EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — BG — 19.10.2018 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1370/2013 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2013 година

за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

(ОВ L 346, 20.12.2013 г., стp. 12)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/591 НА СЪВЕТА от 15 април 2016 година

  L 103

3

19.4.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/795 НА СЪВЕТА от 11 април 2016 година

  L 135

115

24.5.2016

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1042 НА СЪВЕТА от 24 юни 2016 година

  L 170

1

29.6.2016

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2145 НА СЪВЕТА от 1 декември 2016 година

  L 333

1

8.12.2016

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/147 НА СЪВЕТА от 29 януари 2018 година

  L 26

6

31.1.2018

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1554 НА СЪВЕТА от 15 октомври 2018 година

  L 261

1

18.10.2018


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 130, 19.5.2016, стp.  14 (1370/2013)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1370/2013 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2013 година

за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продуктиЧлен 1

Обхват

▼C1

Настоящият регламент предвижда мерки относно определянето на цени, такси, помощи и количествени ограничения, свързани с общата организация на селскостопанските пазари, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013.

▼M4

Член 1а

Референтни прагове

1.  Определят се следните референтни прагове:

а) за сектора на зърнените култури — 101, 31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

б) за неолющен ориз — 150 EUR/тон за стандартно качество определено в точка А от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

в) за захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, за непакетирана захар франко завод:

i) за бяла захар: 404,4 EUR/тон;

ii) за сурова захар: 335,2 EUR/тон;

г) за сектора на говеждото и телешкото месо — 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас по конформация/залоеност R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, посочена в точка А от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д) за сектора на млякото и млечните продукти —

i) 246,39 EUR на 100 kg — за масло;

ii) 169,80 EUR на 100 kg — за обезмаслено мляко на прах;

е) за свинско месо — 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине, посочена в точка Б от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, както следва:

i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;

ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R;

ж) за сектора на маслиновото масло —

i) 1 779 EUR/тон за необработено маслиново масло „Еxtra virgin“;

ii) 1 710 EUR/тон за необработено маслиново масло „Virgin“;

iii) 1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с две степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.

2.  Предвидените в параграф 1 референтни прагове са предмет на преглед от страна на Комисията, като се вземат предвид обективни критерии, по-специално новостите в производството, разходите за производството (особено за суровини) и пазарните тенденции. При необходимост референтните прагове се актуализират в съответствие с процедурата, предвидена в член 43, параграф 3 от ДФЕС, съобразно развитието на производството и на пазарите.

3.  Позоваването на референтните прагове от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за позоваване на праговете, определени в параграф 1 от настоящия член.

▼M4

Член 2

Публични интервенционни цени

1.  Равнището на публичната интервенционна цена:

а) за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответния референтен праг, определен в член 1а, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава съответния референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

б) за масло е равно на 90 % от референтния праг, определен в член 1а, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава 90 % от този референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

в) за говеждо и за телешко месо не надвишава 85 % от равнището, посочено в член 1а.

2.  Публичните интервенционни цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграф 1, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на продуктите.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението на публичните интервенционни цени на продуктите, посочени в параграф 2 от настоящия член, съгласно установените в него условия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

▼B

Член 3

Изкупни цени и приложими количествени ограничения

1.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, изкупуването се извършва на фиксираната цена, посочена в член 2 от настоящия регламент, и то не трябва да надхвърля следните количествени ограничения съответно за всеки период, посочен в член 12 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а) за обикновена пшеница — 3 млн. тона;

б) за масло — 50 000  тона;

в) за обезмаслено мляко на прах: — 109 000  тона.

▼M3

Чрез дерогация от първа алинея, през 2016 г. количествените ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена са 100 000 тона за масло и 350 000 тона за обезмаслено мляко на прах. Количествата, изкупени в рамките на тръжна процедура, която е в ход към 29 юни 2016 г., не се приспадат от посочените количествени ограничения.

▼M5

Чрез дерогация от първа алинея, през 2018 г. количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена е 0 тона.

▼M6

Чрез дерогация от първа алинея количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена е 0 тона за 2019 г.

▼B

2.  Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а) за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи количествените ограничения, посочени в параграф 1 от настоящия член; и

б) за твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо

изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена.

Максималната изкупна цена не надхвърля съответното равнище, посочено в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, и се определя посредством актове за изпълнение.

