EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (преработен текст) (ЕЦБ/2012/27) (2013/47/ЕС)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — BG — 17.11.2019 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2012 година

относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

(преработен текст)

(ЕЦБ/2012/27)

(2013/47/ЕС)

(ОВ L 030, 30.1.2013 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2013 година

  L 333

82

12.12.2013

►M2

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 юни 2014 година

  L 168

120

7.6.2014

►M3

НАСОКИ (ЕС) 2015/930 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 април 2015 година

  L 155

38

19.6.2015

►M4

НАСОКИ (ЕС) 2016/579 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 март 2016 година

  L 99

21

15.4.2016

►M5

НАСОКИ (ЕС) 2017/2082 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 22 септември 2017 година

  L 295

97

14.11.2017

►M6

НАСОКИ (ЕС) 2018/1626 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 август 2018 година

  L 280

40

9.11.2018

►M7

НАСОКИ (ЕС) 2019/1849 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 4 октомври 2019 година

  L 283

64

5.11.2019
▼B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2012 година

относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

(преработен текст)

(ЕЦБ/2012/27)

(2013/47/ЕС)РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

▼M6

1.  TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро със сетълмент в пари на централна банка в сметки в платежния модул, в T2S специални парични сметки за сделките с ценни книжа и в TIPS специални парични сметки за незабавните плащания. TARGET2 е създадена и работи на базата на ЕСП, чрез която се подават и обработват платежни нареждания и чрез която накрая се получават плащания по един и същ технически начин. От гледна точка на техническото управление на T2S специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата T2S. От гледна точка на техническото управление на TIPS специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата TIPS.

▼B

2.  От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от системи за БСРВ.

▼M4

Член 1а

Транзакции в TARGET2

Националните централни банки (НЦБ) винаги използват сметки в TARGET2 за следните транзакции:

а) операции по паричната политика на открития пазар по смисъла на Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) ( 1 );

б) сетълмент на транзакции със спомагателни системи;

в) плащания между кредитни институции.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

(1) „единна съвместна платформа (ЕСП)“ (Single Shared Platform (SSP)) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи ЕСП;

(2) „системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е всяка система за БСРВ на ЦБ от Евросистемата, която е част от TARGET2;

(3) „централна банка (ЦБ)“ (central bank (CB)) означава ЦБ от Евросистемата и/или свързана НЦБ;

(4) „НЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d’Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи ЕСП в полза на Евросистемата;

▼M1

(5)  ►M3  доставчик на мрежови услуги на TARGET2 ◄ “ (network service provider) е доставчик на компютризирани мрежови връзки с цел предаване на платежни съобщения в TARGET2. Компютризирани мрежови връзки се предоставят чрез SWIFT и допълнително, за вътрешната комуникация на Евросистемата, чрез CoreNet;

▼M6

(6) „участник“ (participant) [или „директен участник“ (direct participant)] е лице, което има поне една сметка в платежния модул (титуляр на сметка в платежния модул) и/или една T2S специална парична сметка (титуляр на T2S специална парична сметка), и/или една TIPS специална парична сметка (титуляр на TIPS специална парична сметка) в ЦБ от Евросистемата;

▼B

(7) „ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) е ЕЦБ или НЦБ от еврозоната;

(8) „платежен модул“ (Payments Module (PM)) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ ;

(9) „сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ в платежния модул при ЦБ от Евросистемата, която е необходима на такъв ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , за да:

а) подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б) извършва сетълмент на такива плащания при тази ЦБ от Евросистемата;

(10) „НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

(11) „бизнес идентификационен код (BIC)“ (Business Identifier Code (BIC)) е код, определен в стандарт ISO № 9362;

(12) „адресат с BIC“ (addressable BIC holder) е лице, което:

а) има BIC;

б) не е разпознато като индиректен участник;

в) е кореспондент или клиент на директен участник или на клон на директен или индиректен участник и може да подава платежни нареждания и да получава плащания от системен компонент на ТАRGЕТ2 чрез този директен участник;

▼M6

(13) „индиректен участник“ (indirect participant) е кредитна институция, установена в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (ЕИП), която е сключила споразумение с титуляр на сметка в платежния модул за подаване на платежни нареждания и получаване на плащания чрез този титуляр на сметка в платежния модул, и която системният компонент на TARGET2 разпознава като индиректен участник;

▼B

(14) „клон“ е клон по смисъла на член 4, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

▼M6

(15) „работен ден“ (business day) или „работен ден за TARGET2“ (TARGET2 business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V към приложение II, допълнение V към приложение IIа и допълнение III към приложение IIб;

▼B

(16) „сертифициращи органи“ (certification authorities) са една или повече НЦБ, определени като такива от Управителния съвет да действат от името на Евросистемата за издаване, управ- ление, анулиране и подновяване на електронни сертификати;

(17) „електронни сертификати“ (electronic certificates) или „сертификати“ (certificates) са електронни файлове, издадени от сертифициращите органи, които свързват публичен ключ със самоличност и които се използват за следните цели: потвърждаване на принадлежността на даден публичен ключ на определено лице, установяване на идентичността на притежателя, проверяване на подписа от такова лице или криптиране на съобщение, адресирано до това лице. Сертификатите се съхраняват на физическо устройство като смарт карта или USB устройство, като посочването на сертификатите включва тези физически устройства. Сертификатите играят роля в процеса на идентифициране на ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ при достъпа им до TARGET2 през интернет и при подаването на платежни съобщения или контролни съобщения;

(18) „притежател на сертификат“ (certificate holder) е посочено по име физическо лице, идентифицирано и определено от ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ като упълномощено да има интернет базиран достъп до сметката на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ . Неговото заявление за сертификат се проверява от НЦБ на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ и се предава на сертифициращите органи, които на свой ред предоставят сертификати, свързващи публичния ключ с данните, които идентифицират ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ ;

(19) „свързана НЦБ“ (connected NCB) е НЦБ, различна от НЦБ от еврозоната, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение;

(20) „AL-група“ (AL group) е група, съставена от членове на група за агрегирана ликвидност (AL), които използват AL-режима;

(21) „член на AL-група“ (AL group member) е ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , който отговаря на критериите за използване на AL-режима и който е сключил AL-споразумение;

(22) „AL-споразумение“ (AL agreement) е многостранно споразумение за агрегиране на ликвидност, сключено от членовете на AL-групата и съответните им AL-НЦБ за целите на AL-режима;

(23) „AL-НЦБ“ (AL NCB) е НЦБ от еврозоната, която е страна по AL-споразумение и действа като контрагент на членовете на AL-групата, които участват в нейния системен компонент на TARGET2;

(24) „AL-режим“ (AL mode) е агрегирането на наличната ликвидност по сметки в платежния модул;

▼M6

(25) „налична ликвидност“ (available liquidity) е положителното салдо по сметката на участник и ако е приложимо, всяка кредитна линия в рамките на деня, която е предоставена по сметката в платежния модул от съответната НЦБ от еврозоната във връзка с тази сметка, но която все още не e използвана, или намалено, ако е приложимо, със сумата на обработените резервирания на ликвидност по сметката в платежния модул или блокираните средства по T2S специалната парична сметка;

▼B

(26) „кредит в рамките на деня“ (intraday credit) е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден;

(27) „мениджър на AL-група“ (AL group manager) е член на AL-група, назначен от останалите членове на AL-групата да управлява наличната ликвидност в AL-групата през работния ден;

(28) „пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвеният процент, приложим към пределното кредитно улеснение;

(29) „пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от НЦБ по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране;

(30) „банка по сетълмента“ (settlement bank) е ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , чиято сметка в платежния модул или подсметка се използва за сетълмент на платежни инструкции, подадени от спомагателна система през ИСС;

▼M6

(31) „спомагателна система“ (ancillary system) е система, управлявана от лице, установено в Съюза или ЕИП, което е под надзора и/или контрола на компетентен орган и отговаря на надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктурите, предлагащи услуги в евро, публикувани на уебсайта на ЕЦБ ( 2 ), в която се извършва обмен и/или клиринг, или регистрация на плащания и/или финансови инструменти, като в резултат от това: а) се извършва сетълмент на парични задължения в TARGET2; и/или б) в TARGET2 се държат средства, в съответствие с настоящите насоки и двустранна договореност между спомагателната система и съответната ЦБ от Евросистемата;

▼B

(32) „интерфейс на спомагателна система (ИСС)“ (Ancillary System Interface (ASI)) е техническо съоръжение, което позволява на спомагателна система да използва определен кръг специални, предварително определени услуги за подаване и сетълмент на платежни инструкции в спомагателната система; то също така може да бъде използвано от НЦБ от еврозоната за сетълмент на касови операции, възникващи от парични депозити и тегления;

▼M6

(33) „платец“ (payer), освен когато е използвано в член 23, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул, T2S специална парична сметка или TIPS специална парична сметка се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

(34) „получател на плащане“ (payee), освен когато е използвано в член 23, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул, T2S специална парична сметка или TIPS специална парична сметка се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

(35) „Хармонизирани условия“ (Harmonised Conditions) са условията, изложени в приложение II, IIа, IIб или V;

▼B

(36) „основни услуги на TARGET2“ (core TARGET2 services) са обработването на платежни нареждания в системните компоненти на TARGET2, сетълмент на транзакции, свързани със спомагателните системи, и функции по обединяване на ликвидност;

▼M6

(37) „вътрешна сметка“ (Home Account) е сметка, открита извън платежния модул от НЦБ от еврозоната за кредитна институция, установена в Съюза или ЕИП;

▼M3 —————

▼B

(39) „управляваща НЦБ“ (managing NCB) е AL-НЦБ от системния компонент на TARGET2, в който участва мениджърът на AL-групата;

(40) „изпълнително събитие“ (enforcement event) по отношение на член на AL-групата е всяко едно от следните събития:

а) неизпълнение, посочено в член 34, параграф 1 от приложение II;

б) всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2 от приложение II, по отношение на което ЦБ е решила, вземайки предвид сериозността на неизпълнението или на събитието, че е необходимо изпълнение върху заложеното имущество в съответствие с член 25б от това приложение, изпълнение върху обезпечение в съответствие с член 25в от това приложение или прихващане на вземания в съответствие с член 26 от това приложение;

в) решение за временно спиране или прекратяване на достъпа до кредит в рамките на деня;

(41) „интерфейс на участник“ (Participant Interface (PI)) е техническо съоръжение, което позволява на директния участник да подава и да извършва сетълмент на платежни нареждания чрез услугите, предлагани в платежния модул;

(42) „интернет базиран достъп“ (Internet-based access) означава, че ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ е избрал сметка в платежния модул, която е достъпна само през интернет, като ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ подава платежни съобщения или контролни съобщения до TARGET2 посредством интернет;

(43) „производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа ( 3 );

▼M7

(44) „модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации при извънредни ситуации;

▼M6

(45) „координатор на TARGET2“ (TARGET2 coordinator) е лице, назначено от ЕЦБ, чиято задача е да осигурява ежедневното оперативно управление на TARGET2, да управлява и координира дейността в случай на настъпване на необичайна ситуация и да координира разпространяването на информация до титулярите на сметки в платежния модул и титулярите на TIPS специални парични сметки;

▼B

(46) „мениджър по сетълмент на TARGET2“ (TARGET2 settlement manager) е лице, назначено от ЦБ от Евросистемата, което да наблюдава функционирането на неговия системен компонент на TARGET2;

▼M6

(47) „мениджър при кризи на TARGET2“ (TARGET2 crisis manager) е лице, назначено от ЦБ от Евросистемата, което да се справя от името на тази ЦБ от Евросистемата с повредите на ЕСП и/или на платформата TIPS и/или с необичайни външни събития;

(48) „техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи, използвани от съответния системен компонент на TARGET2, включително ЕСП или платформата T2S, или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването в рамките на същия работен ден на обработката на плащания в съответния системен компонент на TARGET2;

(49) „неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, с изключение на нареждане за незабавно плащане, положителен отговор на искане за възстановяване и нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му;

▼B

(50) „междусистемен сетълмент“ (cross-system settlement) е сетълмент в реално време на дебитни инструкции, при който се извършват плащания от банка по сетълмента на една спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6, към банка по сетълмента на друга спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6, съгласно посоченото в приложение IV;

(51) „паричен сетълмент“ (cash settlement) е сетълмент на банкноти и монети;

▼M1

(52) „CoreNet“ е вътрешната за Евросистемата мрежова услуга, която се предоставя от ЕЦБ и се използва от ЦБ от Евросистемата като мрежа при извънредни ситуации за достъп до ЕСП, в случай че SWIFT е недостъпна, и като алтернативна на SWIFT мрежа за достъп до CRSS;

(53) „Система за услуги, свързани с клиенти (CRSS)“ (Customer-related services system (CRSS) предоставя основни и опционални услуги на ЦБ от Евросистемата, т.е. архивиране, опционални услуги, свързани с фактуриране, със запитвания и отчети, и с отношения с клиенти;

▼M2

(54) „депозитно улеснение“ (deposit facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти за откриване на овърнайт депозити при НЦБ по предварително определен лихвен процент по депозитите;

(55) „лихвен процент за депозитно улеснение“ (deposit facility rate) е лихвеният процент, приложим към депозитното улеснение;

▼M3

(56) операции на T2S“ (T2S Operations) са хармонизирани и стандартизирани сетълмент услуги от типа „доставка срещу плащане“, предоставяни в интегрирана техническа среда с трансгранични възможности чрез платформата T2S;

(57) „TARGET2-Securities (T2S)“ или „платформа T2S“ (T2S Platform) е наборът от хардуерни, софтуерни и други компоненти на техническа инфраструктура, чрез които Евросистемата предоставя услугите на ЦДЦК и ЦБ от Евросистемата, позволяващи основен, неутрален и безграничен сетълмент на сделки с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ в пари на централна банка;

(58) „доставчик на мрежови услуги на T2S“ (T2S network service provider) е предприятие, което е сключило лицензионен договор с Евросистемата за предоставяне на услуги за свързаност в контекста на T2S;

▼M6

(59) „T2S специална парична сметка“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) е сметка, притежавана от титуляр на T2S специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа в T2S;

(60) „Хармонизирани условия за откриване и управление на T2S специална парична сметка в TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA) in TARGET2) са условията, установени в приложение IIa;

▼M3

(61) „Условия за операции по автоматично обезпечаване“ (Conditions for Auto-collateralisation Operations) са условията, установени в приложение IIIa;

▼M6

(62) „платежно нареждане“ (payment order) е нареждане за кредитен превод, нареждане за прехвърляне на ликвидност, нареждане за директен дебит, нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка, нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул, нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка, нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул, нареждане за незабавно плащане или положителен отговор на искане за възстановяване;

(63) „нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул“ (T2S DCA to PM liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от T2S специална парична сметка към сметка в платежния модул;

(64) „нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към T2S специална парична сметка;

(65) „нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка“ (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства: а) от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, свързани с една и съща основна сметка в платежния модул; б) от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, притежавани от едно и също юридическо лице; или в) от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, едната или двете от които се притежават от ЦБ;

(66) „основна сметка в платежния модул“ (Main PM account) е сметката в платежния модул, с която е свързана T2S специална парична сметка и по която остатъчното салдо се прехвърля автоматично в края на деня;

▼M3

(67) „брутен сетълмент в реално време“ (real-time gross settlement) е обработването и извършването на сетълмента на платежни нареждания на база трансакция по трансакция в реално време;

(68) „нареждане за кредитен превод“ (credit transfer order) е инструкция от платец за предоставяне на средства на разположение на получател чрез заверяване на сметка в платежния модул;

(69) „участник в TARGET2“ (TARGET2 participant) е всеки участник в системен компонент на TARGET2;

▼M6

(70) „автоматично обезпечаване“ (auto-collateralisation) е кредит в рамките на деня, предоставен от НЦБ от еврозоната в пари на централна банка, задействан когато титуляр на T2S специална парична сметка не разполага с достатъчно средства за извършване на сетълмент на сделки с ценни книжа, при което този кредит в рамките на деня е обезпечен със закупуваните ценни книжа (текущо обезпечение) или с ценни книжа, държани от титуляря на T2S специалната парична сметка в полза на НЦБ от еврозоната (налично обезпечение);

▼M3

(71) „нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (liquidity transfer order) е платежно нареждане, което има за основна цел да прехвърли ликвидност между различни сметки на един и същ участник или в рамките на CAI-група или AL-група;

(72) „кредитна институция“ (credit institution) означава: а) кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ) [и ако е приложимо, посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 5 )], спрямо която се осъществява надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора, спрямо която се осъществява подробна проверка, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на компетентен орган;

(73) „нареждане за директен дебит“ (direct debit instruction) е инструкция от страна на получателя на плащането до неговата ЦБ, съгласно която ЦБ на платеца дебитира сметката на платеца с размера, посочен в инструкцията, на основание съгласието за директен дебит;

▼M5

(74) „гаранционни фондове“ (guarantee funds) са средства, предоставени от участниците в спомагателната система с цел да бъдат използвани в случай на неизпълнение, независимо от причината, на задълженията за плащане на един или повече участници в спомагателната система;

▼M6

(75) „услуга „сетълмент на незабавни плащания в TARGET“ (услугата TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement service, TIPS service) е сетълментът в пари на централна банка на нареждания за незабавно плащане в платформата TIPS;

(76) „платформа TIPS“ (TIPS Platform) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи платформата TIPS;

(77) „НЦБ, предоставящи платформата TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи платформата TIPS в полза на Евросистемата;

(78) „доставчик на мрежови услуги TIPS“ (TIPS network service provider) е предприятие, което: а) отговаря на всички необходими условия за свързване с платформата TIPS и е установило техническа връзка с нея в съответствие с правилата и процедурите, посочени в допълнение V към приложение IIб, и б) е подписало общите условия за хостинг на свързаност с платформата TIPS, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ;

(79) „TIPS специална парична сметка“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) е сметка, притежавана от титуляр на TIPS специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за предоставяне на услуги, свързани с незабавни плащания, на неговите клиенти;

(80) „Хармонизирани условия за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) са условията, установени в приложение IIб;

(81) „нареждане за незабавно плащане“ (instant payment order) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания на Европейския платежен съвет, платежна инструкция, която може да бъде изпълнявана 24 часа в денонощието всеки календарен ден в годината, като обработката ѝ и уведомяването на платеца са незабавни или почти незабавни;

(82) „искане за възстановяване“ (recall request) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, съобщение от титуляря на TIPS специална парична сметка, с което се иска възстановяване на средствата по нареждане за незабавно плащане, на което вече е извършен сетълмент;

(83) „положителен отговор на искане за възстановяване“ (positive recall answer) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, платежно нареждане, инициирано от получателя на искане за възстановяване, в отговор на искане за възстановяване, в полза на изпращача на искането;

(84) „нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към TIPS специална парична сметка;

(85) „нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от TIPS специална парична сметка към сметка в платежния модул;

▼M7

(86) „функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва много критични и критични плащания при извънредни ситуации.

▼B

Член 3

Системни компоненти на TARGET2

1.  Всяка ЦБ от Евросистемата използва свой системен компонент в TARGET2.

2.  Всеки системен компонент на TARGET2 е система, определена като такава по съответното национално законодателство в изпълнение на Директива 98/26/ЕО.

3.  Имената на системните компоненти на TARGET2 включват единствено „TARGET2“ и името или съкращението на съответната ЦБ от Евросистемата или държавата-членка на такава ЦБ от Евросистемата. Системният компонент на ЕЦБ в TARGET2 се нарича TARGET2-ЕЦБ.

Член 4

Свързване на НЦБ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото

НЦБ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото, могат да се свързват с TARGET2 само ако сключат споразумение с ЦБ от Евросистемата. Такова споразумение предвижда свързаните НЦБ да спазват настоящите насоки при условията на взаимно договорени подходящи спецификации и изменения.

Член 5

Транзакции в рамките на ЕСЦБ

Транзакциите в рамките на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се обработват чрез TARGET2, с изключение на плащания, за които ЦБ се договорят двустранно или многостранно да се обработват чрез кореспондентски сметки, когато е приложимо.

Член 6

Сетълмент в рамките на Евросистемата

1.  Сетълментите на плащания между участници в различни системни компоненти на TARGET2 автоматично пораждат задължение в рамките на Евросистемата на ЦБ от Евросистемата на платеца към ЦБ от Евросистемата на получателя на плащането.

2.  Задълженията в рамките на Евросистемата, породени съгласно параграф 1, се агрегират автоматично и стават част от единно задължение по отношение на всяка ЦБ от Евросистемата. Всеки път, когато се извършва сетълмент на плащания между участници в различни системни компоненти на TARGET2, единното задължение на съответната ЦБ от Евросистемата се коригира съответно. В края на работния ден всяко такова единно задължение е предмет на процедура за многостранно нетиране, водеща до задължение или вземане на всяка НЦБ от еврозоната спрямо ЕЦБ, съгласно посоченото в споразумение между ЦБ от Евросистемата.

3.  Всяка НЦБ от еврозоната поддържа сметка за вписване на своето задължение или вземане спрямо ЕЦБ, породено от сетълмента на плащания между системни компоненти на TARGET2.

▼M6

3а.  Без да се засягат параграфи 1 и 2, сетълментът на нареждания за незабавно плащане между участници в различни системни компоненти на TARGET2 автоматично поражда само едно вземане или задължение на всяка ЦБ от Евросистемата към ЕЦБ. Вземането или задължението на всяка ЦБ от Евросистемата към ЕЦБ, използвано за отчетни цели в края на всеки работен ден, се коригира ежедневно, като се използва изменението на салдата в края на деня на всички TIPS специални парични сметки в счетоводните книги на съответната ЦБ от Евросистемата.

▼B

4.  ЕЦБ открива по своите счетоводни книги сметка за всяка НЦБ от еврозоната, за да отразява в края на деня такова задължение или вземане на НЦБ от еврозоната спрямо ЕЦБ.РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

▼M4

Член 7

Нива на управление

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), управлението на TARGET2 е изградено на три нива. ►M6  В приложение I са посочени задачите, възложени на Управителния съвет (ниво 1), на органа за техническо и оперативно управление (ниво 2), както и на НЦБ, предоставящи ЕСП, и НЦБ, предоставящи платформата TIPS (ниво 3). ◄

2.  Управителният съвет отговаря за общото развитие, управлението и контрола върху TARGET2. Задачите, възложени на ниво 1, попадат в изключителната компетентност на Управителния съвет. ►M6  ————— ◄

3.  В съответствие с член 12.1, трети параграф от Устава на ЕСЦБ, ЦБ от Евросистемата отговарят за всички задачи, възложени на ниво 2, в общата рамка, определена от Управителния съвет. Управителният съвет създава орган на ниво 2, на когото ЦБ от Евросистемата възлагат някои задачи във връзка с TARGET2, които се отнасят до техническото и оперативното управление.

4.  ЦБ от Евросистемата се организират, като сключват подходящи споразумения.

▼M6

5.  В съответствие с член 12.1, трета алинея от Устава на ЕСЦБ, НЦБ, предоставящи ЕСП, и НЦБ, предоставящи платформата TIPS, отговарят за задачите, възложени на ниво 3, в общата рамка, определена от Управителния съвет.

6.  НЦБ, предоставящи ЕСП, и НЦБ, предоставящи платформата TIPS, сключват споразумения с ЦБ от Евросистемата, които уреждат услугите, предоставяни от НЦБ, предоставящи ЕСП, и НЦБ, предоставящи платформата TIPS. Ако е необходимо, страни по споразуменията са и свързаните НЦБ.

7.  Евросистемата като доставчик на услуги на Т2S и ЦБ от Евросистемата като оператори на съответните си системни компоненти на TARGET2 сключват споразумение за уреждане на услугите, предоставяни от Евросистемата на ЦБ от Евросистемата по отношение на управлението на T2S специалните парични сметки. Ако е необходимо, страни по споразуменията са и свързаните НЦБ.

▼BРАЗДЕЛ III

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА TARGET2

Член 8

▼M6

Хармонизирани условия за откриване и управление на сметка в платежния модул, T2S специална парична сметка и TIPS специална парична сметка в TARGET2

▼B

1.   ►M4  Всяка НЦБ от еврозоната приема мерки в изпълнение на Хармонизираните условия за откриване и управление на сметка в платежния модул в TARGET2, установени в приложение II. ◄ Тези мерки уреждат единствено отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и нейните ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ по отношение на обработката на плащанията в платежния модул. Достъпът до сметка в платежния модул може да бъде осъществен или чрез използване на интернет базиран достъп, или чрез доставчика на мрежови услуги. Тези два метода за достъп до сметка в платежния модул се изключват взаимно, въпреки че един ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ може да избере да има една или повече сметки в платежния модул, всяка от които да бъде достъпна или през интернет, или чрез доставчика на мрежови услуги.

▼M6

1а.  Всяка НЦБ от еврозоната приема мерки в изпълнение на Хармонизираните условия за откриване и управление на T2S специална парична сметка в TARGET2, установени в приложение IIа. Тези мерки уреждат единствено отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и нейния титуляр на T2S специална парична сметка по отношение на откриването и управлението на T2S специалната парична сметка.

▼M6

1б.  Всяка НЦБ от еврозоната приема мерки в изпълнение на Хармонизираните условия за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в TARGET2, установени в приложение IIб. Тези мерки уреждат единствено отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и нейния титуляр на TIPS специална парична сметка по отношение на откриването и управлението на TIPS специалната парична сметка.

▼M6

2.  ЕЦБ приема Условията за TARGET2-ЕЦБ в изпълнение на i) Хармонизираните условия за откриване и управление на сметка в платежния модул в TARGET2, установени в приложение II, ii) Хармонизираните условия за откриване и управление на T2S специална парична сметка в TARGET2, установени в приложение IIа, и iii) Хармонизираните условия за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в TARGET2, установени в приложение IIб, с изключение на това, че TARGET2-ЕЦБ предоставя клирингови услуги и услуги по сетълмент единствено на организации за клиринг и сетълмент, включително на лица, установени извън ЕИП, ако спрямо тях се осъществява надзор от компетентен орган и достъпът им до TARGET2-ЕЦБ е одобрен от Управителния съвет.

▼B

3.  Приетите от ЦБ от Евросистемата мерки в изпълнение на Хармонизираните условия следва да бъдат публично достъпни.

4.  ЦБ от Евросистемата могат да поискат дерогация от Хармонизираните условия въз основа на национални ограничения от правно естество. Управителният съвет разглежда такива искания според конкретния случай и разрешава дерогация, ако това е подходящо.

▼M6

5.  При спазване на съответното парично споразумение ЕЦБ може да определи подходящи условия за участие в TARGET2, включително за предоставянето на услуги в пари на централна банка за операции на T2S и за услугата TIPS, за лицата, посочени в член 4, параграф 2, буква д) от приложение II, член 5, параграф 2, буква д) от приложение IIа и член 5, параграф 2, буква д) от приложение IIб.

6.  ЦБ от Евросистемата не позволяват на лице да стане индиректен участник в платежния модул или да се регистрира като адресат с BIC в съответния им системен компонент на TARGET2, ако то действа чрез титуляр на сметка в платежния модул, който е НЦБ на държава членка, но не е ЦБ от Евросистемата или свързана НЦБ.

▼B

Член 9

Цени

1.  ЦБ от Евросистемата осигуряват, че:

▼M6

а) таксите за основните услуги на TARGET2, предоставяни на техните индиректни участници в платежния модул и техните адресати с BIC, които са допустими да участват в TARGET2 като индиректни участници в платежния модул, са по-високи от таксите за титуляри на сметки в платежния модул, посочени в параграф 1, буква а) от допълнение VI към приложение II;

▼M4 —————

▼B

г) цените за всяка от следните операции и транзакции са извън обхвата на таблицата за таксите, посочена в допълнение VI към приложение II:

i) прехвърляне на ликвидност, инициирано от вътрешните сметки и обработено в техните рамките;

ii) операции, отнасящи се до управлението на минимални резерви и ликвидните улеснения с постоянен достъп;

iii) касови операции, чийто сетълмент се извършва по вътрешните сметки.

▼M3 —————

▼B

Член 10

Мерки за обединяване на ликвидност

1.  AL-НЦБ обменят цялата информация, която е необходима за изпълнението на техните задължения съгласно AL-споразумението. AL-НЦБ уведомяват незабавно управляващата НЦБ за всяко изпълнително събитие, за което са узнали, отнасящо се до AL-групата или до членовете на AL-групата, включително главното управление и неговите клонове.

2.  Когато е уведомена, че е настъпило изпълнително събитие, управляващата НЦБ, имайки предвид AL-споразумението, инструктира съответните AL-НЦБ относно изпълнителното действие, което следва да се предприеме по отношение на AL-групата или на съответния член на AL-групата. AL-НЦБ са отговорни за упражняване на правата си съгласно AL-споразумението и мерките за изпълнение на приложение II. Управляващата НЦБ отговаря за изчисляването и даването на инструкции във връзка с разпределянето на вземанията.

3.  Ако при настъпването на изпълнително събитие кредитът в рамките на деня, предоставен на член на AL-групата, не е напълно върнат, AL-НЦБ при получаване на инструкции от управляващата НЦБ упражнява правата, които има по отношение на нейните съответни членове на AL-групата, включително правата, произтичащи от съответния залог, прихващане, приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на приложение II, за да получи пълно и навременно погасяване на вземанията, които тази AL-НЦБ може да има срещу нейните съответни членове на AL-групата съгласно AL-споразумението. Тези вземания се изпълняват преди изпълнението на другите вземания на съответната AL-НЦБ по отношение на нейните съответни членове на AL-групата.

