Дата на раждане: 14.3.1955 г.

Място на раждане: Жилино, Калининградска област

Първи заместник- председател на комисията по етнически въпроси към Държавната дума.

Основател на гражданското движение „Красная Москва — патриотичен фронт за помощ“, което е организирало публични демонстрации в подкрепа на сепаратистите, като по този начин е подкрепял политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

16.2.2015 г.

▼M18

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Дата на раждане: 28.8.1977 г.

Място на раждане: Бекабад, Узбекска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Заместник-председател на Комисията по етнически въпроси към Думата.

През 2014 г. Балбек е назначен за заместник-председател на Съвета на министрите на т.нар. „Република Крим“ и работи в това си качество за присъединяването на незаконно анексирания Кримски полуостров към Руската федерация, за което е награден с медал „За защита на Република Крим“. Подкрепя анексирането на Крим в публични изявления, включително в профила си на „Единна Русия“ (Кримска регионална структура) и в статия, публикувана на уебсайта на НТВ на 3 юли 2016 г.

9.11.2016 г.

▼M23

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Дата на раждане: 20.10.1972 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместник-председател на този орган. Признава личното си участие в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично подкрепи, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г. и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. Награден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янска област, Якутска автономна ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията за контрол и регулиране към Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ — втора степен.

9.11.2016 г.

▼M18

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Дата на раждане: 3.8.1981 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Козенко е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetacrimea.ru на 12 март 2016 г. За участието си в процеса на анексиране е награден с медал „За защита на Република Крим“ от местните „власти“.

9.11.2016 г.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Дата на раждане: 24.6.1965 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР

Член на Държавната дума; избрана е от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по култура в Думата.

От 2012 г. е член на Върховния съвет на Автономна република Крим, а от март 2014 г. подкрепя присъединяването на незаконно анексираните Крим и Севастопол към Руската федерация. През септември 2014 г. Савченко е „избрана“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Неколкократно защитава незаконното анексиране на Крим и Севастопол в публични изявления, включително в интервюта, публикувани на уебсайта c-pravda.ru на 2 април 2016 г. и 20 август 2016 г. Наградена е с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“- втора степен през 2014 г. и с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“ през 2015 г.

9.11.2016 г.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Дата на раждане: 4.7.1971 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците към Думата.

През септември 2014 г. Шперов е „избран“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“.

Публично признава, включително в интервю, публикувано на уебсайта ldpr-rk.ru на 3 септември 2016 г., ролята си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, и по-специално ролята си за организирането на референдума за незаконното анексиране на полуострова.

9.11.2016 г.

▼M20

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Заместник-министър на енергетиката на Руската федерация

Дата на раждане: 12.10.1967 г.

Място на раждане:Салаир, Кемеровска област

Носи споделена отговорност за решението да се прехвърлят газови турбини, доставени от Siemens Gas Turbine Technologies LLC на OAO VO Technopromexport, които да бъдат инсталирани в Крим. Това решение спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Началник на отдел в Министерството на енергетиката на Руската федерация

Дата на раждане: 18.7.1981 г.

Място на раждане: Уст-Лабинск, Краснодарски район

В Министерството на енергетиката на Руската федерация отговаря за разработването на електро-енергийни проекти в Крим. Тези проекти спомагат за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

▼M23

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Генерален директор на OAO „VO TPE“ до обявяването му в несъстоятелност, генерален директор на OOO „VO TPE“.

Дата на раждане: 17.2.1970 г.

В качеството си на генерален директор на ОАO „VO TPE“ той е водил преговорите със Siemens Gas Turbine Technologies LLC за закупуване и доставка на газови турбини за електроцентрала в Таман, Краснодарски район на Руската федерация. По-късно, в качеството си на генерален директор на OOO „VO TPE“, отговаря за прехвърлянето в Крим на газовите турбини. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

▼M22

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Дата на раждане: 21.2.1977 г.

Място на раждане: Омск, СССР

Губернатор на Севастопол.

