EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0665-20140606

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/2014-06-06

2013R0665 — BG — 06.06.2014 — 001.003


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2013 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 192, 13.7.2013 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 518/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2014 година

  L 147

1

17.5.2014


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 244, 19.9.2015, стp.  60 (518/2014)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2013 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите ( 1 ), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2010/30/ЕС се изисква от Комисията да приема делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и показват големи различия в нивата на ефективност при еквивалентни функции.

(2)

Консумираната от прахосмукачките енергия представлява значителна част от общото потребление на енергия в Съюза. Възможностите за намаляване на консумацията на енергия от прахосмукачките са значителни.

(3)

Прахосмукачките за мокро или за мокро и сухо почистване, прахосмукачките роботи, промишлените, централните и акумулаторните прахосмукачки и подолъскачки, както и прахосмукачките за външни площи притежават специални характеристики, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(4)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни и възпроизводими процедури за измерване, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи на измерване, включително с посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация ( 2 ).

(5)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за прахосмукачки.

(6)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за фиша на прахосмукачките.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставяна при различните форми на дистанционна търговия с прахосмукачки, както и в рекламата и техническите материали с рекламен характер за тях.

(8)

Уместно е с оглед на техническия напредък да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация за прахосмукачки, захранвани от електрическата мрежа, включително за хибридните прахосмукачки.

2.  Настоящият регламент не се прилага за:

а) прахосмукачките за мокро или за мокро и сухо почистване, прахосмукачките роботи, акумулаторните, промишлените и централните прахосмукачки;

б) подолъскачките;

в) прахосмукачките за външни площи.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, формулирани в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящият регламент се прилагат следните определения:

1. „прахосмукачка“ означава уред, което премахва замърсяване от подлежаща на почистване повърхност посредством въздушен поток, породен от създаваното вътре в уреда подналягане;

2. „хибридна прахосмукачка“ означава прахосмукачка, която може да бъде захранвана както от електрическата мрежа, така и от акумулатор;

3. „прахосмукачка за мокро почистване“ означава прахосмукачка, която премахва сухи и/или мокри материали (замърсяване) от подлежаща на почистване повърхност чрез прилагане върху нея на миещо средство на водна основа или пара и последващо отстраняване заедно със замърсяването посредством въздушен поток, породен от създаваното вътре в уреда подналягане: тук влизат видовете, известни обикновено като перящи прахосмукачки;

4. „прахосмукачка за мокро и сухо почистване“ означава прахосмукачка, проектирана да съчетава функционалните възможности на прахосмукачка за сухо почистване със способността да отвежда течности с обем над 2,5 литра;

5. „прахосмукачка за сухо почистване“ означава прахосмукачка, проектирана за отстраняване главно на сухи замърсители (прах, влакна, нишки), като тук влизат и видовете, оборудвани с работещ на батерии активен накрайник;

6. „работещ на батерии активен накрайник“ означава почистваща глава, оборудвана със захранвано от батерии раздвижващо устройство, подпомагащо отстраняването на замърсявания;

7. „акумулаторна прахосмукачка“ означава прахосмукачка, захранвана само от акумулатор;

8. „прахосмукачка робот“ означава акумулаторна прахосмукачка, която може да действа без човешка намеса в определен периметър и се състои от подвижна част, стационарна част и/или други принадлежности за подпомагане на нейното действие;

9. „промишлена прахосмукачка“ означава прахосмукачка, проектирана да бъде част от производствен процес, проектирана за отстраняване на опасни материали, проектирана за отстраняване на големи количества прах от сгради, леярни, обекти на рудодобива или хранително-вкусовата промишленост, която влиза в състава на производствена машина или съоръжение, и/или служебна прахосмукачка с превишаваща 0,5 m широчина на главата;

10. „служебна прахосмукачка“ означава прахосмукачка за професионални служебни цели, предназначена за използване от неспециалисти, почистващия персонал или хигиенисти на трудов договор в офиси, магазини, болници и хотели, обявена от производителя като такава в декларацията за съответствие съгласно Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

