EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1307-20200201

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/2020-02-01

02013R1307 — BG — 01.02.2020 — 007.005


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 608)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г.

  L 347

865

20.12.2013

 M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 639/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година

  L 181

1

20.6.2014

 M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 май 2014 година

  L 280

1

24.9.2014

 M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1001/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2014 година

  L 281

1

25.9.2014

 M5

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1378/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2014 година

  L 367

16

23.12.2014

►M6

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/851 НА КОМИСИЯТА от 27 март 2015 година

  L 135

8

2.6.2015

 M7

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/142 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2015 година

  L 28

8

4.2.2016

►M8

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1155 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2017 година

  L 167

1

30.6.2017

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2393 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2017 година

  L 350

15

29.12.2017

►M10

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/162 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2017 година

  L 30

6

2.2.2018

►M11

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/71 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2018 година

  L 16

1

18.1.2019

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/288 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 февруари 2019 година

  L 53

14

22.2.2019

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/127 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 януари 2020 година

  L 27

1

31.1.2020

►M14

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/756 НА КОМИСИЯТА от 1 април 2020 година

  L 179

1

9.6.2020

►M15

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1314 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2020 година

  L 307

1

22.9.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 130, 19.5.2016, стp.  8 (№ 1307/2013)

►C2

Поправка, ОВ L 036, 7.2.2020, стp.  13 (2020/127)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на СъветаДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява:

а) 

общи правила за плащания, отпускани директно на земеделски стопани по схемите за подпомагане, изброени в приложение I („директни плащания“);

б) 

специални правила относно:

i) 

основно плащане за земеделски стопани („схема за основно плащане“ и преходна опростена схема - „схема за единно плащане на площ“);

ii) 

доброволна преходна национална помощ за земеделски стопани;

iii) 

доброволно преразпределително плащане;

iv) 

плащане за земеделски стопани, които спазват селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда;

v) 

доброволно плащане за земеделски стопани в райони с природни ограничения;

vi) 

плащане за млади земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност;

vii) 

схема за доброволно обвързано с производството подпомагане;

viii) 

специално плащане за култура — памук;

ix) 

доброволна опростена схема за дребни земеделски стопани;

x) 

рамка, осигуряваща възможност на България, Хърватия и Румъния да допълват директните плащания.

Член 2

Изменение на приложение I

С цел гарантиране на правна сигурност на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за изменение на списъка на схемите за подпомагане, предвиден в приложение I, в степента, необходима за съобразяване с всякакви нови законодателни актове относно схемите за подпомагане, които може да бъдат приети след приемането на настоящия регламент.

Член 3

Прилагане към най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море

Член 11 не се прилага към регионите на Съюза, определени в член 349 от ДФЕС („най-отдалечените региони“), и към директните плащания, отпускани в малките острови в Егейско море в съответствие с Регламент (ЕС) № 229/2013.

Дялове III, IV и V от настоящия регламент не се прилагат към най-отдалечените региони.

Член 4

Определения и свързани разпоредби

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице, или група физически или юридическа лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от ДЕС във връзка с членове 349 и 355 от ДФЕС, и което осъществява селскостопанска дейност;

б) 

„стопанство“ означава всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията на една и съща държава членка;

в) 

„селскостопанска дейност“ означава:

i) 

производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели,

ii) 

поддържането на земеделска площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини, съгласно определени от държавите членки критерии въз основа на установена от Комисията рамка, или

iii) 

извършване на минимална дейност, която се определя от държавите членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;

г) 

„селскостопански продукти“ означава продуктите, с изключение на рибните продукти, изброени в приложение I към Договорите, както и памук;

д) 

„земеделска площ“ означава площ, която е заета от обработваема земя, постоянно затревени площи и постоянни пасища или трайни насаждения;

е) 

„обработваема земя“ означава земя, която се обработва за производството на култури, или площи, които са на разположение за производството на култури, но оставени под угар, включително площи, оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, независимо от това дали на тази земя са разположени оранжерии или подвижни или неподвижни навеси;

ж) 

„трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет или повече години и дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

▼M9

з) 

„постоянно затревена площ и постоянно пасище“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет години или повече, както и, ако държавите членки решат това, която не е била обработвана в продължение на пет години или повече; тя може да включва други видове като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша, и, когато държавите членки вземат такова решение, други видове, като например храсти и/или дървета, които са източници на фураж за животните, при условие че тревите и другите тревни фуражи остават преобладаващи. Освен това държавите членки може да решат да считат за постоянно затревени площи:

i) 

подходяща за паша земя, която е част от установени местни практики, при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи в зоните на паша; и/или

ii) 

подходяща за паша земя, в която тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в зоните на паша;

▼B

и) 

„треви или други тревни фуражи“ означава всички тревни растения, които традиционно се срещат на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади в държавата членка, независимо дали се използват за паша или не;

й) 

„разсадници“ означава следните площи с млади фиданки на (дървесни) видове, отглеждани на открито за по-късно разсаждане:

— 
лозови разсадници и разсадници за подложки за присаждане;
— 
разсадници за овошки и ягодови плодове;
— 
разсадници за декоративни растения;
— 
търговски разсадници за горски дървесни видове, без тези за задоволяване нуждите на самото стопанство в рамките на залесени площи;
— 
разсадници за дървета и храсти за засаждане в градини, паркове, край пътя и върху насипи (например растения за жив плет, розови и други декоративни храсти, декоративни иглолистни растения), включително при всички случаи техните подложки за присаждане и фиданки;
к) 

„дървесни култури с кратък цикъл на ротация“ означава площите, засадени с дървесни видове с код по КН 0602 90 41 , определени от държавите членки, които се състоят от дървесни многогодишни култури, чиито корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки и с максимален цикъл на реколтиране, определян от държавите членки;

л) 

„продажба“ означава продажба или всякакво друго окончателно прехвърляне на собственост върху земя или права на плащане; определението не включва продажбата на земя, когато земята се прехвърля на публични органи или за използване в обществен интерес и когато прехвърлянето се извършва с неземеделски цели;

м) 

„отдаване под аренда“ означава споразумение за отдаване под наем или друг подобен вид временно прехвърляне;

н) 

„прехвърляне“ означава отдаването под аренда, продаването, действителното или бъдещото наследяване на земя или права на плащане или всякакво друго окончателно прехвърляне; то не включва връщането на права на плащане след изтичането на срока на аренда.

▼M9

Независимо от първа алинея, букви е) и з), държавите членки, които преди 1 януари 2018 г. са приемали парцели земя, оставени под угар, като обработваема земя, могат да продължат да ги приемат като такава земя и след тази дата. От 1 януари 2018 г. парцелите земя, оставени под угар, които през 2018 г. са били приети за обработваема земя съгласно настоящата алинея, стават постоянно затревени площи през 2023 г. или след това, ако са изпълнени условията, посочени в буква з).

▼B

2.  Държавите членки:

а) 

определят критериите, които да се спазват от земеделските стопани, за да се счита, че са изпълнили задължението да поддържат земеделска площ в състояние, подходящо за паша или обработване съгласно посоченото в параграф 1, буква в), подточка ii);

б) 

когато е приложимо в дадена държава членка, определят минималните дейности, които да се извършват на площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, съгласно посоченото в параграф 1, буква в), подточка iii);

в) 

определят дървесните видове, които могат да бъдат включени в категорията на дървесните култури с кратък цикъл на ротация, и максималния цикъл на реколтиране на въпросните дървесни видове, съгласно параграф 1, буква к).

Държавите членки могат да решат да считат за постоянно затревена площ съгласно параграф 1, буква з), подходящата за паша земя, по отношение на която се прилагат установени местни практики, когато в зоните на паша по традиция не преобладават треви и други тревни фуражи.

▼M9

Държавите членки може да решат, че:

а) 

земя, която не е била обработвана в продължение на пет или повече години, се счита за постоянно затревена площ, както е посочено в параграф 1, първа алинея, буква з), при условие че същата се използва за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), и не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години;

б) 

постоянно затревената площ може да включва други видове, като например храсти и/или дървета, източници на фураж за животните, в зони, където тревите и другите тревни фуражи са преобладаващи; и/или

в) 

подходящата за паша земя, в която тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в зоните на паша, се счита за постоянно затревена площ, както е посочено в параграф 1, първа алинея, буква з).

Държавите членки може да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да прилагат своето решение в съответствие с трета алинея, буква б) и/или в) от настоящия параграф на цялата си територия или на част от нея.

До 31 март 2018 г. държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето съгласно трета и четвърта алинея от настоящия параграф.

▼B

3.  С цел осигуряване на правна сигурност на Комисията се предоставят правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за установяване на:

а) 

рамката, според която държавите членки да установят критериите, които да се спазват от земеделските стопани, за да се счита, че са изпълнили задължението да поддържат земеделска площ в състояние, подходящо за паша или обработване съгласно посоченото в параграф 1, буква в), подточка ii);

б) 

рамката, в която държавите членки определят минималните дейности, които да се осъществяват на земеделски площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, съгласно параграф 1, буква в), подточка iii);

в) 

критериите за определяне на превеса на тревите и другите тревни фуражи и критериите за определяне на установените местни практики по смисъла на параграф 1, буква з).ДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯГЛАВА 1

Общи правила за директни плащания

Член 5

Общи разпоредби относно общата селскостопанска политика

За схемите, предвидени в настоящия регламент, се прилагат Регламент (ЕС) № 1306/2013 и приетите в съответствие с него разпоредби.

Член 6

Национални тавани

1.  За всяка държава членка и за всяка година в приложение II се определя национален таван, който се състои от общата стойност на всички разпределени права на плащане, на националния резерв или на регионалните резерви и на таваните, определени в съответствие с членове 42, 47, 49, 51 и 53.

Когато държава членка се възползва от възможността, предвидена в член 22, параграф 2, таванът, посочен в приложение II за тази държава членка за съответната година, може да бъде надвишен със сумата, изчислена съгласно посочения параграф.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 за всяка държава членка, която прилага схемата за единно плащане на площ, и за всяка година националният таван, който включва определените в съответствие с членове 36, 42, 47, 49, 51 и 53 тавани, се определя в приложение II.

▼M9

Когато държава членка използва възможността, предвидена в член 36, параграф 4, втора алинея, националният таван, предвиден в приложение II за тази държава членка за съответната година, може да бъде надвишен със сумата, изчислена съгласно посочената алинея.

▼M1

3.  С цел да се вземат предвид промените, свързани с общите максимални суми на директните плащания, които могат да бъдат отпуснати, включително тези, произтичащи от решенията, взети от държавите членки в съответствие с член 136а от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 14 от настоящия регламент, както и от решенията, произтичащи от прилагането на член 20, параграф 2 от настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 от настоящия регламент за адаптиране на националните тавани, посочени в приложение II към настоящия регламент.

▼B

Член 7

Нетни тавани

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 8, общият размер на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в дадена държава членка съгласно дялове III, IV и V за календарна година след прилагане на член 11, не надвишава съответните тавани, посочени в приложение III.

Когато общият размер на директните плащания, които предстои да се предоставят в държава членка, е по-висок от тавана, посочен в приложение III, посочената държава членка прилага линейно намаление на размера на всички директни плащания, с изключение на директните плащания, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 228/2013 и Регламент (ЕС) № 229/2013.

▼M12

2.  За всяка държава членка и за всяка календарна година полученият резултат от намалението на плащанията, посочено в член 11 (изразяващ се в разликата между националните тавани, предвидени в приложение II, към които е добавена наличната сума в съответствие с член 58, и нетния таван, предвиден в приложение III), се предоставя под формата на подпомагане от Съюза, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

▼B

3.  С цел да се вземат предвид промените, свързани с общите максимални суми на директните плащания, които могат да бъдат отпуснати, включително тези, произтичащи от решенията, вземани от държавите членки в съответствие с член 14, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за адаптиране на таваните, посочени в приложение III.

Член 8

Финансова дисциплина

1.  Ставката на корекцията, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000  EUR, които се отпускат на земеделски стопани през съответната календарна година.

2.  Вследствие на предвиденото в член 16 постепенно въвеждане на директните плащания, параграф 1 от настоящия член се прилага за България и Румъния от 1 януари 2016 г.

Вследствие на предвиденото в член 17 постепенно въвеждане на директните плащания, параграф 1 от настоящия член се прилага за Хърватия от 1 януари 2022 г.

3.  С цел да се гарантира правилното прилагане на корекциите на директните плащания във връзка с финансовата дисциплина, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на правилата за изчисляване на намаленията, които да се прилагат от държавите членки към земеделските стопани съгласно параграф 1 от настоящия член.

4.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат ставката на корекцията, посочена в параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Член 9

Активен земеделски стопанин

1.  Не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица, или групи физически или юридическа лица, чиито земеделски площи са основно площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, и които не извършват върху тези площи минималните дейности, определени от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 2, буква б).

2.  Не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица, или групи физически или юридическа лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

По целесъобразност държавите членки могат да добавят, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, всякакви други подобни неселскостопански предприятия или дейности към изброените в първата алинея, като могат впоследствие да вземат решение да оттеглят тези добавяния.

Въпреки това, лице или група лица, попадащи в обхвата на първата или втората алинея, се считат за активни земеделски стопани, ако представят проверими доказателства в изисквания от държавите членки формат, които да удостоверяват, че:

а) 

годишният размер на директните плащания е най-малко 5 % от общия размер на постъпленията, които са получили от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;

б) 

техните селскостопански дейности не са незначителни;

в) 

тяхната основна дейност или предмета на дейността на предприятието е упражняване на селскостопанска дейност.

3.  В допълнение към параграфи 1 и 2 държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица или на групи физически или юридическа лица:

а) 

чиито селскостопански дейности представляват само незначителна част от цялостната им икономическа дейност, и/или

б) 

чиито основна дейност или предмета на дейността на предприятието не се изразяват в упражняване на селскостопанска дейност.

▼M9

3а.  В допълнение към параграфи 1, 2 и 3, държавите членки може да решат да не бъдат отпускани директни плащания на земеделски стопани, които не са регистрирани във връзка със селскостопанската си дейност в национален данъчен регистър или национален регистър за социално осигуряване.

▼M9

4.  Параграфи 2, 3 и 3а не се прилагат за земеделски стопани, които за предходната година са получили само директни плащания в размер, който не превишава определена сума. Тази сума се определя от държавите членки въз основа на обективни критерии, като например техните национални или регионални характеристики, и не е по-голяма от 5 000  EUR.

▼B

5.  С цел да се гарантира защитата на правата на земеделските стопани, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно:

а) 

критериите за определяне на случаите, когато земеделската площ на даден земеделски стопанин трябва да се счита основно за площ, която по естествен път се поддържа в състояние, подходящо за паша или обработване;

б) 

критериите за разграничаване между плащания, получени в резултат от селскостопанска и неселскостопанска дейност;

в) 

критериите за установяване на размера на директните плащания, посочени в параграфи 2 и 4, особено относно директни плащания през първата година на разпределяне на права на плащане, когато стойността на правата на плащане все още не е окончателно установена, както и относно директните плащания за нови земеделски стопани;

г) 

критериите, на които трябва да отговарят земеделските стопани, за да докажат за целите на параграфи 2 и 3, че техните селскостопански дейности не са незначителни и че тяхната основна дейност или предмета на дейност на предприятието представляват упражняване на селскостопанска дейност.

▼M9

6.  До 1 август 2014 г. държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, посочено в параграф 2, 3 или 4, а до 31 март 2018 г. — за всяко решение, посочено в параграф 3а. При изменение на посочените решения държавите членки уведомяват Комисията в рамките на две седмици от датата, на която е било взето решението за изменение.

▼M9

7.  От 2018 г. или от всяка следваща година държавите членки могат да решат, че лицата или групите от лица, попадащи в обхвата на параграф 2, първа и втора алинея, могат да се позовават само на един или два от трите критерия, изброени в параграф 2, трета алинея, за да докажат, че са активни земеделски стопани. Държавите членки уведомяват Комисията за това решение до 31 март 2018 г., ако то започва да се прилага от 2018 г., или до 1 август на годината, предхождаща началната година на прилагане, ако то започва да се прилага от някоя следваща година.

8.  Държавите членки могат да решат да спрат прилагането на параграф 2 от 2018 г. или от всяка следваща година. Те уведомяват Комисията за това решение до 31 март 2018 г., ако то започва да се прилага от 2018 г., или до 1 август на годината, предхождаща началната година на прилагане, ако то започва да се прилага от някоя следваща година.

▼B

Член 10

Минимални изисквания за получаване на директни плащания

1.  Държавите членки решават в кой от следните случаи да не отпускат директни плащания на земеделски стопани:

а) 

когато през дадена календарна година общата сума на директните плащания, заявени или дължими преди прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, е по-малка от 100 EUR;

б) 

когато отговарящата на условията площ на стопанството, за която са заявени или дължими директни плащания преди прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, е под един хектар.

2.  С цел да отчетат структурата на селскостопанските си сектори, държавите членки могат да адаптират праговете, посочени в параграф 1, букви а) и б), в границите, определени в приложение IV.

3.  Държава членка, която е решила да приложи праг за площ съгласно параграф 1, буква б), независимо от това прилага буква а) от посочения параграф към тези земеделските стопани, получаващи обвързано с производството подпомагане за животни съгласно дял IV, които притежават по-малко хектари от прага за площ.

4.  Засегнатите държави членки могат да решат да не прилагат параграф 1 спрямо най-отдалечените региони и спрямо малките острови в Егейско море.

5.  За 2015 г. в България и Румъния заявената или дължима сума, която следва да се предостави съгласно параграф 1, буква а), се изчислява въз основа на съответната сума, посочена в приложение V, точка А.

За периода 2015—2021 г. в Хърватия заявената или дължима сума съгласно параграф 1, буква а), се изчислява въз основа на сумата, посочена в приложение VI, точка А.

Член 11

Намаление на плащанията

1.  Държавите членки намаляват размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно дял III, глава 1 за дадена календарна година най-малко с 5 % за онази част от сумата, която надвишава 150 000  EUR.

2.  Преди да се приложи параграф 1, държавите могат да извадят свързаните със селскостопанска дейност заплати, които действително са заплатени и са декларирани от земеделския стопанин през предходната календарна година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, от размера на директните плащания, които се предоставят на земеделски стопанин съгласно дял III, глава 1 през дадена календарна година. Когато няма на разположение данни за заплатите, които действително са заплатени и са декларирани от земеделския стопанин през предходната календарна година, се използват последните налични данни.

3.  Когато дадена държава членка реши да предостави преразпределително плащане на земеделските стопани съгласно дял III, глава 2 и да използва повече от 5 % от годишния национален таван, определен в приложение II за тази цел, тя може да реши да не прилага настоящия член.

Когато държава членка реши да предостави преразпределително плащане на земеделските стопани съгласно дял III, глава 1а и прилагането на максимално допустимите граници, определени в член 41, параграф 4, й пречи да използва повече от 5 % от годишния национален таван, определен в приложение II за тази цел, същата държава членка може да реши да не прилага настоящия член.

4.  Никакви предимства, получени посредством избягване на намаляване на плащането, не се дават в полза на земеделски стопани, по отношение на които е установено, че след 18 октомври 2011 г., изкуствено са създали условията за избягване на последиците от настоящия член.

5.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат намалението, посочено в параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

▼M9

6.  Държавите членки може да преразглеждат на годишна основа своите решения за намаляване на плащанията съгласно настоящия член, при условие че преразглеждането не води до намаляване на сумите, които са на разположение за развитие на селските райони.

