Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — BG — 09.01.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 932/2012 НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2012 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 278, 12.10.2012 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2282 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 346

51

20.12.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 932/2012 НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2012 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  С настоящия регламент се установяват изисквания за екопроектирането във връзка с пускането на пазара на захранвани от електрическата мрежа и газови битови барабанни сушилни машини и вградени битови барабанни сушилни машини, включително такива, продавани за употреба извън домакинства.

2.  Настоящият регламент не се отнася за битови комбинирани перални и сушилни машини, нито за битови центробежни сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2009/125/ЕО, за целите на настоящият регламент се прилагат следните определения:

1) „битова барабанна сушилна машина“ означава уред, в който се сушат текстилни изделия чрез обръщане във въртящ се барабан, през който преминава нагрят въздух, и е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

2) „вградена битова барабанна сушилна машина“ означава битова барабанна сушилна машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

3) „битова комбинирана перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за сушене на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

4) „битова центробежна сушилна машина“, известна в търговията и като „центрофуга за сушене“, означава уред, в който водата се отстранява от текстилни изделия чрез центробежната сила във въртящ се барабан и се отвежда навън с автоматична помпа, като този уред е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

5) „вентилационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която засмуква въздух отвън, прекарва го през текстила и издухва получения влажен въздух в помещението или навън;

6) „кондензационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която включва устройство (използващо кондензацията или друго средство) за отстраняване на влагата от въздуха, използван за процеса на сушене;

7) „автоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене, когато се установи определено съдържание на влага в товара — например чрез датчик за проводимост или термодатчик;

8) „неавтоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене след изтичането на предварително зададен период от време, обикновено контролиран чрез таймер, но която може да бъде изключена и ръчно;

9) „програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от доставчика като подходящи за сушене на определени видове текстил;

10) „цикъл“ означава цялостен процес на сушене, както е определен за избраната програма;

11) „времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършването на нейното изпълнение, с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

12) „номинален капацитет“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 килограма сух текстил от конкретен вид, която може да бъде обработена в битова барабанна сушилна машина по избраната програма, когато е поставена в съответствие с инструкциите на доставчика;

13) „частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова барабанна сушилна машина за дадена програма;

14) „ефективност на кондензацията“ означава съотношението между масата на кондензираната от кондензационна барабанна сушилна машина влага и масата на влагата, отстранена от товара в края на един цикъл;

15) режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата барабанна сушилна машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на електроенергия и то може да се запази за неопределено време, докато битовата барабанна сушилна машина е свързана към източник на енергия и използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата барабанна сушилна машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

16) режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази за неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител, освен изваждане на товара от битовата барабанна сушилна машина;

17) „еквивалентна битова барабанна сушилна машина“ означава предлаган на пазара модел на битова барабанна сушилна машина със същия номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия, ефективност на кондензация, когато е уместно, времетраене на стандартната програма за памук и излъчван въздушен шум по време на сушене като друг модел на битова барабанна сушилна машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия производител.

18) „стандартна програма за памук“ означава цикъла на сушене на товар от памучно пране с първоначално съдържание на влага 60 % до остатъчно съдържание на влага 0 %.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Общите изисквания за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини са посочени в точка 1 от приложение I. Специфичните изисквания за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини са посочени в точка 2 от приложение I.

Не са необходими изисквания, отнасящи се до други параметри на екопроектирането, посочени в част 1 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО.

Член 4

Оценка на съответствието

1.  Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към посочената директива, или системата за управление, предвидена в приложение V към същата директива.

2.  За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО техническата документация трябва да съдържа копие от изчисленията, описани в приложение II към настоящия регламент.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова барабанна сушилна машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни битови барабанни сушилни машини или и по двата начина, документацията трябва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. В такива случаи в техническата документация трябва да бъде включен и списък на всички други модели на еквивалентна битова перална машина, за които посочената информация в техническата документация е получена по същия начин.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение III към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, за съответствие с изискванията, изложени в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара битови барабанни сушилни машини с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са посочени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от пет години след неговото влизане в сила и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение III контролни допустими отклонения и ефективността на вентилационните уреди.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от 1 ноември 2013 г.