11. „централна прахосмукачка“ означава прахосмукачка с фиксиран (т.е. неподвижен) източник на подналягане, към който се свързват маркучи в постоянни точки в сградата;

12. „подолъскачка“ означава електрически уред, който е проектиран да предпазва, изглажда и/или придава блясък на някои видове подови настилки, като обикновено се използва в комбинация с полиращо средство, с което подът се търка от уреда, и обикновено притежава като спомагателна функция и тази на прахосмукачка;

13. „прахосмукачка за външни площи“ означава уред, който е проектиран за използване на открито за събиране на отпадъци, като например тревни стъбла и листа, в колектор посредством въздушен поток, породен от създаваното вътре в уреда подналягане, и който може да съдържа устройство за раздробяване, както и евентуално може да действа като въздуходувка;

14. „акумулаторна прахосмукачка с нормална големина“ означава акумулаторна прахосмукачка, която с напълно зареден акумулатор може да почисти 15 m2 подова площ с извършване на 2 двойни минавания на всяка част от пода без презареждане;

15. „прахосмукачка с воден филтър“ означава прахосмукачка за сухо почистване, която използва повече от 0,5 литра вода като основно филтриращо средство, като засмукваният въздух се прокарва през водата и тя улавя отстранения сух материал при преминаването му през нея;

16. „битова прахосмукачка“ означава прахосмукачка, предназначена за използване в домакинства или в домашни условия, която е обявена от производителя като такава в декларацията за съответствие съгласно Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 4 );

17. „прахосмукачка с общо предназначение“ означава прахосмукачка, която се доставя с един постоянен или поне един сменяем накрайник, проектиран за почистване на килими и твърд под, или се доставя както с поне един сменяем накрайник, проектиран специално за почистване на килими, така и с поне един сменяем накрайник за почистване на твърди подове;

18. „прахосмукачка за твърд под“ означава прахосмукачка, доставяна с постоянен накрайник, проектиран специално за почистване на твърд под, или доставяна само с един или повече сменяеми накрайници, предназначени специално за почистване на твърди подове;

19. „прахосмукачка за килими“ означава прахосмукачка, доставяна с постоянен накрайник, проектирана специално за почистване на килими, или доставяна само с един или повече сменяеми накрайници, проектирани специално за почистване на килими;

20. „еквивалентна прахосмукачка“ означава предлаган на пазара модел на прахосмукачка със същите стойности на входната мощност, годишната консумация на енергия, коефициента на събиране на прах от килими и от твърда подова настилка, обратното изпускане на прах и нивото на шума както друг модел прахосмукачка, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия производител.

Член 3

Отговорности на доставчиците и времеви график

1.  Доставчиците гарантират, че от 1 септември 2014 г.:

а) всяка прахосмукачка се доставя с отпечатан етикет във формата и с данните, посочени в приложение II;

б) се предоставя продуктов фиш съгласно приложение III;

в) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно приложение IV;

г) във всяка реклама за конкретен модел прахосмукачка е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с консумацията на енергия или с цената;

д) във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на конкретен модел прахосмукачка, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел;

▼M1

е) за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки;

ж) за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки.

▼B

2.  Използва се форматът на етикета, определен в приложение II, съгласно следния график:

а) за прахосмукачки, пускани на пазара от 1 септември 2014 г., етикетите трябва да са в съответствие с етикет 1 от приложение II;

б) за прахосмукачки, пускани на пазара от 1 септември 2017 г., етикетите трябва да са в съответствие с етикет 2 от приложение II.

Член 4

Отговорности на търговците

Доставчиците гарантират, че от 1 септември 2014 г.:

а) всеки модел, представен в мястото на продажба, е с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, поставен отвън на уреда или окачен на него, така че да се вижда ясно;

▼M1

б) прахосмукачките, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната прахосмукачка, както това е определено в член 7 от Директива 2010/30/ЕС, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V от настоящия регламент. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставен електронен етикет съгласно член 3, параграф 1, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;

▼B

в) във всяка реклама за конкретен модел прахосмукачка е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с консумацията на енергия или с цената;

г) във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на конкретен модел прахосмукачка, се посочва класът на енергийна ефективност на модела.