4.  Плащанията, получени при погасяване на вземане съгласно AL-споразумението след изпълнителното действие, се препращат до всички AL-НЦБ, които са отпуснали кредит в рамките на деня на съответните членове на AL-групата. Тези плащания се разпределят на всички AL-НЦБ пропорционално на размера на кредита в рамките на деня, който не е върнат от членовете на AL-групата на техните съответни AL-НЦБ.

5.  AL-НЦБ, която желае да претендира, че е претърпяла загуби, които трябва да се понесат от всички AL-НЦБ, подава искане до управляващата НЦБ, посочвайки неговите основания. Управляващата НЦБ препраща това искане до съответната AL-НЦБ и изчислява обезщетението, дължимо от всяка AL-НЦБ поравно.

Член 11

▼M5

Олихвяване на гаранционните фондове

▼M5 —————

▼M5

2.  Гаранционните фондове се олихвяват с лихвения процент за депозитното улеснение.

▼B

Член 12

▼M3

Кредит в рамките на деня — автоматично обезпечаване

▼B

1.  НЦБ от еврозоната могат да отпускат кредит в рамките на деня, ако това се прави в съответствие с мерките за изпълнение на правилата за предоставяне на кредит в рамките на деня, предвидени в приложение III. Не се предоставя кредит в рамките на деня на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , чиято допустимост като контрагент за операции на паричната политика на Евросистемата е временно спряна или прекратена.

2.  Критериите за допустимост за кредит в рамките на деня на ЕЦБ са определени в Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2—ЕЦБ ( 6 ). Отпуснатият от ЕЦБ кредит в рамките на деня е ограничен до съответния ден, без възможност за трансформиране в овърнайт кредит.

▼M6

3.  След искане от участник с достъп до кредит в рамките на деня НЦБ от еврозоната предлагат улеснение за автоматично обезпечаване по T2S специалните парични сметки, при условие че това се извършва в съответствие с Условията за операции по автоматично обезпечаване, установени в приложение IIIа.

▼B

Член 13

Спомагателни системи

▼M6

1.  ЦБ от Евросистемата предоставят услуги по прехвърляне на средства в пари на централна банка на спомагателните системи в платежния модул, достъпни чрез доставчика на мрежови услуги на TARGET2. Тези услуги се уреждат с двустранни споразумения между ЦБ от Евросистемата и съответните спомагателни системи.

▼B

2.  Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват ИСС, следва да са в съответствие с приложение IV. Освен това ЦБ от Евросистемата следва да осигури, че в такива двустранни споразумения се прилагат mutatis mutandis следните разпоредби от приложение II:

 член 8, параграф 1 (технически и правни изисквания);

 член 8, параграфи 2—5 (процедура по прилагане), освен ако вместо да изпълнява изискването за критериите за достъп по член 4, от спомагателната система се изисква да изпълни критериите за достъп от определението за „спомагателни системи“ по член 1 от приложение II;

 работният график съгласно допълнение V;

 член 11 (изисквания за сътрудничество и обмен на информация), с изключение на параграф 8;

 членове 27 и 28 (непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации, и изисквания за сигурност);

 член 31 (режим на отговорност);

 член 32 (правила за доказване);

 членове 33 и 34 (продължителност, прекратяване и временно спиране на участието), с изключение на член 34, параграф 1, буква б);

 член 35, когато е приложимо (закриване на сметки в платежния модул);

 член 38 (правила за поверителност);

 член 39 (изисквания на Съюза за защита на данни, предотвратяване изпирането на пари и свързани с това въпроси);

 член 40 (изисквания за уведомленията);

 член 41 (договорни отношения с ►M3  доставчик на мрежови услуги на TARGET2 ◄ );

 член 44 (правила за приложимо право, подсъдност и място на изпълнение).

3.  Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват интерфейса на участник, следва да се в съответствие с:

а) приложение II, с изключение на дял V и допълнения VI и VII; и

б) член 18 от приложение IV.

4.  Чрез дерогация от параграф 3, двустранните споразумения със спомагателни системи, които използват интерфейса на участник, но извършват само сетълмент на плащания в полза на техни клиенти, следва да са в съответствие с:

а) приложение II, с изключение на дял V, член 36 и допълнения VI и VII; и

б) член 18 от приложение IV.

Член 14

Финансиране и методология за определяне на разходите

▼M6

1.  Управителният съвет определя правилата, които се прилагат за финансирането на ЕСП и на платформата TIPS. Всеки излишък или дефицит, възникнал в резултат на функционирането на ЕСП или на платформата TIPS, се разпределя между НЦБ от еврозоната в съответствие с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ съгласно член 29 от Устава на ЕСЦБ.

▼B

2.  Управителният съвет определя обща методология за определяне на разходите и ценова структура за основните услуги на TARGET2.

▼M6

Член 15

Разпоредби за сигурност

1.  Управителният съвет определя политиката за сигурност, както и изискванията за сигурност и контрол за ЕСП и платформата TIPS. Управителният съвет определя и принципите, приложими по отношение на сигурността на сертификатите, използвани за интернет базиран достъп до ЕСП.

2.  ЦБ от Евросистемата изпълняват посочените в параграф 1 мерки и гарантират, че ЕСП и платформата TIPS също ги изпълняват.

3.  Въпросите, отнасящи се до изпълнението на изискванията за сигурност на информацията по отношение на T2S специалните парични сметки, се уреждат от Насоки ЕЦБ/2012/13 ( 7 ).

▼B

Член 16

Правила за одит

Одиторските оценки се изготвят в съответствие с принципите и мерките, съдържащи се в Одиторската политика на ЕСЦБ, приета от Управителния съвет.

Член 17

Задължения в случай на временно спиране или прекратяване

1.  ЦБ от Евросистемата прекратяват незабавно без предизвестие или спират временно участието на участник в съответния системен компонент на TARGET2, ако:

а) по отношение на участника е открита процедура по несъстоятелност; или

б) участникът не отговаря вече на критериите за достъп до участие в съответния системен компонент на TARGET2.

2.  Ако временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2 в съответствие с параграф 1 или от съображения за пруденциалност в съответствие с член 19, ЦБ от Евросистемата уведомява незабавно за това всички други ЦБ от Евросистемата, предоставяйки всички посочени по-долу данни:

а) името на участника, кода на парично-финансовата институция и BIC;

▼M6

аа) BIC кода на сметките в платежния модул, свързани с T2S специалната парична сметка или TIPS специалната парична сметка на участника;

▼B

б) информацията, на която НЦБ от еврозоната основава своето решение, включително информация или становище, получени от съответния надзорен орган;

в) предприетата мярка и предложената времева рамка за нейното прилагане.

Ако това е поискано от друга ЦБ от Евросистемата, всяка ЦБ от Евросистемата обменя информация по отношение на този участник, включително информация по отношение на адресирани до него плащания.

3.  ЦБ от Евросистемата, която е прекратила или спряла временно участието на участник в нейния системен компонент на TARGET2 в съответствие с параграф 1, поема отговорност по отношение на другите ЦБ от Евросистемата, ако:

а) впоследствие оторизира сетълмента на платежни нареждания, адресирани до участници, чието участие е спряла временно или прекратила; или

б) не изпълнява задълженията по параграфи 1 и 2.

▼M6

3а.  ЦБ от Евросистемата, която е спряла временно участието на титуляр на сметка в платежния модул или на титуляр на T2S специална парична сметка в системния ѝ компонент в TARGET2 съгласно параграф 1, буква а), обработва плащанията от участника само по нареждане на представителите му, включително представителите, назначени от компетентен орган или съд, като управителя на участника при несъстоятелност, или съгласно решение на компетентен орган или съд, което има изпълнителна сила и в което се дават нареждания как да се обработят плащанията. ЦБ от Евросистемата, която е спряла временно участието на титуляр на TIPS специална парична сметка в системния ѝ компонент в TARGET2 съгласно параграф 1, буква а), отхвърля всички изходящи платежни нареждания на този титуляр.

▼M5

4.  Задълженията на ЦБ от Евросистемата по параграфи 1—3а се прилагат и в случай на временно спиране или прекратяване на използването на ИСС от спомагателните системи.

▼M6

Член 18

Процедури за отхвърляне на молба за участие в TARGET2 от съображения за пруденциалност

Когато съгласно член 8, параграф 4, буква в) от приложение II, член 6, параграф 4, буква в) от приложение IIа или член 6, параграф 4, буква в) от приложение IIб ЦБ от Евросистемата отхвърли молба за участие в TARGET2 от съображения за пруденциалност, тази ЦБ от Евросистемата уведомява незабавно ЕЦБ за това отхвърляне.

▼B

Член 19

▼M6

Процедури за временно спиране, ограничаване или прекратяване на участието в TARGET2, достъпа до кредит в рамките на деня и автоматичното обезпечаване от съображения за пруденциалност

1.  Когато от съображения за пруденциалност НЦБ от еврозоната временно спре, ограничи или прекрати достъпа на участник до кредит в рамките на деня съгласно параграф 12, буква г) от приложение III, или до автоматично обезпечаване съгласно параграф 10, буква г) от приложение IIIа, или когато ЦБ от Евросистемата временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2 съгласно член 34, параграф 2, буква д) от приложение II, член 24, параграф 2, буква д) от приложение IIа или член 26, параграф 2, буква д) от приложение IIб, решението влиза в сила, доколкото това е възможно, по едно и също време във всички системни компоненти на TARGET2.

▼B

2.  НЦБ от еврозоната предоставя информацията по член 17, параграф 2 незабавно на съответните надзорни органи в държавата-членка на НЦБ от еврозоната с искането надзорните органи да споделят информацията с надзорните органи на другите държави-членки, в които участникът има дъщерно дружество или клон. Като вземат предвид решението съгласно параграф 1, другите НЦБ от еврозоната предприемат подходящи действия и предоставят информация за това незабавно на ЕЦБ.

3.  Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да предложи на Управителния съвет да приеме решения, за да осигури еднакво прилагане на мерките, предприети съгласно параграфи 1 и 2.

4.  НЦБ от еврозоната на държавите-членки, в които ще се прилага решението, уведомяват участника относно решението и предприемат всички необходими мерки за прилагане.

Член 20

Процедури за сътрудничество на ЦБ от Евросистемата във връзка с административни или ограничителни мерки

▼M6

Във връзка с изпълнението на член 39, параграф 3 от приложение II, член 28, параграф 3 от приложение IIa и член 30, параграф 3 от приложение IIб:

а) всяка ЦБ от Евросистемата незабавно споделя с всички потенциално засегнати ЦБ цялата информация, която получава във връзка с предложено платежно нареждане, с изключение на платежните нареждания за прехвърляне на ликвидност между различни сметки на един и същ участник;

▼B

б) всяка ЦБ от Евросистемата, която получава от участник доказателство за извършено уведомяване на компетентен орган или за получено съгласие от такъв орган, незабавно изпраща това доказателство до всяка друга ЦБ, действаща като доставчик на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането по целесъобразност;

▼M6

в) ЦБ от Евросистемата, действаща като доставчик на платежни услуги на платеца, незабавно го уведомява, че може да въведе платежно нареждане в TARGET2.

▼B

Член 21

Непрекъсваемост на бизнес процесите

▼M6

1.  Ако събитията, посочени в член 27 от приложение II или в член 17 от приложение IIа, засегнат предоставянето на услуги на TARGET2, различни от платежния модул, модула за информация и контрол и T2S специалните парични сметки, засегнатата ЦБ от Евросистемата наблюдава и управлява тези събития, за да предотврати ефектите от разпростирането им върху нормалното функциониране на TARGET2.

▼B

2.  В случай че настъпи събитие, засягащо нормалното функциониране на платежния модул и/или модула за информация и контрол, засегнатата ЦБ от Евросистемата незабавно уведомява координатора на TARGET2, който взема решение заедно с управителя по сетълмент на засегнатата ЦБ от Евросистемата относно предприемането на по-нататъшни мерки. Управителите по сетълмент на TARGET2 постигат съгласие относно информацията, която следва да бъде съобщена на участниците в TARGET2.

▼M3

3.  ЦБ от Евросистемата докладват на координатора на TARGET2 повредата, свързана с участник, ако тази повреда би могла да засегне функционирането на платформата T2S, сетълмента в спомагателните системи или да породи системен риск. Приключването на работа на TARGET2 по принцип не се забавя поради повреда, свързана с участник.

▼B

4.  Повреда, засягаща спомагателна система, се докладва от ЦБ от Евросистемата на координатора на TARGET2 с информационна цел. Координаторът на TARGET2 инициира телеконференция на управителите по сетълмент на TARGET2, в случай че съществуват неизбежни системни последици, по-специално, когато същите имат трансграничен характер.

5.  При изключителни обстоятелства приключването на работа на ЕСП може да бъде забавено, ако съществува повреда, засягаща спомагателна система. Искането за забавяне на приключването на работа на ЕСП се съобщава от ЦБ от Евросистемата на управителите при кризи на TARGET2.

▼M7

6.  Цб от Евросистемата трябва да се свържат с функционалността за извънредни ситуации.

▼B

Член 22

Третиране на искания по схемата за обезщетение на TARGET2

▼M3

1.  Освен ако е решено друго от Управителния съвет, процедурата за обезщетение, установена в допълнение II към приложение II или допълнение II към приложение IIа, се управлява в съответствие с настоящия член.

▼M6

2.  ЦБ на титуляря на сметка в платежния модул, подал искане за обезщетение, или ЦБ на титуляря на T2S специална парична сметка, подал искане за обезщетение, извършва първоначална оценка на искането за обезщетение и се свързва с титуляря на сметката в платежния модул, съответно с титуляря на T2S специалната парична сметка във връзка с тази оценка. Когато е необходимо за оценката на исканията, ЦБ се подпомага от други заинтересовани ЦБ. Съответната ЦБ уведомява ЕЦБ и всички други заинтересовани ЦБ, веднага щом узнае за постъпилите искания.

▼B

3.   ►M6  В срок до девет седмици след възникването на техническа неизправност на TARGET2 ЦБ на титуляря на сметка в платежния модул, подал искане за обезщетение, или ЦБ на титуляря на T2S специална парична сметка, подал искане за обезщетение: ◄

а) изготвя предварителен доклад за оценка, съдържащ оценката на ЦБ на получените искания; и

б) предава предварителния доклад за оценка на ЕЦБ и на всички други заинтересовани ЦБ.

▼M6

4.  В срок до пет седмици от получаването на предварителния доклад за оценка Управителният съвет прави окончателна оценка на всички постъпили искания и взема решение относно предложенията за обезщетение, които ще се направят на засегнатите титуляри на сметка в паричния модул, съответно на засегнатите титуляри на T2S специална парична сметка. ЕЦБ съобщава на съответните ЦБ резултата от окончателната оценка в срок до пет работни дни от завършването ѝ. Тези ЦБ незабавно съобщават на техните титуляри на сметка в платежния модул, съответно на титулярите на T2S специална парична сметка за резултата от окончателната оценка и, когато е приложимо, им предоставят допълнителна информация за предложението за обезщетение, заедно с формуляра, съставляващ писмото за приемане.

▼M3

5.  В срок до две седмици след изтичане на периода, посочен в последното изречение на член 4, буква г) от допълнение II към приложение II или в последното изречение на член 4, буква г) от допълнение II към приложение IIа, ЦБ уведомява ЕЦБ и всички други заинтересовани ЦБ относно това кои предложения за обезщетение са приети и кои предложения за обезщетение са отхвърлени.

▼M6

6.  ЦБ уведомяват ЕЦБ за всички подадени до тях искания за обезщетение от титуляри на сметка в платежния модул, съответно от титуляри на T2S специална парична сметка, които са извън обхвата на схемата за обезщетение на TARGET2, но се отнасят до техническа неизправност на TARGET2.

▼B

Член 23

Третиране на загуби, причинени от техническа неизправност на TARGET2

1.  В случай на техническа неизправност на TARGET2:

а) от страна на платеца, всяка ЦБ, в която платецът е открил депозит, се ползва от определени финансови печалби, които са в размер на разликата между лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата и лихвения процент по депозитите, приложена към пределното увеличение при използването на депозитното улеснение на Евросистемата за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания. Когато платецът остава с неолихвени излишъци от средства, финансовите печалби са в размер на лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата, приложен към размера на неолихвяваните излишъци от средства за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания.

б) от страна на получателя на плащането, ЦБ, от която получателят на плащането е получил заем чрез използване на пределното кредитно улеснение, се ползва от определени финансови печалби, които са в размер на разликата между лихвения процент по пределното кредитно улеснение и лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата, приложена към пределното увеличение при използването на пределното кредитно улеснение за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания.

2.  Финансовите печалби на ЕЦБ са в размер на:

а) печалбата по отношение на свързаните НЦБ, произтичаща от различното олихвяване на салдото в края на деня на тези свързани НЦБ по отношение на ЕЦБ; и

б) стойността на наказателната лихва, която ЕЦБ получава от свързаните НЦБ всеки път, когато някоя от тези свързани НЦБ налага санкция на участник за това, че не е върнал навреме кредит в рамките на деня, съгласно уреденото в споразумение между ЦБ от Евросистемата и свързаните НЦБ.

3.  Финансовите печалби, посочени в параграфи 1 и 2, се обединяват от ЦБ и получената обединена сума се използва за възстановяване на разходите на онези ЦБ, които са извършени за обезщетяване на техни участници. Всички оставащи финансови печалби или разходи, извършени от ЦБ за обезщетяване на техни участници, се разпределят между ЦБ от Евросистемата в съответствие с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ.

Член 24

Право на обезпечение по отношение на средства по подсметки и гаранция в рамките на Евросистемата

1.  За целите на сетълмента на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи, всяка ЦБ от Евросистемата, която е открила подсметки за своите ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ , гарантира, че салдата по подсметките (включително увеличенията или намаленията на блокираното салдо, произтичащи от кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или от кредитиране на прехвърляне на ликвидност към подсметката), които са блокирани по време на цикъла за обработка на спомагателна система, могат да бъдат използвани за сетълмента на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи. Това е независимо от процедури по несъстоятелност по отношение на съответния ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ и независимо от индивидуалните мерки за изпълнение, отнасящи се до подсметката на този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ .

2.  Всеки път, когато към подсметка на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ се прехвърля ликвидност и когато ЦБ от Евросистемата не е ЦБ на спомагателната система, тази ЦБ от Евросистемата потвърждава, при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „начало на цикъла“), блокирането на салдата по подсметката на съответната спомагателна система и, извършвайки това, гарантира на ЦБ на спомагателната система плащане до размера на това определено салдо. Потвърждаването на блокирането на спомагателната система също така води до правно обвързваща декларация от ЦБ на спомагателната система, че последната гарантира на спомагателната система плащане до размера на блокираното салдо. Чрез потвърждаване на увеличаването или намаляването на блокираното салдо при кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или при кредитиране на прехвърлянe на ликвидност към подсметката, ЦБ от Евросистемата, която не е ЦБ на спомагателната система, и ЦБ на спомагателната система декларират увеличаване или намаляване на гаранцията с размера на плащането. И двете гаранции са неотменими, безусловни и платими при първо поискване. Двете гаранции и блокирането на салдата изтичат при съобщаване от спомагателната система, че сетълментът е завършил (чрез съобщение „край на цикъла“).РАЗДЕЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Решаване на спорове и приложимо право

1.  При спор между ЦБ от Евросистемата във връзка с настоящите насоки засегнатите страни уреждат спора в съответствие с Меморандума за разбирателство относно процедурата за вътрешно решаване на споровете в ЕСЦБ.

2.  Ако спорът, отнасящ се до разпределянето на задачи между ниво 2 и ниво 3, не може да се реши чрез споразумение между засегнатите страни, чрез дерогация от параграф 1 той се решава от Управителния съвет.

3.  При спор от вида, посочен в параграф 1, съответните права и задължения на страните се уреждат предимно от правилата и процедурите, предвидени в настоящите насоки. При спорове относно плащания между системните компоненти на TARGET2 правото на държавата-членка по седалището на ЦБ на получателя на плащането се прилага субсидиарно, ако то не противоречи на настоящите насоки.

Член 26

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящите насоки влизат в сила на 7 декември 2012 г. Те се прилагат от 1 януари 2013 г. при спазване на преходните разпоредби, предвидени в член 27.

2.  Насоки ЕЦБ/2007/2 се отменят, считано от 1 януари 2013 г.

3.  Препращанията към отменените насоки се тълкуват като препращания към настоящите насоки и се четат в съответствие с таблицата на съответствията, установена в приложение VII.

▼M6

Член 27

Допълнителни разпоредби

Сметките, открити от НЦБ от еврозоната извън платежния модул, извън платформата T2S или извън платформата TIPS за кредитни институции и спомагателни системи, се уреждат от правилата на тази НЦБ от еврозоната при спазване на разпоредбите на настоящите насоки относно вътрешните сметки и на други решения на Управителния съвет. Сметките, открити от НЦБ от еврозоната извън платежния модул, извън платформата T2S и извън платформата TIPS за лица, които не са кредитни институции и спомагателни системи, се уреждат от правилата на тази НЦБ от еврозоната.

▼B

Член 28

Адресати, мерки за изпълнение и годишни отчети

1.  Настоящите насоки се прилагат към всички ЦБ от Евросистемата.

2.  НЦБ от еврозоната изпращат на ЕЦБ до 20 декември 2012 г. мерките, чрез които те възнамеряват да изпълнят член 39 от приложение II, допълнение VI към приложение II, параграф 9, буква а), параграф 12, буква а), точка v) и параграф 13 от приложение III, параграф 18(1), буква в), подточка ii) от приложение IV и допълнение IIA към приложение V към настоящите насоки.

3.  ЕЦБ изготвя годишни отчети за общото функциониране на TARGET2, които се разглеждат от Управителният съвет.

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА TARGET2Ниво 1 — Управителен съвет

Ниво 2 — Орган за техническо и оперативно управление

Ниво 3 — НЦБ, предоставящи ЕСП, и НЦБ, предоставящи платформата TIPS

0.  Общи разпоредби

Ниво 1 има върховна компетентност по отношение на свързани с TARGET2 въпроси с вътрешен и презграничен характер и гарантира публичната функция на TARGET2

Ниво 2 изпълнява задачи във връзка с техническото и оперативното управление на TARGET2

Ниво 3 взема решения относно ежедневното функциониране на единната съвместна платформа (ЕСП) и на платформата TIPS въз основа на набор от услуги, определени в споразумението, посочено в член 7, параграф 6 от настоящите насоки

1.  Политика за разходи и цените

— взема решения относно общата методология за изчисляване на разходите

— взема решения относно единната структура на цените

— взема решения относно цените на допълнителните услуги и/или модули

(не се прилага)

2.  Набор от услуги

— взема решения относно основните услуги

— взема решение относно допълнителните услуги и/или модули

— оказва съдействие съобразно нуждите на ниво 1/ниво 2

3.  Управление на риска

— взема решения относно общата рамка за управление на риска и приемане на оставащите рискове

— осъществява фактическото управление на риска

— прави анализ на риска и предприема последващи мерки

— предоставя информацията, необходима за анализа на риска, съгласно исканията на ниво 1/ниво 2

4.  Управление и финансиране

— определя правилата за вземането на решения и финансирането на ЕСП и платформата TIPS

— създава правната рамка на Европейската система на централните банки за TARGET2 и осигурява адекватното ѝ прилагане

— изготвя правилата за управление и финансиране, решени на ниво 1

— изготвя бюджета, неговото одобрение и изпълнение

— има контрол върху прилагането

— събира средства и възнаграждения за услугите

— дава на ниво 2 данни относно разходите за предоставяните услуги

5.  Разработване

— предоставя на ниво 2 становището си относно местонахождението на ЕСП и платформата TIPS

— одобрява цялостния план за проекта

— взема решения относно първоначалния проект и разработването на ЕСП и на платформата TIPS

— взема решения дали да се изгради изцяло нова платформа или платформата да се изгради на базата на съществуваща платформа

— взема решение относно избора на оператор на ЕСП и оператор на платформата TIPS

— създава със съгласието на ниво 3 набора от услуги на ЕСП и на платформата TIPS

— взема решения относно местонахождението на ЕСП и на платформата TIPS, след като проведе консултация с ниво 1

— одобрява методологията на спецификационния процес и резултатите, които ниво 3 трябва да постигне, за да определи, а впоследствие – да тества и приеме, продукта (по-конкретно, общите и подробните спецификации за потребителите)

— изготвя план на проекта с най-важните етапи

— оценява и приема постигнатите от ниво 3 резултати

— изготвя сценарии за тестване

— координира тестовете на централните банки и на потребителите в тясно сътрудничество с ниво 3

— предлага първоначалния проект за ЕСП и платформата TIPS

— предлага дали да се изгради изцяло нова платформа или платформата да се изгради на базата на съществуваща платформа

— предлага местонахождението на ЕСП и платформата TIPS

— изготвя общите и подробните функционални спецификации (подробни вътрешни функционални спецификации и подробни функционални спецификации за потребителите)

— изготвя подробните технически спецификации

— оказва първоначално и текущо съдействие за планирането и контрола на най-важните етапи от проекта

— предоставя техническа и оперативна помощ за тестовете (тестване на ЕСП и платформата TIPS; съдействие при сценариите за тестване, свързани с ЕСП, и сценариите за тестване, свързани с платформата TIPS; помощ на ЦБ от Евросистемата за тестването на ЕСП и платформата TIPS)

6.  Изпълнение и миграция

— взема решения за стратегията за миграция

— подготвя и координира миграцията към ЕСП и платформата TIPS в тясно сътрудничество с ниво 3

— оказва съдействие по въпроси, свързани с миграцията, съобразно исканията на ниво 2

— извършва дейности, свързани с миграцията към ЕСП и платформата TIPS; оказва допълнителна помощ на присъединяващите се НЦБ

7.  Функциониране

— управлява тежки кризисни ситуации

— разрешава създаването и функционирането на симулатор на TARGET2

— назначава сертифициращи органи за интернет базиран достъп

— определя политиките за сигурност, изискванията и проверките за ЕСП и платформата TIPS

— определя принципите, приложими към сигурността на сертификатите, използвани за интернет базиран достъп

— поддържа контакти с потребителите на европейско равнище (при условията на изключителна отговорност на ЦБ от Евросистемата за деловите отношения с техните клиенти) и наблюдава ежедневната дейност на потребителите от бизнес гледна точка (задача на ЦБ от Евросистемата)

— наблюдава бизнес процесите

— изпълнява задачи, свързани с бюджета, финансирането, фактурирането (задача на ЦБ от Евросистемата) и други административни задачи

— управлява системата въз основа на споразуменията, посочени в член 7, параграф 6 от настоящите насоки

▼B
ПРИЛОЖИНИЕ II

▼M3

ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКА В ПЛАТЕЖНИЯ МОДУЛ В TARGET2

▼BДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящите Хармонизирани условия (наричани по-долу „условията“) се прилагат следните определения:

 „AL-група“ (AL group) е група, съставена от членове на AL-група, които използват AL-режима;

 „AL-НЦБ“ (AL NCB) е НЦБ от еврозоната, която е страна по AL-споразумение и действа като контрагент на членовете на AL-групата, които участват в нейния системен компонент на TARGET2;

 „AL-режим“ (AL mode) е агрегирането на наличната ликвидност по сметки в платежния модул;

 „AL-споразумение“ (AL agreement) е многостранно споразумение за агрегиране на ликвидност, сключено от членовете на AL-групата и съответните им AL-НЦБ за целите на AL-режима;

 „CAI-група“ (CAI group) е група, съставена от ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ , които използват CAI-режим;

 „CAI-режим“ (CAI mode) е предоставянето на консолидирана информация относно сметки в платежния модул посредством модула за информация и контрол;

 „TARGET2-[посочете ЦБ/държава]“ е системният компонент на TARGET2 на [посочете име на ЦБ];

 „TARGET2“ е съвкупността от всички системни компоненти на TARGET2 на ЦБ;

▼M6

 „адресат с BIC“ (addressable BIC holder) е лице, което: а) има бизнес идентификационен код (BIC); б) не е разпознато като индиректен участник в платежния модул; и в) е кореспондент или клиент на титуляр на сметка в платежния модул или клон на директен или индиректен участник в платежния модул и може да подава платежни нареждания, и да получава плащания от системен компонент на ТАRGЕТ2 чрез този титуляр на сметка в платежния модул;

▼B

 „бизнес идентификационен код (BIC)“ (Business Identifier Code (BIC)) е код, определен в стандарт ISO № 9362;

 „временно спиране“ (suspension) е временно блокиране на правата и задълженията на участник за период от време, определен от [посочете име на ЦБ];

▼M6

 „вътрешна сметка“ (Home Account) е сметка, открита извън платежния модул от НЦБ от еврозоната за кредитна институция, установена в Съюза или ЕИП;

▼B

 „група“ (group) е:

 

а) съвкупност от кредитни институции, които са включени в консолидирания финансов отчет на дружество майка, в случаите, когато дружеството майка е задължено да представи консолидиран финансов отчет по Международен счетоводен стандарт 27 (МСС 27), приет съгласно Регламент (ЕО) № 2238/2004 на Комисията ( 8 ), и която се състои от: i) дружество майка и едно или повече дъщерни дружества; или ii) две или повече дъщерни дружества на дружеството майка, или

б) съвкупност от кредитни институции по смисъла на буква а), подточка i) или подточка ii), за които дружеството майка не представя консолидиран финансов отчет в съответствие с МСС 27, но би могло да изпълни определените в МСС 27 критерии за включване в консолидиран финансов отчет, при проверка от страна от ЦБ на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , или в случай на AL-група — от управляваща НЦБ;

в) двустранна или многостранна мрежа от кредитни институции, която: i) е уредена от правна рамка, определяща принадлежността на кредитните институции към такава мрежа; или ii) се характеризира със самоорганизационни механизми за сътрудничество (насърчаване, подкрепа, представителство на деловите интереси на членовете ѝ) и/или с икономическа солидарност, надвишаваща обичайното сътрудничество, характерно за кредитни институции, където това сътрудничество и солидарност се разрешават от вътрешните правила или учредителните актове на кредитните институции или са установени по силата на допълнителни споразумения;