Овсянников е избран за губернатор на Севастопол на изборите от 10 септември 2017 г., организирани от Руската федерация в незаконно анексирания град Севастопол.

На 28 юли 2016 г. президентът Путин го назначава за изпълняващ длъжността губернатор на Севастопол. В това си качество той работи за по-нататъшната интеграция на незаконно анексирания Кримски полуостров към Руската федерация и съответно е отговорен за оказване на активна подкрепа или осъществяване на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

През 2017 г. той прави публични изявления в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и Севастопол и по повод годишнината от незаконния „референдум в Крим“ отдава почит на ветераните от т.нар. „части за самоотбрана“, способствали за разполагането на руските части на Кримския полуостров в периода, предшестващ незаконното му анексиране към Руската федерация.

21.11.2017 г.

▼M24

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Дата на раждане: 20.5.1971 г.

Място на раждане: Крим

►C6  Адрес:  ◄

Заместник-председател на избирателната комисия на Крим. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(НаталIя IванIвна БЕЗРУЧЕНКО)

Дата на раждане: 22.8.1979 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

►C6  Адрес:  ◄

Секретар на избирателната комисия на Крим. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

▼M26

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр ЮрIйович ПЄТУХОВ)

Дата на раждане: 17.7.1970 г.

Бивш председател на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

▼M24

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Дата на раждане: 7.6.1968 г.

Заместник-председател на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(АнастасIя Миколаївна КАПРАНОВА)

Дата на раждане: 1964 г. (вероятно: 21 април)

Секретар на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

▼M3

Образувания

▼B 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

▼M21

1.

Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“

(известно преди като PJSC „Chernomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, 295000

Тел.:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

На 17.3.2014 г.„Парламентът на Крим“ приема резолюция, с която обявява изземането на активите на предприятието „Черноморнефтегаз“, от името на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 29.11.2014 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Основател: Министерство на горивата и енергетиката на „Република Крим“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014 г.

▼M21 —————

▼M26

3.

Т.нар. „Луганска народна република“

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Официална информация:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Т.нар „Луганска народна република“ е създадена на 27 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 22 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ създават т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за сепаратистката „Армия на Югоизтока“ и други незаконни въоръжени сепаратистки групировки, като по този начин подкопава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

4.

Т.нар. „Донецка народна република“

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Официална информация:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

Т.нар. „Донецка народна република“ е обявена на 7 април 2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния референдум на 11 май 2014 г. Обявява независимост на 12 май 2014 г.

На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се подкопават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

Участва и в набирането на бойци за незаконните въоръжени сепаратистки групировки, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

▼M23

5.

Т.нар. „Федерална държава Новорусия“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Официални съобщения за медиите:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

На 24 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ подписаха споразумение за създаването на непризнатата т.нар. „Федерална държава Новорусия“.

Това е в нарушение на конституционното право на Украйна и следователно на международното право, като по този начин се застрашават териториалната цялост, суверенитетът и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

▼M26

6.

Международен съюз на обществените обединения „Всевеликата Донска войска“

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Официална информация:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Тел.:

+7-8-908-178-65-57

Социални медии: Казашка национална гвардия http://vk.com/kazak_nac_guard

Адрес: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Втори адрес: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

„Всевеликата Донска войска“ създава „Казашката национална гвардия“, отговорна за борбата срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

Свързана е с г-н Николай Козицын, командващ казашките сили и отговорен за командването на сепаратистите в Източна Украйна, които се борят срещу украинските правителствени сили.

25.7.2014 г.

7.

„Sobol“

„Соболь“

Официална информация:

http://soboli.net

Социални медии:

http://vk.com/sobolipress

Тел.:

(0652) 60-23-93

Имейл: SoboliPress@gmail.com

Адрес: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central“).

Радикална паравоенна организация, отговорна за открита подкрепа на използването на сила за премахване на контрола на Украйна върху Крим, като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Отговорна за обучението на сепаратисти за борба срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

8.