Член 5

Методи на измерване

Предоставяната по членове 3 и 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методи на измерване и изчисляване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на методите на измерване и изчисляване, определени в приложение VI.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата, посочена в приложение VII, когато оценяват съответствието на обявения клас на енергийна ефективност, класовете на ефективност на почистване, класа на обратно изпускане на прах, годишната консумация на енергия и нивото на шума.

Член 7

Изменение

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед на техническия напредък не по-късно от пет години след влизането му в сила. При преразглеждането следва да се оценят по-специално контролните допустими отклонения, посочени в приложение VII, дали акумулаторните прахосмукачки с нормална големина следва да бъдат включени в обхвата, както и дали е възможно за годишната консумация на енергия, за събирането и обратното изпускане на прах да се използват измервания при отчасти пълен, а не празен събирателен съд за прах.

Член 8

Преходна разпоредба

Настоящият регламент се прилага за прахосмукачки с воден филтър от 1 септември 2017 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Класове на енергийна ефективност, ефективност на почистване и обратно изпускане на прах

1.    Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийната ефективност на дадена прахосмукачка се определя според нейната годишна консумация на енергия съгласно таблица 1. Годишната консумация на енергия на прахосмукачка се определя в съответствие с приложение VI.Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Годишна консумация на енергия (АЕ) [kWh/год.]

Етикет 1

Етикет 2

A+++

AE ≤ 10,0

A++

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

F

52,0 < AE ≤ 58,0

G

AE > 58,0

2.    Класове на ефективност на почистване

Класът на ефективността на почистване на дадена прахосмукачка се определя според нейния коефициент на събиране на прах (dpu) съгласно таблица 2. Коефициентът на събиране на прах на прахосмукачка се определя в съответствие с приложение VI.Таблица 2

Класове на ефективността на почистване

Класове на ефективността на почистване

Коефициент на събиране на прах от килим (dpuc )

Коефициент на събиране на прах от твърд под (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.    Обратно изпускане на прах

Класът на обратно изпускане на прах на дадена прахосмукачка се определя според нейния коефициент на обратно изпускане на прах (dre) съгласно таблица 3. Коефициентът на обратно изпускане на прах на прахосмукачка се определя в съответствие с приложение VI. Annex VI.Таблица 3

Класове на обратно изпускане на прах

Клас на обратно изпускане на прах

Коефициент на обратно изпускане на прах (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Етикет

1.   ЕТИКЕТ 1

1.1.    Прахосмукачки с общо предназначение

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

image

I. Име или търговска марка на доставчика;

II. Използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел прахосмукачка се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. Клас на енергийна ефективност, както е определен в приложение I; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на прахосмукачката, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV. Средна годишна консумация на енергия, както е определена в приложение VI;

V. Клас на обратно изпускане на прах, определено в съответствие с приложение I;

VI. Клас на ефективност на почистването на килими, определен в съответствие с приложение I.

VII. Клас не ефективност на почистването на твърд под, определен в съответствие с приложение I;

VIII. Ниво на шума, както е определено в приложение VI.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.1 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

1.2.    Прахосмукачки за твърд под

image

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. Име или търговска марка на доставчика;

II. Използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел прахосмукачка се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. Клас на енергийна ефективност, както е определен в приложение I; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на прахосмукачката, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV. Средната годишна консумация на енергия, както е определена в приложение VI;

V. Клас на обратно изпускане на прах, определено в съответствие с приложение I;

VI. Знак за недопускане;

VII. Клас на ефективност на почистването на твърд под, определен в съответствие с приложение I;

VIII. Ниво на шума, както е определено в приложение VI.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.2 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

1.3.    Прахосмукачки за килими

image

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. Име или търговска марка на доставчика;

II. Използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел прахосмукачка се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. Клас на енергийна ефективност, както е определен в приложение I; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на прахосмукачката, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV. Средна годишна консумация на енергия, както е определена в приложение VI;

V. Клас на обратно изпускане на прах, определено в съответствие с приложение I;

VI. Клас на ефективност на почистването на килими, определен в съответствие с приложение I.

VII. Знак за недопускане;

VIII. Ниво на шума, както е определено в приложение VI.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4,3 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

2.   ЕТИКЕТ 2

2.1.    Прахосмукачки с общо предназначение

image

В този етикет се включва посочената в точка 1.1 информация.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.1 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

2.2.    Прахосмукачки за твърд под

image

В този етикет се включва информацията, посочена в точка 1.2.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.2 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

2.3.    Прахосмукачки за килими

image

В този етикет се включва посочената в точка 1.3 информация.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.3 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

3.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

3.1.

