EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013L0053-20131228

Consolidated text: Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/2013-12-28

2013L0053 — BG — 28.12.2013 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2013/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стp. 90)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 297, 13.11.2015, стp.  9 (2013/53/ЕС)
▼B

ДИРЕКТИВА 2013/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

в съответствие с обикновената законодателна процедура ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно плавателните съдове с развлекателна цел ( 3 ) бе приета в контекста на създаването на вътрешния пазар с цел хармонизиране във всички държави членки на свързаните с безопасността характеристики на плавателните съдове за отдих и премахване на пречките пред търговията с плавателни съдове за отдих между държавите членки.

(2)

Първоначално Директива 94/25/ЕО обхващаше само плавателните съдове за отдих с минимална дължина на корпуса 2,5 m и максимална дължина 24 m. Директива 2003/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за изменение на Директива 94/25/ЕО ( 4 ) разшири приложното поле на Директива 94/25/ЕО, като включи в изменената директива плавателните съдове за лично ползване и включи изисквания за опазване на околната среда, като прие пределно допустими стойности на емисиите от отработени газове (CO, HC, NOx и твърди частици) и пределно допустими стойности за нивата на шума за двигателите за задвижване както със самозапалване (дизелови двигатели), така и с искрово запалване (бензинови двигатели).

(3)

Директива 94/25/ЕО се основава на принципите на Новия подход, заложени в Резолюцията на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход в техническата хармонизация и стандартизация ( 5 ). Поради това тя определя само съществените изисквания, приложими по отношение на плавателните съдове за отдих, докато техническите подробности се приемат от Европейския комитет за стандартизация (CEN) и Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ( 6 ). Съответствието с така установените хармонизирани стандарти, чиито референтни номера се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, осигурява презумпция за съответствие с изискванията по Директива 94/25/ЕО. Опитът показва, че тези основни принципи работят добре в сектора и следва да бъдат запазени и допълнително развити.

(4)

Технологичното развитие на пазара обаче постави нови въпроси по отношение на свързаните с опазването на околната среда изисквания на Директива 94/25/ЕО. С цел да бъде отчетено това развитие и да се внесе яснота по отношение на рамката, в която продуктите, обхванати от настоящата директива, могат да бъдат предлагани на пазара, определени аспекти на Директива 94/25/ЕО следва да бъдат преразгледани и доразвити, а с оглед постигане на по-голяма яснота посочената директива следва да бъде отменена и заменена с настоящата директива.

(5)

В Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти ( 7 ) са определени хоризонтални разпоредби за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, за маркировката „СЕ“ и за рамката на Съюза за надзор на пазара и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, като тези разпоредби са приложими и за продуктите, обхванати от настоящата директива.

(6)

В Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти ( 8 ) се установяват общи принципи и референтни разпоредби за целите на законодателството, основано на принципите на Новия подход. С цел да се осигури последователност със законодателството относно продуктите в други сектори, е целесъобразно определени разпоредби от настоящата директива да бъдат приведени в съответствие с посоченото решение, доколкото секторните особености не налагат различен избор. Поради това някои определения, общите задължения на икономическите оператори, презумпцията за съответствие, правилата по отношение на маркировката „CE“, изискванията за органите за оценяване на съответствието и за процедурите по нотифициране, както и разпоредбите относно процедурите, приложими спрямо продукти, представляващи риск, следва да бъдат приведени в съответствие с посоченото решение. Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация ( 9 ) предвижда процедура за възражения срещу хармонизираните стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на настоящата директива.

(7)

За улесняване на икономическите оператори и националните органи при разбирането и еднаквото прилагане на настоящата директива следва да бъдат изяснени приложното поле на Директива 94/25/ЕО и използваните в нея определения. Следва да бъде пояснено по-специално, че превозните средства амфибии са изключени от приложното поле на настоящата директива. Необходимо е също така да се уточни кои видове канута и каяци са изключени от приложното поле на настоящата директива и да бъде изяснено, че тя обхваща само плавателните съдове за лично ползване, предназначени за спорт и развлечение.

(8)

Целесъобразно е също така специално за сектора да бъдат предвидени определения на „плавателни съдове, построени за собствена употреба“, „дължина на корпуса“ и „частен вносител“, за да се улесни разбирането и уеднаквеното прилагане на настоящата директива. Необходимо е да се разшири съществуващото определение за „двигател за задвижване“, с цел да се обхванат също и иновативни решения, свързани с начините на задвижване.

(9)

Обхванатите от настоящата директива продукти, които са пуснати на пазара на Съюза или са пуснати в действие, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза, а икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на продуктите в зависимост от тяхната съответна роля във веригата на доставка, за да се гарантира висока степен на защита на обществени интереси като здравето, безопасността, защитата на потребителите и опазването на околната среда, както и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(10)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че когато са правилно конструирани и поддържани, продуктите, обхванати от настоящата директива, не застрашават здравето и безопасността на хората, имуществото или околната среда, и че те предлагат на пазара само продукти, които съответстват на приложимото законодателство на Съюза. Настоящата директива следва да въведе ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(11)

Тъй като някои задачи могат да бъдат изпълнени само от производителя, е необходимо да се направи ясно разграничение между производителя и последващите оператори по веригата на дистрибуция. Освен това е необходимо да се направи ясно разграничение между вносителя и дистрибутора, тъй като вносителят въвежда продукти от трети държави на пазара на Съюза. Ето защо вносителят следва да се увери, че тези продукти са в съответствие с приложимите изисквания на Съюза.

(12)

Производителят, който разполага със задълбочени познания за процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата процедура за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(13)

Необходимо е да се гарантира, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза и обхванати от настоящата директива, отговарят на всички приложими изисквания на Съюза, и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че продуктите, които пускат на пазара, отговарят на приложимите изисквания, и че не пускат на пазара продукти, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. По същата причина следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката „СЕ“ и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните национални органи за проверка.

(14)

Когато дистрибутор предоставя на пазара продукт, обхванат от настоящата директива, след като продуктът е бил пуснат на пазара от производителя или от вносителя, той следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо продукта не се отразяват неблагоприятно на съответствието на продукта. Очаква се както вносителите, така и дистрибуторите да действат с дължимата грижа по отношение на приложимите изисквания, когато пускат или предоставят продукти на пазара.

(15)

Когато пускат на пазара продукт, обхванат от настоящата директива, вносителите следва да посочват върху продукта своето име и адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения за случаи, в които размерът или естеството на компонента не позволяват да се посочи тази информация.

(16)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара продукт под своето име или търговска марка или променя продукт по начин, който може да засегне съответствието му с приложимите изисквания, следва да бъде считан за производител на съответния продукт и следва да поеме задълженията на производителя.

(17)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, свързана със съответния продукт.

(18)

Вносът на плавателни съдове за отдих и на плавателни съдове за лично ползване от трети държави в Съюза от страна на физически или юридически лица, установени в рамките на Съюза, е характерна особеност на този сектор. Директива 94/25/ЕО обаче съдържа малко на брой разпоредби, които се прилагат или за които може да се приеме, че се прилагат за частните вносители във връзка с извършването на оценяване на съответствието (оценяване на етапа след построяването). Поради това е необходимо да бъдат изяснени останалите задължения на частните вносители, които по принцип следва да бъдат хармонизирани с тези на производителите, като се допуснат някои изключения, свързани с нетърговския характер на тяхната дейност.

(19)

Осигуряването на проследимостта на продукта по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаването на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили несъответстващ продукт на пазара.

(20)

Поради съображения за яснота и съгласуваност с други директиви от Нов подход, е необходимо изрично да се посочи, че продуктите, обхванати от настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара или пускани в действие само ако отговарят на основното изискване да не застрашават здравето и безопасността на хората, имуществото или околната среда и само ако отговарят на съществените изисквания, установени в настоящата директива.

(21)

За двигатели, приспособени като двигатели за задвижване, използвани за морски плавателни съдове, при които оригиналният двигател е получил одобрение на типа в съответствие с Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника ( 10 ) или Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства ( 11 ), лицата, които приспособяват двигателите, следва да могат да разчитат на доказателството за одобрението, издадено от производителя на оригиналния двигател, при условие че това приспособяване не е променило характеристики, свързани с емисиите на отработени газове.

(22)

Възможностите за допълнително ограничаване на емисиите на отработени газове от двигатели на плавателни съдове за отдих са оценени в доклада относно възможностите за по-нататъшно подобряване на екологичните характеристики на двигателите за плавателни съдове за отдих, представен съгласно член 2 от Директива 2003/44/ЕО. Заключението на доклада е, че е целесъобразно да бъдат определени пределно допустими стойности, които да са по-строги от предвидените в Директива 2003/44/ЕО. Пределно допустимите стойности следва да бъдат определени на ниво, което да отразява техническото развитие на по-чистите технологии за двигатели, използвани за морски плавателни съдове, и да позволява напредък към хармонизирането на тези стойности за емисиите на отработени газове в световен план. Пределно допустимите стойности за CO, обаче, следва да бъдат увеличени, за да се позволи значително понижаване на нивата на другите замърсители на въздуха с цел отразяване на технологичната осъществимост и постигане на възможно най-бързо прилагане, като същевременно се гарантира, че социално-икономическото въздействие върху този икономически сектор е приемливо.

(23)

В зависимост от горивото и категорията мощност следва да бъдат прилагани циклите на изпитване за двигатели, използвани за морски плавателни съдове, описани в съответния хармонизиран стандарт, и докато няма приети такива хармонизирани стандарти — циклите, описани в съответния стандарт на ISO, като се вземат предвид стойностите, определени в приложение I, част Б, точка 2.3. Следва да бъдат разработени цикли на изпитване за всички двигатели с вътрешно горене, които са част от системата за задвижване, включително за инсталации с хибридно задвижване.

(24)

Горивата за изпитване, използвани при оценяване на съответствието на плавателен съд с пределно допустимите стойности на емисиите на отработени газове, следва да отразяват състава на горивата, използвани на съответните пазари, поради което при одобряването на типа в Съюза следва да се използват европейски горива за изпитване. Същевременно, тъй като производителите от трети държави може да нямат достъп до европейски еталонни горива, е необходимо да се разреши на органите по одобряването на типа да приемат изпитване на двигателите, извършено с други еталонни горива. Изборът на еталонни горива обаче следва да бъде ограничен до спецификациите, посочени в съответния стандарт на ISO, за да се гарантират качеството и съпоставимостта на резултатите от изпитванията.

(25)

С цел да се допринесе към опазването на морската среда, е целесъобразно да бъде прието изискване, налагащо задължителното монтиране на събирателни резервоари на плавателните съдове, оборудвани с тоалетни.

(26)

Статистическите данни за произшествията показват ниска степен на риск от преобръщане на обитаемите многокорпусни плавателни съдове за отдих. Въпреки ниската степен на риска, е целесъобразно да се приеме, че риск от преобръщане на обитаеми многокорпусни плавателни съдове за отдих съществува и че, ако подобно преобръщане е възможно, то тези съдове следва да се задържат плаващи на повърхността в преобърнато положение, като евакуацията следва да е практически възможна.

(27)

В съответствие с принципа на субсидиарност разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат правото на държавите членки да определят такива разпоредби относно навигацията в определени води, каквито считат за необходими с цел опазване на околната среда, включително от шумово замърсяване, структурата на водните пътища и гарантиране на безопасността на водните пътища, при условие че тези разпоредби не налагат изменение на плавателните съдове, които са в съответствие с настоящата директива, както и че тези разпоредби са обосновани и пропорционални на целите, които трябва да бъдат постигнати.