и във всеки от посочените в буква в) случаи Управителният съвет на ЕЦБ е одобрил заявление такава мрежа да се счита за група;

▼M2

 „депозитно улеснение“ (deposit facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти за откриване на овърнайт депозити при НЦБ по предварително определен лихвен процент по депозитите;

▼B

  ►M3  „доставчик на мрежови услуги на TARGET2“ ◄ (network service provider) е предприятие, назначено от Управителния съвет на ЕЦБ да доставя компютъризирани мрежови връзки с цел подаване на платежни съобщения в TARGET2;

▼M6

 „доставчик на мрежови услуги TIPS“ (TIPS network service provider) е предприятие, което: а) отговаря на всички необходими условия за свързване с платформата TIPS и е установило техническа връзка с нея в съответствие с правилата и процедурите, посочени в допълнение V към приложение IIб от Насоки ЕЦБ/2012/27, и б) е подписало общите условия за хостинг на свързаност с платформата TIPS, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ;

▼B

 „единна съвместна платформа (ЕСП)“ (Single Shared Platform (SSP)) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи ЕСП;

 „затворена потребителска група на TARGET2“ (TARGET2 CUG) е подгрупа от клиенти на доставчика на мрежови услуги, групирани според целта, с която използват съответните услуги и продукти на доставчика на мрежови услуги при достъпа им до платежния модул;

▼M7

 „функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва много критични и критични плащания при извънредни ситуации;

▼B

 „изпълнително събитие“ (enforcement event) по отношение на член на AL-групата е: а) всеки случай на неизпълнение, посочен в член 34, параграф 1; б) всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, по отношение на което [посочете име на ЦБ] е решила, вземайки предвид сериозността на неизпълнението или на събитието, че е необходимо [посочете ако е приложимо: [изпълнение върху заложеното имущество в съответствие с член 25б] [изпълнение върху обезпечение в съответствие с член 25в] и] прихващане на вземания в съответствие с член 26; или в) решение за временно спиране или прекратяване на достъпа до кредит в рамките на деня;

▼M6

 „инвестиционен посредник“ (investment firm) е инвестиционен посредник по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 9 )] с изключение на институциите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС], при условие че въпросният инвестиционен посредник:

 

а) притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2014/65/ЕС; и

б) има право да извършва дейностите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на точки 2, 3, 6 и 7 от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС];

▼B

 „индиректен участник“ (indirect participant) е кредитна институция, установена в ►M6  Съюза или ЕИП ◄ , която е сключила споразумение с ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ да подава платежни нареждания и да получава плащания през сметката в платежния модул на този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , и която бива разпознавана от системния компонент на TARGET2 като индиректен участник;

▼M6

 „искане за възстановяване“ (recall request) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, съобщение от титуляря на TIPS специална парична сметка, с което се иска възстановяване на средствата по нареждане за незабавно плащане, на което вече е извършен сетълмент;

▼M3

 „клон“ (branch) е клон по смисъла на член 4, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

▼B

 „кредит в рамките на деня“ (intraday credit) е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден;

▼M3

 „кредитна институция“ (credit institution) означава: а) кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 [и ако е приложимо, посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС], спрямо която се осъществява надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора, спрямо която се осъществява подробна проверка, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на компетентен органc

▼B

 „мениджър на AL-група“ (AL group manager) е член на AL-група, назначен от останалите членове на AL-групата да управлява наличната ликвидност в AL-групата през работния ден;

 „мениджър на CAI-група“ (CAI group manager) е член на CAI-група, назначен от останалите членове на CAI-групата да наблюдава и разпределя наличната ликвидност в рамките на CAI-групата през работния ден;

 „многоадресен достъп“ (multi-addressee ассess) е възможност, посредством която клонове или кредитни институции, ►M6  установени в Съюза или ЕИП ◄ , могат да имат достъп до съответния системен компонент на TARGET2, като подават платежни нареждания и/или получават плащания директно към/от системния компонент на TARGET2; тази възможност оправомощава тези лица да подават платежните си нареждания чрез сметката в платежния модул на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ без намесата на този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ ;

▼M7 —————

▼M7

 „модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации при извънредни ситуации;

▼M6

 „налична ликвидност“ (available liquidity) е положителното салдо по сметката на участник в платежния модул и ако е приложимо, всяка кредитна линия в рамките на деня, която е предоставена от съответната НЦБ от еврозоната във връзка с тази сметка, но която все още не e използвана, или намалено, ако е приложимо, със сумата на обработените резервирания на ликвидност по сметката в платежния модул;

▼B

 „нареждане за директен дебит“ (direct debit instruction) е инструкция от страна на получателя на плащането до неговата ЦБ, съгласно която ЦБ на платеца дебитира сметката на платеца до размера, посочен в инструкцията, на основание съгласието за директен дебит;

 „нареждане за кредитен превод“ (credit transfer order) е инструкция от платец за предоставяне на средства на разположение на получател на плащането чрез заверяване на сметка в платежния модул;

▼M6

 „нареждане за незабавно плащане“ (instant payment order) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания на Европейския платежен съвет, платежна инструкция, която може да бъде изпълнявана 24 часа в денонощието всеки календарен ден в годината, като обработката ѝ и уведомяването на платеца са незабавни или почти незабавни;

▼B

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (liquidity transfer order) е платежно нареждане, което има за основна цел да прехвърли ликвидност между различни сметки на един и същ участник или в рамките на CAI-група или AL-група;

 „нареждащ участник“ (instructing participant) е участник в TARGET2, който е инициирал платежно нареждане;

▼M6

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към TIPS специална парична сметка;

▼M6

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към T2S специална парична сметка;

▼M6

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от TIPS специална парична сметка към сметка в платежния модул;

▼B

 „неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му;

 „НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

 „НЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d’Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи ЕСП в полза на Евросистемата;

▼M6

 „НЦБ, предоставящи платформата TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи платформата TIPS в полза на Евросистемата;

▼B

 „обработка на плащането незабавно след неговото приемане“ (entry disposition) е фаза от обработката на плащането, през която TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се опитва да извърши сетълмент на платежно нареждане, което е било прието в съответствие с член 14, чрез специфични процедури, описани в член 20;

 „орган от публичния сектор“ (public sector body) е организация от публичния сектор, определена в член 3 от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. относно установяването на определения за прилагането на забраните, посочени в членове 104 и 104б, параграф 1 от Договора ( 10 ),

▼M3

 „основна сметка в платежния модул“ (Main PM account) е сметката в платежния модул, с която е свързана ►M6  T2S специална парична сметка ◄ и по която остатъчното салдо трябва да се прехвърля автоматично от ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ в края на деня,

▼M2

 „лихвен процент за депозитно улеснение“ (deposit facility rate) е лихвен процент, приложим към депозитното улеснение;

▼B

 „платежен модул“ (Payments Module (PM)) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ ;

▼M6

 „платежно нареждане“ (payment order) е нареждане за кредитен превод, нареждане за прехвърляне на ликвидност, нареждане за директен дебит, нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка или нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка;

▼B

 „платец“ (payer), освен когато е използвано в член 39 от настоящото приложение, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

▼M6

 „платформа TIPS“ (TIPS Platform) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи платформата TIPS;

▼B

 „Подробни функционални спецификации за потребителите“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) e най-актуалната версия на Подробните функционални спецификации за потребителите, които представляват техническата документация, описваща подробно начина, по който участник взаимодейства с TARGET2.

▼M6

 „положителен отговор на искане за възстановяване“ (positive recall answer) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, платежно нареждане, инициирано от получателя на искане за възстановяване, в отговор на искане за възстановяване, в полза на изпращача на искането;

▼B

 „получател на плащане“ (payee), освен когато е използвано в член 39 от настоящото приложение, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

 „пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвеният процент, приложим към пределното кредитно улеснение;

 „пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от ЦБ от Евросистемата по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране;

 „производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа ( 11 );

▼M6

 „работен ден“ (business day) или „работен ден за TARGET2“ (TARGET2 business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V;

▼B

 „свързана НЦБ“ (connected NCB) е национална централна банка (НЦБ), различна от ЦБ от Евросистемата, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение;

▼M6

 „свързана сметка в платежния модул“ (Linked PM account) е сметката в платежния модул, с която TIPS специалната парична сметка е свързана с цел управление на ликвидността и плащане на таксите за услугата TIPS;

▼B

 „системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е всяка система за брутен сетълмент в реално време (БСРВ) на ЦБ, които са част от TARGET2;

▼M3

 „случай на неизпълнение“ (event of default) e предстоящо или съществуващо събитие, настъпването на което може да застраши изпълнението на задълженията на участник съгласно настоящите условия или други правила, приложими към отношенията между този участник и [посочете ЦБ] или всяка друга ЦБ, включително:

 

а) когато участникът престане да отговаря на критериите за достъп, предвидени в член 4, или на изискванията, предвидени в член 8, параграф 1, буква а), подточка i);

б) при откриване на производство по несъстоятелност срещу участника;

в) при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г) при изготвяне на писмена декларация от страна на участник за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си, породени във връзка с кредит в рамките на деня;

д) при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между участника и неговите кредитори;

е) когато участникът е или когато неговата ЦБ счита, че е неплатежоспособен или не може да плати дълговете си;

▼M6

ж) когато положителното салдо по сметката на участника в платежния модул, по T2S специалната му парична сметка или по TIPS специалната му парична сметка или всички негови активи, или значителна част от тях са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите му;

▼M3

з) когато участието на участника в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е спряно временно или е прекратено;

и) когато някое формално заявление или преддоговорно изявление, които са направени от участника или за които се счита, че са направени от участника, са неправилни или неверни съгласно приложимото законодателство;

й) при прехвърляне на всички или на значителна част от активите на участника,

▼B

 „сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка на участник в TARGET2 в платежния модул при ЦБ, която е необходима на такъв участник, за да:

 

а) подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б) извършва сетълмент на такива плащания при тази ЦБ;

▼M6

 „спомагателна система“ (ancillary system) е система, управлявана от лице, установено в Европейския съюз или Европейската икономическа общност (ЕИП), което е под надзора и/или контрола на компетентен орган и отговаря на надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктурите, предлагащи услуги в евро, публикувани на уебсайта на ЕЦБ ( 12 ), в която се извършва обмен и/или клиринг, или регистрация на плащания и/или финансови инструменти, като в резултат от това: а) се извършва сетълмент на парични задължения в TARGET2; и/или б) в TARGET2 се държат средства, в съответствие с Насоки ЕЦБ/2012/27 ( 13 ) и двустранна договореност между спомагателната система и съответната ЦБ от Евросистемата;

 „T2S специална парична сметка“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) е сметка, притежавана от титуляр на T2S специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа в T2S;

▼B

 „становище за правоспособност“ (capacity opinion) е становище относно конкретен участник, което съдържа оценка на правоспособността на участника да поема и изпълнява задължения по настоящите условия;

▼M4

 „съгласие за директен дебит“ (direct debit authorisation) е обща инструкция от платеца до неговата ЦБ, с което тази ЦБ се оправомощава и задължава да дебитира сметката на платеца при получаване на действително нареждане за директен дебит от страна на получателя на плащанетора, спрямо която се осъществява подробна проверка, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на компетентен орган;

▼M6

 „съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ (ICM broadcast message) е информация, която е достъпна едновременно за всички титуляри на сметка в платежния модул или за избрана група от тях чрез модула за информация и контрол;

▼B

 „техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи, използвани от TARGET2-[посочете ЦБ/държава], или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването ►M6  на обработката на плащанията в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] в рамките на същия работен ден ◄ ;

▼M6

 „TIPS специална парична сметка“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) е сметка, притежавана от титуляр на TIPS специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за предоставяне на услуги, свързани с незабавни плащания, на неговите клиенти;

▼B

 „управляваща НЦБ“ (managing NCB) е AL-НЦБ от системния компонент на TARGET2, в който участва мениджърът на AL-групата;

▼M6

 „услуга „сетълмент на незабавни плащания в TARGET“ (услугата TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement service, TIPS service) е сетълментът в пари на централна банка на нареждания за незабавно плащане в платформата TIPS;

▼B

 „участник в TARGET2“ (TARGET2 participant) е всеки участник във всеки системен компонент на TARGET2;

▼M6

 „участник (participant)“ [или „директен участник (direct participant)“] е лице, което има поне една сметка в платежния модул (титуляр на сметка в платежния модул) и/или една T2S специална парична сметка (титуляр на T2S специална парична сметка), и/или една TIPS специална парична сметка (титуляр на TIPS специална парична сметка) в ЦБ от Евросистемата;

▼B

 „формуляр за събиране на статични данни“ (static data collection form) е формуляр, изготвен от [посочете име на ЦБ] за регистриране на заявители на услугите на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и за регистриране на всяко изменение по отношение на предоставянето на такива услуги;

▼M6

 „Хармонизирани условия за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) са условията, установени в приложение IIб;

▼B

 „ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) е ЕЦБ или НЦБ от еврозоната;

 „централни банки (ЦБ)“ (central banks (CBs)) означава ЦБ от Евросистемата и свързаните НЦБ;

 „член на AL-група“ (AL group member) е ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , който е сключил AL-споразумение;

▼M3

Член 1а

Обхват

Настоящите условия уреждат отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и титуляря на сметка в платежния ѝ модул, що се отнася до откриването и управлението на сметката в платежния модул.

▼B

Член 2

Допълнения

1.  Следните допълнения представляват неразделна част от настоящите условия:

Допълнение I: Технически спецификации за обработка на платежни нареждания

Допълнение II: Схема за обезщетение на TARGET2

Допълнение III: Образци на становища относно правоспособността и относно държавата

Допълнение IV: Непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации

Допълнение V: Работен график

Допълнение VI: Таблица за таксите и фактуриране

Допълнение VII: Споразумение за агрегиране на ликвидност

2.  В случай на противоречие или несъгласуваност между съдържанието на допълненията и съдържанието на разпоредбите в настоящите условия последните имат предимство.

▼M6

Член 3

Общо описание на TARGET2

1.  TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време на плащания в евро, като сетълментът се извършва в пари на централна банка в сметки в платежния модул, в T2S специални парични сметки за сделките с ценни книжа и в TIPS специални парични сметки за незабавните плащания.

2.  Следните трансакции се обработват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а) трансакции, възникващи директно от операциите по паричната политика на Евросистемата или направени във връзка с тях;

б) сетълмент на рамото в евро на валутни операции на Евросистемата;

в) сетълмент на парични преводи в евро, възникващи в резултат на трансакции в трансгранични нетиращи системи за големи плащания;

г) сетълмент на парични преводи в евро, възникващи в резултат на трансакции в системи за малки плащания в евро, които са със системно значение;

д) сетълмент на паричното рамо на сделки с ценни книжа;

е) нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул и нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка;

еа) нареждания за незабавно плащане;

еб) положителни отговори на искания за възстановяване;

ев) нареждания за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул и нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка; и

ж) всички други трансакции в евро, отправени до участници в TARGET2.

3.  TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време на плащания в евро, като сетълментът се извършва в пари на централна банка в сметки в платежния модул, в T2S специални парични сметки и в TIPS специални парични сметки. TARGET2 е създадена и работи на базата на ЕСП, чрез която се подават и обработват платежни нареждания и чрез която накрая се получават плащания по един и същ технически начин. От гледна точка на техническото управление на T2S специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата T2S. От гледна точка на техническото управление на TIPS специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата TIPS.

4.  [Посочете име на ЦБ] е доставчикът на услуги съгласно настоящите условия. Всяко действие или бездействие на НЦБ, предоставящи ЕСП, се счита за действие или бездействие на [посочете име на ЦБ], за което тя носи отговорност в съответствие с член 31 по-долу. Участието по смисъла на настоящите условия не създава договорно отношение между титуляря на сметка в платежния модул и НЦБ, предоставящи ЕСП, когато която и да е от тях действа в това си качество. Инструкциите, съобщенията или информацията, които титулярят на сметка в платежния модул получава от ЕСП или изпраща до нея във връзка с услугите, предоставяни съгласно настоящите условия, се считат за получени от [посочете име на ЦБ] или за изпратени до нея.

5.  От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество платежни системи, състоящи се от всички системни компоненти на TARGET2, определени като „системи“ съгласно националното законодателство за прилагане на Директива 98/26/ЕО. TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е определена като „система“ съгласно [посочете съответните законови разпоредби за прилагане на Директива 98/26/ЕО].

6.  Участието в TARGET2 се извършва посредством участие в системния компонент на TARGET2. Настоящите условия описват взаимните права и задължения на титуляря на сметка в платежния модул в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и [посочете име на ЦБ]. Правилата за обработка на платежни нареждания съгласно настоящите условия (дял IV и допълнение I) се прилагат за всички подадени платежни нареждания и получени плащания от титуляр на сметка в платежния модул.

▼BДЯЛ II

УЧАСТИЕ

Член 4

Критерии за достъп

1.  Следните видове лица са допустими за директно участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

▼M6

а) кредитни институции, установени в Съюза или ЕИП, включително когато извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

б) кредитни институции, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

▼B

в) НЦБ на държавите-членки и ЕЦБ;

при условие че лицата, посочени в букви а) и б), не подлежат на ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите-членки съгласно член 65, параграф 1, буква б), член 75 или член 215 от Договора, чието прилагане, според [ЦБ/държава] след уведомяване на ЕЦБ, е несъвместимо с гладкото функциониране на TARGET2.

2.  [Посочете име на ЦБ] може по своя преценка да допусне и следните лица като директни участници:

▼M7

а) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки;

▼B

б) органи на публичния сектор на държавите-членки, оправомощени да държат сметки на клиенти;

▼M7

г)

 

i) инвестиционни посредници, установени в Съюза или ЕИП, включително когато те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП; и

ii) инвестиционни посредници, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

▼B

д) кредитни институции или други лица от вида, посочен в букви от а) до г), и в двата случая, когато са установени в държава, с която Съюзът е сключил парично споразумение, разрешаващо достъп на такива лица до платежните системи в Съюза при условията, определени в паричното споразумение, и ако съответният правен режим, прилаган в страната, е еквивалентен на съответното законодателство на Съюза.

3.  Институции за електронни пари по смисъла на [посочете разпоредбите на националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО ( 14 )] нямат право да участват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 5

Директни участници

1.  Директните участници в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] са задължени да се съобразяват с изискванията на член 8, параграфи 1 и 2. Те имат поне една сметка в платежния модул при [посочете име на ЦБ].

2.   ►M3  Титулярите на сметки в платежния модул ◄ могат да определят адресати с BIC, независимо от тяхното място на установяване.

▼M6

3.  Титулярите на сметки в платежния модул могат да определят лица за индиректни участници в платежния модул, ако са спазени условията на член 6.

▼B

4.  Многоадресен достъп чрез клонове може да се предостави, както следва:

а) Кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), която е допусната като ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , може да даде достъп до сметка си в платежния модул на един или повече от клоновете си, установени на територията на ►M6  Съюза или ЕИП ◄ , за да подават платежни нареждания и/или да получават плащания директно, при условие че [посочете име на ЦБ] е била съответно информирана.

б) Ако клон на кредитна институция е бил допуснат за ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , останалите клонове на същото юридическо лице и/или главното му управление, ако и в двата случая са установени на територията на ►M6  Съюза или ЕИП ◄ , могат да получат достъп до сметката в платежния модул на клона, при условие че клонът е уведомил [посочете име на ЦБ].

Член 6

Индиректни участници

1.  Кредитни институции, установени в ►M6  Съюза или ЕИП ◄ , могат да сключат договор с един ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), или ЦБ, за да подават платежни нареждания и/или получават плащания и да извършват сетълмент по тях през сметката в платежния модул на този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ . ТARGET2-[посочете ЦБ/държава] разпознава индиректни участници по регистрацията на такова индиректно участие в директория на TARGET2, описана в член 9.

2.  Ако ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), и индиректен участник принадлежат към една и съща група, ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ може изрично да упълномощи индиректния участник да използва сметката му в платежния модул, за да подава директно платежни нареждания и/или да получава плащания чрез свързания с групата многоадресен достъп.

Член 7

Отговорност на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄

1.  За да бъде избегнато всяко съмнение, платежните нареждания, подадени от индиректни участници, или плащанията, получени от тях, съгласно член 6, и от клоновете съгласно член 5, параграф 4, се считат за извършени или получени от самия ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ .

2.   ►M3  Титулярят на сметки в платежния модул ◄ е обвързан от такива платежни нареждания, независимо от съдържанието или неизпълнението на договорните или другите споразумения между този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ и лицата, посочени в параграф 1.

▼M6

3.  Титулярят на сметка в платежния модул, който приема неговата сметка в платежния модул да бъде указана като основната сметка в платежния модул, е обвързан от всички фактури, свързани с откриването и управлението на всяка T2S специална парична сметка, свързана с тази сметка в платежния модул, както е установено в допълнение VI към настоящото приложение, независимо от съдържанието или неизпълнението на договорните или другите споразумения между този титуляр на сметка в платежния модул и титуляря на T2S специална парична сметка.

▼M3

4.  Титулярят на основна сметка в платежния модул е обвързан от всички фактури, както е установено в допълнение VI към настоящото приложение, за връзката към всяка ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , към която е свързана сметката в платежния модул.

▼M4

5.  Титулярят на сметка в платежния модул, който е титуляр и на ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , използвана за автоматично обезпечаване, подлежи на санкциите, наложени в съответствие с параграф 9, буква г) от приложение IIIa.

▼M6

6.  Титулярят на сметка в платежния модул, който приема неговата сметка в платежния модул да бъде указана като свързана сметка в платежния модул, е обвързан от всички фактури, свързани с откриването и управлението на всяка TIPS специална парична сметка, свързана с тази сметка в платежния модул, както е установено в допълнение VI към настоящото приложение, независимо от съдържанието или неизпълнението на договорните или другите споразумения между този титуляр на сметка в платежния модул и титуляря на TIPS специална парична сметка. Свързаната сметка в платежния модул може да е свързана най-много с 10 TIPS специални парични сметки.

7.  Титулярят на свързана сметка в платежния модул е длъжен да прави преглед на наличната ликвидност в TIPS специалните парични сметки, свързани с тази сметка в платежния модул, и гарантира, че титулярите на TIPS специални парични сметки знаят, че отговорността за управлението на тази ликвидност е тяхна.

▼B

Член 8

Процедура за кандидатстване

1.  За да се присъединят към TARGET2-[посочете ЦБ/държава], кандидатите за участници трябва:

а) да изпълнят следните технически изисквания:

i) да инсталират, управляват, експлоатират, наблюдават и гарантират сигурността на необходимата ИТ-инфраструктура за свързване с ►M6  ЕСП ◄ и да подават платежни нареждания до системата. При извършване на тези дейности кандидатите за участници могат да ангажират трети страни, но продължават да носят отговорност самостоятелно. По-специално, кандидатите за участници сключват договор с доставчика на мрежови услуги, за да получат необходимата връзка и достъп в съответствие с техническите спецификации в допълнение I; и

ii) да са преминали тестовете, изисквани от [посочете име на ЦБ]; и

б) да изпълнят следните правни изисквания:

i) да предоставят становище за правоспособност във формата, определена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в такова становище за правоспособността, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод; и

▼M7

ii) за лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и в член 4, параграф 2, буква в), подточка ii), да предоставят становище относно държавата във формата, посочена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в него, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод.

▼B

2.  Кандидатите изпращат писмено заявление до [посочете име на ЦБ], предоставяйки най-малко следните изискуеми документи/информация:

а) попълнени формуляри за събиране на статични данни, както е предвидено от [посочете име на ЦБ];

б) становището за правоспособност, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ]; и

в) становището относно държавата, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ].

3.  [Посочете име на ЦБ] може също да изиска всякаква допълнителна информация, която счита за необходима за вземане на решение по заявлението за участие.

4.  [Посочете име на ЦБ] отхвърля заявлението за участие, ако:

а) критериите за достъп, посочени в член 4, не са изпълнени;

б) един или повече от критериите за участие, посочени в параграф 1, не са изпълнени; и/или

в) съгласно преценката на [посочете име на ЦБ], такова участие би застрашило цялостната стабилност, надеждност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или би застрашило изпълнението от [посочете име на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, или поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност.

5.  В срок до един месец след получаването от [посочете име на ЦБ] на заявлението за участие [посочете име на ЦБ] уведомява заявителя за решението си по заявлението. Когато [посочете име на ЦБ] изиска допълнителна информация съгласно параграф 3, решението се съобщава в срок до един месец след получаването от страна на [посочете име на ЦБ] на информацията от заявителя. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

Член 9

Директория на TARGET2

1.  Директорията на TARGET2 е база данни за BIC, използвани за рутиране на платежни нареждания, отправени до:

а)  ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ и техните клонове с многоадресен достъп;

б) индиректните участници в TARGET2, включително тези с многоадресен достъп; и

в) адресатите с BIC в TARGET2.

Директорията се актуализира всяка седмица.

2.  Освен ако ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ не е поискал друго, неговите BIC се публикуват в директорията на TARGET2.

3.   ►M3  Титулярите на сметки в платежния модул ◄ могат да предоставят директорията на TARGET2 единствено на своите клонове и на лицата с многоадресен достъп.

4.  Лицата, посочени в параграф 1, букви б) и в), използват своя BIC единствено по отношение на един ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ .

5.   ►M3  Титулярите на сметки в платежния модул ◄ потвърждават, че [посочете име на ЦБ] и други ЦБ могат да публикуват имената и BIC на ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ . Освен това имената и BIC на регистрираните от ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ индиректни участници могат да се публикуват и ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ осигуряват, че индиректните участници са се съгласили с това публикуване.ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 10

Задължения на [посочете име на ЦБ] и на участниците

1.  [Посочете име на ЦБ] предоставя услугите, описани в дял IV. Ако в настоящите условия или в закон не е предвидено друго, [посочете име на ЦБ] прави всичко необходимо в рамките на правомощията си, за да изпълни задълженията си съгласно настоящите условия, без да гарантира резултат.

2.  Участниците плащат на [посочете име на ЦБ] таксите, посочени в допълнение VI.

3.  Участниците гарантират, че са свързани с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] през работните дни в съответствие с работния график, посочен в допълнение V.

4.  Участникът декларира и гарантира пред [посочете име на ЦБ], че изпълнението на неговите задължения по настоящите условия не нарушава действащите законови или подзаконови актове или споразумения, от които той е обвързан.

Член 11

Сътрудничество и обмен на информация

1.  При изпълнение на задълженията и упражняването на правата им съгласно настоящите условия [посочете име на ЦБ] и участниците си сътрудничат тясно, за да гарантират стабилността, надеждността и сигурността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Те си предоставят взаимно информация или документи от значение за изпълнението на съответните им задължения и упражняването на съответните права съгласно настоящите условия, без да се засяга задължението за спазване на банкова тайна.

2.  [Посочете име на ЦБ] създава и поддържа отдел за помощ във връзка със системата, за да оказва съдействие на участниците при трудности, възникващи във връзка със системни операции.

3.   ►M6  Актуалната информация за оперативния статус на ЕСП се намира в Информационната система на TARGET2 (T2IS) на специално предназначенатa страница на уебсайта на ЕЦБ. ◄ T2IS може да бъде използвана за получаване на информация относно всеки случай, засягащ нормалното функциониране на TARGET2.

4.  [Посочете име на ЦБ] може да разпространява съобщения до участниците посредством съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, или чрез други средства за връзка.

▼M6

4а.  Титулярят на свързана сметка в платежния модул отговаря за своевременното информиране на титулярите на TIPS специални парични сметки, свързани с неговата сметка, за съобщенията, излъчени от модула за информация и контрол, които ги засягат, включително съобщенията във връзка с временното спиране или прекратяване на участието на титуляря на TIPS специална парична сметка в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

▼B

5.  Участниците са отговорни за навременното актуализиране на наличните формуляри за статични данни и предоставянето на нови формуляри за статични данни на [посочете име на ЦБ]. Участниците са отговорни за проверката на точността на информацията, отнасяща се до тях, която е въведена в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] от [посочете име на ЦБ].

6.  [Посочете име на ЦБ] се счита за упълномощена да предаде на НЦБ, предоставящи ЕСП, всякаква свързана с участниците информация, която може да им е необходима в качеството им на администратори на услуги в съответствие с договора, сключен с доставчика на мрежови услуги.

7.  Участниците информират [посочете име на ЦБ] за всяка промяна в тяхната правоспособност и за съответните законови изменения, засягащи въпроси от свързаното с тях становище относно държавата.

8.  Участниците информират [посочете име на ЦБ] за:

а) всеки нов индиректен участник, адресат с BIC или лице с многоадресен достъп, който те регистрират; и

б) всяка промяна относно лицата, изброени в буква а).

▼M7

9.  Участниците уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на неизпълнение, който ги засяга, или ако към тях се прилагат мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи по смисъла на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 15 ) или друго еквивалентно приложимо законодателство.

▼BДЯЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ В ПЛАТЕЖНИЯ МОДУЛ И ОБРАБОТКА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Член 12

Откриване и управление на сметки в платежния модул

1.  [Посочете име на ЦБ] открива и води поне една сметка в платежния модул за всеки участник. При поискване от участник, действащ като банка по сетълмента, [посочете име на ЦБ] открива една или повече подсметки в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], които да се използват за заделяне на ликвидност.

2.  [Посочете ако е приложимо: Дебитно салдо е недопустимо по сметки в платежния модул].