Оформлението на етикетите за прахосмукачки с общо предназначение е, както следва:

image

Като:

а) Етикетът трябва да бъде широк най-малко 75 mm и висок най-малко 150 mm. Когато етикетът се печата в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това е с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

б) Фонът е бял.

в) Цветовете са кодирани по системата CMYK — синьозелено, пурпурно, жълто и черно, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г) Етикетът да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерирането съответства на фигурата по-горе):

image   Външна рамка на етикета на ЕС: 3,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm

image   Лого на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Енергийно лого: Цвят: X-00-00-00.

image   Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 62 mm. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + енергийно лого: широчина: 62 mm, височина: 12 mm.

image   Скали A-G и A+++-D:

  Стрелка: височина: 6 mm; празно пространство: 1 mm; цветове:

 

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00,

  Текст: получер шрифт Calibri 13 пункта, главни букви, бяло.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 17 mm; височина: 9 mm; 100 % черно;

  Текст: получер шрифт Calibri 18,5 пункта, главни букви, бели; символи „+“: получер шрифт Calibri 11 пункта, бели, разположени на един ред.

image   Енергия

  Текст: нормален шрифт Calibri, 6 пункта, главни букви, черно.

image   Годишна консумация на енергия в kWh/annum:

  Стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 20 пункта, 100 % черно;

  „kWh/annum“: нормален шрифт Calibri 12 пункта, 100 % черно.

image   Ефективност на почистване на килими:

  Рамка: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Букви: нормален шрифт Calibri 13,5 пункта, 100 % черно и получер шрифт Calibri 18 пункта, 100 % черно.

image   Ефективност на почистване на твърд под:

  Рамка: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm;

  Букви: нормален шрифт Calibri 13,5 пункта, 100 % черно и получер шрифт Calibri 18 пункта, 100 % черно.

image   Обратно изпускане на прах

  Рамка: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm;

  Букви: нормален шрифт Calibri 13,5 пункта, 100 % черно и получер шрифт Calibri 18 пункта, 100 % черно.

image   Ниво на шума:

  Рамка: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm;

  Стойност: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черно;

 dB“: нормален шрифт Calibri 11 пункта, 100 % черно.

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика, както и неговият идентификатор на модела, трябва да се побират в поле с размери 62 × 10 mm

image   Номер на регламента и на етикета:

  Текст: получер шрифт Calibri 8 пункта.

3.2.

Оформлението на етикетите за прахосмукачки за твърд под е, както следва:

image

Като:

Описанието на оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.1 от настоящото приложение, освен за № 9, за която важи следното:

image   Ефективност на почистване на килими:

  Знак за недопускане: очертание: 3 пункта; цвят: 00-X-X-00 (100 % червено); диаметър: 16 mm.

3.3.

Оформлението на етикетите за прахосмукачки за килими е, както следва:

image

Като:

Описанието на оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.1 от настоящото приложение, освен за № 10, за която важи следното:

image   Ефективност на почистване на твърд под:

  Знак за недопускане: очертание: 3 пункта; цвят: 00-X-X-00 (100 % червено); диаметър: 16 mm.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Фиш

1. Информацията в продуктовия фиш на прахосмукачката се предоставя в следната последователност и се включва в продуктовата брошура или друга литература, предоставяна с продукта:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) „идентификатор на модела“ на доставчика означава кодът, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел прахосмукачка от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в) клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение I;

г) годишната консумация на енергия в kWh/година, закръглена до първия знак след десетичната запетая, както е определено в приложение VI; тя се описва по следния начин: „Ориентировъчна годишна консумация на енергия (kWh годишно), въз основа на 50 почиствания. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.“;