Държавите членки уведомяват Комисията за решенията, взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания резултат от намаленията за годините до 2019 г. в срок до 1 август на годината, предхождаща началото на прилагането на тези решения, като последната възможна дата за подобно уведомление е 1 август 2018 г.

▼M12

Във връзка с 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията до 31 декември 2019 г. за решенията, взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания резултат от намаленията.

▼B

Член 12

Множество заявления

Площта, съответстваща на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за която е подадено заявление от земеделски стопанин за основно плащане съгласно дял III, глава 1, може да бъде предмет на заявление за всякакво друго директно плащане, както и за всякаква друга помощ, която не попада в обхвата на настоящия регламент, освен ако изрично не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 13

Държавна помощ

Чрез дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат за плащания, извършени от държавите членки съгласно настоящия регламент.

Член 14

Гъвкавост между стълбовете

1.  До 31 декември 2013 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане до 15 % от годишните си национални тавани за календарната 2014 г., предвидени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 и от годишните си национални тавани за календарните 2015—2019 г., предвидени в приложение II към настоящия регламент, за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 1305/2013. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

Решението, посочено в първа алинея, се съобщава на Комисията до 31 декември 2013 г. В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който може да е различен за всяка календарна година.

Държавите членки, които не вземат решението, посочено в първа алинея по отношение на календарната 2014 г., могат до 1 август 2014 г. да вземат това решение по отношение на календарните 2015—2019 г. г. До тази дата те уведомяват Комисията за всяко такова решение.

Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, с действие от календарната 2018 г. Всяко решение, което се основава на такова преразглеждане не води до намаляване на съобщения на Комисията процент в съответствие с първа, втора и трета алинея. Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, което се основава на такова преразглеждане до 1 август 2017 г.

▼M9

Държавите членки може да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, считано от календарната 2019 г., като до 1 август 2018 г. уведомяват Комисията за всяко решение въз основа на такова преразглеждане. Никое решение въз основа на такова преразглеждане не може да води до намаляване на процента, съобщен на Комисията в съответствие с първа, втора, трета и четвърта алинея.

▼M12

До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 2021 г., до 15 % от годишните си национални тавани за календарната 2020 г., предвидени в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания. Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя избраният процент.

▼B

2.  До 31 декември 2013 г., държавите членки, които не вземат решението, посочено в параграф 1, могат да решат да предоставят като директни плащания до 15 % или в случая на България, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство — до 25 % от сумата, отпусната за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г., съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 1305/2013. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.

Решението, посочено в първа алинея, се съобщава на Комисията до 31 декември 2013 г. В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който може да е различен за всяка календарна година.

Държавите членки, които не вземат решението, посочено в на първа алинея, по отношение на финансовата 2015 г., могат до 1 август 2014 г. да вземат това решение по отношение на финансовите 2016—2020 г. До тази дата те уведомяват Комисията за всяко такова решение.

Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, с действие за финансовата 2019 г. и финансовата 2020 г. Всяко решение, което се основава на такова преразглеждане, не води до увеличаване на съобщения на Комисията процент в съответствие с първа, втора и трета алинея. Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, което се основава на такова преразглеждане до 1 август 2017 г.

▼M9

Държавите членки може да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, считано от календарната 2019 г., като до 1 август 2018 г. уведомяват Комисията за всяко решение въз основа на такова преразглеждане. Никое решение въз основа на такова преразглеждане не може да води до увеличаване на процента, съобщен на Комисията в съответствие с първа, втора, трета и четвърта алинея.

▼M13

До 8 февруари 2020 г. държавите членки могат да решат да предоставят като директни плащания за календарната 2020 г. сума, непревишаваща определената в приложение VIa сума. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за предоставяне на подпомагане, финансирано по линия на ЕЗФРСР за финансовата 2021 г. Това решение се съобщава на Комисията до 8 февруари 2020 г. и в него се посочва сумата, която ще бъде прехвърлена.

▼B

Член 15

Преразглеждане

Изброените в приложение I схеми за подпомагане се прилагат, без да се засяга възможността за преразглеждането им по всяко време, в зависимост от икономическите процеси и състоянието на бюджета. Това преразглеждане може да доведе до приемането на законодателни актове, делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС, или актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС.ГЛАВА 2

Разпоредби, които се прилагат за България, Румъния и Хърватия

Член 16

Постепенно въвеждане на директните плащания в България и Румъния

За България и Румъния таваните за плащания, определени в съответствие с членове 42, 47, 49, 51, 53 и 65, за 2015 г. се установяват въз основа на размера, посочен в приложение V, точка А.

Член 17

Постепенно въвеждане на директните плащания в Хърватия

В Хърватия директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от съответното равнище на директните плащания, прилагано от 2022 г.:

25 % през 2013 г.,
30 % през 2014 г.,
35 % през 2015 г.,
40 % през 2016 г.,
50 % през 2017 г.,
60 % през 2018 г.,
70 % през 2019 г.,
80 % през 2020 г.,
90 % през 2021 г.,
100 % от 2022 г.

Член 18

Допълнителни национални директни плащания и директни плащания в България и Румъния

1.  През 2015 г. България и Румъния могат да използват национални директни плащания с цел допълване на плащанията, предоставени по схемата за основно плащане, посочена в дял III, глава 1, раздели 1, 2 и 3. Общият размер на тези плащания не превишава съответния размер, посочен в приложение V, точка Б.

2.  През 2015 г. България и Румъния могат да използват национални директни плащания с цел допълване на плащанията, предоставени по схемата за специално плащане за култура — памук, посочено в дял IV, глава 2. Общият размер на тези плащания не превишава размера, посочен в приложение V, точка В.

3.  Допълнителните национални директни плащания се отпускат в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегне нарушения на пазарните условия и на конкуренцията.

Член 19

Допълнителни национални директни плащания за Хърватия

1.  При условие че Комисията разреши, Хърватия може да допълни, когато е уместно, всяка от схемите за подпомагане, изброени в приложение I.

2.  Сумата на допълнителните национални директни плащания, която може да бъде предоставена за определена година и за определена схема за подпомагане, е ограничена от специален финансов пакет. Този пакет е равен на разликата между:

а) 

размера на наличното директно подпомагане за съответната схема за подпомагане след пълното въвеждане на директните плащания в съответствие с член 17 за календарната 2022 г., и

б) 

размера на наличното директно подпомагане за съответната схема за подпомагане след прилагането на графика на нарастване в съответствие с член 17 за съответната календарна година.

3.  Общият размер на предоставените допълнителни национални директни плащания не надвишава тавана, посочен в приложение VI, точка Б за съответната календарна година.

4.  Хърватия може да вземе решение, въз основа на обективни критерии и след разрешение от Комисията, за размерите на допълнителните национални директни плащания, които да бъдат предоставени.

5.  Комисията приема актове за изпълнение за разрешаване на плащанията съгласно настоящия член, в които се посочват съответните схеми за подпомагане и се определя равнището, до което могат да се плащат допълнителните национални директни плащания.

По отношение на допълнителните национални директни плащания, предназначени за допълване на доброволното обвързано с производството подпомагане, посочени в дял IV, глава 1, в разрешението се посочват и отделните видове селскостопанска дейност или отделният селскостопански сектор, посочени в член 52, параграф 3, за които може да се отнасят допълнителните национални директни плащания.

Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 71, параграф 2 или параграф 3.

6.  Условията за допустимост за допълнителни национални директни плащания за Хърватия са същите като условията за подпомагане по съответните схеми за подпомагане, предвидени в настоящия регламент.

7.  Допълнителните национални директни плащания за Хърватия са предмет на всички корекции, които може да се наложат от промените в ОСП. Те се предоставят в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се гарантира равнопоставено третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазарните условия и на конкуренцията.

8.  Хърватия представя доклад с информация относно мерките за прилагане на допълнителните национални директни плащания до 30 юни на годината след прилагането им. Докладът включва най-малко следното:

а) 

всички промени в ситуацията, които дават отражение върху допълнителните национални директни плащания;

б) 

за всяко едно от допълнителните национални директни плащания — броя на бенефициерите и общия размер на допълнителни национални директни плащания, които са предоставени, както и хектарите и броя на животните или другите единици, за които са предоставени допълнителни национални директни плащания;

в) 

доклад за мерките за контрол, прилагани във връзка с предоставените допълнителни национални директни плащания.

Член 20

Специален национален резерв за разминирана земя за Хърватия

1.  Считано от 2015 г., Хърватия уведомява Комисията не по-късно от 31 януари всяка година за площите, които са били идентифицирани в съответствие с член 57а, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и които са били възстановени за ползване за селскостопански дейности през предходната календарна година.

Хърватия уведомява също така Комисията за броя на правата на плащане за земеделски стопани, налични към 31 декември от предходната календарна година, както и за неизползваните суми от специалния национален резерв за разминирана земя на същата дата.

Когато е приложимо, предвидените в първа и втора алинея уведомления се правят по региони, както е определено в съответствие с член 23, параграф 1 от настоящия регламент.

2.  При адаптирането на приложение II, съгласно член 6, параграф 3, Комисията изчислява ежегодно размера на увеличението, приложимо към сумите, определени за Хърватия в посоченото приложение, с цел финансиране на подпомагането, което се предоставя в рамките на схеми, изброени в приложение I, за площите, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тази сума се изчислява въз основа на данните, предоставени от Хърватия в съответствие с параграф 1 от настоящия член, както и на прогнозните средни директни плащания на хектар в Хърватия за съответната година.

Максималната сума, която се добавя в съответствие с първа алинея въз основа на всички площи, за които Хърватия е уведомила в съответствие с параграф 1 от настоящия член до 2022 г., възлиза на 9 600 000  EUR и зависи от графика за въвеждане на директните плащания в съответствие с член 17. Произтичащите от това максимални годишни суми са предвидени в приложение VII.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне дела на сумата, която се добавя в съответствие с параграф 2, която Хърватия включва в специалния национален резерв за разминирана земя, за да разпредели права на плащане за площите, посочени в параграф 1. Този дял се изчислява въз основа на съотношението между тавана на схемата за основно плащане и националния таван, посочен в приложение II, преди увеличението на националния таван в съответствие с параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

4.  За 2015—2022 г. Хърватия използва специалния национален резерв за разминирана земя за разпределяне на права на плащане на земеделски стопани въз основа на разминираната земя, обявена от тях през въпросната година, когато:

а) 

тази земя се състои от хектари, които отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи 2— 5;

б) 

въпросната земя е възстановена за ползване за селскостопански дейности през предходната календарна година; и

в) 

Комисията е уведомена за земята в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

5.  Стойността на правата на плащане, определена с настоящия член, се установява въз основа на националната или регионалната средна стойност на правата на плащане в годината на разпределяне в рамките на наличните средства в специалния национален резерв за разминирана земя.

6.  За да се отчетат последствията от възстановяването на разминираната земя за ползване за селскостопански дейности, както е съобщено от Хърватия в съответствие с настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 70, за адаптиране на сумите, посочени в приложение VI.ДЯЛ III

СХЕМА ЗА ОСНОВНО ПЛАЩАНЕ, СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ПЛАЩАНИЯГЛАВА 1

Схема за основно плащане и схема за единно плащане на площРаздел 1

Създаване на схемата за основно плащане

Член 21

Права на плащане

1.  Подпомагането по схемата за основно плащане се предоставя на земеделски стопани:

а) 

които придобиват права на плащане съгласно настоящия регламент чрез разпределение съгласно член 20, параграф 4, чрез първоначално разпределение съгласно член 24 или член 39, чрез разпределение от националния резерв или регионалните резерви съгласно член 30 или чрез прехвърляне съгласно член 34; или

б) 

които отговарят на условията по член 9 и имат притежавани или взети под аренда права на плащане в държава членка, която е взела решение съгласно параграф 3 да запази съществуващите в нея права на плащане.

2.  Правата на плащане, получени по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат на 31 декември 2014 г.

3.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, които са въвели схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глава 5, раздел I или дял III, глава 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат до 1 август 2014 г. да решат да запазят съществуващите права на плащане. Те уведомяват Комисията за всяко такова решение до посочената дата.

4.  По отношение на държавите членки, които вземат решението, посочено в параграф 3, когато броят на притежаваните или взети под аренда права на плащане, определен съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 73/2009, които земеделският стопанин притежава в последния ден за представяне на заявления, определен в съответствие с член 78, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, надхвърля броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани от земеделския стопанин в заявлението му за подпомагане в съответствие с член 72, параграф 1, буква а), първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за 2015 г., и които са на негово разположение към датата, определена от държавата членка, която е не по-късно от датата, определена в тази държава членка за изменение на такова заявление за подпомагане, правата на плащане, чийто брой надхвърля броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, изтичат на последната дата.

Член 22

Таван на схемата за основно плащане

1.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишния национален таван за всяка държава членка за схемата за основно плащане, като от годишния национален таван, посочен в приложение II, изважда таваните, определени в съответствие с членове 42, 47, 49, 51 и 53. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

2.  За всяка държава членка сумата, изчислена в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да се увеличи най-много с 3 % от съответния годишен национален таван, определен в приложение II, след като се извади сумата, получена от прилагането на член 47, параграф 1 за съответната година. Когато дадена държава членка прилага такова увеличение, Комисията взема предвид това увеличение при определянето на годишния национален таван за схемата за основно плащане съгласно параграф 1 от настоящия член. За целта до 1 август 2014 г. държавите членки уведомяват Комисията за годишните проценти, с които изчислената по параграф 1 от настоящия член сума ще бъде увеличена.

3.  Държавите членки могат да преразглеждат решението си, посочено в параграф 2, всяка година, като уведомяват Комисията за всяко решение, което се основава на такова преразглеждане до 1 август на годината, предхождаща неговото прилагане.

4.  За всяка държава членка и всяка година общата стойност на всички права на плащане и националния резерв или регионалните резерви са равни на съответния годишен национален таван, определен от Комисията съгласно параграф 1.

▼M12

5.  Ако таванът за държава членка, определен от Комисията в съответствие с параграф 1 от настоящия член, е различен от този за предходната година в резултат на решение, взето от същата държава членка в съответствие с параграф 3 от настоящия член, член 14, параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, член 49, параграф 1, втора алинея, член 51, параграф 1, втора алинея или член 53, съответната държава членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на плащане, за да осигури спазването на параграф 4 от настоящия член.

▼B

Член 23

Регионално разпределение на националните тавани

1.  Държавите членки могат да решат, до 1 август 2014 г., да прилагат схемата за основно плащане на регионално равнище. В тези случаи те определят регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например техните агрономски и социално-икономически характеристики и техния регионален селскостопански потенциал или тяхната институционална или административна структура.

Държавите членки, които прилагат член 36, могат да вземат решението съгласно първа алинея до 1 август на годината, предхождаща първата година на прилагане на схемата за основно плащане.

2.  Държавите членки разделят годишния национален таван за схемата за основно плащане, посочен в член 22, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Държавите членки, които не прилагат член 30, параграф 2, извършват това разделяне след прилагането на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1.

3.  Държавите членки могат да решат регионалните тавани да подлежат на годишни прогресивни изменения в съответствие с предварително определени годишни стъпки и с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.

4.  Доколкото това е необходимо за спазване на приложимите регионални тавани, определени в съответствие с параграф 2 или 3, държавите членки извършват линейно намаление или увеличение на стойността на правата на плащане във всеки от съответните региони.

5.  Държавите членки, които прилагат параграф 1, могат да вземат решение да преустановят прилагането на схемата за основно плащане на регионално равнище от дата, която се определя от тях.

6.  Държавите членки, които прилагат параграф 1, първа алинея, уведомяват Комисията до 1 август 2014 г. за решението. посочено в същата алинея, и за мерките, предприети в изпълнение на параграфи 2 и 3.

Държавите членки, които прилагат параграф 1, втора алинея, уведомяват Комисията до 1 август на съответната година за всяко решение, посочено във въпросната алинея, и за мерките, предприети в изпълнение на параграфи 2 и 3.

Държавите членки, които прилагат параграф 1, уведомяват Комисията за решението, посочено в параграф 5, до 1 август на годината, предхождаща първата година на прилагане на това решение.

Член 24

Първоначално разпределяне на правата на плащане

1.  Права на плащане се разпределят на земеделските стопани, които имат право да получават директни плащания в съответствие с член 9 от настоящия регламент, при условие че:

а) 

земеделските стопани кандидатстват за разпределение на права на плащане по схемата за основно плащане до последната дата за подаване на заявления през 2015 г., която се определя в съответствие с член 78, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, освен в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства; и

б) 

те са имали право да получат плащания, преди каквито и да било намаления или изключвания, предвидени в дял II, глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, във връзка със заявление за подпомагане за директни плащания или за преходна национална помощ или за допълнителни национални директни плащания в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, за 2013 г.

Първата алинея не се прилага в държавите членки, които прилагат член 21, параграф 3 от настоящия регламент.

Държавите членки могат да разпределят права на плащане на земеделски стопани, които имат право да получат директни плащания в съответствие с член 9 от настоящия регламент, които отговарят на условието, предвидено в първа алинея, буква а), и които:

а) 

не са получили за 2013 г. плащания във връзка със заявление за подпомагане съгласно посоченото в първа алинея от настоящия параграф, и които към датата, определена от съответната държава членка в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията ( 2 ) за референтната 2013 г.:

i) 

в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане:

— 
са произвеждали плодове, зеленчуци, картофи за консумация, посадъчен материал от картофи или декоративни растения, на минимална площ, изразена в хектари, ако съответната държава членка реши да приеме такова решение, или
— 
са отглеждали лозя; или
ii) 

в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, са притежавали само земеделска площ, която към 30 юни 2003 г. не е била в добро земеделско състояние, както се предвижда в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б) 

през 2014 г. са им били разпределени права на плащане от националния резерв по схемата за единно плащане съгласно член 41 или член 57 от Регламент (ЕО) № 73/2009; или

в) 

никога не са разполагали с притежавани или взети под аренда права на плащане по Регламент (ЕО) № 73/2009 или Регламент (ЕО) № 1782/2003, и които подадат проверими доказателства, че към датата, определена от държавата членка в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 г., са произвеждали, отглеждали или култивирали селскостопански продукти, включително чрез прибиране на реколта, доене, развъждане и отглеждане на животни за селскостопански цели. Държавите членки могат да установят свои собствени допълнителни обективни и недискриминационни критерии за допустимост за тази категория земеделски стопани по отношение на подходящи умения, опит или образование.

2.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства броят на правата на плащане, разпределени за отделните земеделски стопани през 2015 г., е равен на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, които земеделският стопанин декларира в заявлението си за подпомагане в съответствие с член72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за 2015 г. и с които той разполага към дата, определена от държавата членка. Тази дата е не по-късна от определената в тази държава членка дата за изменение на такова заявление за подпомагане.

3.  Държавите членки могат да прилагат едно или повече от ограниченията, предвидени в параграфи 4-7, спрямо броя права на плащане, които трябва да се разпределят по параграф 2.

4.  Държавите членки могат да решат броят на правата на плащане, които подлежат на разпределение, да бъде равен или на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, които земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през 2013 г., или на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, посочени в параграф 2 от настоящия член, в зависимост от това кой от двата е по-малък. За Хърватия при използването на тази възможност не се засяга разпределението на права на плащане за хектарите разминирана земя в съответствие с член 20, параграф 4 от настоящия регламент;

5.  Когато общият брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, посочен в параграф 2 от настоящия член, деклариран в държава членка, би довел до увеличаване с повече от 35 % от общия брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през 2009 г., или в случая на Хърватия — през 2013 г., държавите членки могат да ограничават броя на правата на плащане, които трябва да се разпределят през 2015 г., до най-малко 135 % или 145 % от общия брой на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани през 2009 г., или в случая на Хърватия — общия брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2013 г., в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато използват тази възможност, държавите членки разпределят на земеделските стопани намален брой права на плащане. Този брой се изчислява чрез прилагане на пропорционално намаление към допълнителния брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани от всеки земеделски стопанин през 2015 г., в сравнение с броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които земеделският стопанин е декларирал в заявлението за подпомагане през 2011 г., или в случая на Хърватия — през 2013 г., без да се засягат хектарите разминирана земя, за които трябва да се разпределят права на плащане в съответствие с член 20, параграф 4 от настоящия регламент.

