EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1308-20201229

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2020-12-29

02013R1308 — BG — 29.12.2020 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 671)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г.

  L 347

865

20.12.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/791 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година

  L 135

1

24.5.2016

►M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1166 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2016 година

  L 193

17

19.7.2016

►M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1226 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2016 година

  L 202

5

28.7.2016

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2393 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2017 година

  L 350

15

29.12.2017

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година

  L 437

1

28.12.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 189, 27.6.2014, стp.  261 (1308/2013)

►C2

Поправка, ОВ L 130, 19.5.2016, стp.  9 (1308/2013)

►C3

Поправка, ОВ L 161, 18.6.2016, стp.  41 (1308/2013)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007ЧАСТ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.  
С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури.
2.  

Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:

a) 

зърнени култури, част I

б) 

ориз, част II;

в) 

захар, част III;

г) 

сух фураж, част IV;

д) 

семена, част V;

е) 

хмел, част VI;

ж) 

маслиново масло и трапезни маслини, част VII;

з) 

лен и коноп, част VIII;

и) 

плодове и зеленчуци, част IX;

й) 

преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;

к) 

банани, част XI;

л) 

вино, част XII;

м) 

живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;

н) 

тютюн, част XIV;

о) 

говеждо и телешко месо, част XV;

п) 

мляко и млечни продукти, част XVI;

р) 

свинско месо, част XVII;

с) 

овче месо и козе месо, част XVIII;

т) 

яйца, част XIX;

у) 

птиче месо, част XX;

ф) 

етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;

х) 

пчелни продукти, част XXII;

ц) 

копринени буби, част XXIII;

ч) 

други продукти, част XXIV.

Член 2

Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.

Член 3

Определения

1.  
За целите на настоящия регламент се прилагат отнасящите се до някои сектори определения, които се съдържат в приложение II.
2.  
Определенията, съдържащи се в приложение II, част II, раздел Б, се прилагатдо края на пазарна година за захар 2016/2017.
3.  
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент (ЕС) № 1307/2013на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ) освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.
4.  
За да се вземат предвид специфичните характеристики на сектора на ориза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение на определенията относно сектора на ориза, посочени в част I от приложение II, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени.
5.  

За целите на настоящия регламент:

а) 

„по-слабо развити региони“ означава регионите, определени като такива в член 90, параграф 2, първа алинея, буква а), от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета] ( 3 ).

б) 

„неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие“ означава климатични условия като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

Член 4

Корекции на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопански продукти

Когато е необходимо с оглед отчитане на измененията в Комбинираната номенклатура, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за коригиране в настоящия регламент на описанието на продуктите и препратките към позициите или подпозициите на Комбинираната номенклатура.

Член 5

Коефициенти на превръщане за ориза

Комисията може да приема актове за изпълнение относно:

а) 

определянето на коефициентите на превръщане за ориза в различните стадии на преработка, разходите за преработка и стойността на вторичните продукти;

б) 

приемането на всички необходими мерки относно прилагането на коефициентите на превръщане за ориза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 6

Пазарни години

Определят се следните пазарни години:

а) 

от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

б) 

от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;

в) 

от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

i) 

сектора на зърнените култури;

ii) 

сектора на семената;

iii) 

сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;

iv) 

сектора на лена и конопа;

v) 

сектора на млякото и млечните продукти;

г) 

от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;

д) 

от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза;

е) 

от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта.

Член 7

Референтни прагове

1.  

Определят се следните референтни прагове:

а) 

по отношение на сектора на зърнените култури — 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

б) 

по отношение на неолющения ориз — 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

в) 

по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:

i) 

за бяла захар: 404,4 EUR/тон;

ii) 

за сурова захар: 335,2 EUR/тон;

г) 

по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо — 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас по конформация/залоеност R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, посочена в буква А от приложение IV;

д) 

по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:

i) 

246,39 EUR на 100 kg — за масло;

ii) 

169,80 EUR на 100 kg — за обезмаслено мляко на прах;

е) 

по отношение на свинското месо — 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине, посочена в буква Б от приложение IV, както следва:

i) 

кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;

ii) 

кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R;

ж) 

по отношение на сектора на маслиновото масло:

i) 

1 779 EUR/тон за необработено маслиново масло „extra virgin“;

ii) 

1 710 EUR/тон за необработено маслиново масло;

iii) 

1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с две степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.

2.  
Предвидените в параграф 1 референтни прагове са предмет на преглед от страна на Комисията, като се вземат предвид обективни критерии, а именно новостите в производството, разходите за производството (особено за суровини) и пазарните тенденции. При необходимост референтните прагове се актуализират в съответствие с обикновената законодателна процедура съобразно развитието на производството и пазарите.ЧАСТ II

ВЪТРЕШЕН ПАЗАРДЯЛ I

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПАЗАРАГЛАВА I

Публична интервенция и помощ за частно складиранеРаздел 1

Общи разпоредби относно публичната интервенция и помощта за частно складиране

Член 8

Обхват

В настоящата глава се определят правилата за интервенция на пазара по отношение на:

а) 

публичната интервенция, когато продуктите се изкупуват от компетентните органи на държавите членки и се държат на склад от тях до пласирането им, и

б) 

отпускането на помощ за складиране на продукти от частни оператори.

Член 9

Произход на отговарящите на условията продукти

Продуктите, които отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за частно складиране, трябва да са с произход от Съюза. Освен това, ако са получени от селскостопански култури, тези култури трябва да са добити в Съюза, а ако са получени от мляко, това мляко трябва да е произведено в Съюза.

Член 10

Скали на Съюза за класификация на кланични трупове

Скалите на Съюза за класификация на кланични трупове се прилагат в съответствие с приложение IV, съответно точки А и Б в сектора на говеждото и телешкото месо по отношение на кланични трупове на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и в сектора на свинското месо по отношение на кланични трупове на свине, различни от използваните за разплод.

В сектора на овчето месо и козето месо държавите членки могат да прилагат скала на Съюза за класификация на кланични трупове на овце в съответствие с правилата, определени в буква В от приложение IV.Раздел 2

Публична интервенция

Член 11

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при всички допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 19 и актове за изпълнение в съответствие с член 20:

а) 

обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица;

б) 

неолющен ориз;

в) 

прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, попадащо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50 ;

г) 

масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини 82 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %;

д) 

обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасленото сухо вещество.

Член 12

Периоди на публична интервенция

Публична интервенция се прилага за:

а) 

обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица — от 1 ноември до 31 май;

б) 

неолющен ориз — от 1 април до 31 юли;

в) 

говеждо и телешко месо — през цялата година;

г) 

масло и обезмаслено мляко на прах — от 1 март до 30 септември.

Член 13

Откриване и закриване на публичната интервенция

▼C2

1.  

През периодите, посочени в член 12, публичната интервенция:

▼B

а) 

е открита за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;

б) 

може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз (включително конкретни сортове или видове неолющен ориз), ако го изисква положението на пазара. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2;

в) 

може да бъде открита от Комисията за сектора на говеждото и телешкото месо, чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, ако за определен съгласно член 20, първа алинея, буква в) представителен период средната пазарна цена в дадена държава членка или регион на държава членка, регистрирана въз основа на скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък, посочена в приложение IV, буква А е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1, буква г).

2.  
Комисията може да приема актове за изпълнение относно закриване на публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато за представителен период, определен съгласно член 20, първа алинея, буква в), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.

Член 14

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, мерките за определяне на изкупните цени за продуктите, посочени в член 11, както и, когато е приложимо, мерките за количествени ограничения, когато изкупуването се извършва на фиксирана цена, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Член 15

Публична интервенционна цена

1.  

Публична инте,рвенционна цена означава:

а) 

цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена; или

б) 

максималната цена, на която могат да се изкупуват продукти, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.

2.  
Мерките за определяне на равнището на публичната интервенционна цена, в т.ч. размерите на увеличенията и намаленията, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС

Член 16

Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция

1.  

Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:

а) 

да се избегнат всякакви смущения на пазара,

б) 

да се осигури равен достъп до продуктите и равно третиране на купувачите, и

в) 

да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.

2.  
Продуктите, изкупени при публична интервенция, могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установени в съответните правни актове на Съюза. ►C2  В тези случаи счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент. ◄
3.  
Всяка година Комисията оповестява публично данни за условията, при които закупените при публична интервенция продукти са били продадени през предходната година.Раздел 3

Помощ за частно складиране

Член 17

Продукти, отговарящи на условията

Помощ за частно складиране може да се отпуска за следните продукти, при спазване на условията, определени в настоящия раздел, и на всички допълнителни изисквания и условия, които се приемат от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 18, параграф 1, член 19 и чрез актове за изпълнение в съответствие с член 18, параграф2, или член 20:

а) 

бяла захар;

б) 

маслиново масло;

в) 

ленени влакна;

г) 

прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече;

д) 

масло, произведено от сметана, получена директно и изключително от краве мляко;

е) 

сирене;

ж) 

обезмаслено мляко на прах, произведено от краве мляко;

з) 

свинско месо;

и) 

овче и козе месо.

Буква е) от първа алинея се ограничава до сирена със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, които се държат на склад по-дълго от периода на зреене, определен в продуктовата спецификация на съответния продукт, посочена в член 7 от същия регламент, и/или период на зреене, който допринася за повишаване на стойността на сиренето.

Член 18

Условия за отпускане на помощ

1.  

Когато е необходимо, за да се осигури прозрачност на пазара, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита:

а) 

средните пазарни цени, регистрирани в Съюза и референтните прагове и производствените разходи за съответните продукти; и/или

б) 

необходимостта да се реагира своевременно на особено трудна пазарна ситуация или икономически събития със значително негативно влияние върху маржовете в сектора.

2.  

Комисията може да приеме актове за изпълнение относно:

а) 

предоставяне на помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 17, като отчита условията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

б) 

ограничаване на предоставянето на помощ за частно складиране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

3.  
Мерките за определяне на размера на предвидената в член 17 помощ за частно складиране се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.Раздел 4

Общи разпоредби относно публична интервенция и помощ за частно складиране

Член 19

Делегирани правомощия

1.  

За да се направи необходимото продуктите, изкупени при публична интервенция или подлежащи на помощ за частно складиране, да са подходящи за дългосрочно складиране и да са в добро състояние, здрави и с подходящо пазарно качество и за да се вземат предвид специфичните характеристики на различните сектори, с цел осигуряване на икономически ефективно извършване на публичната интервенция и частното складиране, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на изискванията и условията, на които трябва да отговарят тези продукти, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент. Тези изисквания и условия имат за цел да гарантират по отношение на изкупените и складирани продукти:

а) 

тяхното качество от гледна точка на параметрите за качество, групите качество, класовете качество, категориите продуктови характеристики и възраст;

б) 

съответствието им с условията от гледна точка на количествата, пакетирането, включително етикетирането, съхранението, предходните договори за складиране, одобряването на предприятията и етапа на обработка на продуктите, за които се отнасят публичната интервенционна цена и помощта за частно складиране.

2.  
За да се вземат предвид специфичните характеристики на секторите на зърнените култури и на неолющения ориз, Комисията [17 декември 2013 г.] се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на критериите за качество по отношение на изкупуването и продажбите на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз.
3.  

За да се осигури подходящ капацитет за складиране, както и ефективността на системата за публична интервенция от гледна точка на рентабилност, разпределение и достъп на операторите и за да се поддържа качеството на изкупените при публична интервенция продукти до тяхното пласиране в края на периода на складиране, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:

а) 

изискванията, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на местата за складиране за всички продукти, обект на публична интервенция;

б) 

правилата относно складирането на продукти във и извън държавата членка, която отговаря за тях и за обработката на тези продукти по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или събирани в рамките на ОСП.

4.  

За да се осигури желаният ефект върху пазара от помощта за частно складиране, Комисията се оправомощава да приема в съответствие с член 227 делегирани актове за определяне на:

а) 

правилата и условията, приложими в случаи, когато складираното количество е по-малко от договореното количество;

б) 

условията за предоставяне на авансово плащане на такава помощ;

в) 

условията, при които може да се реши продуктите, включени в договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани.

5.  

За да се осигури правилното функциониране на публичната интервенция и на системите за частно складиране, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227:

а) 

предвиждащи използването на тръжни процедури, които да гарантират равен достъп до стоките и равно третиране на операторите;

б) 

за определяне на допълнителните условия, на които да отговарят операторите, за да се улеснят ефективното управление и контрол на системата за държавите членки и операторите;

в) 

за установяване на изискване за операторите да предоставят гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията им.

6.  

За да се вземат предвид техническите промени и потребностите на секторите, посочени в член 10, както и необходимостта да се стандартизира представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227:

а) 

за адаптиране и актуализиране на разпоредбите на приложение IV относно скалите на Съюза за класификация, идентифициране и представяне на кланични трупове;

б) 

за установяване на допълнителни разпоредби, свързани с класифицирането,включително чрез квалифицирани класификатори, с категоризирането, в това число техники за автоматизирано категоризиране, с идентифицирането, претеглянето и маркирането на кланични трупове, с изчисляването на средните цени в Съюза и с коефициентите на претегляне, използвани в изчислението на тези цени;

в) 

за определяне на дерогации в сектора на говеждото и телешкото месо от разпоредбите и на специални дерогации, които да могат да се предоставят от държавите членки на кланици, където се колят малък брой животни от рода на едрия рогат добитък, и допълнителни разпоредби за съответните продукти, в това число разпоредби, отнасящи се до класовете по конформация и залоеност, и, в сектора на овчето месо, допълнителни разпоредби по отношение на теглото, цвета на месото и залоеността, и критерии за класификацията на агнета с ниско тегло;

г) 

за даване на разрешение на държавите членки да не прилагат скалата за категоризиране на кланични трупове на свине и разрешение да използват допълнителни критерии за оценка, освен теглото и оцененото съдържание на постно месо, или за постановяване на дерогации от тази скала.

Член 20

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднакво прилагане на настоящата глава. Тези мерки могат да се отнасят по-специално до следното:

а) 

разходите, които да се заплащат от операторите, когато доставените за публична интервенция продукти не отговарят на минималните изисквания за качество;

б) 

определяне на минимален складов капацитет на местата за интервенционно складиране;

в) 

представителните периоди, пазарите и пазарните цени, необходими за прилагане на настоящата глава;

г) 

доставката на продуктите, които се изкупуват при публична интервенция, транспортните разходи, които се поемат от оферента, приемането на продуктите от разплащателните агенции и плащането;

д) 

различните операции, свързани с процеса на обезкостяване за сектора на говеждото и телешкото месо;

е) 

практическите ред и условия за пакетиране, предлагане на пазара и етикетиране на продуктите;

ж) 

процедурите за одобряване на предприятията, които произвеждат масло и обезмаслено мляко на прах, за целите на настоящата глава;

з) 

всяко разрешение за складиране извън територията на държавата членка, в която са изкупени и складирани продуктите;

и) 

продажбата или реализацията на продуктите, изкупени при публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад, последващото използване или местоназначението на освободените продукти, включително процедурите във връзка с продуктите, предоставени за използване по схема, посочена в член 16, параграф 2, в това число прехвърлянията между държавите членки;

й) 

по отношение на изкупените при публичната интервенция продукти — разпоредбите, свързани с възможността държавите членки, на тяхна собствена отговорност, да продават останали на склад малки количества или количества, които не могат вече да бъдат преопаковани или, които са с влошено качество;

к) 

по отношение на частното складиране — сключването и съдържанието на договорите между компетентния орган на държавата членка и заявителите;

л) 

поставянето и държането на продукти под режим на частно складиране и изваждането им от склад;

м) 

продължителността на периода на частно складиране и разпоредбите, съгласно които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;

н) 

процедурите, които да се следват при изкупуване на фиксирана цена, включително процедурите за предоставяне на гаранция и нейния размер, или при отпускане на предварително определена помощ за частно складиране;

о) 

използването на тръжни процедури, както за публична интервенция, така и за частно складиране, по-специално във връзка с:

i) 

подаването на оферти или тръжни предложения и минималното количество за едно заявление или тръжно предложение;

ii) 

процедурите за предоставяне на гаранция и нейния размер; и

iii) 

подбора на оферти, с който да се осигури даване на предпочитание на онези от тях, които са най-благоприятни за Съюза, като същевременно се оставя възможност да не следва задължително възлагане на поръчка.

п) 

прилагането на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце;

р) 

различно представяне на кланични трупове и половинки кланични трупове от посоченото в буква А.IV от приложение IV, с цел установяване на пазарните цени;

с) 

коефициентите за корекция, които да се прилагат от държавите членки и да се използват за различно представяне на кланичните трупове на говеда и овце, в случай че не се използва референтното представяне;

т) 

практическите ред и условия за маркирането на класифицираните кланични трупове и за изчисляване от Комисията на среднопретеглената цена в Съюза за кланични трупове на говеда, свине и овце;

у) 

разрешението на държавите членки, по отношение на свине, заклани на тяхна територия, да предвидят различно представяне на кланични трупове от свине спрямо определеното в приложение IV, буква Б.III, ако е изпълнено едно от следните условия:

i) 

утвърдената на тяхна територия търговска практика се различава от стандартното представяне, определено в буква Б.III, първа алинея от приложение IV;

ii) 

обусловено е от техническите изисквания;

iii) 

кланичните трупове са одрани равномерно.

ф) 

разпоредбите за преглед на място на прилагането на класификацията на кланичните трупове в държавите членки от комитет на Съюза, съставен от експерти от Комисията и експерти, назначени от държавите членки, за да се гарантира точност и надеждност на класификацията на кланичните трупове. В тези разпоредби се предвиждат разходите, произтичащи от дейността по прегледа, да се поемат от Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 21

Други изпълнителни правомощия

Комисията приема актовете за изпълнение за даване на разрешение на държавите членки за агнета с тегло на кланичния труп по-малко от 13 kg чрез дерогация от приложение IV, буква В.III да използват следните критерии за класификация:

а) 

тегло на кланичния труп;

б) 

цвят на месото;

в) 

степен на залоеност.

Тези актове за изпълнение се приемат без да прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.ГЛАВА II

Схеми за помощ

▼M2Раздел 1

Помощ за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Член 22

Целева група

Схемата за помощ, предназначена за подобряване на разпространението на селскостопански продукти и за подобряване на хранителните навици на децата, е насочена към децата, които посещават редовно детски ясли, градини, или учебни заведения за начално или средно образование, които се администрират или са признати от компетентните органи на държавите членки.

Член 23

Помощ за предлагането на плодове и зеленчуци в училищата и на мляко в училищата, съпътстващи образователни мерки и свързани разходи

1.  

Помощта от Съюза се предоставя на децата в учебните заведения, посочени в член 22:

a) 

за доставката и предлагането на отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член;

б) 

за съпътстващи образователни мерки; и

в) 

за покриване на определени разходи, свързани с оборудване, популяризиране, мониторинг и оценка, и ако тези разходи не са покрити съгласно буква a) от настоящата алинея, с логистика и предлагане.

В съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС Съветът установява ограничения за пропорцията на помощта от Съюза, която обхваща мерките и разходите, посочени в първа алинея, букви б) и в) от настоящия параграф.

2.  

За целите на настоящия раздел:

а) 

„предлагани плодове и зеленчуци в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 3, буква а) и параграф 4, буква а);

б) 

„предлагано мляко в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), както и продуктите, посочени в приложение V.

3.  

Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена съгласно параграф 1 („схема за училищата“), и искат съответна помощ от Съюза, дават приоритет, предвид националните обстоятелства, на предлагането на продукти от едната или двете от следните групи:

а) 

плодове и зеленчуци и пресни продукти от банановия сектор;

б) 

мляко за пиене със и без съдържание на лактоза в него.

4.  

Без да се засяга параграф 3, за да насърчат потреблението на определени продукти и/или в отговор на специфични хранителни нужди на децата на своята територия, държавите членки могат да предвидят предлагането на продукти от една или двете от следните групи:

а) 

продукти от преработени плодове и зеленчуци в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква а);

б) 

сирена, извара, кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао, в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква б).

5.  
В случаите, когато държавите членки преценят, че това е необходимо за постигане на целите на схемата за училищата и на целите на стратегиите, посочени в параграф 8, те могат да допълнят предлагането на продукти, посочени в параграфи 3 и 4, с продуктите, изброени в приложение V.

В такива случаи помощта от Съюза се изплаща само за компонента „мляко“ от предлагания продукт. Компонентът „мляко“ не трябва да бъде с тегловно съдържание по-малко от 90 % за продукти от категория I от приложение V и 75 % за продукти от категория II от приложение V.

Равнището на помощта от Съюза за компонента „мляко“ се определя от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

6.  

Продуктите, които се предлагат по схемата за училищата, не съдържат нито едно от следното:

а) 

добавена захар;

б) 

добавена сол;

в) 

добавени мазнини;

г) 

добавени подсладители;

д) 

добавени изкуствени вкусови подобрители от E 620 до E 650, посочени в Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

Без да се засяга първа алинея от настоящия параграф, всяка държава членка, след получаване на съответното разрешение от националните си органи, отговарящи за здравето и храненето в съответствие с националните си процедури, може да реши, че отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 4 и 5, могат да съдържат ограничени количества добавена захар, добавена сол и/или добавени мазнини.