3.  [Посочете ако е приложимо: В началото и в края на работния ден салдото по сметките в платежния модул е нулево. Счита се, че участниците са дали нареждане на [посочете име на ЦБ] да преведе в края на работния ден всяко салдо по сметката, посочена от участника].

4.  [Посочете ако е приложимо: В началото на следващия работен ден такова салдо се превежда обратно по сметката на участника в платежния модул].

▼M2

5.  Сметки в платежния модул и техни подсметки се олихвяват с 0 % лихвен процент или с процента за депозитното улеснение, който от тях е по-нисък, освен ако са използвани за поддържане на задължителни минимални резерви. В този случай изчисляването и плащането на лихва по минималните резерви се урежда от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка ( 16 ) и Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  Освен за сетълмент на платежни нареждания в платежния модул, сметката в платежния модул може да се използва за сетълмент на платежни нареждания към и от вътрешни сметки, съгласно правилата, определени от [посочете име на ЦБ].

7.  Участниците използват модула за информация и контрол, за да получат информация относно тяхната ликвидна позиция. [Посочете име на ЦБ] предоставя ежедневно извлечение от сметките на участниците, които са поискали такава услуга.

Член 13

Видове платежни нареждания

▼M3

За целите на TARGET2 като платежни нареждания се класифицират следните:

а) нареждания за кредитен превод;

б) нареждания за директен дебит, изпълнени в съответствие с дадено съгласие за директен дебит;

▼M6

в) нареждания за прехвърляне на ликвидност;

г) нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка; и

▼M6

д) нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка.

▼B

Член 14

Приемане и отхвърляне на платежни нареждания

1.  Платежните нареждания, подадени от участник, се считат за приети от [посочете име на ЦБ], ако:

а) платежното съобщение отговаря на правилата, установени от ►M3  доставчика на мрежови услуги на TARGET2 ◄ ;

б) платежното съобщение отговаря на правилата за форматиране и на условията на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и издържа проверката за двойно въвеждане, описана в допълнение I; и

в) в случаите когато участието на платец или получател на плащане е временно спряно, е получено изричното съгласие на ЦБ на този участник.

2.  [Посочете име на ЦБ] отхвърля незабавно всяко платежно нареждане, което не отговаря на условията на параграф 1. [Посочете име на ЦБ] информира участника за всяко отхвърляне на платежно нареждане, както е посочено в допълнение I.

▼M6

3.  ЕСП регистрира часа за обработката на платежните нареждания по реда на получаването им.

▼B

Член 15

Правила за платежни нареждания, ползващи се с приоритет

1.  Нареждащите участници определят всяко платежно нареждане, както следва:

а) нормално платежно нареждане (клас на приоритет 2);

б) спешно платежно нареждане (клас на приоритет 1);

в) много спешно платежно нареждане (клас на приоритет 0).

Ако не е посочен класът на приоритета на платежното нареждане, то се третира като нормално платежно нареждане.

▼M6

2.  Много спешните платежни нареждания могат да се определят единствено от:

а) ЦБ; и

б) участниците — в случаи на плащания до и от CLS Bank International с изключение на плащанията, свързани с услугата CLS CCP и услугата CLSNow, и прехвърляния на ликвидност във връзка със сетълмента на спомагателни системи, използващи ИСС.

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система чрез ИСС за дебитиране или кредитиране на сметките в платежния модул на участниците, и всички подадени нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка и от платежния модул към TIPS специална парична сметка се считат за много спешни платежни нареждания.

▼B

3.  Нарежданията за прехвърляне на ликвидност, направени през модула за информация и контрол, са спешни платежни нареждания.

4.  При спешни и нормални платежни нареждания платецът може да промени приоритета с незабавно действие през модула за информация и контрол. Приоритетът на много спешно платежно нареждане не може да се променя.

Член 16

Лимити на ликвидност

1.  Участник може да ограничи използването на наличната ликвидност за платежни нареждания във връзка с други участници в TARGET2, с изключение на ЦБ, като зададе двустранен или многостранен лимит. Такива лимити могат да бъдат задавани само във връзка с нормални платежни нареждания.

2.  Лимити могат да бъдат зададени само от или по отношение на цялата AL-група. Лимити не могат да се задават по отношение на една сметка в платежния модул на член на AL-група или от членове на AL-група в отношенията им един спрямо друг.

3.  Като задава двустранен лимит, участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания в полза на друга сметка в платежния модул на участник в TARGET2, намалена със сумата на всички входящи спешни и нормални плащания от такава сметка в платежния модул на участник в TARGET2, би превишила този двустранен лимит.

4.  Участник може да зададе многостранен лимит за всяко отношение, което не е предмет на двустранен лимит. Многостранен лимит може да бъде зададен само ако участникът е задал поне един двустранен лимит. Ако участник зададе многостранен лимит, той инструктира [посочете име на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания към всички сметки в платежния модул на участници в TARGET2, спрямо които не е зададен двустранен лимит, намалена със сумата на всички входящи спешни и нормални плащания от такива сметки в платежния модул, би превишила този многостранен лимит.

5.  Минималната сума за всеки лимит е в размер на 1 милион евро. Двустранен или многостранен лимит с нулева стойност се третира като незададен. Лимити между нула и 1 милион евро са недопустими.

6.  Лимитите могат да бъдат променяни през модула за информация и контрол в реално време с незабавно действие или с действие от следващия работен ден. Когато лимитът е променен на нулев, той не може да бъде променян отново в рамките на същия работен ден. Задаването на нов двустранен или многостранен лимит има действие само от следващия работен ден.

Член 17

Резервиране на ликвидност

1.  Участниците могат да резервират ликвидност за много спешни или спешни платежни нареждания през модула за информация и контрол.

2.  Мениджърът на AL-група може да резервира ликвидност единствено за цялата AL-група. Ликвидност не може да се резервира за отделни сметки в AL-група.

3.  Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за много спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на спешни и нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за много спешни платежни нареждания.

4.  Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за спешни и много спешни платежни нареждания.

5.  След получаване на искането за резервиране на ликвидност [посочете име на ЦБ] проверява дали размерът на ликвидността по сметката в платежния модул на участник е достатъчен за резервирането на ликвидност. Ако не e достатъчен, резервира се единствено ликвидността, налична по сметката в платежния модул. Остатъкът от изисканата за резервиране ликвидност се резервира при наличието на допълнителна ликвидност.

6.  Нивото на резервираната ликвидност може да бъде променяно. Участниците могат да направят искане чрез модула за информация и контрол за резервиране на нови размери на ликвидност с незабавно действие или от следващия работен ден.

Член 17а

Постоянни инструкции за резервиране и заделяне на ликвидност

1.  Участниците могат предварително да определят стандартния размер на ликвидността, резервиран за много спешни и спешни платежни нареждания през модула за информация и контрол. Такава постоянна инструкция или изменението на такава инструкция поражда действие от следващия работен ден.

2.  Участниците могат предварително да определят през модула за информация и контрол стандартния размер на ликвидността, заделен за сетълмент на спомагателна система. Такава постоянна инструкция или изменението на такава инструкция поражда действие от следващия работен ден. Счита се, че участниците са инструктирали [посочете име на ЦБ] да заделя ликвидност от тяхно име, ако съответната спомагателна система поиска това.

Член 18

Предварително определен момент на сетълмент

1.  Инструктиращите участници могат да определят предварително момента на сетълмент на платежни нареждания в рамките на работния ден, като използват индикатор за най-ранния момент за извършване на дебит (Earliest Debit Time Indicator) или индикатор за най-късния момент за извършване на дебит (Latest Debit Time Indicator).

2.  Когато се използва индикаторът за най-ранен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се запазва и се въвежда за обработка незабавно след неговото приемане единствено в посочения момент.

3.  Когато се използва индикаторът за най-късен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се връща като неизпълнено, ако към посочения момент на дебит не може да се извърши сетълмент. На инструктиращия участник се изпраща автоматично уведомление през модула за информация и контрол 15 минути преди определения момент на дебит. Инструктиращият участник може също да използва индикатора за най-късен момент за извършване на дебит единствено като предупреждаващ индикатор. В тези случаи съответното платежно нареждане не се връща.

4.  Инструктиращите участници могат да променят индикатора за най-ранен момент за извършване на дебит и индикатора за най-късен момент за извършване на дебит през модула за информация и контрол.

5.  Повече технически подробности се съдържат в допълнение I.

Член 19

Предварително подадени платежни нареждания

1.  Платежните нареждания могат да бъдат подавани до пет работни дни преди определената дата на сетълмент (платежни нареждания „на съхранение“).

2.  Платежни нареждания „на съхранение“ се приемат и въвеждат за обработка незабавно след приемането им на датата, определена от инструктиращия участник, в началото на обработката през деня, както е посочено в допълнение V. Те се нареждат преди платежните нареждания със същия приоритет.

3.  Член 15, параграф 3, член 22, параграф 2 и член 29, параграф 1, буква а) се прилагат mutatis mutandis към платежните нареждания „на съхранение“.

Член 20

Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

1.  Ако инструктиращите участници не са посочили момента на сетълмента по начина, описан в член 18, сетълментът на приетите платежни нареждания се извършва незабавно или най-късно до края на работния ден, в който те са били приети, при условие че са налице достатъчно средства по сметката на платеца в платежния модул, имайки предвид лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност, посочени в членове 16 и 17.

2.  Сетълментът може да се извършва със средства от:

а) наличната ликвидност по сметка в платежния модул; или

б) входящи плащания от други участници в TARGET2, подлежащи на приложимите процедури за оптимизация.

3.  За много спешни платежни нареждания се прилага принципът FIFO (first in, first out). Това означава, че сетълментът на много спешни платежни нареждания се извършва в хронологичен ред. Сетълментът на спешни или нормални платежни нареждания не се извършва, докато на опашката чакат много спешни платежни нареждания.

4.  Принципът FIFO се прилага също и за спешни платежни нареждания. Сетълментът на нормални платежни нареждания не се извършва, ако на опашката чакат спешни или много спешни платежни нареждания.

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, сетълмент на платежни нареждания с по-нисък приоритет (или със същия приоритет, но приети по-късно) може да се извърши преди сетълмента на платежни нареждания с по-висок приоритет (или със същия приоритет, но приети по-рано), ако платежните нареждания с по-нисък приоритет могат да се нетират с плащания, които ще бъдат получени и в резултат на това ще се увеличи ликвидността на платеца.

6.  Сетълментът на нормални платежни нареждания се извършва при заобикаляне на принципа FIFO. Това означава, че спрямо тях незабавно може да бъде извършен сетълмент (независимо от други нормални плащания на опашка, приети в по-ранен момент) и поради това може да се наруши принципът FIFO, при условие че са налице достатъчно средства.

7.  Повече подробности относно сетълмента на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, се съдържат в допълнение I.

Член 21

Сетълмент и връщане на платежни нареждания, чакащи на опашка

1.  Платежните нареждания, които не са въведени за обработка незабавно след приемането им, се нареждат на опашката в съответствие с приоритета, определен от съответния участник, както е посочено в член 15.

2.  За да се оптимизира сетълментът на чакащите платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] може да използва процедурите за оптимизация, описани в допълнение I.

3.  С изключение на много спешните платежни нареждания, платецът може да променя чрез модула за информация и контрол поредността на платежните нареждания, чакащи на дадена опашка (т.е. да ги пренареди). Платежните нареждания могат да бъдат премествани с незабавно действие в началото или в края на съответната опашка по всяко време през обработката през деня, както е посочено в допълнение V.

4.  По искане на платец [посочете име на ЦБ] или в случая на AL-група, ЦБ на мениджъра на AL-групата, може да реши да промени поредността в опашката на много спешно платежно нареждане (с изключение на много спешни платежни нареждания в рамките на процедури за сетълмент 5 и 6), при условие че тази промяна не засяга нормалното извършване на сетълмент на спомагателни системи в TARGET2 или не води по друг начин до системен риск.

5.  Нареждания за прехвърляне на ликвидност, инициирани в модула за информация и контрол, се връщат незабавно като неизпълнени, ако няма достатъчно ликвидност. Другите платежни нареждания се връщат като неизпълнени, ако сетълментът по тях не може да бъде извършен към крайния срок за приемане на съответния вид съобщение, както е посочено в допълнение V.

Член 22

Въвеждане на платежни нареждания в системата и тяхната неотменимост

1.  По смисъла на член 3, параграф 1, първо изречение от Директива 98/26/ЕО [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на горепосочения член от Директива 98/26/ЕО] платежните нареждания се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава] в момента на дебитиране на сметката на съответния участник в платежния модул.

2.  Платежните нареждания могат да бъдат отменяни, преди да бъдат въведени в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] в съответствие с параграф 1. Платежните нареждания, включени в алгоритъма, посочен в допълнение I, не могат да бъдат отменяни през периода на действие на алгоритъма.ДЯЛ V

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ

Член 23

Режим за обединяване на ликвидност

[Посочете име на ЦБ] предлага режим за консолидирана информация за сметка (CAI) и режим за агрегирана ликвидност (AL-режим).

Член 24

Режим за консолидирана информация за сметка

1.  Следните лица могат да използват CAI-режим:

а) кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC; или

б) две или повече кредитни институции, които принадлежат към една и съща група и/или техни клонове, всеки един от които има една или повече сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC.

2.  

а) Съгласно CAI-режима, на всеки член на определена CAI-група и на техните съответни ЦБ се предоставя списък от сметки в платежния модул на членовете на групата и следната допълнителна информация, консолидирана на нивото на CAI-групата:

i) кредитни линии в рамките на деня (ако е приложимо);

ii) салда, включително салда по подсметки;

iii) оборот;

iv) плащания, по които е извършен сетълмент;

v) чакащи на опашка платежни нареждания.

б) Мениджърът на CAI-групата и неговата ЦБ имат достъп до информация по всяка от горепосочените точки по отношение на всички сметки в платежния модул на CAI-групата.

в) Посочената в настоящия параграф информация се предоставя чрез модула за информация и контрол.

3.  Мениджърът на CAI-група има право да инициира прехвърляне на ликвидност през модула за информация и контрол между сметки в платежния модул, включително техни подсметки, които представляват част от същата CAI-група.

4.  CAI-групата може също да включва сметки в платежния модул, които са включени в АL-група. В този случай всички сметки в платежния модул на AL-групата представляват част от CAI-групата.

5.  Когато две или повече сметки в платежния модул са част от AL-група и същевременно са част от CAI-група (обхващаща допълнителни сметки в платежния модул), приложимите към AL-групата правила се прилагат с предимство към отношенията в рамките на АL-групата.

6.  CAI-група, която включва сметки в платежния модул на АL-група, може да назначи мениджър на CAI-група, който е различен от мениджъра на АL-групата.

7.  Процедурата за получаване на разрешение за използване на AL-режима, установена в член 25, параграфи 4 и 5, се прилага mutatis mutandis към процедурата за получаване на разрешение за използване на CAI-режима. Мениджърът на CAI-групата не изпраща на управляващата НЦБ сключеното споразумение за CAI-режим.

Член 25

Режим за агрегирана ликвидност

1.  Следните лица могат да използват AL-режим:

а) кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица са установени в еврозоната и имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC;

б) клонове, установени в еврозоната, независимо дали тези клонове участват или не в същия системен компонент на TARGET2, на кредитна институция, установена извън еврозоната, при условие че такива клонове имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC; или

в) две или повече кредитни институции, посочени в буква а), и/или клонове, посочени в буква б), които принадлежат към същата група.

Във всеки от случаите, посочени в букви от а) до в), се изисква съответните лица да са сключили договорености за кредит в рамките на деня със съответната участваща НЦБ.

2.  По AL-режима, с цел да се провери дали едно платежно нареждане има достатъчно покритие, наличната ликвидност по всички сметки на членовете на АL-групата в платежния модул се агрегира. Въпреки това двустранното отношение във връзка със сметка в платежния модул между член на АL-групата и неговата АL-НЦБ продължава да се урежда от договореностите на съответния системен компонент на TARGET2 в съответствие с измененията, съдържащи се в AL-споразумението. Кредитът в рамките на деня, отпуснат на член на АL-група по неговата сметка в платежния модул, може да се покрие от наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от такъв член на АL-група, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на АL-група в същата или друга АL-НЦБ.

3.  За да използва AL-режима, един или повече ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ , които отговарят на критериите по параграф 1, сключват АL-споразумение с [посочете име на ЦБ] и, ако е приложимо, с други ЦБ от системния компонент на TARGET2, в които участват другите членове на AL-групата. ►M3  Титуляр на сметки в платежния модул ◄ може да сключи само едно AL-споразумение във връзка с конкретна сметка в платежния модул. АL-споразумението трябва да отговаря на съответния образец в допълнение VII.

4.  Всяка АL-група определя мениджър на АL-групата. В случай че тази АL-група се състои само от един ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ , този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ действа като мениджър на АL-групата. Мениджърът на АL-група изпраща до управляващата НЦБ писмено искане за използване на АL-режим (съдържащо формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]), заедно с подписаното АL-споразумение въз основа на образеца, предоставен от управляващата НЦБ. Останалите членове на АL-групата изпращат техните писмени искания (съдържащи формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]) до техните съответни АL-НЦБ. Управляващата НЦБ може да изиска всякаква допълнителна информация или документи, които счита за необходими за вземане на решение по искането. Освен това управляващата НЦБ, със съгласието на другите АL-НЦБ, може да изиска въвеждането на допълнителни разпоредби в АL-споразумението, които счита за необходими, за да осигури точното и навременно изпълнение на всяко съществуващо и/или бъдещо задължение на всички членове на АL-група спрямо някоя АL-НЦБ.

5.  Управляващата НЦБ проверява дали заявителите изпълняват изискванията за създаване на АL-група и дали АL-споразумението е надлежно подписано. За тази цел управляващата НЦБ може да установи контакт с другите АL-НЦБ. Решението на управляващата НЦБ се изпраща от нея в писмена форма до мениджъра на АL-групата в срок до един месец след получаването на искането по параграф 4 или, ако управляващата НЦБ поиска допълнителна информация, в срок до един месец след получаването на тази информация. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

6.  Членовете на АL-група получават автоматично достъп до CAI-режим.

7.  Предоставянето на информация и всички интерактивни мерки за контрол в АL-групата са достъпни през модула за информация и контрол.

[Посочете ако е приложимо:

Член 25а

Залог/изпълнение

1.  Настоящите и бъдещите вземания на [посочете име на ЦБ], възникващи от правоотношението между член на AL-група и [посочете име на ЦБ], обезпечени със [добавете приложимия термин: залог/плаващо обезпечение (floating charge)] по член 36, параграфи 1 и 2 от настоящите условия, включват вземанията на [посочете име на ЦБ] към членове на AL-групата, възникващи в резултат на AL-споразумението, по което и двамата са страни.

2.  [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Без да се засяга AL-споразумението, залогът не може да пречи на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ да използва своя паричен депозит по негови сметки в платежния модул през работния ден.]

3.  [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Специална разпределителна клауза: Членът на AL-групата разпределя парите, депозирани по неговата сметка в платежния модул, за изпълнение на всички негови задължения, възникнали от [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25б

Изпълнение върху заложеното имущество

При настъпване на изпълнително събитие [посочете име на ЦБ] има неограничено право да се удовлетвори от залога без предварително уведомление. [Посочете, ако се счита за необходимо съгласно законодателството на съответната държава: в съответствие с [посочете съответните разпоредби от националното законодателство, уреждащи изпълнението върху залога].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25в

Изпълнение върху обезпечение

При настъпване на изпълнителното събитие [посочете име на ЦБ] има право да се удовлетвори от обезпечението по член 36.]

Член 26

Прихващане на вземания по член 36, параграфи 4 и 5

При настъпването на изпълнително събитие всяко вземане на [посочете име на ЦБ] към такъв член на AL-група става изискуемо автоматично и незабавно и спрямо него се прилагат член 36, параграфи 4 и 5 от настоящите условия.ДЯЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

▼M7

Член 27

Процедури за непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации

1.  В случай на необичайно външно събитие или друго събитие, което засяга дейността на ЕСП, се прилагат процедурите за непрекъсваемост на бизнес процесите и процедурите при извънредни ситуации, описани в допълнение IV.

2.  Евросистемата осигурява функционалност за извънредни ситуации, ако описаните в параграф 1 събития настъпят. Свързването с функционалността за извънредни ситуации и използването ѝ са задължителни за участниците, които [посочете име на ЦБ] счита за критични. Другите участници може да се свържат с функционалността за извънредни ситуации при поискване.

▼B

Член 28

Изисквания за сигурност

1.  Участниците осъществяват адекватен контрол за сигурност, за да защитят системите си срещу неразрешен достъп и използване. Участниците носят изключителна отговорност за адекватната защита на поверителността, целостта и наличността на техните системи.

2.  Участниците информират [посочете име на ЦБ] за свързаните със сигурността инциденти в тяхната техническа инфраструктура и, когато е приложимо, за свързаните със сигурността инциденти, които настъпват в техническата инфраструктура на трети лица доставчици. [Посочете име на ЦБ] може да изиска допълнителна информация за инцидента и, ако е необходимо, да изиска от участника да вземе подходящи мерки, за да предотврати повторното настъпване на такова събитие.

▼M7

3.  [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност спрямо всички участници и/или спрямо участниците, които се считат за критични от [посочете име на ЦБ].

▼M7

4.  Участниците предоставят на [посочете име на ЦБ] декларацията си за съответствие с изискванията за сигурност на системата TARGET2 и удостоверението си за спазване на изискванията за сигурност при крайната точка, определени от доставчика на мрежови услуги на TARGET2. В случай че не спазват тези изисквания, участниците предоставят документ, в който са описани алтернативните мерки за ограничаване на риска, които удовлетворяват [посочете име на ЦБ].

5.  Участниците, които разрешават достъпа на трети лица до сметката си в платежния модул, както е посочено в член 5, параграфи 2, 3 и 4, вземат мерки срещу риска, който произтича от разрешаването на този достъп, в съответствие с изискванията за сигурност, посочени в параграфи 1—4. В декларацията за съответствие с изискванията за сигурност на системата TARGET2 по параграф 4 се посочва, че участникът налага на трети лица с достъп до сметката му в платежния модул изискванията за сигурност при крайната точка, определени от доставчика на мрежови услуги на TARGET2.

▼BДЯЛ VII

МОДУЛ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛ

Член 29

Използване на модула за информация и контрол

1.  Модулът за информация и контрол:

а) позволява на участниците да имат достъп до информация, свързана с техните сметки, и да управляват ликвидността;

▼M6

б) може да се използва за иницииране на нареждания за прехвърляне на ликвидност, нареждания за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул, нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка, нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка и, когато модулът за информация и контрол се използва в комбинация с услугите с добавена стойност за T2S, на нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул; и

▼M7

в) позволява на участниците да инициират резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации или да инициират платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации в случай на проблем, свързан с платежната инфраструктура на участника.

▼B

2.  Повече технически подробности във връзка с модула за информация и контрол се съдържат в допълнение I.ДЯЛ VIII

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, РЕЖИМ НА ОТГОВОРНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 30

Схема за обезщетение

Ако сетълментът на дадено платежно нареждане не може да бъде извършен в същия ден, в който то е прието, поради техническа неизправност на TARGET2, [посочете име на ЦБ] предлага обезщетение на съответните директни участници в съответствие със специалната процедура, предвидена в допълнение II.

Член 31

Режим на отговорност

1.  При изпълнение на задълженията си по настоящите условия [посочете име на ЦБ] и участниците трябва да изпълняват с разумна грижа задълженията си един спрямо друг.

2.  [Посочете име на ЦБ] носи отговорност пред своите участници в случаи на измама (включително, но не само умишлено нарушение) или груба небрежност за всяка загуба, възникваща от дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. В случаите на обикновена небрежност отговорността на [посочете ЦБ] се ограничава до пряката загуба на участника, т.е. до сумата на въпросната транзакция и/или загубата на лихви върху нея, като се изключва всяка последваща загуба.

3.  [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за загуби, възникнали от неизправности или повреди на техническата инфраструктура (включително, но не само компютърната инфраструктура на [посочете име на ЦБ], програми, данни, приложения или мрежи), ако неизправността или повредата са възникнали, въпреки че [посочете име на ЦБ] е взела съответните необходими мерки, за защита на такава инфраструктура срещу неизправност или повреда и за разрешаване на последиците от тази неизправност или повреда (последното включва, но не е ограничено до започването и завършването на непрекъсваемост на бизнес процесите и процедурите за извънредни ситуации, посочени в допълнение IV).

4.  [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност:

а) за размера на загубата, причинена от участника; или

б) ако загубата е възникнала от външни събития, извън разумния контрол на [посочете име на ЦБ] (форсмажорно събитие).

▼M6

5.  Независимо от [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета ( 18 )], параграфи 1—4 се прилагат, доколкото може да се изключи отговорността на [посочете име на ЦБ].

▼B

6.  [Посочете име на ЦБ] и участниците предприемат всички разумни и осъществими мерки, за да ограничат вредите и загубите, посочени в настоящия член.

7.  При изпълнение на някои или на всички свои задължения по настоящите условия [посочете име на ЦБ] може да упълномощи трети лица, по-конкретно телекомуникационни или други мрежови доставчици или други лица, да извършват действия от нейно име, ако това е необходимо за изпълнение на задълженията на [посочете име на ЦБ] или е стандартна пазарна практика. Задълженията на [посочете име на ЦБ] се ограничават до надлежния избор и упълномощаване на такива трети лица и отговорността на [посочете име на ЦБ] се ограничава в съответствие с това. По смисъла на настоящия параграф НЦБ, предоставящи ЕСП, не се считат за трети лица.

Член 32

Доказване

1.  Освен ако в настоящите условия не е предвидено друго, всички плащания и съобщения, свързани с обработка на плащане във връзка с TARGET2, като например потвърждения за дебит или кредит, или извлечения от сметки, между [посочете име на ЦБ] и участниците, се извършват чрез доставчика на мрежови услуги.

2.  Електронните или писмените записи на съобщенията, съхранявани от [посочете име на ЦБ] или от доставчика на мрежови услуги, се приемат като доказателствено средство за обработените плащания чрез [посочете име на ЦБ]. Запазената или разпечатана форма на оригиналното съобщение на доставчика на мрежови услуги се приема като доказателствено средство, независимо от формата на оригиналното съобщение.

3.  Ако връзката между участника и доставчика на мрежови услуги се разпадне, участникът използва алтернативните средства за предаване на съобщения, уредени в допълнение IV. В тези случаи запазената или разпечатана форма на съобщението, изготвено от [посочете име на ЦБ], има същата доказателствена сила като оригиналното съобщение, независимо от неговата форма.

4.  [Посочете име на ЦБ] пази цялата информация за платежните нареждания, подадени от участниците, и плащанията, получени от тях, за срок от [посочете срока, предвиден в съответното национално законодателство] от момента, в който такива платежни нареждания са подадени и плащанията са получени, при условие че цялата тази информация обхваща най-малко пет години за всеки участник в TARGET2, който е обект на постоянно наблюдение съгласно ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите-членки, или по-дълъг период, ако се изисква от специфични разпоредби.

5.  Книгите и регистрите (независимо дали се съхраняват в печатна форма или на микрофилм, микрофиш, електронен или магнитен запис, във всяка друга форма, възпроизведима по механичен път, или по друг начин) на [посочете име на ЦБ] се приемат като доказателствено средство за задълженията на участниците и за всички факти и събития, на които страните се позовават.ДЯЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ

Член 33

Продължителност и обикновено прекратяване на участие

1.  Без да се засяга член 34, участието в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е за неопределен период от време.

2.  Участник може да прекрати участието си в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с предизвестие от 14 работни дни, освен ако не договори по-кратък срок на предизвестие с [посочете име на ЦБ].

3.  [Посочете име на ЦБ] може да прекрати участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с тримесечно предизвестие, освен ако не договори различен срок на предизвестие с този участник.

4.  При прекратяване на участието задълженията за поверителност, предвидени в член 38, остават в сила за срок от пет години, който започва да тече от датата на прекратяването.

5.  При прекратяване на участието сметките в платежния модул на съответния участник се закриват в съответствие с член 35.

Член 34

Временно спиране и извънредно прекратяване на участие

1.  Участието на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се прекратява незабавно без предизвестие или се спира временно, ако настъпи един от следните случаи на неизпълнение:

а) откриване на производство по несъстоятелност; и/или

б)  ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ не отговаря вече на критериите за достъп, установени в член 4.

▼M6

За целите на настоящия параграф предприемането на мерки за предотвратяване на кризи или на мерки за управление на кризи по смисъла на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 19 ) срещу титуляр на сметка в платежния модул не представлява автоматично откриване на производство по несъстоятелност.

▼B

2.  [Посочете име на ЦБ] може да прекрати без предизвестие или да спре временно участието на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], ако:

а) настъпят един или повече случаи на неизпълнение (различни от посочените в параграф 1);

б)  ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ е извършил съществено нарушение на настоящите условия;

в)  ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ не е изпълнил свое съществено задължение към [посочете име на ЦБ];

г)  ►M3  титулярят на сметки в платежния модул ◄ е изключен от или преустановява по друг начин членството си в затворената потребителска група на TARGET2;

д) настъпи друго свързано с ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ събитие, което, съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], би застрашило цялостната стабилност, надеждност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или което би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, или поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност; и/или

е) НЦБ временно спре или прекрати достъпа на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ до кредит в рамките на деня съгласно параграф 12 от приложение III.

3.  При извършване на преценката си по параграф 2 [посочете име на ЦБ] взима предвид, inter alia, сериозността на неизпълнението или събитията, посочени в букви от а) до в).

4.  

