EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0519-20170601

Consolidated text: Решение за изпълнение на Комисията от 21 октомври 2013 година за установяване на списъка с територии и трети държави, от които е разрешен вносът на кучета, котки и порове, и на образеца на здравен сертификат за такъв внос (нотифицирано под номер C(2013) 6721) (текст от значение за ЕИП) (2013/519/ЕС)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/2017-06-01

02013D0519 — BG — 01.06.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2013 година

за установяване на списъка с територии и трети държави, от които е разрешен вносът на кучета, котки и порове, и на образеца на здравен сертификат за такъв внос

(нотифицирано под номер C(2013) 6721)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/519/ЕС)

(ОВ L 281, 23.10.2013 г., стp. 20)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/98 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 януари 2017 година

  L 16

37

20.1.2017
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2013 година

за установяване на списъка с територии и трети държави, от които е разрешен вносът на кучета, котки и порове, и на образеца на здравен сертификат за такъв внос

(нотифицирано под номер C(2013) 6721)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/519/ЕС)Член 1

Списък на територии или трети държави, от които вносът на кучета, котки или порове е разрешен в съответствие с Директива 92/65/ЕИО

1.  Пратки от кучета, котки или порове, които попадат в обхвата на разпоредбите на Директива 92/65/ЕИО, се въвеждат в Съюза само при условие че териториите или третите държави, от които те идват, и териториите или третите държави, през които преминават транзитно, са включени в един от списъците, установени във:

а) приложение I към Решение 2004/211/ЕО;

б) част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010;

в) приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 пратки от кучета, котки или порове, които попадат в обхвата на разпоредбите на Директива 92/65/ЕИО, се въвеждат в Съюза само при условие че териториите или третите държави, от които те идват, и териториите или третите държави, през които преминават транзитно, са включени в списъка, посочен в параграф 1, буква в).

Член 2

Ветеринарен здравен сертификат за внос от територии или трети държави

Държавите членки разрешават вноса на кучета, котки или порове, които отговарят на следните условия:

а) придружени са от ветеринарен здравен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложението, и попълнен и подписан от официален ветеринарен лекар в съответствие с обяснителните бележки, изложени в част 2 от приложението;

б) отговарят на изискванията на ветеринарния здравен сертификат, посочен в буква а), по отношение на териториите или третите държави, от които те идват, и територии или трети държави, през които преминават транзитно, както е посочено в параграф 1, букви а), б) и в) от член 1.

Член 3

Отмяна

Решения 94/274/ЕО, 94/275/ЕО и 2005/64/ЕО се отменят.

Член 4

Преходни разпоредби

За преходен период до 29 април 2015 г. държавите членки разрешават вноса в Съюза на кучета, котки или порове, придружени от здравен сертификат, издаден не по-късно от 28 декември 2014 г. в съответствие с образците, установени в приложението на Решение 2005/64/ЕО или в приложение I към Решение за изпълнение 2011/874/ЕС.

Член 5

Приложимост

Настоящото решение се прилага, считано от 29 декември 2014 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

▼M1

ЧАСТ 1

Образец на ветеринарен здравен сертификат за внос в Съюза на кучета, котки и порове

image

image

image

image

image

▼B

ЧАСТ 2

Обяснителни бележки за попълване на ветеринарните здравни сертификати

а) Когато в образеца на сертификат се посочва, че някои формулировки се оставят според случая, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, подписват и подпечатват от официалния ветеринарен лекар или напълно се заличават от сертификата.

б) Оригиналът на всеки сертификат се съставя на един лист хартия или — ако необходимият текст е по-дълъг — сертификатът се съставя в такава форма, че всички необходими листове хартия да съставляват единно и неделимо цяло.

в) Сертификатът се съставя най-малко на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира граничният инспекционен пункт на въвеждане на пратката в Съюза, и на един от официалните езици на държавата членка по местоназначение. Посочените държави членки могат обаче да разрешат сертификатът да бъде съставен на официалния език(ци) на друга държава членка и при необходимост да бъде придружен от официален превод.

г) Ако по причини, свързани с идентификацията на артикулите от пратката (таблицата в поле I.28 от образеца на ветеринарния здравен сертификат), към сертификата се прилагат допълнителни листове или подкрепящи документи, като тези листове или документи се считат за част от оригинала на сертификата чрез полагането на подписа и печата на официалния ветеринарен лекар върху всяка страница.

д) Когато сертификатът, включително посочените в буква г) допълнителни листове, съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира: (номер на страница от общ брой страници) в долния край на страницата, а в горния ѝ край се нанася референтният номер на сертификата, който е бил определен от компетентния орган.

е) Оригиналът на сертификата се попълва и подписва от официален ветеринарен лекар на изнасящата територия или трета държава. Компетентният орган на изнасящата територия или трета държава гарантира, че сертифицирането е извършено при спазване на разпоредбите и принципите, еквивалентни на установените в Директива 96/93/ЕО на Съвета.

Цветът на подписа трябва да е различен от този на печатния текст. Това изискване се прилага също и към печатите, с изключение на онези, които са релефни или с воден знак.

ж) Референтният номер на сертификата, посочен в полета I.2 и II.a, се издава от компетентния орган на изнасящата територия или трета държава.

Top