7.  
В допълнение към продуктите, посочени в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, държавите членки могат да предвидят включването на други селскостопански продукти в рамките на съпътстващите образователни мерки, по-специално тези, изброени в член 1, параграф 2, букви ж) и х).
8.  
Условие за участие в схемата за училищата е дадена държава членка да изготви — на национално или регионално равнище, преди да се включи в схемата за училищата и след това на всеки шест години — стратегия за нейното прилагане. Стратегията може да бъде изменяна от органа, отговарящ за нейното изготвяне на национално или регионално равнище, по-специално във връзка с мониторинга и оценяването и постигнатите резултати. Със стратегията най-малкото се определят съответните нужди и тяхното класиране по приоритети, целевата група, резултатите, които се очаква да бъдат постигнати и, ако са налични, количествено изразените цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на първоначалната ситуация, и в нея се установят най-подходящите инструменти и действия за постигане на тези цели.

Тези стратегии могат да съдържат специфични елементи, свързани с прилагането на схемата за училищата, включително такива, целящи опростяване на нейното управление.

9.  
Държавите членки определят в своите стратегии списъка на всички продукти, предлагани по схемата за училищата, чрез редовно разпространение или в рамките на съпътстващите образователни мерки. Без това да засяга параграф 6, те също така гарантират подходящото участие на своите национални органи, отговарящи за здравето и храненето, при изготвянето на този списък, или подходящото одобрение на този списък от тези органи, в съответствие с националните процедури.
10.  
За да гарантират ефективността на схемата за училищата, държавите членки предвиждат също така съпътстващи образователни мерки, които могат да включват, inter alia, мерки и дейности, насочени към възстановяване на връзката между децата и селското стопанство чрез дейности, като например посещение във ферми, и разпространението на по-широка гама селскостопански продукти, както е посочено в параграф 7. Тези мерки могат освен това да бъдат насочени към образоването на децата по отношение на свързани теми, като навиците за здравословно хранене, местните хранителни вериги, биологичното земеделие, устойчивото производство или борбата срещу разхищаването на храна.
11.  
Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие и наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда и, ако е подходящо, продуктите, признати в рамките на установените в Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за качество.

Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.

Член 23а

Финансови разпоредби

1.  
Без да се засяга параграф 4 от настоящия член, помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, съпътстващите образователни мерки и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, не трябва да надвишават 250 млн. евро за една учебна година.

В рамките на общото ограничение помощта не надхвърля:

a) 

за предлагани плодове и зеленчуци в училищата: 150 млн. евро за една учебна година;

б) 

за предлагано мляко в училищата: 100 млн. евро за една учебна година.

2.  

Помощта, посочена в параграф 1, се предоставя на всяка държава членка, като се взема под внимание следното:

а) 

брой на децата във възрастовата група от шест до десет години в съответната държава членка;

б) 

степента на развитие на регионите в рамките на съответната държава членка, така че да се осигури по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, и на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013; и

в) 

по отношение на млякото в училищата, в допълнение към критериите, посочени в букви а) и б) — обичайното използване на помощта от Съюза за предлагане на мляко и млечни продукти на деца.

Разпределените средства за съответните държави членки осигуряват по-голяма помощ за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, така че да се вземе предвид специфичното положение на тези региони при набавянето на продукти и да се насърчи подобно набавяне между намиращи се в близост един до друг отдалечени региони.

Разпределените средства за мляко в училищата, произтичащи от прилагането на критериите, посочени в настоящия параграф, гарантират, че всички държави членки имат право да получават най-малко минимален размер на помощта от Съюза за дете във възрастовата група, посочена в първа алинея, буква а). Този размер не е по-малък от средния разход на помощ от Съюза на дете във всички държави членки по схемата за предлагане на мляко в училищата, която се е прилагала преди 1 август 2017 г.

Мерките относно определянето на индикативно разпределените и окончателните средства и относно преразпределянето на помощ от Съюза за предлаганите плодове и зеленчуци в училищата и за предлаганото мляко в училищата, се вземат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

3.  
Държавите членки, които искат да участват в схемата за училищата, представят всяка година искането си за помощ от Съюза, посочвайки поисканата сума за плодове и зеленчуци и съответно за мляко, които желаят да предлагат в училищата.
4.  
Без да се надхвърля общото ограничение от 250 млн. евро, посочено в параграф 1, всяка една държава членка може да прехвърля еднократно за една учебна година до 20 % от една или друга част от индикативно разпределените ѝ средства.

Този процент може да бъде увеличен до 25 % за държавите членки с отдалечени региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и в други надлежно обосновани случаи, като например когато дадена държава членка трябва да разреши специфична пазарна ситуация в сектора, обхванат от схемата за училищата, да преодолее своите конкретни опасения относно ниското потребление на една или друга група продукти или да се справи с други обществени предизвикателства.

Прехвърлянията могат да бъдат извършвани или:

а) 

преди определянето на окончателните размери на средствата за следващата учебна година, между индикативно разпределените средства за държавите членки; или

б) 

след началото на учебната година, между окончателно разпределените средства за държавите членки, когато тези средства са били определени за въпросната държава членка.

Прехвърлянията, посочени в трета алинея, буква а), не могат да се извършват от индикативно разпределените средства за групата продукти, за която заинтересованата държава членка е отправила искане за сума, надхвърляща индикативно разпределените ѝ средства. Държавите членки нотифицират Комисията за сумата на всяко едно прехвърляне между индикативно разпределените средства.

5.  
Схемата за училищата не засяга никоя отделна национална схема за училищата, която е съвместима с правото на Съюза. Помощта от Съюза, предвидена в член 23, може да се използва за разширяване на обхвата или повишаване на ефективността на съществуващи национални схеми за училищата или схеми за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко в училищата, но не замества финансирането на посочените съществуващи национални схеми, с изключение на безплатното раздаване на храна на деца в учебните заведения. Ако държава членка реши да разшири обхвата на съществуваща национална схема за училищата или да подобри нейната ефективност, като поиска помощ от Съюза, тя посочва в стратегията по член 23, параграф 8 как ще бъде постигнато това.
6.  
Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ за финансиране на схемата за училищата.

Държавите членки могат да финансират тази помощ посредством такса за съответния сектор или посредством всякакъв друг вид участие от страна на частния сектор.

7.  
Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Съюзът може да финансира също така мерки за информиране, популяризиране, мониторинг и оценка, свързани със схемата за училищата, включително мерки за повишаване на обществената осведоменост за целите на схемата, и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи, насочени към обмяна на опит и най-добри практики с цел улесняване на прилагането и управлението на схемата.

Комисията може да разработи, в съответствие с член 24, параграф 4 от настоящия регламент, общ идентификатор или графични елементи за подобряване на видимостта на схемата за училищата.

8.  
Държавите членки, участващи в схемата за училищата, оповестяват публично на територията на училищата или на други подходящи места, своето участие в схемата и факта, че тя се субсидира от Съюза. Държавите членки могат да използват всякакви подходящи инструменти за популяризиране, сред които плакати, специални уебсайтове, информационен графичен материал и кампании за информиране и повишаване на осведомеността. Държавите членки гарантират добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза за училищата във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения.

Член 24

Делегирани правомощия

1.  

С цел да се насърчи изграждането на навици за здравословно хранене у децата и да се осигури насочването на помощта по схемата за училищата към децата от целевата група, посочена в член 22, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата относно:

a) 

допълнителните критерии, свързани с допустимостта на целевата група, посочена в член 22;

б) 

одобряването и подбора на кандидатите за помощ от държавите членки;

в) 

изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно съпътстващите образователни мерки.

2.  

За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на средства на Съюза и за улесняване на прилагането на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

a) 

определянето на разходите и мерките, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Съюза;

б) 

задължението на държавите членки да наблюдават и оценяват ефективността на схемите си за училищата.

3.  
За да се вземе под внимание научният напредък, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да допълва списъка с изкуствени вкусови подобрители, посочен в член 23, параграф 6, първа алинея, буква д).

За да се гарантира, че продуктите, които се предлагат в съответствие с член 23, параграфи 3, 4 и 5, отговарят на целите на схемата за училищата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да определи максималните равнища за добавена захар, добавена сол и добавена мазнина, които могат да бъдат позволени от държавите членки съгласно член 23, параграф 6, втора алинея и които са технически необходими за подготовката или производството на преработени продукти.

4.  

За да се насърчи осведомеността относно схемата за училищата и да се увеличи видимостта на помощта от Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи от държавите членки, участващи в схемата за училищата, ясно да оповестят факта, че получават подкрепа от Съюза за прилагане на схемата, включително във връзка със:

а) 

ако е подходящо, установяването на специфични критерии за представянето, съдържанието, размера и външния вид на общия идентификатор или графичните елементи;

б) 

специфичните критерии, свързани с използването на инструменти за популяризиране.

5.  
За да се гарантира добавената стойност и видимостта на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на правилата относно предлагането на продукти във връзка с осигуряването на други храни в учебните заведения.
6.  
Предвид необходимостта да се гарантира, че помощта от Съюза се отразява върху цената, на която продуктите се предоставят в рамките на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи държавите членки да разяснят в своите стратегии как ще бъде постигнато това.

Член 25

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки за прилагане на настоящия раздел, в това число мерки относно:

a) 

информацията, която да съдържат стратегиите на държавите членки;

б) 

заявленията за помощ и плащанията, включително опростяването на процедурите, произтичащи от общата рамка на схемата за училищата;

в) 

методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата за училищата;

г) 

подаването, формата и съдържанието на годишните искания за помощ, докладите за мониторинг и за оценка от държавите членки, участващи в схемата за училищата;

д) 

прилагането на член 23а, параграф 4, включително относно сроковете за прехвърлянията и относно подаването, формата и съдържанието на нотификациите за прехвърлянето.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

▼BРаздел 2

Помощ в сектор маслиново масло и трапезни маслини

Член 29

Програми за подпомагане на сектора на маслиновото масло и на трапезните маслини

1.  

Съюзът финансира тригодишна работна програма, която да бъде изготвена от организациите на производителите, признати по силата на член 152, асоциациите на организациите на производителите, признати по силата на член 156 или междубраншовите организации, признати по силата на член 157 в една или няколко от следните области:

a) 

наблюдение и управление на пазара в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;

б) 

подобряване на въздействието върху околната среда при отглеждане на маслини;

в) 

подобряване на конкурентоспособността на отглеждането на маслини чрез модернизация;

г) 

подобряване на производственото качество на маслиновото масло и трапезните маслини;

д) 

системата за проследяване, сертифицирането и запазването на качеството на маслиновото масло и трапезните маслини, по-специално контрола на качеството на маслиновите масла, продавани на крайните потребители, под ръководството на националните администрации;

е) 

разпространяване на информация относно мерките, осъществявани от организациите на производители, асоциациите на организациите на производителите или междубраншовите организации с цел подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини.

▼M6

Работните програми, изготвени за периода, който започва на 1 април 2021 г., приключват на 31 декември 2022 г.

▼M6

2.  

Финансирането от Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, за 2020 г. е:

а) 

11 098 000 EUR за Гърция;

б) 

576 000 EUR за Франция;

в) 

35 991 000 EUR за Италия.

Финансирането от Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, за всяка от годините 2021 и 2022 е:

а) 

10 666 000 EUR за Гърция;

б) 

554 000 EUR за Франция;

в) 

34 590 000 EUR за Италия.

▼B

3.  

Максималното финансиране от Съюза за работните програми по параграф 1 е равно на сумите, които държавите членки са удържали. Максималното финансиране на допустимите разходи е:

а) 

75 % за дейности в областите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в);

б) 

75 % за инвестиции в дълготрайни активи и 50 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква г);

в) 

75 % за работните програми, провеждани в най-малко три трети държави или държави членки непроизводителки от признати организации, посочени в параграф 1 от най-малко две държави членки производителки в областите, посочени в параграф 1, букви д) и е), и 50 % за другите дейности в тези области.

Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането от Съюза.

Член 30

Делегирани правомощия

За да се осигури ефикасното и ефективно използване на помощта от Съюза, предвидена в член 29, и за да се подобри качеството на производството на маслиново масло и трапезни маслини, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

специфичните мерки във връзка с посочените в член 29, параграф 1 области, които могат да бъдат финансирани чрез помощта от Съюза и дейностите и разходите, които не могат да бъдат финансирани;

б) 

минималното разпределяне от държавите членки на финансирането от Съюза за конкретни области;

в) 

изискването за предоставяне на гаранция, когато заявлението за одобряване на дадена работна програма е подадено и когато се извършва авансово плащане на помощта;

г) 

критериите, които да бъдат взети предвид от държавите членки при подбора и одобряването на работните програми.

Член 31

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите за прилагане на настоящия раздел мерки относно:

а) 

изпълнението на работните програми и измененията на тези програми;

б) 

изплащането на помощ, включително авансовото плащане на помощ;

в) 

процедурите за определяне и размера на гаранцията, която да бъде предоставена, когато заявлението за одобряване на дадена работна програма е подадено и когато се извършва авансово плащане на помощ.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 3

Помощ в сектора на плодовете и зеленчуците

Член 32

Оперативни фондове

1.  

Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

а) 

финансови вноски от:

i) 

членове на организация на производители и/или на самата организация на производители; или

ii) 

асоциации на организации на производители чрез членовете на тези асоциации;

б) 

финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организациите на производители или на техните асоциации, когато тези асоциации представляват, управляват и прилагат оперативна програма или частична оперативна програма, в съответствие с условията, които се приемат от Комисията чрез делегираните актове съгласно член 37 и актове за изпълнение съгласно член 38.

2.  
Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, представени на държавите членки и одобрени от тях.

Член 33

Оперативни програми

1.  

Оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците имат продължителност най-малко три години и най-много пет години. Те си поставят поне две от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), или две от следните цели:

а) 

планиране на производството, включително прогнозиране и наблюдение на производството и консумацията;

б) 

подобряване на качеството на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

в) 

увеличаване на търговската стойност на продуктите;

г) 

популяризиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

д) 

екологични мерки, особено такива, свързани с водата, и методи на производство, с които се опазва околната среда, включително биологично земеделие;

▼M5

е) 

предотвратяване и управление на кризи, включително осигуряване на индивидуално обучение за други организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители или отделни производители.

▼B

Оперативните програми се представят на държавите членки за тяхното одобрение.

▼M6

Оперативни програми, за които след 29 декември 2020 г. трябва да бъде одобрено удължаване в съответствие с максималната продължителност от пет години, посочена в първа алинея, могат да бъдат удължени само до 31 декември 2022 г.

Чрез дерогация от първа алинея максималната продължителност на новите оперативни програми, одобрени след 29 декември 2020 г., е три години.

▼B

2.  
Асоциациите на организациите на производителите могат също така да представят цялостна или частична оперативна програма, състояща се от мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации в рамките на техните оперативни програми. Заоперативните програми на асоциациите на организациите на производителите важат същите правила, както за оперативните програми на организациите на производителите и те се разглеждат с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

За тази цел държавите членки гарантират, че:

а) 

мерките по оперативните програми на асоциация на организации на производители са изцяло финансирани от вноските на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;

б) 

мерките и съответното финансово участие са определени в оперативната програма на всяка от членуващите организации;

в) 

няма двойно финансиране.

3.  

Предотвратяването и управлението на кризи, посочено в параграф 1, първа алинея, буква е), е свързано с избягване на кризи и справяне с кризите на пазарите на плодове и зеленчуци и във връзка с това включва:

а) 

инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

б) 

мерки за обучение и обмен на най-добри практики;

▼M5

в) 

насърчаване и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсификация и окрупняване на пазарите на плодове и зеленчуци, независимо дали е с превантивна цел или по време на криза;

г) 

подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове и финансови вноски за попълване на взаимоспомагателните фондове след изплащане на обезщетения на членуващите производители, които търпят сериозен спад в доходите в резултат на неблагоприятни пазарни условия;

▼B

д) 

презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

е) 

изтегляне от пазара;

ж) 

събиране на реколтата на зелено или небране на реколтата;

з) 

застраховане на реколтата;

▼M5

и) 

индивидуално обучение за други организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители или отделни производители.

▼B

Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

В застрахователните договори се поставя условие бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, както е посочено в пета алинея, не съставляват повече от една трета от разходите по оперативната програма.

За да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 34. Всяко конкретно действие по предотвратяването и управлението на кризи може да се финансира с такива заеми или директно или по двата начина.

4.  

За целите на настоящия раздел:

а) 

„събиране на реколтата на зелено“ означава прибирането на цялата реколта от неузрели, негодни за предлагане на пазара продукти в дадена площ, които са били увредени преди събирането на реколтата на зелено поради климатични причини, болест или друго;

б) 

„небране на реколтата“ означава прекратяване на текущия цикъл на производство на съответната площ, когато продуктът е добре развит и има добро, солидно и подходящо за продажба качество. Унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест обаче не се счита за небране на реколтата.“

5.  

Държавите членки правят необходимото:

а) 

оперативните програми да включват две или повече екологични действия, или

б) 

поне 10 % от разходите по оперативните програми да покриват екологични действия.

▼M5

При екологичните действия се спазват изискванията за агроекология и климат или за ангажименти за биологично земеделие, предвидени в член 28, параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Когато най-малко 80 % от производителите, членуващи в организация на производители, са поели един или повече еднакви агроекологични и климатични ангажименти или ангажименти за биологично земеделие, предвидени в член 28, параграф 3 и член 29, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, всеки от тези ангажименти се счита за екологично действие съгласно посоченото в първа алинея, буква а) от настоящия параграф.

▼B

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея от настоящия параграф, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

6.  
Държавите членки правят необходимото инвестициите, които увеличават натиска върху околната среда, да се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от този натиск.

Член 34

Финансова помощ от Съюза

1.  
Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 32, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.
2.  
Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка организация на производители или от асоциация на такива организации.

Същевременно при организациите на производителите този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

По отношение на асоциациите на организации на производители, този процент може да бъде увеличен до 4,7 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, надвишаващо 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи, прилагани от тази асоциация на организации на производители от името на нейните членове.

3.  

По искане на организация на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

а) 

представена е от няколко организации на производители в Съюза, работещи в различни държави членки по транснационални схеми;

б) 

представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;

в) 

обхваща единствено специално подпомагане на производството на биологични продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета ( 5 );

г) 

представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която е резултат от сливане на две признати организации на производители;

д) 

представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;

е) 

представена е от организации на производители в държави членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;

ж) 

представена е от организация на производители в някой от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС.

▼M5

4.  

Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в следните случаи:

а) 

изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:

i) 

безвъзмездно разпределяне на благотворителни организации и фондации, одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в дейността им за подпомагане на лица, чието право на социална помощ е признато в националното право, по-специално тъй като не разполагат с необходимите средства за прехрана;

ii) 

безвъзмездно разпределяне в заведения за изтърпяване на наказания, училища, обществени учебни заведения, посочените в член 22 заведения и детски лагери, както и в болници и домове за стари хора, определени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо обичайно закупуваните от тези заведения;

б) 

действия, свързани с индивидуално обучение на други организации на производители или на групи производители, признати съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007 или съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, при условие че тези организации и групи са от региони на държави членки, посочени в член 35, параграф 1 от настоящия регламент, или на отделни производители.

Член 35

Национална финансова помощ

1.  
В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовите вноски, посочени в член 32, параграф 1, буква а), и до 10 % от стойността на търгуваната продукция на всяка такава организация на производители. Тази помощ е в допълнение към оперативния фонд.
2.  
Степента на организираност на производителите в регион на държава членка се счита за значително под средната за Съюза, когато средната степен на организираност е под 20 % през трите последователни години, предшестващи изпълнението на оперативната програма. Степента на организираност се изчислява като стойността на продукцията от плодове и зеленчуци, получена в съответния регион и предложена на пазара от организациите на производителите, асоциациите на организациите на производителите и групите производители, признати в съответствие с член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007 или в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, разделена на общата стойност на продукцията на плодове и зеленчуци, получена в този регион.
3.  
Държавите членки, които отпускат национална финансова помощ в съответствие с параграф 1, уведомяват Комисията кои региони отговарят на критериите по параграф 2 и каква национална финансова помощ е отпусната на организациите на производителите в тези региони.

▼B

Член 36

Национална рамка и национална стратегия за оперативните програми

1.  
Държавите членки създават национална рамка, съдържаща общите условия, свързани с екологичните действия, посочени в член 33, параграф 5. В тази рамка се предвижда по-конкретно такива действия да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 1305/2013, и по-специално на изискванията, посочени в член 3 от него.

Държавите членки представят предложената от тях рамка на Комисията, която чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3, в тримесечен срок от представянето на предложената рамка може да поиска изменения, ако счете, че предложението няма да допринесе за постигане на целите, предвидени в член 191 от ДФЕС и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда. При инвестиции в отделни стопанства, подпомагани от оперативни програми, също се спазват тези цели.

2.  

Всяка държава членка изготвя национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия включва:

а) 

анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;

б) 

обосноваване на избраните приоритети;

в) 

цели на оперативните програми и инструменти и показатели за резултатите;

г) 

оценка на оперативните програми;

д) 

задължения за отчитане на организациите на производители.

Националната стратегия включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

3.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държавите членки, които нямат признати организации на производители.