6.  За целите на установяването на броя права на плащане, които да се разпределят на земеделски стопанин, държавите членки могат да решат да приложат коефициент за намаление спрямо посочените в параграф 2 хектари, отговарящи на условията за подпомагане, които представляват постоянно затревени площи, разположени в региони с неблагоприятни климатични условия, дължащи се предимно на надморската височина и други природни ограничения, свързани с лошото качество на почвата, стръмността на терена и водоснабдяването.

7.  Държавите членки могат да решат, че броят на правата на плащане, които да се разпределят на земеделски стопанин, е равен на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, посочени параграф 2 от настоящия член, които не са били хектари лозя към датата, определена от държавата членка в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 г., или хектари обработваема земя с постоянни оранжерии.

8.  В случай на продажба или отдаване под аренда на тяхното стопанство или на част от него, физическите или юридическите лица, които отговарят на условията от параграф 1 от настоящия член, с договор, подписан преди последната дата за подаване на заявления през 2015 г., която се определя в съответствие с член 78, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, могат да прехвърлят правото да получат права на плащане в съответствие с параграф 1 от настоящия член на един или повече земеделски стопани, при условие че последните отговарят на условията, предвидени в член 9 от настоящия регламент.

9.  Дадена държава членка може да вземе решение да определи минимален размер на стопанството, изразен в отговарящи на условията за подпомагане хектари, за който земеделският стопанин може да подаде заявление за разпределение на права на плащане. Този минимален размер не надвишава прага, определен в член 10, параграф 1, буква б),във връзка с параграф 2 от същия член.

10.  Когато е приложимо, държавите членки уведомяват Комисията за посочените в настоящия член решения до 1 август 2014 г.

11  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правила за заявленията за разпределяне на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, когато въпросните права на плащане все още не могат да бъдат категорично установени и когато разпределянето е засегнато от специфични обстоятелства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 25

Стойност на правата на плащане и сближаване

1.  През 2015 г. държавите членки изчисляват единичната стойност на правата на плащане, като фиксиран процент от националния таван, посочен в приложение II, се раздели за всяка съответна година на броя на правата на плащане през 2015 г. на национално или регионално равнище, с изключение на разпределените от националния резерв или от регионалните резерви през 2015 г.

Посоченият в първа алинея фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван за схемата за основно плащане, който се определя за 2015 г. в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2, се раздели на националния таван за 2015 г., посочен в приложение II. Правата на плащане се изразяват в брой, съответстващ на броя на хектарите.

2.  Чрез дерогация от посочения в параграф 1 метод на изчисляване държавите членки могат да решат да разграничават стойността на правата на плащане през 2015 г., с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви през 2015 г., за всяка конкретна година въз основа на първоначалната им единична стойност, изчислена в съответствие с член 26.

3.  Най-късно от референтната 2019 година, всички права на плащане в дадена държава членка или, когато се прилага член 23 — в даден регион, имат еднаква единична стойност.

4.  Чрез дерогация от параграф 3 дадена държава членка може да реши единичната стойност на правата на плащане, чиято първоначална единична стойност, изчислена в съответствие с член 26, е по-ниска от 90 % от националната или регионалната единична стойност през 2019 г., най-късно за референтната 2019 година, да се увеличи най-малко с една трета от разликата между първоначалната им единична стойност и 90 % от националната или регионалната единична стойност през 2019 г.

Държавите членки могат да решат да установят процента, посочен в първа алинея, на равнище, което е по-високо от 90 %, но не надвишава 100 %.

В допълнение държавите членки предвиждат, най-късно за референтната 2019 г., че никое право на плащане няма единична стойност, по-ниска от 60 % от националната или регионалната единична стойност през 2019 г., освен ако това би довело в държави членки, прилагащи прага, посочен в параграф 7, до максимално намаление над този праг. В тези случаи минималната единична стойност се определя на равнище, което е необходимо за зачитането на този праг.

5.  Националната или регионалната единична стойност през 2019 г., посочена в параграф 4, се изчислява, като фиксиран процент от националния таван, определен в приложение II, или от регионалния таван за календарната 2019 година се раздели на броя на правата на плащане за 2015 г. в съответната държава членка или регион, с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви през 2015 г. Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван на схемата за основно плащане, който следва да бъде определен съгласно член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2, се раздели на националния таван, посочен в приложение II, или на регионалния таван, за 2015 г.

6.  Регионалните тавани, посочени в параграф 5, се изчисляват посредством прилагането на фиксиран процент от националния таван, определен в приложение II за 2019 г. Този фиксиран процент се изчислява, като съответните регионални тавани, установени в съответствие с член 23, параграф 2 за 2015 г., се разделят на националния таван, който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1, когато се прилага член 23, параграф 2, втора алинея.

7.  За да се финансира повишаването на стойността на правата на плащане по параграф 4, когато правата на плащане имат първоначална единична стойност, по-висока от средната национална или регионална стойност през 2019 г., разликата между първоначалната им единична стойност и националната или регионалната единична стойност през 2019 г. се намалява въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които се определят от държавите членки. Тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление на първоначалната единична стойност в размер на 30 %.

8.  При прилагането на параграф 2 от настоящия член преходът от първоначалната единична стойност на правата на плащане, изчислена в съответствие с член 26, към окончателната им единична стойност през 2019 г., установена в съответствие с параграф 3 или параграфи 4 - 7 от настоящия член, се прави на равни етапи, считано от 2015 г.

За да се осигури спазването на фиксирания процент, посочен в параграф 1 от настоящия член, за всяка година, стойността на правата на плащане с първоначална единична стойност, по-висока от националната или регионалната единична стойност за 2019 г. се коригира.

9.  Чрез дерогация от параграф 8 от настоящия член, когато държави членки, които в съответствие с член 21, параграф 3 решат да запазят своите съществуващи права на плащане, прилагат параграф 2 от настоящия член, преходът от първоначалната единична стойност на правата на плащане, установена в съответствие с член 26, параграф 5, към тяхната окончателна единична стойност през 2019 г., установена в съответствие с параграф 3 или параграфи 4 - 7 от настоящия член, се прави на равни етапи, когато е приложимо, които са определени на национално равнище в съответствие с член 63, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

За да се осигури спазването на фиксирания процент, посочен в параграф 1 от настоящия член, за всяка година, стойността на всички права на плащане се коригира линейно.

10.  През 2015 г. държавите членки уведомяват земеделските стопани за стойността на техните права на плащане, изчислени в съответствие с настоящия член и членове 26 и 27 за всяка година от периода, обхванат от настоящия регламент.

Член 26

Изчисляване на единичната стойност на правата на плащане

1.  Първоначалната единична стойност на правата на плащане, посочена в член 25, параграф 2в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане през календарната 2014 г. и които не са решили да запазят съществуващите в тях права на плащане в съотвествие с член 21, параграф 3, се определя по един от методите, определени в параграфи 2 или 3:

2.  Фиксиран процент на плащанията, които земеделският стопанин е получил за 2014 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 преди намаленията и изключванията, предвидени в дял II, глава 4 от същия регламент, се разделя на броя на правата на плащане, които му се отпускат за 2015 г., с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви през 2015 г.

Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван на схемата за основно плащане, който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2 от настоящия регламент, се раздели на сумата на плащанията за 2014 г. по схемата за единно плащане в съответната държава членка или регион преди намаленията или изключванията, предвидени в дял II, глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

3.  Фиксиран процент на стойността на правата, включително специалните права, които земеделският стопанин е притежавал към датата на подаване на заявлението за 2014 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, се разделя на броя на правата на плащане, които му се отпускат за 2015 г., с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви през 2015 г.

Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван на схемата за основно плащане, който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2 от настоящия регламент, се раздели на общата стойност на всички права, включително специалните права, в съответната държава членка или регион за 2014 г. по схемата за единно плащане.

За целите на настоящия параграф се счита, че земеделският стопанин притежава права на плащане към датата на подаване на заявлението за 2014 г., когато до тази дата са му разпределени или окончателно прехвърлени права на плащане.

4.  Държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ през календарната 2014 г., изчисляват първоначалната единична стойност на правата на плащане, посочена в член 25, параграф 2 от настоящия регламент, като разделят фиксиран процент от общата стойност на подпомагането, което земеделският стопанин е получил за 2014 г. по схемата за единно плащане на площ в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и съгласно членове 132 и 133a от посочения регламент преди намаленията и изключванията, предвидени в дял II, глава 4 от посочения регламент, на броя на разпределените му през 2015 г. права на плащане, с изключение на разпределените от националния резерв или от регионалните резерви през 2015 г.

Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван на схемата за основно плащане, който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2 от настоящия регламент, се раздели на общия размер на подпомагането, отпуснато по схемата за единно плащане на площ в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и съгласно членове 132 и 133a от посочения регламент за 2014 г. в съответната държава членка или регион преди намаленията или изключванията, предвидени в дял II, глава 4 от посочения регламент.

5  Държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане през 2014 г. и които в съответствие с член 21, параграф 3 от настоящия регламент решат да запазят съществуващите в тях права на плащане, изчисляват първоначалната единична стойност на правата на плащане, посочена в член 25, параграф 2 от настоящия регламент, като умножат единичната стойност на правата по фиксиран процент. Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионален таван на схемата за основно плащане, който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 или съответночлен 23, параграф 2 от настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2 от настоящия регламент, се раздели на сумата на плащанията за 2014 г. по схемата за единно плащане в съответната държава членка или регион, преди намаленията или изключванията, предвидени в дял II, глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

6.  За целите на методите за изчисление, предвидени в настоящия член, при условие че съответните сектори не получават доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV от настоящия регламент, държавите членки могат да вземат предвид и подпомагането, отпуснато за календарната 2014 година по една или няколко от схемите за плащане съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и по отношение на държавите членки, приложили схемата за единно плащане на площ, в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, съгласно член 68, параграф 1, буква в) и членове 126, 127 и 129 от посочения регламент.

Държавите членки, които решат да приложат доброволното обвързано с производството подпомагане в съответствие с дял IV от настоящия регламент, могат да вземат под внимание различията между равнището на подпомагането, отпуснато за календарната 2014 година, и равнището на подпомагането, което ще бъде отпуснато в съответствие с дял IV от настоящия регламент, когато прилагат метода на изчисляване, предвиден в настоящия член, при условие че:

а) 

доброволното обвързано с производството подпомагане в съответствие с дял IV от настоящия регламент се предоставя за сектор, за който е предоставено подпомагане през календарната 2014 година съгласно член 52, член 53, параграф 1, член 68, параграф 1, букви a) и б) за държавите членки, приложили схемата за единно плащане на площ — съгласно член 68, параграф 1, буква в) и членове 126, 127 и 129 от Регламент (ЕО) № 73/2009; и

б) 

сумата за единица от доброволното обрвързано с производството подпомагане е по-малка от сумата за единица от подпомагането през 2014 г.

▼M1

За целите на методите за изчисляване, предвидени в настоящия член, при условие че не се прилага преразпределителното плащане по член 41, държавите членки вземат изцяло под внимание подпомагането, отпуснато за календарната 2014 г. по членове 72a и 125a от Регламент (ЕО) № 73/2009.

▼B

Член 27

Включване на специалния национален резерв за разминиране

Хърватия всяко позоваване в членове 25 и 26 на националния резерв се приема, че включва специалния национален резерв за разминиране, посочен в член 20.

Освен това сумата, произтичаща от специалния национален резерв за разминиране, се приспада от таваните на схемата за основно плащане, посочени в член 25, параграф 1, втора алинея,в параграфи 5 и 6 от настоящия член, и в член 26.

Член 28

Неочаквани облаги

За целите на член 25, параграф 4 - 7 и член 26 въз основа на обективни критерии дадена държава членка може да предвиди, в случаите на продажба, отпускане или изтичане на цялата или на част от арендата на земеделски площи след датата, определена съгласно член 35 или член 124, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и преди датата, определена в съответствие с член 33, параграф 1 от настоящия регламент, увеличението на стойността на правата на плащане, които биха били разпределени на въпросния земеделски стопанин, или част от него, да трябва да бъде върнато в националния резерв или в регионалните резерви, когато увеличението би довело до неочаквани облаги за съответния земеделски стопанин.

Тези обективни критерии се установяват по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазарните условия и на конкуренцията, като те включват най-малко следното:

а) 

минималната продължителност на арендата; и

б) 

дела от полученото плащане, който се връща в националния резерв или в регионалните резерви.

Член 29

Уведомяване относно стойността на правата на плащане и сближаването

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, посочено в членове,25, 26 и 28, до 1 август 2014 г.Раздел 2

Национален резерв и регионални резерви

Член 30

Създаване и използване на националния резерв или регионалните резерви

1.  Всяка държава членка създава национален резерв. За тази цел през първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите членки извършват линейно процентно намаление на тавана на схемата за основно плащане на национално равнище.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки, които се възползват от възможността по член 23, параграф 1, могат да създадат регионални резерви. За тази цел през първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите членки извършват линейно процентно намаление на тавана на съответната схема за основно плащане на регионално равнище, посочен в член 23, параграф 2, първа алинея.

3.  Намалението, посочено в параграфи 1 и 2, не надхвърля 3 %, освен ако по-голям процент не е необходим за покриване на нуждие за разпределението по параграф 6 или параграф 7, букви а) и б) за 2015 г. или, за държавите членки, които прилагат член 36 — за първата година на прилагане на схемата за основно плащане.

4.  Държавите членки разпределят права на плащане от своите национални или регионални резерви в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазарните условия и на конкуренцията.

5.  Посочените в параграф 4 права на плащане се разпределят само за земеделски стопани, които имат право да им се отпуснат директни плащания съгласно член 9.

6.  Държавите членки използват своите национални или регионални резерви, за да разпределят приоритетно права на плащане на млади земеделски стопани и на земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.

7.  Държавите членки могат да използват своите национални или регионални резерви, за да:

а) 

разпределят правата на плащане на земеделски стопани, с цел да предотвратят изоставянето на земя, включително в райони, които са обект на програми за преструктуриране или за развитие във връзка с форма на публична интервенция,;

б) 

разпределят правата на плащане на земеделски стопани, с цел да ги компенсират за специфични неблагоприятни условия;

в) 

разпределят права на плащане на земеделски стопани, на които не са разпределени права на плащане съгласно настоящата глава, поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства;

г) 

разпределят, в случаите когато прилагат член 21, параграф 3 от настоящия регламент, правата на плащане на земеделски стопани, чийто брой отговарящи на условията хектари, които те са декларирали през 2015 г. в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а)от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и с които те разполагат към дата, определена от държавата членка, която не е по-късна от датата, определена от тази държава членка за изменение на заявленията за помощ, е по-висок от броя на притежаваните или взети под аренда права на плащане, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) № 73/2009, които те притежават към последната дата за подаване на заявления, която се определя в съответствие с член 78, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

д) 

увеличават линейно на постоянна основа стойността на всички права на плащане по схемата за основно плащане на национално или регионално равнище, ако съответният национален или регионален резерв надвиша 0,5 % от годишния национален или регионален таван по схемата за основно плащане, при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпределения по параграф 6, по букви а) и б) от настоящия параграф и по параграф 9 от настоящия член;

е) 

покриват годишните нужди за плащания, които да бъдат предоставени в съответствие с член 51, параграф 2 и член 65, параграф 1, 2 и 3 от настоящия регламент.

За целите на настоящия параграф държавите членки решават какви са приоритетите между различните посочени употреби.

8.  Когато се прилагат параграф 6 и параграф 7, букви а), б) и в), държавите членки определят стойността на правата на плащане, разпределени на земеделските стопани, на националната или регионалната средна стойност на правата на плащане през годината на разпределение.

Националната или регионалната средна стойност се изчислява, като националният или регионалният таван за схемата за основно плащане, установен в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 за годината на разпределение, с изключение на размера на националния резерв или регионалните резерви, а за Хърватия - специалния резерв за разминиране, се раздели на броя на разпределените права на плащане.

Държавите членки определят стъпките за годишните прогресивни изменения на стойността на правата на плащане, разпределени от националния резерв или регионалните резерви, като отчитат промените в националния или регионалния таван за схемата за основно плащане, установен в съответствие с член 22, параграф 1 и съответно член 23, параграф 2, които произтичат от вариации в равнището на националните тавани, определени в приложение II.

9.  Когато земеделският стопанин има право да получи права на плащане или увеличение на стойността на съществуващите права по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка, земеделският стопанин получава броя и стойността на правата на плащане, посочени във въпросното решение или акт на дата, която се определя от държавата членка. Тази дата обаче не е по-късна от последната дата за представяне на заявление по схемата за основно плащане след датата на съдебното решение или административния акт, като се вземе предвид прилагането на членове 32 и 33.

10.  При прилагането на параграф 6, параграф 7, букви а) и б) и параграф 9 държавите членки могат или да разпределят нови права, или да увеличат единичната стойност на всички съществуващи права на даден земеделски стопанин до националната или регионалната средна стойност.

11.  За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а) 

„млади земеделски стопани“ означава земеделските стопани, които отговарят на условията по член 50, параграф 2 и, когато е приложимо — на условията по член 50, параграф 3) и параграф 11;

б) 

„земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност“ означава физически или юридически лица, които през петте години, предшестващи началото на селскостопанската дейност, не са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или които не са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност. Когато става дума за юридическо лице, физическото лице или лица, които контролират това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през петте години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице. Държавите членки могат да установят собствени допълнителни обективни и недискриминационни критерии за подбор за тази категория земеделски стопани по отношение на подходящи умения, опит или образование.

Член 31

Попълване на националния резерв или на регионалните резерви

1.  Националният резерв или регионалните резерви се попълват от суми, произтичащи от:

а) 

права на плащане, които не са породили право на плащане през две последователни години поради прилагането на:

i) 

член 9,

ii) 

член 10, параграф 1, или

iii) 

член 11, параграф 4 от настоящия регламент;

б) 

права на плащане, чийто брой е равностоен на общия брой права на плащане, които не са били активирани от земеделски стопанини в съответствие с член 32 от настоящия регламент в продължение на две последователни години, с изключение на случаите, в които тяхното активиране е било възпрепятствано поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства; при установяването на това кои притежавани или взети под аренда права на плащане на даден земеделски стопанин подлежат на връщане в националния резерв или регионалните резерви, предимство се дава на правата на плащане с най-ниска стойност;

в) 

права на плащане, които доброволно са върнати от земеделските стопани;

г) 

прилагането на член 28 от настоящия регламент;

д) 

неправомерно предоставени права на плащане в съответствие с член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

е) 

линейно намаление на стойността на правата на плащане по схемата за основно плащане на национално или регионално равнище, когато националният резерв или регионалните резерви не са достатъчни да се обхванат случаите, посочени в член 30, параграф 9 от настоящия регламент;

▼M9

ж) 

когато държавите членки считат това за необходимо, линейно намаление на стойността на правата на плащане по схемата за основно плащане на национално или на регионално равнище, за да се включат случаите, посочени в член 30, параграф 6 от настоящия регламент. В допълнение, държавите членки, които вече прилагат линейно намаление, могат през същата година да приложат и линейно намаление на стойността на правата на плащане по схемата за основно плащане на национално или на регионално равнище, за да включат случаите, посочени в член 30, параграф 7, първа алинея, букви а) и б) от настоящия регламент;

▼B

з) 

прилагането на член 34, параграф 4 от настоящия регламент.