3.  В специални и надлежно обосновани случаи Комисията може да приема актове за изпълнение:

а) за ограничаване на тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или

б) за определяне съгласно условията на член 2, параграф 1 на изкупните цени за публична интервенция по държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени.

4.  Изкупните цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграфи 2 и 3, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на тези продукти.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението.

5.  Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

6.  Без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за:

а) спазване на интервенционните ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член; и

б) прилагане на тръжната процедура, посочена в параграф 2 от настоящия член, за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах над количествените ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Помощ за частно складиране

1.  С цел определяне на размера на помощта за частно складиране за продуктите, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато се предоставя помощ съгласно член 18, параграф 2 от същия регламент, или се открива тръжна процедура за ограничен период от време, или размерът на помощта се определя предварително. Размерът на помощта може да бъде определен за държава членка или регион на държава членка.

2.  Комисията приема актове за изпълнение:

а) при използването на тръжна процедура за определяне на максималния размер на помощта за частно складиране;

б) при прилагане на предварително определена помощ, за определяне размера на помощта въз основа на разходите за складиране и/или други пазарни елементи от значение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

▼M2

Член 5

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, съпътстващи образователни мерки и свързани разходи

1.  Помощта от Съюза за финансиране на съпътстващите образователни мерки по член 23, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 не надвишава 15 % от годишните окончателни средства за държавите членки, посочени в параграф 6 от настоящия член.

2.  Помощта от Съюза за свързаните разходи по член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 общо не надвишава 10 % от годишните окончателни средства за държавите членки, посочени в параграф 6 от настоящия член.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на максималния размер на помощта от Съюза за всяка категория разходи като процент от годишните окончателни средства за държавите членки или като процент от разходите за съответните продукти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Размерът на помощта от Съюза за компонента „мляко“ на продуктите по член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 не надвишава 27 EUR/100 kg.

4.  Помощта по член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се отпуска на всяка държава членка в съответствие с настоящия параграф и предвид критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

За периода 1 август 2017 г.—31 юли 2023 г. индикативните средства от помощта за всяка държава членка, посочени в член 23а, параграф 1, втора алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определят в приложение I. В рамките на този период за Хърватия не се прилага член 23а, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

От 1 август 2023 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които въз основа на критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, определя индикативните средства от помощта за всяка държава членка, посочени в член 23а, параграф 1, втора алинея, букви а) и б) от посочения регламент. Всяка държава членка обаче получава минимум 290 000 EUR помощ от Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци в учебните заведения и минимум 193 000 EUR помощ от Съюза за предлагането на мляко в учебните заведения, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Впоследствие Комисията, поне веднъж на три години, оценява дали индикативните средства продължават да отговарят на критериите по член 23а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. При необходимост Комисията приема актове за изпълнение, с които определя нови индикативни средства.

Актовете за изпълнение по настоящия параграф се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

5.  Когато държава членка не е изпратила искане за помощ от Съюза за дадена година в съответствие с член 23а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или е заявила само част от своите индикативни средства по параграф 4 от настоящия член, Комисията преразпределя тези индикативни средства или незаявената част от тях за онези държави членки, които са изявили желание да използват по-голяма сума от предвидените за тях индикативни средства.

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки за извършване на такова преразпределение, което се базира на критерия по член 23а, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и се ограничава в рамките на окончателните средства от помощта от Съюза по член 6 от настоящия член, използвани от съответната държава членка по време на учебната година, приключила преди ежегодното искане за помощ от Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

6.  След подаването на искане от държавите членки в съответствие с член 23а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията приема всяка година актове за изпълнение, с които определя окончателния размер на помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в учебните заведения за участващите държави членки при ограниченията, определени в член 23а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и като се имат предвид прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4 от посочения регламент.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

▼B

Член 7

Производствена такса в сектора на захарта

1.  Производствената такса върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, предвидена в член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 12,00 EUR на тон за квотата захар и квотата инулинов сироп. За изоглюкозата производствената такса се определя в размер на 50 % от таксата, приложима за захарта.

2.  Държавата членка начислява пълния размер на производствената такса, която се плаща съгласно параграф 1, на предприятията на нейна територия въз основа на отпусната им квота през съответната пазарна година.

Предприятията извършват плащанията на тези такси най-късно до края на месец февруари през съответната пазарна година.