Член 37

Делегирани правомощия

За да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители и техните асоциации в сектора на плодовете и зеленчуците, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за установяване на правила относно:

а) 

оперативните фондове и оперативните програми по отношение на:

i) 

прогнозните суми, решенията на организациите на производители и техните асоциации относно вноските и използването на оперативните фондове;

ii) 

мерките, действията, разходите и административните разходи и разходите за персонал, които да се включат или изключат по оперативните програми, изменението им и допълнителните изисквания, които се определят от държавите членки;

iii) 

избягването на двойно финансиране от оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;

iv) 

оперативните програми на асоциациите на организации на производители;

v) 

специфичните правила, приложими в случаите, когато асоциации на организации на производителите управляват, прилагат, изпълняват и представят изцяло или частично оперативни програми;

vi) 

задължението да се използват общи показатели за целите на наблюдението и оценката на оперативните програми;

б) 

националната рамка и националната стратегия за оперативните програми по отношение на задължението да се наблюдава и оценява ефективността на националните рамки и националните стратегии;

в) 

финансовата помощ от Съюза по отношение на:

i) 

основата за изчисляване на финансовата помощ от Съюза и стойността на предлаганата на пазара продукция, посочена в член 34, параграф 2;

ii) 

приложимите референтни периоди за изчисляване на помощта;

iii) 

разпоредбата за авансово плащане и изискването за предоставяне на гаранция, когато се извършва авансово плащане на помощ;

iv) 

специалните правила, които се прилагат за финансирането на оперативни програми на асоциации на организации на производители и по-конкретно тези, които се отнасят до прилагането на ограниченията, предвидени в член 34, параграф 2;

г) 

мерките за предотвратяване и управление на кризи по отношение на:

i) 

възможността държавите членки да не прилагат една или повече от мерките за предотвратяване и управление на кризи;

▼M5

ii) 

условията, свързани с член 33, параграф 3, първа алинея, букви а), б), в) и и);

▼B

iii) 

разрешените местоназначения за изтеглени продукти, за които решение вземат държавите членки;

iv) 

максималното равнище на подпомагане при изтегляне от пазара;

v) 

изискването за предварително уведомяване в случай на изтегляне от пазара;

vi) 

основата за изчисляване на обема на предлаганата на пазара продукция за безвъзмездно разпределяне съгласно член 34, параграф 4 и определянето на максималния обем на предлаганата на пазара продукция в случай на изтегляне;

vii) 

изискването за поставяне на емблемата на Съюза върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпределяне;

viii) 

условията за получателите на изтеглени от пазара продукти;

ix) 

условията за използването на термините за целите на настоящия раздел;

x) 

условията, които да се приемат от държавите членки във връзка със събирането на реколтата на зелено и небрането на реколтата;

xi) 

застраховането на реколтата;

xii) 

взаимоспомагателните фондове и

xiii) 

условията, свързани с презасаждането на овощни градини поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, в съответствие с член 33, параграф 3, първа алинея, буква д), и с фиксирането на таван на разходите за него;

д) 

националната финансова помощ по отношение на:

i) 

степента на организираност на производителите;

ii) 

изискването за предоставяне на гаранция, когато се извършва авансово плащане;

iii) 

максималния дял на възстановяване от страна на Съюза на националната финансова помощ.

Член 38

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерки относно:

а) 

управлението на оперативните фондове;

б) 

информацията, която да се съдържа в оперативните програми, националните рамки и националните стратегии, посочени в член 36, подаването на оперативните програми на държавите членки, времевите ограничения, придружаващите документи и одобряването от държавите членки;

в) 

изпълнението на оперативните програми от организациите на производители и асоциациите на организации на производители;

г) 

подаването, формата и съдържанието на докладите за наблюдение и оценка на националните стратегии и оперативните програми;

д) 

заявленията за помощ и изплащанията на помощ, в това число авансовите и частичните плащания на помощ;

е) 

практическите ред и условия за поставяне на емблемата на Съюза върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпределяне;

ж) 

спазването на пазарните стандарти в случай на изтегляне на продукти;

з) 

разходите за транспорт, сортиране и опаковане в случай на безвъзмездно разпределяне;

▼M5

и) 

мерките за насърчаване, комуникация, обучение и индивидуално обучение в случаи на предотвратяване и управление на кризи;

▼B

й) 

изпълнението на операции по изтегляне от пазара, събиране на реколтата на зелено, небране на реколтата и мерки за застраховане на реколтата;

к) 

заявяваването, разрешаването, плащането и възстановяването на националната финансова помощ;

л) 

процедурите за определяне и размера на гаранцията, която се предоставя, когато се извършва авансово плащане.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 4

Програми за подпомагане в лозаро-винарския секторПодраздел 1

Общи разпоредби и допустими мерки

Член 39

Обхват

В настоящия раздел се определят правилата, уреждащи предоставянето на средства от Съюза на държавите членки и използването на тези средства от държавите членки в рамките на петгодишни национални програми за подпомагане („програми за подпомагане“) с цел финансиране на специални мерки за подпомагане в подкрепа на лозаро-винарския сектор.

Член 40

Съвместимост и съгласуваност

1.  
Програмите за подпомагане трябва да са съвместими с правото на Съюза и да са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.
2.  
Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и гарантират те да са вътрешно последователни, както и да саизготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на неоправдано неравно третиране на производителите.
3.  

Не се предоставя подпомагане за:

а) 

научноизследователски проекти и мерки за подпомагане на научноизследователски проекти, различни от посочените в член 45, параграф 2, букви г) и д);

б) 

мерки, които са включени в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Член 41

Представяне на програми за подпомагане

▼C2

1.  
Всяка посочена в приложение VI държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 43.

▼B

2.  
Мерките за подпомагане в рамките на проектите на програми за подпомагане се изготвят на географското равнище, което държавата членка счита за най-подходящо. Държавите членки се консултират с компетентните органи и организации на подходящото териториално равнище относно проекта на програма за подпомагане преди представянето й на Комисията.
3.  
Всяка държава членка представя само един проект за програма за подпомагане, който може да отчита определени регионални особености.
4.  
Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето на проекта на програма за подпомагане на Комисията.

Комисията може обаче да приема актове за изпълнение, 229с които се установява, че представения проект напрограма за подпомагане не отговаря на правилата, изложени в настоящия раздел, и се информира за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледан проект на програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след представянето на преразгледания проект на програма за подпомагане, освен ако не бъде установена продължаваща несъвместимост, в който случай се прилага настоящата алинея.

Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3,

5.  
Параграф 4 се прилага mutatis mutandis за промени в приложимите програми за подпомагане, представени от държавите членки.

Член 42

Съдържание на програмите за подпомагане

Тези мерки съдържат най-малко следните елементи:

а) 

подробно описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели;

б) 

резултатите от проведените консултации;

в) 

оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

г) 

график за прилагане на мерките;

д) 

обща таблица за финансиране, представяща средствата, които ще се използват, и тяхното индикативно разпределение за отделните мерки в съответствие с установените в приложение VI бюджетни ограничения;

е) 

критериите и количествените показатели, които да се използват при наблюдението и оценката, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмите за подпомагане; и

ж) 

посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата за подпомагане.

Член 43

Допустими мерки

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

а) 

популяризиране в съответствие с член 45;

б) 

преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 46;

в) 

събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 47;

г) 

взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 48;

д) 

застраховане на реколтата в съответствие с член 49;

е) 

инвестиции в съответствие с член 50;

ж) 

иновации в лозаро-винарския сектор в съответствие с член 51;

з) 

дестилация на вторични продукти в съответствие с член 52.

Член 44

Общи правила относно програмите за подпомагане

1.  
Наличните финансови средства на Съюза се разпределят в рамките на бюджетните ограничения, предвидени в приложение IVI.
2.  
Подпомагане от Съюза се предоставя само за допустимите разходи, извършени след представяне на съответния проект на програмиза подпомагане.
3.  
Държавите членки не участват в покриването на разходите за мерките, финансирани от Съюза по програмите за подпомагане.Подраздел 2

Специални мерки за подпомагане

Член 45

Популяризиране

1.  

Подпомагането съгласно настоящия член обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза:

а) 

в държавите членки, с оглед информиране на потребителите за отговорната консумация на вино и за системите на Съюза, обхващащи наименованията за произход и географските указания; или

б) 

в трети държави, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност.

2.  

Мерките по параграф 1, буква б) се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или за вината с означение на винения сорт лоза и се изразяват единствено в един или повече елементи от следното:

а) 

връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, които по-специално изтъкват високите стандарти при продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или околната среда;

б) 

участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

в) 

информационни кампании, по-специално относно системите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

г) 

проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на пазарните възможности;

д) 

проучвания с цел оценка на резултатите от мерките за популяризиране и информиране.

3.  
Делът, с който Съюзът участва в мерките за информиране или популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Член 46

Преструктуриране и конверсия на лозя

1.  
Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.
2.  
Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.
3.  

Подпомагането за преструктурирането и конверсията на лозя, което би могло да допринесе и за подобряване на системите за устойчиво производство и "екологичния отпечатък" на лозаро-винарския сектор, може да обхваща само една или повече от следните дейности:

а) 

конверсия на сортовете, включително чрез присаждане;

б) 

промяна на местонахождението на лозята;

в) 

презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

г) 

подобряване на техниките за управление на лозята, по-специално чрез внедряване на усъвършенствани системи за устойчиво производство.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, т.е. презасаждане на същия винен сорт върху същия парцел и при същия метод на отглеждане, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл.

Държавите членки могат да установят допълнителни спецификации, особено по отношение на възрастта на обновяваните лозя.

4.  

Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя, включително подобряването на техниките за управление на лозя, може да се осъществява единствено под следните форми:

а) 

обезщетяване на производителите за загуба на доход вследствие на прилагането на мярката;

б) 

помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.

5.  

Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетяване на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:

а) 

независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел IVa, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за определяне на преходния режим за правата на засаждане — разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;

б) 

парично обезщетение.

6.  
Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.

Член 47

Събиране на реколтата на зелено

1.  
За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

2.  
Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.
3.  
Подпомагането за събиране на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка. Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.
4.  
Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана, определен в параграф 3.

Член 48

Взаимоспомагателни фондове

1.  
Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове представлява помощ за онези производители, които желаят да се застраховат срещу колебанията на пазара.
2.  
Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове може да се предостави под формата на временна и постепенно намаляваща помощ за покриване на административните разходи на тези фондове.

Член 49

Застраховане на реколтата

1.  
Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

В застрахователните договори се поставя условие бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

2.  

Подпомагането за застраховане на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:

а) 

80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б) 

50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане:

i) 

срещу загубите, посочени в буква а) и срещу други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;

ii) 

срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

3.  
Подпомагане за застраховане на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.
4.  
Подпомагането за застраховане на реколтата не трябва да нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

Член 50

Инвестиции

1.  
Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка и инфраструктура на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара. Тези инвестиции са предназначени за подобряване на общите резултати на предприятието и адаптирането му към изискванията на пазара, както и за повишаване на неговата конкурентоспособност и засягат производството или предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, посочени в приложение VII, част II, включително с оглед на повече икономии на енергия, повишаване на глобалната енергийна ефективност и устойчивостта на процесите.
2.  

Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер:

а) 

се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията ( 6 );

б) 

може освен това да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

За предприятия, които не са включени в обхвата на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение ( 8 ).

3.  
Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
4.  

Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:

а) 

50 % в по-слабо развитите региони;

б) 

40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;

в) 

75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

г) 

65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

5.  
Член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

Член 51

Иновации в лозаро-винарския сектор

Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи, целящи разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VII, част II. Подпомагането е насочено към увеличаване на пазарната реализация и конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза и може да включва елемент на трансфер на знания. Максималният размер на помощта относно участието на Съюза в подпомагането, предвидено в този член е същия като този, посочен в член 50, параграф 4.

Член 52

Дестилация на вторични продукти

1.  
Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VIII, част II, раздел Г.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

2.  
Това подпомагане се заплаща на дестилерии, които преработват вторични продукти от винопроизводството, доставени за производството на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 % на обем.

Държавите членки могат да предвидят предоставянето на гаранция от страна на бенефициера да бъде предварително условие за предоставянето на подкрепа.

3.  
Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 54.
4.  
Съответната помощ включва обща сума, която да компенсира за разходите за събиране на вторични продукти от винопроизводството. Сумата се прехвърля от дестилатора на производителя, когато съответните разходи се поемат от последния.
5.  
Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.Подраздел 3

Процедурни разпоредби

Член 53

Делегирани правомощия

За да се осигури изпълнението на целите на програмите на държавите членки за подпомагане в лозаро-винарския сектор и ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за установяване на правила:

а) 

правила относно отговорността за разходите между датата на получаване от Комисията на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат;

б) 

правила относно съдържанието на програмите за подпомагане и разходите, административните разходи и разходите за персонал и дейностите, които могат да бъдат включени в програмите за подпомагане на държавите членки и възможността и условията за извършване на плащания чрез посредници, в случаите на подкрепа за застраховането на реколтата, предвидена в член 49;

в) 

правила относно изискването за предоставяне на гаранция, когато се извършва авансово плащане;

г) 

правила относно условията за използването на термини за целите на настоящия раздел;

д) 

правила относно определянето на таван на разходите за презасаждане на овощни градини поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, в съответствие с член 46, параграф 3, първа алинея, буква в);

е) 

правила относно избягването на двойно финансиране по линия на:

i) 

различните дейности в програмата на дадена държава членка за подкрепа на лозаро-винарството и

ii) 

програмата на дадена държава членка за подкрепа на лозаро-винарството и програмите ѝ за развитие на селските райони или за популяризиране;

ж) 

правила, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии;

з) 

правила, които позволяват на държавите членки да определят условия за правилното функциониране на мерките за подкрепа в програмите си.

Член 54

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на мерки относно:

а) 

представянето на програми за подпомагане, съответното финансово планиране и преразглеждането на програмите за подпомагане;

б) 

процедурите за кандидатстване, подбор и плащане;

в) 

подаването, формата и съдържанието на докладите и оценките на програмите за подпомагане на държавите членки;

г) 

определянето от държавите членки на размера на помощта за събиране на реколтата на зелено и за дестилация на вторичните продукти;

д) 

финансовото управление и разпоредбите във връзка с прилагането на мерките за подкрепа от държавите членки;

е) 

процедурите за определяне и размера на гаранцията, която се предоставя, когато се извършва авансово плащане.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 5

Помощ в сектора на пчеларството

Член 55

Национални програми и финансиране

1.  
С цел подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти държавите членки могат да изготвят национални програми за сектора на пчеларството за период от три години („програми за пчеларството“). Тези програми се разработват в сътрудничество с представителните пчеларски организации.

▼M6

Чрез дерогация от първа алинея националните програми, изготвени за периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2022 г., се удължават до 31 декември 2022 г. Държавите членки изменят националните си програми, така че това удължаване да бъде отчетено, и представят на Комисията изменените си програми за одобрение.

▼B

2.  
Участието на Съюза във финансирането на програмите за пчеларството се равнява на 50 % от разходите, които се поемат от държавите членки по тези програми съгласно разпоредбите на член 57, параграф 1, буква в).
3.  
За да отговарят на условията да се ползват от участието на Съюза, предвидено в параграф 2, държавите членки извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на своята територия.
4.  

Следните мерки могат да бъдат включени в програмите за пчеларството:

а) 

техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;

б) 

борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

в) 

рационализиране на подвижното пчеларство;

г) 

мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност;

д) 

мерки за подпомагане на подновяването на пчелните кошери в Съюза;

е) 

сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

ж) 

наблюдение на пазара;

з) 

подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара.

Член 56

Делегирани правомощия

1.  

За да се осигури ефективното и ефикасно използване на фондовете на Съюза за пчеларство, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

избягването на двойно финансиране по линия на програмите за пчеларството и програмите за развитие на селските райони на държавите членки;

б) 

основата за разпределяне на финансовия принос на Съюза за всяка участваща държава членка въз основа, inter alia, на общия брой на пчелните кошери в Съюза.

2.  
С цел да се направи необходимото схемата за помощ от Съюза да се адаптира към последните новости и съответните мерки да са ефективни за подобрението на общите условия за производство на пчелни продукти и търговия с тях, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 с оглед да се актуализира списъкът на мерките по член 55, параграф 4, които могат да се включат в програмите за пчеларството на държавите членки, като се добавят други мерки или като въпросните мерки се адаптират без да бъде заличена някоя от тях. Това актуализиране на списъка от мерки не засяга националните програми, приети преди влизането в сила на делегирания акт.

Член 57

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на необходимите за прилагане на настоящия раздел мерки относно:

а) 

съдържанието на националните програми и проведените от държавите членки проучвания на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на всяка от тях;

б) 

процедурата за преразпределяне на неизползваните средства;

в) 

одобряването на програмите за пчеларството, представени от държавите членки, в това число разпределянето на финансовия принос на Съюза за всяка участваща държава членка и максималния размер на финансиране от държавитечленки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 6

Помощ в сектора на хмела

Член 58

Помощ за организациите на производители

1.  
Съюзът предоставя помощ за организации на производители в сектора на хмела, признати по член 152, за да финансира постигането на целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).

▼M6

2.  
За 2020 г. финансирането от Съюза за помощта за организациите на производители, предвидено в параграф 1, е в размер на 2 277 000 EUR за Германия.

За всяка от годините 2021 и 2022 финансирането от Съюза за помощта за организациите на производители, предвидено в параграф 1, е в размер на 2 188 000 EUR за Германия.

▼B

Член 59

Делегирани правомощия

С цел да се гарантира, че с помощта по член 58 се финансира постигането на целите, посочени в член 152, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

заявленията за помощ, включително правила относно крайните срокове и придружаващите документи;

б) 

правила относно допустимите площи с хмел и изчисляването на сумите, подлежащи на изплащане на всяка организация на производители.

Член 60

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на мерките, необходими за прилагането на разпоредбите на настоящия раздел във връзка с изплащането на помощ.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2,ГЛАВА III

Схема за разрешаване на лозови насаждения

Член 61

Срок на действие

Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като Комисията извършва междинен преглед, за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения.Раздел 1

Управление на схемата за разрешаване на лозови насаждения

Член 62

Разрешения

1.  
Винените сортове лозя, класифицирани в съответствие с член 81, параграф 2, могат да се засаждат или презасаждат само ако е издадено разрешение в съответствие с членове 64, 66 и 68 съгласно условията, установени в настоящата глава.
2.  
Държавите членки издават разрешението по параграф 1 за конкретна площ в хектари след подаването на заявление от страна на производителите, като се спазват обективни и недискриминационни критерии за допустимост. Разрешението се издава без да се начислява такса на производителите.
3.  
Разрешенията по параграф 1 са валидни за срок от три години, считано от датата на издаването им. Когато даден производител не е използвал даденото му разрешение през срока на валидност, той подлежи на административни санкции, съгласно определеното в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

▼M6

Чрез дерогация от първа алинея валидността на разрешенията, предоставени в съответствие с член 64 и член 66, параграф 1, които изтичат през 2020 г., се удължава до 31 декември 2021 г.

Производителите, притежаващи разрешения в съответствие с член 64 и член 66, параграф 1 от настоящия регламент, които изтичат през 2020 г., чрез дерогация от първа алинея на настоящия параграф, не подлежат на административната санкция, посочена в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че уведомят компетентните органи до 28 февруари 2021 г., че не възнамеряват да използват даденото им разрешение и не желаят да се възползват от удължаването на срока му на валидност съгласно посоченото във втора алинея от настоящия параграф.

▼B

4.  
Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителяили за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националнотоправо.

▼M5

5.  
Държавите членки може да прилагат настоящата глава спрямо области, в които се произвежда вино, подходящо за производството на спиртни напитки от вино с географско указание, регистрирано в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ). За целите на настоящата глава тези области могат да се считат за области, в които могат да се произвеждат вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

▼B

Член 63

Предпазен механизъм за новите насаждения

1.  
Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на 1 % от общата площ на територията им, която е била засадена с лози към 31 юли предходната година.
2.  

Държавите членки могат:

а) 

да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1;

б) 

да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание.

3.  

Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:

а) 

необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;

б) 

необходимостта да се избегне доказан риск от значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.

4.  
Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.

Член 64

Издаване на разрешения за нови лозови насаждения

1.  
Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.

За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:

а) 

заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;

б) 

заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;

в) 

заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;

▼M5

ва) 

заявителят не притежава лозя, засадени без разрешение, съгласно посоченото в член 71 от настоящия регламент, или без права за засаждане, съгласно посоченото в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

▼B

г) 

при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.

▼M5

2.  

Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:

▼B

а) 

производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);

б) 

площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда;

в) 

площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;

г) 

площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;

д) 

устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;

е) 

площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство и в регионален план;

ж) 

проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;

з) 

площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.

▼M5

2а.  
Ако държавата членка реши да прилага един или повече от критериите, посочени в параграф 2, тя може да добави допълнително условие, според което заявителят трябва да е физическо лице на възраст не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението.

▼M5

3.  
Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1, 2 и 2а, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.

▼B

Член 65

Роля на професионалните организации

При прилагането на член 63, параграф 2 държавите членки могат да вземат предвид препоръките, предоставени от признати професионални организации, действащи в лозаро-винарския сектор, посочени в членове 152, 156 и 157, от заинтересовани групи производители, посочени в член 95, или от други видове професионални организации, признати от законодателството на съответната държава членка, при условие че тези препоръки се предшестват от споразумениесключено между съответните представителни страни в референтния географски район.

Препоръките се правят за период, не по-дълъг от три години.

Член 66

Презасаждане

1.  
Държавите членки издават автоматично разрешение на производителите, които изкореняват лозовите насаждения от дадена площ след 1 януари 2016 г. и представят заявление. Разрешението е за размер, равностоен на нетната реколта от тази площ. Обхванатите от такива разрешения площи не се вземат предвид при прилагането на член 63.
2.  
Държавите членки могат да издават разрешения съгласно параграф 1 на производители, които се ангажират да изкоренят лозовите насаждения от дадена площ, ако това изкореняване се извърши най-късно до края на третата година, считано от датата, на която са засадени новите лозови насаждения.
3.  
Разрешението по параграф 1 се използва в същото стопанство, в което е извършено изкореняването. В площите, които отговарят на условията за производство на вина със защитени наименования за произход или защитени географски указания, държавите членки могат въз основа на препоръка от професионална организация съгласно член 65 да ограничат презасаждането до лози, които отговарят на същата спецификация за защитено наименование за произход или защитено географско указание като изкоренената площ.
4.  
Настоящият член не се прилага при изкореняване на неразрешени насаждения.