(28)

Маркировката „СЕ“, указваща съответствието на продукта, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Общите принципи, уреждащи маркировката „СЕ“, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ върху плавателни съдове, компоненти и двигатели за задвижване следва да бъдат установени в настоящата директива. Целесъобразно е задължението за нанасяне на маркировката „СЕ“ да бъде разширено и до всички бордови и кърмови двигатели без вградена изпускателна система, за които се счита, че отговарят на съществените изисквания, установени в настоящата директива.

(29)

От съществено значение е да бъде изяснено за производителите, частните вносители и потребителите, че с нанасянето на маркировката „CE“ върху продукта производителят декларира, че продуктът съответства на всички приложими изисквания и че той носи пълната отговорност за това.

(30)

Маркировката „СЕ“ следва да бъде единствената маркировка за съответствие, указваща, че продуктът, обхванат от настоящата директива, е в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Все пак, използването на други маркировки следва да бъде разрешено, ако те допринасят за подобряване на защитата на потребителите и не са обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация.

(31)

За да се осигури съответствие със съществените изисквания, е необходимо да бъдат предвидени подходящи процедури за оценяване на съответствието, които да бъдат прилагани от производителите. Тези процедури следва да бъдат определени чрез препратка към модулите за оценяване на съответствието, предвидени в Решение № 768/2008/ЕО. Процедурите следва да бъдат определени с оглед равнището на риска, който може да е присъщ за плавателните съдове, двигателите и компонентите. Следователно, всяка категория, която подлежи на оценяване на съответствието, следва да бъде допълнена с подходяща процедура или избор между няколко равностойни процедури.

(32)

Опитът показва, че е целесъобразно да се позволи използването на по-голям избор от модули за оценяване на съответствието по отношение на компоненти. Във връзка с оценяването на съответствието с изискванията по отношение на емисиите на отработени газове и излъчването на шум, следва да се разграничат случаите, при които се прилагат хармонизираните стандарти, и случаите, при които не се прилагат, тъй като във втория случай е основателно изискването за по-строга процедура за оценяване на съответствието. Освен това, възможността за използване на референтни данни при изпитване на плавателен съд за излъчване на шум следва да отпадне като ненужна, тъй като не се използва на практика.

(33)

С цел да се осигури ясна информация за приемливата среда на плавателните съдове по отношение на тяхното движение, наименованията на проектните категории плавателни съдове следва да се основават само на определящите условия за навигация, свързани с околната среда, а именно силата на вятъра и значимата височина на вълните. За целите на проектирането, по отношение на четири проектни категории — A, B, C и D —в обяснителни бележки се посочват граничните стойности на силата на вятъра и на значимата височина на вълните.

(34)

В Директива 94/25/ЕО се съдържат правила относно оценяването на плавателните съдове за отдих на етапа след построяването, което се извършва от всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което пуска продукта на пазара или го пуска в действие в случаите, когато производителят не е изпълнил задълженията си във връзка със съответствието на продукта с посочената директива. От съображения за последователност е целесъобразно обхватът на оценяването след етапа на построяването да бъде разширен, така че в него да попадат не само плавателните съдове за отдих, а и плавателните съдове за лично ползване. С цел постигане на яснота следва да се уточни в кои случаи може да се използва оценяване след етапа на построяването. Освен това, по отношение на вноса използването на процедурата следва да бъде ограничено до случаи на нетърговски внос от частни вносители, за да се предотврати злоупотребата с оценяване след етапа на построяването за търговски цели. Необходимо е също така да бъде разширено задължението на лицето, което заявява оценяване на етапа след построяването, като от него се изисква да представи документи на нотифицирания орган, за да се гарантира надеждно оценяване на съответствието на продукта от страна на нотифицирания орган.

(35)

Тъй като е необходимо да се осигурят навсякъде в Съюза еднакво високи резултати от работата на органите, извършващи оценяване на съответствието на продуктите, обхванати от настоящата директива, и тъй като всички такива органи следва да изпълняват функциите си на еднакво ниво и в условията на лоялна конкуренция, следва да бъдат установени задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани, с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието съгласно настоящата директива.

(36)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при извършването на оценяване на съответствието на продуктите, обхванати от настоящата директива, е необходимо не само утвърждаване на общи изисквания, които трябва да изпълняват органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани, но и паралелно с това да се определят изискванията, които трябва да изпълняват нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценяването, нотификацията и наблюдението на нотифицираните органи.

(37)

Регламент (ЕО) № 765/2008 допълва и подсилва съществуващата рамка за надзор на пазара за продуктите, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, включително продуктите, обхванати от настоящата директива. Поради това държавите членки следва да организират и провеждат надзор на пазара за тези продукти в съответствие с посочения регламент и, когато е приложимо — в съответствие с Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите ( 12 ).

(38)

С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо да бъде усъвършенствана съществуващата предпазна процедура, която позволява на Комисията да прецени доколко е обоснована мярка, предприета от държава членка срещу продукти, които счита за несъответстващи, за да може процедурата да бъде по-ефикасна и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(39)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, позволяваща на заинтересованите страни да бъдат информирани относно мерките, взети по отношение на продуктите, обхванати от настоящата директива, които представляват риск за здравето и безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество със съответните икономически оператори.

(40)

Когато държавите членки и Комисията постигнат съгласие по въпроса дали е обоснована дадена мярка, предприета от държава членка, следва да не се изисква допълнителна намеса на Комисията.

(41)

►C1  С цел отчитане на напредъка в техническите познания и новите научни данни на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя част Б, раздел 2, точки 2.3, 2.4 и 2.5 и раздел 3, както и част В, раздел 3 от приложение I, както и приложения V, VII и IX. ◄ В бъдеще това ще позволи на Комисията да включи циклите на изпитване за хибридни двигатели и да въведе смесени биогорива за изпитване в таблицата на горивата за изпитване, след като тези горива бъдат международно признати. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(42)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ( 13 ).

(43)

Процедурата по консултиране следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращите държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не изпълняват или са престанали да изпълняват изискванията за тяхната нотификация.

(44)

Процедурата по разглеждане следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение, които гарантират еднаквото прилагане на настоящата директива, по-специално що се отнася до допълнителните разпоредби, предвидени в член 24 относно процедурите за оценяване на съответствието, и що се отнася до изискванията относно проектните категории на плавателните съдове, идентификацията на плавателните съдове, табелата на производителя, ръководството за собственика, газовата система, предотвратяването на изтичането на замърсители, въпросника за докладване и навигационните светлини.

(45)

Комисията следва чрез актове за изпълнение и — предвид специалния им характер — без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на продукт, представляващ риск за здравето или безопасността на хората, за имуществото или за околната среда, са обосновани.

(46)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато наложителни причини за спешност изискват това в надлежно обосновани случаи, свързани с оценяването на съответствието, проектните категории на плавателните съдове, навигационните светлини, предотвратяването на изтичането на замърсители и газовите уреди, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, за имуществото или за околната среда.

(47)

В съответствие с установената практика комитетът, създаден с настоящата директива може да бъде полезен при разглеждането на въпроси, свързани с прилагането на директивата, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(48)

С цел засилване на мониторинга и повишаване на ефикасността на настоящата директива държавите членки следва да попълват въпросник относно нейното прилагане. Впоследствие Комисията следва да изготви и публикува доклад за прилагането на настоящата директива.

(49)

Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(50)

За да се даде достатъчно време на производителите и на другите икономически оператори за приспособяване към изискванията, установени в настоящата директива, е необходимо да се предвиди достатъчно дълъг преходен период след влизането ѝ в сила, през който продуктите, които са в съответствие с Директива 94/25/ЕО, все още да могат да бъдат пускани на пазара.

(51)

За да се улесни прилагането на директивата от малки и средни производители на извънбордови двигатели за задвижване с искрово запалване с мощност, по-малка или равна на 15 kW, и за да им се даде възможност да се приспособят към новите изисквания, е целесъобразно за тези производители да се предвиди специален преходен период.

(52)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и опазване на околната среда, като същевременно се осигурява функционирането на вътрешния пазар посредством определяне на хармонизирани изисквания за продуктите, обхванати от настоящата директива, и минимални изисквания за надзор на пазара, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейните мащаб и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(53)

Поради това Директива 94/25/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се определят изисквания относно проектирането и производството на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, и правила за тяхното свободно движение в Съюза.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага за следните продукти:

а) плавателни съдове за отдих и частично комплектовани плавателни съдове за отдих;

б) плавателни съдове за лично ползване и частично комплектовани плавателни съдове за лично ползване;

в) компонентите, изброени в приложение II, когато същите се пускат на пазара на Съюза отделно, наричани по-долу „компоненти“;

г) двигатели за задвижване, които са монтирани или специално предназначени да бъдат монтирани на или в плавателни съдове;

д) двигатели за задвижване, които са монтирани на плавателни съдове или в такива съдове, и които претърпяват съществени изменения;

е) плавателни съдове, които претърпяват съществено преустройство.

2.  Настоящата директива не се прилага за следните продукти:

а) по отношение на изискванията относно проектирането и конструирането, посочени в част А от приложение I:

i) плавателни съдове, предназначени единствено за състезания, включително гребни състезателни съдове и гребни плавателни съдове за обучение, обозначени като такива от производителя;

ii) канута и каяци, проектирани да бъдат задвижвани само от човешка тяга, гондоли и водни колела;

iii) сърфове, проектирани да бъдат задвижвани само от вятъра или да бъдат управлявани от лице или лица, които стоят прави;

iv) сърфове;

v) оригинали на плавателни съдове с историческа стойност и единични копия на същите, проектирани преди 1950 г., построени предимно с оригинални материали и обозначени като такива от производителя;

vi) експериментални плавателни съдове, при условие че не се пускат на пазара на Съюза;

vii) плавателни съдове, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Съюза в продължение на пет години от пускането в действие на плавателния съд;

viii) плавателни съдове, специално предназначени да имат екипаж и да превозват пътници с търговска цел, без да се засяга параграф 3, независимо от броя на пътниците;

ix) съдове, плаващи под вода;

x) плавателни съдове на въздушна възглавница;

xi) плавателни съдове с подводни криле;

xii) плавателни съдове с парен двигател, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, нефт или газ;

xiii) превозни средства амфибии, т.е. колесни или верижни моторни превозни средства, които може да се придвижват както във вода, така и на суша;

б) по отношение на изискванията относно емисиите на отработени газове, посочени в част Б от приложение I:

i) двигатели за задвижване, монтирани или специално предназначени да бъдат монтирани на следните продукти:

 плавателни съдове, предназначени единствено за състезания и обозначени като такива от производителя,

 експериментални плавателни съдове, при условие че не се пускат на пазара на Съюза,

 плавателни съдове, специално предназначени да имат екипаж и да превозват пътници с търговска цел, без да се засяга параграф 3 независимо от броя на пътниците,

 съдове, плаващи под вода,

 плавателни съдове на въздушна възглавница,

 плавателни съдове с подводни криле,

 превозни средства амфибия, т.е. колесни или верижни моторни превозни средства, които може да се придвижват както във вода, така и на суша;

ii) оригинали и единични копия на двигатели за задвижване с историческа стойност, основани на проекти, датиращи отпреди 1950 г., които не са обект на серийно производство и се монтират на плавателните съдове, посочени в буква а), подточка v) или vii);

iii) двигатели за задвижване, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Съюза за период от пет години от пускането в действие на плавателния съд;

в) по отношение на изискванията относно излъчването на шум, посочени в приложение I, част В:

i) всички плавателни съдове, посочени в буква б);

ii) плавателни съдове, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара на Съюза за период от пет години от пускането в действие на плавателния съд.