Т.нар. „Луганска гвардия“

„Луганская гвардия“

Социални медии и друга информация

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Лугански опълченски сили за самоотбрана, отговорни за обучението на сепаратистите за борба срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

Свързана с г-н German PROPOKIV, действащ ръководител, отговорен за участие в превземането на сградата на Луганското областно управление на Службата за сигурност на Украйна, записал е видео обръщение до президента Путин и Русия от окупираната сграда.

25.7.2014 г.

9.

Т.нар. „Армия на Югоизтока“

„Армии Юго-Востока“

http://lugansk-online.info/statements

Социални медии:

http://vk.com/lugansksbu

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка, считана за една от най-важните в Източна Украйна.

Отговорна за окупиране на сградата на Службата за сигурност в Луганска област.

Свързана с г-н Valeriy BOLOTOV, включен в списъка като един от ръководителите на групата.

Свързана с г-н Vasyl NIKITIN, отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

25.7.2014 г.

10.

Т.нар. „Народно опълчение на Донбас“„Народное ополчéние Донбáсса“

Социални медии:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Имейл: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Телефони за доброволци в Русия:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

или имейл: novoross24@mail.ru

Адрес: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка, отговорна за борба срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна. Наред с останалото, въоръжената групировка превзема няколко правителствени сгради в Източна Украйна в началото на април 2014 г., като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Тази групировка е свързана с г-н Павел Губарев, който е отговорен за превземането на сградата на областната управа в Донецк с помощта на проруски сили и самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

25.7.2014 г.

11.

„Батальон Изток“

„Батальон Восток“

Социални медии:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка, считана за една от най-важните в Източна Украйна. Отговорна за борбата срещу украинските правителствени сили в Източна Украйна, като по този начин застрашава стабилността и сигурността на Украйна.

Активно участва във военните операции, довели до превземането на летището на Донецк.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на въоръжените сили на „Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

▼M21 —————

▼M21

13.

Държавно единно предприятие на град Севастопол, „Севастополско морско пристанище“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(известно преди като държавно предприятие „Севастополско морско търговско пристанище“

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Код: 1149204004707

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с украинското право. На 17.3.2014 г.„Парламентът на Крим“ приема Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои дружества, собственост на украинските министерства на инфраструктурата и на селското стопанство, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие „Севастополско морско търговско пристанище“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. По стокооборот това е най-голямото търговско морско пристанище в Крим. Пререгистрирано на 6.6.2014 г. като държавно единно предприятие на град Севастопол „Севастополско морско пристанище“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Основател: Правителството на Севастопол (Правительство Севастополя).

25.7.2014 г.

▼M21 —————

▼M21

15.

Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Aeroflotskaya street 5, 295024, Simferopol

(ул. Аэрофлотская, дом 5, 295024, гор. Симферополь)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с украинското право. На 24.3.2014 г.„президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1794-6/14 за държавното предприятие „Универсал-Авиа“ („О Государственном предприятии „Универсал-Авиа“), с което обявява изземането на активите на държавното предприятие „Универсал-Авиа“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 15.1.2015 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Основател: Министерство на транспорта на „Република Крим“ (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014 г.

▼M26

16.

Федерално държавно бюджетно предприятие „Санаториум „Нижняя Ореанда“ на администрацията на президента на Руската федерация (известно преди като курорт „Нижняя Ореанда“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с украинското право. На 21 март 2014 г.„президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1767-6/14 за въпросите по създаването на сдружение на санаториумите и курортите, с което обявява изземването на активите на курорт „Нижняя Ореанда“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 9 октомври 2014 г. като федерално държавно бюджетно предприятие „Санаториум „Нижняя Ореанда“ на администрацията на президента на Руската федерация (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Основател: Администрацията на президента на Руската федерация (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014 г.

17.

Кримско републиканско предприятие „Азовска спиртоварна фабрика“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

код: 01271681

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ прие Решение № 1991-6/14 за изменения на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на „Азовска спиртоварна фабрика“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“.

В момента тече процедура по несъстоятелност.

25.7.2014 г.

▼M21

18.