Член 67

Правило de minimis

1.  
Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждания не се прилага за държавите членки, в които преходният режим за правата на засаждане, предвиден в част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не се е прилагал към 31 декември 2007 г.
2.  
Държавите членки, за които посоченият в параграф 1 режим се е прилагал към 31 декември 2007 г., и които понастоящем имат засадена с лозя площ, по-малка от 10 000 хектара, могат да решат да не прилагат установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозовите насаждения.

Член 68

Преходни разпоредби

1.  
Правата на засаждане, предоставени на производителите в съответствие с член 85з, член 85и или член 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., които не са използвани от тези производители и все още са валидни към тази дата, могат да бъдат превърнати в разрешения по настоящата глава, считано от 1 януари 2016 г.

▼M6

Това превръщане се извършва, когато производителите представят искане преди 31 декември 2015 г. Държавите членки могат да решат да разрешат на производителите да представят такова искане за превръщане на правата в разрешения до 31 декември 2022 г.

2.  
Разрешенията, издадени съгласно параграф 1, имат същия срок на валидност като правата на засаждане, посочени в параграф 1. Ако не бъдат използвани, срокът на валидност на тези разрешения изтича най-късно до 31 декември 2018 г., или, когато държава членка е взела решението, посочено в параграф 1, втора алинея — най-късно до 31 декември 2025 г.

▼B

3.  
Площите от обхвата на разрешенията, издадени съгласно параграф 1, не се вземат предвид при прилагането на член 63.

Член 69

Делегирани правомощия

на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

условията за прилагане на изключението, посочено в член 62, параграф 4;

б) 

правилата за критериите, посочени в член 64, параграфи 1 и 2;

в) 

добавянето на критерии към изброените в член 64, параграфи 1 и 2;

г) 

съвместното съществуване на лозови насаждения, които производителят се е ангажирал да изкорени, с новозасадени лози съгласно член 66, параграф 2;

д) 

основанията за решенията на държавите членки по член 66, параграф 3.

Член 70

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на необходимите мерки във връзка със:

а) 

процедурите за издаване на разрешения;

б) 

документацията, която да водят държавите членки, иуведомленията, които да бъдат изпращани на Комисията.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 2

Контрол на схемата за разрешаване на лозови насаждения

Член 71

Неразрешени насаждения

1.  
Производителите изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение.
2.  
Ако производителите не извършат изкореняването в срок от четири месеца от датата, на която са били уведомени за нарушението, държавите членки правят необходимото изкореняването на неразрешените насаждения да се извърши в срок от две години след изтичането на четиримесечния срок. Направените разходи се заплащат от съответните производители.
3.  
Държавите членки съобщават на Комисията до 1 март всяка година общия размер на площите, за които е установено, че са засадени с лозя без разрешение след 1 януари 2016 г., както и размера на площите, изкоренени в съответствие с параграфи 1 и 2.
4.  
Когато даден производител не е изпълнил задълженията по параграф 1 от настоящия член, той подлежи на санкции, които се определят в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
5.  
Площите, засадени с лозя без разрешение, не получават подпомагане от национални мерки или мерки на Съюза.

Член 72

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на необходимите мерки за доуточняване на изискванията запредоставяне на информация, които държавите членки трябва да спазват, включително евентуално намаляване на бюджетните ограничения, предвидени в приложение IVI, в случай на неизпълнение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.ДЯЛ II

ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИГЛАВА I

Правила за предлагане на пазараРаздел 1

Пазарни стандартиПодраздел 1

Уводни разпоредби

Член 73

Обхват

Без да се засягат каквито и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и в сектора на храните, за да се осигури съответствието на продуктите с хигиенните и здравни стандарти, както и със стандартите за защита на здравето на животните, растенията и човека, в настоящия раздел се определят правилата относно пазарните стандарти, Тези правила са разделени на задължителни правила и незадължителни запазени наименования за селскостопански продукти.Подраздел 2

Секторни или продуктови пазарни стандарти

Член 74

Общ принцип

Продуктите, за които са установени секторни или продуктови пазарни стандарти в съответствие с настоящия раздел, могат да бъдат предлагани на пазара в Съюза само ако съответстват на тези стандарти.

Член 75

Установяване и съдържание

1.  

Пазарните стандарти могат да се прилагат за един или повече от следните сектори и продукти:

а) 

маслиново масло и трапезни маслини;

б) 

плодове и зеленчуци;

в) 

преработени плодови и зеленчукови продукти;

г) 

банани;

д) 

живи растения;

е) 

яйца;

ж) 

птиче месо;

з) 

мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека;

и) 

хмел.

2.  
За да се вземат предвид очакванията на потребителите и за да се подобряват икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на селскостопанските продукти, обхванати от параграфи 1 и 4 на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на секторни или продуктови пазарни стандарти, на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, към развиващите се изисквания на потребителите и към промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.
3.  

Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ), пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват едно или повече от следното, което да бъде определено на секторна или продуктова основа в зависимост от характеристиките на всеки сектор, необходимостта от регулиране на пускането на пазара и условията, посочени в параграф 5 от настоящия член:

а) 

техническите определения, наименованията и търговските наименования за сектори, различни от посочените в член 78;

б) 

критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;

в) 

видът, сорта растения или породата животни или търговския вид;

г) 

представянето, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, годината на реколтата и използването на специални наименования, без да се засягат разпоредбите на членове 92—123;

д) 

критерии като външен вид, консистенция, форма, характеристики на продукта и съдържание на вода в проценти;

е) 

специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентификация;

ж) 

вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики, и усъвършенстваните системи за устойчиво производство;

з) 

купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;

и) 

честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка, методът и температурата на съхраняване, складирането и транспорта;

й) 

мястото на отглеждане и/или произход с изключение на птичето месо и мазнините за мазане;

к) 

ограниченията по отношение на използването на някои вещества и практики;

л) 

специфичната употреба;

м) 

условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, или на определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78, както и отстраняване на вторичните продукти.

4.  
В допълнение към параграф 1 пазарните стандарти могат да се прилагат за лозаро-винарския сектор. Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се прилагат в посочения сектор.
5.  

Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, се установяват, без да се засягат членове 84—88 и приложение IX, и в тях се отчитат:

а) 

специфичните характеристики на съответния продукт;

б) 

необходимостта да се осигурят условия за улесняване на пускането на продуктите на пазара;

в) 

интересът на производителите да предоставят информация за характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което да се определя за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието в частност на разходите и административната тежест върху операторите и ползите за производителите и крайния потребител;

г) 

наличните методи за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;

д) 

препоръките за стандарти, приети от международни органи;

е) 

необходимостта да се запазят естествените и съществени характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на съответния продукт.

6.  
За да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството и икономическите условия за производство и предлагане на пазара на селскостопанските продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за промени на секторите, изброени в параграф 1. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, и са предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, в който се оценяват по-специално нуждите на потребителите, разходите и административната тежест по отношение на операторите, включително въздействието върху вътрешния пазар и международната търговия и ползите за производителите и за крайния потребител.

Член 76

Допълнителни изисквания за предлагане на пазара на продукти в сектора на плодовете и зеленчуците

1.  
В допълнение, когато е уместно за посочените в член 75 приложими пазарни стандарти, продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците, които са предназначени за продажба в прясно състояние на потребителите, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и ако е посочена държавата на произход.
2.  
Пазарните стандарти, посочени в параграф 1, както и всички пазарни стандарти, приложими за сектора на плодовете и зеленчуците, предвидени в съответствие с настоящия подраздел, се прилагат на всеки един от етапите на предлагане на пазара, в това число вноса и износа, и могат да обхващат качеството, категоризирането, теглото, размера, опаковането, амбалажа, съхранението, транспорта, представянето и предлагането на пазара.
3.  
Притежателят на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, обхванати от пазарните стандарти, не може да излага тези продукти, да ги предлага за продажба или да ги доставя или предлага на пазара в рамките на Съюза по начин, различен от съответстващия на тези стандарти начин, и има отговорност да осигури съответствие с тези стандарти.
4.  
С цел да се гарантира правилното прилагане на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, и за да се отчетат някои специфични ситуации, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно специалните дерогации от настоящия член, които са необходими с оглед на правилното му прилагане.

Член 77

Сертифициране на хмел

1.  
В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, продуктите от сектора на хмела, добити или приготвени на територията на Съюза, подлежат на процедура по сертифициране съгласно настоящия член.
2.  
Сертификати могат да се издават само за продукти, които притежават минималните характеристики за качество, съответстващо на конкретната фаза на предлагане на пазара. Когато се касае за хмел на прах, хмел на прах с повишено съдържание на лупулин, екстракти от хмел и смесени продукти от хмел, сертификатът може да бъде издаден, само ако алфа-киселинното съдържание на тези продукти е не по-ниско от това на хмела, от който са приготвени.
3.  

В сертификата се посочва най-малко следната информация:

а) 

мястото (местата) на производство на хмела;

б) 

годината (годините) на реколтата; и

в) 

сорта или сортовете.

4.  
Продукти от сектора на хмела могат да се предлагат на пазара или да се изнасят, само ако за тях е издаден сертификат в съответствие с настоящия член.

За внесени продукти от сектора на хмела удостоверението, предвидено в член 190, параграф 2, се счита за еквивалентно на сертификат.

5.  

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на мерки, дерогиращи от параграф 4 на настоящия член:

а) 

за да удовлетворят търговските изисквания на определени трети страни; или

б) 

за продукти, предназначени за специална употреба.

Мерките, посочени в първа алинея:

i) 

не засягат нормалното предлагане на пазара на продукти, за които е издаден сертификат; и

ii) 

се придружават от гаранции, предназначени да предотвратят евентуално объркване с тези продукти.

Член 78

Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти

1.  

В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, се прилагат за следните сектори или продукти:

а) 

говеждо и телешко месо;

б) 

вино;

в) 

мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;

г) 

птиче месо

д) 

яйца;

е) 

мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека; както и

ж) 

маслиново масло и трапезни маслини;

2.  
Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VII, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в това приложение.
3.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно измененията, дерогациите или изключенията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации.
4.  
С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за тяхното уточняване и прилагане.
5.  
За да бъдат взети предвид очакванията на потребителите и развитието на пазара на млечни продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, да определи млечните продукти по отношение на които трябва да се посочват животинските видове, от които произхожда млякото, в случай че са различни от едър рогат добитък, и да установи необходимите правила.

Член 79

Допустимо отклонение

1.  
За да се отчетат специфичният характер на всеки продукт или сектор, различните етапи на предлагане на пазара, техническите условия и евентуалните значителни практически трудности, както и точността и повторяемостта на методите на анализ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно допустимото отклонение спрямо един или повече специфични стандарти, извън което цялата партида продукти се смята за неотговаряща на въпросния стандарт.
2.  
При приемането на актовете, посочени в параграф 1, Комисията отчита необходимостта да не се променят характеристиките, присъщи на продукта, и да се избягва понижаването на качеството му.

Член 80

Енологични практики и методи на анализ

1.  
За производство и съхраняване в Съюза на продуктите, изброени в приложение VII, част II, се използват само енологичните практики, разрешени в съответствие с приложение VIII и предвидени в член 75, параграф 3, буква ж) и член 83, параграфи 2 и 3.

Първа алинея не се прилага по отношение на:

а) 

гроздов сок и концентриран гроздов сок; и

б) 

гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок.

Разрешените енологични практики се използват единствено за осигуряване на правилната винификация, правилното съхраняване или правилното пречистване на продукта.

Продуктите, изброени в приложение VII, част II, се произвеждат в Съюза в съответствие с правилата, установени в приложение VIII.

2.  

Продуктите, изброени в приложение VII, част II, не се предлагат на пазара в Съюза, ако:

а) 

са приготвени чрез използване на неразрешени в Съюза енологични практики;

б) 

са приготвени чрез използване на неразрешени национални енологични практики; или

в) 

не съответстват на правилата, установени в приложение VIII.

Лозаро-винарските продукти, които са негодни за предлагане на пазара в съответствие с първа алинея, се унищожават. Чрез дерогация от това правило, държавите членки могат да разрешат използването на някои от тези продукти, чиито характеристики определят те самите, от дестилерии или предприятия за производство на оцет или за индустриални цели, при условие че това разрешение не се превръща в стимул за производство на лозаро-винарски продукти чрез неразрешени енологични практики.

3.  

Когато дава разрешение за използване на енологичните практики за вина, посочени в член 75, параграф 3, буква ж), Комисията:

а) 

взема под внимание енологичните практики и методите на анализ, препоръчани и публикувани от OIV, както и резултатите от експерименталното използване на все още неразрешени енологични практики;

б) 

взема под внимание въпроса за защитата на човешкото здраве;

в) 

взема под внимание възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите поради техните добре установени възприятия за продукта и съответстващите на това очаквания, като отчита наличието и възможностите за използване на информационни средства с цел изключване на подобни рискове;

г) 

следи за запазването на естествените и съществените характеристики на виното и за това в състава на съответния продукт да не бъдат извършвани значими промени;

д) 

осигурява приемливо минимално равнище на грижи за околната среда;

е) 

спазва общите правила относно енологичните практики и правилата, установени в приложение VIII.

4.  
За да се гарантира правилното третиране на лозаро-винарските продукти, които са негодни за предлагане на пазара, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правила за националните процедури, посочени в параграф 2, втора алинея от настоящия член, и дерогациите от тях, относно изтеглянето или унищожаването на лозаро-винарски продукти, които не съответстват на изискванията.
5.  
Когато е необходимо, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методите, посочени в член 75, параграф 5, буква г), за продуктите, изброени в приложение VII, част II. Посочените методи се основават на всички подходящи методи, препоръчани и публикувани от Международната организация по лозата и виното (OIV), освен ако те биха били неефективни или неподходящи с оглед на преследваната от Съюза цел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

До приемането на тези актове за изпълнение се използват методите и правилата, разрешени от съответната държава членка.

Член 81

Винени сортове лози

1.  
Продуктите, изброени в приложение VII, част II и произведени в Съюза, се произвеждат от винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
2.  
При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

Държавите членки могат да класифицират единствено винените сортове лози, които отговарят на следните условия:

а) 

въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;

б) 

сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.

3.  
Държавите членки, чието винопроизводство не надвишава 50 000 хектолитра за винарска година, изчислено на база средно производство за петте последни винарски години, се освобождават от предвиденото в параграф 2, първа алинея задължение за класификация.

Въпреки това и в тези държави членки може да се засаждат, презасаждат и присаждат за целите на винопроизводството само винените сортове лози, които отговарят на изискванията на параграф 2, втора алинея.

4.  

Чрез дерогация от параграф 2, първа и трета алинея и параграф 3, втора алинея държавите членки разрешават засаждане, презасаждане или присаждане на следните винени сортове лози за научни изследвания и експериментална дейност:

а) 

винени сортове лози, които не са класифицирани, в случая на държави членки, различни от посочените в параграф 3;

б) 

винени сортове лози, които не отговарят на изискванията по параграф 2, втора алинея, в случая на посочените в параграф 3 държави членки.

5.  
Площи, засадени с винени сортове лози, с цел винопроизводство, в нарушение на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, подлежат на изкореняване.

Въпреки това няма задължение за изкореняване на тези площи, когато продукцията е предназначена единствено за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

Член 82

Специфична употреба на вината, които не отговарят на категориите, изброени в приложение VII, част II

С изключение на бутилирано вино, за което има доказателства, че бутилирането е извършено преди 1 септември 1971 г., виното, произведено от винени сортове лози, които са включени в класификациите, изготвени в съответствие с член 81, параграф 2, първа алинея, но не отговарят на нито една от категориите, посочени в приложение VII, част II, се използва единствено за консумация от домакинствата на отделните винопроизводители, за производство на винен оцет или за дестилация.

Член 83

Национални правила за някои продукти и сектори

1.  
Независимо от посоченото в член 75, параграф 2, държавите членки могат да приемат или запазят национални правила, които постановяват различни нива на качество за мазнините за мазане. Тези правила трябва да позволяват нивата на качество да бъдат оценявани на основание на критерии, които са свързани по-специално с използваните суровини, органолептичните характеристики на продуктите и тяхната физическа и микробиологична стабилност.

Държавите членки, които използват предвидената в първа алинея възможност, правят необходимото продуктите на други държави членки, които отговарят на постановените с въпросните национални правила критерии, да могат по недискриминационен начин да използват наименования, които указват, че тези критерии са били спазени.

2.  
Държавите членки могат да ограничат или забранят използването на определени енологични практики и да предвидят по-строги правила за вина, които са разрешени съгласно правото на Съюза и които са произведени на тяхна територия, с цел по-добро запазване на основните характеристики на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание и на пенливите вина и ликьорните вина.
3.  
Държавите членки могат да разрешат експерименталното използване на неразрешени енологични практики.
4.  
За да се осигури правилното и прозрачно прилагане на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на условията за прилагане на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, както и условията за държане, разпространяване и използване на продуктите, получени чрез експерименталните практики, посочени в параграф 3 от настоящия член.
5.  
Държавите членки могат да приемат или да запазят допълнителни национални разпоредби за продуктите, обхванати от пазарен стандарт на Съюза, при условие че тези разпоредби са в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с принципа на свободно движение на стоки, и при спазване на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ).Подраздел 3

Незадължителни запазени наименования

Член 84

Общи разпоредби

Създава се схема за незадължителни запазени секторни или продуктови наименования, за да бъдат улеснени производителите на селскостопански продукти с характеристики или специфика, носещи добавена стойност, при предоставянето на информация за тези характеристики или специфика в рамките на вътрешния пазар, и по-специално за подкрепа и допълване на конкретните пазарни стандарти.

Настоящият подраздел не се прилага за лозаро-винарските продукти, посочени в член 92, параграф 1.

Член 85

Съществуващи незадължителни запазени наименования

1.  
Списък на незадължителните запазени наименования, включени в схемата на20 декември 2013 г., е поместен в приложение IX, а условията за тяхното използване се определят в съответствие с член 86, буква а).
2.  
Незадължителните запазени наименования, посочени в параграф 1 от настоящия член, остават в сила до изменението им, освен ако не бъдат заличени в съответствие с член 86.

Член 86

Запазване, изменение и отмяна на незадължителни запазени наименования

За да се вземат предвид очакванията на потребителите, развитието на научно-техническите познания, ситуацията на пазара и промените в пазарните стандарти и в международните стандарти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227:

а) 

за запазване на допълнително незадължително запазено наименование, като определи условията за използването му,

б) 

за изменение на условията за използване на незадължително запазено наименование, или

в) 

за отмяна на незадължително запазено наименование.

Член 87

Допълнителни незадължителни запазени наименования

1.  

Едно наименование отговаря на условията за допълнително незадължително запазено наименование, само ако изпълнява всяко от следните изисквания:

а) 

наименованието се отнася до характеристика на продукта или до спецификата на селскостопанското производство или преработката му и се отнася до сектор или продукт;

б) 

използването на наименованието дава възможност за предоставяне на по-ясна информация за добавената стойност на продукта чрез характерните особентости или спецификата на селскостопанското му производство или преработка;

в) 

при пускането на продукта на пазара характеристиката или спецификата на продукта, посочени в точка а), могат да се разпознаят от потребителите в няколко държави членки;

г) 

условията и използването на наименованието са в съответствие с Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ) или Регламент (ЕС) № 1169/2011.

При въвеждането на допълнително незадължително запазено наименование Комисията взема предвид съответните международни стандарти и съществуващите запазени наименования за обхванатите продукти или сектори.

2.  
За да се вземат предвид характеристиките на определени сектори, както и очакванията на потребителите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на подробностите относно изискванията за въвеждането на допълнителни запазени наименования, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 88

Ограничения за използването на незадължителни запазени наименования

1.  
Незадължително запазено наименование може да се използва единствено за описание на продукти, които отговарят на приложимите условия за употреба.
2.  
Държавите членки приемат подходящи мерки, за да гарантират, че етикетирането на продуктите не води до объркване с незадължителни запазени наименования.
3.  
За да се направи необходимото продуктите, описани посредством незадължителни запазени наименования, да съответстват на приложимите условия за употреба, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на допълнителни правила за използване на незадължителни запазени наименования.Подраздел 4

Пазарни стандарти във връзка с вноса и износа

Член 89

Общи разпоредби

За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, както и специалният характер на определени селскостопански продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

условията, при които се счита, че вносните продукти имат равностойно ниво на съответствие с пазарните стандарти на Съюза, и условията, при които се разрешава дерогация от член 74; и

б) 

правилата, отнасящи се до прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

Член 90

Специални разпоредби за вноса на вино

1.  
Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, за внасяните в Съюза продукти, попадащи под кодове по КН 2009 61 , 2009 69 и 2204 , се прилагат разпоредбите относно наименованията за произход и географските указания и етикетирането на вина, определени в раздел 2 на настоящата глава и в определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78 от настоящия регламент.
2.  
Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се произвеждат в съответствие с енологичните практики, разрешени от Съюза в съответствие с настоящия регламент или преди предоставянето на разрешение по член 80, параграф 3 — в съответствие с енологичните практики, препоръчани и публикувани от OIV.
3.  

За вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъде представен:

а) 

сертификат, че са спазени условията по параграфи 1 и 2, изготвен от компетентен орган, включен в списък, който да бъде оповестен публично от Комисията, в държавата на произход на продукта;

б) 

доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от държавата на произход на продукта, ако продуктът е предназначен за пряка консумация от човека.Подраздел 5

Общи разпоредби

Член 91

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение:

►C2  а) 

за изготвяне на списъка на млякото и млечните продукти, посочени в приложение VII, част III, точка 5, втора алинея, и мазнините за мазане, посочени в приложение VII, част VII, точка I, шеста алинея, буква а), ◄ въз основа на индикативните списъци на продукти, считани от държавите членки за съответстващи на посочените разпоредби на тяхната територия, които списъци се изпращат от държавите членки на Комисията;

б) 

за определяне на правила за прилагане на секторните или продуктовите пазарни стандарти;

в) 

за определяне на правила за установяване дали продуктите са преминали през обработки, противоречащи на разрешените енологични практики;

г) 

за определяне на правила за методите на анализ за определяне на характеристиките на продуктите;

д) 

за определяне на правила за определяне на равнището на допустимо отклонение;

е) 

за определяне на за прилагане на мерките, посочени в член 89;

ж) 

за определяне на правилата за идентифициране или регистрация на производителя и/или промишлените съоръжения, в които е приготвен или преработен продуктът, за процедурите по сертифициране и за търговските документи, придружаващите документи и регистрите, които да се водят.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 2

Наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския секторПодраздел 1

Уводни разпоредби

Член 92

Обхват

▼C2

1.  
Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.

▼B

2.  

Посочените в параграф 1 правила се основават на:

а) 

защита на законните интереси на потребителите и производителите;

б) 

осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар за съответните продукти; и

в) 

насърчаване на производството на качествени продукти, посочени в настоящия раздел, като се допускат и национални мерки, свързани с политиката по качеството.Подраздел 2

Наименования за произход и географски указания

Член 93

Определения

1.  

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а) 

„наименование за произход“ означава наименование на район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1, за който са изпълнени следните изисквания:

i) 

качеството и характеристиките на продукта се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори;

ii) 

гроздето, от което се произвежда продуктът, произхожда изключително от този географски район;

iii) 

производството се извършва в този географски район; и

iv) 

продуктът е получен от сортове лози от вида Vitis vinifera;

б) 

„географско указание“ означава указание, отнасящо се за район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1, за който са изпълнени следните изисквания:

i) 

притежава специфично качество, известност или други характеристики, присъщи на този географски произход;

ii) 

най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район;

iii) 

производството се извършва в този географски район; и

iv) 

получен е от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.

2.  

Някои традиционно използвани наименования представляват наименование за произход, когато:

а) 

обозначават дадено вино;

б) 

препращат към географско наименование;

в) 

изпълняват изискванията, посочени в параграф 1, буква а), подточки i)—iv); и

г) 

за тях е приложена процедурата за предоставяне на правна закрила на наименования за произход и на географски указания, предвидена в настоящия подраздел.

3.  
Наименованията за произход и географските указания, включително свързаните с географски райони в трети държави, могат да се ползват с правназакрила в рамките на Съюза в съответствие с установените в настоящия подраздел правила.
4.  
Производството, посочено в параграф 1, буква а), подточка iii), обхваща всички дейности от гроздобера до приключването на процеса на винопроизводство, с изключение на следпроизводствените процеси.
5.  
За целите на прилагането на параграф 1, буква б), подточка ii) делът на гроздето в размер на максимум 15 %, което може да е с произход извън определения географски район, произхожда от държавата членка или от третата държава, в която се намира определеният район.

Член 94

Заявки за предоставяне на правна закрила

1.  

Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:

а) 

наименованието, за което се иска правна закрила;

б) 

името и адреса на заявителя;

в) 

спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и

г) 

единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.

2.  
Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание.

Спецификацията на продукта включва най-малко:

а) 

наименованието, за което се иска правна закрила;

б) 

описание на виното иливината:

i) 

по отношение на вина с наименование за произход —основните аналитични и органолептични характеристики;

ii) 

по отношение на вина с географско указание —основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;

в) 

където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производствотоим;

г) 

очертаването на границите на съответния географски район;

д) 

максималния добив от хектар;

е) 

посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;

▼C2

ж) 

данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);

▼B

з) 

приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или, когато това е предвидено от държавите членки, от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;

и) 

наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.

3.  
Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.

Член 95

Заявители

1.  
Всяка заинтересована група производители или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, отделен производител, може да подаде заявка за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание. В заявката могат да участват и други заинтересовани лица.
2.  
Производителите могат да подават заявки за предоставяне на правна закрила само за произвежданите от тях вина.
3.  
Може да се подаде обща заявка в случаите на наименование, обозначаващо граничен географски район, или на традиционно наименование, свързано с граничен географски район.

Член 96

Предварителна национална процедура

1.  
Заявките за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание на вина с произход от Съюза преминават предварителна национална процедура.
2.  
Заявката за предоставяне на правна закрила се подава в държавата членка, от чиято територия произхожда наименованието за произход или географското указание.
3.  
Държавата членка, в която е подадена заявката за предоставяне на правна закрила, я разглежда, за да установи дали тя отговаря на установените в настоящия подраздел условия.

Посочената държава членка провежда национална процедура, която осигурява подходящо публикуване на заявката и предвижда срок от не по-малко от два месеца от датата на публикуване, в който всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес и пребиваващо или установено на нейна територия, може да възрази срещу предложената правна закрила, като представи на държавата членка надлежно обосновано изложение.

4.  
В случай че държавата членка, която разглежда заявката, прецени, че наименованието за произход или географското указание не отговаря на условията, установени в настоящия подраздел, или е несъвместимо със законодателството на Съюза, държавата членка отхвърля заявката.
5.  
Ако държавата членка, която разглежда заявката, прецени, че са изпълнени изискванията, тя провежда национална процедура, която осигурява подходящо публикуване на спецификацията на продукта най-малко в интернет и препраща заявката на Комисията.

Член 97

Контрол от страна на Комисията

1.  
Комисията публично оповестява датата, на която е подадена заявката за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание.
2.  
Комисията проверява дали заявките за предоставяне на правна закрила по член 94 отговарят на условията, установени в настоящия подраздел.
3.  
В случай че Комисията прецени, че са изпълнени установените в настоящия подраздел условия, тя приема актове за изпълнение относно публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта, направена в хода на предварителната национална процедура. Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.
4.  
Когато Комисията прецени, че не са изпълнени установените в настоящия подраздел условия, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявката.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 98

Процедура за предявяване на възражения

В срок от два месеца от датата на публикуване на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), всяка държава членка или трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес и е пребиваващо или установено в държава членка, различна от поискалата правна закрила, или в трета държава, може да възрази срещу предвижданата закрила, като подаде до Комисията надлежно обосновано изложение относно условията за предоставяне на закрила, установени в настоящия подраздел.

В случай на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в трети държави, това искане се подава директно или чрез органите на съответната трета държава в рамките на двумесечния срок, посочен в първа алинея.

Член 99

Решение по заявката за предоставяне на правна закрила

Въз основа на информацията, с която Комисията разполага след приключване на посочената в член 98 процедура по предявяване на възражения, чрез Комисията приема актове за изпълнение, с които или се предоставя правна закрила на наименованието за произход или географското указание, което отговаря на установените в настоящия подраздел условия и е съвместимо с правото на Съюза, или се отхърля заявката, ако тези условия не са изпълнени.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 100

Омоними

1.  
Наименование, за което е подадена заявка и което изцяло или частично е омоним на наименование, което вече е регистрирано съгласно настоящия регламент, се регистрира при надлежно спазване на местната и традиционната употреба и отчитане на възможния риск от объркване.

Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителя, като му внушава, че продуктите идват от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно по отношение на действителната територия, район или място на произход на тези продукти.

Регистрирано омонимно наименование може да се използва само ако съществува достатъчна разлика в практиката между омонима, регистриран впоследствие, и вече регистрираното наименование, като се вземат предвид необходимостта от равно третиране на заинтересованите производители и необходимостта потребителите да не се въвеждат в заблуждение.

2.  
Параграф 1 се прилага mutatis mutandis, ако наименование, за което е подадена заявка, е изцяло или частично омоним на географско указание, което е защитено съгласно националното правото на държавите членки.
3.  
Когато наименованието на винен сорт лоза съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание, това наименование не се използва за целите на етикетирането на селскостопански продукти.

За да се вземат предвид съществуващите практики на етикетиране, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи изключенията от това правило.

4.  
Правната закрила на наименованията за произход и географските указания за продуктите, обхванати от член 93 от настоящия регламент, не засяга защитените географски указания, приложими към спиртните напитки, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ).

Член 101

Допълнителни основания за отказ на правна закрила

1.  
Наименование, което е станало родово, не може да се ползва с правна закрила като наименование за произход или географско указание.

За целите на настоящия раздел „наименование, което е станало родово“ означава наименование на вино, което въпреки че е свързано с местността или района, където този продукт първоначално е бил произвеждан или се е предлагал на пазара, се е превърнало в традиционно наименование на вино в Съюза.

За да се установи дали едно наименование е станало родово, се вземат предвид факторите от значение за него, и по-специално:

а) 

съществуващото положение в Съюза, по-специално в сферите на потребление;

б) 

приложимото законодателство на Съюза или национално правзо.

2.  
Дадено наименование не може да се ползва с правназакрила като наименование за произход или географско указание, когато в светлината на репутацията и известността на търговската марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност на виното.

Член 102

Връзка с търговските марки

1.  

Регистрацията на търговска марка, която съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание, което не отговаря на спецификацията на съответния продукт, или чието използване попада в обхвата на член 103, параграф 2, и която е свързана с продукт, попадащ в една от изброените в приложение VII, част II категории:

а) 

се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата за внасяне в Комисията на заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание и впоследствие наименованието за произход или географското указание е получило правна закрила, или

б) 

се обявява за недействителна

2.  
Без да се засяга член 101, параграф 2, търговска марка, посочена в параграф 1 от настоящия член, за която има подадена заявка, която е регистрирана или се е наложила чрез добросъвестна практика, ако такава възможност е предвидена в съответното право, на територията на Европейския съюз, или преди датата на предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или на географското указание в държавата на произход, или преди 1 януари 1996 г., може да продължи да се използва и да се подновява независимо от правната закрила на наименованието за произход или на географското указание, при условие че не са налице основания за недействителност или отмяна на търговската марка съгласно Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 14 ) или съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета ( 15 ).

В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или на географското указание успоредно със съответните търговски марки.

Член 103

Правна закрила

1.  
Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.
2.  

Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правназакрила срещу:

а) 

всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:

i) 

от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii) 

доколкото при такава употреба се експлоатира репутацията на наименованието за произход или географското указание;

б) 

всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

в) 

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

г) 

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.

3.  
Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.

Член 104

Регистър

Комисията създава и поддържа електронен регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на вина, до който се предоставя публичен достъп. Наименованията за произход и географските указания, отнасящи се до продукти от трети държави, които са защитени в Съюза съгласно международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра. Освен ако не са изрично посочени в споменатото споразумение като защитени наименования за произход по смисъла на настоящия регламент, такива наименования се вписват в регистъра като защитени географски указания.

Член 105

Изменение на спецификациите на продуктите

Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

Член 106

Отмяна

Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приеме актове за изпълнение за отмяна на правна закрила на наименование за произход или географско указание, ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 107

Съществуващи защитени наименования на вина

1.  
Наименования на вина, които са посочени в членове 51 и 54 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета ( 16 ) и член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията ( 17 ), се ползват автоматично с правназакрила по настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 104 от настоящия регламент.
2.  
Чрез актове за изпълнение, приети, без прилагане на процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3 от настоящия регламент, Комисията извършва съответните формалности по заличаването на такива наименования на вина, за които се прилага член 118т, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, от регистъра, предвиден в член 104 от настоящия регламент.
3.  
Член 106 не се прилага по отношение на съществуващите защитени наименования на вина, посочени в параграф 1 от настоящия член.

До 31 декември 2014 г. Комисията може по своя собствена инициатива да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на съществуващите защитени наименования на вина, посочени в параграф 1 от настоящия член, ако те не отговарят на условията, предвидени в член 93.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

4.  
За Хърватия наименованията на вината, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз ( 18 ), са защитени по силата на настоящия регламент, при положение че процедурата на оспорване има благоприятен изход. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 104.

Член 108

Такси

Държавите членки могат да начисляват такси за покриване на разходите си, включително на разходите, свързани с разглеждането на заявките за предоставяне на правна закрила, декларациите за възражение, заявките за изменение и исканията за отмяна съгласно настоящия подраздел.

Член 109

Делегирани правомощия

1.  

За да се вземат предвид характерните особености на производството в определения географски район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:

а) 

допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, и

б) 

ограниченията и дерогациите по отношение на производството в определения географски район.

2.  
За да се осигури качеството и проследяването на продуктите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на условията, при които спецификациите на продуктите могат да включват допълнителни изисквания.
3.  

За да се гарантира правната закрила на законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи:

а) 

видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание;

б) 

условията, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение, отмяна или преобразуване на защитени наименования за произход или защитени географски указания;

в) 

условията, приложими за трансгранични заявки;

г) 

условията за заявки по отношение на географски райони в трета държава;

д) 

датата, от която се прилага правната закрила или изменението на правната закрила;

е) 

условията, свързани с изменение на спецификациите на продуктите.

4.  
За да се осигури адекватно равнище на правна закрила, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно ограниченията във връзка със защитеното наименование.
5.  

За да се направи необходимото икономическите оператори и компетентните органи да не бъдат несъразмерно засегнати от прилагането на настоящия подраздел по отношение на наименованията на вина, получили правна закрила преди 1 август 2009 г. или за които заявката за предоставяне на правна закрила е подадена преди тази дата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, установяващи преходни разпоредби за:

а) 

наименованията на вина, признати от държавите членки като наименования за произход или географски указания най-късно до 1 август 2009 г., и наименованията на вина, за които заявката за предоставяне на правна закрила е подадена преди тази дата;

б) 

вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата; и

в) 

изменението на спецификациите на продуктите.

Член 110

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

1.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно:

а) 

информацията, която да бъде посочена в спецификацията на продукта по отношение на връзката между географския район и крайния продукт;

б) 

предоставянето на публичен достъп до решенията относно правната закрила или отхвърлянето ѝ;

в) 

създаването и поддържането на регистъра, посочен в член 104;

г) 

преобразуването на защитено наименование за произход в защитено географско указание;

д) 

подаването на трансгранични заявки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

2.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурата за разглеждане на заявките за правна закрила или за одобрение на изменението на наименование за произход или на географско указание, както и процедурата за предявяване на възражение, за отмяна или преобразуване и за предоставяне на информация, свързана със съществуващите защитени наименования на вина, по-специално по отношение на:

а) 

образци на документи и формат за предаване;

б) 

срокове;

в) 

подробна информация относно фактите, доказателствата и подкрепящите документи, които да бъдат представени в подкрепа на заявката или искането.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 111

Други изпълнителни правомощия

Когато дадено възражение бъде сметнато за недопустимо, Комисията приема актза изпълнениеза отхвърляне на възражението като недопустимо. Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3.Подраздел 3

Традиционни наименования

Член 112

Определение

„Традиционно наименование“ означава наименование, което е традиционно използвано в държава членка за продуктите, посочени в член 92, параграф 1, за да обозначи:

а) 

че продуктът има защитено наименование за произход или защитено географско указание съгласно правото на Съюза или националното право; или

б) 

начина на производство или стареене или качеството, цвета, типа местност или конкретно събитие, свързано с историята на продукта със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Член 113

Правна закрила

1.  
Защитено традиционно наименование може да се използва единствено за продукт, произведен в съответствие с определението, предвидено в член 112, параграф 1.

Традиционните наименования са защитени срещу неправомерно използване.

2.  

Традиционните наименования са защитени само на езика и за категориите лозаро-винарски продукти, предявени в заявлението, срещу:

а) 

всяка злоупотреба, включително когато защитеното наименование е придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

б) 

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на естеството, характеристиките или основните свойства на продукта, поставено върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с него;

в) 

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите, по-специално да създаде впечатлението, че виното отговаря на условията за защитеното традиционно наименование.

3.  
Традиционните наименования не стават родови в Съюза.

Член 114

Делегирани правомощия

1.  
За да се осигури адекватно равнище на правна закрила, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно езика и изписването на традиционното наименование, за което се иска правна закрила.
2.  

За да се гарантира правната закрила на законните права и интереси на производителите или операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи:

а) 

видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на традиционно наименование;

б) 

условията за валидност на заявка за признаване на традиционно наименование;

в) 

основанията за подаване на възражение срещу предложено признаване на традиционно наименование;

г) 

обхвата на правната закрила, връзката с търговски марки, защитени традиционни наименования, защитени наименования за произход или географски указания, омоними или определени наименования на винени сортове лози;

д) 

основанията за отмяна на традиционно наименование;

е) 

датата на подаване на заявка или искане за възражение или отмяна;

ж) 

процедурите, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на традиционно наименование, включително контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за отмяна и изменение.

3.  
За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи условията, при които традиционните наименования могат да се използват за продукти от трети държави, и предвиждащи дерогации от член 112 и член 113, параграф 2.

Член 115

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

1.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурата за преглед на заявките за правна закрила или за одобрение на изменението на традиционно наименование, както и процедурата за искания за възражение или отмяна, по-специално по отношение на:

а) 

образци на документи и формат за предаване;

б) 

срокове;

в) 

подробна информация относно фактите, доказателствата и подкрепящите документи, които се представят в подкрепа на заявката или искането;

г) 

подробни правила относно предоставянето на публичен достъп до защитените традиционни наименования.

2.  
Комисията приема актове за изпълнение за приемане или отхвърляне на заявката за правна закрила на традиционно наименование или искането за изменение на защитено наименование или за отмяна на правната закрила на традиционно наименование.
3.  
Комисията приема актове за изпълнение, уреждащи правната закрила на традиционни наименования, по отношение на които е била приета заявка за правна закрила, по-специално като ги класифицира в съответствие с член 112 и като публикува определение и/или условията за използване.
4.  
Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 116

Други изпълнителни правомощия

Когато дадено възражение се счита за недопустимо, Комисията приема акт за изпълнение, с който се отхвърля възражението като недопустимо. Този акт за изпълнение се приема без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3.Раздел 3

Етикетиране и представяне в лозаро-винарския сектор

Член 117

Определение

За целите на настоящия раздел:

а) 

„етикетиране“ означава всякакви думи, означения, търговски марки, маркови имена, картинни изображения или символи, поставени върху всякакъв вид опаковка, документ, картичка, етикет, обръч или лента, придружаващи или посочващи даден продукт;

б) 

„представяне“ означава всяка информация, предоставена на потребителите чрез опаковката на съответния продукт, включително формата и вида на бутилките.

Член 118

Условия за прилагането на хоризонталните правила

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, при етикетирането и представянето се прилагат, Директива 89/396/ЕИО на Съвета ( 19 ), Директива 2000/13/ЕО, Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 20 ) Директива 2008/95/ЕО и Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Етикетирането на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, не може да бъде допълвано с данни, различни от предвидените в настоящия регламент, освен ако тези данни отговарят на изискванията на Директива 2000/13/ЕО и Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Член 119

Задължителни данни

1.  

Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:

а) 

обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;

б) 

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:

i) 

означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; и

ii) 

името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

в) 

действителното алкохолно съдържание по обем;

г) 

обозначение на мястото на произход на виното;

д) 

обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;

е) 

посочване на вносителя при вина от внос; и

ж) 

при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.

2.  
Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.
3.  

Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:

а) 

когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);

б) 

в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.

Член 120

Незадължителни данни

1.  

Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, могат по-специално да съдържат следните незадължителни данни:

а) 

годината на реколтата;

б) 

наименованието на един или няколко винени сортове лози;

в) 

за вина, различни от посочените в член 119, параграф 1, буква ж) — посочване на съдържанието на захар;

г) 

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — традиционни наименования в съответствие с член 112, буква б);

д) 

символа на Съюза, указващ защитеното наименование за произход или защитеното географско указание;

е) 

наименования, свързани с определени производствени методи;

ж) 

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — наименованието на друга географска единица, която е по-малка или по-голяма от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание.

2.  

Без да се засяга член 100, параграф 3, по отношение на използването на посочените в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член данни за вина, които не притежават защитено наименование за произход или защитено географско указание:

а) 

държавите членки въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби с оглед осигуряването на процедури за сертифициране, одобрение и проверка, така че да се гарантира верността на съответната информация;

б) 

въз основа на недискриминационни и обективни критерии и при отчитане на изискването за лоялна конкуренция, държавите членки могат — по отношение на вината, произведени от винени сортове лози на тяхна територия — да съставят списъци на изключени винени сортове лози за вина, особено ако:

i) 

съществува риск от заблуждаване на потребителите по отношение на истинския произход на виното, дължащ се на факта, че виненият сорт лоза е неразделна част от съществуващо защитено наименование за произход или защитено географско указание;

ii) 

проверките не биха били рентабилни от гледна точка на разходите, тъй като съответният винен сорт лозя представлява много малка част от лозята на държавата членка;

в) 

смесването на вина от различни държави членки не води до посочване на етикета на винения сорт лоза, освен ако съответните държави членки не дадат съгласие за противното и не осигурят възможност за провеждането на съответните процедури по сертифициране, одобрение и проверка.

Член 121

Езици

1.  
Когато са представени с думи, задължителните и незадължителните данни съгласно членове 119 и 120 фигурират на един или повече от официалните езици на Съюза.
2.  
Независимо от параграф 1 наименованието на защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или традиционно наименование съгласно член 112, буква б) фигурира на етикета на езика или езиците, за които се прилага правната закрила. Наименованието може да фигурира и на един или повече от официалните езици на Съюза, в случай че защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или специфичното национално обозначение са изписани на азбука, различна от латиницата.