►M4  а) В случай че [посочете име на ЦБ] временно спре или прекрати участието на титуляр на сметка в платежния модул в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] съгласно параграф 1 или 2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно относно временното спиране или прекратяване, чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, или чрез съобщение, излъчено от T2S, този титуляр на сметка в платежния модул, другите ЦБ и титуляри на сметки в платежния модул, както и ►M6  титулярите на T2S специална парична сметка ◄ във всички системни компоненти на TARGET2. Това съобщение се счита за отправено от ЦБ по произход на титуляря на сметката в платежния модул и на ►M6  титуляря на T2S специалната парична сметка ◄ , които получават съобщението. ◄

▼M4 —————

▼B

в) След като съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, е получено от ►M3  титулярите на сметки в платежния модул ◄ , последните се считат за уведомени относно прекратяването/временното спиране на участието на ►M3  титуляря на сметки в платежния модул ◄ в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или друг системен компонент на TARGET2. ►M3  Титулярите на сметки в платежния модул ◄ понасят загубите, възникнали от подаването на платежно нареждане до ►M3  титуляри на сметки в платежния модул ◄ , чието участие е било временно спряно или прекратено, ако платежното нареждане е въведено в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] след получаването на съобщението, излъчено от модула за информация и контрол.

5.  След прекратяването на участието на ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ TARGET2-[посочете ЦБ/държава] не приема нови платежни нареждания от такъв ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ . Платежните нареждания, чакащи на опашката, платежните нареждания „на съхранение“ и новите платежни нареждания в полза на този ►M3  титуляр на сметки в платежния модул ◄ се връщат.

▼M5

6.  Ако участието на титуляр на сметка в платежния модул в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е временно спряно на основание, различно от посоченото в параграф 1, буква а), всички негови входящи плащания и изходящи платежни нареждания се запазват и се въвеждат за обработка незабавно след приемане само след като са изрично приети от ЦБ на титуляря на сметка в платежния модул, чието участие е временно спряно.

▼M5

7.  Ако участието на титуляр на сметка в платежния модул в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е временно спряно на основанието, посочено в параграф 1, буква а), изходящите платежни нареждания на този титуляр се обработват само по нареждане на представителите му, включително представителите, назначени от компетентен орган или съд, като синдика, или съгласно решение на компетентен орган или съд, което има изпълнителна сила и в което се дават нареждания как да се обработят плащанията. Всички входящи плащания се обработват в съответствие с параграф 6.

▼B

Член 35

Закриване на сметки в платежния модул

1.  Участниците могат да закрият своите сметки в платежния модул по всяко време, при условие че дадат на [посочете име на ЦБ] предизвестие от 14 работни дни.

2.  При прекратяване на участието съгласно член 33 или член 34 [посочете име на ЦБ] закрива сметките в платежния модул на съответния участник, след като:

а) е извършила сетълмент или е върнала платежните нареждания чакащи на опашката; и

б) е упражнила правата си на залог или прихващане по член 36.ДЯЛ Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Права на [посочете име на ЦБ] на залог и прихващане

1.  [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има право на залог върху настоящите и бъдещи кредитни салда на участника по неговите сметки в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

1а.  [Посочете ако е приложимо: Настоящите и бъдещите вземания на участник към [посочете име на ЦБ], възникващи от кредитно салдо по сметка в платежния модул, се прехвърлят на [посочете име на ЦБ] като обезпечение (тоест фидуциарно прехвърляне) за настоящите или бъдещи вземания на [посочете име на ЦБ] към участника, възникващи от [посочете споразумението за прилагане на настоящите условия]. Такова обезпечение се учредява чрез факта на кредитиране на средствата по сметката на участника в платежния модул.]

1б.  [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има право на плаващо обезпечение (floating charge) върху настоящите и бъдещи кредитни салда на участника по неговата сметка в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

2.  [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има правото, посочено в параграф 1, дори ако вземанията ѝ са само под условие или не са възникнали.]

3.  [Посочете ако е приложимо: Участникът, действащ в качеството си на титуляр на сметка в платежния модул, потвърждава с настоящото учредяването на залог в полза на [посочете име на ЦБ], в която е открита тази сметка; това потвърждение се изразява в предоставянето на заложеното имущество на [посочете име на ЦБ] по [прилагателно, обозначаващо съответна националност] право. Суми, платени по сметката в платежния модул, върху чието салдо е учреден залог, се залагат неотменимо със самия факт на плащане, без каквото и да е ограничение, като обезпечение за пълното изпълнение на гарантираните задължения.]

4.  В случай на:

а) неизпълнение, посочено в член 34, параграф 1; или

б) всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, което е довело до прекратяване или временно спиране на участието на участника, въпреки започването на производство по несъстоятелност срещу участник и въпреки всяко прехвърляне, съдебно или друго запориране или друго разпореждане със или във връзка с правата на участника, всички задължения на участника стават изискуеми автоматично и незабавно, без предизвестие и без да е необходимо предварително одобрение от който и да е било орган, все едно че са дължими незабавно. Освен това взаимните задължения на участника и на [посочете име ЦБ] автоматично се прихващат едно с друго, и страната, дължаща по-голямата сума, изплаща на другата разликата.

5.  [Посочете име на ЦБ] уведомява своевременно участника за всяко прихващане, съгласно параграф 4, след като това прихващане е извършено.

6.  [Посочете име на ЦБ] може без предварително известие да дебитира сметката на участник в платежния модул с всяка сума, която участникът дължи на [посочете име на ЦБ], възникваща от правоотношението между участника и [посочете име на ЦБ].

Член 37

Право на обезпечение по отношение на средства по подсметки

1.  [Посочете име на ЦБ] има [посочете метода за обезпечение по приложимото право] върху салдото по подсметка на участник, открита за извършване на сетълмент на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи, съгласно договореностите между съответната спомагателната система и нейната ЦБ. Такова салдо обезпечава задължението на участника по параграф 7 спрямо [посочете име на ЦБ] във връзка с такъв сетълмент.

2.  [Посочете име на ЦБ] блокира салдото на подсметката на участника при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „начало на цикъла“). Ако е приложимо, [посочете име на ЦБ] увеличава или намалява след това блокираното салдо, като кредитира или дебитира плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или като кредитира прехвърляния на ликвидност по подсметката. Такова блокиране се отменя при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „край на цикъла“).

3.  Чрез потвърждаването на блокирането на салдото на подсметката на участника [посочете име на ЦБ] гарантира на спомагателната система плащане до размера на това конкретно салдо. Чрез потвърждаване, ако е приложимо, на увеличаването или намаляването на блокираното салдо при кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или при кредитиране на прехвърляния на ликвидност към подсметката, гаранцията се увеличава или намалява автоматично с размера на плащането. Гаранцията е неотменима, безусловна и платима при първо поискване без да се засяга горепосоченото ѝ увеличаване или намаляване. Ако [посочете име на ЦБ] не е ЦБ на спомагателна система, [посочете име на ЦБ] се счита за инструктирана да издаде горепосочената гаранцията до ЦБ на спомагателната система.

4.  Ако спрямо участника няма открито производство по несъстоятелност, платежните инструкции, свързани със спомагателни системи за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, се уреждат без да се прибягва до гаранцията и правото на обезпечение спрямо салдото на подсметката на участника.

5.  В случай на несъстоятелност на участника платежната инструкция, свързана със спомагателната система, за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, е първо поискване за плащане по гаранцията; дебитирането на сумата по инструкцията от подсметката на участника (и кредитирането на техническата сметка на спомагателната система) затова включва еднакво изпълнението на задължението по гаранцията от [посочете име на ЦБ] и осъществяването на правото ѝ на обезпечение върху салдото на подсметката на участника.

6.  Гаранцията се погасява при съобщаване от спомагателната система, че сетълментът е извършен (съобщение „край на цикъла“).

7.  Участникът възстановява на [посочете име на ЦБ] всички разходи, направени от нея във връзка с такава гаранция.

Член 38

Поверителност

▼M4

1.  [Посочете име на ЦБ] е задължена да пази поверителността на всяка чувствителна или секретна информация, включително когато тази информация се отнася до плащане, техническа или организационна информация, принадлежаща на участника, участниците от същата група или клиентите на участника, освен ако участникът или неговият клиент е дал писменото си съгласие за разкриване [допълнете със следващата фраза, ако е приложимо, съгласно националното право: или това разкриване е допустимо или необходимо съгласно [прилагателно, обозначаващо държава] право].

▼M6

1а.  Чрез дерогация от параграф 1 участникът се съгласява, че информацията за действията, предприети на основание член 34, не се счита за поверителна.

▼M5

2.  Чрез дерогация от параграф 1 участникът се съгласява, че [посочете име на ЦБ] може да разкрива платежна, техническа или организационна информация за участника, участниците от същата група или клиентите на участника, получена при осъществяване на дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], на: а) други ЦБ или трети лица, които са включени в дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], доколкото това е необходимо за ефективното функциониране на TARGET2 или за наблюдението на експозицията на участника или на неговата група; б) други ЦБ с оглед на извършването на анализите, необходими за пазарните операции, функциите във връзка с паричната политика, финансовата стабилност или финансовата интеграция; или ►M7  в) надзорните органи, органите за преструктуриране и контролните органи на държавите членки и Съюза, включително ЦБ, доколкото това е необходимо за изпълнението на публичните им задачи, при условие че във всички тези случаи разкриването на информация не противоречи на приложимото право. ◄ [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за финансовите и търговските последици от разкриването на информация.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, при условие че участникът или клиентите му не могат да бъдат идентифицирани пряко или косвено, [посочете име на ЦБ] може да използва, разкрива или публикува платежна информация за участника или клиентите му за статистически, исторически, научни или други цели при упражняването на публичните си функции или на функциите на други субекти на публичното право, на които се разкрива информацията.

▼B

4.  Информация, свързана с дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], до която участниците са имали достъп, може да се използва единствено за целите, установени в настоящите условия. Участниците са длъжни до пазят поверителността на такава информация, освен ако [посочете име на ЦБ] е дала изрично своето писмено съгласие за разкриване. Участниците гарантират, че трети лица, на които те аутсорсват, делегират или възлагат подизпълнението на задачи, които оказват или могат да окажат въздействие върху изпълнението на техните задължения по настоящите условия, са обвързани с изискванията за поверителност по настоящия член.

5.  [Посочете име на ЦБ] е оправомощена да извършва сетълмент на платежно нареждане, да обработва и предоставя необходимите данни на доставчика на мрежови услуги.

Член 39

Защита на данни, предотвратяване изпирането на пари, административни или ограничителни мерки и свързани с това въпроси

1.  Счита се, че участниците са запознати и са длъжни да спазват всички свои задължения, свързани със законодателството за защита на данните, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности и разработването на системи носители на ядрени оръжия, и по-конкретно, във връзка с изпълнението на съответните мерки относно всяко плащане, което е дебитирано или кредитирано по техните сметки в платежния модул. Участниците са длъжни също така да се запознаят с политиката за обработка на данни на доставчика на мрежови услуги, преди да влязат в договорни отношения с него.

2.  Счита се, че участниците са упълномощили [посочете име на ЦБ] да получава всякаква отнасяща се до тях информация от всеки финансов, надзорен или търговски орган, независимо дали е национален или чуждестранен, ако тази информация е необходима за участието им в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

3.  Когато действат като доставчик на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането, участниците изпълняват всички изисквания, произтичащи от административни или ограничителни мерки, наложени съгласно членове 75 или 215 от Договора, които се прилагат към тях, включително по отношение на уведомяването и/или получаването на съгласие от компетентен орган във връзка с обработването на транзакции. Освен това:

а) когато [посочете име на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е платец:

i) участникът извършва изискуемото уведомяване или получава съгласие от името на централната банка, която поначало е задължена да извърши уведомяването или да получи съгласието, като предоставя на [посочете име на ЦБ] доказателство за извършено уведомяване или получено съгласие;

▼M6

ii) участникът не може да въвежда в TARGET2 платежно нареждане за прехвърляне на средства към сметка, притежавана от лице, което е различно от участника, докато не получи потвърждение от [посочете име на ЦБ], че изискуемото уведомяване е извършено или че е получено съгласието от доставчика на платежни услуги на получателя на плащането или от името на доставчика;

▼B

б) когато [посочете име на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е получател на плащането, участникът извършва изискуемото уведомяване или получава съгласие от името на централната банка, която поначало е задължена да извърши уведомяването или да получи съгласието, като предоставя на [посочете име на ЦБ] доказателство за извършено уведомяване или получено съгласие;

За целите на настоящия параграф, термините „доставчик на платежни услуги“, „платец“ и „получател на плащането“ имат значението, което им е приписано в приложимите административни или ограничителни мерки.

Член 40

Уведомления

1.  Освен когато в настоящите условия е предвидено друго, всички уведомления, които се изискват или допускат съгласно настоящите условия, се изпращат чрез препоръчана поща, факсимиле или по друг начин в писмена форма или с достоверно съобщение чрез доставчика на мрежови услуги. Уведомленията до [посочете име на ЦБ] се изпращат до ръководителя на [посочете отдела за платежни системи или съответното звено на ЦБ] на [посочете име на ЦБ], [посочете съответния адрес на ЦБ] или на [добавете BIC адреса на ЦБ]. Уведомления до участника се изпращат на адреса му, по факса или на BIC адреса му, които участникът съобщава периодично на [посочете име на ЦБ].

2.  За да се докаже, че уведомлението е изпратено, е достатъчно да се докаже, че уведомлението е доставено на съответния адрес или че пликът, съдържащ това уведомление, е бил правилно адресиран и изпратен по пощата.

3.  Всички уведомления се правят на [посочете съответния национален език и/или „английски език“].

4.  Участниците са обвързани от всички формуляри и документи на [посочете име на ЦБ], които участниците са попълнили и/или подписали, включително, но не само, формулярите за събиране на статични данни, посочени в член 8, параграф 2, буква а), и информацията, предоставена съгласно член 11, параграф 5, които са предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2 и които [посочете име на ЦБ] основателно счита, че е получила от участниците, техни служители или представители.

Член 41

Договорни отношения с доставчика на мрежови услуги

1.  По смисъла на настоящите условия доставчикът на мрежови услуги е SWIFT. Всеки участник сключва отделно споразумение със SWIFT относно услугите, които се предоставят от SWIFT във връзка с използването от участника на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Правоотношението между даден участник и SWIFT се урежда изключително съгласно условията на SWIFT.

2.  Всеки участник участва също и в затворената потребителска група на TARGET2, както е определено от НЦБ, предоставящи ЕСП, действащи като администратор на услугите на SWIFT за ЕСП. Приемането на участник в затворената потребителска група на TARGET2 и изключването на такъв от нея имат действие от момента на съобщаването им на SWIFT от администратора на услуги на SWIFT.

3.  Участниците отговарят на изискванията на TARGET2 SWIFT Service Profile, който се предоставя от [посочете име на ЦБ].

4.  Услугите, предоставяни от SWIFT, не са част от услугите, извършвани от [посочете име на ЦБ] във връзка с TARGET2.

5.  [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за действия, грешки или бездействия на SWIFT (включително на неговите директори, персонал или подизпълнители) като доставчик на услуги на SWIFT, или за действия, грешки или бездействия на мрежови доставчици, избрани от участниците, за да получат достъп до мрежата на SWIFТ.

Член 42

Процедура за изменение

[Посочете име на ЦБ] може по всяко време да измени едностранно настоящите условия, ►M6  включително допълненията ◄ . Измененията на настоящите условия, включително на техните допълнения, се оповестяват посредством [посочете съответните средства за оповестяване]. Счита се, че измененията са приети, освен ако участникът изрично не възрази в срок до 14 дни след уведомяването му за тези изменения. Ако даден участник възрази срещу изменението, [посочете име на ЦБ] има право да прекрати незабавно участието на този участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и да закрие неговите сметки в платежния модул.

Член 43

Права на трети лица

1.  Правата, интересите, задълженията, отговорностите и вземанията, възникващи от настоящите условия или свързани с тях, не могат да се прехвърлят или залагат от участниците на трети лица без писменото съгласие на [посочете име на ЦБ].

2.  Настоящите условия не създават права в полза на лица, които са различни от [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], или задължения спрямо такива лица.

Член 44

Приложимо право, подсъдност и място на изпълнение

1.  Двустранните отношения между [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се уреждат съгласно [посочете прилагателно, обозначаващо държава] право.

2.  Без да се засягат компетенциите на Съда на Европейския съюз, всеки спор, възникнал по въпрос, свързан с отношенията, посочени в параграф 1, е от изключителната подсъдност на компетентния съд на [посочете мястото по седалището на ЦБ].

3.  Мястото на изпълнение във връзка с правоотношенията между [посочете ЦБ] и участниците е [посочете мястото по седалището на ЦБ].

Член 45

Разделност

Ако някоя от разпоредбите в настоящите условия е невалидна или стане такава, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби от настоящите условия.

Член 46

Влизане в сила и обвързващо действие

1.  Настоящите условия влизат в сила от [посочете съответна дата].

▼M3

2.  [Посочете, ако е приложимо съгласно съответното национално законодателство: Чрез искането за сметка в платежния модул в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] кандидатите за участници се съгласяват автоматично с настоящите условия помежду им и по отношение на [посочете име на ЦБ].]

▼B
Допълнение I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

В допълнение към Хармонизираните условия при обработката на платежни нареждания се прилагат следните правила:

1.    Технически изисквания за участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] относно инфраструктурата, мрежата и форматите

(1) TARGET2 използва услугите на SWIFT за обмен на съобщения. Поради това е необходимо всеки участник да се свърже със защитената IP-мрежа на SWIFT (SWIFT’s Secure IP Network). Всяка сметка в платежния модул на участник се идентифицира чрез осем- или единадесетцифрен SWIFT BIC. Освен това всеки участник трябва да премине успешно поредица от тестове за доказване на неговата техническа и оперативна компетентност, преди да може да участва в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

(2) За подаване на платежни нареждания и обмен на платежни съобщения в платежния модул се използва услугата SWIFTNet FIN Y-copy. За тази цел се създава специална затворена потребителска група (CUG) на SWIFT. Платежните нареждания в тази затворена потребителска група на TARGET2 се адресират директно до получаващия участник в TARGET2, чрез въвеждане на неговия BIC в заглавния блок на съобщението SWIFTNet FIN.

(3) Като услуги за информация и контрол могат да се използват следните SWIFTNet-услуги:

а) SWIFTNet InterAct;

б) SWIFTNet FileAct; и/или

в) SWIFTNet Browse.

(4) Сигурността на обмена на съобщения между участниците се базира изключително на услугата Public Key Infrastructure (PKI) на SWIFT. Информация относно услугата PKI се намира в документацията, предоставена от SWIFT.

(5) Услугата „управление на двустранните отношения“, предоставяна от Relationship Management Application (RMA) на SWIFT, се използва само между BIC, предназначени за централизирана адресация в ЕСП, а не за платежни съобщения между участници в TARGET2.

2.    Типове платежни съобщения

(1) Обработват се следните типове SWIFTNet FIN/SWIFT системни съобщения:Тип съобщение

Начин на употреба

Описание

МТ 103

Задължителна

Клиентско плащане

МТ 103+

Задължителна

Клиентско плащане (обработка от край до край)

МТ 202

Задължителна

Плащане от тип банка-банка

▼M7

MT 202COV

Задължително

Покриващо плащане

▼B

МТ 204

Опционално

Плащане по директен дебит

МТ 011

Опционално

Уведомление за успешно изпълнение

МТ 012

Опционално

Уведомление до изпращача

MT 019

Задължителна

Уведомление за неуспешен сетълмент

МТ 900

Опционално

Потвърждение за извършен дебит/Промяна на кредитна линия

МТ 910

Опционално

Потвърждение за извършен кредит/Промяна на кредитна линия

МТ 940/950

Опционално

Извлечение по (клиентска) сметка

МТ 011, МТ 012, МТ 019 са системни съобщения на SWIFT.

(2) Когато се регистрират в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], директните участници заявяват кой тип опционално съобщение ще използват, с изключение на съобщения МТ 011 и МТ 012, за които директните участници решават периодично дали да ги получават или не по отношение на конкретни съобщения.

(3) Участниците се съобразяват със структурата на SWIFT съобщението и спецификациите за полето, както са определени в документацията на SWIFT и съгласно ограниченията на TARGET2, описани в глава 9.1.2.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите (User Detailed Functional Specifications (UDFS)), книга 1.

(4) Съдържанието на полетата се валидира на ниво TARGET2-[посочете държава/ЦБ] в съответствие с изискванията на Подробните функционални спецификации за потребителите. Участниците могат да се споразумеят помежду си за определени правила относно съдържанието на полетата. В TARGET2-[посочете държава/ЦБ] обаче не се извършват специални проверки във връзка с това дали участниците спазват тези правила.

(5) Съобщения от типа MT 202COV се използват за извършване на покриващи плащания, т.е. плащания, извършени от кореспондентски банки за сетълмент (покриване) на съобщения за кредитен превод, които се изпращат до банка на клиент с други по-директни средства. Съдържащите се в съобщение MT 202COV данни за клиента не се показват в модула за информация и контрол.

3.    Проверка за двойно въвеждане

(1) Всички платежни нареждания подлежат на проверка за двойно въвеждане, която има за цел да отхвърли платежни нареждания, които са били подадени по погрешка повече от веднъж.

(2) Проверяват се следните полета на типовете SWIFT-съобщения:Информация

Част от SWIFT-съобщението

Поле

Изпращач

Основен заглавен блок

LT адрес

Тип съобщение

Заглавен блок на приложението

Тип съобщение

Получател

Заглавен блок на приложението

Адрес на получателя

Референтен номер на транзакцията (TRN)

Текст блок

:20

Свързана референция

Текст блок

:21

Вальор

Текст блок

:32

Сума

Текст блок

:32

(3) Когато всички полета, описани в точка 2 във връзка с новоподадено платежно нареждане, са идентични с тези, отнасящи се до платежно нареждане, което вече е прието, подаденото ново платежно нареждане се връща.

4.    Кодове за грешка

Ако платежно нареждане е отхвърлено, инструктиращият участник получава уведомление за неуспешен сетълмент (МТ 019), указващо причината за отхвърлянето чрез използване на кодове за грешка. Кодовете за грешки са определени в глава 9.4.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

5.    Предварително определен момент на сетълмент

(1) За платежни нареждания, използващи индикатора за най-ранен момент на дебит (Еaliest Debt Time Indicator), се прилага кодовата дума „/FROTIME/“.

(2) За платежни нареждания, използващи индикатора за най-късен момент на дебит (Latest Debt Time Indicator), съществуват две възможности:

а) Кодова дума „/REJTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане се връща.

б) Кодова дума „/TILTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане не се връща, а се нарежда на съответната опашка.

И при двете възможности се изпраща автоматично съобщение от модула за информация и контрол, при условие че платежното нареждане с индикатор за най-късен момент на дебит не бъде извършено 15 минути преди времето, посочено в него.

(3) Ако се използва кодова дума „/CLSTIME/“, плащането се третира по същия начин, както платежното нареждане, посочено в точка 2, буква б).

6.    Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

(1) Проверки за прихващане и, ако е уместно, разширени проверки за прихващане (двата термина са определени в параграфи 2 и 3) се извършват спрямо платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, за да се осигури бърз и спестяващ ликвидност брутен сетълмент на платежните нареждания.

(2) Проверката за прихващане установява дали платежните нареждания на получателя на плащането, които са най-отпред на опашката за много спешни или, ако е неприложимо, на опашката за спешни плащания, могат да се прихванат с платежното нареждане на платеца (наричани по-долу „платежни нареждания за прихващане“). Ако дадено платежното нареждане за прихващане не предоставя достатъчно средства за съответното платежно нареждане на платеца, въведено за обработка незабавно след приемането му, се установява дали има достатъчно налична ликвидност по сметката на платеца в платежния модул.

(3) Ако проверката за прихващане е неуспешна, [посочете име на ЦБ] може да извърши разширена проверка за прихващане. Разширената проверка за прихващане установява дали съществуват платежни нареждания за прихващане на опашките на получателя на плащането, независимо кога са се присъединили към опашката. Ако обаче на опашката на получателя на плащането има платежни нареждания с по-висок приоритет, адресирани до други участници в TARGET2, принципът FIFO може да се наруши, само ако извършването на такова прихващане би довело до увеличаване на ликвидността на получателя на плащането.

7.    Сетълмент на платежни нареждания, чакащи на опашка

(1) Обработката на платежни нареждания, чакащи на опашките, зависи от класа приоритет, към който те са причислени от инструктиращия участник.

(2) Сетълментът на платежни нареждания, чакащи на опашките, за много спешни и спешни плащания се извършва, като се прилага проверката за прихващане, описана в параграф 6, като се започне с платежното нареждане отпред на опашката, в случаите, когато е налице увеличаване на ликвидността или когато има намеса на ниво опашка (промяна на поредността в опашката, момента на сетълмент или приоритета или анулиране на платежното нареждане).

(3) Сетълментът на платежни нареждания, чакащи на опашката за нормални плащания, включително и всички много спешни и спешни платежни нареждания, чийто сетълмент все още не е извършен, се извършва непрекъснато. Използват се различни механизми за оптимизация (алгоритми). Ако алгоритъмът е успешен, то сетълментът на включените платежни нареждания ще бъде извършен. Ако алгоритъмът е неуспешен, включените платежни нареждания ще останат на опашката. За прихващане на платежни потоци се прилагат три алгоритъма (от 1 до 3). Чрез алгоритъм 4 се прилага процедура за сетълмент 5 (както е предвидено в глава 2.8.1 от Подробните функционални спецификации за потребителите) за сетълмент на платежни инструкции от спомагателни системи. За да се оптимизира сетълментът на много спешни транзакции на спомагателна система по подсметка на участник, се използва специален алгоритъм (алгоритъм 5).

а) Съгласно алгоритъм 1 („всичко или нищо“) [посочете име на ЦБ] и в двата случая — както спрямо всяко взаимоотношение, за което е установен двустранен лимит, така и спрямо общия брой от взаимоотношения, за които е установен многостранен лимит:

i) изчислява цялостната ликвидна позиция на сметката в платежния модул на всеки един участник в TARGET2, като установява дали общата сума на всички изходящи и входящи платежни нареждания, чакащи на опашката, е отрицателна или положителна и ако е отрицателна, проверява дали тя превишава наличната ликвидност на този участник (цялостната ликвидна позиция представлява „общата ликвидна позиция“); и

ii) проверява дали се спазват лимитите и резервираната ликвидност, зададени от всеки участник в TARGET2 във връзка с всяка съответна сметка в платежния модул;

Ако резултатът от тези изчисления и проверки е положителен за всяка съответна сметка в платежния модул, [посочете име на ЦБ] и другите включени в операцията ЦБ извършват сетълмент на всички плащания едновременно по сметките в платежния модул на съответните участници в TARGET2.

б) Съгласно алгоритъм 2 („частично“) [посочете име на ЦБ]:

i) изчислява и проверява ликвидната позиция, лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност на всяка съответна сметка в платежния модул, както е предвидено в алгоритъм 1; и

ii) ако общата ликвидна позиция на една или повече съответни сметки в платежния модул е отрицателна, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато общата ликвидна позиция на всеки участник в TARGET2 стане положителна.

След това [посочете име на ЦБ] и другите участващи ЦБ, при условие че са налице достатъчно средства, извършват сетълмент на всички останали плащания (с изключение на извлечените платежни нареждания) едновременно по сметките на съответните участници в TARGET2 в платежния модул.

Когато извлича платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] започва от сметката в платежния модул на участника в TARGET2 с най-голяма отрицателна обща ликвидна позиция и от платежното нареждане в края на опашката с най-нисък приоритет. Процесът на избор се прилага само за кратък период, определен от [посочете име на ЦБ] по нейна собствена преценка.

в) Съгласно алгоритъм 3 („многосъставен“) [посочете име на ЦБ]:

i) сравнява двойките от сметки в платежния модул на участниците в TARGET2, за да установи дали може да се извърши сетълмент на наредените платежни нареждания в рамките на наличната ликвидност на съответните две сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 и при зададените от тях лимити (като започва от двойката сметки в платежния модул с най-малка разлика между платежните нареждания, адресирани един към друг), а ЦБ, които участват, вписват едновременно тези плащания по двете сметки в платежния модул на участниците в TARGET2; и

ii) ако по отношение на двойката сметки в платежния модул, описани в подточка i), ликвидността не е достатъчна, за да осигури двустранната позиция, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато не се набави достатъчна ликвидност. В този случай участващите ЦБ извършват сетълмент на останалите плащания, с изключение на извлечените, едновременно по сметките на двамата участници в TARGET2 в платежния модул.

След извършване на проверката, посочена в подточки i)—ii), [посочете име на ЦБ] извършва проверка на многостранните позиции за сетълмент (между сметка в платежния модул на участник и сметки в платежния модул на други участници в TARGET2, относно които е зададен многостранен лимит). За тази цел процедурата, описана в подточки i)—ii), се прилага mutatis mutandis.

г) Съгласно алгоритъм 4 („частичен сетълмент и сетълмент на спомагателни системи“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 2, но без да извлича платежни нареждания във връзка със сетълмента на спомагателна система (която извършва сетълмент на едновременна и многостранна основа).

д) Съгласно алгоритъм 5 („сетълмент на спомагателни системи през подсметки“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 1, с тази разлика, че [посочете име на ЦБ] стартира алгоритъм 5 през ASI и проверява единствено дали има достатъчно средства по подсметките на участниците. Освен това не се вземат предвид никакви лимити и резервирана ликвидност. Алгоритъм 5 се прилага също и за сетълмент през нощта.

(4) Платежни нареждания, въведени за обработка веднага след приемането им след стартирането на алгоритми от 1—4, могат все пак да се изпълнят веднага след приемането им, ако позициите и лимитите на съответните сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 отговарят както на сетълмента на тези платежни нареждания, така и на сетълмента на платежните нареждания в настоящата процедура за оптимизация. Два алгоритъма обаче не могат да се прилагат едновременно.