д) за прахосмукачки с общо предназначение и прахосмукачки за килими — клас на ефективност на почистването на килими, определен в съответствие с приложение I. За прахосмукачки за твърд под — указание, че „с доставения накрайник не са подходящи за използване за килими“;

е) за прахосмукачки с общо предназначение и прахосмукачки за твърд под — клас не ефективност на почистването на твърд под, в съответствие с приложение I. За прахосмукачки за килими — указание, че „с доставения накрайник не са подходящи за използване за твърд под“;

ж) клас на обратно изпускане на прах, определен в съответствие с приложение I;

з) ниво на шума, както е определено в приложение VI;

и) номинална входна мощност, както е определена в приложение VI;

й) когато на модела е бил присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена.

2. Един фиш може да съдържа информация за множество модели прахосмукачки на един и същи доставчик.

3. Информацията, съдържаща се във фиша, може да може да бъде предоставена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и тази част от информацията съгласно точка 1, която не се съдържа в етикета.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Техническа документация

1. Техническата документация, упомената в член 3, трябва да съдържа:

а) името и адреса на доставчика;

б) общо описание на типа и/или модела и/или търговския код на прахосмукачката, което да е достатъчно за нейното лесно и еднозначно разпознаване;

в) когато е целесъобразно, позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г) когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д) име и подпис на лицето, упълномощено да подписва от името на доставчика;

е) техническите параметри, измерени и изчислени в съответствие с приложение VI:

(i) специфичната консумация на енергия по време на изпитване върху килим, когато е приложимо;

(ii) специфичната консумация на енергия по време на изпитване върху твърд под, когато е приложимо;

(iii) коефициента на събиране на прах от килим и от твърд под, според случая;

(iv) стойността на обратното изпускане на прах;

(v) нивото на шума;

(vi) номиналната входна мощност;

(vii) специфичните стойности, посочени в точки 3 и 4 от приложение VI, според случая;

ж) резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VI.

2. Когато информацията, съдържаща се в техническата документация за конкретен модел прахосмукачка, е била получена чрез изчисление въз основа на еквивалентна прахосмукачка, техническата документация трябва да включва подробно описание на тези изчисления и на изпитванията, предприети от доставчиците, за да се провери точността на направените изчисления. Техническата информация следва да включва и списък на всички други модели еквивалентни прахосмукачки, информацията за които е получена на същия принцип.

3. Информацията, съдържаща се в тази техническа документация, може да се обедини с техническата документация, предоставяна в съответствие с мерките съгласно Директива 2009/125/ЕО.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, в които не може да се очаква крайният потребител да види продукта изложен

1. Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а) клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение I;

б) годишна консумация на енергия, както е определена в приложение VI;

в) за прахосмукачки с общо предназначение и прахосмукачки за килими — клас на ефективност на почистването на килими, определен в съответствие с приложение I. За прахосмукачки за твърд под — указание, че те „не са подходящи за използване за килими“;

г) за прахосмукачки с общо предназначение и прахосмукачки за твърд под — клас на ефективност на почистването на твърд под, определен в съответствие с приложение I. За прахосмукачки за килими — указание, че те „не са подходящи за използване за твърд под“;

д) клас на обратно изпускане на прах, определен в съответствие с приложение I;

е) ниво на шума, както е определено в приложение VI.

2. Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение III.

3. Информацията, посочена в настоящото приложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Методи за измерване и изчисляване

1.

При измерванията и изчисленията за установяване и проверка на съответствието с изискванията на настоящия регламент следва да се използват надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи за измерване и изчисляване, включително хармонизирани стандарти, чиито номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Те трябва да са съобразени с техническите определения, условия, формули и параметри, описани в настоящото приложение.

2.