Член 122

Делегирани правомощия

1.  

За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:

а) 

представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;

б) 

задължителните данни относно:

i) 

наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii) 

наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;

iii) 

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;

iv) 

разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт; и

v) 

разпоредбите относно използването на езици;

в) 

незадължителните данни относно:

i) 

наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii) 

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;

г) 

представянето по отношение на:

i) 

условията за използване на някои форми на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;

ii) 

условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;

iii) 

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;

iv) 

разпоредбите относно използването на езици.

2.  
За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.
3.  
За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.
4.  
За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.

Член 123

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурите и техническите критерии, приложими за настоящия раздел, включително необходимите мерки за процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, приложими за вина без защитено наименование или произход, или защитено географско указание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.ГЛАВА II

Специфични разпоредби за отделни секториРаздел 1

Захар

Член 124

Срок на действие

С изключение на член 125 и на член 126, настоящият раздел се прилага до края на пазарната 2016/2017 година.Подраздел 1

Специфични мерки

Член 125

Споразумения в сектора на захарта

1.  
Условията за покупка на захарно цвекло и захарна тръстика, включително предсеитбените договори за доставка, се уреждат от писмени вътрешнобраншови споразумения, сключени, от една страна, между производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Съюза или от тяхно име организациите, в които членуват, и, от друга страна, предприятията за производство на захар в Съюза или от тяхно име организациите, в които членуват.
2.  
Предприятията в сектора на захарта уведомяват компетентните органи на държавата членка, в която произвеждат захар, за вътрешнобраншовите споразумения, описани в приложение II, част II, раздел А, точка 6.
3.  
От 1 октомври 2017 г. вътрешнобраншовите споразумения съответстват на условията за изкупуване, определени в приложение X.
4.  

С оглед отчитане на характерните особености на сектора на захарта и развитието на сектора през периода след приключването на производствените квоти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

актуализиране на условията, посочени в приложение II, част II, раздел А;

б) 

актуализиране на условията за изкупуване на захарно цвекло, определени в приложение X;

в) 

установяване на допълнителни правила за определянето на брутното тегло, тарата и съдържанието на захар на захарното цвекло, доставяно на предприятията, и за резенките от цвекло.

5.  
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагането на настоящия член, включително по отношение на процедурите, уведомленията и административната помощ във връзка с вътрешнобраншови споразумения с участието на повече от една държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2,

Член 126

Отчитане на цените на пазара на захар

Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захар, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Системата, посочена в първа алинея, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. Тази информация се разглежда като поверителна.

Комисията гарантира, че конкретните цени или имената на отделните икономически оператори не се публикуват.Подраздел 2

Изисквания, приложими към сектора на захарта през периода, посочен в член 124

Член 127

Договори за доставка

1.  
В допълнение към изискванията, предвидени в член 125, параграф 1, вътрешнобраншовите споразумения съответстват на условията за изкупуване, определени в приложение XI.
2.  

При договорите за доставка се прави разграничение в зависимост от това, дали количествата захар, които ще бъдат произведени от захарното цвекло, представляват:

а) 

захар в рамките на квотата; или

б) 

захар извън квотата.

3.  

Всяко предприятие за производство на захар предоставя на държавата членка, в която произвежда захар, следната информация:

а) 

количествата цвекло, посочени в параграф 2, буква а), за които е сключило предсеитбени договори за доставка, и съдържанието на захар, на което са основани тези договори;

б) 

съответния прогнозен добив.

Държавите членки могат да изискат допълнителна информация.

4.  
Предприятията за производство на захар, които не са подписали предсеитбени договори за доставка на минималната цена за цвекло в рамките на квотата, посочена в член 135, за количеството цвекло, равняващо се на отпуснатата им квота за захар, коригирана, при необходимост, съгласно коефициента за превантивно изтегляне, определен съгласно член 130, параграф 2, първа алинея, се задължават да заплатят най-малко минималната цена за цвекло в рамките на квотата за цялото количество захарно цвекло, което преработват в захар.
5.  
При одобрение от съответната държава членка вътрешнобраншовите споразумения могат да дерогират от параграфи 2, 3 и 4.
6.  
Ако не съществуват вътрешнобраншови споразумения, съответната държава членка предприема необходимите стъпки, съобразени с настоящия регламент, за да защити интересите на заинтересованите страни.

Член 128

Производствена такса

1.  
Върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, с които разполагат предприятията за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, се налага производствена такса, както е посочено в член 136, параграф 2.
2.  
Мерките за определяне на производствената такса върху квотите за захар, квотите за изоглюкоза и квотите за инулинов сироп и, посочени в параграф 1, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Член 129

Възстановяване при производство

1.  
Възстановяване при производството може да се предостави на продуктите от сектора на захарта, изброени в приложение I, част III, букви б)—д), ако излишъкът от захар или вносна захар, излишъкът от изоглюкоза или излишъкът от инулинов сироп не се предлага на цена, съответстваща на световната цена за производството на продуктите, посочени в член 140, параграф 2, втора алинея, букви б) и в).
2.  
Мерките за определяне на възстановяването при производство, посочено в параграф 1, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Член 130

Изтегляне на захар

1.  
За да се избегнат ситуации на срив на цените на вътрешния пазар и да се предотвратят ситуации на свръхпроизводство, определени на базата на прогнозния баланс на снабдяване, и като се имат предвид задълженията на Съюза по силата на сключените в съответствие с ДФЕС международни споразумения, Комисията може да приема актове за изпълнение за изтегляне от пазара, за определена пазарна година, на произведените в рамките на квоти количества захар или изоглюкоза, които превишават прага, изчислен в съответствие с параграф 2.
2.  
Прагът на изтегляне, посочен в параграф 1, се изчислява за всяко предприятие, разполагащо с квота, чрез умножаване на квотата му с коефициент. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на този коефициент за определена пазарна година най-късно до 28 февруари на предходната пазарна година, въз основа на прогнозните пазарни тенденции.

Въз основа на актуализираните пазарни тенденции, Комисията може, до 31 октомври през съответната пазарна година, да приема актове за изпълнение за коригиране или ако не е бил определен коефициент съгласно първата алинея, за определяне на коефициент.

3.  
Всяко предприятие, което разполага с квота, до началото на следващата пазарна година складира на свои разноски произведената в рамките на квотата захар, която надвишава прага, изчислен в съответствие с параграф 2. Количествата захар, изоглюкоза или инулинов сироп, изтеглени през дадена пазарна година, се считат за първите количества, произведени в рамките на квотата за следващата пазарна година.

Чрез дерогация от първа алинея, като взема предвид прогнозните тенденции на пазара на захарта, Комисията може да приема актове за изпълнение, предвиждащи за текущата, следващата или и двете пазарни години, цялото количество изтеглена захар, изоглюкоза или инулинов сироп или част от него да се счита за:

а) 

излишък от захар, изоглюкоза или инулинов сироп, в наличност за преработка в индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп; или

б) 

временно производство в рамките на квота, част от което може да бъде запазено за износ при спазване на поетите от Съюза задължения по силата на международни споразумения, сключени съгласно ДФЕС.

4.  
Ако снабдяването със захар в Съюза не е адекватно, Комисията може да приема актове за изпълнение за разрешаване във връзка с определено количество от изтеглената захар, изоглюкоза или инулинов сироп да бъде продадено на пазара на Съюза преди края на периода на изтегляне.
5.  
Когато изтеглената захар се счита за първото количество захар, произведено през следващата пазарна година, на производителите на захарно цвекло се заплаща минималната цена за същата пазарна година, посочена в член 135.

Когато изтеглената захар се превръща в промишлена захар или се изнася съгласно параграф 3, втора алинея, букви а) или б) от настоящия член, изискванията по член 135 относно минималната цена не се прилагат.

Когато изтеглената захар се продава на пазара на Съюза преди края на периода на изтегляне съгласно параграф 4 от настоящия член, на производителите на цвекло се заплаща минималната цена за текущата пазарна година.

6.  
Актовете за изпълнение по силата на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 131

Временен механизъм за управление на пазара

1.  
През периода, посочен в член 124, Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за осигуряване на достатъчни доставки на захар за пазара на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Тези мерки могат да коригират, по отношение на необходимото количество и периода от време, размера на митото върху вносната сурова захар.

В контекста на временния механизъм за управление на пазара мерките за определяне на такса за свръхпроизводство се предприемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

2.  
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подходящото количество захар извън квотата и вносна сурова захар, което може да бъде пуснато на пазара на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 132

Делегирани правомощия

С цел да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира надлежното отчитане на интересите на всички страни, и предвид необходимостта да се избегнат всякакви смущения на пазара, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

условията за изкупуване и договорите за доставка, посочени в член 127;

б) 

актуализиране на условията за изкупуване на захарно цвекло, посочени в приложение XI;

в) 

критериите, които да се прилагат от предприятията за производство на захар при разпределяне сред продавачите на цвекло на количествата цвекло, които следва да бъдат включени в предсеитбените договори за доставка, както се посочва в член 127, параграф 3.

Член 133

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящия подраздел относно процедурите, съдържанието и техническите критерии.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Подраздел 3

Система за регулиране на производството

Член 134

Квоти в сектора на захарта

1.  
По отношение на захарта, изоглюкозата и инулиновия сироп се прилага квотна система.
2.  
По отношение на квотната система, посочена в параграф 1 от настоящия член, ако даден производител превиши съответната квота и не използва излишните количества, както е предвидено в член 139, за тези количества се дължи такса за свръхпроизводство, при условията, определени в членове 139—142.

Член 135

Минимална цена на захарно цвекло

Минималната цена за захарно цвекло в рамките на квотата се определя от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Член 136

Разпределение на квотите

1.  
Квотите за производството на захар, изоглюкоза и инулинов сироп на национално или регионално равнище са определени в приложение XII.
2.  
Държавите членки разпределят квота на всяко предприятие за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп, което е установено на тяхна територия и е одобрено в съответствие с член 137.

За всяко предприятие отпуснатата квота е равна на квотата, отпусната на предприятието за пазарната 2010/2011 година съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.  
Когато дадена квота се разпределя на предприятие за производство на захар, което разполага с повече от една производствена единица, държавите членки приемат мерките, които считат за необходими, за да бъдат надлежно отчетени интересите на производителите на захарно цвекло и тръстика.

Член 137

Одобрени предприятия

1.  

При поискване държавите членки одобряват предприятия за производство на захар, изоглюкоза или инулинов сироп или предприятия, преработващи тези продукти в някой от продуктите, които са включени в списъка, посочен в член 140, параграф 2, при условие че съответното предприятие:

а) 

докаже капацитета си за професионално производство;

б) 

се съгласи да предоставя всякаква информация и да бъде обект на контрол съгласно настоящия регламент;

в) 

не подлежи на спиране или оттегляне на одобрението.

2.  

Одобрените предприятия предоставят на държавата членка, на чиято територия се събира реколтата от цвекло и тръстика или се извършва рафинирането, следната информация:

а) 

количествата цвекло или тръстика, за които е сключен договор за доставка, както и съответните прогнозни добиви на цвекло или тръстика, както и на захар на хектар;

б) 

данни относно планираните и действителните доставки на захарно цвекло, захарна тръстика и нерафинирана захар и относно производството на захар и отчетите за складова наличност на захар;

в) 

продадените количества бяла захар и съответните цени и условия.

Член 138

Преразпределяне на национални квоти и намаляване на квоти

1.  
Всяка държава членка може да намали с до 10 % квотата за захар или изоглюкоза, която е разпределена на дадено предприятие, установено на нейна територия. Държавите членки извършват това, като прилагат обективни и недискриминационни критерии.
2.  
Държавите членки могат да прехвърлят квоти между предприятията в съответствие с правилата, установени в приложение XIII, и отчитайки интересите на всяка от заинтересованите страни, и по-специално на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика.
3.  
Намалените количества съгласно параграфи 1 и 2 се разпределят от въпросната държава членка между едно или повече предприятия на нейна територия, независимо дали тези предприятия вече разполагат с определена квота.

Член 139

Производство извън рамките на квотата

1.  

Захарта, изоглюкозата или инулиновият сироп, произведени през дадена пазарна година в превишение на квотата по член 136, могат да бъдат:

а) 

използвани за преработка на определени продукти, посочени в член 140;

б) 

пренесени към производствената квота за следващата пазарна година в съответствие с член 141;

в) 

използвани за специфичния режим на снабдяване за най-отдалечените региони в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 21 );

г) 

изнесени в рамките на количествени ограничения, които се определят от Комисията чрез актове за изпълнение, при зачитане на задълженията по силата на международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС; или

д) 

пуснати на вътрешния пазар в съответствие с механизма, посочен в член 131, с цел привеждане на предлагането в съответствие с търсенето на базата на прогнозния баланс на снабдяване.

Мерките, посочени в първа алинея, буква д) от настоящия член, се изпълняват преди активиране на мерките за предотвратяване на смущения на пазара, посочени в член 219, параграф 1.

Останалите количества подлежат на облагане с таксата за свръхпроизводство, посочена в член 142.

2.  
Актовете за изпълнение по силата на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 140

Индустриална захар

1.  

Индустриалната захар, индустриалната изоглюкоза или индустриалният инулинов сироп се запазват за производството на един от продуктите, посочени в параграф 2, когато:

а) 

са предмет на договор за доставка, сключен преди края на пазарната година между производител и потребител, когато и двамата са получили одобрение по член 137; и

б) 

са били доставени на потребителя най-късно до 30 ноември на следващата пазарна година.

2.  
С цел да се вземат предвид техническите промени, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 227 за изготвяне на списък на продукти, за чието производство може да се използва индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп.

Този списък включва по-конкретно:

а) 

биоетанол, алкохол, ром, жива закваска и количества сироп за мазане, както и тези, които ще бъдат преработени в „Rinse appelstroop“;

б) 

определени промишлени продукти без съдържание на захар, но при производството на които се използва захар, изоглюкоза или инулинов сироп;

в) 

определени продукти на химическата или фармацевтичната промишленост, които съдържат захар, изоглюкоза или инулинов сироп.

Член 141

Пренасяне на излишъци от захар

1.  
Всяко предприятие може да реши да пренесе към следващата пазарна година цялото или част от производството си, превишаващо отпусната му квота за захар, за изоглюкоза или за инулинов сироп, което да бъде смятано за част от производството през следващата пазарна година. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, подобно решение е неотменимо.
2.  

Предприятията, които вземат решението, посочено в параграф 1:

а) 

информират за него съответната държава членка преди дата, която се определя от същата държава членка:

i) 

между 1 февруари и 31 август на текущата пазарна година за пренесените количества тръстикова захар;

▼C1

ii) 

между 1 февруари и 31 август на текущата пазарна година за пренесени количества захар от цвекло или инулинов сироп;

▼B

б) 

се задължават да държат на склад тези количества на свои разноски до края на текущата пазарна година.

3.  
Ако реалното производство на дадено предприятие през въпросната пазарна година е било по-малко от прогнозното количество, изчислено при вземането на решението по параграф 1, пренесеното количество може да бъде коригирано с обратно действие най-късно до 31 октомври на следващата пазарна година.
4.  
Пренесените количества се смятат за първите произведени количества в рамките на квотата за следващата пазарна година.

▼C2

5.  
Захарта, складирана в съответствие с настоящия член по време на дадена пазарна година, не може да бъде подложена на други мерки за складиране, предвидени в член 17 или член 130.

▼B

Член 142

Такса за свръхпроизводство

1.  

Такса за свръхпроизводство се начислява върху количествата:

а) 

излишък от захар, изоглюкоза и инулинов сироп, произведени през която и да е пазарна година, с изключение на количествата, пренесени към производствената квота за следващата пазарна година и държани на склад съгласно член 141, или количествата по член 139, параграф 1, първа алинея, букви в), г) и д);

б) 

индустриална захар, индустриална изоглюкоза и индустриален инулинов сироп, за които до дадена дата, която следва да бъде определена от Комисията чрез актове за изпълнение, не е представено доказателство, че са преработени в един от продуктите по член 140, параграф 2;

в) 

захар, изоглюкоза и инулинов сироп, изтеглени от пазара в съответствие с член 130 и за които не са изпълнени задълженията по член 130, параграф 3.

Актовете за изпълнение съгласно първа алинея, буква б) се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

2.  
Мерките за определяне на таксата за свръхпроизводство, посочена в параграф 1, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Член 143

Делегирани правомощия

1.  
За да се гарантира, че предприятията, посочени в член 137, изпълняват своите задължения, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на правилата относно предоставянето и оттеглянето на одобрение за тези предприятия, както и на критериите за налагането на административни санкции.
2.  
За да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира, че интересите на всички страни са надлежно взети предвид, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно значението на наименованията във връзка с функционирането на квотната система, както и за определяне на условията, уреждащи продажбите за най-отдалечените региони.
3.  
За да се гарантира, че производителите са тясно свързани с решението за пренасяне на определено количество от продукцията към следващата година, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на правила относно пренасянето на захар към следващата година.

Член 144

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

По отношение на предприятията, посочени в член 137, Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на правила относно:

а) 

заявленията за одобрение, подавани от предприятията, документацията, която да се води от одобрените предприятия, и информацията, която да се предоставя от одобрените предприятия;

б) 

системата за проверки, които да бъдат извършвани от държавите членки по отношение на одобрените предприятия;

в) 

съобщенията от държавите членки, от една страна, и Комисията и одобрените предприятия, от друга страна;

г) 

доставката на суровини до предприятията, в това число договори за доставка и известия за доставка;

д) 

равностойността, свързана със захарта, посочена в член 139, параграф 1, първа алинея, буква а);

е) 

специфичния режим на снабдяване за най-отдалечените региони;

ж) 

износа, посочен в член 139, параграф 1, първа алинея, буква г);

з) 

сътрудничеството между държавите членки с цел да се гарантира извършване на ефективни проверки;

i) 

изменението на датите, посочени в член 141 за определени пазарни години;

й) 

установяването на количеството на излишъка, съобщенията и плащането на таксата за свръхпроизводство, посочена в член 142;

к) 

приемането на списък с рафинерии на пълен работен режим по смисъла на приложение II, част II, раздел Б, точка 6.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 2

Вино

Член 145

Лозарски регистър и опис на производствения потенциал

1.  
Държавите членки поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за производствения потенциал. Считаноот 1 януари 2016 г. това задължение се прилага само ако държавите членки прилагат схемата за разрешения за лозови насаждения, посочена в Дял 1, глава III или национална програма за подпомагане.
2.  
До 31 декември 2015 г. държавите членки, в които общата площ, засадена с винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 81, параграф 2, не надхвърля 500 хектара, нямат задължението по параграф 1 от настоящия член.
3.  
Въз основа на лозарския регистър държавите членки, които предвиждат преструктуриране и конверсия на лозя в своите програми за подпомагане в съответствие с член 46, най-късно до 1 март всяка година изпращат на Комисията актуализиран опис на своя производствен потенциал. Считано от 1 януари 2016 г. изискванията относно предоставянето на информация на Комисията за лозарските райони се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат всъответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
4.  
За да се улесни наблюдението и проверката на производствения потенциал от страна на държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на правилата относно съдържанието на лозарския регистър и изключенията от тях.

Член 146

Компетентни национални органи, отговарящи за лозаро-винарския сектор

1.  
Без да се засягат другите разпоредби на настоящия регламент относно определянето на компетентните национални органи, държавите членки определят един или повече органи, които отговарят за осигуряването на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор. По-специално държавите членки определят лабораториите, имащи право да провеждат официални анализи в лозаро-винарския сектор. Определените лаборатории трябва да отговарят на общите критерии за работа на изпитващи лаборатории, определени в ISO/IEC 17025.
2.  
Държавите членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на посочените в параграф 1 органи и лаборатории. Комисията прави тази информация обществено достояние и я актуализира периодично.

Член 147

Придружаващи документи и регистър

1.  
Продуктите от лозаро-винарския сектор се пускат в обращение в Съюза с официално проверен придружаващ документ.
2.  
Физическите или юридическите лица, или групи такива лица, които оперират с продукти от лозаро-винарския сектор поради естеството на извършваната от тях търговия, по-специално производители, лица, които извършват бутилиране, преработватели и търговци, водят входящи и изходящи регистри за тези продукти.
3.  

За да се улесни транспортирането на лозаро-винарските продукти и тяхната проверка от страна на държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а) 

правилата за придружаващия документ и неговото използване;

б) 

условията, при които за придружаващ документ да се счита, че удостоверява защитени наименования за произход или географски указания;

в) 

задължението за водене и използване на регистър;

г) 

лицето, задължено да води регистър и освобождаването от това задължение;

д) 

операциите, които да бъдат включени в регистъра.

4.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на:

а) 

правилата относно състава на регистрите, продуктите, които да бъдат включени в него, сроковете за извършване на вписвания в регистрите и приключването на регистрите;

б) 

мерки, изискващи държавите членки да определят максималните приемливи проценти за загуби;

в) 

общите и преходните разпоредби за водене на регистри;

г) 

правилата, определящи за какъв период да се съхраняват придружаващите документи и регистрите.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.Раздел 3

Мляко и млечни продукти

Член 148

Договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти

1.  
Когато дадена държава членка реши, че всяка доставка на сурово мляко на нейна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните, и/или реши, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, този договор и/или тази оферта за сключване на договор отговарят на предвидените в параграф 2 условия.

Когато дадена държава членка реши, че за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя решава и кой етап или етапи от доставката се уреждат в такъв договор, ако доставката на сурово мляко се извършва посредством един или повече изкупвачи.

За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от земеделски стопанин или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.