(5) При обработката през деня алгоритмите се прилагат в определена последователност. Ако няма едновременен многостранен сетълмент на спомагателна система, чакащ на опашка, последователността е следната:

а) алгоритъм 1;

б) ако алгоритъм 1 е неуспешен, се прилага алгоритъм 2;

в) ако алгоритъм 2 е неуспешен, се прилага алгоритъм 3, или ако алгоритъм 2 е успешен, се повтаря алгоритъм 1.

Когато едновременен многостранен сетълмент („процедура 5“) във връзка със спомагателна система е чакащ на опашка, се прилага алгоритъм 4.

(6) Алгоритмите се прилагат гъвкаво чрез задаване на предварително определен период между прилагането на различните алгоритми, за да се гарантира минимален интервал между прилагането на два алгоритъма. Последователността във времето се контролира автоматично. Възможна е и ръчна намеса.

(7) Докато се обработва от алгоритъм, платежното нареждане не може да се преподреди (промяна на реда на опашката) или анулира. Исканията за промяна на поредността или анулиране на платежно нареждане изчакват на опашката, докато алгоритъмът завърши. Ако съответното платежно нареждане е изпълнено, докато алгоритъмът е в ход, всяко искане за промяна на поредността или анулиране се отхвърля. Ако платежното нареждане не е изпълнено, исканията на участника се приемат незабавно.

8.    Използване на модула за информация и контрол

(1) Модулът за информация и контрол може да се използва за получаване на информация и управление на ликвидност. Secure IP Network (SIPN) на SWIFT, е основната техническа и комуникационна мрежа за обмен на информация и осъществяване на контролни мерки.

(2) С изключение на платежните нареждания „на съхранение“ и информацията за статични данни, през модула за информация и контрол са достъпни единствено данни относно текущия работен ден. Информацията на екраните е само на английски език.

(3) Информацията се предоставя в режим „пул“ (pull), което означава, че всеки участник трябва да поиска да му бъде предоставена информация.

(4) За използването на модула за информация и контрол са възможни следните режими:

а) Режим приложение-към-приложение (A2A)

В А2А се пренася информация и съобщения между платежния модул и вътрешното приложение на участника. Затова участникът трябва да осигури наличието на подходящо приложение за обмен на XML-съобщения (запитвания и отговори) с модула за информация и контрол през стандартизиран интерфейс. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол (ICM User Handbook) и в книга 4 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

б) Режим „потребител към приложение“ (U2A)

U2A допуска пряка връзка между участник и модула за информация и контрол. Информацията се показва в браузер, работещ на базата на PC система (SWIFT Alliance WebStation или друг интерфейс, според изискванията на SWIFT). За достъп от типа U2A ИТ-инфраструктурата трябва да може да поддържа cookies и JavaScript. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол.

(5) Всеки участник разполага с поне един интерфейс SWIFT Alliance WebStation или друг интерфейс, според изискванията на SWIFT, за да има достъп до модула за информация и контрол през U2A.

(6) Право на достъп до модула за информация и контрол се предоставя чрез използване на Контрол на достъп съгласно ролята на потребителя (Role Based Access Control) на SWIFT. Услугата за невъзможност за отказ за предаване (Non Repudiation оf Еmission, NRE) на SWIFT, която може да се използва от участниците, позволява на получателя на XML-съобщение да докаже, че това съобщение не е било променяно.

(7) Ако участник има технически проблеми и не може да подаде платежно нареждане, той може да генерира предварително форматирани резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации, като използва модула за информация и контрол. [Посочете име на ЦБ] открива такава функционалност по искане на участника.

(8) Участниците могат също да използват модула за информация и контрол за прехвърляне на ликвидност:

а) [посочете, ако е приложимо] от тяхна сметка в платежния модул към тяхна сметка, извън платежния модул;

б) между сметката в платежния модул и подсметките на участника; и

▼M6

в) от сметката в платежния модул към техническата сметка, управлявана от спомагателната система, използваща процедура за сетълмент 6 в реално време;

г) чрез нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка или, когато модулът за информация и контрол се използва в комбинация с услугите с добавена стойност за T2S, чрез нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул; и

▼M6

д) чрез нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка или чрез нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул.

▼B

9.    Подробните функционални спецификации за потребителите и Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол

Допълнителни подробности и примери, разясняващи горните правила, се съдържат в Подробните функционални спецификации за потребителите и в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол, със съответните изменения, публикувани на уебсайта на [посочете име на ЦБ] и на уебсайта на ЕЦБ на английски език.
Допълнение II

СХЕМА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА TARGET2

1.    Общи принципи

а) Ако възникне техническа неизправност на TARGET2, директните участници могат да подават исканията си за обезщетение в съответствие със схемата за обезщетение на TARGET2, уредена в настоящото допълнение.

б) Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на ЕЦБ, схемата за обезщетение на TARGET2 не се прилага, когато техническата неизправност на TAREGT2 е причинена от събития извън разумния контрол на съответните ЦБ или е резултат от действия или бездействия на трети лица.

в) Обезщетението по схемата за обезщетение на TARGET2 е единствената процедура с тази цел, предлагана в случай на техническа неизправност на TARGET2. Участниците могат обаче да използват други правни средства, за да претендират за обезщетение за загуби. Ако участник приеме предложение за обезщетение съгласно схемата за обезщетение на TARGET2, това представлява неотменимо съгласие на участника, че се отказва от всички претенции във връзка с платежните нареждания, от които получава обезщетение (включително всякакви претенции за обезщетение за косвени загуби), които може да има срещу ЦБ, и че получаваното от него обезщетение напълно и окончателно удовлетворява всички такива претенции. Участникът обезщетява съответните ЦБ със сума, максималният размер на която е сумата, получена по схемата за обезщетение на TARGET2, по отношение на други претенции, направени от друг участник или трето лице във връзка със същото платежно нареждане или плащане.

г) Отправянето на предложение за обезщетение не представлява признаване на отговорност от страна на [посочете име на ЦБ] или на друга ЦБ във връзка с техническа неизправност на TARGET2.

2.    Условия за предложения за обезщетение

а) Платецът може да претендира административна такса и обезщетение за лихва, ако поради техническа неизправност на TARGET2 платежното нареждане не е било изпълнено в рамките на работния ден, в който е било прието.

б) Получателят на плащане може да претендира административна такса, ако поради техническа неизправност на TARGET2 не е получил плащането, което е очаквал да получи в определен работен ден. Получателят на плащането може също да претендира обезщетение за лихва, ако е спазено някое от следните условия:

i) по отношение на участници, които имат достъп до пределно кредитно улеснение: получателят на плащане е използвал пределното кредитно улеснение поради техническа неизправност на TARGET2; и/или

ii) по отношение на всички участници: било е технически невъзможно да се използва паричният пазар или такова рефинансиране е било невъзможно поради други обективно оправдани причини.

3.    Изчисляване на обезщетението

а) По отношение на предложението за обезщетение на платец:

i) административната такса е в размер на 50 EUR за първото платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо такова платежно нареждане. Административната такса се изчислява поотделно за всеки получател на плащане;

▼M4

ii) обезщетението за лихва се определя чрез прилагане на референтна лихва, която се определя за съответния ден. Референтната лихва е по-ниската измежду лихвата ЕОНИА (EONIA, Euro Overnight Index Average) и пределния лихвен процент за кредитиране. Референтната лихва се прилага по отношение на сумата на платежното нареждане, чийто сетълмент не е извършен поради техническа неизправност на TARGET2, за всеки ден през периода от датата на фактическото подаване или, в случая на платежни нареждания по параграф 2, буква б), подточка ii), планираното подаване на платежното нареждане до датата, на която е или е могло да бъде успешно извършен сетълментът на платежното нареждане. Лихвите или начисленията, възникнали в резултат от депозиране в Евросистемата на платежни нареждания, чийто сетълмент не е извършен, се приспадат от сумата на обезщетението или се начисляват към нея според случая; и

▼B

iii) обезщетение за лихва не се изплаща, ако и само доколкото средствата от платежни нареждания, чийто сетълмент не е извършен, са вложени на пазара или са използвани за изпълнение на изискванията за задължителни минимални резерви.

б) По отношение на предложението за обезщетение на получател на плащане:

i) административната такса е в размер на 50 EUR за първото платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо такова платежно нареждане. Административната такса се изчислява поотделно за всеки платец;

ii) методът, предвиден в буква а), подточка ii) за изчисляване на обезщетение за лихва, се прилага, освен ако обезщетението за лихва се заплаща в размер, равен на разликата между пределния лихвен процент за кредитиране и референтната лихва, и се изчислява върху размера на използваното в резултат на техническа неизправност на TARGET2 пределно кредитно улеснение.

4.    Процедурни правила

а) Искането за обезщетение се подава чрез формуляра за искане, достъпен на уебсайта на [посочете име на ЦБ] на английски език (вижте [посочете уебсайта на ЦБ]). Платците подават отделен формуляр за искане за всеки получател на плащане, а получателите на плащане подават отделен формуляр за искане за всеки платец. В подкрепа на информацията, посочена във формуляра за искане, се предоставят достатъчно допълнителна информация и документи. По отношение на едно определено плащане или платежно нареждане се подава само едно искане.

б) В срок до четири седмици след техническата неизправност на TARGET2, участниците подават техните формуляри за искане до [посочете име на ЦБ]. Всякаква допълнителна информация и доказателства, изискани от [посочете име на ЦБ], се предоставят в срок до две седмици след предявяването на такива искания.

в) [Посочете име на ЦБ] преглежда заявленията и ги препраща на ЕЦБ. Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на ЕЦБ и съобщено на участниците, всички получени искания се разглеждат не по-късно от 14 седмици след настъпването на техническа неизправност на TARGET2.

г) [Посочете име на ЦБ] съобщава на съответните участници резултата от решението по буква в). Ако решението е за предложение за обезщетение, съответните участници в срок до четири седмици след съобщаването на това предложение го приемат или отхвърлят по отношение на всяко плащане или платежно нареждане, съдържащо се във всяко искане, чрез подписване на стандартно писмо за приемане (във формата, достъпна на уебсайта на [посочете име на ЦБ] (виж [добавете интернет адреса на уебсайта на ЦБ]). Ако такова писмо не е получено от [посочете име на ЦБ] в срок до четири седмици, се счита, че съответните участници са отхвърлили предложението за обезщетение.

д) [Посочете име на ЦБ] изплаща обезщетение след получаване на писмото за приемане на обезщетението от участника. Не се дължи лихва по плащане за обезщетение.
Допълнение III

ОБРАЗЦИ НА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРАВОСПОСОБНОСТТА И ОТНОСНО ДЪРЖАВАТА

Образец на становище относно правоспособността на участниците в TARGET2

[Име на ЦБ]

[адрес]

Участие в [наименование на системата]

[място]

[дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [юрисконсулти или външни правни консултанти] на [посочете името на участника или на клона на участника] ни беше възложено да представим настоящото становище относно проблеми, възникващи съгласно законодателството на [държавата, където е установен участникът; наричана по-долу „държавата“] във връзка с участието на [посочете името на участника] (наричан по-долу „участника“) в [наименование на системния компонент на TARGET2] (наричан по-долу „системата“).

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държава] право, действащо към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме и не включваме каквото и да е становище в това отношение. Представените по-долу твърдения и мнения се отнасят до [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност, независимо от това дали при подаването на платежните нареждания и при получаването на плащания участникът действа чрез главното си управление или чрез един или няколко клона, учредени във или извън [държавата].

I.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

За целите на настоящото становище разгледахме:

(1) заверено копие на [посочете съответния/те документ/и за учредяване] на участника, които са валидни към настоящата дата;

(2) [ако е приложимо] извлечение от [посочете съответния фирмен регистър] и [ако е приложимо] [регистъра на кредитните институции или друг подобен регистър];

(3) [доколкото е приложимо] копие от лиценза на участника или друг документ, удостоверяващ, че той има разрешение за извършване на банкови или инвестиционни услуги, услуги по прехвърляне на средства или други финансови услуги в [държава];

(4) [доколкото е приложимо] копие от решение, прието от съвета на директорите или от съответния управителен орган на участника, на [посочете дата], [посочете година], удостоверяващи, че участникът е съгласен да спазва определените по-долу документи на системата (System Documents); и

(5) [посочете всички пълномощни и други документи, от които произтичат или които удостоверяват правомощията на лицето или лицата, които подписват съответните документите на системата (както са определени по-долу) от името на участника];

и всички други документи, отнасящи се до учредяването, правомощията и разрешенията на участника, които са необходими или подходящи за представянето на настоящото становище (наричани по-долу „документи на участника“).

За целите на настоящото становище също така разгледахме:

(1) [посочете мерки за изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“); и

(2) […].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“ (а заедно с документите на участника, се наричат „документите“).

II.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище приехме по отношение на документите, че:

(1) документите на системата, които ни бяха предоставени, са оригинали или верни копия;

(2) разпоредбите на документите на системата и възникващите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право, за което се посочва, че ги урежда, и изборът на [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право да урежда документите на системата е признат по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право.

(3) документите на участника съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети и подписани, а ако е необходимо и предоставени от съответните страни; и

(4) документите на участника обвързват страните, до които са отправени, и определените в тях условия не са нарушени.

III.   СТАНОВИЩА ОТНОСНО УЧАСТНИКА

А. Участникът е дружество, надлежно създадено и регистрирано или по друг начин надлежно учредено или организирано по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

Б. Участникът има всички необходими правомощия като дружество, за да се ползва от правата си и да изпълнява задълженията си по документите на системата, по които е страна.

В. Приемането или изпълнението от участника на правата и задълженията по документите на системата, по които е страна, по никакъв начин няма да нарушават разпоредбите на законов или подзаконов акт от [прилагателно, обозначаващо държава] право, приложимо към участника или към документите на участника.

Г. Във връзка с приемането, валидността или привеждането в изпълнение на документите на системата или на упражняването на правата и изпълнението на задълженията, възникващи от тях, от участника не се изискват допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от който и да е съд или правителствен, съдебен или публичен орган, който е компетентен в [държава].

Д. Участникът е предприел всички необходими корпоративни действия и е предприел други мерки, необходими по [прилагателно, обозначаващо държава] право, за да се гарантира, че задълженията му по документите на системата са законосъобразни, валидни и обвързващи.

Настоящото становище е изложено към датата, посочена в него, и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участника]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответни регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]

Образец на становище относно държавата за участници в TARGET2 извън ЕИП

[Име на ЦБ]

[адрес]

[наименование на системата]

[място],

[дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [външни] правни консултанти на [посочете името на участника или на клона на участника] („участникът“) ни беше възложено по отношение на въпроси, възникващи по [прилагателно, обозначаващо държава, където е учреден участникът; наричано по-нататък „прилагателно, обозначаващо държава“] право, да представим настоящото становище относно [прилагателно, обозначаващо държава] право във връзка с участието на участника в система, която е компонент на TARGET2 (наричана по-долу „системата“). По смисъла на настоящото становище [прилагателно, обозначаващо държавата] право означава всички приложими разпоредби на [прилагателно, обозначаващо държава] право. Нашето становище се основава на [прилагателно, обозначаващо държавата] право, като се отделя особено внимание на участника, учреден извън [посочете държава-членка на системата] по отношение на правата и задълженията, възникващи от участието му в системата, в представените по-долу документи на системата.

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държавата] право, в сила към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме и не включваме каквото и да е становище в това отношение. Приемаме, че настоящото становище няма да бъде повлияно от правото на друга държава.

1.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

При изготвянето на настоящото становище разгледахме изброените по-долу документи и други документи, за които считаме, че са необходими и подходящи:

(1) [посочете мерки за изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“); и

(2) всеки друг документ, уреждащ системата и/или отношенията между участника и други участници в системата, както и между участниците в системата и [добавете името на ЦБ].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“.

2.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище по отношение на документите на системата приехме, че:

(1) документите на системата съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети или подписани, а ако е необходимо и предоставени от съответните страни;

(2) разпоредбите на документите на системата и произтичащите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право, което е приложимо за тях и изборът на [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право да урежда документите на системата е признато от [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право;

(3) участниците в системата, чрез които се подават платежни нареждания и се получават плащания или чрез които се упражняват правата и изпълняват задълженията по документите на системата, имат лиценз за предоставяне на услуги по прехвърляне на средства във всички съответни държави; и

(4) документите, предоставени като копие или като образци, съответстват на оригиналите.

3.   СТАНОВИЩЕ

Въз основа на и при условията на изложеното по-горе и при условията на представените по-долу пунктове, нашето становище е:

3.1.    Специфични за държавата правни аспекти [доколкото са приложими]

Следните характеристики на [прилагателно, обозначаващо държавата] право са в съответствие с и не засягат по какъвто и да е начин задълженията на участника, възникващи от документите на системата: [списък на специфичните за държавата правни аспекти].

▼M7

3.2.    Общи въпроси относно несъстоятелността и управлението на кризи

3.2.а. Видове производства по несъстоятелност и управление на кризи

В [държава] към участника се прилагат единствено следните видове производства по несъстоятелност (включително спогодба или оздравително производство), които за целите на настоящото становище включват всички производства във връзка с активите на участника или негов клон в [държава]: [списък на производствата на оригиналния език и в превод на английски език] (наричани по-долу заедно „производството по несъстоятелност“).

Освен производството по несъстоятелност, към участника, неговите активи или клонове в [държава] може да се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава] право: [посочете, на оригиналния език и в превод на английски, приложимите мораториуми, производства по принудително изпълнение или други производства, в резултат на които плащания към и/или от участника могат временно да се спрат или ограничат, както и други подобни производства, включително мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи, еквивалентни на определените в Директива 2014/59/ЕС] (наричани общо „производствата“).

3.2.б. Международни договори относно несъстоятелността

[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] са страна по следните международни договори относно несъстоятелността: [посочете, ако е приложимо, международни договори, които засягат или могат да засегнат настоящото становище].

▼B

3.3.    Правно действие на документите на системата

При условията на представените по-долу пунктове, всички разпоредби на документите на системата по [прилагателно, обозначаващо държава] право са обвързващи и изпълними, особено в случаите на откриване на производство по несъстоятелност или други производства срещу участника.

В частност, нашето становище е:

3.3.а.    Обработка на платежни нареждания

Разпоредбите за обработка на платежни нареждания от [списък на разделите] от правилата са валидни и изпълними. В частност, всички платежни нареждания, обработвани съгласно тези раздели, са валидни, обвързващи и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право. Разпоредбата от правилата, определяща точния момент, в който платежното нареждане, подадено от участник в системата, става изпълнимо и неотменимо ([посочете раздела от правилата]), е валидна, обвързваща и изпълнима по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.б.    Правомощия на [посочете името на ЦБ] да изпълнява функциите си

Откриването на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника не засяга правомощията на [посочете името на ЦБ], възникващи по силата на документите на системата. [Отбележете [доколкото е приложимо]: Същото становище се отнася и за друго лице, което предоставя на участника услуги, непосредствено необходими за участие в системата (например ►M3  доставчик на мрежови услуги на TARGET2 ◄ )].

3.3.в.    Средства за правна защита в случай на неизпълнение

[Ако е приложимо към участника, разпоредбите в [списък на разделите] от правилата относно предсрочно събиране на вземания, чийто падеж не е настъпил, прихващане на вземания с депозити на участника, изпълнение върху заложено имущество, временно спиране или прекратяване на участие, вземания по лихва за забава, прекратяване на споразумения и сделки ([посочете други релевантни клаузи от правилата или документите на системата]) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.]

3.3.г.    Временно спиране или прекратяване

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата (по отношение на временното спиране или прекратяване на участието на участника в системата при откриване на производство по несъстоятелност или друго производство, или други случаи на неизпълнение по смисъла на документите на системата, или ако участникът представлява системен риск или има сериозни оперативни проблеми) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.д.    Санкции

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата по отношение на санкциите, наложени на участник, който не е могъл да върне навреме кредит в рамките на деня или овърнайт кредит, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.е.    Прехвърляне на права и задължения

Без предварителното писмено съгласие на [посочете ЦБ] правата и задълженията на участника не могат да бъдат прехвърляни, изменяни или по друг начин преотстъпвани от участника на трети лица.

3.3.ж.    Избор на приложимо право и подсъдност

Разпоредбите на [посочете разделите] от правилата и особено тези, отнасящи се до приложимото право, решаването на спорове, компетентните съдилища и исковите молби, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.4.    Относителна недействителност

Считаме, че нито задълженията, произтичащи от документите на системата, нито тяхното изпълнение или спазване преди откриване на производството по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, могат да бъдат отменени в такова производство на основание на относителна недействителност, унищожаема сделка или на друго основание съгласно [прилагателно, обозначаващо държавата] право.

По-конкретно и без ограничение на предходното, поддържаме настоящото становище във връзка с всички платежни нареждания, подадени от участниците в системата. В частност, считаме, че разпоредбите на [посочете разделите] от правилата, установяващи правното действие и неотменяемостта на платежните нареждания, са валидни и изпълними, и платежните нареждания, подадени от участник и обработени съгласно [посочете разделите] от правилата, не могат да бъдат отменени в производство по несъстоятелност или в други производства на основание на относителна недействителност, унищожаема сделка или на друго основание съгласно [прилагателно, обозначаващо държавата] право.

3.5.    Запор

Ако кредитор на участника иска налагане на запор (включително заповед за блокиране на средства, заповед за изземване или всяка друга частно- или публичноправна процедура за защита на обществения интерес или на правата на кредиторите на участника) – наричани по-долу „запор“ – по [прилагателно, обозначаващо държава] право от съд или от правителствен, съдебен или друг [прилагателно, обозначаващо държава] публичен компетентен орган, ние считаме, че [добавете анализи и обяснения]:

3.6.    Обезпечение [ако е приложимо]

3.6.а.    Прехвърляне на права или депозирани активи с цел обезпечение, по договор за залог и/или репо-сделка

Прехвърляне с цел обезпечение е валидно и изпълнимо по [прилагателно, обозначаващо държава] право. В частност, учредяването на и изпълнението върху залог или репо-сделка по [посочете съответните договорености с ЦБ] са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.6.б.    Предимство на приобретателите, залогополучателите или купувачите по репо-сделки пред тези на други кредитори

В случай на производство по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, правата или активите, прехвърлени с цел обезпечение, или заложени от участника в полза на [посочете ЦБ] или други участници в системата, имат предимство пред вземанията на всички други кредитори на участника; другите кредитори не могат да се удовлетворят от тях предпочтително.

3.6.в.    Удовлетворяване на претенции от обезпечения

В случай на производство по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, другите участници в системата и [посочете името на ЦБ] в качеството си на [според случая, приобретатели, залогополучатели или купувачи по репо-сделки] могат да се удовлетворят от правата и активите на участника чрез действия на [посочете името на ЦБ] съгласно правилата.

3.6.г.    Форма и изисквания за регистрация

Няма изисквания за формата на прехвърлянето на права или активи на участника с цел обезпечение, или за учредяването на и изпълнението върху залог или репо-сделка с оглед на такива права или активи, и не е необходимо [прехвърляне с цел обезпечение, залог или репо-сделка, според случая], или някакви особености на такива [прехвърляния, залог или репо-сделка, според случая] да бъдат регистрирани или вписани в съд или в правителствен, съдебен или публичен орган, компетентен в [държава].

3.7.    Клонове [доколкото е приложимо]

3.7.а.    Становището се отнася и за действия, извършвани чрез клонове

Представените по-горе твърдения и мнения за участника се отнасят съгласно [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност за случаите, когато участникът действа чрез свой клон, учреден извън [държавата].

3.7.б.    Спазване на правото

Упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, предаването или получаването на платежни нареждания от клон на участник не нарушават [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.7.в.    Необходимо упълномощаване

За упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, предаването или получаването на платежни нареждания от клон на участник, не са необходими допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от съд или от правителствен, съдебен или публичен орган, компетентен в [държава].

Настоящото становище е изложено към датата, посочена в него, и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участник]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответни регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]
Допълнение IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1.    Общи разпоредби

а) Настоящото допълнение установява договореностите между [посочете име на ЦБ] и участниците или спомагателните системи, ако един или повече елементи на ЕСП или телекомуникационната мрежа се повредят или бъдат засегнати от необичайно външно събитие, или ако повредата засегне някой участник или спомагателна система.

б) Всяко посочване на определено време в настоящото допълнение е местното време по седалището на ЕЦБ, т.е. централноевропейско време (ЦЕВ ( 20 )).

2.    Мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации

а) В случай че настъпи необичайно външно събитие и/или има повреда на ЕСП или на телекомуникационната мрежа, които засягат нормалното функциониране на TARGET2, [посочете име на ЦБ] има право да вземе мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации.

б) TARGET2 разполага със следните основни мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработката при извънредни ситуации:

i) преместване на дейността на ЕСП на друго място;

ii) промяна на работното време на ЕСП; и

iii) започване на обработката при извънредни ситуации на много критични и критични плащания, както е предвидено съответно в параграф 6, букви в) и г).

в) Във връзка с мерките за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации [посочете име на ЦБ] разполага с пълна свобода на преценка, дали и какви мерки да предприеме, за да извърши сетълмент на платежните нареждания.

3.    Съобщаване на инциденти

а) Информацията за повреда на ЕСП и/или за необичайно външно събитие се съобщава на участниците чрез вътрешните канали за комуникация, модула за информация и контрол и T2IS. По-конкретно, съобщенията до участниците съдържат следната информация:

i) описание на събитието;

ii) очакваното забавяне на обработката (ако е известно);

iii) информация за взетите вече мерки; и

iv) указание към участниците.

б) Освен това [посочете име на ЦБ] може да уведоми участниците за друго съществуващо или очаквано събитие, което е в състояние да засегне нормалното функциониране на TARGET2.

4.    Преместване на дейността на ЕСП на друго място

а) В случай че настъпи някое от събитията, посочени в параграф 2, буква а), дейността на ЕСП може да бъде преместена на друго място в същия или в различен регион.

▼M4

б) В случай че дейността на ЕСП или платформата T2S е преместена от един регион (Регион 1) в друг регион (Регион 2), участниците полагат усилия, за да възстановят позициите си, съществуващи към момента на повредата или настъпването на необичайните външни събития, и предоставят на [посочете име на ЦБ] цялата съответна информация във връзка с това.

▼M4

в) Ако ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка ◄ е дебитирано от сметката в платежния модул на участник на ЕСП в Регион 1, но след възстановяване то не се показва като дебитирано на ЕСП в Регион 2, ЦБ, която отговаря за участника, дебитира сметката в платежния модул на участника в Регион 2, за да възвърне салдото по сметката в платежния модул на участника до нивото, на което то се е намирало преди преместването.

▼B

5.    Промяна на работното време

а) Обработката през деня на TARGET2 може да бъде удължена или началото на нов работен ден за TARGET2 може да бъде отложено. През удълженото работно време на TARGET2 платежните нареждания се обработват в съответствие с [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] при условията на измененията, съдържащи се в настоящото допълнение.

б) Обработката през деня може да бъде удължена и по този начин да се отложи краят на работното време, ако повредата на ЕСП е настъпила през деня, но е била отстранена преди 18,00 ч. Отлагането на края на работното време при обичайни обстоятелства не може да превишава два часа и се съобщава на участниците възможно най-рано. Ако за такова отлагане е съобщено преди 16,50 ч., минималният период от един час между крайния срок за приемане на клиентски платежни нареждания и крайния срок за приемане на междубанкови платежни нареждания остава в сила. След като е било обявено, такова отлагане вече не може да бъде отменено.

в) Краят на работното време се удължава в случаите, когато повредата на ЕСП е настъпила преди 18,00 ч. и не е била отстранена до 18,00 ч. [Посочете име на ЦБ] уведомява участниците незабавно за удължаването на работното време.

г) При възстановяване на ЕСП се извършват следните действия:

i) [Попълнете име на ЦБ] се стреми да извърши сетълмент на всички чакащи плащания в срок до един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно (в случаите, когато повредата на ЕСП все още съществува в 18,00 ч.).

ii) Крайните салда на участниците се установяват в срок до един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно, в случаите, когато повредата на ЕСП все още съществува в 18,00 ч.

iii) В крайния срок за приемане на междубанкови плащания се извършва обработката в края на деня, включително използване на ликвидните улеснения на Евросистемата с постоянен достъп.

д) Спомагателните системи, които изискват ликвидност рано сутринта, трябва да разполагат със средства, за да се справят със случаите, когато обработката през деня не може да започне навреме поради повреда на ЕСП от предишния ден.

6.    Обработка при извънредни ситуации

▼M7

а) Ако [посочете име на ЦБ] счете за необходимо, тя инициира обработката на платежни нареждания при извънредни ситуации, като използва функционалността за извънредни ситуации на ЕСП. В такива случаи на участниците и спомагателните системи се предоставя единствено минимален набор от услуги. [Посочете име на ЦБ] информира участниците си и спомагателните системи чрез всички възможни средства за комуникация за началото на обработката при извънредни ситуации.

б) При обработката при извънредни ситуации платежните нареждания се подават от участниците и се одобряват от [посочете име на ЦБ]. Освен това спомагателните системи могат да подават файлове, съдържащи платежни инструкции, които [посочете име на ЦБ] може да зарежда във функционалността за извънредни ситуации.

▼B

в) Следните плащания се считат за „много критични“ и [посочете име на ЦБ] полага максимални усилия, за да ги обработи при извънредни ситуации:

▼M6

i) плащания, свързани със CLS Bank International, с изключение на плащанията, свързани с услугата CLS CCP и услугата CLSNow;

▼B

ii) сетълмент на EURO1 в края на деня;

iii) искане за предоставяне на допълнително обезпечение на централен контрагент.