3.  Фактът, че един и същи плавателен съд може да бъде използван както за отдаване под наем, така и за обучение за управление на съдове с цел спорт и развлечение, не е пречка този съд да попадне в приложното поле на настоящата директива, когато се предлага на пазара на Съюза с цел използване за отдих.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1) „плавателен съд“ означава всеки плавателен съд за отдих или плавателен съд за лично ползване;

2) „плавателен съд за отдих“ означава плавателен съд от всеки вид, с изключение на плавателните съдове за лично ползване, който е предназначен за спортни и развлекателни цели, с дължина на корпуса от 2,5 m до 24 m, без значение какъв е начинът му на задвижване;

3) „плавателен съд за лично ползване“ означава плавателен съд, предназначен за спортни и развлекателни цели, с дължина на корпуса, по-малка от 4 m, оборудван с двигател за задвижване, притежаващ водометен движител, в качеството на основно средство за задвижване и проектиран да бъде управляван от лице или лица в седнало положение, стоящи прави или на колене върху корпуса на съда, а не вътре в него;

4) „плавателен съд, построен за собствена употреба“ означава плавателен съд, построен основно от своя бъдещ ползвател за негова собствена употреба;

5) „двигател за задвижване“ означава всеки двигател с вътрешно горене със самозапалване или с искрово запалване, който пряко или непряко се използва с цел задвижване;

6) „съществено изменение на двигател“ означава изменение на двигател за задвижване, което може да стане причина двигателят да надхвърли пределно допустимите стойности за емисиите, определени в част Б от приложение I, или което увеличава номиналната мощност на двигателя с повече от 15 %;

7) „съществено преустройство на плавателния съд“ означава преустройство на плавателен съд, което променя начина на задвижване на плавателния съд, включва съществено изменение на двигателя или изменя плавателния съд до такава степен, че е възможно той да не отговаря на приложимите съществени изисквания за безопасност и изисквания по отношение на опазване на околната среда, установени в настоящата директива;

8) „начин на задвижване“ означава способът, чрез който се задвижва плавателният съд;

9) „фамилия двигатели“ означава посочена от производителя група двигатели, които поради своята конструкция притежават сходни характеристики на емисиите на отработени газове или излъчването на шум;

10) „дължина на корпуса“ означава дължината на корпуса, измерена в съответствие с хармонизираните стандарти;

11) „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

12) „пускане на пазара“ означава предоставянето на продукт на пазара на Съюза за първи път;

13) „пускане в действие“ означава първото използване на продукт, обхванат от настоящата директива, в Съюза от неговия краен ползвател;

14) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

15) „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

16) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

17) „частен вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което в процеса на нетърговска дейност внася в Съюза продукт от трета държава с намерение да го пусне в действие за своя собствена употреба;

18) „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

19) „икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

20) „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

21) „акредитация“ означава акредитация по смисъла на член 2, точка10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

22) „национален орган по акредитация“ означава националният орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

23) „оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени изискванията на настоящата директива, свързани с даден продукт;

24) „орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

25) „изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

26) „изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на продукт, който е във веригата на доставка;

27) „надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите на публична власт с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на приложимите изисквания, установени от законодателството на Съюза за хармонизация, и че не представляват опасност за здравето, безопасността или другите аспекти на защитата на обществения интерес;

28) „маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че продуктът е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне;

29) „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.

Член 4

Съществени изисквания

1.  Продуктите, посочени в член 2, параграф 1, могат да бъдат предоставяни на пазара или пускани в действие само ако не застрашават здравето и безопасността на хората, имуществото или околната среда, когато са правилно поддържани и използвани в съответствие с тяхното предназначение, и само при условие че отговарят на приложимите съществени изисквания, установени в приложение I.

2.  Държавите членки гарантират, че продуктите, посочени в член 2, параграф 1, не се предоставят на пазара или не се пускат в действие, освен ако не отговарят на изискванията, посочени в параграф 1.

Член 5

Национални разпоредби относно навигацията

Настоящата директива не е пречка държавите членки да приемат разпоредби относно навигацията в определени води с цел опазване на околната среда, структурата на водните пътища и гарантиране на тяхната безопасност, при условие че тези разпоредби не налагат изменение на плавателни съдове, които съответстват на настоящата директива, и че са обосновани и пропорционални.

Член 6

Свободно движение

1.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или, без да се засягат разпоредбите на член 5, пускането в действие на тяхна територия на плавателни съдове, които съответстват на настоящата директива.

2.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на частично комплектовани плавателни съдове, ако производителят или вносителят декларира в съответствие с приложение III, че те са предназначени да бъдат доокомплектовани от други лица.

3.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или пускането в действие на компоненти, съответстващи на настоящата директива, които са предназначени да бъдат включени в плавателни съдове, в съответствие с декларацията на производителя или вносителя, посочена в член 15.

4.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или пускането в действие на следните двигатели за задвижване:

а) двигатели, които съответстват на настоящата директива, независимо дали са монтирани на плавателни съдове или не;

б) двигатели, монтирани на плавателни съдове и получили одобрение на типа в съответствие с Директива 97/68/ЕО, които съответстват на пределно допустимите стойности за емисиите за етап IIIA, етап IIIB или етап IV за двигатели със самозапалване, които се използват в приложения, различни от задвижване на кораби за плаване по вътрешни водни пътища, локомотиви и мотриси, в съответствие с предвиденото в точка 4.1.2. от приложение I към посочената директива, и които съответстват на изискванията на настоящата директива, с изключение на изискванията за емисиите на отработени газове, установени в част Б от приложение I;

в) двигатели, монтирани на плавателни съдове и получили одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009, и които съответстват на изискванията на настоящата директива, с изключение на изискванията за емисиите на отработени газове, установени в част Б от приложение I.

Първа алинея, букви б) и в) се прилага, при условие че когато даден двигател се приспособява за монтиране на плавателен съд, лицето, което извършва приспособяването, гарантира, че приспособяването се извършва при отчитане в пълна степен на данните и другата информация, предоставена от производителя на двигателя, за да се осигури, че когато двигателят се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж, изготвени от лицето, което приспособява двигателя, този двигател ще продължи да отговаря на изискванията по отношение на емисиите на отработени газове по Директива 97/68/ЕО или по Регламент (ЕО) № 595/2009, както е определено от производителя на двигателя. Лицето, което приспособява двигателя, декларира, както е посочено в член 15, че когато двигателят се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж, изготвени от лицето, което приспособява двигателя, този двигател ще продължи да отговаря на изискванията по отношение на емисиите на отработени газове по Директива 97/68/ЕО или по Регламент (ЕО) № 595/2009, както е определено от производителя на двигателя.

5.  На търговски панаири, изложения, демонстрации и други подобни прояви държавите членки не възпрепятстват представянето на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, които не съответстват на настоящата директива, при условие че е поставен видим знак, указващ, тяхното несъответствие с настоящата директива и че те не се предоставят на пазара или пускат в действие в Съюза, докато не бъдат приведени в съответствие.ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И ЧАСТНИТЕ ВНОСИТЕЛИ

Член 7

Задължения на производителите

1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I.

2.  Производителите изготвят техническата документация в съответствие с член 25 и провеждат приложимата процедура за оценяване на съответствието съгласно членове 19—22 и член 24 или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на даден продукт с приложимите изисквания е доказано от такава процедура, производителите изготвят декларацията, посочена в член 15, и отбелязват и нанасят маркировката „CE“, както е установено в членове 17 и 18.

3.  Производителите съхраняват техническата документация и копие от декларацията, посочена в член 15, в продължение на 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара.

4.  Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които се осигурява съответствие на серийното производство. Промените в проекта или характеристиките на продукта и промените в хармонизираните стандарти, чрез позоваване на които е декларирано съответствие на продукта, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява даден продукт, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителите провеждат изпитвания на образци от предоставяните на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо — поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията продукти и изземвания на продукти, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.  Производителите гарантират, че върху техните продукти има нанесен тип, партиден или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на компонентите не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава продукта.

6.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава продукта. Адресът трябва да посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен.

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност в ръководството за собственика на език(ци), лесно разбираем(и) за потребителите и други крайни ползватели, определен(и) от съответната държава членка.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които те са пуснали на пазара.

Член 8

Упълномощени представители

1.  Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

2.  Задълженията, предвидени в член 7, параграф 1, и изготвянето на техническата документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

3.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а) да съхранява копие от декларацията, посочена в член 15, и от техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара;

б) при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

в) да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, попадащи в рамките на пълномощието на упълномощения представител.

Член 9

Задължения на вносителите

1.  Вносителите пускат на пазара на Съюза само продукти, съответстващи на изискванията.

2.  Преди да пуснат даден продукт на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието е била проведена от производителя. Те гарантират също, че производителят е изготвил техническата документация, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“, както е посочено в член 17, и че е придружен от изискваните документи в съответствие с член 15, и част А, точка 2.5 от приложение I, част Б, точка 4 от приложение I и част В, точка 2 от приложение I, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 7, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.  Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или в случай на компоненти, при които това не е възможно, върху опаковката или в документ, който придружава продукта.

4.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност в ръководството за собственика, предоставени на език(ци), лесно разбираем(и) за потребителите и другите крайни ползватели, определен(и) от съответната държава членка.

5.  Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I.

6.  Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с продукта рискове, с оглед на защитата на здравето и безопасността на потребителите, провеждат изпитвания на образци от предоставяните на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо — поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията продукти и изземвания на продукти, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.  Вносители, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.  В продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара вносителите съхраняват копие от декларацията, посочена в член 15, на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които те са пуснали на пазара.

Член 10

Задължения на дистрибуторите

1.  Когато предоставят продукт на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.  Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали на него е нанесена маркировката „CE“, както е посочено в член 17, дали той е придружен от изискваните документи съгласно член 7, параграф 7, член 15, и част A, точка 2.5 от приложение I, част Б, точка 4 от приложение I и част В, точка 2 от приложение I, както и от инструкции и информация за безопасност на език(ци), лесно разбираем(и) за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в член 7, параграфи 5 и 6 и в член 9, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I, той не предоставя продукта на пазара, докато продуктът не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.  Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I.

4.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са предоставили на пазара, не съответства на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.  При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които те са предоставили на пазара.

Член 11

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 7, когато пуска продукт на пазара със своето име или търговска марка или променя продукт, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 12

Задължения на частните вносители

1.  Ако производителят не изпълни задълженията за съответствие на продукта с настоящата директива, частният вносител, преди пускането на продукта в действие, гарантира, че той е бил проектиран и произведен в съответствие с изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I, и изпълнява или възлага изпълнението на задълженията на производителя, посочени в член 7, параграфи 2, 3, 7 и 9.

2.  Ако изискваната техническа документация не е предоставена от производителя, частният вносител възлага нейното изготвяне, като за целта се използват необходими експертни познания.

3.  Частният вносител гарантира, че наименованието и адресът на нотифицирания орган, извършил оценяването на съответствието на продукта, са отбелязани върху продукта.

Член 13

Идентификация на икономическите оператори

1.  По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а) всеки икономически оператор, който им е доставил даден продукт;

б) всеки икономически оператор, на когото са доставили даден продукт.

Икономическите оператори трябва да могат да предоставят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на 10 години, след като продуктът им е бил доставен, и в продължение на 10 години, след като те са доставили продукта.

2.  По искане на органите за надзор на пазара частните вносители посочват икономическия оператор, който им е доставил продукта.

Частните вносители трябва да са в състояние да представят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на 10 години, след като продуктът им е бил доставен.ГЛАВА III

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА

Член 14

Презумпция за съответствие

Счита се, че продуктите, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на изискванията, обхванати от тези стандарти или части от тях, установени в член 4, параграф 1 и приложение I.

Член 15

ЕС декларация за съответствие и декларация в съответствие с приложение III

1.  ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I, или на изискванията, посочени в член 6, параграф 4, буква б) или в).