▼M5

1а.  
Ако държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производителите, организациите на производители или асоциациите на организации на производителите могат да изискат всяка доставка на сурово мляко към преработвател на сурово мляко да бъде предмет на писмен договор между страните и/или на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4, първа алинея от настоящия член.

Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, без да се засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.

▼M5

2.  

Договорът и/или офертата за сключване на договор, посочени в параграфи 1 и 1а:

▼B

а) 

се изготвят преди доставката,

б) 

се изготвят в писмена форма; и

в) 

включват по-специално следните елементи:

i) 

цената на доставеното мляко, която:

— 
е непроменлива и определена в договора и/или
— 
се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които може да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко,
ii) 

обема сурово мляко, който може и/или трябва да бъде доставен, и графика за тези доставки,

iii) 

срока на договора, което може да включва срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,

iv) 

подробности относно сроковете и реда на плащане,

v) 

правила за събирането или доставянето на суровото мляко, и

vi) 

правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

▼M5

3.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор и/или оферта за сключване на договор за доставка на сурово мляко от член на кооперация с кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в).

▼B

4.  
Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от земеделски стопани, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в) се договарят свободно между страните.

▼M5

Независимо от разпоредбите на първа алинея, се прилага едно или няколко от следните условия:

а) 

ако държава членка реши да наложи задължение за сключването на писмен договор за доставки на сурово мляко в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди:

i) 

задължение за страните за постигане на съгласие за връзката между определено доставено количество и цената за тази доставка;

ii) 

минимален срок, приложим само за писмените договори между земеделски стопанин и първия изкупвач на сурово мляко; този минимален срок е с продължителност най-малко шест месеца и не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

▼B

б) 

когато държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на земеделски стопанин в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел; този минимален срок е с продължителност най-малко шест месеца и не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.

Втората алинея не засяга правото на отказ на земеделския стопанин от прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договорят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).

5.  
Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.
6.  
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, както и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 149

Договаряне в сектора на млякото и млечните продукти

▼M5

1.  
Организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, призната съгласно член 161, параграф 1, може да договаря от името на земеделски стопани, които са нейни членове, във връзка с цялата или част от общата им продукция, договори за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко или на изкупвач по смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея.

▼B

2.  

Преговорите от страна на организацията на производителите могат да се водят:

a) 

независимо дали собствеността върху суровото мляко преминава от земеделските стопани към организацията на производителите;

б) 

независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членуващи земеделски стопани;

в) 

при условие че за определена организация на производители, е изпълнено всяко едно от следните условия:

i) 

количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 3,5 % от общото производство на Съюза,

ii) 

количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е произведено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка, и

iii) 

количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е доставено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка,

г) 

при условие че заинтересованите земеделски стопани не членуват в друга организация на производители, която също води преговори за такива договори от тяхно име, държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи,когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;

д) 

при условие че суровото мляко не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени съгласно този устав или произтичащи от него; и

е) 

при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка или държавите членки, на чиято територия извършва дейност, за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите.

3.  
Независимо от условията, предвидени в параграф 2, буква в), подточки ii) и iii), дадена организация на производителите може да води преговори съгласно параграф 1, при условие че по отношение на тази организация на производителите количеството сурово мляко, предмет на преговорите, което се произвежда или доставя в държава членка с обща годишна продукция на сурово мляко под 500 000 тона, не надхвърля 45 % от общата национална продукция на тази държава членка.
4.  
За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват асоциациите на такива организации на производители.
5.  
За целите на прилагането на параграф 2, буква в) и параграф 3 Комисията публикува по начин, който прецени за подходящ, информация за количествата сурово мляко, произведено в Съюза и в държавите членки, като използва най-актуалната налична информация.
6.  
Чрез дерогация от параграф 2, буква в) и параграф 3, дори когато определените в тях прагове не са превишени, органът за защита на конкуренцията, посочен във втората алинея от настоящия параграф, може да реши в конкретен случай, че конкретна организация на производителите следва да поднови определени преговори или изобщо не следва да води преговори, ако той сметне това за необходимо за запазване на конкуренцията или за предотвратяване на сериозни щети за МСП на преработватели на сурово мляко на територията, за която е компетентен.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3. Във всички други случаи това решение се взема от националния орган за защита на конкуренцията на държавата членка, за която се отнасят преговорите.

Решенията съгласно настоящия параграф се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на съответните предприятия.

7.  

За целите на настоящия член:

а) 

„национален орган за защита на конкуренцията“ означава органът, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета ( 22 );

б) 

„МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.

8.  
Държавата членка, в която се провеждат преговорите в съответствие с настоящия член, уведомява Комисията за прилагането на параграф 2, буква е) и параграф 6.

Член 150

Регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание

1.  
По искане от страна на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 2, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 3, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1151/2012.
2.  
Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, съответстващи на две трети от суровото мляко, използвано за производството на сиренето, посочено в параграф 1 от настоящия член и, когато е уместно, най-малко две трети от производителите на това сирене, представляващи най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
3.  
За целите на параграф 1 за сирене със защитено географско указание географският район на произход на суровото мляко, посочен в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, във връзка с това сирене.
4.  

Правилата, посочени в параграф 1:

а) 

се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на това сирене;

б) 

пораждат действие единствено за съответния продукт;

в) 

могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;

г) 

не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;

д) 

не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответното сирене на пазара;

е) 

не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

ж) 

не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;

з) 

не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;

и) 

спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт;

й) 

не засягат член 149.

5.  
Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.
6.  
Държавите членки извършват проверки, за да следят за спазването на условията, предвидени в параграф 4, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, отменят правилата, посочени в параграф 1.
7.  
Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.
8.  
Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.

Член 151

Задължителни декларации в сектора на млякото и млечните продукти

Считано от 1 април 2015 г. първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им количества сурово мляко всеки месец.

За целите на настоящия член и на член 148 „първи изкупвач“ означава предприятие или група, която купува мляко от производители с цел:

а) 

да го събира, пакетира, съхранява, охлажда или преработва, включително съгласно договор;

б) 

да го продава на едно или повече предприятия, обработващи или преработващи мляко или други млечни продукти.

Държавите членки уведомяват Комисията за количеството сурово мляко, посочено в първа алинея.

Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата относно съдържанието, формата и сроковете на тези декларации, както и на мерките, свързани с уведомленията, изпращани от държавите членки на Комисията в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.ГЛАВА III

Организации и асоциации на производители и междубраншови организацииРаздел 1

Определение и признаване

Член 152

Организации на производители

1.  

Държавите членки могат, при поискване, да признаваторганизации на производители, които:

а) 

са създадени и контролирани в съответствие с член 153, параграф 2, буква в) от производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2;

▼M5

б) 

са учредени по инициатива на производители и извършват най-малко една от следните дейности:

i) 

съвместна преработка;

ii) 

съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране;

iii) 

съвместно пакетиране, етикетиране или реклама;

iv) 

съвместна организация на контрола на качеството;

v) 

съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение;

vi) 

съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството;

vii) 

съвместно снабдяване със суровини;

viii) 

всякакви други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от целите, посочени в буква в) от настоящия параграф;

▼B

в) 

имат конкретна цел, която може да включва поне една от следните цели:

i) 

вземане на мерки продукцията да е планирана и приспособена към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;

ii) 

концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

iii) 

оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите;

iv) 

провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;

v) 

насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните;

vi) 

насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;

vii) 

управление на вторичните продукти и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие;

viii) 

допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата;

ix) 

развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара;

▼C2

x) 

управление на взаимоспомагателните фондове, посочени в оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците, посочени в член 33, параграф 3, буква г) от настоящия регламент и член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

▼B

xi) 

предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане.

▼M5

1а.  
Чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, организация на производители, която е призната в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да планира производството, да оптимизира производствените разходи, да предлага на пазара и да сключва договори за доставка на селскостопански продукти от името на своите членове, за цялото или част от съвкупното им производство.

Дейностите, посочени в първа алинея, могат да се извършват:

а) 

при условие че действително се извършва една или повече от дейностите, посочени в параграф 1, буква б), подточки i–vii), като с това допринася за постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС;

б) 

при условие че организацията на производители концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители;

в) 

независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;

г) 

при условие че съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите, посочени в първа алинея;

д) 

при условие че селскостопанският продукт не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, която не членува в съответните организации на производители, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него.

Въпреки това държавите членки имат право на дерогация от условието, предвидено във втора алинея, буква г), в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители стопанисват две отделни производствени единици, разположени в различни географски области.

1б.  
За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват и асоциации на организации на производители, признати съгласно член 156, параграф 1, ако тези асоциации отговарят на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.
1в.  
Националният орган за защита на конкуренцията, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще една или повече от дейностите, посочени в първа алинея на параграф 1a, трябва да бъдат променени, преустановени или изобщо да не се провеждат, ако сметне това за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.

Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията преди или незабавно след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за решенията без забавяне след приемането им.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.

▼B

2.  
Организации на производителите, признати съгласно параграф 1 могат да продължат да бъдат признавани, ако участват в предлагането на пазара на продукти, попадащи в обхвата на код по КН ex  22 08 , различни от посочените в приложение I към Договорите, при условие че делът на тези продукти не надвишава 49 % от общата стойност на предлаганите на пазара продукти от съответната организация на производителите и че тези продукти не се подпомагат от Съюза. За организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците тези продукти не се отчитат при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на член 34, параграф 2.

▼M5 —————

▼B

Член 153

Устав на организациите на производители

1.  

Уставът на организацията на производители изисква от производителите, които са нейни членове, по-специално:

а) 

да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;

б) 

да бъдат членове само на една организация на производители за всеки конкретен продукт на стопанството; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;

в) 

да предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели.

2.  

Уставът на организацията на производителите предвижда също така:

а) 

процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1, буква а);

б) 

налагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;

в) 

правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;

г) 

санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по-специално за неплащане на финансови вноски, или за нарушаване на правилата, приети от организацията на производителите;

д) 

правила за приемане на нови членове, и по-специално минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година;

е) 

счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.

3.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за организаците на производители в сектора на млякото и млечните продукти.

Член 154

Признаване на организации на производители

1.  

За да бъде призната от държава членка, организацията на производителите, кандидатстваща за такова признаване е юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което:

a) 

отговаря на изискванията, определени в член 152, параграф 1, букви а), б) и в);

б) 

отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност,;

в) 

представя достатъчно доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно;

г) 

има устав, който е съобразен с букви а), б) и в) от настоящия параграф.

▼M5

1а.  
Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж организация на производители, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, при условие че организацията на производители отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

▼M5

2.  
Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 1 януари 2018 г. и които отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като организации на производители по смисъла на член 152.
3.  
Когато организации на производители са били признати преди 1 януари 2018 г., но не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки отменят акта за признаването им не по-късно от 31 декември 2020 г.

▼B

4.  

Държавите членки:

а) 

решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) 

извършват проверки с определена от самите тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производители спазват разпоредбите на настоящата глава;

в) 

при неспазване или нередности при прилагането на предвидените в настоящата глава мерки, налагат на тези организации и асоциации определените от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) 

информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

Член 155

Възлагане на дейности на външни изпълнители

Държавите членки могат да позволяват на призната организация на производители или на призната асоциация на организации на производители в определените от Комисията сектори съгласно член 173, параграф 1, буква е) да възлага свои дейности, различни от производството, на външни изпълнители, включително на свои дъщерни дружества, ако въпросната организация на производители или асоциация на организации на производители носи отговорността за гарантиране на извършването на възложената дейност и цялостния контрол на управлението и надзора на търговските ангажименти, свързани с осъществяването на дейността.

Член 156

Асоциации на организации на производители

1.  
Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на организации на производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати организации на производители.

При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.

2.  
Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат при поискване да признаят дадена асоциация на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, ако съответната държава членка счете, че тази асоциация е в състояние да извършва ефективно някоя от дейностите на призната организация на производителите и да изпълнява условията, предвидени в член 161, параграф 1.

Член 157

Междубраншови организации

1.  

Държавите членки могат при поискване да признават междубраншовите организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:

a) 

се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти в един или повече сектори;

б) 

са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;

в) 

имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите и която може да включва по-специално една от следните цели:

i) 

повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на обобщени статистически данни за производствените разходи, за цените, включително при целесъобразност ценовите показатели, количествата и продължителността на предварително сключените договори и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално или международно равнище;

ii) 

прогнозиране на производствения потенциал и регистриране на публичните цени на пазара;

iii) 

подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара;

iv) 

проучване на потенциалните пазари за износ;

v) 

без да се засягат членове 148 и 168, изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза за продажбата на селскостопански продукти на купувачи и/или за доставката на преработени продукти на дистрибутори и търговци на дребно, като се отчита нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазарите;

vi) 

по-пълно използване на потенциала на продуктите, в това число на равнището на пазарната реализация, и развиване на инициативи за засилване на икономическата конкурентоспособност и иновациите;

vii) 

предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда;

viii) 

търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита, за по-добро управление на други вложени продукти, за гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите, за повишаване на безопасността на храните, по-специално чрез проследяване на произхода на продуктите, и подобряване на здравето и хуманното отношение към животните;

ix) 

разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара;

x) 

предприемане на всякакви действия с оглед на защитата, опазването и насърчаването на биологичното земеделие и наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

xi) 

насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи;

xii) 

насърчаване на здравословната и отговорна консумация на продукти на вътрешния пазар и/или информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация;

xiii) 

насърчаване на консумацията и/или предоставяне на информация относно продуктите на вътрешния и външния пазар;

xiv) 

допринасяне за управлението на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците;

▼M5

xv) 

определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари;

xvi) 

изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.

1а.  
Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж междубраншова организация, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, ако междубраншовата организация отговаря на условията, посочени в параграф 1, и когато е приложимо — параграф 3, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

▼B

2.  
В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да изпълнят условието по член 158, параграф 1, буква в) чрез ограничаване на броя на междубраншовите организации на регионално или национално равнище, ако тази възможност е предвидена в действащите национални правила преди 1 януари 2014 г. и когато това не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
3.  

Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на сектора на млякото и млечните продукти държавите членки могат да признават междубраншови организации, които:

а) 

официално са отправили искане да бъдат признати и са съставени от представители на икономически дейности, свързани с производството на сурово мляко и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти от сектора на млякото и млечните продукти;

б) 

са създадени по инициатива на всички или някои от представителите, посочени в буква а);

в) 

като вземат предвид интересите на своите членове и на потребителите, извършват в един или повече региони на Съюза една или повече от следните дейности:

i) 

повишаване на знанията и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на статистически данни за цените, количествата и сроковете на сключените предходни договори за доставка на сурово мляко и чрез осигуряването на анализи на потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално и международно равнище;

ii) 

съдействие за по-добро координиране на пускането на пазара на продукти от сектора на млякото и млечните продукти, по-специално посредством научни изследвания и пазарни проучвания;

iii) 

насърчаване на потреблението и предоставяне на информация относно млякото и млечните продукти на вътрешния и външния пазар;

iv) 

проучване на потенциалните пазари за износ;

v) 

изготвяне, в съответствие с правилата на Съюза, на типови образци на договори за продажбата на сурово мляко на изкупвачите или доставянето на преработени продукти на дистрибуторите и търговците на дребно, като отчитат нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазара;

vi) 

предоставяне на информация и провеждане на проучвания, необходими за ориентиране на производството към продукти, които са по-добре съобразени с пазарните изисквания и с вкусовете и очакванията на потребителите, най-вече по отношение на качеството на продуктите и опазването на околната среда;

vii) 

поддържане и развитие на производствения потенциал на сектора на млякото и млечните продукти, inter alia, чрез насърчаване на иновациите и оказване на подкрепа за програмите за приложна научноизследователска и развойна дейност с оглед на използването на целия потенциал на млякото и млечните продукти, по-специално с цел създаване на продукти с добавена стойност, които са по-привлекателни за потребителите;

viii) 

търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти, подобряване на управлението на други вложени продукти и подобряване на безопасността на храните и на здравето на животните;

ix) 

разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара;

x) 

използване на потенциала на биологичното земеделие, опазване и насърчаване на този тип земеделие, както и на производството на продукти с наименования за произход, означения за качество и географски указания; и

xi) 

насърчаване на интегрираното производство или други екологосъобразни производствени методи;

▼M5

xii) 

определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари; и

xiii) 

изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.

▼B

Член 158

Признаване на междубраншови организации

1.  

Държавите членки могат да признават междубраншовите организации, които кандидатстват за такова признаване, при условие че те:

а) 

изпълняват изискванията, определени в член 157;

б) 

извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;

в) 

представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 1, буква а);

г) 

самите те не участват пряко в производство, преработка или търговия, с изключение на случаите, предвидени в член 162.

2.  
Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати междубраншови организации по смисъла на член 157.
3.  
Междубраншовите организации, които са признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, могат да продължат дейността си в съответствие с националното законодателство до 1 януари 2015 г.
4.  
Държавите членки могат да признават междубраншови организации във всички сектори, съществуващи преди 1 януари 2014 г., независимо дали са били признати по тяхно искане или създадени със законодателен акт, дори ако не отговарят на условието, определено в член 157, параграф 1, буква б) или в член 157, параграф 3, буква б).
5.  

Когато признават междубраншова организация съгласно параграф 1 или параграф 2, държавите членки:

а) 

решават дали да признаят дадена организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи документи; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) 

извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;

в) 

при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) 

оттеглят признаването, ако изискванията и условията за признаване, посочени в настоящия член, вече не се спазват;

д) 

информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.Раздел 2

Допълнителни разпоредби за отделни сектори

Член 159

▼M5

Задължително признаване

▼B

Чрез дерогация от членове 152—158 държавите членки признават, при поискване:

а) 

организации на производители в:

i) 

сектора на плодовете и зеленчуците — по отношение на един или повече продукти от този сектор, и/или по отношение на продуктите, предназначени единствено за преработка,

ii) 

сектора на маслиновото масло и трапезните маслини,

iii) 

сектора на бубарството,

iv) 

сектора на хмела,

б) 

междубраншовите организации в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в сектора на тютюна.

Член 160

Организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците

В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).

Уставът на организацията на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците изисква от производителите, които са нейни членове, да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производителите.

Счита се, че организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците действат от името на членовете си и за тяхна сметка по отношение на икономическите въпроси в рамките на правомощията си.

Член 161

Признаване на организациите на производителите в сектора на млякото и млечните продукти

▼M5

1.  

Държавите членки, при поискване, признават за организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти всички юридически лица или ясно обособени части от юридически лица, при условие че:

а) 

те са съставени от производители в сектора на млякото и млечните продукти и са създадени по тяхна инициатива, и имат конкретна цел, която може да включва една или повече от следните цели:

i) 

осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;

ii) 

концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите на членовете им;

iii) 

оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на производителите;

▼B

б) 

отговарят на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем на на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършват дейност;

в) 

има достатъчно доказателства, че могат да извършват нормално своята дейност както по отношение на сроковете, така и на ефективността и концентрацията на доставките;

г) 

имат устави, които са съобразени с букви а), б) и в) от настоящия параграф.

▼M5

2.  
Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, определени в параграф 1, се считат за признати като организации на производители.

▼B

3.  

Държавите членки:

а) 

решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства. това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) 

извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производителите и асоциациите на организации на производителите спазват разпоредбите на настоящата глава;

в) 

при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящата глава мерки налагат на тези организации и асоциации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) 

информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

Член 162

Междубраншови организации в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна

За междубраншовите организации в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна специфичната цел, посочена в член 157, параграф 1, буква в), може също така да включва поне една от следните цели:

а) 

концентриране и координиране на доставките и предлагането на пазара на продуктите на техните членове;

б) 

приспособяване едновременно на производството и преработвателната дейност към изискванията на пазара и подобряване на продуктите;

в) 

насърчаване на рационализацията и подобряването на производството и преработвателната дейност.

Член 163

Признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

1.  

Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:

а) 

изпълняват изискванията, определени в член 157, параграф 3;

б) 

извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;

в) 

представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 3, буква а);

г) 

самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.

2.  
Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 3.
3.  

Когато използват възможността за признаване на междубраншова организация в съответствие с параграф 1 или 2, държавите членки:

а) 

решават дали да признаят дадена междубраншова организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства;това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) 

извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;

в) 

при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) 

оттеглят признаване, когато:

i) 

вече не са изпълнени изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;

ii) 

междубраншовата организация участва в някое от споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в член 210, параграф 4; с оттеглянето на признаването не се засягат другите санкции, които се налагат съгласно националното право;

iii) 

междубраншовата организация не спазва задължението за уведомяване, посочено в член 210, параграф 2, първа алинея, буква а);

д) 

информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.Раздел 3

Разширяване на обхвата на правилата и задължителни вноски

Член 164

Разширяване на обхвата на правилата

1.  
В случаите, когато призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация, действаща в определена икономическа област или области на държава членка, се счита за представителна по отношение на производството, търговията или преработката на даден продукт, съответната държава членка може, по искане на тази организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на същата организация, задължителни за ограничен период за другите оператори, които действат във въпросната икономическа област или области, независимо дали са физически лица или групи, които не членуват в организацията или асоциацията.
2.  
За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни.
3.  

Дадена организация или асоциация се считат за представителни, когато в съответната икономическа област или области на дадена държава членка:

а) 

представляват като дял от обема на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти:

i) 

поне 60 % — за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, или

ii) 

поне две трети — в останалите случаи, и

б) 

представляват над 50 % от съответните производители — за организациите на производители.

