EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0494-20110610

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/2011-06-10

2011R0494 — BG — 10.06.2011 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 494/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 134, 21.5.2011, p.2)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 136, 24.5.2011,  105  (494/2011)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 494/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията ( 1 ), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със своята резолюция от 25 януари 1988 г. относно програма за действие на Общността ( 2 ) Съветът призова Комисията да води борба със замърсяването на околната среда с кадмий.

(2)

Във вписването с номер 23 от таблицата в приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са посочени ограниченията относно употребата и пускането на пазара на кадмий в смеси и изделия.

(3)

Кадмий и кадмиев окис са класифицирани като канцерогенни в категория 1В и в категория 1 за остра и хронична водна токсичност.

(4)

От 31 декември 1992 г. насам по силата на Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати ( 3 ) е забранена употребата на кадмий като оцветител в редица полимери и бои, както и като стабилизатор в поливинилхлорид (PVC) в редица приложения, а нанасянето на кадмиево покритие (кадмирането) е забранено в редица приложения. Директива 76/769/ЕИО бе отменена и заменена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от 1 юни 2009 г.

(5)

През 2007 г. бе завършена европейската оценка на риска по отношение на кадмий ( 4 ), изготвена в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества ( 5 ). На 14 юни 2008 г. Комисията публикува Съобщение относно резултатите от оценката на рисковете и стратегиите за тяхното ограничаване при веществата: кадмий и кадмиев окис ( 6 ), в което препоръчва ограничаване на пускането на пазара и употребата на кадмий в пръти за запояване и бижута.

(6)

В съобщението се подчертава необходимостта от специфични мерки за ограничаване на рисковете, произтичащи от използването на пръти за запояване, съдържащи кадмий, и от носенето на съдържащи кадмий бижута. Професионалните, също както и непрофесионалните ползватели са изложени на изпаренията по време на запояване. Потребителите, в това число и децата, са изложени на кадмия, съдържащ се в бижутата, чрез контакт с кожата или с устата.

(7)

Комисията възложи провеждането на проучване на социално-икономическото въздействие на евентуалното осъвременяване на ограниченията за пускане на пазара и употреба на кадмий в бижутерийните изделия, твърдите припои и PVC. Резултатите от проучването бяха публикувани през януари 2010 г. ( 7 )

(8)

Съществуващите разпоредби относно боите, съдържащи цинк, следва да бъдат формулирани по-ясно, за да се определи високото съдържание на цинк. Също така следва да бъдат формулирани по-ясно разпоредбите относно боята, нанесена върху боядисаните изделия.

(9)

От 2001 г. насам европейският PVC отрасъл поде инициативата за доброволно ограничаване на употребата на кадмий като стабилизатор в новопроизведения PVC за приложенията, които все още не са уредени с Директива 76/769/ЕИО. Тази доброволна инициатива в крайна сметка доведе до постепенното преустановяване на употребата на кадмий в PVC.

(10)

Забраната за използване на кадмий следва да се разпростре върху всички изделия от PVC с оглед постигането на целта за предотвратяване на замърсяването с кадмий.

(11)

Следва да се предостави дерогация за смесите, произведени от отпадъци от PVC и наричани по-долу „рециклиран PVC“, за да се позволи пускането им на пазара с цел употреба в определени строителни продукти.

(12)

Следва да се насърчи използването на рециклиран PVC в производството на някои строителни продукти, тъй като това позволява повторната употреба на стар PVC, който обаче може да съдържа кадмий. Съответно за тези строителни продукти следва да се определи по-висока гранична стойност за съдържание на кадмий. По този начин се предотвратява депонирането на PVC в депа за отпадъци или изгарянето му, което води до изпускане на въглероден диоксид и кадмий в околната среда.

(13)

Настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след влизането му в сила, за да се даде възможност на операторите да се съобразят с неговите разпоредби.