2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение IV към настоящата директива, съдържа елементите, определени в съответните модули, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, както и в приложение V към настоящата директива, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара или пуска в действие.

3.  Като изготвя ЕС декларация за съответствие, производителят, частният вносител или лицето, което извършва приспособяването на двигателя, посочено в член 6, параграф 4, букви б) и в), поема отговорността за съответствието на продукта.

4.  ЕС декларацията за съответствие, посочена в параграф 3, придружава следните продукти, когато те се предоставят на пазара или се пускат в действие:

а) плавателни съдове;

б) компоненти, когато същите се пускат на пазара отделно;

в) двигатели за задвижване.

5.  Декларацията на производителя или вносителя, установена в приложение III, за частично комплектовани плавателни съдове съдържа елементите, посочени в това приложение, и придружава частично комплектованите плавателни съдове. Тя се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара.

Член 16

Основни принципи на маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 17

Продукти, за които се изисква маркировката „СЕ“

1.  За следните продукти се изисква нанасяне на маркировката „СЕ“, когато те се предоставят на пазара или се пускат в действие:

а) плавателни съдове;

б) компоненти;

в) двигатели за задвижване.

2.  Държавите членки приемат, че продуктите по параграф 1, върху които е нанесена маркировката „СЕ“, са в съответствие с настоящата директива.

Член 18

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“

1.  Маркировката „CE“ се нанася върху продуктите, посочени в член 17, параграф 1, така че да бъде видима, четлива и незаличима. В случай на компоненти, когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано предвид размера или естеството на продукта, маркировката се нанася върху опаковката и в придружващите документи. В случай на плавателни съдове, маркировката „СЕ“ се нанася върху табелата на производителя на плавателния съд, монтирана отделно от идентификационния номер на съда. В случай на двигатели за задвижване, маркировката „СЕ“ се нанася върху двигателя.

2.  Маркировката „CE“ се нанася преди продуктът да бъде пуснат на пазара или пуснат в действие. Маркировката „CE“ и идентификационният номер, посочен в параграф 3, могат да бъдат следвани от пиктограма или друг знак, указващ специален риск или употреба.

3.  Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол или в оценяването на етапа след построяване.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или неговия упълномощен представител, или от лицето, посочено в член 19, параграфи 2, 3 или 4.ГЛАВА IV

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 19

Приложими процедури за оценяване на съответствието

1.  Производителят прилага процедурите, установени в модулите, посочени в членове 20, 21 и 22, преди пускането на пазара на продуктите, посочени в член 2, параграф 1.

2.  Частният вносител прилага процедурата, посочена в член 23, преди пускането в действие на даден продукт, посочен в член 2, параграф 1, ако производителят не е извършил оценяване на съответствието за съответния продукт.

3.  Всяко лице, което пуска на пазара или пуска в действие двигател за задвижване или плавателен съд след съответно съществено изменение или съществено преустройство, или всяко лице, което променя предназначението на плавателен съд, който не е обхванат от настоящата директива, така че след това съдът да попада в обхвата ѝ, прилага процедурата, посочена в член 23, преди пускането на продукта на пазара или пускането му в действие.

4.  Всяко лице, което пуска на пазара плавателен съд, построен за собствена употреба, преди изтичането на петгодишния период, посочен в член 2, параграф 2, буква а), подточка vii), прилага процедурата, посочена в член 23, преди пускането на продукта на пазара.

Член 20

Проектиране и конструиране

1.  По отношение на проектирането и конструирането на плавателните съдове за отдих се прилагат следните процедури, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) за проектни категории А и B, посочени в част А, точка 1 от приложение I:

i) за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до по-малко от 12 m — някой от следните модули:

 модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта),

 модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F,

 модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт),

 модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

ii) за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 12 m до 24 m — някой от следните модули:

 модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F,

 модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт),

 модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

б) за проектна категория C, посочена в част А, точка 1 от приложение I:

i) за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до по-малко от 12 m — някой от следните модули:

 когато е налице съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до част А, точки 3.2 и 3.3 от приложение I: модул А (вътрешен производствен контрол), модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта), модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F, модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт) или модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството),

 когато не е налице съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до част А, точки 3.2 и 3.3 от приложение I: модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта), модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F, модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт) или модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

ii) за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 12 m до 24 m — някой от следните модули:

 модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F,

 модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт),

 модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

в) за проектна категория D, посочена в част А, точка 1 от приложение I:

за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до 24 m — някой от следните модули:

 модул А (вътрешен производствен контрол),

 модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта),

 модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F,

 модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт),

 модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

2.  По отношение на проектирането и конструирането на плавателни съдове за лично ползване се прилага някоя от следните процедури, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) модул А (вътрешен производствен контрол);

б) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

в) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

г) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

д) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

3.  По отношение на проектирането и конструирането на компоненти се прилага някоя от следните процедури, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

Член 21

Емисии на отработени газове

По отношение на емисиите на отработени газове за продуктите, посочени в член 2, параграф 1, букви г) и д), производителят на двигатели прилага следните процедури, изложени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти — някой от следните модули:

i) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

ii) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

iii) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

б) когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти — някой от следните модули:

i) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C 1;

ii) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт).

Член 22

Излъчване на шум

1.  По отношение на излъчването на шум за плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели за задвижване без вградена изпускателна система или с бордови двигатели за задвижване, както и за плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели за задвижване без вградена изпускателна система или с бордови двигатели за задвижване, които претърпяват съществено преустройство и впоследствие се пускат на пазара в рамките на пет години след преустройството, производителят прилага следните процедури, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум —някой от следните модули:

i) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

ii) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

iii) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

б) когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум — модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) когато за оценяването се използва методът с числото на Фруд и съотношението между мощността и водоизместването — някой от следните модули:

i) модул А (вътрешен производствен контрол);

ii) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

iii) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

2.  По отношение на излъчването на шум за плавателните съдове за лично ползване и за извънбордовите двигатели за задвижване и кърмовите двигатели за задвижване с вградена изпускателна система, предназначени за монтиране на плавателни съдове за отдих, производителят на плавателния съд за лично ползване или на двигателя прилага следните процедури, установени в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО:

а) когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум — някой от следните модули:

i) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

ii) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

iii) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

б) когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум — модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт).

Член 23

Оценяване на етапа след построяването

Оценяването на етапа след построяването, посочено в член 19, параграфи 2, 3 и 4, се провежда съгласно посоченото в приложение V.

Член 24

Допълнителни изисквания

1.  Когато се използва модул B от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, ЕС изследването на типа се извършва по начина, указан във второ тире на точка 2 от посочения модул.

Изследването на типа произведен продукт, посочено в модул B, може да обхваща няколко версии на продукта, при условие че:

а) различията между отделните версии не засягат нивото на безопасност и останалите изисквания, отнасящи се до работата на продукта; и

б) версиите на продукта се посочват в съответния сертификат за ЕС изследване на типа, ако е необходимо чрез изменения на оригиналния сертификат.

2.  Когато се използва модул A1 от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, проверките на продукта се извършват на един или няколко плавателни съда, които са представителни за производството на производителя, и се прилагат допълнителните изисквания, установени в приложение VI към настоящата директива.

3.  Възможността за използване на акредитирани собствени органи на производителя, посочена в модул A1 и модул C1 от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, не се прилага.

4.  Когато се използва модул F от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, за оценяване на съответствието с изискванията за емисиите на отработени газове се прилага процедурата, описана в приложение VII към настоящата директива.

5.  Когато се използва модул C от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, за оценяване на съответствието с изискванията за емисиите на отработени газове на настоящата директива, и ако производителят не работи съгласно съответната система за качество, описана в модул H от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, то тогава избран от производителя нотифициран орган провежда проверките на продукта или организира тяхното провеждане на случайни интервали, определени от органа, с цел проверка на качеството на вътрешните проверки на продукта. Ако нивото на качество изглежда незадоволително или ако се счита за необходимо да бъде проверена точността на представените от производителя данни, се прилага процедурата, установена в приложение VIII към настоящата директива.

Член 25

Техническа документация

1.  Техническата документация, посочена в член 7, параграф 2, съдържа всички данни и подробности, отнасящи се до средствата, използвани от производителя за осигуряване на съответствието на продукта с изискванията, посочени в член 4, параграф 1 и в приложение I. По-специално тя съдържа съответните документи, изброени в приложение IХ.

2.  С техническата документация се гарантира, че проектирането, конструирането и действието на продукта, както и оценяването на съответствието, могат да бъдат ясно разбрани.ГЛАВА V

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 26

Нотификация

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.

Член 27

Нотифициращи органи

1.  Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието за целите на настоящата директива, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително за съответствие с разпоредбите на член 32.

2.  Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.  Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е правен субект и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 28. Освен това този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.  Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 28

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.  Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.  Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.  Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.  Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.  Нотифициращият орган запазва поверителността на получената от него информация.

6.  Нотифициращият орган разполага с достатъчен на брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 29

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдение на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 30

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.  За целите на нотификацията съгласно настоящата директива органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.  Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право и притежава юридическа правосубектност.

3.  Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от продукта, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на продуктите, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.  Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на продуктите, които се оценяват, нито представители на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценявани продукти, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или употребата на такива продукти за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството, предлагането на пазара, монтирането, използването или поддръжката на тези продукти, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантските услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.  Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.  Органът за оценяване на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него от разпоредбите на членове 19—24 и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория продукти, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а) персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;

б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури.

Той прилага подходящи политики и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в) процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

Той трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

7.  Персоналът, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, трябва да разполага със следното:

а) добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б) задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;

г) способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.  Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за оценяването.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за оценяването, на органа за оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.  Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното законодателство или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.  Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно членове 19—24 или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.  Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че персоналът, отговорен за оценките, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно член 42, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 31

Презумпция за съответствие

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, установени в член 30, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 32

Поделения и възлагане на подизпълнители от нотифицираните органи

1.  В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, установени в член 30, и информира нотифициращия орган за това.

2.  Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.  Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или на поделения само със съгласието на клиента.

4.  Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно членове 19—24.

Член 33

Заявление за нотифициране

1.  Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.  Заявлението, посочено в параграф 1, се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и продукта или продуктите, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в член 30.

3.  Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на неговото съответствие с изискванията, установени в член 30.

Член 34

Процедура по нотифициране

1.  Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, установени в член 30.

2.  Нотифициращите органи нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.  Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и продукта или продуктите, за които се отнася, както и съответното удостоверение за компетентност.

4.  Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 33, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и ще продължи да отговаря на изискванията, установени в член 30.

5.  Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако от Комисията или от другите държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

6.  Комисията и другите държави членки се нотифицират за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 35

Идентификационен номер и списък на нотифицираните органи

1.  Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

Освен това държавите членки определят идентификационен код на нотифицираните органи, получили разрешение от нотифициращ орган да извършват оценяване на съответствието на етапа след построяването.

2.  Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително идентификационните номера, които са им били определени и, ако е приложимо, кодове, както и дейностите, за които те са били нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на този списък.

Член 36

Промени в нотификацията

1.  Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 30, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.  В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията, или в случай, че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 37

Оспорване на компетентността на нотифицираните органи

1.  Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения в компетентността на даден нотифициращ орган или в непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.  Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотифицикацията или за поддържане на компетентността на съответния орган.

3.  Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана като поверителна.

4.  Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или престане да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който отправя искане към нотифициращата държава членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 50, параграф 2.

Член 38

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.  Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в членове 19—24.

2.  Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори и частните вносители. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на продукта с разпоредбите на настоящата директива.

3.  Когато нотифициран орган прецени, че определен производител или частен вносител не е изпълнил изискванията, установени в член 4, параграф 1 и в приложение I, или в съответстващите хармонизирани стандарти, той изисква от този производител или частен вносител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

4.  Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата, нотифициран орган установи, че даден продукт вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

5.  Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема сертификати, в зависимост от случая.

