EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0057(01)-20201231

Consolidated text: Решение (ЕС) 2015/298 на Европейската централна банка от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/57) (преработен текст)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/2020-12-31

02014D0057(01) — BG — 31.12.2020 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/298 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 декември 2014 година

относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/57)

(преработен текст)

(ОВ L 053, 25.2.2015 г., стp. 24)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1195 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 юли 2015 година

  L 193

133

21.7.2015

►M2

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2216 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 28 ноември 2019 година

  L 332

183

23.12.2019

►M3

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1736 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 ноември 2020 година

  L 390

63

20.11.2020
▼B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/298 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 декември 2014 година

относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/57)

(преработен текст)Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а) 

„НЦБ“ е националната централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

б) 

„салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение“ са вземанията и задълженията, които възникват между дадена НЦБ и ЕЦБ и между дадена НЦБ и другите НЦБ в резултат от прилагането на член 4 от Решение ЕЦБ/2010/29;

в) 

„доход на ЕЦБ от евробанкноти в обращение“ е доходът, който се начислява на ЕЦБ от олихвяването на нейните вътрешни за Евросистемата вземания към НЦБ, свързани с дела ѝ от евробанкнотите в обращение в резултат от прилагането на член 2 от Решение ЕЦБ/2010/23;

▼M3

г) 

„доход на ЕЦБ от ценни книжа“ е нетният доход, който се получава от закупени от ЕЦБ ценни книжа: i) по ППЦК съгласно Решение ЕЦБ/2010/5 ( 1 ); ii) по ПЗОО3 съгласно Решение (ЕС) 2020/187 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2020/8) ( 2 ); iii) по ПЗОАЦК съгласно Решение ЕЦБ/2014/45; iv) по програмата за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ПЗАПС) съгласно Решение (ЕС) 2020/188 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2020/9) ( 3 ); и v) по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) съгласно Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2020/17) ( 4 ).

▼B

Член 2

Междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и на дохода на ЕЦБ от ценни книжа

1.  
Доходът на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и доходът на ЕЦБ от ценни книжа се дължат изцяло на НЦБ през същата финансова година, през която те са начислени, и се разпределят на НЦБ пропорционално на изплатените от тях дялове в записания капитал на ЕЦБ.
2.  
Освен ако Управителният съвет реши друго, в последния работен ден от месец януари на следващата година ЕЦБ разпределя на НЦБ дохода си от евробанкноти в обращение и дохода си от ценни книжа, начислявани всяка финансова година.
3.  
Размерът на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение може да бъде намален съгласно решение на Управителния съвет въз основа на Устава на ЕСЦБ по отношение на разходите, понесени от ЕЦБ във връзка с емитирането и обработката на евробанкноти.

Член 3

Дерогация от член 2

▼M2

Чрез дерогация от член 2 преди края на финансовата година Управителният съвет решава дали целият или част от дохода на ЕЦБ, посочен в член 2, да не бъде разпределен, доколкото е необходимо да се гарантира, че размерът на разпределения доход не надвишава нетната печалба на ЕЦБ за същата година. Това решение се взема, когато въз основа на мотивиран разчет, изготвен от Изпълнителния съвет, Управителният съвет очаква ЕЦБ да претърпи обща годишна загуба или да реализира нетна годишна печалба, по-малка от разчета за дохода ѝ, посочен в член 2. Преди края на финансовата година Управителният съвет може да реши да прехвърли целия или част от дохода на ЕЦБ съгласно член 2 към провизията за финансови рискове.

▼B

Член 4

Влизане в сила и отмяна

1.  
Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2014 г.
2.  
Решение ЕЦБ/2010/24 се отменя, считано от 31 декември 2014 г.
3.  
Позоваванията на Решение ЕЦБ/2010/24 се считат за позовавания на настоящото решение.( 1 ) Решение ЕЦБ/2010/5 от 14 май 2010 г. за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ОВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8).

( 2 ) Решение (ЕС) 2020/187 на Европейската централна банка от 3 февруари 2020 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2020/8) (ОВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 6).

( 3 ) Решение (ЕС) 2020/188 на Европейската централна банка от 3 февруари 2020 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2020/9) (ОВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 12).

( 4 ) Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка от 24 март 2020 г. относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17) (ОВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 1).

Top