▼M7

г) Плащанията, необходими за да се избегне системен риск, се считат за критични и [посочете име на ЦБ] може да реши да инициира тяхната обработка при извънредни ситуации.

д) Участниците подават платежни нареждания за обработка при извънредни ситуации директно във функционалността за извънредни ситуации, като информацията до получателя на плащането се предоставя чрез [посочете средствата за комуникация]. Спомагателните системи подават файлове, които съдържат платежни инструкции, до [посочете име на ЦБ] с цел зареждането им във функционалността за извънредни ситуации и упълномощават [посочете име на ЦБ] за това. По изключение [посочете име на ЦБ] може да въвежда и ръчно плащания от името на участниците. Информация относно салдото по сметка, дебитни и кредитни операции може да се получи чрез [посочете име на ЦБ].

▼B

е) Платежни нареждания, които вече са подадени до TARGET2-[посочете ЦБ/държава], но са наредени на опашка, могат също да са предмет на обработка при извънредни ситуации. В тези случаи [посочете име на ЦБ] полага усилия да избегне двойна обработка на платежни нареждания. Участниците носят риска от двойната обработка, ако е извършена такава.

ж) При обработката на платежни нареждания при извънредни ситуации участникът предоставя допълнителни обезпечения. По време на обработка при извънредни ситуации входящите плащания при извънредни ситуации могат да се използват за финансиране на изходящите плащания при извънредни ситуации. За целите на обработката при извънредни ситуации наличната ликвидност на участниците може и да не се вземе предвид от [посочете име на ЦБ].

7.    Повреди, свързани с участници или със спомагателни системи

▼M7

а) В случай че участник има проблем, който го възпрепятства да извърши сетълмент на плащания в TARGET2, той е отговорен за разрешаването на проблема. По-конкретно, участникът може да използва собствени решения или функционалността на модула за информация и контрол, т.е. резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации (напр. CLS, EURO1).

▼B

б) Ако участник реши да използва функционалността на модула за информация и контрол за извършване на резервни плащания за преразпределяне на ликвидност, [посочете име на ЦБ] предоставя тази функционалност през модула за информация и контрол, ако участникът поиска това. Ако участникът поиска, [посочете име на ЦБ] изпраща съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, за да уведоми другите участници относно използваните от участника резервни плащания за преразпределяне на ликвидност. Участникът е отговорен за изпращането на такива резервни плащания за преразпределяне на ликвидност единствено спрямо други участници, с които той е договорил на двустранна основа използването на такива плащания, както и за всички други действия във връзка с такива плащания.

в) Ако посочените в буква а) мерки са изчерпани или са неефективни, участникът може да поиска помощ от [посочете име на ЦБ].

г) В случай че повредата засяга спомагателна система, тази спомагателна система е отговорна за отстраняването на повредата. Ако спомагателната система поиска, [посочете име на ЦБ] може да реши да действа от нейно име. [Посочете име на ЦБ] решава по собствено усмотрение каква помощ да окаже на спомагателната система, включително и при сетълмент през нощта на спомагателната система. При извънредни ситуации могат да се вземат следните мерки:

i) спомагателната система инициира чисти плащания (т.е. плащания, които не са свързани с основната транзакция) през интерфейса на участника;

ii) [посочете име на ЦБ] създава и/или обработва XML-указания/файлове от името на спомагателната система; и/или

iii) [посочете име на ЦБ] извършва чисти плащания от името на спомагателната система.

д) Двустранните споразумения между [посочете име на ЦБ] и съответната спомагателна система съдържат в по-големи подробности мерки при извънредни ситуации във връзка със спомагателните системи.

8.    Други разпоредби

а) В случай че определени данни не са на разположение поради настъпване на някое от събитията, посочени в параграф 3, буква а), [посочете име на ЦБ] може да започне или да продължи обработката на платежни нареждания и/или да оперира TAREGT2-[посочете ЦБ/държава] въз основа на последните налични данни, както е определено от [посочете име на ЦБ]. Ако е поискано от [посочете име на ЦБ], участниците и спомагателните системи изпращат отново техните FileAct/Interact–съобщения или извършват всяко друго действие, считано за подходящо от [посочете име на ЦБ].

▼M5

б) В случай на повреда в [посочете име на ЦБ], някои или всички технически действия във връзка с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] могат да се извършат от друга ЦБ от Евросистемата или ►M6  оперативния екип на ЕСП ◄ .

▼M4

в) [Посочете име на ЦБ] може да поиска от участниците да участват в редовни или извънредни проверки на мерките за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработката при извънредни ситуации, обучение или други превантивни договорености, считани за необходими от [посочете име на ЦБ]. Всички разходи, понесени от участниците в резултат на тези проверки или други мерки, са за сметка единствено на участниците.

▼B
Допълнение V

РАБОТЕН ГРАФИК

1. TARGET2 е отворена през всички дни с изключение на съботите, неделите, Нова година, Велики петък и Велики понеделник (съгласно календара, който се прилага по седалището на ЕЦБ), 1 май, Коледа и 26 декември.

2. Референтното време за системата е местното време по седалището на ЕЦБ, т.е. ЦЕВ.

3. Текущият работен ден започва вечерта на предишния работен ден и има следния график:

▼M6Час

Описание

6,45 ч. – 7,00 ч.

Бизнес прозорец за подготовка на дневните операции (1)

7,00 ч. – 18,00 ч.

Обработка през деня

17,00 ч.

Преустановяване на приемане на клиентски плащания, т.е. плащания, при които наредителят и/или бенефициентът не е директен или индиректен участник, идентифициран в системата чрез използването на съобщение МТ 103 или МТ 103+

18,00 ч.

Преустановяване на приемане на междубанкови плащания, т.е. плащания, различни от клиентските

Преустановяване на приемане на прехвърляния на ликвидност между TARGET2 и TIPS

Малко след 18,00 ч.

Приключване на последните алгоритми в TARGET2

При приключването на последните алгоритми

TARGET2 изпраща съобщение до TIPS за стартиране на смяната на работния ден в TIPS

Малко след приключването на последните алгоритми

Файлове в края на деня (Главна книга), получени от TIPS

18,00 ч. – 18,45 ч. (2)

Обработка в края на деня

18,15 ч. (2)

Общо преустановяване на използването на ликвидни улеснения с постоянен достъп

(Малко след) 18,30 ч. (3)

Данните за актуализиране на счетоводните системи са достъпни за ЦБ

18,45 ч. – 19,30 ч. (3)

Начало на обработката за деня (нов работен ден)

19,00 ч. (3) – 19,30 ч. (2)

Предоставяне на ликвидност по сметка в платежния модул

19,30 ч. (3)

Съобщение „начало на процедурата“ и сетълмент на постоянни нареждания за прехвърляне на ликвидност от сметки в платежния модул към подсметки/техническа сметка (сетълмент, свързан със спомагателна система)

Начало на прехвърлянията на ликвидност между TARGET2 и TIPS

19,30 ч. (3) – 22,00 ч.

Прехвърляне на допълнителна ликвидност през модула за информация и контрол за процедура за сетълмент 6 в реално време; прехвърляне на допълнителна ликвидност през модула за информация и контрол, преди спомагателната система да изпрати съобщенията „начало на цикъла“ за процедура за сетълмент 6 при свързан модел; период на сетълмент на операциите на спомагателните системи, извършвани през нощта (единствено за процедура за сетълмент 6 в реално време и процедура за сетълмент 6 при свързан модел за спомагателните системи)

22,00 ч. – 1,00 ч.

Прозорец за техническа поддръжка

1,00 ч. – 7,00 ч.

Процедура за сетълмент на операциите на спомагателните системи, извършвани през нощта (единствено за процедура за сетълмент 6 в реално време и процедура за сетълмент 6 при свързан модел)

Прехвърляния на ликвидност между TARGET2 и TIPS

(1)   „Операции през деня“ означава обработка през деня и обработка в края на деня.

(2)   Приключва 15 минути по-късно на последния ден от периода на поддържане на резерви на Евросистемата.

(3)   Започва 15 минути по-късно на последния ден от периода на поддържане на резерви на Евросистемата.

▼B

4. Модулът за информация и контрол може да бъде използван за прехвърляне на ликвидност от 19,30 ч. ( 21 ) до 18,00 ч. на следващия ден, с изключение на периода за техническа поддръжка от 22,00 ч. до 1,00 ч.

5. Работното време може да бъде изменено, в случай че се приемат мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите в съответствие с параграф 5 от допълнение IV.

▼M6

6. Актуалната информация за оперативния статус на ЕСП се намира в Информационната система на TARGET2 (T2IS) на специално предназначена страница на уебсайта на ЕЦБ. Информацията за оперативния статус на ЕСП в T2IS и на уебсайта на ЕЦБ се актуализира само по време на обичайното работно време.

▼M3
Допълнение VI

ТАБЛИЦА ЗА ТАКСИТЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Такси за директни участници

1. Месечната такса за обработката на платежни нареждания в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] за директни участници в зависимост от избраната от директния участник възможност е:

а) 150 EUR за всяка сметка в платежния модул и фиксирана такса в размер на 0,80 EUR за всяка трансакция (дебитна операция); или

б) 1 875  EUR за всяка сметка в платежния модул и такса за всяка трансакция (дебитна операция), определена на основата на обема на трансакциите (брой на обработените единици) за месец:Диапазон

От

До

Цена

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

над 100 000

0,125 EUR

Няма такса при прехвърляне на ликвидност между сметка в платежния модул на участник и негови подсметки.

▼M6

Нарежданията за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка или към TIPS специална парична сметка, изпратени от сметката в платежния модул на участник, и нарежданията за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул или от TIPS специална парична сметка към платежния модул, получени по сметката в платежния модул на участник, се таксуват в съответствие с избраната за сметката в платежния модул възможност за ценообразуване а) или б) (по-горе).

▼M3

2. Месечната такса за многоадресен достъп е 80 EUR за всеки 8-цифрен BIC-адрес, различен от BIC на сметката на директния участник.

3. Директни участници, които не желаят BIC на тяхната сметка да бъде публикуван в директорията на TARGET2, заплащат допълнителна месечна такса в размер на 30 EUR за сметка.

4. Месечната такса за всяка регистрация на индиректен участник от директен участник в директорията на TARGET2 е в размер на 20 EUR.

5. Еднократната такса за всяка регистрация в директорията на TARGET2 на адресат с BIC, за клонове на директни и индиректни участници, клонове на кореспонденти и адресати с BIC, които са членове от същата група, съгласно определеното в член 1, е в размер на 5 EUR.

6. Месечната такса за всяка регистрация в директорията на TARGET2 на адресат с BIC за кореспондент е в размер на 5 EUR.

7. Месечната такса за директни участници, заявяващи услуги с добавена стойност на TARGET2 за T2S, е 50 EUR за участниците, които са избрали възможност а) в параграф 1 по-горе, и 625 EUR за участници, които са избрали възможност б) в параграф 1 по-горе.

Такси за обединяване на ликвидност

8. При CAI-режим месечната такса е в размер на 100 EUR за всяка сметка, включена в групата.

9. При АL-режим месечната такса е в размер на 200 EUR за всяка сметка, включена в АL-групата. Ако АL-групата използва CAI-режим, за сметки, които не са включени в АL-режим, се заплаща месечната такса CAI в размер на 100 EUR за сметка.

10. При АL- и CAI-режим за всички плащания на участниците в групата се прилагат намаляващите такси за трансакциите, посочени в таблицата по параграф 1, буква б), все едно че тези плащания са изпратени от една сметка на участник.

11. Месечната такса в размер на 1 875  EUR, посочена в параграф 1, буква б), се плаща от мениджъра на съответната група, а месечна такса в размер на 150 EUR, посочена в параграф 1, буква а), се заплаща от всички останали членове на групата. Ако АL-групата е част от CAI-група и ако мениджърът на АL-групата и мениджърът на CAI-групата са едно и също лице, се заплаща еднократно месечната такса в размер на 1 875  EUR. Ако АL-групата е част от CAI-група и мениджърът на СAI-групата е различен от мениджъра на АL-групата, мениджърът на CAI-групата заплаща допълнителна месечна такса в размер на 1 875  EUR. В тези случаи фактурата за всички такси за всички сметки в CAI-групата (включително сметките на АL-групата) се изпраща на мениджъра на CAI-групата.

Такси за титулярите на основни сметки в платежния модул

12. Освен таксите, посочени по-горе в настоящото допълнение, титулярите на основни сметки в платежния модул заплащат месечна такса в размер на 250 EUR за всяка свързана ►M6  T2S специална парична сметка ◄ .

13. Титулярите на основни сметки в платежния модул заплащат следните такси за услуги на T2S, отнасящи се до свързаните специални парични сметки. Тези позиции се фактурират отделно.Тарифни позиции

Цена

Обяснение

Сетълмент услуги

▼M7

Нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка

14,1 евроцента

за прехвърляне

Вътрешнобалансово движение (т.е. блокиране, отблокиране, резервиране на ликвидност и т.н.)

9,4 евроцента

за трансакция

▼M3

Информационни услуги

A2A отчети

0,4 евроцента

за бизнес позиция във всеки генериран A2A отчет

A2A запитвания

0,7 евроцента

за запитване за отделна бизнес позиция във всяко генерирано A2A запитване

U2A запитвания

10 евроцента

за изпълнена функция за търсене

▼M6

Изтеглени U2A запитвания

0,7 евроцента

За запитване за отделна бизнес позиция във всяко генерирано и изтеглено U2A запитване

▼M3

Съобщения, групирани във файл

0,4 евроцента

за съобщение във файл

Предаване

1,2 евроцента

за предаване

▼M6

Такси за титулярите на свързани сметки в платежния модул

13а. Титулярят на свързана сметка в платежния модул дължи следните такси за услугата TIPS, предоставена по TIPS специалните парични сметки, свързани с неговата сметка в платежния модул.Тарифни позиции

Цена

Обяснение

Услуги по сетълмент

Нареждане за незабавно плащане

0,20 евроцента

Заплаща се и за трансакции, на които не е извършен сетълмент

Искане за възстановяване

0,00

 

Отрицателен отговор на искане за възстановяване

0,00

 

Положителен отговор на искане за възстановяване

0,20 евроцента

Дължи се от титуляря на свързаната сметка в платежния модул, с която е свързана TIPS специалната парична сметка, която ще се кредитира (също и за трансакции, на които не е извършен сетълмент)

13б. Първите десет милиона нареждания за незабавно плащане и положителни отговори на искания за възстановяване кумулативно, получени до края на 2019 г. от платформата TIPS, са безплатни. За допълнителните нареждания за незабавно плащане и положителни отговори на искания за възстановяване, получени до края на 2019 г. от платформата TIPS, [посочете име на ЦБ] таксува титуляря на свързаната сметка в платежния модул през следващата година.

▼M3

Фактуриране

▼M5

14. За директните участници се прилагат следните правила за фактуриране. Директният участник (мениджърът на АL- или на CAI-групата, в случай че се използва AL- или CAI-режим) получава не по-късно от деветия работен ден на следващия месец съответните фактури за предишния месец, в които са посочени дължимите такси. ►M6  Плащанията се извършват не по-късно от 14-ия работен ден на текущия месец по сметката, посочена от [посочете име на ЦБ], или се дебитират от сметка, определена от титуляря на сметка в платежния модул. ◄

▼B
Допълнение VII

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ А

Образец за използване на AL-режим от една или повече кредитни институцииЧлен 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на членовете на AL-групата и на AL-НЦБ

1.  Членовете на AL-групата декларират и потвърждават изрично, че сключването на настоящото споразумение е в техен взаимен икономически, социален и финансов интерес, тъй като сетълментът на платежните нареждания на всички членове на AL-групата може да се извърши в техния съответен системен компонент на TARGET2 до сума, съответстваща на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, като по този начин се увеличава наличната ликвидност в други системни компоненти на TARGET2.

2.  AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежното нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнение на задълженията, дължими от всеки член на AL-групата към AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.  Членовете на дадена AL-група са солидарно отговорни спрямо всички AL-НЦБ за всички вземания, възникващи от сетълмента в техния съответен системен компонент на TARGET2 на платежното нареждане на даден член на AL-групата. Членовете на AL-групата нямат право да се позовават на вътрешногруповите договорености за разпределяне на задължения с цел избягване на отговорност спрямо AL-НЦБ във връзка с обединяването на всички гореспоменати задължения.

2.  Общата стойност на всички платежни нареждания, изпълнени от членовете на AL-групата по техни сметки в платежния модул, никога не може да превишава общия размер на цялата налична ликвидност по всички тези сметки в платежния модул.

3.  Членовете на AL-група са оправомощени да използват CAI-режим, както е посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

4.  Членовете на AL-групата сключват вътрешно споразумение помежду си, което съдържа inter alia:

а) правилата за вътрешна организация на AL-групата;

б) условията, съгласно които мениджърът на AL-групата е длъжен да се отчита пред членовете на AL-групата;

в) разходите за AL-режима (включително тяхното разпределение между членовете на AL-групата); и

г) дължимото възнаграждение на членовете на AL-групата за услугите, които те си предоставят взаимно по AL-споразумението, и правилата за изчисляване на финансовата престация.

С изключение на буква г), членовете на AL-групата могат да решат дали да разкрият или не вътрешното споразумение или части от него пред AL-НЦБ. Членовете на AL-групата са задължени да разкрият пред AL-НЦБ информацията, посочена в буква г).

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.  Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до неговия съответен системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, неговата съответна AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от този член на AL-групата при неговата съответна AL-НЦБ, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такава AL-НЦБ.

2.  Платежни нареждания, подадени от член на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.  С изключение на случаите на образуване на производство по несъстоятелност срещу един или повече от членовете на AL-групата, AL-НЦБ може да поиска от всеки от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникващи от сетълмента на платежни нареждания на член на AL-групата в неговия системен компонент на TARGET2.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.  С настоящото членовете на AL-групата назначават [посочете участника, назначен за мениджър на AL-групата] за мениджър на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.  Всички членове на дадена AL-група предоставят на съответната си AL-НЦБ и на мениджъра на AL-групата всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само всяко изменение и прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, установено в [посочете съответните разпоредби в мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.  Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2, отнасяща се до него или до всеки друг член на AL-групата.

4.  Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.  Мениджърът на AL-групата има пълномощно за сметките в платежния модул на членовете на AL-групата и, по-конкретно, действа като представител на членовете на AL-групата във връзка със следните дейности:

а) всички операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките на членовете на AL-групата в платежния модул, включително, но не само всяка промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на чакащи на опашката транзакции, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата и задаване и променяне на лимити по отношение на AL-групата;

б) всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, ако е приложимо, да нямат дебитен баланс, който не е обезпечен по подходящ начин (по-нататък такава процедура се нарича „изравняване“);

в) общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, по които има ликвидност, за дебитиране в рамките на изравняването;

г) при липсата на изрични инструкции от мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямото кредитно салдо и се насочва към сметката с най-голямото дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

6.  Членовете на AL-групата се отказват изрично от всички права спрямо мениджъра на AL-групата съгласно [посочете, ако е приложимо, съответните разпоредби от националното законодателство], възникващи от съвместяването на качеството на този мениджър като титуляр на сметка в платежния модул и член на AL-група с качеството на управител на AL-групата.

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.  Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.  Всички AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, която е свързана със съответните им членове на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само всяко изменение или прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете залога, разпоредбите за приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.  Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не само информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общи обороти, извършени плащания, чакащи в опашката плащания, както и информация относно лимитите и запазването на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.  Настоящото споразумение е безсрочно.

2.  Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на този член на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако този член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.  Настоящото споразумение или участието на член на AL-групата в настоящото споразумение, според случая, се прекратява автоматично без предизвестие и с незабавно действие, ако настъпи някое от следните събития:

а) изменение или прекратяване на връзките между всички членовете на AL-групата, необходими, за да отговарят на определението за група, посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], или засягащо един или повече членове на AL-групата; и/или

б) всички членове на AL-групата или един или повече от членовете на AL-групата, вече не отговаря/т на някое от изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

4.  Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-група в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго съответно обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение, докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.  Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано със съответната AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време, без предизвестие и с незабавно действие, участието в настоящото споразумение на всеки член на AL-групата, ако този член на AL-групата нарушава някоя от настоящите разпоредби. Такова решение се отправя в писмена форма до всички членове на AL-групата, като се посочват мотивите за решението. Ако участието е прекратено на това основание, членовете на AL-групата, чието участие в настоящото споразумение не е прекратено, имат право да прекратят участието си в настоящото споразумение, при условие че дадат на управляващата НЦБ и на съответната AL-НЦБ писмено предизвестие от пет работни дни за това. Ако участието на мениджъра на AL-групата е прекратено, останалите членове на AL-групата незабавно назначават нов мениджър на AL-групата.

6.  Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение без предизвестие и с незабавно действие, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на задачите им съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко такова решение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите на решението.

7.  Настоящото споразумение е валидно, докато има поне двама участници в AL-групата.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено ако всички страни са изразили съгласието си изрично и в писмена форма.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на управителя на AL-групата, държана при управляващата НЦБ]. Това не засяга:

а) отношенията между даден член на AL-група и неговата съответна AL-НЦБ, уредени от правото на съответната AL-НЦБ, и

б) правата и задълженията между AL-НЦБ, уредени от правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул на члена на AL-групата, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия]

1.  По отношение на всеки от членовете на AL-групата и техните съответни AL-НЦБ, разпоредбите на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.  [Посочете мерките за изпълнение Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на […дата…].

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ Б

Образец за използване на AL–режим от една кредитна институцияЧлен 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на AL-НЦБ

AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежно нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от членовете на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнението на задълженията, дължими от членовете на AL-групата на AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.  Членовете на AL-групата носят отговорност спрямо всички AL-НЦБ за всички вземания, възникващи от сетълмента в техните съответни системни компоненти на TARGET2 на платежните нареждания на даден член на AL-групата.

2.  Общата стойност на всички платежни нареждания, изпълнени от членовете на AL-групата по техните сметки в платежния модул, не може никога да превишава общия размер на наличната ликвидност по всички тези сметки в платежния модул.

3.  Членовете на AL-групата са оправомощени да използват CAI-режима, както е посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.  Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, съответната AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от този член на AL-групата при неговата съответна AL-НЦБ или по сметки в платежния модул, държани от други членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такива AL-НЦБ.

2.  Платежни нареждания, подадени от членовете на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-група, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.  Всяка AL-НЦБ може да поиска от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникващи от сетълмента на платежните нареждания на членовете на AL-групата в системните компоненти на TARGET2, в които те държат сметки в платежния модул.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.  С настоящото членовете на AL-групата назначават [посочете участника, назначен за мениджър на AL-групата] за мениджър на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.  Членовете на AL-групата предоставят на съответните AL-НЦБ всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.  Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2.

4.  Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.  Мениджърът на AL-групата има пълномощно за всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата и по-конкретно извършва следните дейности:

а) всички операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките на членовете на AL-групата в платежния модул, включително, но не само всяка промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на чакащи на опашката транзакции, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата и задаване и променяне на лимити по отношение на AL-групата;

б) всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, ако е приложимо, да нямат дебитен баланс, който не е обезпечен по подходящ начин (по-нататък такава процедура се нарича „изравняване“);

в) общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, по които има ликвидност, за дебитиране в рамките на изравняването;

г) при липсата на изрични инструкции от мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямото кредитно салдо и се насочва към сметката с най-голямото дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.  Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.  Всичките AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, свързана с член на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или събития, които могат да засегнат валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.  Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не само информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общи обороти, извършени плащания, чакащи в опашката плащания, както и информация относно лимитите и запазването на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.  Настоящото споразумение е безсрочно.

2.  Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на този член на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако този член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.  Настоящото споразумение се прекратява автоматично, без предизвестие и с незабавно действие, ако изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], престанат да бъдат изпълнявани.

4.  Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-групата в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго съответно обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение, докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.  Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано с AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време настоящото споразумение, ако член на AL-групата е нарушил настоящите разпоредби. Такова решение се отправя в писмена форма до всички членове на AL-групата, като се посочват мотивите за решението.

6.  Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на задачите им съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко решение за прекратяване на настоящото споразумение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите за решението.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено ако всички страни са изразили съгласието си изрично и в писмена форма.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на мениджъра на AL-групата]. Това не засяга:

а) отношенията между членовете на AL-група и техните съответни AL-НЦБ, уредени от правото на съответната AL-НЦБ, и

б) правата и задълженията между AL-НЦБ, уредени от правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия]

1.  По отношение на всяка от сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, разпоредбите на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.  [Посочете мерките за изпълнение Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на […дата…].

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ IIА

▼M6

ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА T2S СПЕЦИАЛНА ПАРИЧНА СМЕТКА В TARGET2

▼M3

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящите хармонизирани условия (наричани по-долу „условията“) се прилагат следните определения:

▼M4

 „автоматично обезпечаване“ (auto-collateralisation) е кредит в рамките на деня, предоставен от национална централна банка (НЦБ) от еврозоната в пари на централна банка, задействан, когато ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ не разполага с достатъчно средства за извършване на сетълмент на сделки с ценни книжа, при което този кредит в рамките на деня е обезпечен със закупуваните ценни книжа (текущо обезпечение) или с ценни книжа, които вече се държат от ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ (налично обезпечение). Транзакцията по автоматично обезпечаване се състои от две отделни транзакции, една от които за предоставянето на автоматичното обезпечаване, а другата — за неговото изплащане. Може да има и трета транзакция за евентуалното прехвърляне на обезпечението. За целите на член 16 трите транзакции се считат за въведени в системата и за неотменими в момента, в който бъде въведена и стане неотменима транзакцията по предоставяне на автоматичното обезпечаване,

▼M3

  ►M6  „T2S специална парична сметка“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) е сметка, притежавана от титуляр на T2S специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа в T2S, ◄

 „нареждане за незабавно прехвърляне на ликвидност“ (Immediate liquidity transfer order) е инструкция за изпълнение на ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул ◄ , ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка ◄ или ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка ◄ в реално време при получаване на споменатата инструкция,

 „предварително зададено нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (Predefined liquidity transfer order) е инструкция за прехвърляне на определен размер средства от ►M6  T2S специална парична сметка ◄ към сметка в платежния модул, която се изпълнява само веднъж в определено време или при определено събитие,

 „корекция на ликвидност“ (Liquidity adjustment) е разрешение, дадено от ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ на неговия участващ ЦДЦК или [посочете име на ЦБ] чрез специално договорно споразумение, надлежно документирано и регистрирано в статичните данни, за иницииране на прехвърляне на ликвидност между ►M6  T2S специална парична сметка ◄ и сметка в платежния модул или между две ►M6  T2S специални парични сметки ◄ ,

  ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул ◄ “ (DCA to PM liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от ►M6  T2S специална парична сметка ◄ към сметка в платежния модул,

  ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка ◄ “ (PM to DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към ►M6  T2S специална парична сметка ◄ ,

  ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка ◄ “ (DCA to DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства i) от ►M6  T2S специална парична сметка ◄ към ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , свързани към една и съща основна сметка в платежния модул, или ii) от ►M6  T2S специална парична сметка ◄ към ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , притежавани от едно и също юридическо лице,

▼M4

 „основна сметка в платежния модул“ (Main PM account) е сметката в платежния модул, с която е свързана ►M6  T2S специална парична сметка ◄ и в която остатъчното салдо се прехвърля автоматично в края на деня,

▼M3

 „постоянно нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (Standing liquidity transfer order) е инструкция за прехвърляне на определена сума парични средства или „всички парични средства“, които са налични в ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ на T2S, от ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ към сметка в платежния модул, което следва да се изпълнява многократно в определено време или при определено събитие по време на T2S цикъла за обработка, до заличаването на нареждането или до изтичането на периода на валидност,

 „статични данни“ (Static Data) е наборът от бизнес обекти в T2S, специфичен за ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ или централна банка и притежаван съответно от този ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ или централна банка, който се изисква от T2S за обработка на данните за трансакцията, отнасящи се до този ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ или централна банка,

 „бизнес идентификационен код (BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) е код, определен в стандарт ISO № 9362,

 „кодът на държавата по ISO“ (ISO country code) е код, определен в стандарт ISO № 3166-1,

  ►M6  „работен ден“ (business day) или „работен ден за TARGET2“ (TARGET2 business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V, ◄

 „становище за правоспособност“ (capacity opinion) е становище относно конкретен участник, което съдържа оценка на правоспособността на участника да поема и изпълнява задълженията си по настоящите условия,

 „централни банки (ЦБ)“ (central banks (CBs) означава ЦБ от Евросистемата и свързаните НЦБ,

 „свързана НЦБ“ (connected NCB) е НЦБ, различна от ЦБ от Евросистемата, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение,

 „кредитна институция“ (credit institution) означава: а) кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 [и ако е приложимо, посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС], спрямо която се осъществява надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора, спрямо която се осъществява подробна проверка, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на компетентен орган,

 „НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е НЦБ на държава членка, чиято парична единица е еврото,

 „ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) е Европейската централна банка (ЕЦБ) или НЦБ от еврозоната,

 „случай на неизпълнение“ (event of default) e предстоящо или съществуващо събитие, настъпването на което може да застраши изпълнението на задълженията на участник съгласно настоящите условия или други правила, приложими към отношенията между този участник и [посочете ЦБ] или всяка друга ЦБ, включително:

 

а) когато участникът престане да отговаря на критериите за достъп, предвидени в член 5, или на изискванията, предвидени в член 6, параграф 1, буква а), подточка i);

б) при откриване на производство по несъстоятелност срещу участника;

в) при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г) при изготвяне на писмена декларация от страна на участник за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си, породени във връзка с кредит в рамките на деня;

д) при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между участника и неговите кредитори;

е) когато участникът е или когато неговата ЦБ счита, че е неплатежоспособен или не може да плати дълговете си;