3.  Предприятията за захар и инулинов сироп в Съюза могат да изискват от производителите на захарно цвекло или захарна тръстика или от доставчиците на цикория да поемат до 50 % от съответната производствена такса.

Член 8

Възстановяване при производство в сектора на захарта

Размерът на възстановяването при производство за продуктите от сектора на захарта, предвидено в член 129 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя от Комисията чрез актове за изпълнение въз основа на:

а) разходите, произтичащи от употребата на вносна захар, които захарната промишленост би следвало да понесе, ако се снабдява от световния пазар; и

▼M4

б) цената на наличния излишък от захар на пазара на Съюза или — ако няма излишък от захар на посочения пазар — референтния праг за захар, определен в член 1а, буква в).

▼B

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 9

Минимална цена на захарното цвекло

1.  Минималната цена за цвекло в рамките на квотата, предвидена в член 135 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 26,29 EUR за тон до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г.

2.  Минималната цена, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло със стандартно качество, определено в приложение III, част Б от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  От предприятията за производство на захар, които изкупуват цвекло в рамките на квотата, подходящо за преработка в захар и предназначено за преработка в захар в рамките на квотата, се изисква да заплащат най-малко минималната цена, коригирана с ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от стандартното качество. Тези повишения или намаления се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

4.  За количествата захарно цвекло, съответстващи на количествата индустриална захар или излишък от захар, които се облагат с предвидената в член 11 такса за свръхпроизводство, заинтересованите предприятия за захар коригират изкупната цена така, че да бъде най-малко равна на минималната цена за цвекло в рамките на квотата.

Член 10

Коригиране на националната квота за захар

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора по предложение на Комисията Съветът може да измени квотите, определени в приложение XII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 в резултат на евентуални решения на държавите членки, приети в съответствие с член 138 от посочения регламент.

Член 11

Такса за свръхпроизводство в сектора на захарта

1.  Определя се такса за свръхпроизводство, включително както е предвидено в член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 , на равнище, което е достатъчно високо, така че да се избегне натрупването на количествата, посочени в същия член. Тази такса за свръхпроизводство се определя от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Посочената в параграф 1 такса за свръхпроизводство се начислява от държавата членка на предприятията на нейна територия на базата на произведените количества, посочени в същия параграф, които са били установени за тези предприятия за съответната пазарна година.

Член 12

Временен механизъм за управление на пазара в сектора на захарта

С оглед на осигуряването на достатъчни и балансирани доставки на захар за пазарите в Съюза, до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г. и независимо от член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията може чрез актове за изпълнение да прилага временно, за необходимите количества и време, такса за свръхпроизводство върху продукцията извън квотите, посочени в член 139, параграф 1, буква д) от същия регламент.

Комисията определя размера на тази такса чрез актове за изпълнение.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 13

Определяне на размера на възстановяванията при износ

1.  При условията, определени в член 196 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и съгласно предвиденото в член 198 от същия регламент Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на размера на възстановяванията при износ:

а) на равни интервали — за продуктите от списъка в член 196, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) чрез тръжни процедури за зърнени култури, ориз, захар и мляко и млечни продукти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  При определяне на размера на възстановяванията при износ на определен продукт се вземат предвид един или повече от следните аспекти:

а) съществуващото положение и бъдещата тенденция по отношение на:

i) цените и наличностите от въпросния продукт на пазара на Съюза,

ii) цените на въпросния продукт на световния пазар;

б) целите на общата организация на пазара, които са насочени към гарантиране на равновесие и естествено развитие на цените и търговията на този пазар;

в) необходимостта да бъдат избегнати смущения, които биха могли да предизвикат продължителен дисбаланс между предлагането и търсенето на пазара на Съюза;

г) икономическият аспект на предвиждания износ;

д) ограниченията, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с Договора;

е) необходимостта да се установи равновесие между използването на основни продукти на Съюза при производството на преработени стоки за износ в трети държави и използването на продукти с произход от трети държави, поставени под режим усъвършенстване;

ж) най-благоприятните разходи за пазарна реализация и транспортни разходи от пазари на Съюза до пристанища на Съюза или други места за износ, заедно с разходите за експедиране до държавите по местоназначение;

з) търсенето на пазара на Съюза;

и) по отношение на секторите на свинското месо, яйцата и птичето месо, разликата между цените в Съюза и цените на световния пазар за количеството фуражно зърно, което е необходимо за производството в Съюза на продуктите от тези сектори.