2.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на необходимите мерки за връщане в националния резерв или регионалните резерви на неактивираните права на плащане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.Раздел 3

Прилагане на схемата за основно плащане

Член 32

Активиране на права на плащане

1.  По схемата за основно плащане на земеделските стопани се отпуска подпомагане— посредством декларация в съответствие с член 33, параграф 1 — след активиране на право на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в държавата членка, в която е било разпределено правото на плащане. Активираните права на плащане дават право на годишно плащане на определените в тях суми, без да се засягат прилагането на финансовата дисциплина, намаляване на плащанията в съответствие с член 11 и линейните намаления в съответствие с член 7, член 51, параграф 2 и член 65, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, както и прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.  За целите на настоящия дял „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ означава:

а) 

всяка земеделска площ от стопанството, която се използва за селскостопанска дейност или, когато площта се използва и за неселскостопански дейности, която се използва предимно за селскостопански дейности, включително площи, които не са били в добро земеделско състояние към 30 юни 2003 г. в държавите членки, присъединили се към Съюза на 1 май 2004 г., които са избрали да прилагат схемата за единно плащане на площ; или

б) 

всяка площ, която през 2008 г. е дала право на плащане по схемата за единно плащане или по схемата за единно плащане на площ, предвидени съответно в дял III и дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и която:

i) 

вече не отговаря на определението за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ по буква а) в резултат на прилагането на Директива 92/43/ЕИО, Директива 2000/60/ЕО и Директива 2009/147/ЕО,

ii) 

за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е залесена съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или

iii) 

за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е площ, оставена под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

3.  За целите на параграф 2, буква а):

а) 

когато земеделска площ от дадено стопанство се използва и за неселскостопански дейности, се счита, че въпросната площ се използва предимно за селскостопански дейности, ако тези селскостопански дейности могат да се осъществяват, без да бъдат значително възпрепятствани от интензитета, характера, продължителността и времето на неселскостопанските дейности,

б) 

държавите членки могат да изготвят списък с площите, които се използват предимно за неселскостопански дейности.

Държавите членки установяват критерии за изпълнението на настоящия параграф на своята територия.

4.  Площите се считат за хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако съответстват на определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, през цялата календарна година, освен в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

5.  За целите на определянето на „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ държавите членки, които са взели решението, посочено в член 4, параграф 2, втора алинея, могат да приложат коефициент за намаление с цел преобразуване на съответните хектари в „хектари, отговарящи на условията за подпомагане“.

6.  Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2 %.

Член 33

Деклариране на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане

1.  За целите на активирането на правата на плащане, предвидено в член 32, параграф 1, земеделският стопанин декларира парцелите, които съответстват на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, във връзка с всяко право на плащане. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, декларираните парцели трябва да са на разположение на земеделския стопанин на определена от държавата членка дата, която е не по-късна от определената в тази държава членка дата за изменение на заявлението за подпомагане, както е посочено в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.  В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да оправомощят земеделския стопанин да промени декларацията си, при условие че запазва най-малко броя хектари, които съответстват на правата му на плащане, и отговаря на условията за отпускане на плащането по схемата за основно плащане за въпросната площ.

Член 34

Прехвърляне на права на плащане

1.  Правата на плащане могат да се прехвърлят само на земеделски стопанин, който има право да му бъдат отпуснати директни плащанияв съответствие с член 9 и е установен в същата държава членка, освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване.

Правата на плащане, включително в случай на действително или бъдещо наследяване, могат да се активират само в държавата членка, в която са били разпределени.

2.  Когато държавите членки използват възможността по член 23, параграф 1 правата на плащане могат да бъдат прехвърлени или активирани само в рамките на същия регион, освен в случаите на действително или бъдещо наследяване.

Правата на плащане, включително в случай на действително или бъдещо наследяване, могат да се активират само в региона, в който те са били разпределени.

3.  Държавите членки, които не използват възможността в член 23, параграф 1, могат да решат, че правата на плащане могат да бъдат прехвърлени или активирани само в рамките на същия регион, освен в случаите на действително или бъдещо наследяване.

Тези региони се определят на подходящото териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, който осигурява равнопоставеното третиране на земеделските стопани и избягва нарушения на пазарните условия а и на конкуренцията.

4.  Когато права на плащане се прехвърлят без земята, държавите членки, като действат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, могат да решат част от прехвърлените права на плащане да бъдат върнати обратно в националния резерв или регионалните резерви или единичната им стойност да бъде намалена в полза на националния резерв или регионалните резерви. Това намаление може да се приложи спрямо един или няколко вида прехвърляния.

5.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробните правила, уреждащи уведомяването на националните органи, извършвано от земеделските стопани, относно прехвърлянето на права на плащане, и сроковете, в които трябва да се извърши това уведомяване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 35

Делегирани правомощия

1.  С цел осигуряването на правна сигурност и изясняване на специфичните положения, които могат да възникнат в хода на прилагането на схемата за основно плащане, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно:

а) 

правилата за допустимост и за достъп на земеделските стопани във връзка със схемата за основно плащане, в случай на действително или бъдещо наследяване, наследяване под аренда, промяна на правния статут или на наименованието, прехвърляне на права на плащане, сливане или разделяне на стопанството и прилагането на договорната клауза, посочена в член 24, параграф 3;

б) 

правилата за изчисляване на стойността и броя или за увеличаване или намаляване на стойността на правата на плащане във връзка с разпределението на права на плащане съгласно всяка от разпоредбите на настоящия дял, включително правила:

i) 

относно възможността за временна стойност и брой или за временно увеличаване на правата на плащане, разпределени въз основа на заявление от земеделския стопанин,

ii) 

относно условията за установяване на временна и окончателна стойност и брой на правата на плащане,

iii) 

относно случаите, когато договор за продажба или отдаване под аренда може да засегне разпределението на правата на плащане;

в) 

правилата за установяване и изчисляване на стойността и броя на правата на плащане, получени от националния резерв или от регионалните резерви;

г) 

правилата за изменението на единичната стойност на правата на плащане в случаите на части от права на плащане и на прехвърляне на права на плащане по член 34, параграф 4;

д) 

критериите за прилагане на възможностите по член 24, параграф 1, трета алинея, букви а), б) и в);

е) 

критериите за прилагане на ограничения на броя на правата на плащане, които да бъдат разпределени в съответствие с член 24, параграфи 4 - 7;

ж) 

критериите за разпределянето на правата на плащане съгласно член 30, параграфи 6 и 7;

з) 

критериите за определяне на коефициента за намаление, посочен в член 32, параграф 5.

2.  За да се гарантира правилното управление на правата на плащане, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за установяване направила относно съдържанието на декларацията и на изискванията за активиране на правата на плащане.

3.  С оглед опазването на общественото здраве, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за установяване на правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в член 32, параграф 6.Раздел 4

Схема за единно плащане на площ

Член 36

Схема за единно плащане на площ

1.  Държавите членки, които през 2014 г. прилагат схемата за единно плащане на площ, предвидена в дял V, глава 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да решат да продължат да прилагат тази схема при условията, определени в същия регламент, най-късно до 31 декември 2020 г. Те уведомяват Комисията. за своето решение и за крайната дата на прилагане на тази схема до 1 август 2014 г.

През периода на прилагане на схемата за единно плащане на площ, раздели 1, 2 и 3 от настоящата глава не се прилагат за тези държави членки, с изключение на член 23, параграфи 1, втора алинея, член 23, параграф 6 и член 32, параграфи 2 – -6.

2.  Единното плащане на площ се предоставя на годишна база за всеки отговарящ на условията за подпомагане хектар, деклариран от земеделския стопанин в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013. То се изчислява всяка година като годишният финансов пакет, определен в съответствие с параграф 4 от настоящия член, се раздели на общия брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани в засегнатата държава членка в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

3.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член държавите членки, които решат да прилагат член 38 от настоящия регламент най-късно от 1 януари 2018 г., могат да използват за периода на прилагане на настоящия член до 20 % от годишния финансов пакет, посочен в параграф 2 от настоящия член, за да разграничат единното плащане на площ за хектар.

При това те вземат предвид подпомагането, предоставено през календарната 2014 година по една или няколко схеми съгласно член 68, параграф 1, букви а), б) и в) и членове 126, 127 и 129 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Кипър може да разграничи подпомагането, като отчита специфичните за секторите финансови пакети, определени в приложение ХVIIа от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се приспадне помощта, предоставена за същия сектор съгласно член 37 от настоящия регламент.

▼M1

С цел да се направи разграничение в схемата за единно плащане на площ, и при условие че не се прилага преразпределителното плащане по член 41, държавите членки вземат изцяло под внимание подпомагането, отпуснато за календарната 2014 г. по член 125a от Регламент (ЕО) № 73/2009.

▼B

4.  Комисията приема актове за изпълнение, с които определя за всяка държава членка годишния национален таван за схемата за единно плащане на площ, като от годишния национален таван, посочен в приложение II, изважда таваните, определени в съответствие с членове 42, 47, 49, 51 и 53. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

▼M9

За всяка държава членка сумата, изчислена в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, може да се увеличи най-много с 3 % от съответния годишен национален таван, определен в приложение II, след като се приспадне сумата, получена в резултат на прилагането на член 47, параграф 1 за съответната година. Когато дадена държава членка прилага такова увеличение, то се взема предвид от Комисията при определянето на годишния национален таван за схемата за единно плащане на площ съгласно първа алинея от настоящия параграф. За тази цел държавите членки уведомяват Комисията до 31 януари 2018 г. за годишните проценти, с които изчислената по параграф 1 от настоящия член сума ще бъде увеличавана през всяка календарна година, считано от 2018 г.

Държавите членки може да преразглеждат на годишна основа решението си по втора алинея от настоящия параграф, като уведомяват Комисията за всяко решение въз основата на такова преразглеждане, до 1 август на годината, предхождаща началото на неговото прилагане.

▼B

5.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочените в параграф 2 хектари трябва да са на разположение на земеделския стопанин на определена от държавата членка дата, която е не по-късна от определената в тази държава членка дата за изменение на заявлението за подпомагане, както е посочено в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно правилата за допустимост и достъп на земеделските стопани до схемата за единно плащане на площ.

Член 37

Преходна национална помощ

1.  Държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ в съответствие с член 36, могат да решат да предоставят преходна национална помощ за периода 2015—2020 г.

2.  Преходна национална помощ може да бъде предоставена на земеделски стопани в секторите, по отношение на които през 2013 г. е била предоставена такава помощ, или за България и Румъния — допълнителни национални директни плащания.

3.  Условията за предоставяне на преходна национална помощ са идентични с тези, които са разрешени за предоставянето на плащания съгласно член 132, параграф 7 или член 133а от Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2013 г., с изключение на намалението на плащанията, в резултат на прилагането на член 132, параграф 2 във връзка с членове 7 и 10 от същия регламент.

4.  Общият размер на преходната национална помощ, която може да бъде предоставена на земеделските стопани във всеки един от секторите, посочени в параграф 2, се ограничава до следните проценти от специфичните за секторите финансови пакети, разрешени от Комисията в съответствие с член 132, параграф 7 или член 133а, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през 2013 г.:

— 
75 % през 2015 г.,
— 
70 % през 2016 г.,
— 
65 % през 2017 г.,
— 
60 % през 2018 г.,
— 
55 % през 2019 г.,
— 
50 % през 2020 г.

За Кипър процентът се изчислява въз основа на специфичните за секторите финансови пакети, определени в приложение ХVIIа към Регламент (ЕО) № 73/2009.

5.  Параграфи 2 и 3 не се прилагат за Кипър.

6.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, посочено в параграф 1, до 31 март всяка година. Уведомлението съдържа следната информация:

а) 

специфичния за сектора финансов пакет;

б) 

когато е уместно, максималната ставка на преходната национална помощ.

7.  Държавите членки могат да вземат решение, въз основа на обективни критерии и в рамките на ограниченията, предвидени в параграф 4, за размера на преходната национална помощ, която да бъде отпусната.Раздел 5

Прилагане на схемата за основно плащане в държавите членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ

Член 38

Въвеждане на схемата за основно плащане в държави членки, които са прилагали схемата за единно плащане на площ

Освен ако не е предвидено друго в настоящия раздел, настоящият дял се прилага за държавите членки, които са прилагали схемата за единно плащане на площ, предвидена в раздел 4 от настоящата глава.

Членове 24 - 29 не се прилагат спрямо посочените държави членки.

Член 39

Първоначално разпределяне на правата на плащане

1.  Правата на плащане се разпределят на земеделски стопани, които имат право да им се отпуснат директни плащания в съответствие с член 9 от настоящия регламент, при условие, че:

а) 

те подадат заявление за разпределяне на права на плащане съгласно схемата за основно плащане до последната дата за подаване на заявления, която се определя в съответствие с член 78, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през първата година от прилагането на схемата за основно плащане, освен в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства; и

б) 

те са имали право да получат плащания преди каквото и да е намаление или изключване, предвидени в дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 73/2009, във връзка със заявление за подпомагане за директни плащания, за преходна национална помощ, или за допълнителни национални директни плащания в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2013 г.

Държавите членки могат да разпределят права на плащане на земеделските стопани, които имат право да получат директни плащания в съответствие с член 9 от настоящия регламент, които изпълняват условието, предвидено в първа алинея, буква а), които за 2013 г. не са получили плащания във връзка със заявление за подпомагане, посочено в първа алинея, буква а) от настоящия член и които на датата, определена от съответната държава членка в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 година, са имали само селскостопанска земя, която не е била в добро земеделско състояние към 30 юни 2003 г., съгласно предвиденото в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства броят на правата на плащане, разпределени за отделните земеделски стопани през първата година на прилагане на схемата за основно плащане, е равен на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които земеделският стопанин декларира в заявлението за подпомагане в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за първата година на прилагане на схемата за основно плащане и с които той разполага към дата, определена от държавата членка. Тази дата не е по-късна от датата, определена от тази държава членка за изменение на заявленията за подпомагане.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 във връзка с определяне на допълнителни правила за въвеждането на схемата за основно плащане в държавите членки, които са прилагали схемата за единно плащане на площ.

4.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правила за заявленията за разпределяне на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, когато въпросните права на плащане все още не могат да бъдат категорично установени и когато разпределянето е засегнато от специфични обстоятелства.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 40

Стойност на правата на плащане

1.  През първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите членки изчисляват единичната стойност на правата на плащане, като разделят фиксиран процент от националния таван, посочен в приложение II за всяка съответна година, на броя на правата на плащане през първата година от прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви.

Посоченият в първа алинея фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван за схемата за основно плащане,който се определя в съответствие с член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент за първата година на прилагане на схемата за основно плащане, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 23, параграф 2, се раздели на националния таван, посочен в приложение II, за първата година на прилагане на схемата за основно плащане. Правата на плащане се изразяват в число, което отговаря на броя на хектарите.

2.  Чрез дерогация от посочения в параграф 1 метод на изчисляване, държавите членки могат да решат да разграничават стойността на правата на плащане през първата година на прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви, за всяка конкретна година въз основа на първоначалната им единична стойност.

3.  Първоначалната единична стойност на правата на плащане съгласно параграф 2 се определя, като фиксиран процент от общата стойност на подпомагането, с изключение на помощ съгласно членове 41, 43, 48 и 50 и дял IV от настоящия регламент, която земеделският стопанин е получил в съответствие с настоящия регламент за календарната година, предхождаща въвеждането на схемата за основно плащане преди прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се раздели на броя на правата на плащане, които са разпределени на този земеделски стопанин през първата година на прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на разпределените от националния резерв или регионалните резерви.

Този фиксиран процент се изчислява, като националният или регионалният таван на схемата за основно плащане, който се определя съгласно член 22, параграф 1 или съответно член 23, параграф 2 от настоящия регламент за първата година на прилагане на схемата за основно плащане, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 30, параграф 2, се раздели на общия размер на подпомагането, с изключение на помощите съгласно членове 41, 43, 48 и 50 и дял IV от настоящия регламент, предоставено за календарната година, предхождаща въвеждането на схемата за основно плащане в съответната държава членка или регион преди прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

4.  При прилагането на параграф 2 държавите членки, като действат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, следват посока на сближаване на стойността на правата на плащане на национално или регионално равнище. За тази цел държавите членки определят стъпките, които следва да се предприемат, както и метода на изчисление, който ще използват, и уведомяват Комисията за това до 1 август на годината, предхождаща въвеждането на схемата за основно плащане. Тези стъпки включват годишни прогресивни изменения на първоначалната стойност на правата на плащане, посочена в параграф 3, в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като се започне от първата година на прилагане на схемата за основно плащане

През първата година на въвеждането на схемата за основно плащане държавите членки уведомяват земеделските стопани за стойността на техните права на плащане, изчислени в съответствие с настоящия член за всяка година от периода, който попада в обхвата на настоящия регламент.

5.  За целите на параграф 3 въз основа на обективни критерии дадена държава членка може да предвиди в случаите на продажба, отпускане или изтичане на цялата или на част от арендата на земеделски площи след датата, определена в съответствие с член 36, параграф 5, и преди датата, определена в съответствие с член 33, параграф 1, увеличението на стойността на правата на плащане, които биха били разпределени на въпросния земеделски стопанин, или част от него, да бъде върнато в националния резерв или регионалните резерви, когато увеличението би довело до неочаквани облаги за въпросния земеделски стопанин.

Тези обективни критерии се установяват по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазарните условия и на конкуренцията, като включват най-малко следното:

а) 

минимална продължителност на арендата;

б) 

дела от полученото плащане, който се връща в националния резерв или регионалнитерезерви.ГЛАВА 2

Преразпределително плащане

Член 41

Общи правила

1.  До 1 август на всяка година държавите членки могат да решат, считано от следващата година, да отпуснат годишно плащане на земеделските стопани, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1, раздели 1, 2. 3 и 5, или по схемата за единно плащане на площ, посочена в глава 1, раздел 4 ("преразпределително плащане").

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко такова решение до датата, посочена в първа алинея.

2.  Държавите членки, които са решили да прилагат схемата за основно плащане на регионално равнище съгласно член 23, могат да прилагат преразпределителното плащане на регионално равнище.

3.  Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, на намаляването на плащанията в съответствие с член 11, на линейните намаления съгласно член 7 от настоящия регламент, и на прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, преразпределителното плащане се предоставя на годишна база при активиране на правата на плащане от земеделския стопанин или, в държави членки, които прилагат член 36 от настоящия регламент, при деклариране от земеделския стопанин на отговарящите на условията за подпомагане хектари.

4.  Преразпределителното плащане се изчислява всяка година от държавите членки, като числото, което се определя от държавите членки и което не надвишава 65 % от националното или регионалното средно плащане на хектар, се умножи по броя на активираните от земеделския стопанин права на плащане в съответствие с член 33, параграф 1 или по броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани от земеделския стопанин в съответствие с член 36, параграф 2. Броят на тези права на плащане или хектари не трябва да надхвърля максималния размер, който се определя от държавите членки, и който не е повече от 30 хектара или средния размер на земеделските стопанства, както е посочено в приложение VIII, ако този среден размер надхвърля 30 хектара в съответната държава членка.

5.  При условие че са спазени максималните граници, определени в параграф 4, държавите членки могат на национално равнище да направят степенуване в рамките на броя хектари, определени съгласно посочения параграф, което да се прилага по един и същи начин за всички земеделски стопани.