(14)

Вследствие на забраната за употреба на кадмий в нов PVC се предвижда постепенно да намалява съдържанието на кадмий в строителни продукти, произведени от рециклиран PVC. Поради това граничната стойност за кадмий следва да бъде съответно преразгледана и Европейската агенция по химикали (ECHA) следва да вземе участие в преразглеждането на ограниченията, в съответствие с предвиденото в член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(15)

В съответствие с посочените в член 137, параграф 1, буква а) от регламента REACH разпоредби относно преходните мерки, е необходимо приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 да бъде изменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼C1

Той се прилага от 10 декември 2011 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, както и условията на ограничение, се изменя, както следва:

1. Във втората колона на вписването с номер 23 параграфи 1—4 се заменят със следното: 

„1.  Не се употребяват в смеси и изделия, произведени от синтетични органични полимери (наричани по-долу „пластмаса“), като:

— полимери и съполимери от винилхлорид (PVC) [3904 10] [3904 21]

— полиуретан (PUR) [3909 50]

— полиетилен с ниска плътност (LDPE), с изключение на полиетилен с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

— целулозен ацетат (CA) [3912 11]

— целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11]

— епоксидни смоли [3907 30]

— меламин-формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

— карбамид-формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

— ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

— полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

— полибутилен терефталат (PBT)

— прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11]

— акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

— армиран полиетилен (VPE)

— високоустойчив полистирен

— полипропилен (PP) [3902 10]

— полиетилен с висока плътност (HDPE) [3901 20]

— акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) [3903 30]

— поли(метилметакрилат) (PMMA) [3906 10].

Смесите и изделията, произведени от пластмаса, не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от пластмасата.

►C1  Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 декември 2011 г. ◄

Първа и втора алинея се прилагат, без да се засягат Директива 94/62/ЕО на Съвета (1) и актовете, приети въз основа на нея.

2.  Не се употребяват в бои [3208] [3209].

За бои със съдържание на цинк, надвишаващо 10 тегловни % от боята, концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) не трябва да е равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

Боядисани изделия не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,1 тегловни % от боята, нанесена върху боядисаното изделие.

3.  Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за изделия, оцветени със смеси, съдържащи кадмий, от съображения за безопасност.

4.  Чрез дерогация параграф 1, втора алинея не се прилага за:

— смеси, произведени от PVC отпадъци, наричани по-долу „рециклиран PVC“,

— смеси и изделия, съдържащи рециклиран PVC, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) не надвишава 0,1 тегловни % от пластмасата в следните твърди PVC приложения:

— 

а)  профили и твърди платна за строителни приложения,

б)  врати, прозорци, капаци, стени, щори, огради и покривни улуци,

в)  палуби и тераси,

г)  кабелни канали,

д)  тръби за непитейна вода, ако рециклираният PVC е използван в средния слой на многослойна тръба и е изцяло покрит със слой новопроизведен PVC в съответствие с параграф 1 по-горе.

Преди да бъдат пуснати за първи път на пазара смесите и изделията, съдържащи рециклиран PVC, доставчиците следят за това, те да са обозначени по видим, четлив и незаличим начин, както следва: „Съдържа рециклиран PVC“ или чрез следната пиктограма:

image

В съответствие с член 69 от настоящия регламент дерогацията, предоставена в параграф 4, ще бъде преразгледана, а именно, за да се намали граничната стойност за кадмий и за да се направи повторна оценка на дерогацията за посочените в букви а)—д) приложения, преди 31 декември 2017 г.

(1)   ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.“

2. Във втората колона на вписването с номер 23 се добавят следните параграфи 8, 9, 10 и 11: 

„8.  Не се употребяват в пълнители за запояване в концентрация, равна на или по-висока от 0,01 тегловни %.

На пазара не трябва да се пускат пълнители за запояване, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни %.

За целите на настоящия параграф „спояване с твърд припой“ означава техника за съединяване чрез използване на припои при температура над 450 °C.

9.  Чрез дерогация параграф 8 не се прилага за пълнители за запояване, използвани в отбранителни и авиационно-космически приложения, и за пълнители за запояване, използвани от съображения за безопасност.

10.  Не трябва да се употребяват или пускат на пазара, ако концентрацията е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от метала, в:

i)  метални перли и други метални съставни елементи за изработване на бижутерийни изделия,

ii)  метални части на бижутерийни изделия и изделия — бижутерийна имитация, както и аксесоари за коса, в това число:

— гривни, колиета и пръстени,

— пиърсинг бижутерия,

— ръчни часовници и гривни,

— брошки и ръкавели.

►C1  11.  Чрез дерогация параграф 10 не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 декември 2011 г., и за бижутерийни изделия, по-стари от 50 години, считано към 10 декември 2011 г. ◄( 1 ) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

( 4 ) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

( 5 ) ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ C 149, 14.6.2008 г., стр. 6.

( 7 ) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

Top