Федерално държавно бюджетно предприятие „Промишлено-аграрно обединение „Масандра“ на администрацията на президента на Руската федерация

„Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“

(известно преди като държавно предприятие „Националнопромишлено-аграрно обединение „Масандра“

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта,

пгт. Массандра,

ул. Винодела Егорова, д. 9

Уебсайт: http://massandra.su/

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие „Национално промишлено-аграрно обединение „Масандра“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 1.8.2014 г. като федерално държавно бюджетно предприятие „Промишлено-аграрно обединение „Масандра“ на администрацията на президента на Руската федерация (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации). Основател: Администрацията на президента на Руската федерация (Управление делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014 г.

19.

Федерален държавен бюджетен научноизследователски институт „Общоруски национален научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“ Руска академия на науките“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН“

(Известно преди като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Национален институт по лозарство и винарство „Магарач“

Известно преди като „Държавно предприятие Магарач към „Националния институт по лозарство и винарство“

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

298600, Kirov Street 31 Yalta, Crimea

298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31

Собствеността на образуванието е прехвърлена в противоречие с украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26 март 2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие — Агрофирма „Магарач“ на Националния институт по лозарство и винарство „Магарач“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 15 януари 2015 г. като държавен единен институт на „Република Крим“„Национален научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“ (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач“). Основател: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

На 7 февруари 2017 г. държавното единно предприятие на „Република Крим“„Национален институт по лозарство и винарство „Магарач“ е преобразувано във Федерално бюджетно научноизследователско предприятие „Общоруски научноизследователски институт по лозарство и винарство „Магарач“, Руска академия на науките.

25.7.2014 г.

▼M23

20.

Акционерно дружество „Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Акционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Известно преди като Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet““ и като държавно предприятие завод за шампанизирани вина „Новый свет“

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Собствеността на образуванието е прехвърлена в нарушение на украинското право. На 9 април 2014 г.„Президиумът на Парламента на Крим“ приема Решение № 1991-6/14 за изменение на Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за национализация на собствеността на предприятията, институциите и организациите на агро-промишления комплекс на територията на „Република Крим“, с което обявява изземането на активите на държавното предприятие — Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ в полза на „Република Крим“. Така на практика предприятието е конфискувано от кримските „власти“. Пререгистрирано на 4.1.2015 г. като държавно единно предприятие на „Република Крим“„Завод за шампанизирани вина „Новый свет“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на земеделието на „Република Крим“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Пререгистрирано след реорганизация на 29.8.2017 г. като акционерно дружество Sparkling wine plant „Novy Svet“ (Акционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет“). Основател: Министерство на поземлените и имуществените отношения на „Република Крим“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014 г.

▼M26

21.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН ЗА ВЪЗДУШНО-КОСМИЧЕСКА ОТБРАНА „АЛМАЗ-АНТЕЙ“

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“

(Изв. още като CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Уебсайт: almaz-antey.ru;

Имейл: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъздушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно като държавно предприятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

▼M23

22.

DOBROLET (известно още като DOBROLYOT)

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Код на авиолинията QD

Международно шосе, дом 31, сграда 1, 141411 Москва

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Уебсайт: www.dobrolet.com

Добролет е било дъщерно предприятие на руско държавно дружество за авиационна дейност. След незаконното анексиране на Крим Добролет извършва изключително полети между Москва и Симферопол. По този начин улеснява интеграцията на незаконно анексираната Автономна република Крим към Руската федерация и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

▼M21

23.

Руска национална търговска банка

(Российский национальный коммерческий банк)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Уебсайт: http://www.rncb.ru

След незаконното анексиране на Крим Руската национална търговска банка (RNCΒ) става изцяло собственост на т.нар. „Република Крим“. През януари 2016 г. става собственост на федералната агенция за управление на държавната собственост, известна също като Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Тя се превърна в основен участник на пазара, докато преди анексирането не е имала присъствие в Крим. Като изкупува или поема управлението на клонове на оттеглящи се банки, действащи в Крим, RNCΒ предоставя материална и финансова подкрепа на действията на руското правителство за интегрирането на Крим в Руската федерация, като по този начин подкопава териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

▼M26

24.