▼M6

ж) когато положителното салдо по сметката на участника в платежния модул, по T2S специалната му парична сметка или по TIPS специалната му парична сметкаили всички негови активи, или значителна част от тях са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите му;

▼M3

з) когато участието на участника в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е спряно временно или е прекратено;

и) когато някое формално заявление или преддоговорно изявление, които са направени от участника или за които се счита, че са направени от участника, са неправилни или неверни съгласно приложимото законодателство;

й) при прехвърляне на всички или на значителна част от активите на участника,

 „производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 24 ),

 „доставчик на мрежови услуги на TARGET2“ (TARGET2 network service provider) е доставчик на компютризирани мрежови връзки, назначен от Управителния съвет на ЕЦБ с цел предаване на платежни съобщения в TARGET2,

 „доставчик на мрежови услуги на T2S“ (T2S network service provider) е предприятие, което е сключило лицензионен договор с Евросистемата за предоставяне на услуги за свързаност в контекста на T2S,

 „получател на плащане“ (payee), освен когато е използвано в член 28 от настоящите условия, е участник в TARGET2, чиято ►M6  T2S специална парична сметка ◄ се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане,

 „платец“ (payer), освен когато е използвано в член 28 от настоящите условия, е участник в TARGET2, чиято ►M6  T2S специална парична сметка ◄ се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане,

 „платежно нареждане“ (payment order) е ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул ◄ , ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка ◄ или ►M6  нареждане за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка ◄ ,

 „платежен модул“ (Payments Module, PM) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на участници в TARGET2,

 „сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка на участник в TARGET2 в платежния модул при ЦБ от Евросистемата, която е необходима на такъв участник в TARGET2, за да:

 

а) подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б) извършва сетълмент на такива плащания при тази ЦБ от Евросистемата,

 „единна съвместна платформа (ЕСП)“ (Single Shared Platform, SSP) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи ЕСП,

 „TARGET2-Securities (T2S)“ или „платформа T2S“ (T2S Platform) е наборът от хардуерни, софтуерни и други компоненти на техническа инфраструктура, чрез които Евросистемата предоставя услугите на участващи ЦДЦК и ЦБ от Евросистемата, позволяващи основен, неутрален и безграничен сетълмент на сделки с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ в пари на централна банка,

 „НЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи ЕСП в полза на Евросистемата,

 „четирите ЦБ“ (4CBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia и Banco de España в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи платформата T2S в полза на Евросистемата,

 „формуляр за събиране на статични данни“ (static data collection form) е формуляр, изготвен от [посочете име на ЦБ] за регистриране на заявители на услугите на TARGET2-[посочете ЦБ/ държава] и за регистриране на всяко изменение по отношение на предоставянето на такива услуги,

 „временно спиране“ (suspension) е временно блокиране на правата и задълженията на участник за период от време, определен от [посочете име на ЦБ],

 „T2S GUI“ е модул на платформата T2S, който позволява на титуляри на ►M6  T2S специални парични сметки ◄ да получават онлайн информация и им дава възможност да подават платежни нареждания,

 „TARGET2-[посочете ЦБ/държава]“ е системният компонент на TARGET2 на [посочете име на ЦБ],

 „TARGET2“ е съвкупността от всички системни компоненти на TARGET2 на ЦБ,

 „системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е всяка система за брутен сетълмент в реално време (БСРВ) на ЦБ от Евросистемата, която е част от TARGET2,

 „участник в TARGET2“ (TARGET2 participant) е всеки участник в системен компонент на TARGET2,

  ►M6  „участник (participant)“ или „директен участник (direct participant)“ е лице, което има поне една сметка в платежния модул (титуляр на сметка в платежния модул) и/или една T2S специална парична сметка (титуляр на T2S специална парична сметка), и/или една TIPS специална парична сметка (титуляр на TIPS специална парична сметка) в ЦБ от Евросистемата, ◄

 „техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи, използвани от TARGET2-[посочете ЦБ/държава], включително ЕСП или платформата T2S, или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването ►M6  на обработката на плащанията в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] в рамките на същия работен ден ◄ ,

 „налична ликвидност“ (available liquidity) е положителното салдо по ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ , намалено със сумата на обработени резервирания на ликвидност или блокиране на средства,

 „участващ централен депозитар на ценни книжа“ (participating Central Securities Depository) или „участващ ЦДЦК“ (participating CSD) е ЦДЦК, който е подписал рамковото споразумение за T2S,

 „А2А“ (A2A) или „приложение-към-приложение“ (Application-to-application) е режим на свързване, позволяващ на ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ да обменя информация със софтуерното приложение на платформата T2S,

 „U2A“ (U2A) или „потребител-към-приложение“ (User-to-application) е режим на свързване, позволяващ на ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ да обменя информация със софтуерни приложения на платформата T2S чрез графичен потребителски интерфейс,

 „отличително име за T2S“ (T2S Distinguished Name) или „T2S DN“ е мрежовият адрес за платформата T2S, който трябва да бъде включен във всички съобщения, предназначени за системата,

 „клон“ (branch) е клон по смисъла на член 4, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013,

 „неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му,

 „брутен сетълмент в реално време“ (real-time gross settlement) е обработването и извършването на сетълмента на платежни нареждания на база трансакция по трансакция в реално време,

▼M7

 „модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации при извънредни ситуации,

▼M6

 „съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ (ICM broadcast message) е информация, която е достъпна едновременно за всички титуляри на сметка в платежния модул или за избрана група от тях чрез модула за информация и контрол,

 „услуга „сетълмент на незабавни плащания в TARGET“ (услугата TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement service, TIPS service) е сетълментът в пари на централна банка на нареждания за незабавно плащане в платформата TIPS,

 „платформа TIPS“ (TIPS Platform) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи платформата TIPS,

 „НЦБ, предоставящи платформата TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d'Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи платформата TIPS в полза на Евросистемата,

 „TIPS специална парична сметка“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) е сметка, притежавана от титуляр на TIPS специална парична сметка, открита в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и използвана за предоставяне на услуги, свързани с незабавни плащания, на неговите клиенти,

 „нареждане за незабавно плащане“ (instant payment order) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания на Европейския платежен съвет, платежна инструкция, която може да бъде изпълнявана 24 часа в денонощието всеки календарен ден в годината, като обработката ѝ и уведомяването на платеца са незабавни или почти незабавни,

 „искане за възстановяване“ (recall request) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, съобщение от титуляря на TIPS специална парична сметка, с което се иска възстановяване на средствата по нареждане за незабавно плащане, на което вече е извършен сетълмент,

 „положителен отговор на искане за възстановяване“ (positive recall answer) е, в съответствие със SEPA схемата за незабавни плащания, платежно нареждане, инициирано от получателя на искане за възстановяване, в отговор на искане за възстановяване, в полза на изпращача на искането,

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от сметка в платежния модул към TIPS специална парична сметка,

 „нареждане за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) е инструкцията за прехвърляне на определен размер средства от TIPS специална парична сметка към сметка в платежния модул,

▼M7

 „инвестиционен посредник“ (investment firm) е инвестиционен посредник по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС] с изключение на институциите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС], при условие че въпросният инвестиционен посредник:

 

а) притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2014/65/ЕС; и

б) има право да извършва дейностите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на точки 2, 3, 6 и 7 от раздел А на приложение I към Директива 2014/65/ЕС];

 „функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва много критични и критични плащания при извънредни ситуации.

▼M3

Член 2

Обхват

Настоящите условия уреждат отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ , що се отнася до откриването и управлението на ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ .

Член 3

Допълнения

1.  Следните допълнения представляват неразделна част от настоящите условия:

Допълнение I

:

Параметри на ►M6  T2S специалните парични сметки ◄ — технически спецификации;

Допълнение II

:

Схема за обезщетение на TARGET2 по отношение на откриването и управлението на ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ ;

Допълнение III

:

Образци на становища относно правоспособността и относно държавата;

Допълнение IV

:

Процедури за непрекъсваемост на бизнес процесите и извънредни ситуации;

Допълнение V

:

Работен график;

Допълнение VI

:

Таблица за таксите.

2.  В случай на противоречие или несъгласуваност между съдържанието на допълненията и съдържанието на останалите разпоредби от настоящите условия последните имат предимство.

▼M6

Член 4

Общо описание на TARGET2

1.  TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време на плащания в евро, като сетълментът се извършва в пари на централна банка в сметки в платежния модул, в T2S специални парични сметки за сделките с ценни книжа и в TIPS специални парични сметки за незабавните плащания.

2.  Следните трансакции се обработват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а) трансакции, възникващи директно от операциите по паричната политика на Евросистемата или направени във връзка с тях;

б) сетълмент на рамото в евро на валутни операции на Евросистемата;

в) сетълмент на парични преводи в евро, възникващи в резултат на трансакции в трансгранични нетиращи системи за големи плащания;

г) сетълмент на парични преводи в евро, възникващи в резултат на трансакции в системи за малки плащания в евро, които са със системно значение;

д) сетълмент на паричното рамо на сделки с ценни книжа;

е) нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка, нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул и нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка;

еа) нареждания за незабавно плащане;

еб) положителни отговори на искания за възстановяване;

ев) нареждания за прехвърляне на ликвидност от TIPS специална парична сметка към платежния модул и нареждания за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към TIPS специална парична сметка; и

ж) всички други трансакции в евро, отправени до участници в TARGET2.

3.  TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време на плащания в евро, като сетълментът се извършва в пари на централна банка в сметки в платежния модул, в T2S специални парични сметки и в TIPS специални парични сметки. TARGET2 е създадена и работи на базата на ЕСП, чрез която се подават и обработват платежни нареждания и чрез която накрая се получават плащания по един и същ технически начин. От гледна точка на техническото управление на T2S специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата T2S. От гледна точка на техническото управление на TIPS специалните парични сметки TARGET2 е технически създадена и работи на базата на платформата TIPS. [Посочете име на ЦБ] е доставчикът на услуги съгласно настоящите условия. Всяко действие или бездействие на НЦБ, предоставящи ЕСП, и на четирите ЦБ се счита за действие или бездействие на [посочете име на ЦБ], за което тя носи отговорност в съответствие с член 21 по-долу. Участието по смисъла на настоящите условия не създава договорно отношение между титуляря на T2S специална парична сметка и НЦБ, предоставящи ЕСП, или четирите ЦБ, когато която и да е от тях действа в това си качество. Инструкциите, съобщенията или информацията, които титулярят на T2S специална парична сметка получава от ЕСП или платформата T2S или изпраща до тях във връзка с услугите, предоставяни съгласно настоящите условия, се считат за получени от [посочете име на ЦБ] или за изпратени до нея.

4.  От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество платежни системи, състоящи се от всички системни компоненти на TARGET2, определени като „системи“ съгласно националното законодателство за прилагане на Директива 98/26/ЕО. TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е определена като „система“ съгласно [посочете съответните законови разпоредби за прилагане на Директива 98/26/ЕО].

5.  Участието в TARGET2 се извършва посредством участие в системния компонент на TARGET2. Настоящите условия описват взаимните права и задължения на титуляря на T2S специална парична сметка в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и [посочете име на ЦБ]. Правилата за обработка на платежни нареждания съгласно настоящите условия (дял IV и допълнение I) се прилагат за всички подадени платежни нареждания и получени плащания от титуляря на T2S специална парична сметка.

▼M3

ДЯЛ II

УЧАСТИЕ

Член 5

Критерии за достъп

1.  Следните видове лица са допустими да станат при поискване ►M6  титуляри на T2S специални парични сметки ◄ в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

▼M6

а) кредитни институции, установени в Съюза или ЕИП, включително когато извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

б) кредитни институции, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

▼M3

в) НЦБ на държавите членки и ЕЦБ,

при условие че лицата, посочени в букви а) и б), не подлежат на ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите членки съгласно член 65, параграф 1, буква б), член 75 или член 215 от Договора, чието прилагане, според [посочете ЦБ/държава] след уведомяване на ЕЦБ, е несъвместимо с гладкото функциониране на TARGET2.

2.  [Посочете име на ЦБ] може по своя преценка да допусне и следните лица като ►M6  титуляри на T2S специални парични сметки ◄ :

▼M7

а) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки;

▼M3

б) органи от публичния сектор на държави членки, оправомощени да държат сметки на клиенти;

▼M7

в)

 

i) инвестиционни посредници, установени в Съюза или ЕИП, включително когато те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП; и

ii) инвестиционни посредници, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП;

▼M3

г) лица, управляващи спомагателни системи и действащи в това качество; и

д) кредитни институции или други лица от вида, посочен в букви от а) до г), и в двата случая, когато са установени в държава, с която Съюзът е сключил парично споразумение, разрешаващо достъп на такива лица до платежните системи в Съюза при условията, определени в паричното споразумение, и ако съответният правен режим, прилаган в страната, е еквивалентен на съответното законодателство на Съюза.

3.  Институциите за електронни пари по смисъла на [посочете разпоредбите на националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 25 )] нямат право да участват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 6

Процедура за кандидатстване

1.  За да открие [посочете име на ЦБ] ►M6  T2S специална парична сметка ◄ за дадено лице, това лице трябва да отговаря на критериите за достъп на разпоредбите на [посочете име на ЦБ] за прилагане на член 5 и:

а) да изпълни следните технически изисквания:

i) да инсталира, управлява, експлоатира и да наблюдава и гарантира сигурността на необходимата ИТ-инфраструктура за осигуряване на техническо свързване с ЕСП и/или платформата T2S и за подаване на платежни нареждания до тях. При извършване на тези дейности кандидатите за участници могат да ангажират трети страни, но продължават да носят отговорност самостоятелно. По-специално когато се свързват директно към платформата T2S, кандидатите за ►M6  титуляри на T2S специални парични сметки ◄ сключват договор с доставчика на мрежови услуги на T2S, за да получат необходимата връзка и достъп в съответствие с техническите спецификации в допълнение I; и

ii) да е преминал тестове за сертифициране и да е получил авторизирането, изисквани от [посочете име на ЦБ]; и

б) да изпълни следните правни изисквания:

i) да предостави становище за правоспособност във формата, определена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в такова становище за правоспособността, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод; и

▼M7

ii) за кредитните институции или инвестиционните посредници, установени извън ЕИП, които извършват дейност чрез клон, установен в Съюза или ЕИП, да предоставят становище относно държавата във формата, посочена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в него, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод.

▼M3

2.  Лицата, желаещи да открия ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , изпращат писмено заявление до [посочете име на ЦБ], предоставяйки най-малко следните документи/информация:

а) попълнени формуляри за събиране на статични данни, предоставени от [посочете име на ЦБ];

б) становището за правоспособност, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ]; и

в) становището относно държавата, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ].

▼M6

3.  [Посочете име на ЦБ] може също да изиска всякаква допълнителна информация, която счита за необходима за вземане на решение по заявлението за откриване на T2S специална парична сметка.

▼M3

4.  [Посочете име на ЦБ] отхвърля заявлението за откриване на ►M6  T2S специална парична сметка ◄ , ако:

а) критериите за достъп, посочени в член 5, не са изпълнени;

б) един или повече от критериите за участие, посочени в параграф 1, не са изпълнени; и/или

в) съгласно преценката на [посочете име на ЦБ] откриването на ►M6  T2S специална парична сметка ◄ би застрашило цялостната стабилност, надеждност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или би застрашило изпълнението от [посочете име на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално законодателство] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, или поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност.

▼M6

5.  [Посочете име на ЦБ] уведомява кандидата за титуляр на T2S специална парична сметка за решението си по заявлението за откриване на T2S специална парична сметка в срок до един месец от получаването му. Когато [посочете име на ЦБ] изиска допълнителна информация съгласно параграф 3, решението се съобщава в срок до един месец от получаването от страна на [посочете име на ЦБ] на информацията от кандидата за титуляр на T2S специална парична сметка. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

▼M3

Член 7

▼M6

Титуляри на T2S специални парични сметки

▼M3

Титулярите на ►M6  T2S специални парични сметки ◄ в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] трябва да отговарят на изискванията по член 6. Те трябва да имат поне една ►M6  T2S специална парична сметка ◄ при [посочете име на ЦБ].

Член 8

Връзки между сметки за ценни книжа и ►M6  T2S специални парични сметки ◄

1.   ►M6  Титулярят на T2S специална парична сметка ◄ може да поиска от [посочете име на ЦБ] да свърже неговата ►M6  T2S специална парична сметка ◄ с една или повече сметки за ценни книжа, държани от негово име или от името на негови клиенти, които държат сметки за ценни книжа в един или повече участващи ЦДЦК.

2.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ , свързващи техните ►M6  T2S специални парични сметки ◄ със сметки за ценни книжа от името на клиенти съгласно посоченото в параграф 1, са отговорни за установяване и поддържане на списъка на свързани сметки за ценни книжа и където е уместно, установяване на характеристика на обезпечение на клиента.

3.  В резултат на искането по параграф 1 се счита, че ►M6  титулярят на T2S специална парична сметка ◄ е предоставил съгласие пред ЦДЦК, където се поддържат тези свързани сметки за ценни книжа, за дебитиране на ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ със сумите, произтичащи от сделки с ценни книжа, извършвани по тези сметки за ценни книжа.

4.  Параграф 3 се прилага независимо от споразуменията, които ►M6  титулярят на T2S специална парична сметка ◄ има с ЦДЦК и/или с титулярите на сметки за ценни книжа.

ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 9

Задължения на [посочете име на ЦБ] и на ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄

1.  [Посочете име на ЦБ] открива по искане на ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ и управлява [една или повече] ►M6  T2S специални парични сметки ◄ , деноминирани в евро. Освен ако в настоящите условия или в закон е предвидено друго, [посочете име на ЦБ] прави всичко необходимо в рамките на правомощията си, за да изпълни задълженията си съгласно настоящите условия, без да гарантира резултат.

2.  Таксите за услугите по ►M6  T2S специална парична сметка ◄ са установени в допълнение VI. Титулярят на основната сметка в платежния модул, с която е свързана ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ , отговаря за плащането на тези такси.

3.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ гарантират, че са свързани с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] през работните дни в съответствие с работния график, посочен в допълнение V.

4.   ►M6  Титулярят на T2S специална парична сметка ◄ декларира и гарантира пред [посочете име на ЦБ], че изпълнението на неговите задължения по настоящите условия не нарушава действащите законови или подзаконови актове или споразумения, от които той е обвързан.

5.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ гарантират, че ликвидността в ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ през деня се управлява по подходящ начин. Това задължение включва, но не се ограничава до получаване на редовна информация относно тяхната ликвидна позиция. [Посочете име на ЦБ] предоставя дневно извлечение от сметките на ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ , който е избрал тази услуга на платформата T2S, при условие че ►M6  титулярят на T2S специална парична сметка ◄ е свързан с платформата T2S чрез доставчик на мрежови услуги на T2S.

Член 10

Сътрудничество и обмен на информация

1.  При изпълнение на задълженията и упражняването на правата им съгласно настоящите условия [посочете име на ЦБ] и ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄ си сътрудничат тясно, за да гарантират стабилността, надеждността и сигурността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Те си предоставят взаимно информация или документи от значение за изпълнението на съответните им задължения и упражняването на съответните права съгласно настоящите условия, без да се засяга задължението за спазване на банкова тайна.

2.  [Посочете име на ЦБ] създава и поддържа отдел за помощ във връзка със системата, за да оказва съдействие на ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄ при трудности, възникващи във връзка със системни операции.

▼M6

3.  Актуалната информация за оперативния статус на ЕСП и платформата T2S се намира съответно в Информационната система на TARGET2 (T2IS) и Информационната система на TARGET2-Securities на специално предназначени страници на уебсайта на ЕЦБ. T2IS и Информационната система на TARGET2-Securities могат да бъдат използвани за получаване на информация относно всеки случай, засягащ нормалното функциониране на съответните платформи.

▼M3

4.  [Посочете име на ЦБ] може да разпространява съобщения до ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄ посредством излъчени съобщения или чрез други средства за комуникация. ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ могат да събират информация чрез модула за информация и контрол, доколкото те също държат сметка в платежния модул, или в противен случай чрез T2S GUI.

5.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ са отговорни за навременното актуализиране на съществуващите формуляри за статични данни и предоставянето на нови формуляри за статични данни на [посочете име на ЦБ]. ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ са отговорни за проверката на точността на информацията, отнасяща се до тях, която е въведена в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] от [посочете име на ЦБ].

6.  [Посочете име на ЦБ] се счита за упълномощена да предаде на НЦБ, предоставящи ЕСП, или на четирите ЦБ всякаква свързана с ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄ информация, която може да е необходима на първите в качеството им на администратори на услуги в съответствие с договора, сключен с доставчика на мрежови услуги на TARGET2 и/или с доставчика на мрежови услуги на T2S.

7.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ информират [посочете име на ЦБ] за всяка промяна в тяхната правоспособност и за съответните законови изменения, засягащи въпроси, обхванати от свързаното с тях становище относно държавата.

8.   ►M6  Титулярите на T2S специални парични сметки ◄ информират [посочете име на ЦБ] за:

а) всеки нов титуляр на сметка за ценни книжа, свързана със ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ по силата на член 8, параграф 1, който приемат; и

б) всички промени, отнасящи се до титулярите на сметки за ценни книжа, изброени в буква а).

▼M7

9.  Титулярите на T2S специална парична сметка уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на неизпълнение, който ги засяга, или ако към тях се прилагат мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи по смисъла на Директива 2014/59/ЕС или друго еквивалентно приложимо законодателство.

▼M3

Член 11

Указване, временно спиране или прекратяване на основната сметка в платежния модул

1.   ►M6  Титулярят на T2S специална парична сметка ◄ указва основната сметка в платежния модул, с която е свързана ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ . Основната сметка в платежния модул може да бъде държана в системен компонент на TARGET2, различен от [посочете име на ЦБ], и може да принадлежи на юридическо лице, различно от ►M6  титуляря на T2S специалната парична сметка ◄ .

2.  Участник, използващ интернет базиран достъп, не може да бъде указан като титуляр на основна сметка в платежния модул.

3.  Ако титулярят на основната сметка в платежния модул и титулярят на ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ са различни юридически лица и в случай че участието на такъв титуляр на указана основна сметка в платежния модул бъде спряно временно или прекратено, [посочете име на ЦБ] и ►M6  титулярят на T2S специалната парична сметка ◄ предприемат всички разумни и осъществими мерки, за да ограничат произтичащите вреди и загуби. ►M6  Титулярят на T2S специална парична сметка ◄ предприема всички необходими мерки за своевременно указване на нова основна сметка в платежния модул, която след това ще бъде задължена за неплатените фактури. В деня на временното спиране или прекратяване на участието на титуляря на основна сметка в платежния модул и до указването на нов титуляр на основна сметка в платежния модул всички средства, оставащи по ►M6  T2S специалната парична сметка в края на деня, се преместват по сметка ◄ на [посочете име на ЦБ]. Тези средства се подчиняват на условията на олихвяване на [посочете мерките за изпълнение на член 12, параграф 5 от Хармонизирани условия за откриване и управление на сметка в платежния модул в TARGET2], със съответните актуализации.

4.  [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за загуби, понесени от ►M6  титуляря на T2S специалната парична сметка ◄ вследствие на временно спиране или прекратяване на участието на титуляря на основна сметка в платежния модул.

ДЯЛ IV

ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ►M6  T2S СПЕЦИАЛНАТА ПАРИЧНА СМЕТКА ◄ И ОБРАБОТКА НА ОПЕРАЦИИ

Член 12

Откриване и управление на ►M6  T2S специалната парична сметка ◄

1.  [Посочете име на ЦБ] открива и управлява поне една ►M6  T2S специална парична сметка ◄ за всеки ►M6  титуляр на T2S специална парична сметка ◄ . ►M6  T2S Специалната парична сметка ◄ се идентифицира ►M6  чрез уникален номер на сметка, който се състои от най-много 34 символа ◄ и който се структурира, както следва. 

Наименование

Формат

Съдържание

Част А

Вид сметка

Точно 1 символ

„C“ за парична сметка

Код на държавата на централната банка

Точно 2 символа

Код на държавата по ISO 3166-1

Код на валутата

Точно 3 символа

EUR

Част Б

Титуляр на сметката

Точно 11 символа

BIC код

Част В

Подкласификация на сметката

До 17 символа

Свободен текст (буквено-цифрен), предоставен от ►M6  титуляря на T2S специалната парична сметка ◄

2.  По ►M6  T2S специалните парични сметки ◄ не се допуска дебитно салдо.

3.  По ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ не се държат средства овърнайт. В началото и в края на работния ден салдото по ►M6  T2S специалните парични сметки ◄ е нулево. Счита се, че ►M6  титулярите на T2S специални парични сметки ◄ са инструктирали [посочете име на ЦБ] да преведе остатъчното салдо в края на работния ден, определен в допълнение V, по основната сметка в платежния модул, посочена в член 11, параграф 1.

4.   ►M6  T2S Специалната парична сметка ◄ се използва единствено в периода между началото на деня на T2S и края на деня на T2S, определени в Подробните функционални спецификации за потребителите (User Detailed Functional Specifications — UDFS) на T2S.

5.  По ►M6  T2S специалните парични сметки ◄ не се начислява лихва.

Член 13

Операции, които могат да се извършват чрез ►M6  T2S специална парична сметка ◄

При условие че е указал необходимите сметки за ценни книжа, ►M6  титулярят на T2S специална парична сметка ◄ може да извършва следните операции чрез ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ от свое име или от името на своите клиенти:

а)  ►M6  нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул ◄ ;

б)  ►M6  нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка ◄ ;

в) сетълмент на парични инструкции, произхождащи от платформата T2S; и

г) парични преводи между ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ и ►M6  T2S специалната парична сметка ◄ на [посочете име на ЦБ] в конкретния контекст на параграфи 8 и 9 от приложение IIIa.

Член 14

Приемане и отхвърляне на платежни нареждания

1.  Платежните нареждания, подадени от ►M6  титуляри на T2S специални парични сметки ◄ , се считат за приети от [посочете име на ЦБ], ако:

а) платежното съобщение отговаря на правилата, установени от доставчика на мрежови услуги на T2S;

б) платежното съобщение отговаря на правилата за форматиране и на условията на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и издържа проверката за двойно въвеждане, описана в допълнение I; и

в) в случаите, когато участието на платец или получател на плащане е временно спряно, е получено изричното съгласие на ЦБ на този участник.

2.  [Посочете име на ЦБ] отхвърля незабавно всяко платежно нареждане, което не отговаря на условията на параграф 1. [Посочете име на ЦБ] информира ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ за всяко отхвърляне на платежно нареждане, както е посочено в допълнение I.

▼M6

3.  Платформата T2S регистрира часа за обработката на платежните нареждания по реда на получаването им.

▼M3

Член 15

Резервиране и блокиране на ликвидност

1.  Участниците могат да резервират или да блокират ликвидност по ►M6  T2S специалните си парични сметки ◄ . Това не съставлява гаранция за сетълмента по отношение на трети лица.

2.  Чрез искането за резервиране или блокиране на определен размер на ликвидност участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да намали наличната ликвидност с този размер.

3.  Искането за резервиране е инструкция, чрез която, ако наличната ликвидност е равна или по-голяма от размера на резервиране, се обработва резервирането. Ако е по-малка, наличната ликвидност се резервира, а недостигът може да се покрие чрез входяща ликвидност до достигане на пълния размер на резервирането.

4.  Искането за блокиране е инструкция, чрез която, ако наличната ликвидност е равна или по-голяма от размера на блокиране, се обработва искането за блокиране. Ако наличната ликвидност е по-малка, не се блокира никаква сума, а искането за блокиране се подава отново, докато пълният размер на искането за блокиране може да се покрие чрез наличната ликвидност.

5.  По всяко време през работния ден, в който е обработено искане за резервиране или за блокиране на ликвидност, участникът може да нареди на [посочете име на ЦБ] да анулира резервирането или блокирането. Частично анулиране не се разрешава.

6.  Всички искания за резервиране или за блокиране на ликвидност по настоящия член изтичат в края на работния ден.

Член 16

Момент на въвеждане, момент на неотменимост

1.  За целите на член 3, параграф 1, първо изречение, член 5 от Директива 98/26/ЕО и [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на тези членове от Директива 98/26/ЕО] ►M6  нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към T2S специална парична сметка ◄ или ►M6  нареждания за прехвърляне на ликвидност от T2S специална парична сметка към платежния модул ◄ се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава] и са неотменими в момента на дебитиране на съответната ►M6  T2S специална парична сметка ◄ на ►M6  титуляря на T2S специална парична сметка ◄ . ►M6  Нарежданията за прехвърляне на ликвидност от платежния модул към T2S специална парична сметка ◄ се уреждат от Хармонизираните условия за откриване и управление на сметка в платежния модул в TARGET2, приложими за системния компонент на TARGET2, от който произхождат.

▼M6

2.  За целите на член 3, параграф 1, първо изречение и член 5 от Директива 98/26/ЕО и [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на тези членове от Директива 98/26/ЕО] и за всички трансакции, чийто сетълмент се извършва по T2S специални парични сметки, се прилагат следните правила:

а) за всички трансакции, чийто сетълмент се извършва по T2S специални парични сметки и които са предмет на съчетаване на две отделни нареждания за превод, тези нареждания за превод се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава] в момента, в който са определени като съответстващи на техническите правила на T2S от платформата T2S, и за неотменими в момента, в който трансакцията е получила статус „съчетана“ в платформата T2S; или

б) като изключение от буква а) за трансакции, в които участва един участващ ЦДЦК, който има отделен съчетаващ компонент, където нарежданията за превод се изпращат директно на този участващ ЦДЦК, за да бъдат съчетани в неговия отделен съчетаващ компонент, нарежданията за превод се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава]