EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0216-20190116

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 година относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/2019-01-16

02013R0216 — BG — 16.01.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА

от 7 март 2013 година

относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

(ОВ L 069, 13.3.2013 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/2056 НА СЪВЕТА от 6 декември 2018 година

  L 329

1

27.12.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА

от 7 март 2013 година

относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюзЧлен 1

1.  Официален вестник се публикува в електронна форма, в съответствие с настоящия регламент, на официалните езици на институциите на Европейския съюз.

2.  Без да се засяга член 3, единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник (по-нататък „електронното издание на Официален вестник“) е автентичен и има правно действие.

Член 2

▼M1

1.  Електронното издание на Официален вестник е придружено от квалифициран електронен подпис, за който се съдържа определение в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), или от квалифициран електронен печат, за който се съдържа определение в Регламент (ЕС) № 910/2014. Квалифицираните удостоверения за електронен подпис или за електронен печат и техните подновени версии се публикуват на уебсайта EUR-Lex, за да се даде възможност на обществеността да проверява квалифицирания електронен подпис или квалифицирания електронен печат, както и автентичния характер на електронното издание на Официален вестник.

▼B

2.  Електронното издание на Официален вестник съдържа информация за датата на публикуването си.

3.  Електронното издание на Официален вестник се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex в актуален формат и за неограничен период. Справките с него са безплатни.

Член 3

1.  Когато поради непредвидена и изключителна неизправност в информационната система на Службата за публикации публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, информационната система се възстановява възможно най-бързо.

Моментът на възникване на подобна неизправност се определя от Службата за публикации.

2.  Когато е необходимо публикуване на Официален вестник, ако информационната система на Службата за публикации не функционира поради неизправност, както е посочено в параграф 1, единствено печатното издание на Официален вестник поражда правно действие.

След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, съответстващото електронно издание на печатното издание, посочено в първата алинея, се предоставя на разположение на обществеността на уебсайта EUR-Lex само за информация и съдържа бележка в този смисъл.

3.  След като информационната система на Службата за публикации бъде възстановена, уебсайтът EUR-Lex предоставя информация за всички печатни издания, които пораждат правно действие в съответствие с параграф 2, първа алинея.

Член 4

1.  По отношение на електронното издание на Официален вестник, Службата за публикации има следните отговорности:

а) да го публикува и да гарантира неговата автентичност;

б) да въвежда, управлява и поддържа информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник и да актуализира тази система в съответствие с техническия напредък;

в) да въвежда и разширява техническите средства за гарантиране на достъпа на всички ползватели до електронното издание на Официален вестник;

г) да въвежда вътрешни правила за сигурност и достъп по отношение на информационната система за създаване на електронното издание на Официален вестник;

д) да съхранява и архивира електронните файлове и да ги обработва в съответствие с техническия напредък.

2.  Службата за публикации упражнява отговорностите, определени в параграф 1, в съответствие с Решение 2009/496/ЕО, Евратом.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от четвъртия календарен месец след приемането му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Top