3.  Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, размерът на възстановяването може да бъде коригиран от Комисията посредством актове за изпълнение по искане на държава членка или по нейна собствена инициатива. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Член 14

Специфични мерки за възстановявания при износ за зърнени култури и ориз

1.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на корективни суми, приложими за възстановяванията при износ, които са определени по отношение на секторите на зърнените култури и ориза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, Комисията може да приема актове за изпълнение за изменение на тези корективни суми, без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Комисията може да прилага настоящия параграф по отношение на продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, изнасяни под формата на преработени продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета ( 1 ).

2.  За първите три месеца на пазарната година възстановяването, приложимо за износ на малц, който е бил на склад в края на предходната пазарна година или е произведен от ечемик, който е бил на склад към този момент, е в размера, който би бил приложим по отношение на въпросната лицензия за износ за осъществения износ през последния месец на предходната пазарна година.

3.  Възстановяването за продукти, изброени в приложение I, част I, букви а) и б) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, установено съгласно член 199, параграф 2 от същия регламент, може да бъде коригирано от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с промените в равнището на интервенционната цена.

Първата алинея може да се прилага изцяло или частично за продуктите, изброени в приложение I, част I, букви в) и г) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и за продуктите, посочени в част I от това приложение и изнасяни под формата на преработени стоки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009. В този случай Комисията посредством актове за изпълнение прави корекцията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, чрез прилагане на коефициент, изразяващ съотношението между количеството на основния продукт и количеството от него, съдържащо се в преработения продукт, изнесен или използван в изнесените стоки.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 15

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 229 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този Комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 16

Таблица на съответствието

Позоваванията на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 1234/2007 след отмяната му с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, поместена в приложението към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Членове 7—12 се прилагат до края на 2016/2017 пазарна година за захар на 30 септември 2017 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
►M2  ПРИЛОЖЕНИЕТ II ◄

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

посочена в член 16Регламент (ЕО) № 1234/2007

Настоящият регламент

Член 18, параграфи 1 и 3

Член 2

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква г)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 18, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2

Член 18, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 3, параграф 4

▼C1

Член 43, буква аа)

Член 3, параграф 6

▼B

Член 31, параграф 2

Член 4

Член 103жа, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 103жа, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 102, параграф 4

Член 6, параграф 1

Член 102, параграф 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 51, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 51, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 51, параграф 4

Член 7, параграф 3

Член 97

Член 8

Член 49

Член 9

Член 64, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 64, параграф 3

Член 11, параграф 2

Член 164, параграф 2

Член 13, параграфи 1 и 3

Член 164, параграф 3

Член 13, параграф 2

Член 164, параграф 4

Член 14, параграф 1

Член 165

Член 14, параграф 2

Член 166

Член 14, параграф 3

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ СРЕДСТВА

за периода 1 август 2017 г. — 31 юли 2023 г.

(както е посочено в член 5, параграф 4, втора алинея)Държави членки

Индикативни средства за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

Индикативни средства за предлагане на мляко в училищата

Белгия

3 367 930

1 650 729

България

2 093 779

1 020 451

Чешка република

3 123 230

1 600 707

Дания

1 807 661

1 460 645

Германия

19 696 932

9 404 154

Естония

439 163

700 309

Ирландия

1 757 779

900 398

Гърция

3 218 885

1 550 685

Испания

12 932 647

6 302 784

Франция

22 488 086

12 625 577

Хърватия

1 360 232

800 354

Италия

16 711 302

8 003 535

Кипър

290 000

500 221

Латвия

633 672

700 309

Литва

900 888

1 032 456

Люксембург

290 000

193 000

Унгария

3 029 587

1 756 776

Малта

290 000

193 000

Нидерландия

5 431 641

2 401 061

Австрия

2 238 064

1 100 486

Полша

11 639 985

10 204 507

Португалия

3 283 397

2 220 981

Румъния

6 866 848

10 399 594

Словения

554 020

320 141

Словакия

1 708 720

900 398

Финландия

1 599 047

3 824 689

Швеция

2 854 972

8 427 723

Обединено кралство

19 391 534

9 804 331

Общо

150 000 000

100 000 000( 1 ) Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 10).

Top