Донецка република

(обществена организация)

Донецкая республика

Официална информация:

http://oddr.info/

„Обществена организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Донецка народна република“ от 2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна. Оглавявана от Alexander ZAKHARCHENKO и основана от Andriy PURGIN.

29.11.2014 г.

25.

Мир за Луганския район (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

„Обществена организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“ от 2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

▼M21

26.

Свободен Донбас (известен също като „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“) Свободный Донбасс

http://www.odsd.ru/

„Обществена организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Донецка народна република“, 2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

▼M11

27.

Народен съюз (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

„Обществена организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“ от 2 ноември 2014 г. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

▼M26

28.

Лугански икономически съюз (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Официална информация:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

„Социална организация“, представила кандидати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна република“ от 2 ноември 2014 г. Номинирала кандидат, Олег АКИМОВ, за „ръководител“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като участва официално в незаконните „избори“, организацията следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

▼M23

29.

Казашка национална гвардия

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Командва се от и следователно е свързана с включеното в списъка лице Николай КОЗИЦЫН.

Според сведенията е част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

▼M26

30.

Батальонът „Спарта“

Батальон „Спарта“

 

Въоръжена сепаратистка групировка, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“. Известен като военна единица 08806. През ноември 2017 г. единицата е именувана в памет на убития сепаратистки военен командир Арсен Павлов (изв. още като Motorola).

16.2.2015 г.

▼M21

31.

Батальон „Сомали“

Батальон „Сомали“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

▼M16

32.

Zarya battalion

Батальон „Заря“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Според сведенията е част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

▼M26

33.

Бригада „Призрак“

Бригада „Призрак“

mail@prizrak.info

Тел: 8985 130 9920

Въоръжена сепаратистка групировка, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

Известна още като 14-ти моторизиран артилерийски батальон.

16.2.2015 г.

▼M16

34.

Oplot battalion

Батальон „Оплот“

Социални медии:

http://vk.com/oplot_info/

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Според сведенията е част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

▼M18

35.

Kalmius battalion

Батальон „Кальмиус“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „Донецката народна република“.

16.2.2015 г.

36.

Death battalion

Батальон „Смерть“

 

Въоръжена сепаратистка група, която е подкрепяла активно действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Луганската народна република“.

16.2.2015 г.

▼M21

37.

Движение „Новорусия“ на Игор СТРЕЛКОВ

Движение „Новороссия“ Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

Движението „Новорусия“ („Нова Русия“) е създадено през ноември 2014 г. в Русия и се ръководи от руския офицер Игор Стрелков/Гиркин (идентифициран като служител на Главна дирекция „Разузнаване“ на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ).

Съгласно своите обявени цели движението се стреми да осигури всестранна и ефективна помощ на „Новорусия“, включително чрез подпомагане на опълченските сили, сражаващи се в Източна Украйна, като по този начин подкрепя политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Свързано с лице, включено в списъка като подкопаващо териториалната цялост на Украйна.

16.2.2015 г.

▼M20

38.

OAO „VO Technopromexport“ (OAO „VO TPE“)

Известно също като: Отворено акционерно дружество „Външноикономическо обединение „Технопромекспорт“

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Адрес: Москва 119019, ул. „Новый Арбат“ № 15, сграда 2

Дата на регистрация: 27.7.1992 г.

Държавен регистрационен номер: 1067746244026

Номер на данъчна регистрация: 7705713236

Като договаряща се страна със Siemens Gas Turbine Technologies LLC, OAO „VO TPE“ е закупило газовите турбини с декларирано предназначение за електроцентрала в Таман, Краснодарски район на Руската федерация, и в качеството си на изпълнител е отговаряло за прехвърлянето на газовите турбини на OOO „VO TPE“, което на свой ред ги е прехвърлило в Крим, където да бъдат инсталирани. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване отУкрайна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

39.

OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)

Известно също като: Дружество с ограничена отговорност „Външноикономическо обединение „Технопромекспорт“

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“

Адрес: Москва 119019, ул. „Новый Арбат“ № 15, сграда 2

Дата на регистрация: 8.5.2014 г.

Държавен регистрационен номер: 1147746527279

Номер на данъчна регистрация: 7704863782e

Настоящ собственик на газовите турбини, първоначално доставени на OAO „VO TPE“ от Siemens Gas Turbine Technologies LLC. OOO „VO TPE“ е прехвърлило газовите турбини в Крим, където да бъдат инсталирани. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

40.

ЗАО „Интеравтоматика“ (IA)

Известно също като: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Адрес: 115280, Москва, ул. „Автозаводская“ 14

Дата на регистрация: 31.1.1994 г.

Държавен регистрационен номер: 1037739044111

Номер на данъчна регистрация: 7725056162

Дружество, специализирано в системите за наблюдение и комуникация, предназначени за електроцентрали, което е сключило договори за проекти, отнасящи се за изграждането на електроцентрали и инсталирането на газови турбини в Севастопол и Симферопол. Това спомага за установяването на независимо снабдяване с енергия на Крим и Севастопол като начин за подкрепа на тяхното отцепване от Украйна и подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

4.8.2017 г.

▼M23

41.

„Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), включително подразделенията:

— Търговско пристанище „Феодосия“,

— Керченски ферибот,

— Керченско търговско пристанище.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Крим

(298312, Крым, г. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

На 17 март 2014 г.„Парламентът на Крим“ прие Резолюция № 1757-6/14 за национализация на някои дружества, собственост на украинските министерства на инфраструктурата и на селското стопанство, а на 26 март 2014 г. — Резолюция № 1865-6/14 за държавното предприятие „Кримски морски пристанища“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты“), с която обявява изземането на активите на няколко държавни предприятия, които бяха сляти в „Държавно единно предприятие на Кримската република „Кримски морски пристанища“ в полза на „Република Крим“. По този начин тези предприятия бяха на практика конфискувани от кримските „власти“ и „Кримски морски пристанища“ се облагодетелства от незаконното прехвърляне на собствеността им.

16.9.2017 г.

▼M25

42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Адрес:

7 Yablochkova street,

Санкт Петербург,

197198 Русия

Уебсайт: http://gpsm.ru

Имейл: office@gpsm.ru

АО „Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург“ участва в изграждането на Керченския мост чрез проектиране на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Адрес:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Москва,

121087 Русия

ПАО „Мостотрест“ участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за поддръжка на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително суверенитета и териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Адрес:

4 Tankistov street,

298310 Керч,

Крим

Уебсайт: http://zalivkerch.com

Корабостроителният завод „Залив“ участва активно в строителството на нова железопътна линия към Керченския мост, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Адрес:

Prospect Vernadskogo 53,

Москва,

119415 Русия

уебсайт: www.ooosgm.com

ООО „Стройгазмонтаж“ (груп СГМ) участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за изграждането на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров.

Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Адрес:

Barklаya street 6, building 7, Москва

121087 Русия

Регистрационен номер: 1157746088170

Номер на данъчна регистрация: 7730018980

Уебсайт: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Имейл: kerch-most@yandex.ru

ООО „Стройгазмонтаж-Мост“ е дъщерно дружество на главния изпълнител „Стройгазмонтаж“, който ръководи проекта за строителство на моста през Керченския проток. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Адрес:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Русия

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Санкт Петербург, 195267 Русия

Регистрационен номер: 1037804006811, Русия

Номер на данъчна регистрация: 7802059185

Уебсайт: www.zaovad.com

Имейл: office@zaovad.com

АО „ВАД“ е основният изпълнител на изграждането на магистрала „Таврида“ в Крим, на шосето по Керченския мост и на пътищата, осигуряващи достъп до него. Магистрала „Таврида“ ще осигурява транспортния достъп до Крим чрез система от новоизградени пътища, които да служат като основна връзка с Керченския мост. Следователно АО „ВАД“ подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което съответно подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

Top