Член 39

Процедура за обжалване

Държавите членки гарантират, че съществува процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 40

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.  Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за следното:

а) всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификати;

б) всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията за нотифициране;

в) всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г) при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.  Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите продукти, съответната информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 41

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 42

Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна група или групи на нотифицираните органи.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава(ива) група(и), пряко или чрез определени представители.ГЛАВА VI

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 43

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на продуктите, обхванати от настоящата директива.

Член 44

Процедура при продукти, представляващи риск на национално равнище

1.  Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск за здравето или безопасността на хората, за имуществото или за околната среда, те извършат оценка по отношение на въпросния продукт, която обхваща съответните изисквания, установени в настоящата директива. При необходимост, съответните икономически оператори или частният вносител сътрудничат с органите за надзор на пазара.

В случая на икономически оператор, когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара установят, че за продукта не са спазени изискванията, установени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да го изтегли от пазара или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

В случая на частен вносител, когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара установят, че за продукта не са спазени изискванията, установени в настоящата директива, частният вносител без забавяне трябва да бъде информиран за необходимите коригиращи действия, които следва да предприеме, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, временно да спре пускането в действие на продукта или временно да спре употребата му, съобразно естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора и трета алинея от настоящия параграф.

2.  В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от съответния икономическия оператор да предприеме.

3.  Икономическият оператор гарантира, че са предприети необходимите коригиращи действия по отношение на всички съответни продукти, които той предоставя на пазара в целия Съюз.

Частният вносител гарантира, че са предприети необходимите коригиращи действия по отношение на продукта, който той е внесъл в Съюза за своя собствена употреба.

4.  Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар или за неговото изземване.

Когато частният вносител не предприеме подходящи коригиращи действия, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят пускането в действие на продукта или за да забранят или ограничат използването на продукта на тяхна територия.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.  Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, произхода на продукта, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор или частен вносител. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на:

а) невъзможност продуктът да спази изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, защитата на имуществото или опазването на околната среда, предвидени в настоящата директива; или

б) недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 14, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.  Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния продукт, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.  Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.

Член 45

Предпазна процедура на Съюза

1.  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 44, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка, предприета от държава членка, са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) или с частния вносител и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е обоснована или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и) или на частния вносител.

2.  Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.

3.  Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 44, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 46

Формално несъответствие

1.  Без да се засяга член 44, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор или частен вносител да прекрати съответното несъответствие:

а) маркировката „CE“ е нанесена в нарушение на член 16, член 17 или член 18;

б) маркировката „СЕ“, посочена в член 17, не е нанесена;

в) ЕС декларацията за съответствие или декларацията, посочена в приложение III, не е съставена;

г) ЕС декларацията за съответствие или декларацията, посочена в приложение III, е неправилно съставена;

д) техническата документация не е налице или не е пълна;

е) информацията, посочена в член 7, параграф 6 или в член 9, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

ж) не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 7 или член 9.

2.  Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки, за да ограничи или забрани предоставянето на продукта на пазара или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара, или — при продукт, внесен от частен вносител за негова собствена употреба — да забрани или ограничи употребата му.ГЛАВА VII

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 47

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48, за да изменя следното:

а) с цел да бъде отчетен напредъкът в техническите познания и новите научни данни:

▼C1

i) част Б, раздел 2, точки 2.3, 2.4 и 2.5 и раздел 3, както и част В, раздел 3 от приложение I;

▼B

ii) приложения VII и IX; както и

б) приложение V, с цел да се отчете напредъкът в техническите познания, възможността за подходящо осигуряване на равностойно съответствие и новите научни данни.

Член 48

Упражняване на делегираните правомощия

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 47, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 47, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 47, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 49

Актове за изпълнение

1.  За да се отчете напредъкът в техническите познания и да се гарантира еднаквото прилагане на настоящата директива, Комисията може да приема актове за изпълнение относно следното:

а) подробни процедури за прилагането на член 24, като се отчитат конкретните потребности за оценяване на съответствието за продуктите, обхванати от настоящата директива;

б) подробното приложение на проектните категории плавателни съдове, предвидени в част А, точка 1 от приложение I, включително по отношение на използването на терминология във връзка с атмосферните условия и използваните в нея измервателни скали;

в) подробни процедури за идентификацията на плавателни съдове, предвидена в част А, точка 2.1 от приложение I, включително поясняване на терминологията и определяне и администриране на кодовете на производители, издадени на производители, установени извън Съюза;

г) информацията върху табелата на производителя, предвидена в част А, точка 2.2 от приложение I;

д) прилагането на правилата за навигационните светлини, предвидени в част А, точка 5.7 от приложение I;

е) правила за предотвратяване изтичането на замърсители, особено във връзка с работата на събирателните резервоари, предвидени в част А, точка 5.8 от приложение I;

ж) монтирането и изпитването на газови уреди и постоянно инсталирани газови системи на плавателни съдове;

з) формата и съдържанието на ръководството за собственика;

и) формата и съдържанието на въпросника за докладване, който трябва да се попълва от държавите членки, съгласно член 51.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 3.

2.  По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, когато даден продукт представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хората, за имуществото или за околната среда, по отношение на параграф 1, букви а), б), д), е) и ж) Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 50, параграф 4.

Член 50

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

5.  Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

6.  Освен това комитетът може да разглежда всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от председателя на комитета или от представител на държава членка в съответствие с процедурния правилник на комитета.ГЛАВА VIII

СПЕЦИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 51

Докладване

В срок до 18 януари 2021 г. и на всеки пет години след това държавите членки попълват въпросник относно прилагането на настоящата директива, изготвен от Комисията.

В срок до 18 януари 2022 г. и на всеки пет години след това Комисията, въз основа на отговорите на държавите членки на въпросника по първа алинея, изготвя доклад относно прилагането на настоящата директива и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

Член 52

Преглед

В срок до 18 януари 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно:

а) техническата осъществимост на допълнително намаляване на емисиите на двигателите за задвижване на морски плавателни съдове и въвеждане на изисквания за емисии от изпарение и за горивните уредби, приложими за двигатели и системи за задвижване, като се взема предвид разходната ефективност на технологиите и необходимостта от приемането на хармонизирани в световен план стойности за сектора при отчитане на всички по-важни пазарни инициативи; както и

б) въздействието върху информираността на потребителите и върху производителите, и по-специално малките и средни предприятия, на проектните категории плавателни съдове, изброени в приложение I, които се основават на устойчивост на силата на вятъра и значимата височина на вълните, като се взема предвид развитието на международната стандартизация. Докладът трябва да включва оценка на това дали за проектните категории плавателни съдове са необходими допълнителни спецификации или подразделения и, когато е целесъобразно, в него се предлагат допълнителни подкатегории.

Докладите, посочени в първа алинея, букви а) и б), се придружават от законодателни предложения, когато е целесъобразно.

Член 53

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, като за тежки нарушения тя може да включва и наказателноправни санкции, приложими при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане.

Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи и могат да бъдат увеличавани, в случай че съответният икономически оператор или частен вносител преди това е извършил подобно нарушение на настоящата директива.ГЛАВА IХ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 54

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват до 18 януари 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки от 18 януари 2016 г. Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 55

Преходен период

1.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или пускането в действие на продукти, обхванати от Директива 94/25/ЕО, които са в съответствие с посочената директива и които са пуснати на пазара или пуснати в действие преди 18 януари 2017 г.

2.  Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или пускането в действие на извънбордови двигатели за задвижване с искрово запалване с мощност, по-малка от или равна на 15 kW, които са в съответствие с пределно допустимите стойности за емисиите на отработени газове за етап I, определени в част Б, точка 2.1 от приложение I, и които са произведени от малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията ( 14 ) и са пуснати на пазара преди 18 януари 2020 г.

Член 56

Отмяна

Директива 94/25/ЕО се отменя, считано от 18 януари 2016 г. Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 57

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 58

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

А.    Съществени изисквания за проектирането и конструирането на продуктите, посочени в член 2, параграф 1

1.   ПРОЕКТНИ КАТЕГОРИИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕПроектна категория

Сила на вятъра

(скала на Бофорт)

Значима височина

на вълни (H ⅓, метри)

A

над 8

над 4

B

до 8 включително

до 4 включително

C

до 6 включително

до 2 включително

D

до 4 включително

до 0,3 включително

Обяснителни бележки:

A. Плавателен съд за отдих, попадащ в проектна категория А, се счита за проектиран за сила на вятъра, която може да надхвърли 8 (по скалата на Бофорт), а значимата височина на вълни да бъде равна или по-голяма от 4 m, с изключение на плаване в анормални условия като буря, силна буря, ураган, торнадо и екстремни морски условия или непредсказуеми вълни.

Б. Плавателен съд за отдих, попадащ в проектна категория B, се счита за проектиран за сила на вятъра до 8 включително и значима височина на вълните до 4 m включително.

В. Плавателен съд, попадащ в проектна категория C, се счита за проектиран за сила на вятъра до 6 включително и значима височина на вълните до 2 m включително.

Г. Плавателен съд, попадащ в проектна категория D, се счита за проектиран за сила на вятъра до 4 включително и значима височина на вълните до 0,3 m включително, случайни вълни с максимална височина до 0,5 m.

Плавателните съдове от всяка проектна категория трябва да са проектирани и конструирани така, че да издържат при тези показатели по отношение на устойчивост, плавателност и други съответни съществени изисквания, изброени в настоящото приложение, и да притежават добри характеристики по отношение на управляемостта и маневреността.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.    Идентификация на плавателните съдове

Всеки плавателен съд следва да бъде означен с идентификационен номер, включващ следната информация:

1) код на държавата на производителя;

2) уникален код на производителя, определен от националния орган на държавата членка;

3) уникален сериен номер;

4) месец и година на производство;

5) година на модела.

Подробните изисквания относно идентификационния номер, посочен в първа алинея, са определени в съответния хармонизиран стандарт.

2.2.    Табела на производителя на плавателния съд

Върху всеки плавателен съд трябва да има трайно прикрепена табела, поставена отделно от идентификационния номер на плавателния съд, която съдържа най-малко следната информация:

а) име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя, както и адрес за връзка;

б) маркировката „СЕ“, както е предвидено в член 18;

в) проектна категория на плавателния съд в съответствие с раздел 1;

г) препоръчван от производителя максимален товар, определен съгласно точка 3.6, като се изключи теглото на съдържанието на постоянно монтирани резервоари в изцяло запълнено състояние;

д) препоръчван от производителя максимален брой лица, за които е проектиран плавателният съд.

При оценяване на етапа след построяването, данните за връзка и изискванията, посочени в буква а), следва да включват и данните на нотифицирания орган, извършил оценяването на съответствието.

2.3.    Защита срещу падане зад борда и средства за обратно качване на борда

Плавателните съдове трябва да бъдат проектирани така, че да се сведе до минимум рискът от падане зад борда и да се улеснява обратното качване на борда. Средствата за обратно качване на борда трябва да са достъпни за лице, намиращо се във водата, или да могат да бъдат разгънати от него без чужда помощ.

2.4.    Видимост от рулевата рубка

При плавателните съдове за отдих рулевата рубка трябва да осигурява на рулевия добра видимост по целия хоризонт при нормални условия (скорост и товар).

2.5.    Ръководство за собственика

Всеки продукт трябва да има ръководство за собственика в съответствие с член 7, параграф 7 и член 9, параграф 4. В това ръководство се предоставя цялата информация, необходима за безопасното използване на продукта, като се обръща специално внимание на сглобяването, поддържането, правилната работа, предотвратяването и управлението на риска.