При все това:

а) общите изисквания за екопроектиране, формулирани в точки 1.1 и 1.2 от приложение I, се прилагат от 1 ноември 2014 г.;

б) специфичните изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 2.2 от приложение I, се прилагат от 1 ноември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за екопроектиране

1.    Общи изисквания за екопроектиране

1.1. За изчисляването на консумацията на енергия и други параметри на битови барабанни сушилни машини се използва цикълът на сушене на памучно пране (с първоначално съдържание от 60 % на влага в товара) до остатъчно съдържание от 0 % в товара (наричан по-долу „стандартна програма за памук“). Този цикъл трябва да е ясно различим върху устройството(ата) за избор на програма на битовата барабанна сушилна машина или върху дисплея на битовата барабанна сушилна машина, ако има такъв, или и на двете, да е посочен като „стандартна програма за памук“ или чрез унифициран символ, или чрез подходяща комбинация от такива и да е зададен като подразбиращ се цикъл за битови барабанни сушилни машини, оборудвани с автоматичен избор на програма или с функция за автоматично избиране на програма за сушене или за запазване на направения избор на програма. Ако барабанната сушилна машина е автоматична, „стандартната програма за памук“ трябва да е автоматична.

1.2. В предоставяната от производителя книжка с инструкции трябва да се посочват:

а) информация относно „стандартната програма за памук“, като се уточнява, че тя е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за сушене на нормално влажно памучно пране по отношение на консумацията на енергия;

б) консумацията на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“;

в) ориентировъчна информация относно времетраенето на програмата и консумацията на енергия за основните програми за сушене както при пълен товар, така и при частичен товар, ако е приложим.

2.    Специфични изисквания за екопроектиране

Битовите барабанни сушилни машини трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1. От 1 ноември 2013 г.:

 индексът на енергийна ефективност (EEI) да е по-малък от 85,

 за кондензационни битови барабанни сушилни машини среднопретеглената ефективност на кондензацията да е не по-ниска от 60 %.

2.2. От 1 ноември 2015 г.:

 за кондензационни битови барабанни сушилни машини индексът на енергийна ефективност (EEI) да е по-малък от 76,

 за кондензационни битови барабанни сушилни машини среднопретеглената ефективност на кондензацията да е не по-ниска от 70 %.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) и среднопретеглената ефективност на кондензацията се изчисляват в съответствие с приложение II.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на среднопретеглената ефективност на кондензацията

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса за енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова барабанна сушилна машина, среднопретеглената годишна консумация на енергия от една битова барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а) Индексът за енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръгля до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

AEC = среднопретеглена годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина;

SAEC = стандартна годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина.

б) Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръгля до втория знак след десетичната запетая:

 за всички битови барабанни сушилни машини, които не са вентилационни:

 
image

 за вентилационни битови барабанни сушилни машини:

 
image

където:

  c е номиналният капацитет на битовата барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук;

  Tt е среднопретегленото времетраене на стандартната програма за памук.

в) Среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръгля до втория знак след десетичната запетая:

i) 
image

където:

Et = среднопретеглена консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Po = мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Pl = мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Tt = среднопретеглено времетраене на програмата в минути, закръглено към последната започната минута;

160 = общ брой на стандартните цикли на сушене за година.

ii) Когато битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия, като битовата барабанна сушилна машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“ съгласно следната формула:

image

където:

Tl = времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, в минути и закръглено към последната започната минута.

г) Среднопретегленото времетраене (Tt ) на стандартната програма за памук се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

image

където:

Tdry = времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при пълен товар;

Tdry½ = времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при частичен товар.

д) Среднопретеглената консумация на енергия (Et ) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

image

където:

Edry = консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Edry½ = консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар.

е) За газови битови барабанни сушилни машини консумацията на енергия за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се изчислява в kWh, както следва, и се закръгля до втория знак след десетичната запетая:

image

image

където:

Egdry = консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½ = консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

Egdry,a = консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½,a = консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

fg = 2,5.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНДЕНЗАЦИЯТА

За дадена програма ефективността на кондензация е съотношението между масата на влагата, кондензирана и събрана в съответния съд на кондензационната битова барабанна сушилна машина, и масата на влагата, отстранена от товара в резултат на изпълнението на програмата, като последната представлява разликата между масата на влажния пробен товар преди сушене и масата на пробния товар след сушене. За изчисляване на среднопретеглената ефективност на кондензацията се взема предвид средната ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук както при пълен, така и при частичен товар.

Среднопретеглената ефективност на кондензацията (Ct ) за дадена програма се изчислява в проценти и се закръгля към най-близкия цял процент.

image

където:

Cdry = средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при пълен товар;

Cdry½ = средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при частичен товар.

Средната ефективност на кондензацията C се изчислява от ефективността на кондензацията за изпитвателните цикли и се изразява в проценти:

image

където:

  n е броят на изпитвателните цикли, включващ поне четири валидни изпитвателни цикъла за избраната програма;

  j е номерът на изпитвателния цикъл;

  Wwj е масата на водата, събрана в кондензационния съд по време на изпитвателния цикъл j;

  Wi е масата на влажния пробен товар преди сушене;

  Wf е масата на пробния товар след сушене.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б) обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4) Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които фигурират като еквивалентни модели в техническата документация на производителя или вносителя.

5) Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6) Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че съответният модел и всички други модели, които са вписани в техническата документация на производителя или вносителя като еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини, не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни методики, които да са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизвидими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 6 %.

Среднопретеглена консумация на енергия (Et)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 6 %.

Среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Ct с повече от 6 %.

Времетраене на програма (Tt)

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на Tt с повече от 6 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (P o и P l)

Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 6 %. Ако определените стойности за консумацията на мощност P o и P l са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на P o и P l с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 6 %.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Базови стойности за сравнение

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент е установена следната най-добра налична на пазара технология за битови барабанни сушилни машини по отношение на тяхната консумация на енергия и излъчван въздушен шум по време на сушене за стандартната програма за памук:

1) Вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 3 kg:

а) консумация на енергия: 1,89 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 247 kWh/година ( *1 );

б) излъчван въздушен шум: 69 dB.

2) Вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 5 kg:

а) консумация на енергия: 2,70 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 347 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: няма данни.

3) Газова вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 5 kg:

а) консумация на газ: 3,25 kWhGas/цикъл, еквивалентна на 1,3 kWh за стандартния цикъл за памук при пълно натоварване. Няма данни за годишната консумация на енергия;

б) излъчван въздушен шум: няма данни.

4) Кондензационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 5 kg:

а) консумация на енергия: 3,10 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 396 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: няма данни.

5) Вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 6 kg:

а) консумация на енергия: 3,84 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 487 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: 67 dB.

6) Кондензационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 6 kg:

а) консумация на енергия: 1,58 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 209 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: няма данни.

7) Вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 7 kg:

а) консумация на енергия: 3,9 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 495 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: 65 dB.

8) Газова вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 7 kg:

а) консумация на газ: 3,4 kWhGas/цикъл, еквивалентна на 1,36 kWh за стандартния цикъл за памук при пълно натоварване. Няма данни за годишната консумация на енергия;

б) излъчван въздушен шум: няма данни.

9) Кондензационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 7 kg:

а) консумация на енергия: 1,6 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 211 kWh/година (*1) ;

б) излъчван въздушен шум: 65 dB.

10) Вентилационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 8 kg:

а) консумация на енергия: 4,1 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 520 kWh/година (*);

б) излъчван въздушен шум: 65 dB.

11) Кондензационна битова барабанна сушилна машина с номинален капацитет 8 kg:

а) консумация на енергия: 2,30 kWh/цикъл за стандартната програма за памук при пълен товар, което отговаря на около 297 kWh/година (*);

б) излъчван въздушен шум: няма данни.( *1 ) Изчислена, като се приема, че годишният брой на циклите на сушене е 160, консумацията на енергия за стандартната програма за памук при частичен товар е равна на 60 % от консумацията на енергия при пълен товар и допълнителната годишна консумация на енергия в режими с ниска консумация на енергия възлиза на 13,5 kWh.

Top