6.  Средното национално плащане на хектар, посочено в параграф 4 от настоящия член, се определя от държавите членки въз основа на националния таван, определен в приложение II за календарната 2019 година, и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 33, параграф 1, или член 36, параграф 2 през 2015 г.

Средното регионално плащане на хектар, посочено в параграф 4 от настоящия член, се определя от държавите членки чрез използване на част от националния таван, определен в приложение II за календарната 2019 година, и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответния регион съгласно член 33, параграф 1 през 2015 г. За всеки регион тази част се изчислява, като съответният регионален таван, установен в съответствие с член 23, параграф 2, се раздели на националния таван, определен в съответствие с член 22, параграф 1, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1, в случай че не се прилага параграф 2 от посочения член.

7.  Държавите членки гарантират, че не се дава предимство, предвидено в настоящата глава, в полза на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от преразпределителното плащане. Това се отнася и за земеделските стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

8.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат максималния брой права на плащане или хектари, посочен в параграф 4 от настоящия член, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Член 42

Финансови разпоредби

1.  С цел финансиране на преразпределителното плащане държавите членки могат да решат до датата, посочена в член 41, параграф 1, да използват до 30 % от своя годишен национален таван, посочен в приложение II. Те уведомяват Комисията за всяко такова решение до тази дата.

2.  Въз основа на процента от националния таван, който ще се използва от държавите членки съгласно параграф 1 от настоящия член, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база на съответните тавани за преразпределителното плащане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.ГЛАВА 3

Плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда

Член 43

Общи правила

1.  Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи 2 - 5, селскостопанските практики благоприятни за климата и за околната среда, посочени в параграф 2 от настоящия член, или еквивалентните практики, посочени в параграф 3 от настоящия член.

2.  Селскостопанските практики от благоприятни за климата и за околната среда са следните:

а) 

диверсификация на културите;

б) 

поддържане на съществуващи постоянно затревени площи; и

в) 

наличие на екологично насочена площ площ в рамките на земеделската площ.

3.  Еквивалентните практики са онези, които включват сходни практики с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една или няколко от практиките, посочени в параграф 2. Тези еквивалентни практики практиката или практиките, посочени в параграф 2, на които те са еквивалентни, са изброени в приложение IX и са обхванати от следното:

а) 

ангажименти, поети в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

б) 

национални или регионални схеми за сертифициране на екологичните практики, включително тези за сертифициране в съответствие с националното законодателство в областта на околната среда, надхвърлящо съответните задължителни стандарти, установени съгласно дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, предназначени да изпълнят целите, свързани с качеството на почвите и водите, биоразнообразието, опазването на пейзажа, както и смекчаване на изменението на климата и адаптацията към него. Тези схеми за сертифициране могат да включват практиките, изброени в приложение IX към настоящия регламент, практиките, посочени в параграф 2 от настоящия член, или комбинация от тези практики.

4.  Посочените в параграф 3 еквивалентни практики не подлежат на двойно финансиране.

5.  Държавите членки могат да решат,включително когато е уместно на регионално равнище, да ограничат възможността за избор на земеделските стопани до вариантите, посочени в параграф 3, букви а) и б).

6.  Държавите членки могат да решат, включително когато е уместно на регионално равнище, че земеделските стопани ще изпълняват всички имащи отношение задължения по параграф 1 в съответствие с националните или регионалните схеми за сертифициране в областта на околната среда, посочени в параграф 3, буква б).

7.  В зависимост от решенията на държавите членки, посочени в параграфи 5 и 6, даден земеделски стопанин може да съблюдава една или няколко от практиките, посочени в параграф 3, буква а), само ако те изцяло заместват посочената в параграф 2 свързана практика или практики. Даден земеделски стопанин може да използва схемите за сертифициране по параграф 3, буква б) само ако те обхващат изцяло задължението по параграф 1.

8.  Държавите членки уведомяват Комисията за решенията си, посочени в параграфи 5 и 6, и за специфичните ангажименти или схеми за сертифициране, които възнамеряват да прилагат като еквивалентни практики по смисъла на параграф 3.

Комисията прави оценка на това дали практиките, включени в специфичните ангажименти или схемите за сертифициране, са обхванати от списъка в приложение IX и ако счете, че случаят не е такъв, уведомява съответно държавите членки посредством актове за изпълнение, приети без да се прилага процедурата по член 71, параграф 2 или параграф 3. Когато Комисията уведоми държава членка, че тези практики не са обхванати от списъка в приложение IX, тази държава членка не признава като еквивалентни практики по смисъла на параграф 3 от настоящия член специфичните задължения или схемите за сертифициране, включени в уведомлението на Комисията.

9.  Без да се засягат параграфи 10 и 11 от настоящия член, прилагането на финансовата дисциплина и на линейните намаления в съответствие с член 7 от настоящия регламент, и прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) 1306/2013, държавите членки предоставят плащането, посочено в настоящата глава, на земеделски стопани, които спазват практиките, посочени в параграф 1 от настоящия член, които са подходящи за тях, и зависимост от степента, в която тези земеделски стопани спазват членове 44, 45 и 46 от настоящия регламент.

Това плащане е под формата на годишно плащане за хектар, който отговаря на условията за подпомагане и който е деклариран в съответствие с член 33, параграф 1, или член 36, параграф 2, чийто размер се изчислява на годишна база чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 47, на общия брой на хектарите, които отговарят на условията за подпомагане и които са декларирани в съответствие с член 33, параграф 1 или член 36, параграф 2 в съответната държава членка или регион.

Чрез дерогация от втора алинея държавите членки, които решат да прилагат член 25, параграф 2, могат да отпускат плащането по настоящия параграф като процент от общата стойност на правата на плащане, които земеделският стопанин е активирал в съответствие с член 33, параграф 1 за всяка съответна година.

За всяка година и всяка държава членка или регион този процент се изчислява, като сумата, получена при прилагането на член 47, се раздели на общата стойност на всички права на плащане, активирани съгласно член 33, параграф 1 в тази държава членка или регион.

10.  Земеделските стопани, чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони, включени в обхвата на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО или 2009/147/ЕО, имат право на плащането по настоящата глава, при условие че спазват практиките, посочени в настоящата глава, доколкото тези практики са съвместими в съответното стопанство с целите на посочените директиви.

11.  Земеделските стопани, които отговарят на изискванията, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение на биологичното земеделие, ipso facto имат право на плащането, посочено в настоящата глава.

Първа алинея се прилага само за единиците на стопанството, които се използват за биологично производство в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

12.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70:

а) 

за добавяне на еквивалентни практики в списъка, предвиден в приложение IX;

б) 

за установяване на подходящи изисквания, приложими към националните или регионалните схеми за сертифициране, посочени в параграф 3, буква б) от настоящия член, включително за степента на гаранция, която да предоставят тези схеми;

в) 

за установяване на подробни правила за изчисляване на сумата, посочена в член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за практиките, посочени в раздел I, точки 3 и 4 и раздел III, точка 7 от приложение IX към настоящия регламент, и всякакви други еквивалентни практики, добавени в това приложение в съответствие с буква а) от настоящия параграф, за които е необходимо специфично изчисление, така че да се избегне двойното финансиране.

13.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правила относно процедурата за уведомяване, включително относно графика за изпращане на уведомленията, и оценяването от Комисията съгласно параграф 8.Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 44

Диверсификацияе на културите

1.  Когато обработваемата земя на земеделския стопанин включва между 10 и 30 хектара и не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, на тази обработваема земя има най-малко две различни култури. Основната култура не превишава 75 % от обработваемата земя.

Когато обработваемата земя на земеделския стопанин включва повече от 30 хектара и не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, на тази обработваема земя има най-малко три различни култури. Основната култура не заема повече от 75 % от тази обработваема земя, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95 % от обработваемата земя.

▼M9

2.  Без да се засяга броят култури, който е необходим съгласно параграф 1, установените в него максимални прагове не се прилагат за стопанства, в които тревите или другите тревни фуражи или земята, оставена под угар или засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, обхващат повече от 75 % от обработваемата земя. В тези случаи основната култура на оставащата обработваема площ не трябва да заема повече от 75 % от нея, освен когато тази площ е заета от треви или други тревни фуражи или е оставена под угар.

▼B

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за стопанства:

▼M9

а) 

когато повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

б) 

когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

▼B

в) 

когато повече от 50 % от площите на декларираната обработваема земя не са декларирани от земеделския стопанин в заявлението за подпомагане от предходната година и когато, въз основа на сравнението на геопространствените заявления за подпомагане, цялата обработваема земя е заета от различна култура в сравнение с предходната календарна година;

г) 

които са разположени на територии на север от 62-ия паралел или в някои прилежащи територии. Когато обработваемата земя на такива стопанства включва повече от 10 хектара, на тази обработваема земя има най-малко две различни култури и нито една от тези култури не покрива повече от 75 % от обработваемата земя, освен ако основната култура е треви или други тревни фуражи или е оставена под угар.

4.  За целите на настоящия член „култура“ означава всяко едно от следните:

а) 

култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;

б) 

култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;

в) 

оставена под угар земя;

г) 

треви или други тревни фуражи.

▼M9

Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род. Спелтата (Triticum spelta) се счита за различна култура от културите, които спадат към същия род.

▼B

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 във връзка с:

а) 

признаването на други родове и видове култури освен посочените в параграф 4 от настоящия член; и

б) 

определянето на правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на различните култури.

Член 45

Постоянно затревени площи

1.  Държавите членки определят постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО или Директива 2009/147/ЕО, включително в торфени и влажни зони в тези местности, и които се нуждаят от строга защита с цел постигане на целите на тези директиви.

За осигуряването на защитата на ценни от екологична гледна точка постоянно затревени площи държавите членки могат да решат да определят други чувствителни зони, разположени извън зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО или Директива 2009/147/ЕО, включително постоянно затревени площи на богати на въглерод почви.

Земеделските стопани не преобразуват и не разорават постоянно затревените площи, разположени в зоните, определени от държавите членки съгласно първа алинея и когато е приложимо — втора алинея.

2.  Държавите членки гарантират, че съотношението на площите за постоянно затревени площи спрямо общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не намалява с повече от 5 % спрямо референтното съотношение, което държавите членки трябва да определят през 2015 г., като площите за постоянно затревени площи, посочени във втора алинея, буква а) от настоящия параграф, се раздели на общата земеделска площ, посочена в буква б) от посочената алинея.

За целите на установяване на референтното съотношение, посочено в първа алинея:

а) 

"площи за постоянно затревени площи" означава земята, която е заета от постоянни пасища, декларирана през 2012 или, в случая на Хърватия, 2013 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 от земеделските стопани, които подлежат на предвидените в настоящата глава задължения, както и площите за постоянно затревени площи, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава задължения, която не е декларирана като постоянно пасище през 2012 или, в случая на Хърватия, 2013 г.;

б) 

"общата земеделска площ" означава земеделската площ, декларирана през 2015 г. в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава задължения.

Референтното съотношение на постоянно затревените площи се преизчислява, когато земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава задължения, имат задължение да преобразуват площ в постоянно затревена площ през 2015 или 2016 г. в съответствие с член 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. В тези случаи въпросните площи се добавят към площите за постоянно затревени площи, посочени във втора алинея, буква а) от настоящия параграф.

Съотношението на постоянно затревените площи се определя всяка година въз основа на площите, декларирани от земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава задължения за въпросната година в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Задължението по настоящия параграф се прилага на национално, регионално или подходящо подрегионално равнище. Държавите членки могат да решат да прилагат задължение за запазване на постоянно затревените площи на равнището на стопанството, за да се гарантира, че съотношението на постоянно затревените площи не намалява с повече от 5 %. Държавите членки уведомяват Комисията за всяко такова решение до 1 август 2014 г.

Държавите членки съобщават на Комисията референтното съотношение и съотношението, посочено в настоящия параграф.

3.  Когато е установено, че посоченото в параграф 2 съотношение е намаляло с повече от 5 % на регионално или подрегионално равнище или, когато е приложимо, на национално равнище, съответната държава членка налага задължения на равнището з стопанство да преобразува земята в постоянно затревена площ за онези земеделски стопани, които разполагат със земя, която е преобразувана от земя за постоянно пасище или от постоянно затревена площ, в земя за други употреби през минал период.

Независимо от това, когато размерът на площта за постоянно затревена площ в абсолютно изражение, определен в съответствие с параграф 2, втора алинея, буква а), се запазва в определени граници, задължението по параграф 2, първа алинея се счита за изпълнено.

4.  Параграф 3 не се прилага, когато намаляването под прага е в резултат на залесяване, което е съвместимо с околната среда и не включва насаждения с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, коледни елхи или бързо растящи дървесни видове за производство на енергия.

5.  За да се гарантира запазването на съотношението на постоянно затревените площи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 във връзка с определяне на подробни правила относно поддържането на постоянно затревени площи, включително правила относно преобразуването в случай на неизпълнение на задължението по параграф 1 от настоящия член, правила, съгласно които държавите членки определят задълженията на равнище стопанство за поддържането на постоянно затревени площи, съгласно посоченото в параграфи 2 и 3, и всички корекции на референтното съотношение по параграф 2, които могат да станат необходими.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70:

а) 

за установяване на рамка за определянето на допълнителни чувствителни зони съгласно параграф 1, втора алинея от настоящия член;

б) 

за установяване на подробни методи за определяне на съотношението на постоянно затревените площи и на общата земеделска площ, което трябва да се поддържа съгласно параграф 2 от настоящия член;

в) 

за определяне на миналия период, посочен в параграф 3, първа алинея от настоящия член.

7.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне границите, посочени в параграф 3, втора алинея от настоящия член. Тези актове се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 46

Екологично насочена площ

▼M9

1.  Когато обработваемата земя на стопанството включва повече от 15 хектара, земеделският стопанин взема мерки за това, считано от 1 януари 2015 г., площ, представляваща най-малко 5 % от обработваемата земя на стопанството, която земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и — ако те се считат за екологично насочена площ в съответствие с параграф 2 от настоящия член — включваща площите, посочени в букви в) г), ж), з), к) и л) от посочения параграф, да представлява екологично насочена площ.

▼B

Процентът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, се увеличава от 5 % на 7 % съгласно законодателен акт на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС.

До 31 март 2017 г. Комисията представя доклад за оценка на изпълнението на първата алинея от настоящия параграф, придружен, когато е уместно, от предложение за законодателен акт, както е посочено във втора алинея.

2.  до 1 август 2014 г. държавите членки решават. един или няколко от изброените по-долу видове площи да се смята(т) за екологично насочена площ:

а) 

земя, оставена под угар;

б) 

тераси;

в) 

особености на ландшафта, включително такива, които се намират в съседство до обработваемата земя на стопанството, която чрез дерогация от член 43, параграф 1 от настоящия регламентможе да обхваща особености на ландшафта, които не са включени в площта, отговаряща на условията за подпомагане в съответствие с член 76, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

г) 

буферни ивици, включително буферни ивици, покрити с постоянно затревени площи, при условие че те са различни от съседната земеделска площ, която отговаря на условията за подпомагане;

д) 

агролесовъдни хектари, които получават или са получавали подпомагане съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и/или член 23 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

е) 

ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по краищата на гори;

ж) 

площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, където не се използват минерални торове и/или продукти за растителна защита;

з) 

залесените площи, посочени в член 32, параграф 2, буква б), подточка ii) от настоящия регламент;

и) 

площи с междинни култури или зелена покривка, получени в резултат на посев и покълване на семена и по отношение на които се прилагат тегловните коефициенти, посочени в параграф 3 от настоящия член;

й) 

площи с култури, които обогатяват почвата с азот;

▼M9

к) 

площи с мискантус;

л) 

площи със Silphium perfoliatum;

м) 

земя, оставена под угар за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар).

▼M9

С изключение на площите от стопанството, посочени в първа алинея, букви ж), з), к) и л) от настоящия параграф, екологично насочената площ трябва да е разположена върху обработваемата земя на стопанството. При площи, посочени в първа алинея, букви в) и г) от настоящия параграф, екологично насочената площ може да бъде и в съседство с обработваемата земя на стопанството, която земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

▼B

3.  С цел опростяване на администрирането и за да бъдат взети предвид особеностите на видовете екологично насочени площи, изброени в параграф 2, първа алинея, както и за да бъде улеснено измерването им, при изчисляване на общия брой хектари, обхванати от екологично насочена площ на дадено стопанство, държавите членки могат да използват коефициентите за преобразуване и/или тегловните коефициенти, посочени в приложение X. Ако дадена държава членка реши да приеме за екологично насочена площ площта по параграф 2,първа алинея, буква и) или всяка друга площ с тегловна стойност, по-малка от 1, използването на тегловните коефициенти, посочени в приложение X, е задължително.

4.  Параграф 1 не се прилага за стопанства:

▼M9

а) 

където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

б) 

където повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби.

▼B

5.  Държавите членки могат да решат да използват до половината от процентните пунктове за посочената в параграф 1 екологично насочена площ на регионално равнище, за да получат съседни екологично насочени площи. Държавите членки определят площите и задълженията за участващите земеделски стопани или групи земеделски стопани. Целта на определянето на площите и на задълженията е да се укрепи прилагането на политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие.

6.  Държавите членки могат да вземат решение да разрешат на земеделските стопани, чиито стопанства са в непосредствена близост, да изпълнят задължението, посочено в параграф 1, колективно ("колективно изпълнение"), при условие че въпросните екологично насочени площи са съседни една на друга. С цел да се укрепи прилагането на политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие, държавите членки могат да определят площите, където има възможност за колективно изпълнение, и могат да наложат допълнителни задължения на земеделски стопани или групи земеделски стопани, участващи в подобно колективно изпълнение.

Всеки земеделски стопанин, който участва в колективно изпълнение, прави необходимото поне 50 % от площта, която подлежи на задължението по параграф 1, да е разположена върху земята в стопанството му и да съответства на параграф 2, втора алинея. Броят земеделски стопани, участващи в подобно колективно изпълнение, не е по-голям от десет.

7.  Държавите членки, в които повече от 50 % от общата площ земя е покрита с гори, могат да решат, че параграф 1 от настоящия член не се прилага за стопанства, разположени в зони, определени от тези държави членки като райони с природни ограничения в съответствие с член 32, параграф 1, буква а) или б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, при условие че повече от 50 % от общата площ земя на единицата, посочена във втора алинея от настоящия параграф, е покрита с гори и съотношението между горските и земеделските площи е по-голямо от 3:1.

Площите с гори и съотношението межу горите и земеделските площи се оценява на равнище площ, равняващо се на равнището на местните административни единици (LAU2), или на равнището на друга ясно определена единица, която обхваща ясно обособена прилежаща географска единица със сходни селскостопански условия.

8.  Държавите членки уведомяват Комисията относно решенията, посочени в параграф 2, до 1 август 2014 г., и относно решенията, посочени в параграфи 3, 5, 6 или 7, до 1 август на годината, предхождаща тяхното прилагане.

9.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 70:

а) 

за установяване на допълнителни критерии за определяне на видовете площи, посочени в параграф 2 от настоящия член, като екологично насочена площ;

б) 

за добавяне на други видове площи, различни от посочените в параграф 2, които могат да се вземат предвид, за целите на спазването на посочения в параграф 1 процент;

в) 

за адаптиране на приложение X с цел да се установят коефициентите за преобразуване и тегловните коефициенти, посочени в параграф 3, и да се вземат предвид критериите и/или видовете площи, които следва да се определят от Комисията съгласно букви а) и б) от настоящия параграф;

г) 

за определяне на правила за изпълнение, посочени в параграфи 5 и 6, включително минималните изисквания за такова изпълнение;

д) 

за установяване на рамка, въз основа на която държавите членки да определят на какви критерии трябва да отговарят стопанствата, за да се счита, че са в непосредствена близост за целите на параграф 6.;

е) 

за установяване на методите за определяне на процента за общата площ земя, покрита с гори, и съотношението между горските и земеделските площи в параграф 7.