Технически определения

а) „изпитване върху твърд под“ означава изпитване на два цикъла на почистване, при което почистващата глава на прахосмукачката при максимална мощност на засмукване преминава по дървена изпитвателна плоскост, която е със същата широчина като тази на почистващата глава, с подходяща дължина и съдържаща диагонално разположен (под ъгъл от 45°) изпитвателен процеп, като изтеклото време, консумацията на електроенергия и относителното местоположение на центъра на почистващата глава спрямо изпитвателния участък се измерват непрекъснато и записват през подходящи интервали, а в края на всеки цикъл на почистване по подходящ начин се преценява намаляването на масата на процепа;

б) „изпитвателен процеп“ означава подвижна U-образна вложка с подходящи размери, напълнена в началото на цикъла на почистване с подходящ изкуствен прах;

в) „изпитване върху килим“ означава изпитване при подходящ брой цикли на почистване на изпитвателен килим Wilton, при което почистващата глава на прахосмукачката при максимална мощност на засмукване преминава по изпитвателна площ, която е със същата широчина като тази на почистващата глава, с подходяща дължина и замърсена с нанесен по подходящ начин изпитвателен прах с подходящ състав, като изтеклото време, консумацията на електроенергия и относителното местоположение на центъра на почистващата глава спрямо изпитвателния участък се измерват непрекъснато и записват през подходящи интервали, а в края на всеки цикъл на почистване по подходящ начин се преценява увеличението на масата на събирателния съд за прах на уреда;

г) „широчина на почистващата глава“ в метри, с точност до 3-тия знак след десетичната запетая, означава външната максимална широчина на почистващата глава;

д) „цикъл на почистване“ означава последователност от 5 двойни минавания с прахосмукачката на изпитвателен участък от под със специфична настилка („килим“ или „твърд под“);

е) „двойно минаване“ означава едно движение напред и едно движение назад на почистващата глава по успореден начин, извършвани за целите на изпитването с една и съща скорост и със зададена дължина на хода;

ж) „скорост на изпитвателното минаване“ в m/h означава подходящата скорост на почистващата глава за целите на изпитването, като за предпочитане е тя да се получи чрез електромеханично задвижване. За продуктите със самоходни почистващи глави се изисква максималното възможно доближаване до подходящата скорост, но е допустимо отклонение, когато това е ясно заявено в техническата документация;

з) „ход на изпитвателното минаване“ в m означава дължината на изпитвателния участък плюс разстоянието, изминато от центъра на почистващата глава, при преминаването през съответните ускорителни зони преди и след изпитвателния участък;

и) „коефициент на събиране на прах“ (dpu), с точност до 3-тия знак след десетичната запетая, означава съотношението между масата на отстранения изкуствен прах, определена за килим посредством увеличението на масата на събирателния съд за прах, а за твърд под — посредством намалението на масата на изпитвателния процеп, и масата на първоначално нанесения върху изпитвателния участък изкуствен прах след известен брой двойни минавания на почистващата глава, коригирано за килим съобразно специфичните условия на изпитването, а за твърд под — според дължината и разположението на изпитвателния процеп;

й) „еталонна система за прахосмукачки“ означава електрически задвижвано лабораторно оборудване, използвано за измерване на калибрираната и еталонната стойност на коефициента на събиране на прах от килими при дадени параметри за въздуха с цел подобряване на възпроизводимостта на резултатите от изпитването;

к) „номинална входна мощност“ във W означава входната електрическа мощност, обявена от производителя, като за уреди, използваеми освен като прахосмукачки и за други цели, се посочва само входната електрическа мощност на уреда в ролята му на прахосмукачка;

л) „обратно изпускане на прах“ означава съотношението, изразено като проценти с точност 2 десетични знака, между броя на всички прахови частици с размер от 0,3 до 10 μm, изпуснати от прахосмукачката, и броя на всички прахови частици със същия размер, влизащи през смукателния отвор, когато на прахосмукачката се подава определено количество прах с такъв размер на частиците. Стойността включва не само прах, измерен на изхода на прахосмукачката, а също и прах изпуснат на друго място, включително генериран от прахосмукачката;

м) „ниво на шума“ означава излъчваният акустичен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число.

3.