При междубраншови организации обаче, когато определянето на дела от обема на продукцията или на търговията, или на преработката на съответния продукт или продукти поражда практически затруднения, държавата членка може да определи национални разпоредби за определяне на конкретното равнище на представителност, посочено в първата алинея, буква а), подточка ii) от настоящата алинея.

Когато искането за разширяване на обхвата на правилата спрямо други оператори обхваща повече от една икономическа област, организацията или асоциацията представят доказателства за наличие на определеното в първа алинея минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които обхващат, във всяка от съответните икономически области.

4.  

Правилата, за които може да се иска предвиденото в параграф 1 разширяване на обхвата спрямо други оператори, имат една от следните цели:

а) 

предоставяне на информация за производството и пазарите;

б) 

по-строги правила за производство от тези на Съюза или от националните правила;

в) 

изготвянето на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

г) 

предлагане на пазара;

д) 

опазване на околната среда;

е) 

мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;

ж) 

мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

з) 

изследвания за добавяне на стойност към продуктите, по-специално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;

и) 

проучвания за подобряване на качеството на продуктите;

й) 

изследвания, по-специално върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита или ветеринарно-санитарни продукти и гарантират опазване на почвата и опазване или подобряване на околната среда;

к) 

определянето на минимални качества и определяне на минимални стандарти за пакетиране и представяне;

л) 

използването на сертифицирани семена и контрол на качеството на продукта;

м) 

здравето на животните и на растенията или безопасността на храните;

н) 

управление на вторичните продукти.

Посочените правила не трябва да са във вреда на други оператори в съответната държава членка или в Съюза и не трябва да водят до последиците, изброени в член 210, параграф 4 или да са несъвместими с правото на Съюза или действащите национални правила по какъвто и да е друг начин.

5.  
Разширяването на обхвата на посочените в параграф 1 правила трябва да бъде доведено до знанието на операторите чрез публикуването им без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
6.  
Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.

Член 165

Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация се разширява съгласно член 164 и дейностите, за които се отнасят споменатите правила, са от общ икономически интерес на икономическите оператори, чиито дейности са свързани със съответните продукти, държавата членка, която е извършила признаването, може, след консултация със съответните заинтересовани лица, да вземе решение отделните икономически оператори или групите, които не членуват в организацията, но се ползват от въпросните дейности, да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ѝ, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходи, извършени пряко в резултат от упражняването на въпросните дейности.Раздел 4

Коригиране на предлагането

Член 166

Мерки за улесняване на корекциите в предлагането спрямо пазарните изисквания

С цел насърчаване на действията, извършвани от организациите, посочени в членове 152—163, за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на мерки в секторите, изброени в член 1, параграф 2:

а) 

за подобряване на качеството;

б) 

за насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара;

в) 

за улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени;

г) 

за даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

Член 167

Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар на вина

1.  
С цел да се подобри и стабилизира функционирането на общия пазар на вина, включително на грозде, гроздова мъст и вината, от които те са произведени, държавите членки производителки могат да определят правила за предлагане на пазара с оглед регулиране на предлагането, по-специално чрез решения, взети от междубраншовите организации, признати съгласно членове 157 и 158.

Тези правила трябва да са съразмерни на преследваната цел и не трябва:

а) 

да са свързани с каквато и да било операция след първото предлагане на пазара на съответния продукт;

б) 

да позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

в) 

да водят до липса на значително количество от реколтата, което иначе би било налично;

г) 

да създават възможност за отказ да бъдат издадени на национално равнище и на равнището на Съюза сертификати, необходими за движението и предлагането на пазара на вина, когато предлагането на пазара е в съответствие с тези правила.

2.  
Правилата, посочени в параграф 1, се довеждат до знанието на операторите като се публикуват без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
3.  
Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.

▼M6

Член 167а

Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар на маслинови масла

1.  

За да се подобри и стабилизира функционирането на общия пазар на маслинови масла, включително на маслините, от които те се извличат, държавите членки производителки могат да определят правила за предлагане на пазара с оглед регулиране на предлагането.

Тези правила са пропорционални на преследваната цел и:

а) 

не се отнасят до трансакции след първото предлагане на пазара на съответния продукт;

б) 

не дават възможност за фиксиране на цените, включително като насока или препоръка;

в) 

не водят до липса на прекомерно голяма част от продукцията на пазарната година, която иначе би била налична.

2.  
Правилата, предвидени в параграф 1, се довеждат до знанието на операторите, като се публикуват без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
3.  
Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето съгласно настоящия член.

▼BРаздел 5

Системи за договаряне

Член 168

Договорни отношения

1.  

Без да се засяга член 148 относно сектора на млякото и млечните продукти и член 125 относно сектора на захарта, ако дадена държава членка реши по отношение на селскостопански продукти, произлизащи от сектор, посочен в член 1, параграф 2, различен от сектора на млякото и млечните продукти и сектора на захарта,:

а) 

че всяка доставка на нейна територия на посочените продукти от производител на преработвател или на дистрибутор трябва да се сключи писмен договор между страните;и/или

б) 

че първите прекупвачи трябва да направят оферта в писмена форма за договор за доставката на нейна територия на посочените селскостопански продукти от производителите,

такъв договор или оферта съответно трябва да отговарят на условията, посочени в параграфи 4 и 6 от настоящия член.

▼M5

1а.  
Когато държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производители, организации на производители или асоциации на организациите на производители, когато става въпрос за селскостопанските продукти от сектор, посочен в член 1, параграф 2 и различен от секторите на млякото, млечните продукти или захарта, могат да изискат всяка доставка на продуктите им към преработвател или дистрибутор да бъде предмет на писмен договор между страните и/или да бъде предмет на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4 и в параграф 6, първа алинея от настоящия член.

Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, като това не засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.

▼B

2.  
Ако дадена държава членка реши, че за доставките на предвидените в настоящия член продукти от производител на преработвател трябва да се сключи писмен договор между страните, тя също решава за кой етап или етапи от доставката се сключва този договор, ако доставката на съответните продукти се извършва посредством един или повече посредници.

Държавите членки гарантират, че разпоредбите, които приемат в съответствие с настоящия член не нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар.

3.  
В случая, описан в параграф 2, държавите членки могат да установят механизъм за посредничество, с цел да се обхванат случаите, при които няма взаимно съгласие за сключването на такъв договор, като по този начин се гарантира равнопоставеността в договорните отношения.

▼M5

4.  

Договорите или офертите за сключване на договори, посочени в параграфи 1 и 1а:

▼B

а) 

се изготвят преди доставката;

б) 

се изготвят в писмена форма; и

в) 

включват по-специално следните елементи:

i) 

цената на доставката, която:

— 
е непроменлива и определена в договора и/или
— 
се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които могат да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставените селскостопански продукти,
ii) 

количеството и качеството на съответните продукти, които могат или трябва да бъдат доставени, и графика на тези доставки,

iii) 

срока на договора, което може да бъде срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,

iv) 

подробности относно сроковете и реда на плащане,

v) 

правилата за изкупуване или доставка на селскостопанските продукти, и

vi) 

правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

▼M5

5.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор или оферта за сключване на договор, ако съответните продукти се доставят от член на кооперация към кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 4, букви а), б) и в).

▼B

6.  
Всички елементи на договорите за доставка на селскостопански продукти, сключени от производители, прекупвачи, преработватели или дистрибутори, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в), се договарят свободно между страните.

Независимо от разпоредбите на първа алинея се прилагаедно от следните условия или и двете заедно:

а) 

когато държава членка реши писмените договори за доставка на селскостопански продукти да бъдат задължителни в съответствие с параграф 1, тя може да установи минимален срок на действие, който да се прилага единствено към писмените договори между производител и първия прекупвач на селскостопанските продукти. Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

б) 

когато държава членка реши, че първият прекупвач на селскостопански продукти трябва да направи писмена оферта за договор на производителя в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди офертата да включва минимален срок на действие на договора, определен от националното законодателство за тази цел. Този минимален срок трябва да е с продълъжителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.

Втора алинея не засяга правото на производителя да откаже прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договарят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в).

7.  
Държавите членки, които използват посочените в настоящия член възможности, гарантират, че приетите разпоредби не нарушават функционирането на вътрешния пазар.

Държавите членки уведомяват Комисията за начина, по който прилагат всяка мярка, въведена по силата на настоящия член.

8.  
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 4, букви а) и б) и параграф 5 от настоящия член, и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

▼M5 —————

▼B

Член 172

Регулиране на предлагането на шунка със защитено наименование за произход или защитено географско указание

1.  
По искане на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 1 от настоящия регламент, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 1 от настоящия регламент, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на шунка със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1, и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
2.  
Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва, след консултация със свиневъдите в географския район, между най-малко две трети от преработвателите на тази шунка, които представляват поне две трети от производството на тази шунка в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и, ако държавата членка смята за целесъобразно, поне две трети от свиневъдите в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
3.  

Правилата, посочени в параграф 1:

а) 

се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и/или със суровините за него и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на тази шунка;

б) 

пораждат действие единствено за съответния продукт;

в) 

могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;

г) 

не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;

д) 

не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответната шунка на пазара;

е) 

не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

ж) 

не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;

з) 

не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;

и) 

спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт.

4.  
Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.
5.  
Държавите членки извършват проверки, за да гарантират спазването на условията, предвидени в параграф 3, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, те отменят правилата, посочени в параграф 1.
6.  
Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.
7.  
Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.

▼M5Раздел 5а

Клаузи за споделяне на стойността

Член 172а

Споделяне на стойността

Без да се засягат специалните клаузи за споделяне на стойността в сектора на захарта, земеделските стопани, включително асоциациите на земеделски стопани, и техният първи изкупвач, могат да договорят клаузи за споделяне на стойността, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари.

▼BРаздел 6

Процедурни правила

Член 173

Делегирани правомощия

1.  

С цел да се гарантира ясно определяне на целите и отговорностите на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации, така че да се допринася за ефективността на действията на такива организации и сдружения, без това да доведе до излишна административна тежест и без да се накърнява принципът на свободата на сдружаване, по-специално спрямо нечленуващите в такива организации, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации от един или повече сектори, посочени в член 1, параграф 2, или за конкретни продукти от тези сектори по следните въпроси:

a) 

специфичните цели, които могат, трябва или не трябва да бъдат осъществявани от тези организации и асоциации; и ако е приложимо, в допълнение към целите, определени в членове 152—163;

б) 

правилата на тези организации и асоциации, уставите на организациите, различни от организациите на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, включително дерогациите от задължението членовете да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производители, посочено в член 160,втора алинея, структурата, срока за членство, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията;

в) 

условията за признаване, оттегляне и спиране на признаването, произтичащите от признаването, оттеглянето и спирането на признаването последици, както и изискванията към такива организации и асоциации да предприемат коригиращи мерки при неизпълнение на критериите за признаване;

г) 

транснационалните организации и асоциации, включително правилата, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф;

д) 

правилата относно установяването и условията за оказване на административна помощ от съответните компетентни органи в случай на транснационално сътрудничество;

►C2  е) 

секторите, за които се прилага член 155, ◄ условията за възлагане на дейности на външни изпълнители, естеството на дейностите, които могат да бъдат възлагани на външни изпълнители, както и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите;

ж) 

базата за изчисляване на минималния обем или стойност на предлаганата на пазара продукция на организациите и асоциациите;

з) 

приемането на членове, които не са производители, при организации на производители, и които не са организации на производители, при асоциациите на организации на производители;

и) 

разширяването на обхвата на някои от предвидените в член 164 правила на организациите, така че да включат и нечленуващи, и посоченото в член 165 задължително плащане на финансови вноски от нечленуващи, включително използването и разпределянето на тези плащания от организациите, както и списък на по-строгите производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен съгласно член 164, параграф 4, първа алинея, буква б), като същевременно се осигурява прозрачност и отчетност на тези организации пред нечленуващите и не се допуска по-благоприятно третиране на членовете на такива организации спрямо нечленуващите, по-специално по отношение на използването на задължителните финансови вноски;

й) 

допълнителните изисквания по отношение на представителността на посочените в член 164 организации, съответните икономически области, включително контрола от страна на Комисията на тяхното определяне, минималните периоди, през които правилата са в сила преди разширяване на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или на задължителните вноски.

2.  

Чрез дерогация от параграф 1, за да се осигури ясното определяне на целите и отговорностите на организациите на производителите, асоциациите на организациите на производителите и междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти, така че да се допринася за ефективността на действията на подобни организации без да се налага ненужна тежест, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:

а) 

условията за признаване на транснационални организации на производители и транснационални асоциации на организации на производители;

б) 

правилата относно установяването и условията за оказване на административна помощ от съответните компетентни органи на организациите на производители, включително асоциациите на организации на производители, в случай на транснационално сътрудничество;

в) 

допълнителните правила относно изчисляването на количеството сурово мляко, предмет на преговорите, посочени в член 149, параграф 2, буква в) и член 149, параграф 3;

г) 

правила относно разширяването на обхвата на някои от предвидените в член 164 правила на организациите, така че да включат и нечленуващи, и посоченото в член 165 задължително плащане на финансови вноски от нечленуващи.

Член 174

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

1.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящата глава, по-специално:

а) 

мерките за изпълнението на условията за признаване на организациите на производители и на междубраншовите организации, предвидени в членове 154 и 158;

б) 

процедурите в случай на сливане на организации на производители;

в) 

процедурите, които да се определят от държавите членки по отношение на минималния размер и минималния срок за членство;

г) 

процедурите по отношение на разширяването на обхвата на правилата и финансовите вноски, посочени в членове 164 и 165, по-специално прилагането на понятието „икономическа област“, посочено в член 164, параграф 2;

д) 

процедурите, свързани с административната помощ;

е) 

процедурите, свързани с възлагане на дейности на външни изпълнители;

ж) 

процедурите и техническите условия, свързани с прилагане на мерките, посочени в член 166.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

2.  

Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на сектора на млякото и млечните продукти Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробните правила, необходими за:

а) 

изпълнението на предвидените в членове 161 и 163 условия за признаване на организации на производителите и техни асоциации и на междубраншови организации;

б) 

уведомленията, посочени в член 149, параграф 2), буква е);

в) 

уведомленията, които да бъдат изпратени от държавите членки до Комисията в съответствие с член 161, параграф 3, буква г), член 163, параграф 3, буква д), член 149, параграф 8 и член 150, параграф 7;

г) 

процедурите във връзка с оказването на административна помощ в случай на транснационално сътрудничество.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 175

Други изпълнителни правомощия

Комисията може чрез актове за изпълнение да приема отделни решения относно:

▼C2

а) 

признаването на организации, извършващи дейности в повече от една държава членка, съгласно правилата, приети по член 173, параграф 1, буква г);

▼B

►C2  б) 

повдигането ◄ на възражение или оттеглянето на признаването на междубраншова организация от държава членка;

▼C2

в) 

списъка на икономически области, за които държавите членки са изпратили уведомление, съгласно правилата, приети по член 173, параграф 1, буква и) и член 173, параграф 2, буква г);

▼B

►C2  г) 

изискването ◄ държава членка да откаже или отмени разширяването на обхвата на правилата или финансовите вноски от нечленуващи, за които дадена държава членка е взела решение.

Тези актове за изпълнение се приемат без прилагане на процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3,ЧАСТ III

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИГЛАВА I

Лицензии за внос и износ

Член 176

Общи правила

1.  

Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за внос или износ в съответствие с настоящия регламент, вносът, който да бъде пуснат в свободно обращение в Съюза, или износът от Съюза на един или повече продукти от следните сектори могат да се обвържат с представяне на лицензия:

а) 

зърнени култури;

б) 

ориз;

в) 

захар;

г) 

семена;

д) 

маслиново масло и трапезни маслини, по отношение на продуктите, попадащи под кодове по КН 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 и 1522 00 39 ;

е) 

лен и коноп, доколкото това се отнася за конопа;

ж) 

плодове и зеленчуци;

з) 

преработени плодове и зеленчуци;

и) 

банани;

й) 

вино;

к) 

живи растения;

л) 

говеждо и телешко месо;

м) 

мляко и млечни продукти;

н) 

свинско месо;

о) 

овче и козе месо;

п) 

яйца;

р) 

птиче месо;

с) 

етилов алкохол от земеделски произход.

2.  
Лицензиите се издават от държавите членки на всеки заявител, независимо от мястото му на установяване в Съюза, освен ако не е предвидено друго в акт, приет в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС, и без да се засяга прилагането на членове 177, 178 и 179 от настоящия регламент.
3.  
Лицензиите са валидни в целия Съюз.

Член 177

Делегирани правомощия

1.  

С оглед отчитане на международните задължения на Съюза и приложимите стандарти на Съюза в социалната област и в областта на околната среда и хуманното отношение към животните, необходимостта от контрол върху развитието на търговията и пазарните промени, вноса и износа на продукти, необходимостта от добро управление на пазара и необходимостта от намаляване на административната тежест, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, в които се определят:

а) 

списъкът на продуктите от секторите, посочени в член 176, параграф 1, за които се изисква представяне на лицензия за внос или износ;

б) 

случаите и положенията, при които не се изисква представяне на лицензия за внос или износ, като се отчитат митническият статут на съответните продукти, търговските договорености, които трябва да се спазват, целите на операциите, правният статут на заявителя и съответните количества.

2.  

С оглед осигуряване на допълнителни елементи на системата на лицензии, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, в които се посочват правилата относно:

а) 

правата и задълженията, които произтичат от лицензията, нейните правни последици и случаите, в които се прилага толеранс по отношение на спазването на задължението за внос или износ на посоченото в лицензията количество, или когато произходът следва да се посочи в лицензията;

б) 

издаването на лицензия за внос или пускането в свободно обращение, за което се изисква представяне на документ, издаден от трета държава или организация, който да удостоверява inter alia произхода, автентичността и качествените характеристики на продуктите;

в) 

прехвърлянето на лицензията или ограниченията за нейното прехвърляне;

г) 

допълнителните условия за лицензии за внос на коноп в съответствие с член 189 и принципът на административно съдействие между държавите членки с цел да се предотвратят или решат случаи на измама или нередности;

д) 

случаите и положенията, при които се изисква или не се изисква предоставяне на гаранция, която да обезпечи осъществяване на вноса или износа на продуктите в срока на валидност на лицензията.

Член 178

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящата глава, включително правилата относно:

а) 

вида и съдържанието на лицензията;

б) 

подаването на заявления и издаването на лицензии и тяхното използване;

в) 

срока на валидност на лицензията

г) 

процедурите за предоставяне на гаранция и нейния размер.

д) 

доказателствата за изпълнение на изискванията за ползване на лицензиите;

е) 

равнището на допустимия толеранс по отношение на спазването на задължението за внос или износ на посоченото в лицензията количество;

ж) 

издаването на заместващи лицензии и дубликати на лицензии;

з) 

използването на лицензиите от страна на държавите членки и обмена на информация, необходима за управление на системата, включително процедурите, свързани със специалното административно съдействие между държавите членки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 179

Други изпълнителни правомощия

Комисията може да приема актове за изпълнение:

а) 

за ограничаване на количествата, за които могат да се издават лицензии;

б) 

за отказване на количества, за които са подадени заявления; и

в) 

за спиране подаването на заявления с оглед управлението на пазара в случаите, когато са заявени големи количества.

Тези актове за изпълнение се приемат без прилагане на процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3,ГЛАВА II

Вносни мита

Член 180

Прилагане на международни споразумения и някои други актове

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на мерки за изпълнение на изискванията, залегнали в международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, или във всякакъв друг приложим акт, приет съгласно член 43, параграф 2 или член 207 от ДФЕС или Общата митническа тарифа по отношение на изчисляването на вносните мита за селскостопански продукти. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 181

Система на входни цени за някои продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и лозаро-винарския сектор

▼C2

1.  
За целите на прилагането на митническата ставка по Общата митническа тарифа по отношение на продуктите от секторите на плодовете и зеленчуците и преработените плодове и зеленчуци и по отношение на гроздовия сок и гроздовата мъст, входната цена на дадена партида е равна на нейната митническа стойност, изчислена в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ( 23 ) (Митническия кодекс) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията ( 24 ).

▼B

2.  
За да се гарантира ефикасността на системата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 с цел да се гарантира, че достоверността на декларираната входна цена на съответна партида се проверява като се използва фиксирана стойност при вноса, както и да се определят условията, при които се изисква предоставяне на гаранция.
3.  
Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване на фиксираната стойност при вноса, посочена в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 182

Допълнителни вносни мита

1.  

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне не продуктите от секторите на зърнените култури, ориза, захарта, плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето месо и козето месо, яйцата, птичето месо и бананите, както и на гроздовия сок и гроздовата мъст, за които се прилага допълнително вносно мито, когато при вноса подлежат на митническата ставка, определена в Общата митническа тарифа, за да се предотвратят или да се противодейства на неблагоприятните последици за пазара на Съюза, които могат да възникнат в резултат на този внос, ако:

а) 

вносът е извършен на цена под равнището, което Съюзът е обявил пред СТО („прагова цена“); или

б) 

обемът на вноса в дадена година превишава определено равнище („критичен обем“).

Критичният обем се основава на възможностите за достъп до пазара, определени като внос в процентно изражение спрямо съответното вътрешно потребление през предходните три години.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

2.  
Допълнителни вносни мита не се налагат, когато е малко вероятно вносът да предизвика смущения на пазара на Съюза или когато последиците от тях ще бъдат несъразмерни спрямо поставената цел.
3.  
За целите на параграф 1, първа алинея, буква а) вносните цени се определят въз основа на вносни цени CIF за въпросната пратка. Вносните цени CIF се сверяват с представителните цени за дадения продукт на световния пазар или на пазара на Съюза за внос на този продукт.
4.  
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 183