Член 47

Финансови разпоредби

1.  Държавите членки използват 30 % от годишния национален таван, посочен в приложение II, за финансиране на плащането по настоящата глава.

2.  Държавите членки прилагат плащането, посочено в настоящата глава, на национално равнище.

Държавите членки, прилагащи член 23, могат да решат да приложат плащането на регионално равнище. В такъв случай те използват във всеки регион част от тавана, установен в съответствие с параграф 3 от настоящия член. За всеки регион въпросната част се изчислява, като се раздели съответният регионален таван, определен в съответствие с член 23, параграф 2, на националния таван, определен в съответствие с член 22, параграф 1, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 30, параграф 1, когато параграф 2 от същия член не се прилага.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база съответния таван за плащането, посочено в настоящата глава. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.ГЛАВА 4

Плащане за райони с природни ограничения

Член 48

Общи правила

1.  Държавите членки могат да отпускат плащане на земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ, посочени в глава 1, и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения, определени от държавите членки в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.("плащане за райони с природни ограничения").

2.  Държавите членки могат да решат да отпуснат плащането за райони с природни ограничения на всички райони, които попадат в обхвата на параграф 1, или въз основа на обективни и недискриминационни критерии — да ограничат плащането до някои от тези райони,.

3.  Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, за прилагането на финансовата дисциплина, на намаляването на плащанията в съответствие с член 11 и на линейните намаления в съответствие с член 7 от настоящия регламент и за прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, плащането за райони с природни ограничения се отпуска на годишна база на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, който се намира в районите, за които дадена държава членка е решила да отпусне допълнително плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член. Плащането се извършва при активиране на правата на плащане по отношение на въпросните хектари, притежавани от съответния земеделски стопанин, или, в държавите членки, които прилагат член 36 от настоящия регламент, след деклариране на тези отговарящи на условията за подпомагане хектари, от съответния земеделски стопанин.

4.  Плащането за райони с природни ограничения на хектар се изчислява чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 49, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 33, параграф 1, или член 36, параграф 2, които са разположени в райони, за които дадена държава членка е решила да отпусне плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Освен това въз основа на обективни и недискриминационни критерии държавите членки могат да определят максимален брой хектари на стопанство, за които може да бъде отпусната помощ съгласно настоящата глава.

5.  Държавите членки могат да прилагат плащането за райони с природни ограничения на регионално равнище при условията, предвидени в настоящия параграф, при условие че са определили въпросните региони в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, и по-специално особеностите на тяхното природно ограничение, включително сериозността на ограниченията, и техните агрономски условия.

Държавите членки разделят националния таван, посочен в член 49, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Плащането за райони с природни ограничения на регионално равнище се изчислява, като се раздели регионалният таван, изчислен в съответствие с втора алинея от настоящия параграф, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответния регион съгласно член 33, параграф 1 или член 36, параграф 2, които са разположени в райони, за които дадена държава членка е решила да отпусне плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Член 49

Финансови разпоредби

1.  С цел финансиране на плащането за райони с природни ограничения, държавите членки могат да решат до 1 август 2014 г. да използват до 5 % от своя годишен национален таван, посочен в приложение II. Те уведомяват Комисията за всяко такова решение до тази дата.

До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат решението си и да го изменят с действие от 1 януари 2017 г. До 1 август 2016 г. те уведомяват Комисията за всяко такова решение.

2.  Въз основа на процента от националния таван, който ще се използва от държавите членки съгласно параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база на съответните тавани за плащането за райони с природни ограничения. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.ГЛАВА 5

Плащане за млади земеделски стопани

Член 50

Общи правила

1.  Държавите членки предоставят годишно плащане на млади земеделски стопани, които имат право на плащане съгласно схемата за основно плащане или съгласно схемата за единно плащане на площ, посочени в глава 1 ("плащане за млади земеделски стопани").

2.  За целите на настоящата глава „млади земеделски стопани“ означава физически лица:

а) 

които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ, посочено в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013; и

б) 

които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението, посочено в буква а).

3.  Държавите членки могат да определят допълнителни обективни и недискриминационни критерии за подбор за млади земеделски стопани, които подават заявления за плащането за млади земеделски стопани, по отношение на подходящите умения и/или изисквания за обучение.

4.  Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, на намаляването на плащанията в съответствие с член 11 и линейните намаления съгласно член 7 от настоящия регламент, и прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, плащането за млади земеделски стопани се отпуска на годишна база, при активиране на правата на плащане от земеделския стопанин или, в държавите членки, които прилагат член 36 от настоящия регламент, при деклариране на отговарящите на условията за подпомагане хектари от земеделския стопанин.

▼M9

5.  Плащането за млади земеделски стопани се отпуска на земеделски стопанин за срок от пет години, считано от първото подаване на заявлението за плащане за млади земеделски стопани, при условие че заявлението е подадено в рамките на пет години от установяването на стопанството, посочено в параграф 2, буква а). Този петгодишен срок се прилага и за земеделските стопани, които са получили плащане за млади земеделски стопани във връзка с искания за плащане за референтната 2018 година.

Чрез дерогация от първа алинея, второ изречение, държавите членки могат да решат, че за младите земеделски стопани, които са установили стопанство в съответствие с параграф 2, буква а) през периода 2010—2013 г., петгодишният срок се намалява с броя на годините, които са изминали от установяването на стопанството, посочено в параграф 2, буква а), и първото подаване на заявлението за плащане за млади земеделски стопани.

▼B

6.  Държавите членки, които не прилагат член 36, изчисляват ежегодно размера на плащането за млади земеделски стопани, като умножават броя на правата, които земеделският стопанин е активирал в съответствие с член 32, параграф 1, по стойност, която отговаря на:

▼M9

а) 

между 25 и 50 % от средната стойност на правата на плащане, притежавани или взети под аренда от земеделския стопанин; или

б) 

между 25 и 50 % от размер, изчислен чрез разделяне на фиксиран процент от националния таван за календарната 2019 година, определен в приложение II, на броя на всички отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 33, параграф 1. Този фиксиран процент е равен на дела от националния таван, оставащ за схемата за основно плащане в съответствие с член 22, параграф 1 за 2015 г.

7.  Държавите членки, които прилагат член 36, ежегодно изчисляват размера на плащането за млади земеделски стопани, като умножават числото, отговарящо на стойността между 25 % и 50 % от схемата за единно плащане на площ, изчислена в съответствие с член 36, по броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, които земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 36, параграф 2.

8.  Чрез дерогация от параграфи 6 и 7 от настоящия член, държавите членки могат да изчисляват ежегодно размера на плащането за млади земеделски стопани, като умножават числото, отговарящо на стойността между 25 и 50 % от средното национално плащане на хектар, по броя права, които земеделският стопанин е активирал в съответствие с член 32, параграф 1, или по броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, които земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 36, параграф 2.

▼B

Средното национално плащане на хектар се изчислява, като се раздели националният таван за календарната 2019 година, предвиден в приложение II, на броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 33, параграф 1 или с член 36, параграф 2.

9.  Държавите членки определят единична максимално допустима граница, приложима за броя права на плащане, активирани от земеделския стопанин, или броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани от земеделския стопанин. Тази граница е не по-ниска от 25 и не по-висока от 90. Държавите членки спазват тази граница при прилагането на параграфи 6, 7 и 8.

▼M9

10.  Вместо да прилагат параграфи 6—9 държавите членки могат да отпуснат еднократна годишна сума на земеделски стопанин, изчислена чрез умножаване на фиксиран брой хектари по числото, отговарящо на стойността между 25 и 50 % от средното национално плащане на хектар, определено в съответствие с параграф 8.

▼B

Фиксираният брой хектари, посочен в първата алинея от настоящия параграф, се изчислява, като се раздели общият брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани в съответствие с член 33, параграф 1 или с член 36, параграф 2 от младите земеделски стопани, които кандидатстват през 2015 г. за плащането за млади земеделски стопани, на общия брой млади земеделски стопани, кандидатстващи за това плащане през 2015 г.

Държавите членки могат да преизчислят фиксирания брой хектари през всяка година след 2015 г. в случай на съществени промени в броя на младите земеделски стопани, кандидатстващи за плащането, или в размера на стопанствата на младите земеделски стопани, или в двете заедно.

Еднократната годишна сума, която може да бъде отпусната на даден земеделски стопанин, не надхвърля общия размер на основното му плащане преди прилагане на член 63 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през дадената година.

11.  С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и да се избегне дискриминацията между тях, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно условията, при които може да се счита, че дадено юридическо лице отговаря на изискванията за получаване на плащането за млади земеделски стопани.

Член 51

Финансови разпоредби

1.  За финансиране на плащането за млади земеделски стопани държавите членки използват процент, който не надхвърля 2 % от годишния национален таван, предвиден в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2014 г. за прогнозния процент, който е необходим за финансиране на това плащане.

До 1 август всяка година държавите членки могат да преразгледат прогнозния си процент, като тази промяна поражда действие от следващата година. Те уведомяват Комисията за преразгледания процент до 1 август на годината, която предхожда неговото прилагане.

2.  Без да се засяга максимумът от 2 %, установен в параграф 1 от настоящия член, когато общият размер на плащането за млади земеделски стопани, за което са подадени заявления в дадена държава членка през определена година, превиши определения в параграф 4 от настоящия член таван и когато този таван е по-нисък от този максимум, въпросната държава финансира разликата, като прилага член 30, параграф 7, първа алинея, буква е) през съответната година, като прилага линейно намаление на всички плащания, които следва да се отпуснат на всички земеделски стопани в съответствие с член 32 или член 36, параграф 2 или и двете средства.

3.  Когато общият размер на плащането за млади земеделски стопани, за което са подадени заявления в дадена държава членка през определена година, превиши определения съгласно параграф 4 от настоящия член таван и когато този таван възлиза на 2 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите членки прилагат линейно намаление на сумите, които следва да се отпуснат съгласно член 50, за да се постигне съответствие с този таван.

4.  Въз основа на процента, за който държавите членки са уведомили съгласно параграф 1 от настоящия член, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база на съответните тавани за плащането за млади земеделски стопани.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.ДЯЛ IV

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕГЛАВА 1

Доброволно обвързано с производството подпомагане

Член 52

Общи правила

1.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на земеделски стопани съгласно условията, определени в настоящата глава (наричано в настоящата глава "обвързано с производството подпомагане").

2.  Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

3.  Обвързано с производството подпомагане може да се отпуска само на онези сектори или онези региони от дадена държава членка, в които отделни видове селскостопански практики или отделни селскостопански сектори, които са особено важни по икономически, социални или екологични причини, претърпяват определени трудности

4.  Чрез дерогация от параграф 3 обвързано с производството подпомагане може да се отпуска и на земеделски стопани, които:

а) 

към 31 декември 2014 г. притежават права на плащане, предоставени в съответствие с дял III, глава 3, раздел 2 и член 71м от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и в съответствие с член 60 и член 65, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, и

б) 

които не разполагат с хектари, отговарящи на условията за подпомагане, за да активират права на плащане по схемата за основно плащане, посочена в дял III, глава 1 от настоящия регламент.

▼M9 —————

▼M9

6.  Обвързаното с производството подпомагане представлява схема за ограничаване на производството под формата на годишно плащане въз основа на определени площи и добиви или определен брой животни и се предоставя при спазване на финансовите тавани, които държавите членки определят за всяка мярка и съобщават на Комисията.

▼B

7.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат границите, посочени в параграф 6, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

8.  Всяко обвързано с производството подпомагане, предоставено съгласно настоящия член, съответства на другите мерки и политики на Съюза.

9.  С цел да се осигури ефективно и целенасочено използване на средствата на Съюза и да се избегне двойно финансиране по други подобни инструменти за подпомагане, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на:

а) 

условията за отпускане на обвързано с производството подпомагане;

б) 

правилата за съответствие с други мерки на Съюза и за натрупването на различни видове подпомагане.

▼M9

10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за допълване на настоящия регламент по отношение на мерки с цел да се избегне рискът бенефициери на доброволно обвързано с производството подпомагане да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор. С тези делегирани актове може да се допусне държавите членки да решат това подпомагане да продължи да се изплаща до 2020 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно доброволно обвързано с производството подпомагане през минал референтен период.

▼B

Член 53

Финансови разпоредби

1.  До 1 август на годината, предшестваща първата година на прилагане на обвързаното с производството подпомагане, държавите членки могат да решат да използват до 8 % от своите годишни национални тавани, посочени в приложение II, за финансиране на това подпомагане.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да използват до 13 % от годишния национален таван, посочен в приложение II, при условие че:

а) 

до 31 декември 2014 г.:

i) 

те прилагат схемата за единно плащане на площ съгласно дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009,

ii) 

те финансират мерки съгласно член 111 от посочения регламент, или

iii) 

те са обхванати от дерогацията, предвидена в член 69, параграф 5 или — за Малта — в член 69, параграф 1 от посочения регламент; и/или

б) 

те разпределят общо в продължение най-малко на една година през периода 2010— 2014 г. повече от 5 % от сумата, с която разполагат за предоставяне на директните плащания, предвидени в дял III, дял IV, с изключение на глава 1, раздел 6 от него, и дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009 за финансиране на:

i) 

мерките, определени в дял III, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

ii) 

подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, параграф 1, букви б) и д) от посочения регламент, или

iii) 

мерките съгласно дял IV, глава 1 от посочения регламент, с изключение на раздел 6 от посочената глава.

3.  Процентът на годишния национален таван, посочен в параграфи 1 и 2, може да бъде увеличен с до два процентни пункта за тези държави членки, които решат да използват най-малко 2 % от своя годишен национален таван, определен в приложение II, за подпомагане на производството на протеинови култури съгласно настоящата глава.

4.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държавите членки, които са разпределили общо в продължение на най-малко една година през периода 2010— 2014 г. повече от 10 % от своята налична сума за предоставяне на директните плащания, посочени в дял е III, дял IV, с изключение на глава 1, раздел 6 от него, и V от Регламент (ЕО) № 73/2009 за финансиране на:

а) 

мерките, посочени в дял III, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б) 

подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, параграф 1, букви б) и д) от същия регламент, или

в) 

мерките съгласно дял IV, глава 1от същия регламент, с изключение на раздел 6 от посочената глава,

могат да решат да използват повече от 13 % от годишния национален таван, посочен в приложение II към настоящия регламент, след одобрение от Комисията в съответствие с член 55 от настоящия регламент.

5.  Чрез дерогация от процентите, определени в параграфи 1—4, държавите членки могат да предпочетат да използват до 3 милиона евро на година за финансиране на обвързано с производството подпомагане.

▼M13

6.  До 1 август на всяка година държавите членки могат да преразгледат своето решение съгласно настоящата глава.

До 8 февруари 2020 г. държавите членки могат също така да преразгледат своето решение съгласно настоящата глава дотолкова, доколкото е необходимо, за да се съобразят с решението относно гъвкавостта между стълбовете за календарната 2020 г., взето в съответствие с член 14.

Чрез преразглеждането съгласно първата и втората алинея от настоящия параграф държавите членки могат да решат следното, считано от следващата година:

а) 

да не променят, да увеличат или да намалят процента, определен съгласно параграфи 1, 2 и 3, в рамките на установените в посочените разпоредби ограничения, когато е приложимо, или да не променят, или да намалят процента, определен съгласно параграф 4;

б) 

да изменят условията за предоставяне на подпомагането;

в) 

да преустановят предоставянето на подпомагане съгласно настоящата глава.

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, свързано с преразглеждане съгласно първата и втората алинея от настоящия параграф, до съответните дати, посочени в тези алинеи. В уведомлението за решението, свързано с преразглеждане съгласно втората алинея от настоящия параграф, се посочва връзката между преразглеждането и решението относно гъвкавостта между стълбовете за календарната 2020 г., взето в съответствие с член 14.

▼B

7.  Въз основа на взетото от всяка държава членка решение съгласно параграфи 1—6 от настоящия член, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база на съответните тавани за обвързаното с производството подпомагане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 54

Уведомяване

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за решенията, посочени в член 53, до посочените в този член дати. С изключение на решението, посочено в член 53, параграф 6, буква в), уведомлението включва информация относно целевите райони, избраните видове селскостопански практики или сектори и равнището на отпусканото подпомагане.

2.  Решенията, посочени в член 53, параграфи 2 и 4, или, по целесъобразност, в член 53, параграф 6, буква а), включват подробно описание на особеното положение в целевия район и на специалните характеристики на видовете селскостопански практики или отделните селскостопански сектори, поради които посоченият в член 53, параграф 1 процент е недостатъчен, за да се преодолеят трудностите, посочени в член 52, параграф 3, и които обуславят завишеното равнище на подпомагане.

Член 55

Одобрение от Комисията

1.  Комисията приема актове за изпълнение без прилагане на процедурата, посочена в член 71, параграфи 2 или 3, за одобряване на решението, посочено в член 53, параграф 4, или, по целесъобразност, в член 53, параграф 6, буква а), когато е установена една от следните нужди във въпросния сектор или регион:

а) 

нуждата да се поддържа определено равнище на специфично производство поради липса на алтернативи и да се намали рискът от изоставяне на производството с произтичащите от това социални и/или екологични проблеми;

б) 

нуждата да се осигури постоянно снабдяване на местната преработвателна промишленост, като по този начин се избегнат отрицателните социални и икономически последици от всяко произтичащо преструктуриране;

в) 

нуждата да се компенсират недостатъците, които засягат земеделските стопани в конкретния сектор, в резултат на продължаващи смущения на съответния пазар;

г) 

нуждата от намеса, когато съществуването на някакво друго подпомагане, което е на разположение по настоящия регламент, Регламент (ЕС) № 1305/2013 или по която и да било одобрена схема за държавни помощи, се счита за недостатъчно, за да отговори на нуждите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф.

2.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно процедурата за оценяване и одобряване на решенията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.ГЛАВА 2

Специално плащане за култура — памук

Член 56

Обхват

На земеделските стопани, които произвеждат памук с код по КН 5201 00 , се отпуска помощ при условията, определени в настоящата глава(„специално плащане за култура — памук“).

Член 57

Условия за отпускане

1.  Специалното плащане за култура — памук се предоставя на хектар от площ памук, отговаряща на условията за подпомагане. Дадена площ отговаря на условията за подпомагане само ако е разположена на земеделска земя, където държавата членка е разрешила да се произвежда памук, да е засята с разрешени от държавата членка сортове и реколтата от нея да се прибира действително при спазване на обичайните условия за отглеждане.

Специалното плащане за култура — памук се предоставя за памук, който е здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.

2.  Държавите членки дават разрешение относно посочените в параграф 1 земя и сортове в съответствие с правилата и условията, които се приемат съгласно параграф 3.

3.  С цел да се осигури ефективно управление на специалното плащане за култура — памук, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно правилата и условията за даване на разрешение относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук.

4.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила за процедурата по разрешаване относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук и за уведомленията на производителите, които имат отношение към въпроса. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 58

Базови площи, фиксирани добиви и референтни суми

1.  Определят се следните национални базови площи:

— 
България: 3 342  ha,
— 
Гърция: 250 000  ha,
— 
Испания: 48 000  ha,
— 
Португалия: 360 ha.

2.  Определят се следните фиксирани добиви за референтния период:

— 
България: 1,2 тона/ha,
— 
Гърция: 3,2 тона/ha,
— 
Испания: 3,5 тона/ha,
— 
Португалия: 2,2 тона/ha.

3.  Размерът на специалното плащане за култура за хектар от площ, отговаряща на условията за подпомагане, се изчислява като се умножат добивите, определени в параграф 2, по следните референтни суми:

— 
България: 584,88 EUR през 2015 г. и 649,45 EUR за 2016 г. и след това
— 
Гърция: 234,18 EUR
— 
Испания: 362,15 EUR
— 
Португалия: 228,00 EUR

4.  Ако площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, в дадена държава членка и за дадена година надвиши определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 сума за тази държава членка се намалява пропорционално на надвишаването на базовата площ.

5.  С цел да се направи възможно прилагането на специалното плащане за култура — памук, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 относно правилата за условията за отпускане на това плащане, относно изискванията за допустимост и относно агрономските практики.

6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за изчисляване на намалението, предвидено в параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 59

Одобрени междубраншови организации

1.  За целите на настоящата глава „одобрена междубраншова организация“ означава правно образувание, съставено от земеделски стопани, производители на памук и поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност включва:

а) 

подпомагане на по-доброто координиране на методите за пазарна реализация на памука, в частност посредством изследвания и пазарни проучвания;

б) 

изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

в) 

насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите;

г) 

актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукцията;

д) 

разработване на пазарни стратегии за реклама на производството на памук чрез схеми за сертифициране на качеството.

2.  Държавите членки, в които са установени памукопреработвателите, одобряват междубраншовите организации, които отговарят на критериите, определени съгласно параграф 3.

3.  С цел да се осигури ефективно прилагане на специалното плащане за култура — памук, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на:

а) 

критериите за одобряване на междубраншови организации;

б) 

задълженията на производителите;

в) 

правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на т критериите, посочени в буква а).

Член 60

Отпускане на плащането

1.  Специалното плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, се предоставя на земеделските стопани в съответствие с установеното в член 58.

2.  За земеделските стопани — членове на одобрена междубраншова организация, специалното плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в рамките на базовата площ, определена в член 58, параграф 1, се увеличава със сумата от 2 EUR.ДЯЛ V

СХЕМА ЗА ДРЕБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Член 61

Общи правила

1.  Държавите членки могат да установят схема за дребни земеделски стопани в съответствие с условията, определени в настоящия дял(„схема за дребни земеделски стопани“).

Земеделските стопани, които през 2015 г. притежават или са взели под аренда права на плащане или, в държавите членки, които прилагат член 36, са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и отговарят на минималните изисквания, предвидени в член 10, параграф 1, могат да изберат да участват в схемата за дребни земеделски стопани.

▼C1

2.  Плащанията по схемата за дребни земеделски стопани заместват директните плащания, отпускани по дялове III и IV.

▼B

Първата алинея не се прилага, когато дадена държава членка избере метода на плащане, предвиден в член 63, параграф 2, първа алинея, буква а). В този случай плащането зависи от съответните условия, предвидени в дялове III и IV, без да се засяга параграф 3 от настоящия член.

3.  Земеделските стопани, които участват в схемата за дребни земеделски стопани, са освободени от селскостопанските практики, предвидени в дял III, глава 3.

4.  Не се дава никакво предимство, предвидено съгласно настоящия дял, в полза на земеделски стопани, по отношение на които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условията за възползване от схемата за дребни земеделски стопани.

Член 62

Участие

1.  Земеделските стопани, които желаят да участват в схемата за дребни земеделски стопани, подават заявление до дата, която се определя от държавите членки, която не трябва да бъде след 15 октомври 2015 г. Датата, определена от държавите членки, не може обаче да е по-ранна от последния ден за подаване на заявление по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ.

Земеделските стопани, които не са подали заявление за участие в схемата за дребни земеделски стопани до определената от държавата членка дата, или са решили да се оттеглят от нея след тази дата, или са избрани за подпомагане съгласно член 19, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, вече нямат право да участват в тази схема.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да предвидят, че земеделските стопани, чиято сума на директни плащания съгласно дялове III и IV е по-ниска от максималната сума, определена от държавата членка в съответствие с член 63, се включват автоматично в схемата за дребни земеделски стопани, освен ако изрично не се оттеглят от нея до дата, определена от държавата членка в съответствие с параграф 1, или през някоя от следващите години. Държавите членки, които се възползват от тази възможност, своевременно уведомяват съответните земеделски стопани за правото им да се оттеглят от схемата.

3.  Всяка държава членка прави необходимото прогнозният размер на плащането, посочено в член 63, да е известен на земеделските стопани преди определената от същата държава членка дата за подаване на заявлението за подпомагане или за оттегляне.

Член 63

Размер на плащането

1.  Държавите членки определят размера на годишното плащане за всеки земеделски стопанин, участващ в схемата за дребни земеделски стопани, на едно от следните равнища:

а) 

сума, която не надхвърля 25 % от средното национално плащане на бенефициер, което се определя от държавата членка въз основа на националния таван, определен в приложение II за календарната 2019 година, и броя на земеделските стопани, декларирали хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно член 33, параграф 1 или член 36, параграф 2, през 2015 г.;

б) 

сума, която съответства на средното национално плащане на хектар, умножена по число, което съответства на броя хектари, но не е по-голямо от пет, което се определя от държавите членки. Средното национално плащане на хектар се определя от държавите членки въз основа на националния таван, предвиден в приложение II за календарната 2019 година, и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 33, параграф 1 или член 36, параграф 2, през 2015 г.

Сумата, посочена в първа алинея, букви а) или б), не е по-малка от 500 EUR и не надвишава 1 250  EUR.

Когато прилагането на първа алинея, букви а) и б) води до сума, по-малка от 500 EUR или надвишаваща 1 250  EUR, сумата се закръгля съответно нагоре или надолу до тази минимална или максималнасума.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 дадена държава членка може да реши да предостави на участващите земеделски стопани:

►C1  а) 

сума, равна на общата стойност на директните плащания, които трябва да се разпределят ◄ на земеделските стопани всяка година съгласно дялове III и IV, или

►C1  б) 

сума, равна на общата стойност на директните плащания, които трябва да се разпределят ◄ на земеделските стопани през 2015 г. съгласно дялове III и IV, която държавата членка може да коригира през следващите години, за да отчетат пропорционално промените в националния таван, посочен в приложение II.

Сумата, посочена в първа алинея, букви а) или б) не надхвърля определен от държавата членка размер между 500 EUR и 1 250  EUR.

Когато прилагането на първа алинея, буква а) или б) води до сума, по-малка от 500 EUR, съответната държава членка може да реши да закръгли тази сума на 500 EUR.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 в Кипър, Хърватия, Малта и Словения сумата, посочена в тези параграфи, може да бъде определена на стойност, по-ниска от 500 EUR, но не по-ниска от 200 EUR или, за Малта, не по-ниска от 50 EUR.

Член 64

Специални условия

1.  По време на участието си в схемата за дребни земеделски стопани, земеделските стопани:

а) 

поддържат най-малко такъв брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане, който съответства на броя притежавани или взети под аренда права на плащане, или на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 36, параграф 2;

б) 

изпълняват минималното изискване, предвидено в член 10, параграф 1, буква б).

2.  Правата на плащане, активирани през 2015 г. съгласно членове 32 и 33 от земеделски стопанин, който участва в схемата за дребни земеделски стопани, се считат за активирани права за периода на участие на земеделския стопанин в тази схема.

Притежаваните или взети под аренда права на плащане, притежавани от земеделския стопанин през периода на участие в тази схема, не се считат за неизползвани права на плащане, които подлежат на връщане в националния резерв или регионалните резерви в съответствие с член 31, параграф 1, буква б).

В държавите членки, които прилагат член 36, отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 36, параграф 2 от земеделски стопанин, който участва в схемата за дребни земеделски стопани, се считат за декларирани за периода на участие на земеделския стопанин в тази схема.

3.  Чрез дерогация от член 34 правата на плащане, притежавани от земеделски стопани, които участват в схемата за дребни земеделски стопани, не могат да се прехвърлят, освен в случай на действително или бъдещо наследяване.

Земеделски стопани, които чрез действително или бъдещо наследяване, получат права на плащане от земеделски стопанин, участващ в схемата за дребни земеделски стопани, отговарят на условията за участие в тази схема, при условие че изпълняват изискванията за подпомагане по схемата за основно плащане и че наследяват всички права на плащане, които притежава земеделският стопанин, от когото получават правата на плащане.

4.  Когато дадена държава членка избере метода на плащане, предвиден в член 63, параграф 2, първа алинея, буква а), без да прилага член 63, параграф 2, трета алинея, не се прилагат параграфи 1 и 2, както и параграф 3, първа алинея, от настоящия член.

5.  С цел гарантиране на правна сигурност, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на условията за участие в схемата при промяна на положението на участващия земеделски стопанин.

Член 65

Финансови разпоредби

1.  За да се финансира плащането, предвидено в настоящия дял, държавите членки удържат от общите суми, които са на разположение за съответните плащания, сумите, на които имат право дребните земеделски стопани:

а) 

по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ съгласно дял III, глава 1;

б) 

като преразпределително плащане съгласно дял III, глава 2;

в) 

като плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда съгласно дял III, глава 3;

г) 

като плащане за райони с природни ограничения съгласно дял III, глава 4;

д) 

като плащане за млади земеделски стопани съгласно дял III, глава 5;

е) 

като обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV.

За държавите членки, които са избрали да изчислят размера на плащането съгласно член 63, параграф 2, първа алинея, буква а), когато сборът от тези суми за отделен земеделски стопанин надхвърли максималната сума, която те са определили, всяка сума се намалява пропорционално.

2.  Разликата между сумата на всички плащания, дължими по схемата за дребни земеделски стопани, и общата финансирана сума в съответствие с параграф 1, се финансира по един или повече от следните начини:

а) 

като се приложи член 30, параграф 7 през съответната година;

б) 

като се използват средства за финансиране на плащането за млади земеделски стопани, предвидено вдял III, глава 5, които са неоползотворени през съответната година;

в) 

като се приложи линейно намаление на всички плащания, които предстои да бъдат отпуснати в съответствие с член 32 или член 36.

3.  Освен когато дадена държава членка е избрала да определя сумата на годишното плащане съгласно член 63, параграф 2, първа алинея, буква а), елементите, въз основа на които са определени сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, остават непроменени за целия период на участие на земеделския стопанин в схемата за дребни земеделски стопани.

4.  Ако общата сума на плащанията, дължими по схемата за дребните земеделски стопани, надхвърля 10 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите членки прилагат линейно намаление на сумите, които трябва да бъдат изплатени в съответствие с настоящия дял, за да спазят този процент, освен ако не са определили размера на плащането в съответствие с член 63, параграф 2, първа алинея, буква а), без да прилагат член 63, параграф 2 трета алинея.

Същото изключение се прилага за държави членки, които са определили размера на плащането в съответствие с член 63, параграф 2, първа алинея, буква б), без да прилагат член 63, параграф 2, трета алинея, чийто национален таван, предвиден в приложение II за 2019 година е по-висок от този за 2015 година и които прилагат метода на изчисление, предвиден в член 25, параграф 1 или в член 36, параграф 2.ДЯЛ VI

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЕКТОРА НА ПАМУКА

Член 66

Използване на годишния бюджет за програми за преструктуриране

1.  За държави членки, които прилагат член 4, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008, съответният годишен бюджет, който е на разположение съгласно член 5, параграф 1 от същия регламент, се прехвърля, считано от 1 януари 2014 г., и представлява допълнителни средства от Съюза за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013.

2.  За държавите членки, които прилагат член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008, съответният годишен бюджет на разположение съгласно член 5, параграф 1 от същия регламент, се включва, считано от 1 януари 2017 г., към националните им тавани, определени в приложение II към настоящия регламент.ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Уведомления и спешни случаи

Член 67

Изисквания за уведомяване

1.  С цел да се осигури правилното прилагане на залегналите в настоящия регламент правила, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за необходимите мерки във връзка с уведомленията, които държавите членки отправят до Комисията за целите на настоящия регламент с цел проверка, контрол, наблюдение, оценяване и одит на директните плащания, или за целите на спазването на изискванията, заложени в международни споразумения, които са били сключени с решение на Съвета, включително изискванията за уведомяване съгласно посочените споразумения. В този процес Комисията отчита необходимостта от данни и единодействие между потенциалните източници на данни.

По целесъобразност получената информация може да бъде предавана или предоставяна на разположение на международни организации и на компетентните органи на трети държави и може да бъде оповестявана публично, при спазване на разпоредбите за защита на личните данни и законния интерес на предприятията във връзка с опазването на техните търговски тайни.

2.  С цел да бъдат направени посочените в параграф 1 уведомления бързи, ефективни, точни и ефективни от гледна точка на разходите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 за определяне на допълнителни правила за:

а) 

естеството и вида на информацията, подлежаща на съобщаване;

б) 

категориите данни, които трябва да се обработват, и максималните срокове за съхранението им;

в) 

правата за достъп до информация или до информационни системи, които са предоставени;

г) 

условията за публикуване на информацията.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на:

а) 

методите за уведомяване;

б) 

правила за предоставяне на информацията, която е необходима за прилагането на настоящия член;

в) 

реда и условията за управление на информацията, подлежаща на съобщаване, както и правила относно съдържанието, формата, графика, периодичността и крайните срокове за уведомленията;

г) 

механизми за предаване или предоставяне на информация и документи на разположение на държавите членки, международните организации, компетентните органи в трети държави или на обществеността, при спазване на разпоредбите за защита на личните данни и законния интерес на земеделските стопани и предприятията при опазването на техните търговски тайни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

Член 68

Обработване и защита на личните данни

1.  Държавите членки и Комисията събират лични данни за целите, посочени в член 67, параграф 1. Те не обработват данните по начин, несъвместим с тези цели.

2.  Когато лични данни се обработват за целите на наблюдението и оценяването съгласно член 67, параграф 1, те се правят анонимни и се обработват единствено в обобщен вид.

3.  Личните данни се обработват в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. По-конкретно такива данни не се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните, за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани или за които са подложени на допълнителна обработка, като се имат предвид минималните срокове за съхранение на данни, предвидени в приложимите национално право и право на Съюза.

4.  Държавите членки информират субектите на данни, че личните им данни могат да бъдат обработвани от национални органи и органи на Съюза в съответствие с параграф 1 и че във връзка с това те могат да се ползват от правата, предвидени в съответно Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.

5.  За настоящия член се прилагат членове 111—114 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

Член 69

Мерки за решаване на специфични проблеми

1.  За решаване на специфични проблеми Комисията приема актове за изпълнение, които са едновременно необходими и обосновани при спешни случаи. Тези актове за изпълнение могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия регламент в степен и за срок, за които това е строго необходимо. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2.

2.  Когато това се налага поради надлежно обосновани основания за спешност, за да бъдат разрешени такива специфични проблеми, като същевременно се осигури непрекъснатост на системата за директни плащания в случай на извънредни обстоятелства, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 71, параграф 3.

3.  Мерките, приети съгласно параграфи 1 или 2, остават в сила за срок, който не превишава дванадесет месеца. Ако след изтичането на този срок посочените в тези параграфи специфични проблеми продължават да са налице, Комисията може да представи необходимото законодателно предложение с цел да се намери трайно решение.

4.  Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета относно приетите съгласно параграф 1 или 2 мерки в срок от два работни дни след приемането им.ГЛАВА 2

Делегиране на правомощия и разпоредби за изпълнение

Член 70

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на определените в настоящия член условия.

▼M9

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 4, параграф 3, член 6, параграф 3, член 7, параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 20, параграф 6, член 35, член 36, параграф 6, член 39, параграф 3, член 43, параграф 12, член 44, параграф 5, член 45, параграфи 5 и 6, член 46, параграф 9, член 50, параграф 11, член 52, параграфи 9 и 10, член 57, параграф 3, член 58, параграф 5, член 59, параграф 3, член 64, параграф 5, член 67, параграфи 1 и 2 и член 73 се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от 1 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 4, параграф 3, член 6, параграф 3, член 7, параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 20, параграф 6, член 35, член 36, параграф 6, член 39, параграф 3, член 43, параграф 12, член 44, параграф 5, член 45, параграфи 5 и 6, член 46, параграф 9, член 50, параграф 11, член 52, параграфи 9 и 10, член 57, параграф 3, член 58, параграф 5, член 59, параграф 3, член 64, параграф 5, член 67, параграфи 1 и 2 и член 73, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

▼B

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

▼M9

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, член 4, параграф 3, член 6, параграф 3, член 7, параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 20, параграф 6, член 35, член 36, параграф 6, член 39, параграф 3, член 43, параграф 12, член 44, параграф 5, член 45, параграфи 5 и 6, член 46, параграф 9, член 50, параграф 11, член 52, параграфи 9 и 10, член 57, параграф 3, член 58, параграф 5, член 59, параграф 3, член 64, параграф 5, член 67, параграфи 1 и 2 и член 73, влиза в сила единствено ако нитоñ Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 71

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет за директните плащания“. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

При актовете, посочени в член 24, параграф 11, член 31, параграф 2 и член 67, параграф 3, когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.ГЛАВА 3

Преходни и заключителни разпоредби

Член 72

Отмяна

1.  Регламент (ЕО) № 637/2008 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Въпреки това той продължава да се прилага до 31 декември 2017 г. по отношение на държавите членки, които са използвали възможността, предвидена в член 4, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

2.  Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя.

▼M1

Въпреки това той продължава да се прилага по отношение на заявления за помощи относно референтни години, започващи преди 1 януари 2015 г.

▼B

Без да се засяга параграф 3, позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент или на Регламент (ЕС) № 1306/2013 и се четат съгласно таблицата на съответствието, поместена в приложение ХI към настоящия регламент.

3.  Позоваванията в настоящия регламент на регламенти (ЕО) № 73/2009 и (ЕО) № 1782/2003 се считат за позовавания на тези регламенти във вида, в който са били в сила преди отменянето им.

Член 73

Преходни разпоредби

С цел да се осигури плавният преход от разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009, към определените в настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70 във връзка с необходимите мерки за защита на всички придобити права и оправдани правни очаквания на земеделските стопани.

Член 74

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Въпреки това член 8, член 9, параграф 6, член 11, параграф 6, член 14, член 16, член 21, параграфи 2 и 3, член 22, параграф 2, член 23, параграф 1, първа алинея, член 23, параграф 6, член 24, параграф 10,член 29, член 36, параграф 1, първа алинея, член 41, параграф 1, член 42, параграф 1, член 43, параграф 2 и параграф 13, член 45, параграф 2, четвърта алинея, член 46, параграф 2а и параграф 8, член 49, параграф 1, член 51, параграф 1, член 53, член 54, член 66, параграф 1, членове 67 и 70, и член 72, параграф 1 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомаганеСектор

Правно основание

Забележки

Схема за основно плащане

Дял III, Глава 1, Раздели 1, 2, 3 и 5 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Схема за единно плащане на площ

Член 36 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Преразпределително плащане

Дял III, глава 2 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Плащане за селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда

Дял III, глава 3 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Плащане за райони с природни ограничения

Дял III, глава 4 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Плащане за млади земеделски стопани

Дял III, глава 5 от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Доброволно обвързано с производството подпомагане

Дял IV, глава 1 от настоящия регламент

 

Специално плащане за култура — памук

Дял IV, глава 2 от настоящия регламент

Плащане на площ

Схема за дребни земеделски стопани

Дял V от настоящия регламент

Необвързано с производството плащане

Програми POSEI

Глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013

Директни плащания съгласно мерките, определени в програмите

Острови в Егейско море

Глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013

Директни плащания съгласно мерките, определени в програмите

▼M10
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Национални тавани, посочени в член 6(в хиляди евро)

Календарна година

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Белгия

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

►M15   505 266  ◄

България

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

►M15   866 720  ◄

Чешка република

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

►M14   872 809  ◄

Дания

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

►M14   818 757  ◄

Германия

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

►M14   4 717 291  ◄

Естония

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

►M14   169 366  ◄

Ирландия

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

►M14   1 211 066  ◄

Гърция

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

►M14   1 834 618  ◄

Испания

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

►M14   4 893 433  ◄

Франция

7 302 140

7 270 670

7 239 017

6 900 842

6 877 179

►M14   6 877 179  ◄

Хърватия  (*1)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

►M15   348 281  ◄

Италия

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

►M14   3 704 337  ◄

Кипър

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

►M14   48 643  ◄

Латвия

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

►M14   302 754  ◄

Литва

417 890

442 510

467 070

475 319

483 680

►M14   517 028  ◄

Люксембург

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

►M15   35 276  ◄

Унгария

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

►M14   1 331 588  ◄

Малта

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

►M14   5 244  ◄

Нидерландия

749 315

736 840

724 362

682 616

670 870

►M14   660 870  ◄

Австрия

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

►M14   691 738  ◄

Полша

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

►M14   3 390 991  ◄

Португалия

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

►M15   684 355  ◄

Румъния

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

►M14   1 903 195  ◄

Словения

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

►M14   134 278  ◄

Словакия

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

►M14   394 385  ◄

Финландия

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

►M14   524 631  ◄

Швеция

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

►M14   699 768  ◄

Обединено кралство

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

►M14  — ◄

(*1)   За Хърватия националният таван за календарната 2021 г. се определя на 344 340 000  EUR, а за 2022 г. — на 382 600 000  EUR.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Нетни тавани, посочени в член 7(в милиони евро)

Календарна година

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Белгия

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

►M15   505,3  ◄

България

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

►M15   867,1  ◄

Чешка република

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

►M14   871,8  ◄

Дания

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

►M14   818,1  ◄

Германия

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

►M14   4 717,3  ◄

Естония

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

►M14   169,4  ◄

Ирландия

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

►M14   1 211,1  ◄

Гърция

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

►M14   2 022,5  ◄

Испания

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

►M14   4 953,8  ◄

Франция

7 302,1

7 270,7

7 239,0

6 900,8

6 877,2

►M14   6 877,2  ◄

Хърватия  (*1)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

►M15   348,3  ◄

Италия

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

►M14   3 698,3  ◄

Кипър

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

►M14   48,6  ◄

Латвия

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

►M14   302,5  ◄

▼M11

Литва

417,9

442,5

467,1

475,3

483,3

►M14   517,0  ◄

▼M10

Люксембург

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

►M15   35,3  ◄

Унгария

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

►M14   1 301,4  ◄

Малта

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

►M14   5,2  ◄

Нидерландия

749,2

736,8

724,3

682,5

670,8

►M14   660,8  ◄

Австрия

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

►M14   691,7  ◄

Полша

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

►M14   3 375,7  ◄

Португалия

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

►M15   684,5  ◄

Румъния

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

►M14   1 903,2  ◄

Словения

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

►M14   134,3  ◄

Словакия

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

►M14   392,6  ◄

Финландия

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

►M14   524,6  ◄

Швеция

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

►M14   699,8  ◄

Обединено кралство

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

►M14  — ◄

(*1)   За Хърватия нетният таван за календарната 2021 г. се определя на 344 340 000  EUR, а за 2022 г. — на 382 600 000  EUR.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IVГраници за адаптиране на праговете, посочени в член 10, параграф 2

Държава членка

Граница на прага в EUR

(член 10, параграф 1, буква а)

Граница на прага в хектари

(член 10, параграф 1, буква б)

Белгия

400

2

България

200

0,5

Чешка република

200

5

Дания

300

5

Германия

300

4

Естония

100

3

Ирландия

200

3

Гърция

400

0,4

Испания

300

2

Франция

300

4

Хърватия

100

1

Италия

400

0,5

Кипър

300

0,3

Латвия

100

1

Литва

100

1

Люксембург

300

4

Унгария

200

0,3

Малта

500

0,1

Нидерландия

500

2

Австрия

200

2

Полша

200

0,5

Португалия

200

0,3

Румъния

200

0,3

Словения

300

0,3

Словакия

200

2

Финландия

200

3

Швеция

200

4

Обединено кралство

200

5
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Финансови разпоредби, приложими за България и Румъния, посочени в членове 10, 16 и 18

А. Суми за прилагането на член 10, параграф 1, буква а) и за изчисляване на националните тавани за плащания, посочени в член 16 през 2015 г.:

България

:

790 909 000  EUR

Румъния

:

1 783 426 000  EUR

Б. Общ размер на допълнителните национални директни плащания по схемата за основно плащане съгласно член 18, параграф 1 през 2015 г.:

България

:

69 657 000  EUR

Ръмъния

:

153 536 000  EUR

В. Общ размер на допълнителните национални директни плащания по специалното плащане за култура — памук, посочен в член 18, параграф 2 през 2015 г.:

България

:

258 952  EUR

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Финансови разпоредби по членове 10 и 19, приложими за Хърватия

А. 

Сума за прилагането на член 10, параграф 1, буква а):

382 600 000  EUR.

Б. 

Общ размер на допълнителните национални директни плащания, посочен в член 19, параграф 3:(в хиляди евро)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260

▼C2
ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

Максимални суми по член 14, параграф 2(EUR)

Белгия

10 076 707

България

70 427 849

Чехия

38 815 980

Дания

11 371 893

Германия

148 488 749

Естония

21 968 972

Ирландия

39 700 643

Гърция

76 438 741

Испания

250 300 720

Франция

181 388 880

Хърватия

42 201 225

Италия

190 546 556

Кипър

2 398 093

Латвия

29 326 817

Литва

48 795 629

Люксембург

1 843 643

Унгария

62 430 371

Малта

1 831 098

Нидерландия

10 972 679

Австрия

72 070 055

Полша

329 472 633

Португалия

123 303 715

Румъния

241 375 835

Словения

15 337 318

Словакия

56 920 680

Финландия

73 005 307

Швеция

52 887 719

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Максимална сума, която се добавя към сумите, определени в приложение II, в съответствие с член 20, параграф 2(в хиляди EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Средна големина на земеделските стопанства, посочена в член 41, параграф 4Държава членка

Средна големина на земеделските стопанства

(в хектари)

Белгия

29

България

6

Чешка република

89

Дания

60

Германия

46

Естония

39

Ирландия

32

Гърция

5

Испания

24

Франция

52

Хърватия

5,9

Италия

8

Кипър

4

Латвия

16

Литва

12

Люксембург

57

Унгария

7

Малта

1

Нидерландия

25

Австрия

19

Полша

6

Португалия

13

Румъния

3

Словения

6

Словакия

28

Финландия

34

Швеция

43

Обединеното кралство

54
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Списък на еквивалентните практики, посочени в член 43, параграф 3

I. 

Практики, еквивалентни на диверсификацията на културите:

1) 

Диверсификация на културите

Изискване: най-малко 3 култури, основната култура обхваща най-много 75 %, и се прилага което и да е (едно или повече) от следните:

— 
има най-малко 4 култури,
— 
прилагат се по-ниски максимални прагове,
— 
има по-подходящ подбор на култури, като например бобови култури, протеинови култури, култури, които не изискват напояване или обработка с пестициди, според случая,
— 
включени са регионални сортове на стари, традиционни или застрашени видове култури върху най-малко 5 % от площите със сеитбооборот.
2) 

Сеитбооборот

Изискване: най-малко 3 култури, основната култура обхваща най-много 75 % за и се прилага което и да е (или и двете) от следните:

— 
следва се редуване на култури и/или угар, което е от по-голяма полза за околната среда,
— 
има най-малко четири култури.
3) 

Зимно покритие на повърхността на почвата ( *1 )

4) 

Междинни култури (*1) 

II. 

Практики, еквивалентни на поддържането на постоянно затревени площи:

1) 

Управление на ливади или пасища

Изискване: поддържане на постоянно затревени площи и което и да е (едно или повече) от следните:

— 
Режим на рязане или подходящо косене (дати, методи, ограничения)
— 
Поддръжка на особености на ландшафта върху постоянно затревени площи и контрол на храсти
— 
Определени сортове треви и/или режим на посев за подновяване в зависимост от вида пасище (без да се унищожават системите с висока природна стойност)
— 
Изнасяне на фураж или сено
— 
Подходящо управление на стръмни склонове
— 
Режим на наторяване
— 
Ограничения по отношение на пестицидите
2) 

Екстензивни пасищни системи

Изискване: поддържане на постоянно затревени площи и което и да е (едно или повече) от следните:

— 
Екстензивна паша (време, максимална гъстота на животните)
— 
Водене на паша или планинско скотовъдство
— 
Водене на местни или традиционни породи на постоянно затревената площ
III. 

Практики, еквивалентни на екологично насочените площи:

Изискване: прилагане на която и да е от следните практики върху най-малко процента обработваема земя, определен в съответствие с член 46, параграф 1:

1) 

Оставяне под угар по екологични съображения

2) 

Създаване на „буферни зони“ за райони с висока природна стойност, „Натура 2000“ или други места с приоритет върху защитата на биологичното разнообразие, включително по продължението на жив плет и водни басейни

3) 

Управление на необработваеми буферни ивици и синори (режим на рязане, местни или определени сортове треви и/или режим на посев, презасяване с регионални сортове, без използване на пестициди, без изхвърляне на оборска тор и/или минерални торове), без напояване, без запечатване на почвата

4) 

Слогове, ивици в обработваема земя и парцели, чието управление е насочено към дива или специфична фауна (тревни слогове, защита на гнезда, ивици с диви цветя, смеси от местни семена, неприбрана реколта)

5) 

Управление (подкастряне, подрязване, дати, методи, възстановяване) на особености на ландшафта (дървета, жив плет, крайречна дървесна растителност, каменни стени (тераси), канавки, водоеми)

6) 

Поддържане на обработваеми торфени или влажни почви в затревено състояние (без използване на торове и на продукти за растителна защита)

7) 

Производство върху обработваема земя без използване на торове (минерални торове и оборска тор) и/или продукти за растителна защита, без напояване, без да се засажда една и съща култура две години подред, и на определено място (*1) 

8) 

Преобразуване на обработваема земя в постоянно затревена площ, практикувано в значителна степен

▼M8
ПРИЛОЖЕНИЕ X

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти, посочени в член 46, параграф 3Характеристики

Коефициент за преобразуване

(m/дърво към m2)

Тегловен коефициент

Екологично насочени площи

(ако се прилагат и двата коефициента)

Земя, оставена под угар (на 1 m2)

не се прилага

1

1 m2

Тераси (на 1 m)

2

1

2 m2

Особености на ландшафта:

 

 

 

 

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, или дървета в редица (на 1 m)

5

2

10 m2

 

Отделно дърво (на едно дърво)

20

1,5

30 m2

 

Полски горички (на 1 m2)

не се прилага

1,5

1,5 m2

 

Езерца (на 1 m2)

не се прилага

1,5

1,5 m2

 

Канавки (на 1 m)

5

2

10 m2

 

Традиционни каменни стени (на 1 m)

1

1

1 m2

 

Други особености, които не са посочени тук, но са защитени съгласно ДЗЕС 7, ЗИУ 2 или ЗИУ 3 (на 1 m2)

не се прилага

1

1 m2

Буферни ивици и синори (на 1 m)

6

1,5

9 m2

Агролесовъдни хектари (на 1 m2)

не се прилага

1

1 m2

Ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по краищата на гори (на 1 m)

 

 

 

 

Без производство

6

1,5

9 m2

Със производство

6

0,3

1,8 m2

▼M9

Площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (на 1 m2)

не се прилага

0,5

0,5 m2

▼M8

Залесени площи, посочени в член 32, параграф 2, буква б), подточка ii) (на 1 m2)

не се прилага

1

1 m2

Площи с междинни култури или зелена покривка (на 1 m2)

не се прилага

0,3

0,3 m2

▼M9

Площи с култури, които обогатяват почвата с азот (на 1 m2)

не се прилага

1

1 m2

▼M9

Площи с мискантус

не се прилага

0,7

0,7 m2

Площи със Silphium perfoliatum

не се прилага

0,7

0,7 m2

Земя, оставена под угар за медоносни растения (видове, богати на полен и нектар)

не се прилага

1,5

1,5 m2

▼M8

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти, посочени в член 46, параграф 3, които се прилагат за особености, включени в еквивалентните практики от списъка в раздел III от приложение IXЕквивалентни екологично насочени площи

Подобни стандартни екологично насочени площи

Коефициент за преобразуване

Тегловен коефициент

Приоритетни екологично насочени площи (ако се прилагат и двата вида коефициенти)

(1)  Оставяне под угар по екологични съображения (на 1 m2)

Земя, оставена под угар

не се прилага

1

1 m2

(2)  Създаване на „буферни зони“ (на 1 m)

Буферни ивици и синори

6

1,5

9 m2

(3)  Управление на необработваеми буферни ивици и синори (на 1 m)

Буферни ивици и синори

6

1,5

9 m2

(4)  Слогове, ивици в обработваема земя и парцели:

 

 

 

 

Слогове, ивици (на 1 m)

Буферни ивици и синори

6

1,5

9 m2

Парцели (на 1 m2)

Полски горички

не се прилага

1,5

1,5 m2

(5)  Управление на особености на ландшафта:

 

 

 

 

Отделно дърво (на едно дърво)

Отделно дърво

20

1,5

30 m2

Дървета в редица (на 1 m)

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, или дървета в редица

5

2

10 m2

Дървета в група/полски горички (на 1 m2)

Полски горички

не се прилага

1,5

1,5 m2

Живи плетове (на 1 m)

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, или дървета в редица

5

2

10 m2

Крайречна дървесна растителност (на 1 m)

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, или дървета в редица

5

2

10 m2

Тераси (на 1 m)

Тераси

2

1

2 m2

Каменни стени (на 1 m)

Традиционни каменни стени

1

1

1 m2

Канавки (на 1 m)

Канавки

5

2

10 m2

Езерца (на 1 m2)

Езерца

не се прилага

1,5

1,5 m2

(6)  Поддържане на обработваеми торфени или влажни почви в затревено състояние (без използване на торове и на продукти за растителна защита) (на 1 m2)

Земя, оставена под угар

не се прилага

1

1 m2

(7)  Производство върху обработваема земя без използване на торове и/или продукти за растителна защита, без напояване, без да се засажда една и съща култура две години подред (на 1 m2)

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; ивици по краищата на гори, върху които има производство; площи с култури, които обогатяват почвата с азот

не се прилага

0,3

0,7 за култури, които обогатяват почвата с азот

0,3 m2

0,7 m2

(8)  Преобразуване на обработваема земя в постоянно затревена площ (на 1 m2)

Земя, оставена под угар

не се прилага

1

1 m2

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Таблица на съответствието

посочена в член 72, параграф 2Регламент (ЕО) № 73/2009

Настоящият регламент

Регламент (ЕС) № 1306/2013

Член 1

Член 1

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4, параграф 1

Член 91

Член 4, параграф 2

Член 95

Член 5

Член 93

Член 6, параграф 1

Член 94

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 7

Член 9

Член 10

Член 10a

Член 10б

Член 10в

Член 10г

Член 11

Член 8

Член 26, параграфи 1 и 2

Член 11, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 11a

Член 8, параграф 3

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 12

Член 12, параграф 3

Член 14

Член 12, параграф 4

Член 13

Член 13, параграф 2

Член 14

Член 67

Член 15

Член 68, параграфи 1 и 2

Член 16

Член 69

Член 17

Член 70

Член 18

Член 71

Член 19

Член 72

Член 20

Член 74, параграфи 1, 2 и 3

Член 21

Член 74, параграф 4

Член 22

Член 96

Член 23

Член 97

Член 24

Член 99

Член 25

Член 100

Член 26

Член 61

Член 27, параграф 1

Член 102, параграф 3

Член 27, параграф 2

Член 47

Член 27, параграф 3

Член 68, параграф 3

Член 28, параграф 1

Член 10

Член 28, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 28, параграф 3

Член 31, параграф 1, буква а), потдточки i) и ii)

Член 29

Член 75

Член 30

Член 60

Член 31

Член 2, параграф 2

Член 32

Член 15

Член 33

Член 34, параграф 2

Член 32, параграфи 2 и 4

Член 35

Член 33

Член 36

Член 37

Член 12

Член 38

Член 39, параграф 1

Член 32, параграф 6

Член 39, параграф 2

Член 35, параграф 3

Член 40, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 41, параграф 1

Член 30, параграф 1

Член 41, параграф 2

Член 30, параграфи 3 и 6

Член 41, параграф 3

Член 30, параграф 3 и параграф 7, буква a)

Член 41, параграф 4

Член 41, параграф 5

Член 30, параграф 10

Член 41, параграф 6

Член 42

Член 31, параграф 1, буква б)

Член 43, параграф 1

Член 34, параграфи 1, 2 и 3

Член 43, параграф 2

 

Член 43, параграф 3

Член 34, параграф 4

Член 44

Член 45

Член 46

Член 47

Член 48

Член 49

Член 50

Член 51

Член 52

Член 53

Член 54

Член 55

Член 56

Член 57

Член 57a

Член 20 и приложение VII

Член 58

Член 59

Член 60

Член 61

Член 62

Член 63

Член 64

Член 65

Член 66

Член 67

Член 68

Член 69

Член 70

Член 71

Член 72

Член 73

Член 74

Член 75

Член 76

Член 77

Член 78

Член 79

Член 80

Член 81

Член 82

Член 83

Член 84

Член 85

Член 86

Член 87

Член 88

Член 56

Член 89

Член 57

Член 90

Член 58

Член 91

Член 59

Член 92

Член 60

Член 93

Член 94

Член 95

Член 96

Член 97

Член 98

Член 99

Член 100

Член 101

Член 102

Член 103

Член 104

Член 105

Член 106

Член 107

Член 108

Член 109

Член 110

Член 111

Член 112

Член 113

Член 114

Член 115

Член 116

Член 117

Член 118

Член 119

Член 120

Член 121

Членове 16 и 17

Член 121a

Член 98, втора алинея

Член 122

Член 123

Член 124, параграфи 1 - 5, параграф 7 и параграф 8

Член 124, параграф 6

Член 98, първа алинея

Член 125

Член 126

Член 127

Член 128

Член 129

Член 130

Член 131

Член 132

Членове 18 и 19

Член 133

Член 133a

Член 37

Член 134 (заличен)

Член 135 (заличен)

Член 136

Член 137

Член 138

Член 3

Член 139

Член 13

Член 140

Член 67

Член 141

Член 71

Член 142, букви a) - р) и буква т)

Член 70

Член 142(r)

Член 69

Член 143

Член 144

Член 145

Член 146

Член 72

Член 146a

Член 147

Член 73

Член 148

Член 149

Член 74

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение II

Приложение IV

Приложение III

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение IV

Приложение VIII

Приложение II

Приложение IX

Приложение X

Приложение XI

Приложение XII

Приложение XIII

Приложение XIV

Приложение XV

Приложение XVI

Приложение XVII

Приложение XVIIa( 1 ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1601/96, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Виж страница 671 от настоящия брой на Официален вестник).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (OB L 316, 2.12.2009 г., стр. 65).

( *1 ) Практики, подлежащи на изчислението, посочено в член 43, параграф 12, буква в).

Top