Годишна консумация на електроенергия

Годишната консумация на енергия AE се изчислява в kWh/година и се закръглява до първия знак след десетичната запетая, както следва:

за прахосмукачки за килими:

image

за прахосмукачки за твърд под:

image

за прахосмукачки с общо предназначение:

image

където:

  ASEc е средната специфична консумация на енергия във Wh/m2 по време на изпитването върху килим, изчислена както е посочено по-долу;

  ASEhf е средната специфична консумация на енергия в Wh/m2 по време на изпитването върху твърд под, изчислена както е посочено по-долу;

  dpuc е коефициентът на събиране на прах от килими, определен в съответствие с точка 4 от настоящото приложение;

  dpuhf е коефициентът на събиране на прах от твърд под, определен в съответствие с точка 4 от настоящото приложение;

 50 е стандартният брой почиствания за година;

 87 е стандартната жилищна площ в m2, подлежаща на почистване;

 4 е стандартният брой минавания на прахосмукачка през всяка точка от пода (две двойни минавания);

 0,001 е коефициентът на преобразуване от Wh в kWh;

 1 е стандартният коефициент на събиране на прах;

 0,20 е стандартната разлика между стойностите на коефициента на събиране на прах след пет и след две двойни минавания.

Средна специфична консумация на енергия (ASE)

Средната специфична консумация на енергия по време на изпитване върху килим (ASEc ) и по време на изпитване върху твърд под (ASEhf ) се определя като средна стойност на специфичната консумация на енергия (SE) за броя цикли на почистване за изпитването съответно върху килим и върху твърд под. Общото уравнение за специфичната консумация на енергия SE в Wh за m2 от изпитвателния участък, с точност до 3-тия знак след десетичната запетая, приложимо за универсални прахосмукачки, както и за такива за килими или за твърд под, е:

image

където:

  P е средната мощност във W, с точност до 2-рия знак след десетичната запетая, по време на цикъл на почистване, когато центърът на почистващата глава се движи над изпитвателния участък;

  NP е средната еквивалентна мощност във W, с точност до 2-рия знак след десетичната запетая, на работещия на батерии активен накрайник на прахосмукачката, ако има такъв, изчислена съгласно посоченото по-долу;

  t е времето в часове, с точност до 4-тия знак след десетичната запетая, през което в рамките на един цикъл на почистване центърът на почистващата глава, т.е. точката по средата между страничните, предния и задния ръбове на почистващата глава, се движи над изпитвателния участък;

  A е площта на участъка в m2, с точност до 3-тия знак след десетичната запетая, който се обхожда от почистващата глава за един цикъл на почистване и се изчислява като умноженото по 10 произведение от широчината на главата и съответната дължина на изпитвателния участък. Ако битова прахосмукачка е с широчина на главата над 0,320 m, тогава стойността на широчината на главата в това изчисление се заменя с 0,320 m.

За изпитвания върху твърд под в горепосоченото уравнение се използват съответно наставката hf и обозначенията SEhf, Phf, NPhf, thf и Ahf на параметрите. За изпитвания върху килим в горепосоченото уравнение се използват съответно наставката c и обозначенията SEc, Pc, NPc, tc и Ac на параметрите. За всеки от циклите на почистване в техническата документация се посочват стойностите на SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf и/или SEc, Pc, NPc, tc , Ac , според случая.

Еквивалентна мощност на работещите на батерии активни накрайници (NP)

Общото уравнение за средната еквивалентна мощност във W на работещите на батерии активни накрайници NP, приложимо за универсални прахосмукачки, както и за такива за килими или за твърд под със съответните наставки, е:

image

където:

  E е консумацията на електроенергия във Wh с точност до 3-тия знак след десетичната запетая на работещия на батерии активен накрайник на прахосмукачката, необходима за възстановяване на първоначално напълно заредената акумулаторна батерия в нейното първоначално напълно заредено състояние след един цикъл на почистване;

  tbat е общото време в рамките на един цикъл на почистване в часове, с точност до 4-тия знак след десетичната запетая, през което работещият на батерии активен накрайник е бил задействан, в съответствие с инструкциите на производителя.

В случай че прахосмукачката не е оборудвана с работещ на батерии активен накрайник, стойността на NP е равна на нула.