3.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЦЕЛОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА

3.1.    Конструкция

Изборът и комбинирането на материалите, както и конструкцията на плавателния съд трябва да гарантират достатъчната му здравина във всяко отношение. Специално внимание се отделя на проектната категория съгласно раздел 1 и на препоръчвания от производителя максимален товар съгласно точка 3.6.

3.2.    Устойчивост и надводен борд

Плавателният съд трябва да е достатъчно устойчив и надводен борд в съответствие с проектната му категория в съответствие с раздел 1 и препоръчвания от производителя максимален товар в съответствие с точка 3.6.

3.3.    Плавателност и непотопяемост

Плавателният съд трябва да е конструиран така, че да осигурява плавателност, която да отговаря на проектната му категория в съответствие с раздел 1 и на препоръчвания от производителя максимален товар в съответствие с точка 3.6. Всеки обитаем многокорпусен плавателен съд за отдих, за който съществува риск от преобръщане, трябва да има достатъчна плавателност, за да се задържи плаващ на повърхността в преобърнато положение.

Плавателните съдове с дължина под шест метра, които лесно се пълнят с вода при използване в съответната им проектна категория, трябва да бъдат оборудвани с подходящи средства за осигуряване на непотопяемост при нахлуване на вода в тях.

3.4.    Отвори в корпуса, палубата и надстройката

В затворено положение, отворите в корпуса, палубата(ите) и надстройката не трябва да нарушават конструктивната цялост на плавателния съд или неговата устойчивост на атмосферни въздействия.

Прозорците, илюминаторите, вратите и капаците на люковете трябва да са устойчиви на налягането, което е вероятно да бъде упражнено върху тях от водните маси в тяхното конкретно положение, както и на натиска, предизвикан от тежестта на движещите се върху палубата хора.

Приспособленията на корпуса, предназначени за всмукване или източване на вода от корпуса и намиращи се под водолинията, която съответства на препоръчвания от производителя максимален товар в съответствие с точка 3.6, трябва да са оборудвани с леснодостъпни средства за затварянето им.

3.5.    Нахлуване на вода

Всички плавателни съдове трябва да са проектирани така, че да бъде сведен до минимум рискът от потъване.

Когато е целесъобразно, трябва да се обърне специално внимание на:

а) каютите и шахтите, които трябва да са оборудвани със средства, позволяващи самооттичането на водата или други приспособления за източване на вода от вътрешността на плавателния съд;

б) вентилационните отвори;

в) отстраняване на водата чрез помпи или други средства.

3.6.    Препоръчван от производителя максимален товар

Препоръчваният от производителя максимален товар (гориво, вода, провизии, различно оборудване и хора (в килограми), за който е проектиран плавателният съд, следва да се определя в съответствие с проектната категория (раздел 1), устойчивостта и надводния борд (точка 3.2) и плавателността и непотопяемостта (точка 3.3).

3.7.    Наличие на спасителни салове

На всички плавателни съдове за отдих от проектни категории А и В, както и плавателните съдове за отдих от проектни категории С и D с дължина над шест метра, трябва да е предвидено едно или повече места за прикрепване на спасителен(елни) сал(ове) с площ, достатъчна да побере броя лица, за които е проектиран плавателният съд за отдих, в съответствие с препоръките на производителя. Мястото(местата), където са разположени спасителните салове, трябва да бъде(ат) леснодостъпно(и) по всяко време.

3.8.    Евакуация

Всички обитаеми многокорпусни плавателни съдове за отдих, за които съществува риск от преобръщане, трябва да са оборудвани с надеждни средства за евакуация в случай на преобръщане. Когато е налице средство за евакуация, предназначено да се използва в преобърнато положение на съда, то не трябва да нарушава конструкцията (точка 3.1), устойчивостта (точка 3.2) или плавателността (точка 3.3), независимо дали плавателният съд за отдих е в изправено или преобърнато положение.

Всеки обитаем плавателен съд за отдих трябва да бъде оборудван с надеждни средства за евакуация в случай на пожар.

3.9.    Закотвяне, швартоване и буксировка

Всички плавателни съдове, като се взема предвид тяхната проектна категория и техните характеристики, трябва да са оборудвани с едно или няколко усилени места или с други средства, позволяващи издържане на натоварването от закотвяне, швартоване и буксировка.

4.   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТТА И МАНЕВРЕНОСТТА

Производителят гарантира, че характеристиките на плавателния съд по отношение на управляемостта и маневреността са задоволителни и при най-мощния двигател за задвижване, за който е проектиран и конструиран плавателният съд. За всички двигатели за задвижване максималната номинална мощност трябва да бъде посочена в ръководството за собственика.

5.   ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТАЖА

5.1.    Двигатели и двигателни отсеци

5.1.1.    Бордови двигател

Всички монтирани на борда двигатели се поставят в преграден отсек отделно от обитаемите помещения и се монтират така, че да бъде сведен до минимум рискът от пожар или разпространението на пламъци, както и вредните въздействия на токсични изгорели газове, топлина, шум или вибрации в обитаемите помещения.

Частите и принадлежностите на двигателя, изискващи редовна проверка и/или обслужване, трябва да са лесно достъпни.

Изолационните материали във вътрешността на двигателния отсек трябва да не поддържат горенето.

5.1.2.    Вентилация

Двигателният отсек трябва да се вентилира. Нахлуването на вода в двигателния отсек през отворите трябва да бъде сведено до минимум.

5.1.3.    Външни части на двигателя

Външните подвижни или нагрети части на двигателя, които могат да причинят наранявания на хора, трябва да бъдат добре обезопасени, освен ако двигателят е покрит или е поставен в предпазен кожух.

5.1.4.    Стартиране на извънбордови двигател за задвижване

Всеки извънбордови двигател за задвижване, монтиран на плавателен съд, трябва да бъде оборудван с устройство, което да предотвратява стартирането на двигателя със зацепен винт, с изключение на:

а) двигатели, които създават тяга под 500 нютона (N) статичен упор;

б) двигатели с вградена клапа, която ограничава тягата до 500 нютона (N) в момента на стартирането.

5.1.5.    Движение на плавателните съдове за лично ползване без водач

Плавателните съдове за лично ползване трябва да се проектират с автоматичен изключвател на двигателя за задвижване или с автоматично устройство за осигуряване на кръгообразно придвижване напред с намалена скорост в случаите, когато водачът напусне плавателния съд или падне зад борда му.

5.1.6.

Извънбордовите двигатели задвижвани от лост, трябва да са оборудвани с устройство за аварийно спиране, което може да бъде свързано с рулевия.

5.2.    Горивна система

5.2.1.    Общи положения

Съоръженията и инсталациите за зареждане, съхранение, вентилиране и подаване на гориво трябва да са проектирани и монтирани така, че да се сведе до минимум рискът от пожар и експлозия.

5.2.2.    Резервоари за гориво

Резервоарите, тръбопроводите и шланговете за гориво трябва да са обезопасени и отделени или защитени от всеки източник на значима топлина. Материалът, от който са изработени резервоарите, и технологията на изработването им трябва да са в съответствие с тяхната вместимост и вида на горивото.

Отсеците, в които са разположени резервоари с бензинови горива, се вентилират.

Резервоарите за бензинови горива не трябва да представляват част от корпуса и трябва да:

а) са защитени от пожар от двигател и от всякакви други източници на запалване;

б) са отделени от обитаемите помещения.

Резервоарите за дизелови горива могат да представляват част от корпуса.

5.3.    Електрическа система

Електрическата система трябва да е проектирана и монтирана така, че да осигурява правилно функциониране на плавателния съд при нормални условия на работа и да свежда до минимум риска от пожар и поражение от електрически ток.

Всички електрически вериги с изключение на захранваните от акумулаторни батерии вериги за стартиране на двигателя, трябва да остават безопасни при претоварване.

Веригите за електрическо задвижване не трябва да са във взаимодействие с други електрически вериги по начин, който би довел до това някоя от тях да не работи по предвидения начин.

Следва да се осигури вентилация, за да се предотврати натрупването на експлозивни газове, които могат да се отделят от акумулаторните батерии. Акумулаторните батерии трябва да са здраво закрепени и защитени срещу проникване на вода.

5.4.    Рулева система

5.4.1.    Общи положения

Рулевата система и задвижващата система за управление трябва да са проектирани, конструирани и монтирани така, че да осигуряват предаване на управляващото усилие при предвидимите работни условия.

5.4.2.    Експлоатация при извънредни обстоятелства

Всеки плавателен съд за отдих с платна и всеки плавателен съд за отдих без платна, задвижван само с един двигател, със система за дистанционно управление на руля, трябва да е оборудван с механизъм за управление на плавателния съд за отдих с намалена скорост в случай на аварийни обстоятелства.

5.5.    Газова система

Системите за подаване на газ за битови нужди трябва да са от пароотвеждащ тип и да са проектирани и монтирани така, че да се предотврати изпускането на газ и рискът от експлозия и да позволяват да бъдат изпитвани за изпускане на газ. Материалите и компонентите трябва да са подходящи за конкретния използван газ, за да са устойчиви на натоварванията и въздействията, характерни за морската среда.

Всеки газов уред, предназначен от производителя за приложението, за което се използва, трябва да се монтира в съответствие с инструкциите на производителя. Всеки работещ с газ уред трябва да е свързан с отделно разклонение на разпределителната система и всеки уред трябва да се контролира от отделен вентил. Необходимо е да се осигури подходяща вентилация, за да се предотврати опасността, свързана с изпускане на газ и отделени при горенето газове.

Всички плавателни съдове с постоянно инсталирана газова система трябва да са снабдени с предпазни камери за всички газови бутилки. Предпазните камери трябва да са отделени от обитаемите помещения, да са достъпни единствено отвън и да се вентилират в посока навън, така че да става отвеждане на изтеклия газ зад борда.

По-специално, всички постоянно инсталирани газови системи трябва да бъдат изпитвани след инсталирането им.

5.6.    Противопожарна защита

5.6.1.    Общи положения

Видът на инсталираното оборудване и вътрешното разпределение на плавателния съд трябва да са съобразени с риска от пожар и разпространение на огъня. Специално внимание се обръща на пространството около устройствата с открит пламък, нагретите повърхности или двигателите и спомагателните машини, преливниците за масло и течни горива, непокритите маслопроводи и горивопроводи, както и на разположението на електрическото окабеляване, което по-специално трябва да е отдалечено от източниците на топлина и от горещите повърхности.

5.6.2.    Противопожарно оборудване

Плавателните съдове за отдих трябва да са снабдени с противопожарно оборудване, което съответства на конкретния риск от пожар, или трябва да се посочат местата за разполагане и капацитета на подходящото с оглед на конкретния риск от пожар противопожарно оборудване. Плавателният съд може да бъде пуснат в действие само след оборудване с подходящите противопожарни средства. Отсеците на бензиновите двигатели трябва да са обезопасени чрез пожарогасителна система, при която няма необходимост отсекът да се отваря в случай на пожар. Когато има поставени преносими пожарогасители, те трябва да са леснодостъпни, като един от тях трябва да е поставен така, че да е в непосредствена близост до рулевата рубка на плавателния съд за отдих.

5.7.    Навигационни светлини, знаци и звукови сигнали

Когато има навигационни светлини, знаци и звукови сигнали, те трябва да съответстват на разпоредбите на COLREG от 1972 г. (Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море) или на CEVNI (Европейски кодекс за вътрешна навигация по вътрешноводни пътища), в зависимост от случая.

5.8.    Предотвратяване на изтичането на замърсители и съоръжения за улесняване на отвеждането на отпадъците на брега

Плавателните съдове трябва да са конструирани така, че да се предотвратява случайното изтичане на замърсители (масло, гориво и др.) зад борда.

