EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — BG — 05.02.2015 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 август 2012 година

за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията

(ОВ L 242, 7.9.2012 г., стp. 13)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/57 НА КОМИСИЯТА от 15 януари 2015 година

  L 10

19

16.1.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 август 2012 година

за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на КомисиятаЧлен 1

Обща разпоредба

Форматът и техническите спецификации на формулярите за разрешителни, сертификати и други документи, предвидени в регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 865/2006, са описани в настоящия регламент. Форматът и техническите спецификации се отнасят за следните документи:

1) 

разрешителни за внос;

2) 

разрешителни за износ;

3) 

сертификати за реекспорт;

4) 

сертификати за лична собственост;

5) 

сертификати за колекция от образци;

▼M1

5a) 

сертификати за музикални инструменти;

▼B

6) 

нотификации за внос;

7) 

сертификати за пътуващи изложби;

▼M1

8) 

листове за продължение към сертификатите за лична собственост, сертификатите за пътуващи изложби и сертификатите за музикални инструменти;

▼B

9) 

сертификати, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, и в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от него;

10) 

етикетите, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 2

Формуляри

▼M1

1.  
Формулярите, на които се съставят разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекции от образци и сертификати за музикални инструменти, както и заявленията за такива документи, отговарят на образеца, съдържащ се в приложение I, с изключение на полетата, предвидени за употреба на национално равнище.

▼B

2.  
Формулярите за нотификации за внос отговарят — с изключение на полетата, определени за национално ползване — на образеца, установен в приложение II. Те могат да съдържат сериен номер.
3.  
Формулярите за сертификати за пътуващи изложби, както и заявленията за такива документи отговарят — с изключение на полетата, определени за национално ползване — на образеца, установен в приложение III.
4.  
Формулярите за листовете за продължение към сертификатите за лична собственост и към сертификатите за пътуващи изложби отговарят на образеца, установен в приложение IV.
5.  
Формулярите за сертификатите, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, и в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от него, както и заявленията за тези сертификати, отговарят на образеца, установен в приложение V към настоящия регламент, с изключение на полетата, определени за национално ползване.

Независимо от това държавите членки могат да предвидят вместо предварително напечатания текст клетки 18 и 19 да съдържат единствено съответната сертификация и/или одобрение.

6.  
Формулярите за етикетите, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, отговарят на образеца, установен в приложение VI към настоящия регламент.

Член 3

Технически спецификации по отношение на формулярите

1.  
Хартията, използвана за посочените в член 2 формуляри, е без механични примеси, подготвена за писане и с тегло най-малко 55 g/m2.
2.  
Размерът на формулярите, посочени в член 2, параграфи 1—5, е 210 × 297 mm (А4) с максимално отклонение по отношение на дължината до 18 mm по-къс и до 8 mm по-дълъг.
3.  

Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 1, е, както следва:

а) 

бял за формуляр 1 — оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б) 

жълт за формуляр 2 — копието за собственика;

в) 

светлозелен за формуляр 3 — копието за държавата износител или държавата, осъществяваща реекспорт при наличие на разрешително за внос, или копие, което митниците връщат в случаите на наличие на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на издаващия разрешителното управителен орган;

г) 

розов за формуляр 4 — копието за издаващия управителен орган;

д) 

бял за формуляр 5 — заявлението.

4.  

Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 2, е, както следва:

а) 

бял за формуляр 1 — оригинала;

б) 

жълт за формуляр 2 — копието за вносителя.

5.  

Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграфи 3 и 5, е, както следва:

а) 

жълт за формуляр 1 — оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б) 

розов за формуляр 2 — копието за издаващия управителен орган;

в) 

бял за формуляр 3 — заявлението.

6.  
Цветът на използваната хартия за листовете за продължение и етикетите, посочени съответно в член 2, параграфи 4 и 6, е бял.
7.  
Формулярите, посочени в член 2, се отпечатват и попълват на един от официалните езици на Съюза съгласно установеното от управителните органи на всяка държава членка. Когато е необходимо, във формулярите е включен и превод на тяхното съдържание на един от официалните работни езици на Конвенцията.
8.  
Държавите членки са отговорни за отпечатването на формулярите по член 2, които в случаите на формулярите, посочени в член 2, параграфи 1—5, могат да бъдат част от компютризиран процес на издаване на сертификати/разрешителни.

Член 4

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1) 

Членове 2 и 3 се заличават.

2) 

Приложения I—VI се заличават.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 27 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I