За изпитвания върху твърд под в горепосоченото уравнение се използват съответно наставката hf и обозначенията NPhf, Ehf и tbathf на параметрите. За изпитвания върху килим в горепосоченото уравнение се използват съответно наставката c и обозначенията NPc, Ec и tbatc на параметрите. За всеки от циклите на почистване в техническата документация се посочват стойностите на Ehf, tbathf и/или Ec, tbatc , според случая.

4.

Коефициент на събиране на прах

Коефициентът на събиране на прах от твърд под (dpuhf ) се определя като средната стойност от резултатите от съответното изпитване за двата цикъла на почистване.

Коефициентът на събиране на прах от килим (dpuc ) се определя като средната стойност от резултатите от съответното изпитване за циклите на почистване. С оглед да се коригират отклоненията от първоначалните свойства на изпитвателния килим, коефициентът на събиране на прах от килима (dpuc ) се изчислява, както следва:

image

където:

  dpum е измереният коефициент на събиране на прах за прахосмукачката;

  dpucal е стойността на коефициента на събиране на прах за еталонната система за прахосмукачки, измерена при първоначалното състояние на изпитвателния килим;

  dpuref е измереният коефициент на събиране на прах за еталонната система за прахосмукачки.

Стойностите на dpum (за всеки от циклите на почистване), dpuc, dpucal и dpuref се посочват в техническата документация.

5.

Обратно изпускане на прах

Стойността за обратното изпускане на прах се определя при работа на прахосмукачката с максималния ѝ дебит.

6.

Ниво на шума

Нивото на шума се определя върху килим.

7.

Хибридни прахосмукачки

За хибридните прахосмукачки всички измервания трябва да се извършват само със захранване от електрическата мрежа и с евентуален активен накрайник, работещ на батерии.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на оценяването на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите членки прилагат следната процедура за проверка:

1. Органите на държавите членки изпитват една единствена бройка от даден модел.

2. За модела прахосмукачка се счита, че е в съответствие с приложимите изисквания, ако стойностите и класовете върху етикета и в продуктовия фиш съответстват на стойностите в техническата документация и ако изпитването на съответните параметри на модела, изброени в таблица 4, показва съответствие за всички тези параметри.

3. Ако резултатът, посочен в точка 2, не бъде постигнат, органите на държавите членки изпитват три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернатива, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни прахосмукачки в техническата документация на производителя.

4. За модела прахосмукачка се счита, че е в съответствие с приложимите изисквания, ако изпитването на съответните параметри на модела, изброени в таблица 4, показва съответствие за всички тези параметри.

5. Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, за модела и за всички модели на еквивалентна прахосмукачка се счита, че не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение VI.

Контролните допустими отклонения, определени в настоящото приложение, са валидни само за проверката на измерените параметри от страна на органите на държавите членки и не могат да се използват от доставчика като разрешено отклонение, за да определя стойностите за техническата документация. Стойностите и класовете върху етикета и в продуктовия фиш не трябва да бъдат по-благоприятни за доставчика от стойностите, съобщени в техническата документация.Таблица 4

Параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на електроенергия

Установената стойност (1) да не превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на събиране на прах от килим

Установената стойност (1) да не е по-малка от обявената стойност с повече от 0,03.

Коефициент на събиране на прах от твърд под

Установената стойност (1) да не е по-малка от обявената стойност с повече от 0,03.

Обратно изпускане на прах

Установената стойност (1) да не превишава обявената стойност с повече от 15 %.

Ниво на шума

Установената стойност (1) да не e по-голяма от обявената стойност.

(1)   средноаритметична на стойностите, установени в случая с изпитването на три допълнителни бройки, както е предписано в точка 3.
▼C1

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

▼M1

1) За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б) „вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в) „сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г) „алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2) Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква е), трябва да бъде показван чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 2. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3) Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б) върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в) да бъде в един от следните два формата:

image

4) В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а) изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б) изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в) етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г) етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д) при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е) показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант "затвори" или друг стандартен начин за затваряне;

ж) алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5) Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.( 1 ) ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

( 3 ) ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

( 4 ) ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

( 5 ) ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

Top