Тоалетните на плавателни съдове за отдих трябва да са свързани единствено със система от събирателни резервоари или водопречиствателна система.

Плавателните съдове за отдих, оборудвани със събирателни резервоари, трябва да са снабдени със стандартни изходни връзки, които да дават възможност за свързване на тръбите на приемните съоръжения с изходните тръбопроводи на плавателния съд за отдих.

Освен това, ако има тръбопроводи за фекални води, които преминават през корпуса, те трябва да имат клапани с възможност за заключване в затворено положение.

Б.    Съществени изисквания по отношение на емисиите на отработени газове от двигатели за задвижване

Двигателите за задвижване трябва да съответстват на съществените изисквания по отношение на емисиите на отработени газове, определени в настоящата част.

1.   ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ

1.1. Върху всеки двигател трябва да бъде ясно обозначена следната информация:

а) име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за връзка на производителя на двигателя; и, ако е приложимо, име и адрес за връзка на лицето, което приспособява двигателя;

▼C1

б) тип на двигателя и, ако е приложимо, фамилия двигатели;

▼B

в) уникален сериен номер на двигателя;

г) маркировката „СЕ“, както е предвидено в член 18.

1.2. Обозначенията, посочени в точка 1.1, трябва да могат да се запазят през целия нормален срок на експлоатация на двигателя, да са четливи и незаличими. Ако се използват етикети или табели, те трябва да бъдат прикрепени по начин, при който прикрепването да бъде трайно през целия нормален срок на експлоатация на двигателя, а етикетите/табелите да не могат да се свалят, без да бъдат унищожени или деформирани.

1.3. Обозначенията трябва да се нанасят върху дадена част от двигателя, която е необходима за нормалната работа на двигателя и по принцип не се нуждае от подмяна през срока на експлоатация на двигателя.

1.4. Обозначенията трябва да бъдат разположени така, че да могат да се виждат без затруднение, след като двигателят е бил окомплектован с всички необходими за експлоатацията му компоненти.

2.   ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ

Двигателите за задвижване трябва да се проектират, конструират и сглобяват така, че в условия на правилен монтаж и нормална работа, емисиите на отработени газове да не надхвърлят пределно допустимите стойности, получени от точка 2.1, таблица 1 и точка 2.2, таблици 2 и 3:

2.1.

Стойности, приложими за целите на член 55, параграф 2 и точка 2.2, таблица 2:Таблица 1

(g/kWh)

Тип

Въглероден оксид

image

Въглеводороди

image

Азотни оксиди

NOX

Твърди частици

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Двутактов, с искрово запалване

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Не е приложимо

Четиритактов, с искрово запалване

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Не е приложимо

Със самозапалване

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

Където А, В и n са константните величини по таблицата, а РN е номиналната мощност на двигателя в kW.

2.2.

Стойности, приложими от 18 януари 2016 г.:Таблица 2

Пределно допустими стойности на емисиите на отработени газове за двигатели със самозапалване (++)

Работен ходов обем

SV

(L/cyl)

Номинална мощност на двигателя PN

(kW)

Твърди частици

PT

(g/kWh)

Въглеводороди + азотни оксиди

image

(g/kWh)

image

image

Стойностите, посочени в таблица 1

image  (+)

0,30

4,7

image

0,15

5,8

image

image

0,14

5,8

image

0,12

5,8

image

0,12

5,8

image

0,11

5,8

+  Друга допустима възможност е двигателите със самозапалване с номинална мощност, равна на или по-голяма от 37 kW и по-малка от 75 kW, и с работен ходов обем, по-малък от 0,9 L/cyl, да не превишават пределно допустима стойност на емисиите на твърди частици от 0,20 g/kWh и комбинирана пределна стойност за емисиите на

image

от 5,8 g/kWh.

++  Двигателите със самозапалване не трябва да превишават пределно допустима стойност за емисиите на въглероден оксид (CO) от 5,0 g/kWh.Таблица 3

Пределно допустими стойности на емисиите на отработени газове за двигатели с искрово запалване

Тип двигател

Номинална мощност на

двигателя PN

(kW)

Въглероден оксид

CO

(g/kWh)

Въглеводороди + азотни оксиди

image

(g/kWh)

Кърмови и бордови двигатели

image

75

5

image

350

16

image

350

22

Извънбордови двигатели и двигатели на плавателни съдове за лично ползване (PWC двигатели)

image

image

30

image

image

image

image

300

image

2.3.

Цикли на изпитване:

Цикли на изпитване и приложими тегловни коефициенти:

Използват се следните изисквания на стандарт ISO 8178-4:2007, като се отчитат посочените в таблицата по-долу стойности.

При двигателите със самозапалване и променлива скорост следва да се прилага цикъл на изпитване E1 или E5; а като алтернатива – над 130 kW може да се прилага цикъл на изпитване Е3. При двигателите с искрово запалване и променлива скорост следва да се прилага цикъл на изпитване E4.Цикъл E1, режим (номер)

1

2

3

4

5

Скорост

Номинална скорост

Междинна скорост

Ниска скорост — работа на празен ход

Въртящ момент, %

100

75

75

50

0

Тегловен коефициент

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Скорост

Номинална скорост

Междинна скорост

Ниска скорост — работа на празен ход

Цикъл E3, режим (номер)

1

2

3

4

 

Скорост, %

100

91

80

63

 

Мощност, %

100

75

50

25

 

Тегловен коефициент

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Цикъл E4, режим (номер)

1

2

3

4

5

Скорост, %

100

80

60

40

Празен ход

Въртящ момент, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Тегловен коефициент

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Цикъл E5, режим (номер)

1

2

3

4

5

Скорост, %

100

91

80

63

Празен ход

Мощност, %

100

75

50

25

0

Тегловен коефициент

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Нотифицираните органи могат да приемат изпитвания, проведени въз основа на други цикли на изпитване, посочени в хармонизирани стандарти и приложими за работния цикъл на двигателя.

2.4.

Прилагане на фамилия двигатели за задвижване и избор на базов двигател за задвижване

Производителят на двигателя отговаря за определянето на това кои двигатели от произвежданата от него гама се включват в една фамилия двигатели.

Базовият двигател се избира от фамилията двигатели така, че характеристиките му по отношение на емисиите да са представителни за всички двигатели в тази фамилия. Обикновено като базов двигател за фамилията следва да бъде избран двигателят, за чиито характеристики се очаква да доведат до най-високите специфични емисии (изразени в g/kWh) при измерването им съгласно приложимия цикъл на изпитване.

2.5.

Горива за изпитване

Горивото за изпитване, използвано при изпитването на емисии от отработени газове, трябва да отговаря на следните характеристики:Бензинови горива

Свойство

RF-02-99

Безоловни

RF-02-03

Безоловни

 

min

max

min

max

Октаново число, определено по метода на изследването (RON)

95

95

Двигателно октаново число (MON)

85

85

Плътност при 15 °C (kg/ m3)

748

762

740

754

Начална точка на кипене (°С)

24

40

24

40

Маса на серните фракции (mg/kg)

100

10

Оловно съдържание (mg/l)

5

5

Налягане на парите по Reid (kPa)

56

60

Налягане на парите (DVPE) (kPa)

56

60

Дизелови горива

Свойство

RF-06-99

RF-06-03

 

min

max

min

max

Цетаново число

52

54

52

54

Плътност при 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Крайна точка на кипене (°С)

370

370

Пламна температура (°C)

55

55

Маса на серните фракции (mg/kg)

Ще бъде посочена

300 (50)

10

Маса на пепелните фракции (%)

Ще бъде посочена

0,01

0,01

Нотифицираните органи могат да приемат изпитвания, проведени въз основа на други горива за изпитване, посочени в хармонизирани стандарти.

3.   ТРАЙНОСТ

Производителят на двигателя осигурява инструкции за монтаж и поддръжка на двигателя, спазването на които следва да означава, че при нормална работа двигателят ще продължи да съответства на посочените в точки 2.1 и 2.2 стойности през целия нормален срок на експлоатация и при нормални условия на работа.

Производителят на двигателя набавя тази информация чрез предварителни изпитвания на издръжливост, съобразени с типичните работни цикли, и чрез изчисляване на умората на компонентите, което позволява на производителя да състави необходимите инструкции за поддръжка и да ги приложи към всички нови двигатели, пускани на пазара за първи път.

Нормалният срок на експлоатация на двигателя е следният:

а) за двигатели със самозапалване — 480 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

б) за бордови двигатели с искрово запалване или кърмови двигатели със или без вградена изпускателна система:

i) за категория двигатели image : 480 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано,

ii) за категория двигатели image : 150 работни часа или три години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано,

iii) за категория двигатели image : 50 работни часа или една година, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

в) двигатели на плавателни съдове за лично ползване: 350 работни часа или пет години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

г) извънбордови двигатели: 350 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано.

4.   РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

Всеки двигател трябва да има ръководство за собственика на език(езици), лесно разбираем(и) за потребителите и другите крайни ползватели и определен(и) от държавата членка, на чийто пазар ще бъде предлаган двигателят.

Ръководството за собственика:

а) съдържа инструкции за монтажа, използването и поддръжката, необходими, за да се гарантира, че при правилна работа на двигателя са изпълнени изискванията на раздел 3 (Трайност);

б) посочва мощността на двигателя, измерена в съответствие с хармонизираните стандарти.

В.    Съществени изисквания по отношение на излъчването на шум

Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система, плавателните съдове за лично ползване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система трябва да съответстват на съществените изисквания по отношение на излъчването на шум, установени в настоящата част.

1.   ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ШУМ

1.1. Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система, плавателните съдове за лично ползване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система трябва да се проектират, конструират и сглобяват така, че излъчването на шум да не надхвърлят пределно допустимите стойности в таблицата по-долу:Номинална мощност на двигателя

(единствен двигател)

в kW

Максимално ниво на звуково налягане = LpASmax

в dB

image

67

image

72

image

75

където PN = номиналната мощност на двигателя в kW при номинална скорост и при единствен двигател, а LpASmax = максималното ниво на звуково налягане в dB.

При комбинациите от два или няколко двигателя от всички типове двигатели се допуска превишаване на пределно допустимите стойности с 3 dB.

1.2. Като алтернатива на изпитванията за определяне на шума, за плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система се приема, че отговарят на изискванията относно шума, посочени в точка 1.1, ако за тях числото на Фруд е ≤ 1,1 и съотношението мощност/ водоизместване е ≤ 40, при условие че двигателят и изпускателната система са монтирани в съответствие със спецификациите на производителя на двигателя.

1.3. „Числото на Фруд“ Fn се изчислява, като максималната скорост на плавателния съд за отдих V (m/s) се раздели на квадратния корен на дължината на водолинията lwl (m), умножена по определена гравитационна константа на ускорение — g, от 9,8 m/s2.

image

„Съотношението мощност/водоизместване“ се получава, като номиналната мощност на двигателя PN (в kW) се раздели на водоизместването на плавателния съд за отдих D (в тонове).

image

2.   РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

При плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система и при плавателните съдове за лично ползване ръководството за собственика, изисквано съгласно част A, точка 2.5, трябва да съдържа информацията, необходима за поддържане на плавателния съд за отдих и изпускателната му система в състояние, което, доколкото е възможно, гарантира съответствието с определените пределно допустими стойности на шума в условия на нормална употреба.

При извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система ръководството за собственика, изисквано съгласно част Б, раздел 4, трябва да съдържа инструкциите, необходими за поддържането на двигателя в състояние, което, доколкото е възможно, да гарантира съответствието с определените пределно допустими стойности на шума в условия на нормална употреба.

3.   ТРАЙНОСТ

Разпоредбите относно трайността от част Б, раздел 3 се прилагат mutatis mutandis към съответствието с изискванията относно излъчването на шум, установени в раздел 1 от настоящата част.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОМПОНЕНТИ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

1) Защитено от запалване оборудване за бордови и кърмови бензинови двигатели и за отсеци за бензинови резервоари.

2) Устройства за предотвратяване на стартирането на двигателя за извънбордови двигатели.

3) Щурвали, механизми за щурвална уредба и прилежащите им жила.

4) Резервоари за гориво, предназначени за неподвижни инсталации, и шланговете за гориво.

5) Готови за монтаж люкове и илюминатори.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ВНОСИТЕЛЯ НА ЧАСТИЧНО КОМПЛЕКТОВАНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2)

Декларацията на производителя или вносителя, установен в Съюза, посочена в член 6, параграф 2, съдържа следното:

а) име и адрес на производителя;

б) име и адрес на представителя на производителя, установен в Съюза, или, ако е приложимо, на лицето, отговорно за пускането на пазара;

в) описание на частично комплектования плавателен съд;

г) изявление, че частично комплектованият плавателен съд съответства на съществените изисквания, приложими на този етап на построяване; посочват се данните на използваните приложими хармонизирани стандарти или на спецификациите, по отношение на които се декларира съответствието на този етап на построяване; освен това се заявява, че съдът е предназначен да бъде комплектован от други юридически или физически лица при пълно съответствие с настоящата директива.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № xxxxx ( 15 )

1. № xxxxx (продукт: номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):

2. Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител [Упълномощеният представител трябва да посочи и името и адреса на производителя] или на частния вносител.

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя или частния вносител, или лицето, посочено в член 19, параграф 3 или 4 от Директива 2013/53/ЕС.

4. Предмет на декларацията (идентификация на продукта, позволяваща проследяването му. Може да включва изображение, когато това е подходящо):

5. Предметът на декларацията, описан в точка 4, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

6. Позоваване на съответните използвани хармонизирани стандарти или на другите технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

7. Където е приложимо, нотифицираният орган … (наименование, номер) извърши … (описание на извършеното) и издаде сертификата:

8. Данни на лицето, оправомощено да подписва от името на производителя или упълномощения му представител

9. Допълнителна информация:

ЕС декларацията за съответствие съдържа изявление на производителя на двигателя за задвижване и на лицето, което приспособява двигателя в съответствие с член 6, параграф 4, букви б) и в), че:

а) когато бъде монтиран на плавателен съд в съответствие с инструкциите за монтаж, придружаващи двигателя, двигателят ще отговаря на:

i) изискванията по отношение на емисиите на отработени газове, установени в настоящата директива;

ii) пределно допустимите стойности по Директива 97/68/ЕО по отношение на двигатели, получили одобрение на типа в съответствие с Директива 97/68/ЕО, които съответстват на пределно допустимите стойности за емисиите за етап IIIA, етап IIIB или етап IV за двигатели със самозапалване, които са използвани в приложения, различни от задвижване на кораби за плаване по вътрешни водни пътища, локомотиви и мотриси, в съответствие с предвиденото в точка 4.1.2 от приложение I към посочената директива; или

iii) пределно допустимите стойности по Регламент (ЕО) № 595/2009 по отношение на двигатели, получили одобрение на типа в съответствие с посочения регламент.

Двигателят не трябва да се пуска в действие, преди да бъде декларирано съответствието — ако това се изисква — на плавателния съд, на който трябва да бъде монтиран, със съответните разпоредби на настоящата директива.

Ако двигателят е пуснат на пазара по време на допълнителния преходен период, предвиден в член 55, параграф 2, това се посочва в ЕС декларацията за съответствие.

Подписано за и от името на:

(място и дата на издаване)

(име, длъжност) (подпис)
ПРИЛОЖЕНИЕ V

РАВНОСТОЙНО СЪОТВЕТСТВИЕ, ОСНОВАНО НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕТАПА СЛЕД ПОСТРОЯВАНЕТО (МОДУЛ PCA)

1.

Съответствие, основано на оценяване на етапа след построяването, е процедура за оценяване на равностойното съответствие на продукт, за чието съответствие с настоящата директива производителят не е поел отговорност, чрез която физическото или юридическото лице, посочено в член 19, параграф 2, 3 или 4, което пуска продукта на пазара или го пуска в действие на своя отговорност, поема отговорността за равностойното съответствие на продукта. Това лице изпълнява задълженията, установени в точки 2 и 4, и осигурява и декларира на своя отговорност, че продукта, за който се прилагат разпоредбите на точка 3, е в съответствие с приложимите изисквания на настоящата директива.

2.

Лицето, което пуска продукта на пазара или го пуска в действие, подава до нотифициран орган заявление за оценяване на продукта на етапа след построяването и е длъжно да предостави на нотифицирания орган документите и техническата документация, които да позволят на този орган да оцени съответствието на продукта с изискванията на настоящата директива, както и всякаква налична информация за използването на продукта след първоначалното му пускане в действие.

Лицето, което пуска такъв продукт на пазара или го пуска в действие, съхранява документите и информацията на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след оценяването на равностойното съответствие на продукта съгласно процедурата за оценяване на етапа след построяването.

3.

Нотифицираният орган изследва отделния продукт и извършва изчисления, провежда изпитвания и други оценки, доколкото такива са необходими за доказване на равностойното съответствие на продукта с приложимите за него изисквания на настоящата директива.

Нотифицираният орган изготвя и издава сертификат за съответствие, както и свързан с него протокол относно извършеното оценяване и съхранява копие от сертификата и свързания с него протокол за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години, след като е издал тези документи.

Нотифицираният орган нанася върху одобрения продукт до маркировката „CE“ своя идентификационен номер или организира нанасянето му на своя отговорност.

Ако оценяваният продукт е плавателен съд, нотифицираният орган нанася на своя отговорност и идентификационния номер на плавателния съд, както е посочено в част А, точка 2.1 от приложение I, като полето за код на държавата на производителя се използва, за да бъде посочена държавата, в която е установен нотифицираният орган, а полетата за уникален код на производителя, определен от националния орган на държавата членка, се използват, за да се посочи идентификационният код за оценяването на етапа след построяването, определен на нотифицирания орган, следван от серийния номер на сертификата за оценяване на етапа след построяването. Полетата в идентификационния номер на плавателния съд за месец и година на производство и за година на модела се използват, за да се посочат месецът и годината на оценяването на етапа след построяването.

4.

Маркировка „CE“ и ес декларация за съответствие

4.1. Лицето, което пуска продукта на пазара или го пуска в действие, нанася маркировката „CE“ и — на отговорност на нотифицирания орган, посочен в раздел 3 — идентификационния номер на този орган върху продукта, за който нотифицираният орган е провел оценяване и е удостоверил равностойното му съответствие с приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2. Лицето, което пуска продукта на пазара или го пуска в действия, изготвя ЕС декларация за съответствие и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след датата на издаване на сертификата за оценяване на етапа след построяването. В декларацията за съответствие се посочва продуктът, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

4.3. Ако оценяваният продукт е плавателен съд, лицето, което пуска плавателния съд на пазара или го пуска в действие, поставя на плавателния съд табелата на производителя, описана в част А, точка 2.2 от приложение I, като тя съдържа думите „оценяване на етапа след построяването“ и идентификационния номер на плавателния съд по част А, точка 2.1 от приложение I, в съответствие с раздел 3.

5.

Нотифицираният орган информира лицето, което пуска продукта на пазара или го пуска в действие, за задълженията му по процедурата за оценяване на етапа след построяването.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С НАДЗОР НА ИЗПИТВАНИЯТА НА ПРОДУКТА, УСТАНОВЕН В МОДУЛ А1 (ЧЛЕН 24, ПАРАГРАФ 2)

Проектиране и конструиране

Върху един или няколко плавателни съда, които са представителни за производството, самият производител провежда или организира провеждането от негово име на следните изпитвания, равностойни изчисления или проверки:

а) изпитване за устойчивост в съответствие с част А, точка 3.2 от приложение I;

б) изпитване на характеристиките на плавателност в съответствие с част А, точка 3.3 от приложение I.

Излъчване на шум

За плавателните съдове за отдих, на които са монтирани бордови или кърмови двигатели без вградена изпускателна система, и за плавателните съдове за лично ползване, върху един или няколко плавателни съда, представителни за производството на производителя на плавателни съдове, производителят провежда или от негово име и на отговорността на нотифициран орган, избран от него, се провеждат изпитванията за излъчване на шум, определени в част В от приложение I.

За извънбордовите двигатели и за кърмовите двигатели с вградена изпускателна система, върху един или няколко двигателя от всяка фамилия двигатели, представителни за производството на производителя на двигатели, производителят провежда или от негово име и на отговорността на нотифициран орган, избран от него, се провеждат изпитванията за излъчване на шум, определени в част В от приложение I.

Когато се изпитва повече от един двигател от дадена фамилия двигатели, за гарантиране на съответствието на извадката се прилага статистическият метод, описан в приложение VII.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ И ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ШУМ

1. За проверка на съответствието на фамилия двигатели от производствената серия се взема извадка двигатели. Решение за големината (n) на извадката взема производителят, съгласувано с нотифицирания орган.

2. За всеки нормиран компонент на емисиите на отработени газове и излъчването на шум се изчислява средноаритметичната стойност Х на получените за съответната извадка резултати. Счита се, че производствената серия съответства на изискванията („решение за приемане“), ако е изпълнено следното условие:

image

S е стандартното отклонение, където:

image

X

=

средноаритметична стойност на резултатите, получени от извадката

x

=

индивидуални резултати, получени от извадката

L

=

съответна пределно допустима стойност

n

=

брой на двигателите в извадката

k

=

статистически коефициент, който се определя в зависимост от n (вж. таблицата по-долу)n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Ако n ≥ 20, то

image

.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ПРИ СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВЕДСТВЕН КОНТРОЛ (МОДУЛ C)

В случаите по член 24, параграф 5, когато нивото на качество се окаже неудовлетворително, се прилага следната процедура:

Взема се двигател от серията и същият се подлага на изпитванията, описани в част Б от приложение I. Разработването на предназначените за изпитване двигатели трябва да е започнало — отчасти или изцяло — в съответствие със спецификациите на производителя. Ако специфичните емисии на отработени газове на взетия от серията двигател надхвърлят пределно допустимите стойности в съответствие с приложение I, част Б, производителят може да поиска да се направи измерване върху взета от серията извадка от двигатели, която включва и първоначално избрания двигател. За гарантиране на съответствието на определената в настоящата алинея извадка от двигатели с изискванията на настоящата директива се прилага статистическият метод, описан в приложение VII.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническата документация, посочена в член 7, параграф 2 и в член 25, съдържа, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, следното:

а) общо описание на типа;

б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и други съответни данни;

в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на продукта;

г) списък на стандартите, посочени в член 14, които са приложени изцяло или частично, и описания на решенията, които са приети за изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите, посочени в член 14;

д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и други съответни данни;

е) протоколи от изпитванията или изчисленията, по-специално за устойчивост, в съответствие с част А, точка 3.2 от приложение I и за плавателност в съответствие с част А, точка 3.3 от приложение I;

ж) протоколи от изпитванията за емисии на отработени газове, показващи съответствие с част Б, раздел 2 от приложение I;

з) протоколи от изпитванията за излъчване на шум, показващи съответствие с част В, раздел 1 от приложение I.( 1 ) ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 30.

( 2 ) Позиция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

( 3 ) ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.

( 4 ) ОВ L 214, 26.8.2003 г., стр. 18.

( 5 ) ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

( 7 ) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

( 8 ) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

( 9 ) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

( 10 ) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.

( 12 ) ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

( 13 ) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

( 14 ) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

( 15 ) По избор декларацията за съответствие може да бъде номерирана.

Top